Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor

PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor


P R O T O C O L

privind

pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul preuniversitar si superior

In baza prevederilor art. 133 din Legea invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 36, alin. (1) si (2) din Legea protectiei civile nr. 481/2004, modificata si completata prin Legea nr.212/2006 si ale art. 18, lit.f) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumite in continuare parti, incheie Protocolul privind pregatirea in domeniul protectiei civila a copiilor, elevilor si studentilor din sistemul national de invatamant, denumit in continuare Protocol:

I. DISPOZITII GENERALE

Art.1 - Scopul pentru care se incheie Protocolul il reprezinta asigurarea pregatirii copiilor, elevilor si studentilor pentru formarea unor comportamente adecvate in situatii de protectie civila.Art.2 - Obiectivele generale urmarite in pregatirea de protectie civila sunt urmatoarele:

a) cunoasterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, masurilor de protectie, precum si a modului de actiune si comportare in situatia producerii lor;

b) formarea si dezvoltarea abilitatilor privind modul de comportare si modul de actiune in perioada premergatoare, pe timpul manifestarii si pentru limitarea/inlaturarea efectelor situatiilor de protectie civila

Art.3 - (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta stabilesc, de comun acord, temele si activitatile educative care se includ in cadrul programelor scolare, precum si in planurile activitatilor extrascolare.

(2) Tematica orientativa, obiectivele didactice si modalitatile de realizare a acestora sunt prevazute in anexa nr.1.

(3) Institutiile de invatamant superior stabilesc programele de pregatire in functie de profilul activitatilor formative organizate de acestea. Cunostintele ce trebuie asigurate absolventilor, in domeniul situatiilor de protectie civila, sunt prevazute in anexa nr. 2

Art.4 Continutul materialelor utilizate in procesul de pregatire va fi in concordanta cu particularitatile de varsta specifice nivelurilor din structura sistemului national de invatamant, adaptate factorilor de risc.

Art.5   Pregatirea in domeniul situatiilor de protectie civila se executa de cadre didactice instruite in domeniu , desemnate de directorii/rectorii institutiilor de invatamant, in colaborare cu specialisti din Inspectoratul General pentru Situatii Urgenta, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si din organizatiile si organismele componente ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.

Art.6  Suporturile de cursuri, publicatiile, brosurile si pliantele cu tematica de specialitate se elaboreaza, in parteneriat, de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutiile de invatamant superior cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, respectiv de structurile subordonate acestora la nivel teritorial, precum si de ministerele si institutiile care indeplinesc functii de sprijin, potrivit domeniului specific de competenta. Tiparirea materialelor elaborate in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor.

Art.7 - Materialele bibliografice care pot fi valorificate in procesul de pregatire pentru situatii de protectie civila, cu exceptia celor elaborate in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau cu structurile subordonate acestuia, se supun, in prealabil, avizarii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

Art.8 - (1) Fiecare unitate/institutie de invatamant desfasoara semestrial cel putin un antrenament practic privind modul de comportare si de actiune in cazul producerii unei situatii de protectie civila (cutremur, incendiu in interiorul sau exteriorul cladirii, inundatie, explozie, accident chimic in vecinatate etc.), in functie de factorii de risc existenti.

(2) Planificarea anuala a activitatilor mentionate la alin (1) se intocmeste de fiecare unitate/institutie de invatamant si se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al Municipiului Bucuresti.

Art.9 - (1) Periodic, se organizeaza si desfasoara concursuri cu tematica de protectie civila - "Cu viata mea apar viata", respectiv de prevenire si stingere a incendiilor - "Prietenii pompierilor", in baza regulamentelor de organizare si desfasurare, elaborate, in parteneriat, de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

(2) Palatele copiilor organizeaza activitati in domeniul artistic, sportiv si tehnic cu specific de protectie civila.
II. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.10 - Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele obligatii:

(1) Pe linia invatamant preuniversitar:

a) asigura si desfasurarea activitatilor educative in domeniul situatiilor de protectie civila;

b) asigura, la nivel central si teritorial, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, pregatirea cadrelor didactice in vederea desfasurarii activitatilor planificate in domeniul situatiilor de protectie civila;

c) elaboreaza, independent sau in parteneriat, brosuri, pliante si alte materiale documentare cu tematica de specifica si le difuzeaza unitatilor de invatamant;

d) planifica anual, prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu avizul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, activitatile practice de simulare a modului de actiune in cazul situatiilor de protectie civila;

e) stimuleaza, prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, participarea comunitatilor scolare la exercitiile si activitatile practic-educative organizate si conduse de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si unitatile subordonate acestuia;

f) asigura, prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, participarea directorilor de unitati de invatamant la instruirile organizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada premergatoare inceperii anului scolar sau ori de cate ori este nevoie;

g) analizeaza, anual la nivelul ministerului si semestrial la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, modul de organizare si desfasurare a pregatirii in domeniul situatiilor de protectie civila;

h) transmite Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, si respectiv inspectoratelor judetene/al Municipiului Bucuresti - prin inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti, concluziile desprinse din analiza modului de organizare si desfasurare a pregatirii in domeniul situatiilor de protectie civila si elaboreaza propuneri de eficientizare a activitatii;

i) colaboreaza cu ministerele si celelalte institutii care indeplinesc functii de sprijin in cadrul Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, in scopul eficientizarii activitatii educative pentru situatii de protectie civila;

j) coordoneaza si controleaza, sprijina si indruma inspectoratele scolare si unitatile/institutiile de invatamant privind desfasurarea activitatilor de pregatire in domeniul situatiilor de protectie civila.

(2) Pe linia invatamant superior:

a) asigura planificarea si desfasurarea activitatilor educative in domeniul situatiilor de protectie civila;

b) asigura la nivel central si teritorial, in parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti, pregatirea cadrelor didactice in vederea desfasurarii activitatilor planificate in domeniul situatiilor de urgenta;


c) elaboreaza independent sau in parteneriat brosuri, pliante si alte materiale documentare cu tematica de specialitate;

d) planifica anual, cu avizul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, antrenamentele practice de simulare a modului de actiune in situatii de protectie civila, ce urmeaza sa se desfasoare in institutiile de invatamant superior;

e) asigura, participarea studentilor la exercitiile si activitatile practic-educative organizate si conduse de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si unitatile subordonate acestuia;

f) analizeaza, anual modul de organizare si desfasurare a pregatirii in domeniul situatiilor de protectie civila;

g) transmite Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, concluziile desprinse din analiza modului de organizare si desfasurare a pregatirii in domeniul situatiilor de protectie civila si elaboreaza propuneri de eficientizare a activitatii;

h) colaboreaza cu ministerele si celelalte institutii care indeplinesc functii de sprijin in cadrul Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, in scopul eficientizarii activitatii educative pentru situatii de protectie civila.

Art.11 Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta are urmatoarele obligatii:

a) asigura asistenta de specialitate in activitatea de educare a copiilor, elevilor si studentilor in domeniul situatiilor de protectie civila;

b) acorda sprijin, prin unitatile teritoriale subordonate si personalul de specialitate cu atributii in domeniu din cadrul localitatilor, in organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire;

c) avizeaza, prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, planificarile anuale ale activitatilor practice   si de simulare a modului de actiune in situatii de protectie civila, intocmite de inspectoratele scolare/al municipiului Bucuresti sau institutiile de invatamant superior;

d) asigura, prin inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, instruirea directorilor de unitati/institutii de invatamant, in perioada premergatoare inceperii anului scolar sau ori de cate ori este nevoie, privind organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de protectie civila;

e) analizeaza, anual, la nivelul Inspectoratului General si semestrial, la nivelul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/mun Bucuresti modul de organizare si desfasurare a pregatirii in domeniul situatiilor de protectie civila;

f) elaboreaza materiale documentare in colaborare cu ministerele si celelalte institutii care indeplinesc functii de sprijin in cadrul Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta;

g) coordoneaza, indruma si sprijina unitatile subordonate in organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire a copiilor, elevilor, studentilor si cadrelor didactice pe linia situatiilor de protectie civila.

DISPOZITII FINALE

Art.12 - Prezentul Protocol se aplica incepand cu anul de invatamant 2006 - 2007, pe o perioada de 5 ani.

Art.13 - Anexele nr.1, si 2 fac parte integranta din prezentul protocol.

Art.14 - Prezentul Protocol se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Art.15 - Actualizarea tematicii de pregatire se face periodic, in parteneriat, prin act aditional la prezentul protocol.

Art.16 - Ministerul Educatiei si Cercetarii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin compartimentele de specialitate, vor pune in aplicare prevederile acestui protocol.

INSPECTOR  GENERAL

General locotenent

Vladimir SECARA

 

MINISTRUL EDUCATIEI SI CERCETARII

Mihail HARDAU

 


AVIZAT

Adjunct al Inspectorului General

Directia Generala Invatamant Superior

General de Brigada

Director General

Constantin ZAMFIR

Dan Mihai CONSTANTINESCU

Serviciul Juridic

Directia Generala Invatamant Preuniversitar

Sef serviciu

Director General

Lt.colonel Constantin RADU

Liliana PREOTEASA

Directia Generala Buget - Finante, Patrimoniu si Investitii

Director General

Mihai PAUNICA

Directia Juridic si Control

Director

Violett Margareta BLAGA

Aviz de legalitate

Ionela Mihaela MILUTIN

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.