Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Primarul

Primarul


Primarul

1. Alegerea si statutul primarului

Conform Constitutiei, primarii, alesi in conditiile legii, sunt autoritati ale administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala si se rezolva treburile publice din comune si orase (art. 121 alin.1). Primarul este o autoritate autonoma locala executiva.

Atributiile primarului au o structura complexa, unele conturand o functie de reprezentare a statului la nivelul localitatii iar altele o functie in realizarea autonomiei locale.

Conform Legii nr. 215/2001, primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, respectarea prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor si celorlalte acte normative. Acestea, alaturi de alte atributii expres mentionate de lege, intra in sfera celor pe care primarul le are in calitate de reprezentant al statului la nivelul localitatii. In ce priveste realizarea atributiilor care ii revin in aceasta calitate, primarul este suspus controlului prefectului , realizandu-se in acest mod un control asupra exercitarii acestor atributii din partea Guvernului ca sef al administratiei publice.Primarul este conducatorul serviciilor publice locale , avand in acest sens atributii prin care se manifesta autonomia locala.

Pentru realizarea atributiilor sale, primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce.

Primarul are dreptul de a invita la sedintele consiliului local "persoane interesate" de proiectele de hotarare care se dezbat (art. 52 din Legea nr. 215/2001).

Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.

Primarul este ales de locuitorii comunitatii locale, in conditiile Legii nr. 67/2004.

Pentru functia de primar se depun candidaturi separate de catre partide, aliante politice, aliante electorale sau candidaturi independente. Candidatii independenti trebuie sa fie sustinuti de cel putin 2% din numarul total al alegatorilor inscrisi pe liste, dar nu mai putin de 200 din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 200 in cazul comunelor, 300 in cazul oraselor, 1.000 in cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si 5.000 in cazul municipiului Bucuresti (art. 48 alin. 2 din Legea nr. 67/2004).

Listele de candidati vor fi insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, semnate si datate de candidati. O persoana poate accepta candidatura pentru o singura circumscriptie electorala.

Admiterea sau respingerea inscrierii candidatilor poate fi atacata cu contestatie la judecatoria, respectiv tribunalul in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Contestatia se solutioneaza in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea nu se comunica. Impotriva hotararii date in contestatie, se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Hotararea pronuntata in recurs este definitiva si irevocabila.

Centralizarea rezultatelor pentru alegerea primarului se face de catre biroul electoral de circumscriptie. Candidatul care a intrunit majoritatea voturilor exprimate este declarat ales. Daca nici unul dintre candidati nu a obtinut majoritatea din numarul voturilor valabil exprimate, se va organiza un al doilea tur de scrutin. Alegerile din turul al doilea se organizeaza in doua saptamani, la alegeri participand candidatii situati pe primele doua locuri in primul tur. Daca exista paritate intre candidatii clasati pe locul doi in primul tur de scrutin, amandoi vor participa la al doilea tur, alaturi de candidatul situat pe primul loc. Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi, indiferent de numarul celor care s‑au prezentat la vot.

Pentru alegerea primarului, biroul electoral de circumscriptie incheie proces verbal separat.

Dosarul alegerii primarului se inainteaza in cel mult 48 de ore judecatoriei in a carei raza se afla localitatea pentru care a fost ales. Biroul electoral central elibereaza certificatul doveditor al alegerii primarului.

Validarea alegerii primarului se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 215/2001, in camera de consiliu, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei in a carei raza se afla comuna sau orasul. Validarea alegerii primarului general al Capitalei se face de catre Tribunalul municipiului Bucuresti. Cererea de validare se depune in termen de 3 zile de la data constatarii alegerilor, in conditiile legii si se judeca in sedinta publica, fara citarea partilor. Judecata are loc de urgenta si cu precadere, in termen de 10 zile de la data depunerii. Hotararea judecatoreasca este executorie si este supusa cailor de atac prevazute in cadrul procedurii contencioase, respectiv apel si recurs. In cazul exercitarii caii de atac, instanta se pronunta in termen de 10 zile de la declararea acesteia.

Mandatul poate fi invalidat daca se constata incalcari ale conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile legii.

Guvernul va stabili data alegerilor in conditiile legii, in cazul invalidarii, sau, dupa caz, a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, in conditiile legii.

Dupa validare, primarul depune juramantul prevazut de art. 34 alin.1 din Legea nr. 215/2001, in fata consiliului local. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de primarul nou ales. Acest mandat poate fi prelungit, prin lege organica, in situatii exceptionale de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav(art.69 alin.1 Legea nr. 215/2001). Legea un contine definitii sau precizari pentru termenii de "dezastru sau sinistru deosebit de grav", astfel incat ramane a se aprecia de la caz la caz existenta uneia din situatiile descrise de lege.

Potrivit art. 87 din Sectiunea 4, Capitolul 3, Titlul VI, Cartea 1 din Legea 161/2003 functia de primar este incompatibila cu:

- functia de consilier local;

- functia de prefect sau subprefect;

- calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata acestuia;

- functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice;

- functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;

- functia de reprezentant al unitatii administrativ‑teri­toriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national;

- calitatea de comerciant persoana fizica;

- calitatea de membru al unui grup de interes economic;

- calitatea de deputat sau senator;

- functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie asimilata acestora;

- orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara sau in strainatate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;

- functia de consilier judetean.

Primarul poate exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar‑artistice.

Incompatibilitatea intervine numai dupa validarea mandatului si este constatata, conform Legii nr. 144/2007, prin act al Agentiei Nationale de Integritate, care poate fi supus controlului judecatoresc in procedura contenciosului-administrativ, competenta de judecata revenind Curtii de Apel. Primarul poate renunta la functia detinuta inainte de a fi ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la alegerea in aceasta functie. Conform dispozitiilor art. 91 alin. 4 din Legea nr. 161/2003, in situatia in care primarul aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de primar. Conform dispozitiilor art. 60 alin. 2 din Legea nr. 144/2007, sunt si raman in vigoare dispozitiile art. 80-110 din Legea nr. 161/2003, deci si cele ale art. 91 privind competenta de a constata incetarea mandatului primarului pe motiv de incompatibilitate. Sunt inexplicabile in acest context prevederile Legii nr. 144/2007 art. 48 alin.1 lit. i) potrivit carora actul Agentiei Nationale de Integritate prin care s-a constatat starea de incompatibilitate in ce-l priveste pe primar, ramas definitiv, este comunicat consiliului local, intrucat aceasta autoritate nu are nici o competenta in materie.

Prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor publice locale.

Conform Legii 393/2004, pe timpul mandatului de primar se suspenda contractul de munca sau actul de numire al acestuia in cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice - mai putin educatorii si invatatorii, precum si cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta. Educatorii si invatatorii nu sunt exceptati de la suspendarea contractului de munca datorita caracterului de continuitate al activitatii lor in timpul saptamanii. Surprinzatoare este totusi exceptarea ziaristilor cu atestat profesional, care, pot sa-si exercite contractul de munca in timpul ocuparii functiei de primar, raportat la impactul pe care aceasta profesie o are asupra formarii opiniei publice. Legea prevede masuri de protectie a posturilor din care persoana ce devine primar este suspendata, precum si faptul ca timp de doi ani de la data incetarii mandatului, celui care a fost primar nu i se poate modifica sau desface contractul de munca, ori acesta nu poate fi eliberat din functie pe motive care nu ii sunt imputabile.

Mandatul primarului inceteaza de drept (art. 15 alin.2, din Legea nr. 393/2004 si art. 69 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 ), inainte de expirarea duratei normale a mandatului in una din urmatoarele situatii:

- demisie;

- incompatibilitate;

- schimbarea domiciliului intr‑o alta unitate administrativ‑teritoriala;

- imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

- neexercitarea, in mod nejustificat, a mandatului timp de 45 de zile consecutiv;

- condamnarea, printr‑o hotarare definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

- punerea sub interdictie judecatoreasca;

- pierderea drepturilor electorale;

- pierderea, prin demisie, a calitatii de membrul al partidului sau organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales;

- deces.

Conform art. 16 din Legea 393/2004, prefectul, prin ordin, constata incetarea mandatului primarului, pentru unul din motivele prevazute de lege. Ordinul trebuie sa aiba la baza un referat semnat de secretarul comunei sau al orasului precum si actele din care rezulta motivul incetarii de drept a mandatului. Legea 393/2004 precizeaza ca primarul se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului daca nu se poate prezenta efectiv la primarie din motive de sanatate sau din alte cauze, chiar daca acestea nu ii sunt imputabile. Prevederile referitoare la indeplinirea unei misiuni incredintate de consiliul local, Guvern sau Parlament (art. 11 alin. 2 din legea 393/2004) sunt aplicabile si primarului, mandatul sau fiind suspendat in aceasta perioada.

Conform dispozitiilor art. 69 alin. 6 din Legea nr. 215/2001, ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare. Procedura prealabila nu este necesara iar instanta se pronunta in termen de 30 de zile prin hotarare definitiva si irevocabila. Din nou, semnalam ca este regretabil faptul ca dispozitiile procedurale privind incetarea de drept a mandatului primarului inainte de termen, prin ordin al prefectului, se gasesc in legea nr. 393/2004, in timp ce dispozitia privind posibilitatea de a ataca acest ordin in justitie se gaseste in Legea nr. 215/2001; legea 393/2004 nu contine nici o dispozitie privind atacarea in justitie a respectivului ordin.

Ar mai fi de remarcat faptul ca, in cazul in care ordinul prefectului are la baza actul Agentiei Nationale pentru Integritate prin care s-a constatat ca primarul se gaseste intr-o stare de incompatibilitate, acesta nu poate fi atacat in justitie, intrucat controlul judecatoresc se exercita asupra acelui act, conform Legii nr. 144/2007, ordinul prefectului fiind doar o formalitate ce se intemeiaza pe constatarile Agentiei Nationale pentru Integritate.

In cazul incetarii de drept a mandatului primarului, inainte de termen, data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului, in termen de 90 de zile de la expirarea termenului de 10 zile in care ordinul poate fi atacat.

Mandatul primarului mai poate inceta inainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat in conditiile legii.

Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv, pe durata arestarii. Mandatul primarului se suspenda si in cazul in care i-a fost incredintata o misiune de catre consiliul local al localitatii, de catre Guvern sau de catre Parlament, pe durata respectivei misiuni. Ca si in cazul consilierilor locali, legea omite sa arate cine constata suspendarea si care este procedura. Apreciem ca in acest caz, competenta revine prefectului care dispune in toate situatiile referitoare la primar, trebuind sa existe referatul secretarului localitatii si actele doveditoare.

In caz de vacanta a functiei de primar, ca si in cazul suspendarii din functie, atributiile primarului vor fi exercitate, de drept, de viceprimar. In cazul in care exista doi viceprimari, consiliul local va desemna prin vot secret, cu majoritatea consilierilor aflati in functie, pe viceprimarul care va prelua atributiile primarului in situatiile amintite.


2. Atributiile primarului

In conformitate cu dispozitiile art. 63 din legea nr. 215/2001, primarul indeplineste urmatoarele categorii de atributii:

a)     atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului in conditiile legii; intra in aceasta categorie indeplinirea functiilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigurarea functionarii serviciilor publice locale de profil, atributiile privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului, posibilitatea de a solicita sprijinul prefectului si a autoritatilor deconcentrate pentru realizarea atributiilor sale de garant al drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si asigurarea aplicarii Constitutiei, legilor si celorlalte acte normative;

b)     atributii referitoare la relatia cu consiliul local; respectiv prezinta consiliului anual un raport privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, elaboreaza proiectele de strategii in aceleasi domenii si le supune spre aprobare consiliului local, prezinta alte rapoarte si informari;

c)     atributii referitoare la bugetul local; exercita functia de ordonator de credite, intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar pe care le supune spre aprobare consiliului local, initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale, verifica - prin compartimentele de specialitate - corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial;

d)     atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor; printre cele mai importante din aceasta categorie de atributii (enumerate in art. 63 alin.5 din legea nr. 215/2001) se numara coordonarea si realizarea serviciilor publice de interes local prin intermediul aparatului de specialitate sau al altor structuri, luarea de masuri pentru prevenirea sau gestionarea situatiilor de urgenta, atributii de personal pentru aparatul de specialitate si conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local, asigura elaborarea planurilor urbanistice pe care le supune aprobarii consiliului local, emite avizele, acordurile si autorizatiile date de lege si alte acte normative in competenta sa;

e)     alte atributii stabilite prin lege.

3. Actele primarului

Legea nr. 215/2001 precizeaza in art. 68 ca in exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Dispozitiile cu caracter normativ devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta publica, iar cele cu caracter individual dupa ce au fost comunicate persoanelor indreptatite.

Avand si calitatea de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, rezulta ca primarul poate incheia si contracte civile, in sensul larg al termenului, respectiv contracte administrative.

In ce priveste controlul legalitatii actelor primarului, Legea nr. 215/2001 prevede ca sunt aplicabile dispozitiile art. 48 si art. 49 alin.2, referitoare la hotararile consiliului local. Rezulta ca, secretarul contrasemneaza[5] pentru legalitate dispozitiile primarului, cu exceptia cazurilor in care considera ca acestea sunt ilegale sau ca depasesc competentele ce revin potrivit legii primarului. De asemenea, secretarul va comunica prefectului dispozitia primarului, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii. Aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

In conformitate cu art. 123 al Constitutiei, prefectul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ un act al primarului, in cazul in care considera actul ilegal. Actul este suspendat de drept in aceasta situatie, pana la rezolvarea litigiului.

4. Statutul juridic al primarului

Primarul se bucura de aceeasi protectie legala ca si consilierii locali, dispozitiile art. 20-23 din Legea 393/2004 referindu-se la toti alesii locali si membrii familiilor acestora numiti de lege. De asemenea, dispozitiile privind drepturile alesilor locali, referitoare la pastrarea locului de munca, revenirea in acest loc, protectia impotriva desfacerii contractului de munca intr-o perioada de 2 ani de la incetarea mandatului si drepturile de pensie, sunt aceleasi ca si pentru consilierii locali. Drepturile pecuniare ale primarului sunt reglementate in art. 35-36 ale Legii 393/2004. Art. 38 - 43 contin reglementari privind dreptul la concediu de odihna si concediu medical, concediile fara plata si situatia vechimii in munca pe perioada exercitarii mandatului, dreptul la pregatire profesionala, dreptul la informare, dreptul de asociere.

Dispozitiile privind obligatiile alesilor locali sunt aplicabile in parte si primarului. Astfel, acesta trebuie sa-si exercite mandatul cu buna-credinta si fidelitate fata de comunitatea care l-a ales, sa manifeste probitate si discretie profesionala, sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa acorde audiente, sa-si perfectioneze pregatirea in domeniul administratiei publice, sa depuna declaratia de avere in conditiile legii.

Raspunderea primarului poate imbraca forma administrativ‑dis­ci­plinara, patrimoniala sau penala.

Suspendarea de drept are loc numai in cazul in care primarul a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Rezulta ca suspendarea opereaza de drept, ordinul prefectului avand un caracter constatator si nu unul constitutiv.

Ordinul de suspendare se comunica de indata primarului. Masura suspendarii dureaza pana la incetarea arestarii preventive. Daca primarul a fost gasit nevinovat, el are dreptul la despagubiri in conditiile legii.

Incetarea mandatului primarului, ca sanctiune administrativ ‑ disciplinara, poate avea loc prin referendum. Legea 215/2001 face precizari cu privire la motivele pentru care poate fi solicitat referendumul. Acestea sunt (art.70 alin.2):

- nesocotirea de catre primar a intereselor generale ale colectivitatii locale;

- neexercitarea de catre primar a atributiilor care ii revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.

Competenta de a cere organizarea referendumului revine locuitorilor unitatii administrativ‑teritoriale. Organizarea trebuie sa fie solicitata in scris de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Procentul trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei sau orasului. Pe langa motivele care au stat la baza ei, cererea va cuprinde numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul actului de identitate (legea mentioneaza buletinului sau cartea de identitate, insa, din economia legislatiei in vigoare, consideram ca si pasaportul poate fi considerat act de identitate) si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Cererea se adreseaza prefectului, caruia ii revine si sarcina de a organiza referendumul, in conditiile legii. El va fi sprijinit de secretarul si aparatul de specialitate al consiliului local.

Sunt aplicabile dispozitiile art. 55 alin. 3 -7 din legea nr. 215/2001, respectiv, prefectul, prin ordin, numeste o comisie care se va ocupa de organizarea referendumului. Din comisie fac parte cate un reprezentant al prefectului, primarului, consiliului local, consiliului judetean si un judecator de la judecatoria in raza careia se afla localitatea. Institutia prefectului asigura secretarul comisiei.

Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al cetatenilor cu drept de vot. Activitatea primarului inceteaza daca s-au pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.

Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suporta din bugetul local.

In termen de 90 de zile de la validarea rezultatului referendumului se va organiza alegerea unui nou primar. Data va fi stabilita de Guvern, la propunerea prefectului.

Atat Legea nr. 215/2001 cat si Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului reglementeaza un control al prefectului asupra realizarii unor atributii de importanta deosebita ale primarului.

Conform art. 118 din legea nr. 215/2001 republicata, primarul raspunde contraventional pentru nepunerea in aplicare - cu rea-credinta - a hotararilor consiliului local, neprezentarea - din culpa sa - in termenul legal a proiectului bugetului unitatii administrativ-teritoriale, neprezentarea - din culpa sa - a rapoartelor prevazute de lege, neluarea masurilor necesare, stabilite de lege, in calitatea sa de reprezentant al statului in unitatile administrativ-teritoriale. Competenta de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunii (sub forma amenzii) revine prefectului, in calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local. Aceste dispozitii, introduse in urma modificarii legii nr. 215/2001 prin Legea nr. 286/2006 , intaresc posibilitatea de control a Guvernului ca sef al administratiei. Ele nu ingradesc autonomia autoritatilor locale, limitandu-se la asigurarea functionarii acesteia prin controlul indeplinirii de catre primar a unor atributii de maxima importanta pentru buna desfasurare a vietii economice si sociale in unitatile administrativ-teritoriale.

Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului reglementeaza si ea dreptul prefectului de a verifica masurile intreprinse de primar in calitatea sa de reprezentant al statului in unitatea administrativ-teritoriala precum si dreptul prefectului de a sesiza organele competente in vederea stabilirii masurilor necesare, in conditiile legii (art. 241).

Primarul raspunde patrimonial in conditiile legii contenciosului administrativ .

In cazul in care faptele primarului sunt savarsite in astfel de conditii incat constituie infractiuni, el raspunde penal, in conditiile dreptului comun.

5. Viceprimarul

Conform art. 57 din Legea nr. 215/2001, comunele si orasele au cate un viceprimar, iar orasele resedinta de judet, cate doi viceprimari.

Viceprimarul, respectiv, viceprimarii sunt alesi de consiliul local, din randul membrilor sai. Conform alin. 7 al aceluiasi articol, pe toata durata mandatului viceprimarul isi pastreaza calitatea de consilier local.

Viceprimarul este subordonat primarului.

Legea stabileste aceleasi incompatibilitati in exercitarea functiei de viceprimar ca si pentru functia de primar . Prevederile privind suspendarea contractului de munca al primarului pe perioada exercitarii mandatului, din art. 28 - 32 ale Legii 393/2004, sunt aplicabile si viceprimarului.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.

Conform dispozitiilor art. 18 alin. 4 din Legea nr. 393/2004, mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma "eliberarii sau revocarii" acestuia din functie, in conditiile Legii nr. 215/2001. In legea nr. 215/2001 se folosesc in acelasi sens termenii de "schimbare", si "eliberare din functie". Astfel, art. 57 alin. 4 se refera la "schimbarea" din functie a viceprimarului si arata ca aceasta se petrece prin hotarare a consiliului local adoptata cu majoritatea consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unui numar de cel putin 1/3 din numarul consilierilor in functie. Conform art. 130 al legii republicate, dispozitiile art. 57 alin. 4 referitoare la "eliberarea din functie" a viceprimarilor intra in vigoare doar dupa alegerile locale din anul 2008. Apreciem ca pana la acea data, raman in vigoare dispozitiile art. 78 alin. 2 din forma initiala a Legii nr. 215/2001, conform carora schimbarea din functia a viceprimarului poate fi facuta de consiliul local prin hotarare adoptata cu 2/3 din numarul consilierilor in functie. Avand in vedere ca viceprimarul a fost ales de consiliul local, schimbarea din functie a acestuia echivaleaza cu o revocare. Prin urmare, nu exista nici o diferenta intre "revocare", "schimbare" sau "eliberare" din functie, toti termenii semnificand efectul hotararii consiliului local de a inceta mandatul viceprimarului.

Pastrandu-si statutul de consilier local, viceprimarului ii poate inceta mandatul inainte de termen in conditiile art. 9 alin.2 din Legea nr. 393/2004[9].

In ce priveste suspendarea de drept a mandatului de viceprimar, ea intervine in cazul arestarii preventive a acestuia, dispozitiile privind procedura suspendarii, prevazute de art. 71 din Legea 215/2001 aplicandu‑se in mod corespunzator.

In situatia in care viceprimarului i s-a incredintat o misiune de catre consiliul local, Guvern sau Parlament, mandatul acestuia este suspendat pe perioada indeplinirii misiunii, potrivit art. 11 alin.2 din Legea nr. 303/2004, referitoare la suspendarea mandatului consilierului local..

Conform dispozitiilor art. 69 din Legea 393/2004, pentru abateri grave, viceprimarul poate fi sanctionat cu mustrare, avertisment, diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni, eliberarea din functie. Sanctiunile constand in mustrare si avertisment se aplica prin hotarare a consiliului adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea motivata a primarului. Sanctiunile constand in reducerea indemnizatiei si eliberarea din functie se aplica urmand aceeasi procedura, insa hotararea consiliului trebuie adoptata cu o majoritate de 2/3 din numarul consilierilor in functie. Legea mai precizeaza ca aceste din urma sanctiuni pot fi aplicate numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. Legea nu precizeaza daca dovada trebuie sa se materializeze sub forma unei hotarari judecatoresti care sa constate incalcarea normelor juridice sau prejudiciul adus celor mentionati, sau aprecierea este lasata la latitudinea consiliului local. Apreciem ca, pentru a preintampina abuzurile, este nevoie de existenta unei hotarari judecatoresti, chiar daca s-ar putea argumenta ca in cazul atacarii in instanta a hotararii ce aplica sanctiunea de catre primar, instanta s-ar pronunta oricum asupra intrunirii conditiilor de aplicare a sanctiunii. Este mentionata expres posibilitatea viceprimarului de a ataca in justitie hotararea consiliului local prin care s-a aplicat sanctiunea reducerii indemnizatiei sau eliberarea din functie. Instanta competenta este cea de contencios administrativ, procedura prealabila nefiind obligatorie. Apreciem ca trebuie recunoscut dreptul viceprimarului de a ataca si hotararile consiliului prin care i s-au aplicat sanctiuni mai usoare, avand in vedere ca acestea pot fi avute in vedere ca si antecedente disciplinare in adoptarea hotararii prin care se adopta o sanctiune mai grava.

Se remarca faptul ca din contextul dispozitiilor legale in vigoare, rezulta ca exista posibilitatea schimbarii din functie a viceprimarului (revocare) cu votul a 1/3 din numarul consilierilor, fara a se preciza expres motivele pentru care aceasta poate interveni (art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001), precum si posibilitatea eliberarii din functie ca cea mai severa sanctiune cu votul a 2/3 din numarul consilierilor (art. 69 din Legea nr. 393/2004).

Protectia legala, drepturile si obligatiile viceprimarului sunt reglementate de Legea privind statutul alesilor locali, fiind in mare aceleasi ca si ale primarului.

Atributiile viceprimarului sunt cele delegate de catre primar, conform dispozitiilor art. 57 alin. 2 din Legea 215/2001.

Viceprimarul este inlocuitorul de drept al primarului in cazul in care acesta din urma este in imposibilitate de a-si exercita atributiile sau functia de primar este vacanta.

In cazul in care viceprimarul exercita atributiile primarului, datorita vacantei acestei functii, consiliul local poate delega prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.

Daca, in acelasi timp, sunt suspendati din functie atat primarul cat si viceprimarul, consiliul local va delega un consilier care va indeplini atat atributiile primarului cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.

In situatia in care devin vacante in acelasi timp functia de primar si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, care va prelua atributiile primarului, in temeiul institutiei delegarii, pana la alegerea unui nou primar.

6. Administratorul public

La propunerea primarului, consiliul local poate hotari infiintarea functiei de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate (art.112 din legea nr. 215/2001). Rezulta ca infiintarea acestei functii se va face tinandu-se cont si de resursele financiare de care localitatea dispune.

Administratorul public poate indeplini atributii de coordonarea aparatului de specialitate al primarului sau a serviciilor publice de interes local. Administratorului public ii poate fi delegata de catre primar calitatea de ordonator de credite.

Delegarea atributiilor mentionate de lege se face prin incheierea unui contract de management intre primar si administratorul public.

Ocuparea functiei de administrator public se face prin concurs, numirea, ca si eliberarea acestuia din functie, urmand proceduri specifice aprobate de consiliul local.

Este usor de observat ca in conditiile aplicarii prevederilor art. 112 din legea nr. 215/2001, calitatile manageriale ale persoanei alese in functia de primar, cele care conteaza cel mai mult pentru membrii comunitatii locale, nu mai sunt atat de importante.

7. Aparatul de specialitate al primarului

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale (directii, servicii, birouri) care ajuta primarul in indeplinirea atributiilor sale in raport cu consiliul local (furnizeaza informatiile de specialitate pe care primarul le pune la dispozitia consilierilor locali pentru ca acestia sa-si poata indeplini mandatul, ajuta initiatorii la formularea proiectelor de hotarare a consiliului local) si pentru asigurarea serviciilor publice locale.

In compartimentele functionale sunt numite persoane care au statut de functionari publici care se bucura de stabilitate in functie si sunt angajate persoane cu statut de angajat contractual. Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate se face de catre primar.

In fiecare unitate administrativ-teritoriala, la propunerea primarului, consiliul local aproba organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, asa cum arata in anul 2007, in functie de necesitatile localitatii.

In cele ce urmeaza prezentam, cu caracter exemplificativ, structura aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, din care rezulta complexitatea activitatilor ce revin aparatului de specialitate al primarului si implicit primarului si consiliului local.

Principalele directii organizate in cadrul acestui aparat sunt:

Directia Economica - are ca principala atributie intocmirea si supunerea spre aprobare a proiectelor bugetului local, din initiativa primarului;

Directia Domeniului Public si privat - se ocupa in special de exploatarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat, in scopul desfasurarii de activitati economice;

Directia de Urbanism - se ocupa cu eliberarea certificatelor de urbanism, cu amenajarea teritoriului si are atributii in legatura cu autorizarea de constructii;

Directia Tehnica - are printre numeroasele atributii organizarea lucrarilor de intretinere, reparare, verificare a imobilelor, strazilor, podurilor, pasajelor cailor ferate;

Directia Fondului Imobiliar de Stat - are ca atributii administrarea si intretinerea spatiilor locative;

Directia Invatamant si Cultura - aproba finantarea actiunilor culturale, religioase, sportive, turistice si de tineret;

Directia Patrimoniu Propriu - administreaza imobilele in care isi desfasoara activitatea primaria si consiliul local;

Directia Politia Comunitara - functioneaza in baza Legii nr. 371/2004[10], avand atributii in ce priveste asigurarea ordinii si linistii publice si cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat;

Directia de Impozite si Taxe Locale - stabileste, constata, controleaza si urmareste si incaseaza impozitele pe cladiri si terenuri si taxele locale atat de la persoanele fizice cat si de la persoanele juridice.

Principalele servicii organizate in cadrul aceluiasi aparat de specialitate sunt:

Serviciul de Relatii Publice - are rol de mentinere a legaturii dintre cetateni si administratia publica locala, asigurand realizarea dreptului constitutional al cetatenilor la petitionare si liberul acces la informatiile de interes public. Serviciul urmareste rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor care s-au adresat organelor administratiei publice locale intocmind anual Raportul privind accesul la informatiile de interes public. Pentru obtinerea informatiilor de interes public cerute de cetateni sau de mass-media locala, serviciul colaboreaza cu celelalte servicii si institutii ale administratiei centrale si locale. Serviciul organizeaza si promoveaza seminarii, conferinte, reuniuni pentru a determina participarea cetatenilor la procesul decizional din cadrul institutiilor administratiei publice locale;

Serviciul Protectie Civila si PSI - asigura organizarea si executarea actiunilor de limitare si inlaturare a urmarilor in caz de atacuri aeriene sau a dezastrelor, urmareste apararea impotriva dezastrelor, participa la actiuni de recrutare - incorporare si asigura evidenta militara, stabileste masurile necesare prevenirii si stingerii incendiilor, pregateste si instruieste in domeniul protectiei muncii;

Serviciul de Stare Civila - are printre activitatile curente inregistrarea nasterilor, eliberarea si actualizarea livretului de familie, inregistrarea casatoriilor intre cetateni romani, cu cetateni straini, intre cetateni straini, transcrierea in registre de stare civila, la cerere, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine, eliberarea de duplicate a certificatelor de stare civila, inregistrarea si inscrierea mentiunilor de operare a divortului, inregistrari privitoare la modificarile survenite in statutul civil al persoanei (de exemplu, stabilirea paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, adoptia), realizarea rectificarii, completarii, anularii actelor de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe ele, intocmirea actului de deces, actiuni in justitie;

Serviciul Juridic - Contencios - ajuta primarul prin participarea la intocmirea si elaborarea proiectelor privind dispozitiile acestuia, intocmeste referatele dispozitiilor si actelor cu caracter normativ care sunt in sfera de activitate a acestuia, avizeaza pentru legalitate contractele si alte acte cu caracter juridic ale primariei, participa la solutionarea reclamatiilor, sesizarilor si cererilor adresate institutiei, acorda consultanta cetatenilor si informeaza publicul cu privire la problemele ce intra in competenta sa de rezolvare, asigura reprezentarea primarului si a consiliului local in fata instantelor de judecata, in conditiile legii;

Serviciul Camera Agricola - are atributii cu privire la aplicarea legilor funciare, participand la punerea in posesia terenurilor a persoanelor indreptatite, tine evidenta titlurilor de proprietate eliberate de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care le inmaneaza cetatenilor, verifica si urmareste modul de utilizare a terenurilor din localitate, avizeaza documentatiile depuse pentru acordarea de subventii producatorilor agricoli, elibereaza certificate de producator pe care le vizeaza trimestrial, elibereaza adeverinte pentru somaj, verifica, la cerere, situatia terenurilor pentru a elibera avize pentru construirea de garaje, parcari sau amplasari de tonete, gherete, sprijina cetatenii prin oferirea de consultanta si informare in domeniu;

Serviciul Protectie Sociala - se ocupa cu punerea in aplicare a legislatiei privind venitul minim garantat, se ocupa cu primirea, inregistrarea cererilor de ajutor social, verificarea dosarelor si stabilirea drepturilor de ajutor social, asigura efectuarea, analizarea si redactarea anchetelor sociale, intocmeste tabele nominale pentru plata ajutoarelor sociale si efectueaza statistici lunare privind acordarea acestor ajutoare, se ocupa cu acordarea alocatiilor copiilor nou-nascuti, cu preluarea si verificarea documentatiei privind alocarea de ajutor pentru incalzirea locuintei in sezonul rece, cu cantinele de ajutor social, sprijina persoanele cu handicap efectuand anchete sociale pentru angajarea si verificarea trimestriala a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap de gradul I, intocmeste listele cu gratuitati pe mijloacele de transport in comun, are atributii de combatere a marginalizarii sociale , sprijina accesul la invatamantul obligatoriu si la ocuparea unui loc de munca;

Serviciul buget Financiar - Salarizare - are ca principal rol intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli anual si prognoza pe urmatorii trei ani;

Serviciul Audit Intern - are atributii de audit privind formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public, totodata consiliind primarul pentru a asigura o buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice;

Serviciul Rate, Chirii, Preturi si taxe - urmareste derularea obligatiilor financiare generate de contractele (contracte de inchiriere a locuintelor, spatiilor comerciale si garajelor din fondul de stat, contractele de vanzare-cumparare a locuintelor si spatiilor comerciale, contracte de asociere in participatiune) si abonamentele (pentru ocuparea domeniului public cu gherete, tonete, bannere publicitare) incheiate de primarie, elaboreaza referate, sesizari, dosare pentru recuperarea creantelor bugetare pe calea actiunilor in justitie sau executarii silite si urmareste finalizarea acestora;

Serviciul Asocieri, Autorizari, Comert - se ocupa cu incheierea de contracte de asociere cu agenti economici care au ca obiect exploatarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat, propune taxele pentru ocuparea domeniului public cu panouri sau mobilier publicitar, gherete sau tonete pentru activitati comerciale, taxe pentru eliberarea de autorizatii de persoane fizice si asociatii familiale, intocmeste autorizatiile pentru aprovizionarea comertului stradal si a teraselor estivale, autorizatiile de functionare pentru piete, targuri si oboare, tine evidenta tehnica a contractelor de asociere, efectueaza anual inventarul terenurilor apartinand domeniului public sau privat al localitatii pe care sunt amplasate constructii provizorii destinate activitatilor de comert sau publicitatii, pregateste documentatiile in vederea desfasurarii de licitatii pentru domeniul serviciului de activitate;

Serviciul Evidenta Parcari - tine evidenta parcarilor existente, identifica noi locuri unde s-ar putea amenaja parcari sau parcari supraetajate, incheie contracte de inchiriere a terenurilor ocupate de parcari, copertine sau garaje, incheie acte aditionale la contractele existente pentru prelungirea duratei de inchiriere, elibereaza abonamente pentru parcari, verifica pe teren si pregateste referate despre situatia locurilor de parcare, copertine sau garaje, solutioneaza cererile,sesizarile si reclamatiile cetatenilor;

Serviciul Concesiuni, Inchirieri Terenuri - incheie contracte de concesiune si inchiriere a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al localitatii, tine evidenta acestora, identifica alte terenuri pe raza localitatii care ar putea fi inchiriate sau concesionate, identifica terenuri pe care s-ar putea construi locuinte prin programe Agentiei Nationale pentru locuinte, gestioneaza si verifica organizarea de santiere pe raza localitatii, inventariaza anual terenurile ce fac obiectul concesionarilor si inchirierilor;

Serviciul urbanism, amenajare teritoriu, proiectare, evidenta cadastrala - realizeaza proiecte de amenajare a teritoriului si de urbanism, efectueaza planuri urbanistice generale si de detaliu, elibereaza certificate de urbanism, consiliaza si acorda asistenta cetatenilor in legatura cu actele, plansele si schitele care trebuie depuse la dosar pentru obtinerea certificatelor de urbanism, intocmeste referate de specialitate si proiecte de hotarari pentru aprobarea documentatiilor de urbanism, a componentei comisiei locale de urbanism, a incadrarii in zone fiscale a terenurilor;

Serviciul Autorizari Constructii - are atributii in legatura cu eliberarea autorizatiilor de construire la solicitarea proprietarilor de imobile, pentru obiectivele vizand amenajarea teritoriului, pentru modernizarea drumurilor, podurilor, podetelor si infrastructurii apartinand cailor de comunicatie de interes local, elibereaza dovada de luare in folosinta necesara in vederea intabularii constructiei la finalizarea lucrarilor de construire, intocmeste harta municipiului si baza de date grafice a localitatii si elibereaza copii ale acestora la cererea cetatenilor, intocmeste planuri de situatie a zonei si planuri topografie, pe suport de hartie si magnetic;

Serviciul Drumuri Urbane - evalueaza starea tehnica a drumurilor din localitate, intocmeste si actualizeaza baza de date privind starea tehnica a drumurilor, intocmeste referate despre situatia drumurilor, asigura efectuarea reparatiilor, modernizarii si consolidarii drumurilor pe baza de proiecte, urmaresc executarea lucrarilor si conformitatea lor cu standardele precum si comportarea dupa finalizarea lucrarilor;

Serviciul Spatii Verzi - efectueaza lucrari de intretinere si amenajare a spatiilor verzi existente, identifica locuri pentru amenajarea de noi spatii verzi publice, achizitioneaza mobilier si aparate de joaca in parcurile pentru copii, organizeaza licitatii pentru achizitionare de plante si distribuirea lor catre asociatiile de locatari si institutiile publice;

Serviciul Investitii - asigura realizarea obiectivelor de investitii ale primariilor, intocmeste documentatii pentru licitatia obiectivelor de investitii, urmareste realizarea contractelor semnate si realizarea si executarea obiectivelor de investitii la termen;

Serviciul Siguranta Circulatiei - are ca obiectiv asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale sigure, moderne, la standarde europene, asigura reglementarea circulatiei, parcarii, stationarii si opririi pe strazi a automobilelor, semaforizarea si iluminarea drumurilor publice, semnalizarea strazilor si trecerilor pietonale, acordarea avizelor pentru amplasarea de panouri publicitare pe drumurile publice, acordarea de avize si autorizatii pentru spargerea, in caz de nevoie, a drumurilor publice cu respectarea legislatiei, urmarirea traficului si gasirea de solutii pentru fluidizarea sa, propuneri de schimbare a unor denumiri de strazi din localitate;

Serviciul Tehnic Imobile - se ocupa cu punerea in aplicare a dispozitiilor din legea locuintei, a celei privind calitatea in constructii pentru imobilele care se afla in proprietatea localitatii, asigura intretinerea, repararea, consolidarea structurilor de rezistenta si a fatadelor imobilelor proprietatea localitatii, urmareste pe teren realizarea lucrarilor;

Serviciul locativ - identifica existenta de locuinte disponibile, verifica, intocmeste, modifica si elibereaza contractele de inchiriere a spatiilor locative, intocmeste procese-verbale de predare-primire, verifica modul de utilizare a spatiilor de catre chirias, face propuneri de reziliere;

Serviciul Evidenta Imobile, Relatii cu Cartea Funciara - se ocupa cu clarificarea situatiei juridice a imobilelor din patrimoniul localitatii, asigura consultanta cetatenilor privind situatia juridica a imobilelor trecute in proprietatea statului.

In organizarea aparatului de specialitate al primarului mai sunt cuprinse Serviciul Invatamant, Cultura, Culte, Sport, Turism si Tineret, Serviciul Relatii Comunitare, Serviciul Control Urbanism si Disciplina in Constructii, Serviciul Protectia Mediului si Igienizare, Serviciul persoane fizice (avand atributii in legatura cu obligatiile fiscale ale acestora catre bugetul local), Serviciul persoane Juridice, Serviciul Urmarire si Executare silita.

Birourile organizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca sunt: Biroul Relatii cu Consiliul local, Biroul Resurse Umane, Biroul Strategii de Informatizare, Biroul Contabilitate, Biroul Tehnic Gradinite, Scoli, Biroul Spatii cu alta destinatie

Personalul din serviciile publice ale comunei sau orasului este numit si eliberat din functie de conducatorul serviciului public, in conditiile legii.

Numirea, sanctionarea si eliberarea din functie, modificarea raporturilor de serviciu sau de munca a personalului din aparatul de specialitate al primarului, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice locale se face de catre primar, in conditiile legii.

Locuitorii unitatilor administrativ‑teritoriale vin in contact direct cu functionari din serviciile publice locale sau din aparatul de specialitate. Pentru a se asigura o cat mai buna comunicare, astfel incat datoria de a fi la dispozitia locuitorilor sa poata fi indeplinita cat mai bine de autoritatile administratiei publice, legea prevede ca, in unitatile administrativ‑teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale si cu aparatul specialitate, cetatenii apartinand minoritatii nationale se pot adresa, oral sau in scris, in limba lor materna si vor primi raspunsul atat in limba romana cat si in limba materna.

Serviciile publice ale localitatii se infiinteaza si se organizeaza de consiliul local in principalele domenii de activitate, potrivit specifi­cului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune (art. 73 Legea nr. 215/2001).

Unele din aceste servicii publice pot fi organizate sub forma regiilor autonome si a institutiilor publice. Serviciile publice sunt infiintate de consiliul local, dar ele apartin unitatii administrativ‑te­ritoriale, adica orasului sau comunei.A se vedea infra 4. referitor la raspunderea primarului.

In formularea initiala a Legii nr. 215/2001 se arata ca primarul este "seful administratiei publice locale", exprimare incorecta, intrucat primarul nu era seful consiliului local si nici al autoritatilor deconcentrate de la nivelul ministerelor si altor autoritati centrale de specialitate la nivelul localitatilor.

Prin Legea nr. 161/2003 au fost abrogate prevederile art. 30 din Legea nr. 215/2001 care reglementau incompatibilitatile si pentru primar si viceprimar.

Din pacate, asa cum am aratat anterior, Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali se suprapun in multe ocazii in obiectul lor de reglementare. Amandoua legile reglementeaza situatiile de incetare de drept a mandatului primarului inainte de termen si amandoua legile au suferit modificari sub acest aspect, astfel incat este greu de urmarit in timp care din dispozitiile unei legi le-a abrogat tacit pe cele din cealalta lege. Aceeasi este situatia si cu privire la alte aspecte legate de alesii locali, astfel incat este nevoie de mare atentie pentru a determina dispozitiile in vigoare la un moment dat.

Legea nr. 215, enumerand atributiile secretarului, in art. 117, foloseste expresia "avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean".

Legea nr. 286/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.

Pentru considerentele expuse anterior cu privire la raspunderea Guvernului si a ministrilor, s-a apreciat ca, in conditiile Legii contenciosului administrativ, este vorba despre o raspundere administrativ-patrimoniala. Vezi A. IORGOVAN, op.cit., vol. I, p. 509.

Legea nr. 161/2003 in Cartea 1, Titlul IV, Capitolul 3, Sectiunea 4, art. 87. Prevederile art. 91 se aplica corespunzator.

A se vedea supra 2.3.2.1. cu privire la mandatul consilierilor locali.

Legea nr. 371/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.