Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE S.H. Caransebes

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE S.H. Caransebes


PARTEA .I. - A

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE

1. DISPOZITII GENERALE

Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice « Hidroelectrica » SA , persoana juridica romana, este organizata si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si statutul prevazut in anexa nr.4.1 la HGR nr.627 din 13.07.2000.

Sucursala Hidrocentrale Caransebes este componenta a « Hidroelectrica » SA, fara personalitate juridica fiind prevazuta in anexa nr.4.2 la HGR nr.627 din 13.07.2000

Sucursala Hidrocentrale Caransebes, apartinand « Hidroelectrica » SA, are ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate prevazut in statut, cu respectarea legislatiei in vigoare.Sucursala Hidrocentrale Caransebes raspunde de functionarea instalatiilor energetice proprii in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectia mediului inconjurator.

2. ACTIVITATI DESFASURATE

Sucursala Hidrocentrale Caransebes poate desfasura urmatoarele activitati, incluse in obiectul de activitate al « Hidroelectrica » SA:

 1. producerea si vanzarea energiei electrice ;
 2. expertizari, testari, masuratori, consultanta in domeniul sau de activitate ;
 3. realizarea serviciilor de sistem pentru rezerva turnanta si rezerva tertiara rapida ;
 4. realizarea de servicii de gospodarirea apelor din acumulari proprii prin furnizarea de apa bruta, regularizari de debite, protectie impotriva inundatiilor, asigurarea de debite si alte servicii comune de gospodarire a apelor ;
 5. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si extinderea automatizarii ;
 6. realizarea de investitii in domeniul de activitate ;
 7. prestari de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului (turism, agrement, alimentatie publica si activitate hoteliera) ;
 8. realizarea de programe pentru reducerea impactului instalatiilor energetice asupra mediului inconjurator ;
 9. asigurarea pazei proprii sau in conditii contractuale a obiectivelor sucursalei ;
 10. pregatirea si perfectionarea personalului ;
 11. realizarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii ;
 12. elaborarea de produse software ;
 13. operatiuni de control si de intermediere in domeniul propriu de activitate ;
 14. aprovizionarea tehnico-materiala necesara in vederea desfasurarii activitatii proprii;
 15. construirea, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu ;
 1. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale sucursalei unor persoane fizice sau juridice in conditiile legii ; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii ;
 2. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare;
 3. organizarea pentru personalul propriu de activitati sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive ;
 4. orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate permise de lege .

Conducerea sucursalei are ca principal obiect de activitate programarea si realizarea productiei si asigurarea suportului tehnico-economic necesar desfasurarii activitatii.

3. NOTIUNI SI PRINCIPII GENERALE DE ORGANIZARE

Prezentul regulament privind obiectul de activitate, atributiile, responsabilitatile si competentele compartimentelor organizatorice ale Sucursalei Hidrocentrale Caransebes, utilizeaza o serie de termeni specializati a caror definitie, pentru a asigura o intelegere si interpretare unitara a acestora de catre utilizatori, este prezentata in cele ce urmeaza :

Sucursala

unitate organizatorica de productie, fara personalitate juridica, care desfasoara cel putin una din activitatile de baza ale societatii comerciale si este definita pe criterii de sisteme de instalatii si/sau teritorial.

Conducerea sucursalei

Directorul si directorii adjuncti ai sucursalei.

Compartiment organizatoric

Parte a sucursalei; un grup de salariati care lucreaza impreuna, intr-o maniera coordonata si restrictionala in scopul realizarii anumitor atributii, sarcini si lucrari.

Compartiment de productie

Compartimente definite pe grupe de instalatii, sectoare ale activitatii de baza si/sau criterii teritoriale. In acest sens distingem : sectie, laborator.

Sectie

Compartiment de productie delimitat pe criteriile :

proces tehnologic sau segment de proces tehnologic ;

agregat, instalatie de baza sau grup de instalatii ;

instalatii sau activitati grupate in amplasament teritorial .

Laborator

Compartiment de productie care realizeaza activitati de probe, masuratori, analize, incercari, verificari etc.

Compartimente functionale

Compartimente care furnizeaza liniei operationale directe (linia ierarhica a directorilor) asistenta in domenii specializate ; de regula nu pot emite dispozitii in nume propriu ; in acest sens distingem : compartimente, birouri, servicii.

Organizare

Este procesul definirii compartimentelor organizatorice in sensul unor relatii formale intre oameni si resurse in vederea unor obiective definitive.

Specializare

Reprezinta impartirea unei activitati complexe in sarcini mai simple astfel incat persoane sau grupuri de persoane sa execute numai lucrari identice sau asemanatoare in vederea cresterii productivitatii muncii.

Responsabilitate

Reprezinta obligatia asumata pentru indeplinirea anumitor activitati si atributii la timp si corect, respectiv pentru obtinerea unui anumit nivel de performanta masurabil.

Competenta (in sens de autoritate)

Este dreptul unui salariat de a lua decizii, de a semna acte care angajeaza sucursala, de a dispune realizarea anumitor actiuni sau de a realiza anumite sarcini, lucrari, in vederea atingerii obiectivelor organizatiei respective.

Delegare

Este procesul de atribuire pe linie de conducere a unor responsabilitati si competente in vederea realizarii anumitor activitati, respectiv realizarea anumitor obiective ; delegarea nu exonereaza de raspundere pe cel ce deleaga.

Structura organizatorica

Reprezinta definirea relatiilor formale intre unitatile organizatorice din cadrul unei organizatii.

4. STRUCTURA ORGANIZATORICA A

SUCURSALEI HIDROCENTRALE CARANSEBES

Structura organizatorica a Sucursalei Hidrocentrale Caransebes contine urmatoarele componente :

DIRECTOR

Birou Resurse Umane

Oficiul juridic si contencios

Control financiar si audit intern

Asigurarea calitatii, Protectia mediului

Securitatea si Medicina Muncii, Incidente, PSI

Terenuri

Birou tehnologia informatiei si comunicatii

Dispecerat

Birou Investitii

Birou Supraveghere Lucrari Investitii

Marketing - Furnizare

DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC SI DE PRODUCTIE

Birou Contracte, Achizitii, Depozite

Transporturi

Laborator Urmarire Comportare Constructii

Birou Management Energetic

Birou Tehnic

Birou Reparatii

Sectia Exploatare

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC

Birou Trezorerie

Birou Contabilitate, Bugete, Costuri

Complex Hotelier

Administrativ, Paza

PARTEA A .II. - A

ATRIBUTIILE, RESPONSABILITATILE SI COMPETENTELE

CONDUCERII SUCURSALEI

1. DIRECTOR

ATRIBUTII

aplicarea in cadrul sucursalei a strategiei si politicilor stabilite de Consiliul de Administratie al S.C. Hidroelectrica S.A ;

asigurarea managementului sucursalei ca intreg ;

asigurarea realizarii obiectivelor stabilite in contractul de performanta incheiat cu directorul general al S.C Hidroelectrica S.A. si luarea deciziilor ce se impun pentru eliminarea cauzelor unor dereglari sau abateri ;

coordonarea actiunilor privind nominalizarea, programarea, contractarea si realizarea calitativa, cantitativa si la termenele stabilite a tuturor lucrarilor si serviciilor efectuate de societatile « Hidroserv » SA ;

coordonarea actiunilor privind dezvoltarea sucursalei prin construirea si punerea in functiune de noi capacitati de productie, retehnologizarea si reabilitarea instalatiilor si echipamentelor ;

selectarea, angajarea, promovarea, concedierea personalului sucursalei, ce intra in competenta sa de numire;

stabilirea, in limitele regulamentului de organizare si functionare, a atributiilor, competentelor si responsabilitatilor personalului ; asigurarea delimitarii precise a acestora si organizarea controlului realizarii lor ;

propunerea, spre aprobare, directorului general al S.C Hidroelectrica S.A. a structurii organizatorice si statul de functii pentru personalul sucursalei ;

organizarea exercitarii controlului financiar preventiv ;

asigurarea coordonarii si controlului asupra activitatilor sucursalei, in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane ;

formularea de actiuni in justitie, in numele S.C. Hidroelectrica S.A., referitor la sucursala, atat la instantele de drept comun cat si la arbitrajele de stat institutionalizate, decurgand din rapoturile juridice, contractuale, civile sau comerciale, parimoniale, de dreptul muncii, financiar-fiscale sau izvorand din delicte, cvasidelicte etc, inclusiv cereri de executare silita (mobiliara sau nemobiliara) proprie ;

exercitarea, in numele S.C. Hidroelectrica S.A, referitor la sucursala, a cailor de atac prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul ;

renuntarea, in numele S.C. Hidroelectrica S.A., referitor la sucursala, la actiunile formulate sau caile de atac declarate, in situatii care justifica o asmenea masura ;

asigurarea raspunsurilor la interogatorii ;

asigurarea climatului de ordine si disciplina necesar realizarii sarcinilor de seviciu de catre fiecare salariat al sucursalei ;

initierea si urmarirea actiunilor recuperatorii in cauzele privind calitatea termenelor de executie, serviciile prestate sau in cazul prejudicierii patrimoniului ;

incheierea de acte juridice, in numele si pe seama S.C Hiroelectrica S.A. in limita imputernicirilor acordate ;

rezolvarea oricaror altor sarcini date in atributiile sale de catre directorul general al S.C. Hidroelectrica S.A. 

RESPONSABILITATI

aplicarea unitara in conditii de legalitate si corectitudine a solutiilor adoptate in domeniul sau de activitate ;

realizarea tuturor programelor stabilite pe domenii (reparatii, retehnologizari, securitatea muncii, protectia mediului etc.) ;

asigurarea respectarii cerintelor referitoare la implementarea si mentinerea sistemului integrat de management calitate - mediu conform standardelor SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001 : 1997 ;

asigurarea controlului tehnic, financiar si juridic al activitatilor din cadrul sucursalei ;

elaborarea si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al sucursalei ;

gestionarea resurselor financiare, umane, materiale si informationale de care dispune sucursala ;

incadrarea in sectiunile Bugetului de venituri si cheltuieli alocat sucursalei ;

elaborarea si prezentarea de rapoarte periodice, privind activitatea sucursalei  directorului general si/sau Consiliului de Administratie ;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de seviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor S.C. Hidroelectrica S.A. in relatiile cu tertii.

COMPETENTE

de coordonare si control

stabilirea, in limitele Regulamentului de organizare si functionare al sucursalei, a atributiilor, competentelor si responsabilitatilor personalului care este in competenta sa de angajare.

coordonarea si controlul tuturor activitatilor sucursalei ;

de aprobare (decizie) ;

angajarea, promovarea si concedierea personalului salariat cu exceptia urmatoarelor functii : director adjunct tehnic si de productie si director adjunct economic ;

negocierea si semnarea contractelor individuale de munca pentru personalul din competenta sa de angajare ;

incheierea Notei comune cu reprezentantii salariatilor, in aplicarea clauzelor cuprinse in contractul colectiv de munca in baza mandatului dat de directorul general ;

numirea, prin decizie, a inspectorilor de asigurarea calitatii si protectia mediului la nivel de sucusala ;

aprobarea sanctiunilor disciplinare pentru personalul din subordine ce intra in competenta sa de numire ;

luarea deciziei in probleme privind miscarea personalului in interiorul sucursalei ;

aprobarea deconturilor de cheltuieli pentru salariatii din sucursala pentru care are competenta de aprobare a ordinelor de deplasare ;

aprobarea numirii persoanelor cu drept de semnatura in banci si a persoanelor care pot angaja sucursala prin semnatura fata de alte persoane fizice si juridice ;

aprobarea statelor de plata a salariilor pentru personalul sucursalei ;

aprobarea masurilor pentru respectarea disciplinei sau a normelor de comportare in unitate, in conformitate cu legislatia in vigoare ;

negocierea, semnarea si derularea contractelor incheiate cu societatile « Hidroserv » S.A pentru lucrari si servicii nominalizate in obiectul de activitate al acestora, stabilit prin Statutul « Hidroserv » S.A. aprobat prin HG 857/2002.

negocierea, semnarea si derularea contractelor de achizitii publice de produse, lucrari si sevicii in numele si pe seama societatii pana la echivalentul in lei a 20000 euro fara TVA.

aprobarea metodologiilor, instructiunilor si procedurilor in domeniu in limita competentelor acordate ;

de avizare

avizeaza Regulamentul de organizare si functionare al sucursalei ;

avizeaza structura organizatorica si statul de functii al sucursalei ;

avizeaza rapoartele (analize, materiale) privind activitatea sucursalei ce sunt prezentate directorului general si / sau Consiliului de Administratie ;

avizeaza BVC, aferent sucursalei

de reprezentare

reprezinta sucursala, in numele « Hidroelectrica » SA, in raporturile :

contractuale cu furnizorii si clientii

cu instantele de judecata, parchetele precum si cu celelalte organe jurisdictionale

cu organele abulitate de control

cu bancile

cu reprezentantii mass-media

cu alte persoane juridice

reprezinta « Hidroelectrica » SA in raport cu tertii, pentru domeniul sau de activitate, in limita imputernicirilor acordate

reprezinta « Hidroelectrica » SA, in limitele competentelor acordate, in relatiile contractuale cu societatile « Hidroserv » SA

este reprezentantul managementului in problemele referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu, avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru :

a se asigura ca cerintele si procesele necesare sistemului de management integrat calitate-mediu sunt stabilite, implementate si mentinute, respectandu-se prevederile aplicabile din standardele de referinta

a raporta periodic reprezentantului managementului integrat calitate-mediu la nivelul « Hidroelectrica » SA si/sau directorului general despre functionarea si performantele sistemului de management integrat calitate - mediu in vederea analizei si despre orice necesitate de imbunatire

a se asigura ca este promovata in cadrul sucursalei constientizarea cerintelor clientului

2. DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC SI DE PRODUCTIE

ATRIBUTII

elaborarea si fundamentrea strategiei privind modernizarea, retehnologizarea si reabilitarea echipamentelor si instalatiilor energetice din dotare;

propunerea de studii si cercetari tehnice cu incadrarea in conceptia de ansamblu promovata de SC Hidroelectrica SA;

organizarea urmaririi in exploatare a instalatiilor si echipamentelor;

coordonarea actiunilor de verificare a sigurantei constructiilor si asigurarea urmaririi comportarii in timp a acestora;

asigurarea bazei tehnice de instruire, formare si pregatire a personalului;

organizarea evidentei si protectiei proprietatii intelectuale a personalului;

asigurarea perfectionarii sistemului informational, informatic, stabilirea necesarului de hard si soft;

participarea la fundamentarea indicatorilor de productie corelat cu gradul de hidraulicitate prognozat ;

asigurarea aplicarii regulamentelor, ordinelor, cicularelor, referitoare la activitatea de exploatare si intretinere a utilajelor, instalatiilor si constructiilor hidroenergetice;

coordonarea actiunilor pentru depistarea si eliminarea punctelor slabe din instalatii si asigurarea functionarii instalatiilor in perioadele calendaristice (iarna, ape mari);

urmarirea asigurarii bazei tehnico-materiale pentru efectuarea lucrarilor de reparatii, modernizari, retehnologizari, reabilitari; organizeaza receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor de intretinere si reparatii;

asigurarea punerii in functiune a capacitatilor de productie prin:

controlul cu ocazia receptiilor daca lucrarile de constructii au fost efectuate in  conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie, si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor in domeniul calitatii;

urmarirea executarii remedierilor stabilite in procesele verbale incheiate cu ocazia receptiilor;

efectuarea probelor tehnologice, punerea in functiune numai daca exista conditii pentru exploatarea normala a instalatiilor si a utilajelor precum si realizarea indicatorilor tehnico - economici aprobati;

coordoneaza activitatea compartimentelor si activitatilor subordonate prin organigrama aprobata

RESPONSABILITATI

aplicarea unitara, legalitatea si corectitudinea solutiilor aprobate;

realizarea calitativa si la termenele stabilite a sarcinilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate;

realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru domeniul sau de activitate;

pastrarea cofidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor Hidroelectrica SA, in relatiile cu tertii.

COMPETENTE

de aprobare (decizie):

prescriptiile de exploatare (fise tehnice, instructiuni tehnice specifice echipamentelor din dotare etc.);

fise tehnologice, tehnologii specifice lucrarilor de exploatare si intretinere;

instructiuni de intretinere a echipamentelor si instalatiilor

norme de munca pentru personalul de deservire operativa;

abaterile de la schema normala de functionare a instalatiilor tehnologice;

programele de verificari si incercari la echipamente, instalatii de protectie si automatizare;

de avizare:

strategia privind modernizarea, retehnologizarea si reabilitarea, studiilor, cercetarilor si documentelor de plata ale acestora;

programul anual de studii si cercetari;

necesarul de studii de fezabilitate;

documentele de receptie ale reabilitarilor, studiilor, cercetarilor si documentelor de plata ale acestora;

fundamentarea tehnica a necesarului de echipamente si piese de schimb;

propunerile de dotare cu mijloace fixe;

programe speciale de masuri privind functionarea instalatiilor in perioadele calendaristice (iarna, ape mari) si cele referitoare la cresterea sigurantei in exploatare CHE;

documentatiile tehnico - economice pentru reparatii si licitatii in competenta sucursalei;

programe anuale de reparatii si modificari ale acestora in functie de starea tehnica a instalatiilor si constructiilor hidrotehnice, asigurarea necesarului de aprovizionat;

planul de masuri pentru apararea impotriva inundatiilor si a fenomenelor meteorologice periculoase;

regulamente pentru exploatarea acumularilor;

documentatiile pentru obtinerea avizelor, acordurile si autorizatiile prevazute de lege pentru domeniile de activitate pe care le coordoneaza;

comenzile pentru asistenta sau expertiza tehnica;

comenzile de furnizare energie electrica, apa, achizitii, prestari de servicii la sau de la terti etc;

date furnizate organelor de prognoza, statistica, consultanta privind capacitatile de productie;

procesele verbale si rapoartele in domeniul comportarii constructiilor;

programele de masuri cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor;

propunerile de modificare sau completare a unor regulamente sau prescriptii de exploatare;

studiile si propunerile privind extinderea utilizarii tehnicii de calcul in conducerea proceselor de productie;

rapoarte privind realizarea masurilor dispuse de Hidroelectrica SA in domeniul tehnic;

interventiile la Hidoelectrica SA pentru retragerea din exploatare HA sau CHE ocazionate de efectuarea lucrarilor de reparatii cu reduceri importante de putere pentru SEN ;

caiete de sarcini si alte documentatii specifice;

necesarul de personal pentru deservirea operativa si intretinerea obiectivelor hidroenergetice.

de reprezentare:

reprezinta sucursala in relatiile cu tertii, pentru domeniul sau de activitate, in limitele competentelor acordate de directorul sucursalei;

3. DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC

ATRIBUTII

intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli si a fluxului de trezorerie, de defalcare pe centrale hidroelectrice:

organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;

organizarea activitatii financiar - contabile in conformitate cu reglementarile legale, astfel:

efectuarea inregistrarilor contabile se fac cronologic si sistematic; inregistrarea bunurilor mobile la valoarea de achizitie sau la pretul pietei, dupa caz; inregistrarea creantelor la valoarea nominala;

orice operatiune patrimoniala sa se consemneze in momentul efectuarii ei intr-un inscris;

organizarea inventarierii generale a patrimoniului in conformitate cu prevederile legale, de valorificare a inventarierii si de reflectarea acesteia in evidenta contabila;

asigurarea intocmirii lunare a balantei de verificare;

asigurarea respectarii obligatiilor fiscale ale sucursalei prin declararea, calcularea si virarea acestora conform actelor normative care le reglementeaza;

asigurarea intocmirii raporturilor financiare, contabile si statistice la termenele stabilite;

fundamentarea si transmiterea societatii comerciale a necesarului de surse banesti si al creditelor prin intocmirea planului fluxului de trezorerie si raspunde, dupa aprobare, de utilizarea rationala si eficienta precum si de rambursarea creditelor conform scadentei;

respectarea metodelor de amortizare a capitalului aprobate de Consiliul de Administratie al societatii si utilizarea eficienta a fondului de amortizare pentru finantarea investitiilor;

analizarea si propunerea de valorificare a bunurilor patrimoniale (instrainare, inchiriere, asociere, prestari de servicii la terti), iar dupa aprobare asigurarea valorificarii acestora;

efectuarea de analize economice si raspunde de rezultatele financiare ale sucursalei;

participarea la licitatii si asigurarea contractarilor achizitiilor si lucrarilor in conditii avantajoase si eficiente pentru sucursala;

asigurarea calcularii drepturilor banesti ale salariatilor, efectuarea retinerilor legale si virarea acestora la cei in drept;

asigurarea functionarii sucursalei ca centru de cost-profit, sens in care raspunde de urmarirea costurilor pe activitati, procese si obiecte de calculatie;

organizarea evidentei tehnico-operativa la nivelul gestiunilor de materiale si efectueaza controale asupra modului cum sunt respectate prevederile legale in acest domeniu;

organizarea si asigurarea pazei si protectia patrimoniului.

RESPONSABILITATI

aplicarea unitara, legalitatea si corectitudinea solutiilor aprobate;

realizarea calitativa si la termenele stabilite a sarcinilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate;

realizarea bugetului de venituri si cheltuieli;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor "Hidroelectrica" SA, in relatii cu tertii.

COMPETENTE

de avizare:

proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

proiectul bugetului fluxului de trezorarie;

documentele care contin informatii financiar - contabile sau modificari in structura de cheltuieli;

defalcarea BVC pe verigi organizatorice;

propunerile de preturi si tarife;

imputernicirile pentru efectuarea controlului financiar preventiv;

documente de licitatie;

studiile de fezabilitate sau prefezabilitate;

necesarul de aprovizionat cu materiale si piese de schimb pentru activitatea de productie si reparatii ;

valorificarea inventarierii;

valorificarea produselor devenite disponibile;

state de salarii si alte drepturi de personal;

numirea persoanelor cu drept de semnatura in banca;

documentele prin care este stabilita raspunderea materiala a salariatilor pentru prejudicierea patrimoniului;

contractele si comenzile comerciale pentru produsele si serviciile necesare si pe care le ofera sucursala si documentele referitoare la nerespectarea prevederile contractuale;

documentele de plata fata de bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale, bugetele locale, persoane fizice sau juridice;

documentatiile tehnico - economice de dotare sau intretinere, reparatii, retehnologizari, etc.;

programele de masuri a caror realizare implica efectuarea unor cheltuieli;

dotarea cu mijloace fixe sau casarea acestora;

alte documente date de S.C. Hidroelectrica S.A in responsabilitatea de avizare a directorului adjunct economic;

de aprobare (decizie)

aproba, alaturi de directorul sucursalei urmatoarele operatiuni:

incheiera contractelor comerciale cu partenerii interni;

incasarile si platile efectuate in numerar si prin operatiuni bancare cu persoane juridice sau fizice;

gajarea, inchirierea sau concesionarea activelor in limita competentelor acordate;

contractul de credite;

stabilirea creantelor.

de reprezentare:

- in baza delegarii date de directorul sucursalei, reprezinta interesele acesteia in relatiile cu bancile si alte institutii financiare, unitati prestatoare si beneficiare de lucrari si servicii, organele de control competente a realiza activati de control in domeniile financiar - contabil si administrativ.

PARTEA A- .III. - A

ATRIBUTIILE, RESPONSABILITATILE

SI COMPETENTELE COMPARTIMENTELOR ORGANIZATORICE

CAPITOLUL .I.

COMPARTIMENTE ORGANIZATORICE SUBORDONATE DIRECTORULUI

.I.1. BIROUL RESURSE UMANE

Obiect de activitate

aplicarea masurilor privind recrutarea, selectia si gestiunea personalului, formarea profesionala continua a personalului si miscarea acestuia potrivit legislatiei in vigoare;

aplicarea strategiei manageriale si politicii de salarizare pentru personalul sucursalei ;

crearea si intretinerea unei imagini publice fidele, favorabile sucursalei, bazata pe o permanenta si eficienta comunicare ;

organizarea, coordonarea si derularea actiunilor de imagine si relatii cu publicul.

Atributii

asigurarea, in conformitate cu structura organizatorica, statul de functii si dispozitiile « Hidroelectrica » S.A., a personalului sucursalei;

aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca (CCM) pentru recrutarea, selectia, salarizarea si gestionarea personalului sucursalei ;

supravegherea aplicarii corecte a CCM in cadrul sucursalei; analiza observatiilor formulate de compartimentele sucursalei cu privire la CCM si, atunci cand este cazul, elaborarea propunerilor fundamentate de modificare a acestuia serviciului resurse umane din cadrul executivului « Hidroelectrica » SA ;

efectuarea propunerilor pentru nomenclatorul unic de functii si meserii al « Hidroelectrica » SA si pentru limitele de salarizare ale acestora si urmarirea respectarii celor aprobate;

indeplinirea prevederilor prevazute de legislatia in vigoare la angajarea si miscarea personalului propriu, organizarea si publicarea concursurilor, verificarea documentelor de personal ale candidatilor, asigurarea verificarii si corectarii lucrarilor de concurs, comunicarea rezultatelor concursurilor, completarea documentelor de angajare sau de miscare a personalului, operarea inregistrarilor, emiterea de legitimatii (de serviciu) ;

elaborarea si difuzarea Regulamentului intern al sucursalei conform Legii 53 / 2003 ;

emiterea de propuneri pentru intocmirea Notei comune a S.H. Caransebes la CCM aplicabil, urmarirea inregistrarii si transmiterea acestuia, in termen, la serviciul resurse umane al « Hidroelectrica » SA ;

fundamentarea datelor pentru negocierea drepturilor salariale si a celorlate drepturi de personal; efectuarea propunerilor pentru negocierea salariilor, a sporurilor si a altor drepturi in vederea incadrarii in fondul de salarii alocat ;

aplicarea prevederilor CCM in vigoare privind elementele de salarizare, ajutoare si facilitati; verificarea reflectarii corecte a drepturilor salariale in statele de plata;

coordonarea programarii concediilor de odihna a personalului sucursalei;

asistarea salariatilor sucursalei, prin acordarea de consultatii, precizari, lamuriri, asupra problemelor de resurse umane;

verificarea corectitudinii intocmirii foilor colective de prezenta si operarea timpului lucrat / nelucrat in vederea introducerii acestuia la plata;

elaborarea propunerilor pentru planul de formare profesionala invatamant in baza analizei propunerilor facute de sefii compartimentelor sucursalei, transmiterea acestuia la serviciul resurse umane al "Hidroelectrica" SA in vederea aprobarii si urmarirea realizarii planului aprobat;

urmarirea realizarii fiselor de evaluare a personalului; pastrarea si valorificarea acestora ;

asigurarea procurarii exemplarelor de norme de personal aprobate pentru activitatile din sucursala ; 

urmarirea, inregistrarea si raportarea realizarilor la numarul de personal si fondul de salarii consumat lunar ;

intretinerea evidentei lunare a salariatilor incadrati in locuri de munca cu "conditii deosebite" d.p.d.v. al respectarii drepturilor la pensionare pentru angajatii sucursalei ;

intretinerea bazei de date referitoare la datele de personal - salarizare pana in total drepturi si formare profesionala ;

urmarirea elaborarii fiselor de post si / sau atributiilor de serviciu de catre sefii de compartimente organizatorice pentru personalul subordonat ;

urmarirea executarii activitatii de psihodiagnostic conform reglementarilor in vigoare ; intretinerea bazei de date aferente personalului propriu ;

intretinerea evidentei sanctiunilor aplicate salariatilor;

urmarirea elaborarii normelor de munca si a ciclului de avizare si aprobare;

asigurarea activitatii de secretariat;

analiza si valorificarea semnalelor primite din partea publicului intern si extern ;

dezvoltarea comunicarii interne in cadrul sucursalei asupra politicii si realizarilor referitoare la calitate-mediu;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM ;

asigurarea competentei, constientizarii si instruirii personalului care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea produsului .

Responsabilitati

legalitatea, corectitudinea si completitudinea avizelor, analizelor si raportarilor ;

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate ;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute ;

cunoasterea si respectarea in domeniul de activitate a legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne ale « Hidroelectrica » SA ;

efectuarea raportarilor statistice in domeniu ;

respectarea reglementarilor in vigoare la intocmirea organigramei si a statelor de functii ;

verificarea si avizarea statelor de plata ale salariatilor sub aspectul existentei ca salariati, a clasei de salarizare, a cuantumurilor sporurilor si adaosurilor negociate;

elaborarea si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al sucursalei ;

controlul modului de respectare al nomenclatorului unic de functii si meserii al « Hidroelectrica » SA ;

urmarirea modului de aplicare a normelor si normativelor de munca in sucursala ;

asigurarea existentei documentelor incheiate cu ocazia anchetei disciplinare efectuate in vederea aplicarii sau nu a sanctiunilor disciplinare ;

stabilirea, la angajare, a sporului de vechime in munca si a celui de fidelitate fata de Hidroelectrica SA avut pana la angajare si urmarirea acestuia pana la incetarea contractului individual de munca pentru salariatii sucursalei ;

crearea si actualizarea bazei de date referitoare la personal si formare profesionala a acestuia, pe activitati ;

completarea si gestionarea carnetelor de munca, a contractelor individuale de munca si a dosarelor de personal ;

intocmirea documentatiei pentru pensionarea salariatilor sucursalei ;

verificarea si completarea certificatelor medicale cu datele necesare pentru stabilirea drepturilor de concediu medical;

propunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite si dispozitiile operative date ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei .

Competente

avizarea selectiei, recrutarii si angajarea personalului ce intra in competenta de angajare a sucursalei ;

avizarea planului anual de formare profesionala din sucursala ;

avizarea datelor pentru negocierea drepturilor salariale pentru personalul propriu ;

avizarea propunerilor pentru organigramele si stalele de functii ale sucursalei ;

avizarea pontajelor in vederea introducerii lor la plata;

avizarea cererilor de concediu de odihna, invoire platita, concediu fara salar;

avizarea statului de functiuni si inaintarea spre aprobare directorului sucursalei ;

avizarea normelor de munca specifice sucursalei .

.I.2. OFICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS

Obiect de activitate

- Reprezentarea si sustinerea intereselor sucursalei in fata instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala, notariatelor de stat, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice.

Atributii

acordarea asistentei juridice la nivelul conducerii sucursalei;

avizarea legalitatii masurilor ce urmeaza a fi luate de conducerea sucursalei in desfasurarea activitatii specifice;

promovarea actiunilor in justitie pentru recuperarea creantelor si urmarirea obtinerii sentintelor judecatoresti definitive;

urmarirea includerii de clauze asiguratorii in contractele propuse spre semnare;

efectuarea analizelor si elaborarea instructiunilor privind asigurarea legalitatii, ori de cate ori se constata aspecte deosebite de incalcare a legii si de pagubire a patrimoniului sucursalei;

rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor cu caracter juridic ce-i sunt repartizate;

gestionarea publicatiilor de specialitate in domeniu;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitate-mediu, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continuie a SMCM.

Responsabilitati

corectitudinea avizelor juridice in raport cu legislatia si interesele sucursalei;

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea competentelor acordate;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor "Hidroelectrica" SA si, implicit, ale sucursalei in relatiile cu tertii

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor « Hidroelectrica » SA in domeniul de activitate ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

de avizarea, sub aspectul legalitatii a:

contractelor comerciale;

deciziilor emise de conducere;

actelor care angajeaza raspunderea patrimoniala;

intocmirea formelor necesare obtinerii titlurilor executorii si comunicarea lor la serviciile de resort in vederea executarii;

colaborarea cu juristii din cadrul "Hidroelectrica" SA in domeniul propriu de activitate

reprezentarea si sustinerea intereselor "Hidroelectrica" SA si, implicit, a sucursalei in fata instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala, notariate si in raporturile cu persoanele fizice, in baza delegatiei date de conducere;

participarea la negocierea contractelor comerciale si la concilierea divergentelor la aceste contracte;


.I.3. CONTROL FINANCIAR SI AUDIT INTERN

Obiect de activitate

Obiectul de activitate are la baza art.3 din Legea nr.30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar cu modificarile si completarile ulterioare.

Controlul financiar de gestiune se organizeza pentru patrimoniul propriu si gestiunile / activitatile sucursalei.

Verificarea respectarii dispozitiilor legale si normative privind grestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor din evidenta tehnico-operativa si a documentelor inregistrate in contabilitate privind :

existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel si detinute cu orice titlu;

utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea de bunuri;

efectuarea in numerar sau prin cont a incasarilor si platilor, in lei si valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;

intocmirea si circulatia documentelor primare, documentelor tehnic-operative si contabile.

Atributii

controlul se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustragere, conditiile de pastrare si gestionare, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzandu-se un numar reprezentativ de repere si documente care sa permita tragerea unor concluzii temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul financair contabil si de gestiune ;

in cazul constatarii de pagube, controlul se va extinde asupra intregii perioade in care, potrivit legii, pot fi luate masuri de recuperare a acestora si de tragere la raspundere a persoanelor vinovate ;

controlul se efectueaza pe baza programelor de lucru trimestriale aprobate de directorul general al S.C.Hidroelectrica S.A., cat si ca urmare a sarcinilor directe trasate de directorul sucursalei ;

participa cu atributii de control financiar de gestiune in echipa de control a S.C.Hidroelectrica S.A. la alte sucursale ;

organele de control vor consemna constatarile in acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificari, cu indicarea prevederilor legale incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale a persoanelor vinovate cu stabilirea raspunderilor, portivit dispozitiilor legale, precum si masurile luate in timpul controlului si cele stabilite a se lua in continuare ;

pentru controalele efectuate de controlul financiar de gestiune al sucursalei actele de control se prezinta directorului sucursalei impreuna cu masurile ce se propun a fi luate in continuare in vederea inlaturarii abaterilor si tragerii la raspundere a celor care au savarsit neregulile, au produs pagube sau au comis infractiuni ;

organul de control urmareste realizarea masurilor din actele de control si a masurilor aprobate de directorul sucursalei. Masurile se i-au in cel mult 30 zile de la data inregistrarii actului de control, daca prin dispozitiile legale nu sunt fixate alte termene ;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continuie a SMCM .

Responsabilitati

organul de control raspunde disciplinar, contraventional sau penal in situatiile in care:

a) nu se efectueaza controlul conform programului de lucru aprobat;

b) inscriu in actele de control date sau fapte ireale ori inexacte sau, cu buna stiinta, nu consemneaza toate deficientele constatate ;

c) lucreaza in superficialitate, nesemnaland incalcarile de la dispozitiile legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si nu stabilesc raspunderi potrivit normelor legale;

d) dispun, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale in vigoare, masuri care produc prejudicii;

e) nu intocmesc si nu inainteaza conducatorului unitatii actele de control la termenele stabilite;

f) nu iau sau, dupa caz, nu propun masurile necesare pentru inlaturarea lipsurilor si abaterilor consemnate in actele de control, tragerea la raspunderea celor vinovati;

g) nu indeplinesc, sau indeplinesc defectuos sarcinile ce le revin;

organul de control este obligat ca, la incheierea controlului, sa restituie unitatii controlate toate actele ce nu-i mai sunt necesare si sa mentioneze despre aceasta in actul de constatare ;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

stabilirea raspunderii patrimoniale, conform dispozitiilor legale, pentru persoanele care nu au respectat actele normative si procedurile legale la operatiunile efectuate.

I.4. ASIGURAREA CALITATII, PROTECTIA MEDIULUI

Obiect de activitate

aplicarea strategiei si politicii stabilite de directorul general in domeniul calitatii-mediului;

implementarea si dezvoltarea sistemului de management calitate - mediu (SMCM) in sucursala;

organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in sucursala.

Atributii

asigurarea auditarii SMCM in vederea functionarii sistemul de management integrat si imbunatatirea lui continua;

initierea de actiuni corective/preventive si de propuneri pentru imbunatatirea functionarii SMCM, ca rezultate ale auditarii interne;

pregatirea sedintei si participarea la analiza efectuata de management;

urmarirea realizarii masurilor trasate in urma auditurilor si a analizei efectuate de management;

verificarea, avizarea, codificarea si gestionarea documentelor SMCM elaborate in sucursala precum si actualizarile acestora;

evaluarea furnizorilor locali de lucrari/produse/servicii in vederea asigurarii conditiilor de calitate la lucrarile/produsele/serviciile achizitionate in sucursala;

verificarea si avizarea caietelor de sarcini si planurilor calitatii din punct de vedere al asigurarii calitatii si protectiei mediului, din competenta sucursalei;

stabilirea necesitatilor de formare profesionala in domeniul asigurarii calitatii si protectiei mediului, propunerea de programe, elaborarea de tematici si efectuarea instruirii conform reglementarilor interne;

elaborarea analizelor, informarilor si raportarilor privind functionarea SMCM din sucursala

realizarea auditurilor la furnizorii de lucrari / produse / servicii;

urmarirea realizarii masurilor tehnico-organizatorice necesare pentru incadrarea in prevederile legale privind protectia mediului in cadrul amenajarilor hidroenergetice din cadrul SH Caransebes;

participarea la analiza si avizarea documentatiilor de protectia mediului referitoare la obiectivele hidroenergetice din cadrul sucursalei

intocmirea si inaintarea spre aprobare a "Programului de Management de Mediu";

coordonarea activitatii de protectia mediului pentru obtinerea acordului si/sau autorizatiei de mediu in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

intretinerea si extinderea bazelor de date privind indicatorii relevanti de mediu precum si a problemelor de mediu rezultate din studiile de mediu, bilanturile de mediu, acordurile si autorizatiile de mediu pentru amenajarile hidroenergetice din cadrul sucursalei;

elaborarea "Raportului anual de mediu" al sucursalei;

propunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele de cercetare-dezvoltare si planurile de lucrari fizice de mediu stabilite pentru sucursala;

colaborarea la contractarea lucrarilor si propunere de lucrari noi pentru a fi cuprinse in planurile anuale de cercetare-dezvoltare si de mediu.

Responsabilitati

asigurarea functionarii si imbunatatirii continue a SMCM din sucursala;

corectitudinea si completitudinea documentelor intocmite;

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor sucursalei in relatiile cu tertii;

aplicarea in domeniul de activitate a legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne ale "Hidroelectrica" S.A.;

urmarirea realizarii masurilor de remediere a deficientelor constatate cu ocazia controalelor in sucursala.

Competente

avizarea, din punct de vederea al asigurarii calitatii / protectiei mediului, a documentelor SMCM elaborate in sucursala;

avizarea din punct de vedere al calitatii / mediului a planurilor calitatii si caietelor de sarcini din competenta sucursalei;

reprezentarea sucursalei in probleme de asigurarea calitatii si protectia mediului, in limitele imputernicirilor acordate de catre reprezentantul managementului;

coordonarea activitatii de documentare tehnica din sucursala in domeniul protectiei mediului;

coordonarea activitatilor privind implementarea si dezvoltarea SMCM in sucursala;

.I.5. SECURITATEA SI MEDICINA MUNCII, INCIDENTE SI AVARII

.I.5.1. SECURITATEA MUNCII

Obiect de activitate

fundamentarea deciziilor privind securitatea muncii in vederea prevenirii si reducerii pana la eliminare a factorilor de risc in procesul de producere a energiei electrice si in cadrul activitatilor ce sustin acest proces.

Atributii

asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si sa reevalueza riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si propune masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si unitate;

coordoneaza actiunea de identificare si eliminare / limitare a factorilor de risc ce pot apare in procesul muncii;

asigura auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si stabileste nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;

controleaza, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

verifica periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de cate ori este nevoie daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pe mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de organismele abilitate si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

participa si da avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acesta corespunde cerintelor de securitate;

asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii, atat prin cele trei forme de instructaje (introductiv,general, la locul de munca si periodic), cat si prin cursuri de perfectionare;

asigura evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc.;

propune masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii, in functie de necesitatile concrete;

organizeaza propaganda de protectie a muncii;

elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru, participa la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelortehnice inainte de punerea lor in functiune;

participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora; elaboreaza studii de sinteza si privind cauzele accidentelor de munca si propune masuri;

colaboreaza cu medicul de intreprindere pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor profesionale, efectueaza controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propune masuri de securitate corespunzatoare;

propune sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se realizeaza programul de masuri de protectia muncii;

propune sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se respecta cerintele cerintele de securitate a muncii in organizarea si desfasurarea proceselor tehnologice la toate locurile de munca;

colaboreaza cu medicul de intreprindere in fundamentarea programului de masuri de protectie a muncii;

colaboreaza cu reprezentantii angajatilor cu atributii pentru securitatea si sanatatea in munca, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii in domeniu si cu reprezentantii sindicatului pentru realizarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de munca ;

formuleaza si verfica exercitarea atributiilor si raspunderilor ce revin tuturor salariatilor si a celorlalti participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii, corespunzator cu functia exercitata de acestia;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continuie a SMCM;

colaboreaza cu inspectorii AC si PM in rezolvarea problemelor comune SMCM - SMM, Incidente, PSI.

Responsabilitati

propunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programelor in domeniu stabilite si dispozitiile operative date ;

analiza corecta a accidentelor de munca si determinarea masurilor corective necesare ;

eficienta si profesionalismul solutiilor recomandate;

coordonarea si urmarirea realizarii programelor de evaluare si mentinere a starii de sanatate, de crestere a capacitatii de munca, de prevenire a aparitiei imbolnavirilor profesionale pentru obtinerea starii de securitate a muncii;

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si de exercitarea corecta a competentelor acordate;

legalitatea, corectiudinea si completitudinea analizelor si raportarilor efectuate;

asigurararea confidentialitatii si a secretului de serviciu in activitatea proprie; asigurarea protectiei documentelor cu caracter de secret de serviciu ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate.

Competente

sistarea sau intreruperea unor activitati supuse controlului atunci cand se constata prezenta unor riscuri ce pun in pericol sanatatea si viata personalului ;

avizarea instructiunilor cu caracter metodologic in domeniul de activitate ;

avizarea propunerilor de masuri pentru evitarea / prevenirea repetarii evenimentelor accidentale ;

avizarea propunerilor de modificari (imbunatatiri, reabilitari, retehnologizari, inlocuiri) aduse instalatiilor aflate in exploatarea sucursalei din punct de vedere al respectarii cerintelor de securitate a muncii.

.I.5.2. MEDICINA MUNCII

Obiect de activitate

promovarea si mentinerea sanatatii in relatiile de munca, mentinerea capacitatii de munca la nivel inalt, prevenirea lezarii sanatatii salariatilor.

Atributii

participa la identificarea factorilor de risc profesional si evalueaza influenta lor asupra capacitatii de munca si starii de sanatate a personalului muncitor, precum si posibilitatea de aparitie a acidentelor de munca, a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune

monitorizeaza starea de sanatate a angajatilor prin:

examene medicale la angajarea in munca

examen medical de adaptare

control medical periodic

examen medical la reluarea activitatii

organizeaza si efectueaza in colaborare cu unitatile sanitare de specialitate, evaluarea starii de sanatate a salariatilor;

participa efectiv la instructajul introductiv general cu probleme de medicina muncii;

supravegheaza din punct de vedere medical adaptarea la locul de munca a personalului nou angajat, cu solicitari deosebite si recomanda masurile de protectie a acestuia, in colaborare cu psihologul; atunci cand este cazul, se indica reorientarea profesionala;

aplica masurile de prevenire si combatere a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune, precum si a bolilor cronice si degenerative, conform normelor Ministerului Sanatatii;

asigura si efectueaza activitatea de educare sanitara cu specific pentru profilul profesional din sucursala la instructajele periodice programate;

efectueaza activitatea de educatie pentru sanatate la nivel de individ, sectie, colectivitate;

participa la expertizarea locurilor de munca;

intocmeste catagrafia si efectueaza imunizarea activa a personalului, conform instructiunilor Directiei de Sanatate Publica si reglementarilor "Hidroelectrica" SA;

efectueaza triajul epidemiologic;

asigura izolarea la spital a cazurilor de boli transmisibile, conform dispozitiilor in vigoare

acorda asistenta medicala personalului sucursalei la locul de munca, asigurand diagnosticul si tratamentul preventiv, curativ si de recuperare;

indruma la unitatile sanitare de specialitate bolnavii care necesita investigatii paraclinice de specialitate, precizarea diagnosticului, asistenta medicala de specialitate sau internare in spital;

comunica existenta riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii;

asigura continuitatea ingrijirilor medicale la nivelul unitatii, conform indicatiilor medicilor specialisti;

constata incapacitatea temporara de munca [ITM] si elibereaza certificate de concediu medical;

analizeaza periodic morbiditatea cu ITM impreuna cu factorii de raspundere din sucursala si propune masuri pentru limitarea acesteia;

acorda asistenta medicala de urgenta in caz de imbolnavire acuta sau accident, la cabinet, la locul accidentului si in timpul transportului;

trimite la spital urgentele care necesita ingrijiri medicale spitalicesti asigurand primul ajutor, transportul si asistenta medicala in timpul transportului;

organizeaza activitatea de asistenta medicala si functionalitatea cabinetului medical pentru situatii speciale (inundatii, cutremure, accidente colective etc.);

controleaza respectarea conditiilor igienice si aplicarea masurilor privind inlaturarea factorilor nocivi de la locul de munca;

asigura dotarea tehnico-materiala (aparatura, mobilier, instrumentar, medicamente si materiale sanitare) a cabinetului medical;

participa la stabilirea sarcinilor ce se includ in programele anuale de asigurare a starii de sanatate a angajatilor proprii;

organizeaza, raporteaza si raspunde de inregistrarea datelor si raportarea situatiilor statistice cerute de Directia de Sanatate Publica si de "Hidroelectrica" SA;

vizeaza certificatele medicale eliberate de cabinetul propriu sau de alte unitati sanitare;

elibereaza avizul medical in vederea angajarii sau schimbarii locului de munca;

participa la expertizarea locurilor de munca, prin determinarea calitativa si cantitativa a factorilor nocivi de la nivelul acestora.

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si de exercitarea corecta a competentelor acordate;

prezinta comitetului de securitate si sanatate in munca rapoarte scrise cu privire la situatia starii de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile profesionale, la actiunile medicale intreprinse si eficienta acestora ;

asigura planificarea pe termen scurt sau mediu a activitatilor desfasurate privind organizarea activitatii de sanatate ocupationala, conform Legii 90/1996 si NGPM in vigoare ;

analiza corecta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune si determinarea masurilor corective necesare ;

urmarirea incadrarii cheltuielilor pe linie de medicina muncii in nivelul stabilit prin BVC si propunerea, dupa caz, de masuri corective ;

coordonarea si urmarirea realizarii programelor de evaluare si mentinere a starii de sanatate, de crestere a capacitatii de munca, a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune ;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate ;

asigurarea confidentialitatii si a secretului profesional in activitatea proprie; asigurarea protectiei documentelor cu caracter confidential sau de secret de serviciu ;

propunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programelor in domeniu stabilite si dispozitiile operative date ;

eficienta si profesionalismul solutiilor recomandate;

legalitatea, corectiudinea si completitudinea analizelor si raportarilor efectuate.

Competente

sistarea sau intreruperea unor activitati supuse controlului atunci cand se constata prezenta unor riscuri ce pun in pericol sanatatea si viata personalului ;

avizarea instructiunilor si procedurilor cu caracter metodologic in domeniul de activitate propriu ;

reprezentarea pe baza de mandat sau delegare in fata autoritatilor publice (ministere, inspectorate) in domeniul propriu de activitate.

1.5.3. INCIDENTE, PSI

Obiect de activitate

controlul si indrumarea activitatii de producere a energiei electrice in sensul realizarii unei functionari sigure a echipamentelor din sucursala;

urmarirea realizarii sarcinilor ce revin sucursalei din analiza evenimentelor ce au avut loc in cadrul procesului de producere a energiei electrice;

prevenirea si reducerea pana la eliminare, a factorilor de risc de incendiu in procesul de producere a energiei electrice.

Atributii

analiza preliminara a evenimentelor accidentale si asigurarea cunoasterii (aplicarii) normelor care guverneaza domeniul, la toate activitatile care se desfasoara in instalatiile, echipamentele, constructiile si proceselor aflate in exploatarea sucursalei si a spatiilor in care se gasesc acestea, in scopul stabilirii si urmaririi masurilor de prevenire a evenimentelor accidentale, prevenirii si stingerii incendiilor si a celor privind siguranta in functionare a instalatiilor de ridicat si a celor ce functioneaza sub presiune;

urmarirea ca pentru constructii, instalatii, echipamente si tehnologiile de fabricatie sa fie prevazute sa se adopte inca din faza de proiectare solutii conforme cu normele de prevenire si stingerea incendiilor;

elaborarea planului de aparare impotriva incendiilor si a ipotezelor de stingere pe baza conceptiei de organizare, conducere si desfasurare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, realizata de proiectant;

asigurarea documentatiilor si prescriptiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;

coordonarea activitatii formatiei civile de pompieri;

asigurarea functionarii instalatiilor de supraveghere si de stingere;

asigurarea instructiunilor pentru instalatiile de supraveghere si de stingere;

organizarea, in conformitate cu reglementarile a activitatii de prevenire si stingerea incendiilor;

controleaza modul in care se desfasoara activitatea de prevenire, stingere si efectuare a propunerilor in consecinta;

urmarirea efectuarii antrenamentelor (instruirea) formatiilor de interventie in conformitate cu ipotezele de stingere;

intocmirea si executarea programului de control prin rond in instalatii;

intocmirea propunerii privind locurile de munca unde este interzis fumatul, introducerea chibriturilor, brichetelor si a altor produse care ar putea provoca incendii sau explozii; controlul modului de respectare a reglementarilor aprobate in acest sens propunand masuri in consecinta;

urmarirea asigurarii dotarilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, a integritatii si bunei lor functionari; efectuarea propunerilor in consecinta;

urmarirea intocmirii programului de verificari, incercari, autorizari si probe la instalatiile de supraveghere si stingere;

efectuarea de propuneri pentru modificarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor sau de completare a lor;

organizarea activitatii de propaganda pentru prevenirea si stingerea incendiilor prin afise, pliante, emisiuni radio, filme concursuri tematice si altele;

asigurarea informarii operative asupra evenimentelor accidentale produse la instalatiile si echipamentele energetice;

asigurarea analizei operative a evenimentelor accidentale, a deteriorarilor de echipamente, a intocmirii documentatiilor prevazute de reglementari in aceste situatii ;

asigurarea evidentei statistice a evenimentelor din domeniu (accidente, incidente, evenimente pe linie de siguranta instalatiilor ;

efectuarea analizelor, raportarilor in domeniu

urmarirea stabilirii masurilor pentru prevenirea repetarii incidentelor si evenimentelor accidentale si a realizarii acestor masuri;

asigurarea analizelor specifice domeniului privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate;

asigurarea analizelor specifice domeniului in vederea stabilirii si optimizarii strategiilor de mentenanta a necesitatilor de retehnologizare si a directiilor prioritare de cerecetare in vederea cresterii sigurantei echipamentelor;

efectuarea controalelor in instalatii pentru constatarea cunoasterii si respectarii prescriptiilor de exploatare si intretinere ;

elaborarea instructiunilor si procedurilor care reglementeaza activitatea privind siguranta echipamentelor;

participarea la elaborarea instructiunilor si procedurilor care reglementeaza activitatea privind siguranta echipamentelor;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

legalitatea, corectitudinea si completitudinea analizelor si raportarilor efectuate

realizarea intocmai si la termen a atributiilor si sarcinilor ce-i revin ;

dispunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite

eficienta solutiilor recomandate

realizarea analizelor, informarilor si raportarilor in domeniu

evidentierea si urmarirea abaterilor in domeniul PSI

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor « Hidroelectrica » SA, in relatiile cu tertii

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei

Competente

controlul stadiului realizarii programului de eliminare a punctelor slabe din instilatiile sucursalei

controlul modului de respectare a normelor stabilite pentru functionarea sigura si fara riscuri a instalatiilor din succursala ;

avizarea planului de aparare impotriva incendiilor si a ipotezelor de stingere pe baza conceptiei de organizare, conducere si desfasurare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, realizata de proiectant.

avizarea instructiunilor si procedurilor cu caracter metodologic in domeniul de activitate propriu ;

.I.6. TERENURI

Obiect de activitate

coordonarea activitatii privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor legate de ocuparea terenurilor necesare dezvoltarii, modernizarii si functionarii obiectivelor hidroenergetice precum si a lucrarilor pentru cadastru;

prezinta la avizare si aprobare proiecte de hotarari pentru investitii noi, modificarea solutiilor constructive si/sau a indicatorilor tehnico-economici ai investitiilor aflate in executie, in conformitate cu pervederile legale;

culegerea tuturor informatiilor cu privire la situatia exacta a patrimuniului apartinand sucursalei, sub aspect fizic, economic, juridic, comercial, etc.;

elaborarea pe baza informatiilor stranse a procedurilor necesare evaluarii, conservarii si valorificarii eficiente a bunurilor patrimoniale conform satutului societatii;

urmarirea respectarii tuturor procedurilor privind activitatea cu bunuri patrimoniale si asigurarea unei activitati patrimoniale unitare la nivelul sucursalei.

Atributii

propune cuprinderea in programul anual de proiectare a lucrarilor necesare desfasurarii activitatii legate de terenuri, obiective noi de investitii, modificarii de solutii constructive sau indicatori tehnico-economici;

coordoneaza activitatea privind elaborarea, avizarea si aprobarea urmatoarelor documentatii :

documentatia de identificare a imobilelor afectate de investitiile in executie;

dosarul pentru cercetare prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii;

documentatii pentru ocuparea definitiva a terenurilor;

documentatii pentru ocuparea temporara a terenurilor (inchirieri);

concesionarea imobilelor;

negocierea si stabilirea cuantumului despagubirilor pentru cumpararea, inchirierea sau concesionarea imobilelor;

scoaterea terenurilor din circuitul agricol si silvic, in conditiile legii;

dobandirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor; 

inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice privind terenurile si constructiile;

intocmeste nota de fundamentare si proiectul de hotare pentru aprobarea de catre organele abilitate a actiunilor legate de ocuparea unor terenuri necesare obiectivelor sucursalei;

participa la licitatiile organizate pentru terenurile proprietate publica necesare realizarii obiectivelor sucursalei;

propune spre aprobarea conducerii sucursalei comisiile de verificare, receptie si avizare a lucrarilor de cadastru energetic;

participa la analize si verificari in teren a lucrarilor in curs de proiectare sau executie, inclusiv studiul de impact, studiul pedologic al amplasamentului, documentatia de identificare a proprietarilor terenurilor si categorii de folosinta a acestuia;

propune spre aprobare conducerii sucursalei comisiile pentru negocierea si stabilirea cuantumului despagubirilor pentru ocuparea definitiva si/sau temporara a terenurilor;

elaborarea situatiilor privind bunurile patrimoniale pe tipuri : patrimoniu de stat privat si public;

elaborarea de situatii cu privire la obiectele de patrimoniu ce vor fi supuse evaluarii si reevaluarii in vederea valorificarii/casarii;

elaborarea situatiilor exacte privind valorificarea diverselor bunuri patrimoniale  (terenuri libere si negrevate de sarcini);

elaborarea situatiilor privind inchirierile de terenuri, locuinte de serviciu si interventie, mijloace fixe, respectiv chiria incasata 

analizarea informatiilor si elaborarea de rapoarte in domeniul de activitate;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

corectitudinea evidentelor si lucrarilor proprii efectuate;

aplicarea normelor metodologice privind administrarea efecienta a patrimoniului;

urmarirea stadiului de rezolvare a litigiilor referitoare la bunurile de patrimoniu ale sucursalei;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare privind realizarea investitiilor, precun si aceea legata de ocuparea si circulatia terenurilor;

rezolvarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

asigurarea confidentialitatii si a secretului de serviciu in activitatea proprie.

Competente

stabilirea situatiilor centralizatoare privind bunurile de patrimoniu si operatiunile efectuate asupra lor

avizarea si coordonarea actiunilor de valorificare a disponibilitatilor patrimoniale de instrainare inchiriere, locatie, si asociere.

.I.7. BIROU TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATII

Obiect de activitate

implementarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung pentru dezvoltarea sistemului informatic, interfata cu sistemele publice si a celorlalte unitati ale "Hidroelectrica S.A.";

coordonarea, administrarea, exploatarea si intretinerea sistemului informatic, telecomunicatii, SCADA si a bazelor de date din cadrul sucursalei si interfata cu sistemele informatice si comunicatii din sucursale;

implementarea conceptiei sistemului decisional al "Hidroelectrica" S.A la nivel de sucursala;

elaborarea si realizarea strategiei pentru dezvoltarea sistemelor de comunicatii si implementarea cablarii structurate in sucursala;

elaborarea strategiei in sisteme de alarmare;

elaborarea si implementarea strategiei SCADA, telecontorizare, (hardware si software).

Atributii

definirea cerintelor tehnice si a arhitecturilor informatice , administrarea, securizarea, analizarea si optimizarea sistemului informational, informatic si de comunicatii al sucursalei Caransebes ca parte integranta in sistemului eterogen "Hidroelectrica" S.A. asigurandu-se integrarea conceptuala, logica si functionala cu sistemul informatic al "Hidroelectrica" SA;

eficientizarea sistemului decizional al SH Caransebes prin utilizarea tehnicilor si tehnologiilor informatice;

administrare, intretinere si backup baze de date si aplicatii;

proiectarea, realizarea, conducerea si exploatarea de subsisteme informatice si comunicatii pentru activitatile la nivel de sucursala;

asistenta la proiectarea, implementarea si perfectionarea sistemului informatic prin: stabilirea structurii datelor, organizarea fisierelor si bazei de date, algoritmi si limbaje de programare, proceduri de prelucrare automata a datelor si configuratia echipamentelor, protocoale de transfer al datelor;

elaborarea temelor de proiectare pentru aplicatiile informatice realizate de terti; lansarea cererilor de oferta pentru acestea; participarea la contractarea acestora; receptionarea produselor software sau hardware achizitionate;

participarea la contractarea si avizarea studiilor din domeniul informatic si telecomunicatii;

propunerea de dotare cu echipamente de tehnologia informatiei, comunicatii si software la nivel de sucursala, avizarea solicitarilor de echipamente de tehnologia informatiei si software ale celorlalte compartimente;

realizarea aplicatiilor informatice pentru care exista posibilitatea de analiza, proiectare si programare cu forte proprii;

participarea la stabilirea bugetului pentru dotarea cu echipamente telecomunicatii, tehnica de calcul si software al sucursalei;

definirea cerintelor tehnice pentru sistemele SCADA si telecontorizare;

proiectarea, realizarea si intretinerea de aplicatii informatice SCADA si telecontorizare sau in alte domenii la cerere cu incadrare in sistemul informatic;

participarea la contractarea si avizarea proiectelor si studiilor de telecomunicatii, SCADA, telecontorizare, alarmare, cablare structurata;

asigurarea asistentei tehnice la punerea in functiune in sucursala a lucrarilor de telecomunicatii, SCADA, telecontorizare, alarmare, cablare structurata;

propunerea de dotare hardware si software pentru sucursala in domeniile telecomunicatii, SCADA, telecontorizare, alarmare, cablare structurata;

propunerea de actiuni pentru instruirea personalului din sucursala;

participarea la stabilirea bugetului pentru dotarea hardware si software in domeniile telecomunicatii, SCADA, telecontorizare, alarmare si cablare structurata in sucursala;

respectarea in domeniul de activitate a politicii de mediu si calitate a firmei in scopul atingerii obiectivelor propuse ;

participa la organizarea structurii de securitate a sucursalei a sucursalei cu atributii rezultate din H.G. nr.585 / 2002;

respectarea normelor de SM si PSI impuse de legislatia in vigoare ;

organizarea sistemului de alarmare / avertizare la obiectivele hidroenergetice ale sucursalei ; indeplinirea sarcinilor ce revin sucursalei, din prevederile legale, privind evidenta militara, mobilizarea la locul de munca si apararea civila;

gestionarea si asigurarea validitatii software - ului folosit pentru monitorizarea si masurarea proceselor;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM ;

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea avizelor, analizelor si raportarilor;

imbunatatirea sistemului decizional si management al sucursalei asigurandu-se integrarea conceptuala, logica si functionala cu sistemul ierarhic superior de conducere si respective cu cel inferior, unitar coordonat;

coordonarea realizarii sistemului informatic la nivel de sucursala, corelat cu sistemele informatice superioare de nivel central - Hidroelectrica Bucuresti;

coordonarea realizarii sistemelor de telecomunicatii, SCADA, telecontorizare si alarmare

asigurarea conditiilor de securitate ale sistemului informatic si comunicatii;

administrarea si intretinerea sistemului informatic financiar - contabilitate - EMSYS

definirea cerintelor tehnice si arhitecturale informatice (tehnici, tehnologii, echipamente) pentru sistemul informatic al sucursalei;

indrumarea metodologica a activitatii de informatica in sucursala;

participarea, realizarea sau contractarea de produse sau componente informatice utilizabile in sucursale, realizate de terti, urmarind incadrarea lor in sistemul informatic al SH Caransebes;

urmarirea respectarii procedurilor de asigurarea calitatii;

formarea si mentinerea nivelului de competenta tehnica si profesionala a personalului implicat in realizarea sistemului informatic si a tuturor utilizatorilor din sucursala;

verificarea indeplinirii cerintelor stabilite prin temele de proiectare la receptia aplicatiilor realizate de terti;

realizarea analizelor informarilor si raportarilor din domeniu;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor "Hidroelectrica" S.A.;

cunoasterea si respectarea in domeniu de activitate a legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne precum si respectarea reglementarilor legale privind realizarea si functionarea sistemelor SCADA, telecontorizare ;

asigurarea intretinerii, modificarii elementelor pasive din reteaua de calculatoare si reteaua telefonica la sediul societatii (cablare structurata, centrala telefonica);

asigurarea functionarii telefoanelor celulare din dotarea societatii;

testarea de noi tehnologii in domeniile hardware si software;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei

Competente

avizarea produselor program in domeniul informatica, telecomunicatii, SCADA, telecontorizare ce urmeaza a fi achizitionate pentru activitatile din "Hidroelectrica" S.A. - SH Caransebes;

avizarea propunerilor de dotare cu echipamente de tehnologia informatiei a compartimentelor din cadrul "Hidroelectrica" S.A. - SH Caransebes tinand seama de echipamentele existente;

stabilirea drepturilor de acces al utilizatorilor la programe si baze de date, a necesitatilor de protectie a datelor, prelucrarilor si fluxurilor de prelucrare, a necesitatilor de reorganizare logica a datelor;

gestionarea echipamentelor hardware, software, telecomunicatii, SCADA precum si spectrul de frecvente alocat societatii;

reprezentarea societatii in relatiile cu unitati din sectorul energetic precum si cu institutii si firme specializate in domeniul informatica si telecomunicatii pe probleme de informatica telecomunicatii, SCADA, telecontorizare, alarmare, cablare structurata, in limita imputernicirilor acordate.

I.8. DISPECERAT

Obiect de activitate

asigurarea gestionarii si valorificarii optime a potentialului hidroenergetic de catre sucursala prin stabilirea programelor de exploatare a amenajarilor hidroelectrice aflate in administrare;

urmarirea modului de realizare a dispozitiilor operative date de conducerea sucursalei.

Atributii

asigurarea exploatarii instalatiilor din centralele hidroelectrice in conformitate cu prescriptiile tehnice ale domeniului si cu respectarea in activitatea de exploatare a prescriptiilor sistemului calitatii;

urmarirea starii operative a echipamentelor principale din centralele hidroelectrice;

organizarea si reactualizarea zilnica a bazei de date hidrologice si energetice a societatii;

cunoasterea proceselor, instalatiilor, echipamentelor si constructiilor sectorului de productie subordonat (CHE-mp Marga, Bistra 9 si Maru, Cadere Ruieni, CHE Herculane);

cunoasterea prescriptiilor energetice, instructiunilor tehnice interne si documentatiei de exploatare, reglementarilor legale specifice activitatii desfasurate in instalatiile sectiei exploatare;

cunoasterea si respectarea prevederilor in vigoare legate de SM, PSI, masurile de prim-ajutor si manevrele de resuscitare cardio-respiratorii;

cunoasterea si aplicarea prevederilor ANRE care reglementeaza participarea pe piata de energie electrica a SC Hidroelectrica SA si implicit a SH Caransebes;

asigurarea prin comanda nemijlocita a conducerii si coordonarii personalului de deservire din subordine in scopul realizarii unei exploatari coordonate a instalatiilor si echipamentelor de producere a energiei electrice din centralele electrice, in conformitate cu Regulamentul pentru conducerea prin dispecer in sistemul energetic ( PE 117 / 79) si in conformitate cu competentele acordate prin "Ordinul de impartire a instalatiilor" din punct de vedere al conducerii operative;

asigurarea functionarii instalatiilor si echipamentelor de producere a energiei electrice din autoritatea sa de decizie in scopul realizarii regimurilor dispuse de treapta operativa caruia i se subordoneaza, urmarind incadrarea acestora in limitele admise de fabricanti sau prevazute de prescriptii si instructiuni tehnice prin:

o       emiterea dispozitiilor necesare pentru realizarea regimurilor stabilite;

o       asigurarea functionarii rationale a capacitatilor de productie si a corectitudinii manevrelor din autoritatea sa de decizie, conform programelor stabilite si in situatii de avarii;

o       emiterea dispozitiilor necesare pentru pregatirea si executarea manevrelor programate

o       controlul direct al starii echipamentului din CHE Ruieni si Statie 110 KV si informarea operativa prin mijloacele de telecomunicatii asupra celorlalte echipamente din competenta

o       controlul parametrilor principali de functionare a echipamentelor si a starii personalului de deservire: direct pentru CHE Ruieni, Statia 110 KV, Nod Presiune, Acumularea Zervesti si dispunerea de masuri in raport cu constatarile facute si, indirect, prin mijloace de telecomunicatii pentru celelalte puncte de lucru din competenta.

controlarea prin sondaj, a formatiilor care executa lucrari in instalatii asupra modului de respectare a masurilor tehnico-organizatorice de securitate (S.M. si P.S.I. AC si Protectia Mediului) prevazute in documentele de admitere la lucru pentru CHE Ruieni si Statia 110 KV;

controleaza realizarea corecta a schimbului de tura intre membrii formatiilor de deservire operativa ( in conformitate cu graficele de tura aprobate si PE 023):

Direct pentru: CHE Ruieni, Statia 110 KV, Acumularea Zervesti;

Indirect pentru: Baraj Maru si CHE Herculane.

controlul corectitudinii inregistrarilor in documentele operative pentru CHE Ruieni si Statia 110 KV.;

coordonarea si conducerea in mod corelat si intr-un cadru unitar al manevrelor de lichidare a incidentelor si avariilor in baza instructiunilor de lichidare a avariilor ;

asigurarea respectarii reglementarilor privind masurile de securitate a muncii si P.S.I.;

coordonarea scoaterii si repunerii in functiune a unitatilor de productie;

intocmirea, pentru CHE Ruieni, verificarea si aprobarea foilor de manevra de coordonare ce le revin in conformitate cu prevederile Regulamentului general de manevre pentru toate instalatiile din competenta sucursalei;

intocmirea documentelor de admitere la lucru a formatiilor de reparatii, in mod curent pentru CHE Ruieni, iar pentru Statia 110 KV in absenta altui admitent;

transmiterea cererilor operative de retragere din exploatare dispuse de seful sectiei exploatare;

confirmarea efectuarii verificarilor profilactice de catre tura proprie in CHE Ruieni si Statia 110 KV.;

preluarea in exploatare a echipamentelor scoase din reparatii sau revizii (coordonarea probelor tehnologice) in urma vizei sefului de sectie exploatare sau a comisiei de receptie;

asigurarea completarii corecte a documentatiei ce-i revine;

efectuarea analizelor, informarilor si raportarilor in domeniu;

realizarea bilanturilor energetice si hidroenergetice zilnice si transmiterea lor operativa;

realizarea bilantului energetic lunar direct pentru CHE Ruieni si indirect utilizind datele obtinute prin telecomunicatii pentru CHEMP Marga si baraj Maru;

efectuarea instructajului profesional, de S.M. si P.S.I., impreuna cu compartimentul de S.M., a personalului din tura proprie;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si de exercitare corecta a competentelor acordate;

propunerea masurilor de corectatare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite;

eficienta si profesionalitatea solutiilor recomandate;

realizarea in tura a programului de verificari profilactice si intretinere curenta stabilit de seful sectiei exploatare;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate .

Competente

cele prevazute in regulamentul de conducere prin dispecer, ordinul de impartire a instalatiilor, a instructiunilor tehnice de exploatare si prescriptiilor energetice ;

dispunerea masurilor operative, personalului de tura pentru corectarea abaterilor de la programele in domeniu stabilite si dispozitiile operative;

cele prevazute in regulamentul de conducere prin dispecer, PE118-92 privind, intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra programate normal si accidental;

cele prevazute pentru "emitent" in Normele Specifice de Protectia Muncii-65/2000.

.I.9. BIROU INVESTITII

Obiect de activitate

Din punct de vedere organizatoric, in activitatea de investitii din SH Caransebes sunt implicate urmatoarele birouri care concura direct la realizarea obiectivelor de investitii:

biroul investitii pentru: planificare, proiectare, taxe, avize, acorduri, comisioane;

biroul supraveghere lucrari investitii pentru: demararea lucrarilor de C+I+M si proiectele aferente lor;

biroul Tehnic pentru: echipamente cu montaj, dotari utilaje independente, proiecte studii aferente, raportari specifice;

biroul tehnologia informatiei si comunicatii pentru: echipamente cu montaj, dotari independente, proiecte si studii aferente, raportari specifice;

compartiment Terenuri pentru: obtinere terenuri, chirii, scoatere din circuit, redari, despagubiri, proiecte si studii aferente;

laboratorul UCCH pentru echipamente AMC si montajul acestora, proiecte si studii aferente.

Atributii

intocmeste propunerea de program de investitii anual pentru proiectare, studii, taxe, avize, acorduri;

primeste propuneri de program de investitii anual pentru echipamente cu montaj, echipamente independente, dotari si utilaje independente, studii, proiectare de la biroul tehnic, in vederea intocmirii programului de investitii anual;

primeste propunere de program de investitii anual pentru lucrari de C+I+M, studii, proiectare de la biroul supraveghere in vederea intocmirii programului de investitii anual;

primeste propunerea de program de investitii anual de la laboratorul UCCH pentru partea de montaj AMC, achizitii de echipamente AMC la lucrarile in derulare in vederea intocmirii programului de investitii anual ;

centralizeaza si inainteaza spre avizare in CTA propunerile de program de investitii anual;

transmite la "Hidroelectrica" SA - DTD - propunerea de program de investitii anual;

transmite programul de investitii anual si trimestrial aprobat de "Hidroelectrica" SA la: biroul tehnic, laboratorul UCCH, biroul contabilitate, bugete, costuri, biroul supraveghere lucrari investitii, biroul contracte, achizitii, depozite;

intocmeste Cartea Tehnica a Constructiei cap.A (proiectare);

convoaca comisiile de receptie la terminarea lucrarilor, receptii finale si receptia definitiva;

participa la negocierea si perfectarea contractelor de C+I+M impreuna cu biroul supraveghere lucrari investitii;

negocieaza si perfecteaza contractele de proiectare;

asigura obtinerea avizelor, autorizatiilor legale necesare desfasurarii programului de investitii in colaborare cu biroul supraveghere si biroul tehnic;

intocmeste impreuna cu biroul supraveghere lucrari investitii, biroul tehnic, biroul CAD, compartimentul terenuri si biroul tehnologia informatiei si comunicatii inventarul soldului pentru obiectivele de investitii;

asigura pastrarea documentelor in conditii corespunzatoare impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii sau comercializarii lor; informeaza si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor de pastrare si conservare a arhivei;

desfasoara activitatea in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM .

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate;

urmarirea respectarii programului de investitii aprobat de "Hidroelectrica" SA ;

pastrarea confidentialitatii si a secretului pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor SC Hidroelectrica SA;

propunerea de masuri pentru eliminarea neconformitatilor;

legalitatea, completitudinea si corectitudinea analizelor si raportarilor efectuate;

urmarirea aplicarii si respectarii in SH Caransebes a legislatiei si reglementarilor interne Hidroelectrica privind pregatirea si derularea programelor de investitii;

urmarirea incadrarii cheltuielilor de investitii in devizul general;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

propunerea spre aprobare la SC Hidroelectrica a programului investitii;

propunerea de masuri de redistribuire a resurselor financiare aprobate prin programul de investitii anual;

participarea prin reprezentantii biroului in comisiile de licitatii si negocieri preturi pentru achizitiile de lucrari , servicii si bunuri necesare investitiilor;

participarea la sedintele de CTA pentru avizarea de studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate , programe de investitii;

avizarea la plata a facturilor pentru bunurile primite si receptionate si a serviciilor prestate care se incadreaza in prevederile contractuale si comenzi.

.I.10. BIROU SUPRAVEGHERE LUCRARI INVESTITII

Obiect de activitate

Asigurarea supravegherii tehnice a lucrarilor de constructii si de montaj in scopul realizarii parametrilor de calitate si cantitativi conform documentatiilor de executie.

Atributii

intocmirea inventarului soldului pentru obiectivele de investitii impreuna cu: biroul investitii, biroul tehnic, biroul CAD, compartimentul terenuri si biroul TIC;

verificarea pe teren a stadiilor fizice si corespondenta acestora cu situatiile de lucrari in colaborare cu biroul investitii;

asigurarea, prin controlul direct in teren, pe toata durata de executie, ca ceea ce se realizeaza de catre executanti sa corespunda cu prevederile din proiecte;

asigurarea respectarii normelor si standardelor; sesizarea neconcordantelor din proiecte si solicitarea de solutii de la proiectant in aceste situatii;

realizarea interfetei dintre executanti, beneficiar si proiectant;

solicitarea opririi, refacerii sau remedierii lucrarilor executate necorespunzator (pe cheltuielile executantului);

intocmirea documentatiei de receptie si de decontare a lucrarilor;

intocmirea analizelor, informarilor si raportarilor in domeniu;

urmarirea respectarii documentatiilor tehnico-economice si a proceselor tehnologice de executie la obiectivele in constructie;

urmarirea respectarii avizelor si autorizarilor date de organele de avizare;

urmarirea respectarii reglementarilor in vigoare privind finantarea, executia si decontarea lucrarilor ce se executa;

verificarea calitatii lucrarilor executate, a materialelor si elementelor de constructii introduse in opera;

asigurarea receptiei pe faze a lucrarilor si consemnarea in procesele verbale (impreuna cu executantul) a calitatii lucrarilor de fundatie si a celor care devin ascunse;

recunoasterea si predarea terenului pe care vor fi amplasate lucrarile, verificand concordanta de pe teren cu planul de situatie;

participarea la predarea de catre beneficiar catre constructor a unor cladiri sau utilitati pe durata prevazuta in contract;

colaborarea cu executantul la intocmirea graficului de executie a lucrarii in vederea apararii interesului beneficiarului;

incheierea cu executantii a proceselor verbale de incepere a lucrarilor;

urmarirea completarii la zi a evidentelor pentru lucrarile executate si a celor platite;

verificarea proceselor verbale ale lucrarilor executate (ale documentatiilor de plata si carnetelor de masuratori in termenele stabilite de reglementarile in vigoare);

sesizarea abaterilor in procesul de executie fata de documentatia tehnica si efectuarea de propuneri in consecinta, pana la dispunerea de oprire si refacere a lucrarilor pe cheltuiala executantului;

stabilirea stadiului fizic si calitativ al lucrarilor neterminate si nereceptionate care se preiau de beneficiar pentru necesitatile de montaj sau exploatare si consemnarea acestora in procesul verbal de preluare - predare;

urmarirea rezolvarii observatiilor la receptii (executarea remedierilor si completarilor, etc.);

organizarea si supravegherea efectuarii probelor si verificarilor inainte de PIF;

urmarirea realizarii masurilor de redare a terenurilor agricole;

efectuarea analizelor, informarilor si raportarilor din domeniu;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si de exercitarea corecta a competentelor acordate;

propunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite si dispozitiile operative date;

eficienta si profesionalismul solutiilor recomandate;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea analizelor si raportarilor effectuate;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate .

Competente

avizarea situatiilor de lucrari prezentate de executanti asupra corespondentei lor cu realitatea din teren.

I.11. MARKETING - FURNIZARE

Obiect de activitate

initierea, negocierea contractuala, urmarirea derularii contractelor de furnizare pe piata en detail;

asigurarea desfasurarii activitatii de relatii si servicii client, relatii cu publicul, cotatii, preturi si tarife, eficienta energetica, acces retea ;

prospectarea pietei de energie en gros si en detail, identificarea modalitatilor de valorificare a energiei electrice si serviciilor energetice la consumator pe piata concurentiala si reglementarea in calitate de furnizor, identificarea modalitatilor de incasare cash a produselor energetice, precum si promovarea si sporirea vanzarilor, asigurarea desfasurarii politicii de marketing .

Atributii

elaboreaza proceduri operationale si de lucru priviind piata energiei, in domeniul de responsabilitate;

propune strategia comerciala/afaceri (planuri de procurare energie de pe piata, planuri de livrari energie si contractari, previziuni pret tranzactionari) ;

prospectarea pietei in vederea cunoasterii necesarului / oferte de consum si a perspectivelor de consum a energiei electrice si serviciilor energetice ;

initiaza, factureaza si / sau participa la analize si negocieri precontractuale, negocieri prevederi contractuale pentru tranzactii pe piata en detail ;

asigura inregistrarea si arhivarea documentelor pregatite sau in legatura cu Codul comercial, codurile retelelor si celelalte reglementari care definesc domeniul de activitate ;

elaboreaza documentatiile de amendare si/sau aditionare a contractelor negociate/reglementate pe care le gestioneaza ;

asigurarea si pregatirea pentru transmitere a tuturor informatiilor si raportarilor periodice si anuale obigatorii in relatia cu ANRE ;

analizarea si rezolvarea cererilor de piata pentru activitatea comerciala la livrari/achizitii de energie electrica ;

rezolvarea sesizarilor pentru intarzierile la incasari si initierea de actiuni de recuperare a acestora conform contractelor de furnizare si legislatie ;

gestioneaza Baza de date Clienti si agenti piata ;

respecta prevederile legale si alte cerinte pe linie de protectia mediului aplicabile activitatii desfasurate ;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM;

gestionarea proceselor referitoare cu clientul, inclusiv masurarea si monitorizarea satisfactiei acestuia.

Responsabilitati

asigura respectarea conditiilor tehnice precontractuale si postcontractuale ;

verifica modul de asigurare a elementelor de securitate a contoarelor de energie electrica ;

asigurarea respectarii obigatiilor, drepturilor si cerintelor rezultate din calitatea « Hidroelectrica » SA de furnizor de energie electrica si servicii energetice ;

legalitatea, comletitudinea si corectitudinea avizelor, operatiunilor si raportarilor in domeniul de responsabilitate ;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

pastrarea confidentialitatii informatiilor detinute.

Competente 

gestioneaza Baza de date Clienti si agenti piata ;

participa la solutionarea divergentelor care apar in faza precontractuala ;

coordonarea activitatii de furnizare pe piata en detail ;

asigurarea conditiilor pentru initiere tranzactii si negocieri precontractuale.

CAPITOLUL .II.

COMPARTIMENTE ORGANIZATORICE SUBORDONATE

DIRECTORULUI ADJUNCT TEHNIC SI DE PRODUCTIE

.II.1. BIROU CONTRACTE, ACHIZITII, DEPOZITE

Obiect de activitate

asigurarea pregatirii si desfasurarii negocierii contractelor comerciale pentru produsele necesare productiei si reparatiilor din domeniul de competenta al sucursalei (cadrul juridic, reglementari, caiete de sarcini, baze de date, clauze asiguratorii etc.) ;

participa la negocierea contractelor si asigura receptionarea, plata, depozitarea si predarea la unitatea de montaj a echipamentelor si utilajelor aferente lucrarilor de investitii aprobate ;

valorificarea materialelor, pieselor de schimb, echipamentelor, subansamblelor existente pe stoc si disponibilizate si a altor subproduse rezultate din activitatea de productie, intretinere si reparatii;

studiul pietei pentru produsele si serviciile oferite de sucursala si efectuarea recomandarilor necesare de orientare a productiei pentru conducere;

evaluarea furnizorilor si a preturilor;

aprovizionarea sucursalei cu produse in stricta conformitate cu comenzile si specificatiile primite de la compartimentele beneficiare;

efectuarea receptiei marfurilor si serviciilor asigurate conform normelor (caietelor de sarcini, clauzelor contractuale);

valorificarea productiei si a produselor secundare, a stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare, a deseurilor si ambalajelor;

gestionarea si conservarea, in conditiile prevazute de norme, a materialelor, pieselor si echipamentelor aflate in depozit;

exploatarea mijloacelor de transport intern si de manipulare din depozite.

Atributii

organizarea si coordonarea licitatiilor la nivel de sucursala pentru produsele necesare productiei si reparatiilor din competenta sucursalei;

cooperarea cu biroul Investitii intocmind programului anual de investitii in vederea contractarii utilajelor si echipamentelor necesare lucrarilor de investitii aprobate ;

asigurarea urmariri pe flux, receptia, plata si predarea la montaj a utilajelor si echipamentelor pentru investitii ;

cooperarea cu compartimentele beneficiare din sucursala de la care primeste caietele de sarcini si personal;

transmiterea cererilor de oferta pentru produsele pentru care nu se impune organizarea de licitatii;

intocmirea referatelor de incredintare directa si supunerea lor spre avizare si aprobare conform reglementarilor;

aplicarea reglementarilor si metodologiilor pentru desfasurarea activitatii de contractare a produselor si serviciilor in conditii de incadrare in prevederile legale si de aparare a intereselor economice ale sucursalei;

participarea la negocierea preturilor pentru produsele care se valorifica de sucursala;

elaborare de propuneri privind politica de preturi;

valorificarea materialelor, pieselor de schimb, echipamentelor, subansamblelor existente pe stoc si disponibilizate sau rezultate din casari si declasari;

valorificarea produselor disponibile si din demontari ;

contractarea produselor achizitionate de sucursala conform competentelor stabilite ;

urmarirea colectarii si valorificarii deseurilor, a resurselor secundare, materialelor uzate si ambalajelor;

participarea la compensarea de plati;

a.) pentru produsele care se procura in intregime de sucursala

stabilirea necesarului total pe baza solicitarilor sectiilor;

identificarea si selectarea furnizorilor (cu respectarea reglementarilor in vigoare);

negocierea, avizarea si derularea contractului dupa semnare (comunicarea lui beneficiarului pentru derulare).

b.) pentru marfurile care se procura prin conlucrare cu « Hidroelectrica » SA 

stabilirea necesarului total pe baza solicitarii beneficiarilor;

comunicarea la directia comerciala din "Hidroelectrica" SA a necesarului si a elementelor necesare identificarii si stabilirii calitatii (cod, reper, desen, STAS), a termenelor si conditiilor de livrare, ritmicitatii etc;

derularea comerciala a contractelor.

c.) pentru produsele de import

stabilirea necesarului total pe baza solicitarii beneficiarilor;

comunicarea serviciului de afaceri internationale (SAI) din directia comerciala a "Hidroelectrica" SA, a necesarului si a elementelor necesare identificarii si stabilirii calitatii si termenelor de livrare, conditiilor de livrare, ritmicitate;

participarea la negocieria contractelor alaturi de SAI din "Hidroelectrica" SA cu furnizorii selectati de acesta;

derularea comerciala a contractelor;

asigurarea corelarii permanente a necesarului de aprovizionat cu modificarile produse in programele de activitate ale "Hidroelectrica" SA;

d.) pentru toate produsele

evaluarea furnizorilor si a preturilor practicate de acestia;

intocmirea propunerii planului de aprovizionare (in baza programului anual de productie stabilit pe structura si pe capacitati si a normelor de consum, precum si a programului anual de reparatii, pe baza nomenclatoarelor de lucrari stabilite), cu incadrarea in capitolele respective ale bugetului de venituri si cheltuieli al sucursalei si cu respectarea metodologiei privind modul de intocmire a planului de aprovizionare;

asigurarea procurarii marfurilor (materiale, combustibili, echipamente si piese de schimb) si serviciilor solicitate;

asigurarea efectuarii receptiei, introducerea in depozit si acceptarea la plata a celor aprovizionate numai dupa ce au fost verificate din punct de vedere cantitativ si calitativ, constatarea corespunderii cu prevederilor contractuale sau de comanda;

avizarea la plata a facturilor pentru aprovizionarile facute dupa verificarea acestora din punct de vedere al cantitatii si pretului, precum si corelarile cu contractele ;

asigurarea statisticii sucursalei in domeniul aprovizionarii;

realizarea analizelor, informarilor si a raportarilor in domeniu;

preintampinarea formarii de stocuri disponibile si reducere a acestora;

colaborarea cu celelalte sectoare de activitate la propunerea normelor de stoc pentru matriile prime, materiale si piesele de schimb, supunerea spre aprobare; raspunde de respectarea lor;

colaborarea cu celelalte sectoare de activitate la stabilirea stocurilor de siguranta, urmarind consumul acestora corelat cu reintregirea lor;

efectuarea masuratorilor si determinarilor privind cantitatile marfurilor intrate/iesite in/din depozite;

participarea la receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime, materialelor, combustibililor, lubrefiantilor, a echipamentelor si pieselor de schimb;

solicitarea de masuratori de garantie, determinari privind cantitatea si calitatea materiilor prime, materialelor, lubrefiantelor, echipamentelor si pieselor de schimb la intrarea in depozite si pe parcursul depozitarii, cat si la iesirea din depozite;

conservarea in bune conditii a materialelor si pieselor intrate in depozite;

asigurarea emiterii comenzilor necesare efectuarii activitatilor de intretinere, revizii si reparatii pentru mijloacele de incarcare-descarcare si transport intern si urmarirea realizarii lor la termen si in conditiile de calitate stabilite de prescriptiile tehnice si de securitatea muncii;

organizarea si tinerea la zi a evidentelor intrarii si miscarii materialelor si pieselor din depozite, urmarind evidentierea stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare, starea si calitatile acestora;

analiza si propunerea de masuri pentru organizarea depozitelor, rationalizarea si mecanizarea operatilunilor de incarcare-descarcare si manipulare in depozite si urmarirea realizarii masurilor aprobate;

colaborarea cu directiile tehnice pentru elaborarea si actualizarea tuturor instructiunilor tehnice de exploatare a echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor specifice din dotare si asigurarea cunoasterii si aplicarea intocmai a acestora;

respectarea reglementarilor privind prevenirea riscurilor de accidentare si de incendii in activitatea desfasurata;

respectarea reglementarilor privind paza si asigurarea bunurilor depozitate;

administrarea stocurilor de materii prime, materiale si consumarea acestora corelat cu reintregirea lor;

colaborarea cu directiile tehnice in clarificarea caracteristicilor materialelor si pieselor de schimb necesare;

participarea, impreuna cu biroul financiar, la compensarile de plati;

procurarea materialelor documentare, cataloagelor, nomenclatoarelor, standardelor de stat, normelor interne, in vederea identificarii sau descrierii produselor ce cad in sarcina sa;

coordoneaza activitatea de strangere, stocare, depozitare temporara, gestionare si valorificare a deseurilor conform legislatiei in vigoare si transmite inspectorului PM situatia acestora ;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

desfasurarea intregii activitati de contractare a produselor si serviciilor in conditii de incadrare in prevederile legale si eficienta;

pastrarea confidentialitatii informatiilor;

urmarirea respectarii prevederilor cuprinse in contractele de aprovizionare incheiate cu furnizorii;

aplicarea masurilor de asigurare a integritatii si securitatii bunurilor depozitate;

aplicarea normelor si metodologiilor privind intocmirea planului de aprovizionare;

dispunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite;

eficienta solutiilor recomandate;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea avizelor, analizelor si raportarilor efectuate;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate ;

realizarea calitativa si la timp a atributiilor si competentelor acordate ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

organizarea licitatiilor la nivel de sucursala pentru produsele si serviciile din competenta sa de procurare;

negocierea, cu participarea reprezentantilor directiei economice, a compartimentului juridic si a furnizorului, a contractelor pentru care sucursala este competenta a le semna;

avizarea contractelor pentru achizitionarea de produse si servicii;

avizarea reglementarilor si metodologiilor interne pentru desfasurarea activitatii de contractare a produselor si serviciilor in conditii de incadrare in prevederile legale si de aparare a intereselor economice ale "Hidroelectrica" SA;

negocierea pretului produselor si serviciilor a caror achizitie este de competenta sucursalei.

.II.2. TRANSPORTURI

Obiect de activitate

asigurarea efectuarii activitatii de transport cu personal propriu sau cu terti ;

coordonarea activitatii de transport din sucursala in conditii de eficienta si siguranta ;

organizarea utilizarii eficiente a mijloacelor de transport in concordanta cu necesitatile sucursalei si cu respectarea prescriptiilor in vigoare ;

Atributii

asigurarea efectuarii transportului de combustibili, materii, materiale, piese schimb, persoane si altele necesare activitatii sucursalei ;

asigurarea efectuarii intretinerii mijloacelor de transport auto si CF din dotare in conformitate cu normele tehnice si procedurilor operationale existente ;

intocmirea (emiterea) documentelor de circulatie a mijloacelor de transport auto;

participarea la negociera si contractarea activitatii de transport din sucursala

efectuarea calculului transportului pentru personalul de la CHE-Ruieni, CHE- Herculane, Complex Hotelier ;

confirmarea delegatiilor de deplasare functie de foile de parcurs ;

confirmarea delegatiilor din punct de vedere al distantelor si a pretului carburantului la deplasarea cu masina personala ;

verificarea foilor de parcurs, pentru masinile inchiriate cu sofer, din punct de vedere al distantei si a corectitudinii confirmarii ;

verificarea devizelor, borderoului de calcul (la terti) ;

efectuarea statisticilor, analizelor si raportarilor in domeniu;

organizarea utilizarii eficiente a mijloacelor de transport in concordanta cu necesitatile sucursalei si cu respectarea prescriptiilor in vigoare;

intocmirea programului de intretinere si reparatii pentru vehiculele din dotare si urmarirea executiei efective a acestora;

asigurarea respectarii reglementarilor privind securitatea muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;

participarea la analiza accidentelor;

intocmirea documentelor de circulatie;

intocmirea formalitatilor necesare pentru inmatricularea si radierea din circulatie a autovehiculelor;

asigurarea conditiilor de parcare si conservare;

recuperarea materiilor, materialelor si pieselor de schimb refolosibile;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si de exercitarea corecta a competentelor acordate;

propunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite si dispozitiile operative date;

eficienta si profesionalismul solutiilor recomandate;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate ;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea analizelor si raportarilor efectuate;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

avizarea comenzilor catre terte unitati pentru transport si facturilor pentru prestatiile de transport;

aprobarea documentelor de transport.

II.3. LABORATOR URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

Obiect de activitate

Asigura, coordoneaza si transpune in practica masurile impuse de legislatia si reglementarile in vigoare, pentru corecta desfasurare a activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice, aflate in exploatare partiala sau totala, din patrimoniul Sucursalei de Hidrocentrale Caransebes in vederea exploatarii in conditii de siguranta a acestora prin :

coordonarea, perfectionarea si controlul activitati de U.C.C. din amenajari, prin actiuni definite in programul anual de urmarire aprobat de conducerea sucursalei;

analizarea primara a masuratorilor de U.C.C;

anuntarea imediata a factorilor de decizie din sucursala , a tuturor anomaliilor semnalate in comportarea constructiilor, in vederea stabilirii de masuri concrete si evitarea de evenimente majore in amenajari;

participarea la stabilirea programelor anuale de studii si prioiectare si elaborarea concreta a temelor de executie pentru documentatiile de U.C.C ;

analizarea si avizarea solutiilor din documentatiile de U.C.C ;

participarea la stabilirea programelor de reparatii in vederea mentinerii si refacerii sigurantei in exploatare a constructiilor din patrimoniul S.H. Caransebes ;

participarea la realizarea sistemului informational si al bazei de date tehnice a sucursalei in domeniul sigurantei in exploatere a constructiilor ;

anuntarea din timp a factorilor de decizie si participarea la efectuarea expertizelor impuse de legislatia in vigoare, asupra constructiilor din fronturile de retentie ale sucursalei ;

Atributii

In domeniul urmaririi comportarii constructiilor:

organizarea, coordonarea, efectuarea si verificarea activitatii de culegere a informatiilor rezultate din observarea si masurarea fenomenelor si marimilor de U.C.C., care pun in evidenta raspunsul structurilor la actinile exterioare ;

efectuarea prelucrarii primare permanente a informatiilor rezultate din observatiile vizuale directe si masurarea parametrilor care pun in evidenta comportarea in timp a constructiilor hidrotehnice din patrimoniul sucursalei;

asigurarea conditiilor necesare privind efectuarea de catre proiectantul de specialitate a prelucrarii aprofundate periodice a observatiilor vizuale si a masuratorilor efectuate in amenajari;

asigurarea intocmirii, pastrarii si actualizarii in permanenta a bazei de date de U.C.C. la nivel de sucursala;

informarea rapida a conducerii sucursalei si a serviciului comportare constructii al « Hidroelectrica » S.A. privind orice anomalie in comportarea constructiilor din patrimoniul S.H. Caransebes;

asigurarea pastrarii in conditii optime a "Cartii tehnice" a constructiilor din patrimoniul sucursalei;

completeaza "la zi" jurnalul evenimentelor;

asigura intocmirea "Raportului anual de U.C.C." si transmiterea acestuia la Hidroelectrica SA - serv. comportare constructii si proiectant la termenele solicitate de acestia;

asigura intocmirea "Raportului anual privind starea tehnica a constructiilor" din patrimoniul S.H. Caransebes;

intocmeste programul anual de U.C.C. la nivel de sucursala ;

organizarea si coordonarea la nivel de sucursala a tuturor activitatilor, care se refera la executia, montarea, repararea si verificarea metrologica a A.M.C. pentru activitatea de U.C.C.;

organizarea si coordonarea la nivel de sucursala a tuturor activitatilor de intocmire si actualizare a instructiunilor tehnice interne si de protectia muncii, precum si a procedurilor operationale pentru activitatea de U.C.C.;

participa ca membru de drept in C.T.A. a sucursalei la toate avizarile ce au ca obiect activitatea de U.C.C. (si nu numai) si/sau aspecte privind siguranta in exploatare a constructiilor din patrimoniul S.H. Caransebes.

In domeniul expertizarii constructiilor:

propune conducerii sucursalei efectuarea de studii si investigatii ale unor constructii sau parti de constructie pentru evaluarea gradului de siguranta in exploatare pe care acestea le au la un moment dat, in vederea restabilirii parametrilor proiectati cu costuri minime;

elaboreaza programul de propuneri privind expertizarea tehnica, impusa de legislatia in vigoare, a constructiilor din patrimoniul sucursalei;

participa la avizarea si materializarea in teren a documentatiilor tehnice de interventie asupra constructiilor (in cazul in care expertiza tehnica inpune acest lucru)

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM;

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin pentru urmarirea comportarii si pentru asigurarea aptitudinilor functionale in exploatare ale constructiilor, in conditiile respectarii legislatiei si reglementarilor in vigoare, in limitele fondurilor disponibile in acest scop;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate

daca, in urma masuratorilor si observatiilor efectuate, constata o comportare anormala a constructiei sau a unei parti din aceasta, procedeaza la:

informarea rapida a conducerii sucursalei, a seviciului comportare constructii al "Hidroelectrica" S.A., a proiectantului si a tuturor factorilor nominalizati de legislatia in vigoare;

analiza rapida si evaluarea preliminara, impreuna cu factori de decizie tehnica din sucursala, a gradului de risc asupra constructiei sau a partii de constructie si impactul cu mediul produs de evenimentul in derulare, in vederea adoptarii masurilor optime pentru diminuarea la maxim a pagubelor.

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

emite puncte de vedere asupra starii tehnice a constructiilor din patrimoniul sucursalei si comunicarea acestora factorilor de decizie tehnica;

emite puncte de vedere asupra instructiunilor tehnice de urmarire curenta si speciala elaborate de proiectant, a proiectelor de urmarire speciala, a studiilor si documentatiilor de U.C.C., a rapoartelor periodice de U.C.C., a referatelor cuprinzand rezultatele masuratorilor speciale (sub aspectul corectitudinii si respectarii reglementarilor in vigoare);

emite puncte de vedere asupra starii tehnice a A.M.C. inglobate in lucrari si asupra instalatiilor, dispozitivelor si aparatelor din dotare , necesare efectuatii masuratorilor

emite puncte de vedere fundamentate asupra capacitatii tehnice (capabilitati) a firmelor care participa la licitatiile pentru atribuirea contractelor de efectuare a masuratorilor speciale si de constructii montaj a A.M.C. pentru U.C.C.;

avizeaza documentatii tehnice (proiecte, caiete de sarcini, studii, etc) legate de activitatea de U.C.C.H.

intocmirea rapoartelor anuale, trimestriale sau la cererea conducerii sucursalei, privitoare la comportarea in timp a constructiilor sau la starea tehnica a acestora si prelucrarea primara a observatiilor vizuale si a masuratorilor efectuate in amenajari ;

elaborarea temelor de proiectare pentru toate documentatiile si studiile executate de proiectant, referitoare la comportarea constructiilor din patrimoniul sucursalei;

.II.4. BIROU MANAGEMENT ENERGETIC

Obiect de activitate

- asigura respectarea obligatiilor sucursalei ce-i revin din reglementarile ANRE privind:

oferte, programe, redeclarari;

rezervari putere;

colectare date;

analize;

cerinte licenta;

raportari statistice;

- asigura optimizarea si monitorizarea performantelor tehnice.

- fundamenteaza si sustine principalii indicatori tehnico-economici pentru activitatea de exploatare;

- asigura derularea relatiilor de piata prin:.

asigurare date tehnice contractate;

monitorizare performante tehnice;

asigurare autorizari si respectare cerinte licente;

Atributii

intocmirea si fundamentarea prognozelor privind procesul de producere a energiei electrice, ofertelor si serviciilor de sistem;

punerea la dispozitie operatorului comercial a datelor si instrumentelor (programe de calcul, tabele, diagrame) de verificare a restrictiilor;

asigurarea implementarii reglementarilor ANRE (cu exceptia contractelor de vanzare/cumparare energie si a Regulementului de masura) inclusiv prelucrarea acestora cu cei interesati;

optimizarea de solutii echipare scheme amenajare si proces producere energie electrica.

elaborarea metodologiilor de stabilire a indicatorilor tehnico-economici pentru productie si reparatie; fundamentarea si sustinerea principalilor indicatori tehnico-economici pentru activitatile respective;

efectuarea raportarilor statistice privind procesul de productie si programul de investitii.

schimbul de informatii privind regimul hidrologic (natural si indus);

initierea si negocierea contractuala, urmarirea derularii contractelor pentru achizitia de studii si servicii necesare realizarii obiectului de activitate;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

respectarea calitativa si la termenele stabilite a sarcinilor ce-i revin in baza atributiilor;

furnizarea catre operatorul comercial, la cerere, a informatiilor tehnice de productii, consumuri proprii de energie electrica si apa;

transmiterea operatorului comercial, in termen de 24 ore, modificarile aparute in caracteristicile tehnice declarate la inscrierea ca participant la piata en-gros;

asigurarea datelor necesare obtinerii licentei;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute, apararea intereselor Hidroelectrica SA;

cunoasterea si respectarea in domeniul de activitate a legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne Hidroelectrica SA;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

propunerea de programe si planuri de actiune in domeniul energetic, proceduri si reguli ce deriva din acestea;

propunerea modificarilor de solutii vizand optimizarea procesului de productie;

modificarea justificarii caracteristicilor tehnice declarate la inscrierea ca participant la piata angro de energie electrica.

.II.5. BIROUL TEHNIC

Obiect de activitate

asigurarea documentatiei tehnice (caiete de sarcini) pentru achizitia de echipamente pe investitii si dotari independente;

asigurarea documentatiei tehnice pentru lucrarile de retehnologizarre, reabilitare si modernizare;

asigurarea documentatiei tehnice pentru echipamentele din instalatiile noi puse in functiune;

asigurarea necesarului de studii, cercetare, inginerie si servicii pe sucursala;

organizarea si coordonarea Consiliului Tehnic de Avizare (CTA) al sucursalei in conformitate cu ROF - CTA, inclusiv elaborarea de puncte de vedere ca suport tehnic pentru luarea deciziilor de promovare a lucrarilor de investitii, reparatii, reabilitari, modernizari si retehnologizari.

asigurarea asistentei tehnice la lucrarile de montaj pentru:

- investitii noi

- lucrari de reabilitare, modernizare si retehnologizare

asigurarea asistentei tehnice in instalatiile sucursalei.

Atributii

elaboreaza / avizeaza documentatiile tehnice pentru modificarile efectuate in instalatii la propunerea sa sau a celorlalte compartimente;

asigura consultanta tehnica compartimentelor de productie;

stabileste planul anual al punctelor slabe din instalatiile energetice; propune masuri in vederea eliminarii acestora;

identifica deficientele tehnice si tehnologice ale echipamentelor si instalatiilor energetice; propune masuri pentru eliminarea acestora.

propune lucrari de retehnologizare, reabilitare si modernizare a instalatiilor energetice; asigura eleborarea caietelor de sarcini, urmarirea si receptia acestor lucrari.

participa la receptia lucrarilor de reparatii si la receptia noilor instalatii sau capacitati de producere a energiei electrice;

asigura Iti de exploatare pentru instalatiile noi ce urmeaza a se pune in functiune; colaboreaza la intocmirea sau avizarea de Iti existente ce urmeaza a fi actualizate;

asigura documentatia tehnica de exploatatre pentru instalatiile noi ce urmeaza a se pune in functiune;

actualizeaza anual ROF-CTA si asigura secretariatul CTA in conformitate cu acesta;

promoveaza, urmareste si contracteaza (dupa caz) necesarul de studii ale sucursalei;

asigura elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele din programul de investitii;

promoveaza, urmareste si elaboreaza caietele de sarcini pentru necesarul de dotari independente ale sucursalei; participa la receptia acestora;

prevede pentru investitii noi, echipamente cu performante superioare in concordanta cu tehnica de varf;

intocmeste si avizeaza referatele tehnice de specialitate si temele de proiectare, pentru documentatiile noi si studii;

analizeaza si avizeaza din punct de vedere tehnic ofertele de echipamente ce urmeaza a fi achizitionate; participa in comisiile de analiza a ofertelor;

participa in comisia de intocmire a mijloacelor fixe; tine evidenta mijloacelor fixe; tine evidenta mijloacelor fixe constituite la cap. "Dotari independente";

elaboreaza lucrarile de specialitate pentru participarea la conferinte, simpozioane si consfatuiri in domeniul hidroenergetic;

elaboreaza si actualizeaza procedurile specifice activitatii biroului;

coordoneaza activitati de documentare tehnica; de asigurare cu pubilcatii de specialitate din domeniul energetic; participa la manifestari tehnico-stiintifice;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

promovarea programelor anuale de studii, cercetare, inginerie si servicii ;

elaborarea si avizarea in CTA a temelor de proiectare propriii din planul anual de studii, cercetare si inginerie ;

contractarea si urmarirea derularii lucrarilor proprii din planul de studii, receptionarea si aprobarea decontarii acestora ;

emiterea si distribuirea avizelor CTA-SH in conformitate cu ROF-CTA ;

eliberarea documentatiilor tehnice din arhiva tehnica SH ;

urmarirea comportarii in exploatare a instalatiilor noi puse in functiune ;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor Hidroelectrica S.A., in relatiile cu tertii;

cunoasterea si respectarea in domeniu de activitate a legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne ale Hidroelectrica S.A ;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea avizelor, analizelor si raportarilor

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea competentelor acordate ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

Competente

fundamentarea propunerilor de lucrari de studii din planul anual de studii, cercetare si inginerie al sucursalei;

avizarea temelor de proiectare si/sau a caietelor de sarcini in CTA-SH, pentru lucrarile din planul anual de studii al sucursalei;

achizitia lucrarilor proprii din planul anual de studii stabilite in CTA-SH;

receptionarea lucrarilor proprii din planul anual studii, emiterea punctelor de vedere asupra lor si sustinerea lor in CTA-SH;

avizarea la plata a facturilor pentru studiile comandate, dupa verificarea realizarii sarcinilor stabilite prin caietul de sarcini sau a temelor de proiectare avute in vedere in contractarea lor.;

participarea la licitatii sau in comisii de analiza oferta asupra adjudecarii ofertelor pentru contractarea lucrarilor din planul anual de studii;

elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamente si utilaje energetice cuprinse in programul de investitii;.

promovarea, elaborarea caietelor de sarcini si receptia lucrarilor de retehnologizare, modernizare si reabilitare.

.II.6. BIROU REPARATII

Obiect de activitate

programarea lucrarilor de reparatii (tipul reparatiei, perioada, valoarea) pentru fondurile fixe din cadrul S.H.Caransebes, in conformitate cu normativele in vigoare, in limita bugetului de reparatii aprobat;

urmarirea realizarii planului fizic si valoric aprobat;

participarea la asigurarea securitatii instalatiilor prin aplicarea strategiei de mentenanta;

urmarirea si indrumarea activitatii de reparatii accidentale;

colaborare la crearea conditiilor tehnologice pentru trecerea treptata la sistemul de mentenanta predictiva.

Atributii

evaluarea documentelor de achizitie a produselor si serviciilor necesare lucrarilor de intretinere si reparatii;

intocmirea propunerii de program anual de reparatii, fizic si valoric al S.H.Caransebes, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si supunerea aprobarii conducerii;

reactualizarea programului anual in conformitate cu realizarile efective, stadiul contractarii produselor si serviciilor executate de terti, lucrari urgente necesare, etc;

intocmirea programelor lunare de opriri pentru capacitatile de productie. Urmarirea obtinerii aprobarilor;

colaborarea cu Sectia Exploatare la stabilirea programelor anuale si lunare de opriri in revizii si reparatii;

colaborarea cu laboratorul UCC la stabilirea programului de reparatii in vederea mentinerii si refacerii sigurantei constructiilor din S.H.Caransebes;

gestionarea evidentei abaterilor de ciclu de reparatii precum si a depasirilor de durata de reparatii; analizarea cauzelor si propunerea de masuri conducerii S.H.Caransebes;

gestionarea evidentei valorice a cheltuielilor cu reparatiile si propunerea masurilor corespunzatoare conducerii, pentru incadrarea in valorile de plan aprobate;

participarea la analizele periodice sau ocazionale din S.H.Caransebes privind stadiul executiei lucrarilor;

verificarea asigurarii in S.H.Caransebes a bazei materiale inainte de intrarea in reparatie;

intocmirea documentatiilor de aprobare a derogarilor de valori, de ciclu si de durate la reparatiile programate la instalatiile energetice impuse de legislatia in vigoare;

inaintarea, spre aprobare, conducerii S.H. Caransebes sau S.C. Hidroelectrica S.A. (in functie de limitele de competenta) a referatelor pentru acordarea incredintarii directe pentru executarea lucrarilor de reparatii;

verificarea documentelor care stau la baza contractelor si intocmirea contractelor pentru reparatii;

participarea la negocieri de preturi si la licitatiile organizate la nivelul S.H.Caransebes pentru achizitia bunurilor si serviciilor pentru lucrari de intretinere si reparatii;

participarea la avizari in CTE - S.H.Caransebes - in probleme ce intereseaza activitatea de reparatii sau probleme tehnico - economice de interes general;

prezentarea lunara conducerii S.H.Caransebes a situatiei derularii programului de reparatii si a abaterilor de la acesta, precum si alte raportari si informari ocazionale;

participarea al analizarea starii tehnice a instalatiilor, pe baza informatiilor privind comportarea in exploatare si a expertizelor;

coordonarea activitatii de ISCIR in S.H.Caransbes;

gestionarea si controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare aflate in patrimoniul sucursalei;

elaborarea si supunerea spre aprobare a programelor de RK;

analizarea comportarii echipamentelor si instalatiilor dupa executarea RK si / sau retehnologizarilor si modernizarilor in scopul constatarii eficientei lucrarilor si extinderea solutiilor;

coordonarea activitatii de stabilire a echipamentelor si pieselor de schimb cu ciclu lung de fabricatie - tara/import - pentru crearea unui stoc de rezerva utilizat eficient;

participarea la analizele de avarii, stabilirea cauzelor, propunerea de masuri;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii-mediului, a sucursalei, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continuie a SMCM.

Responsabilitati

legalitatea, corectitudinea si completitudinea analizelor si raportarilor efectuate;

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate;

derularea contractelor d.p.d.v. al termenelor de finalizare si al platilor de efectuat, inclusiv garantii de buna executie;

urmarirea, indrumarea si controlul realizarii programelor aprobate, verificarea si analizarea eventualelor neconcordante tehnice si organizatorice ce pot apare pe parcursul derularii lucrarilor de reparatii;

intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitia bunurilor si serviciilor pentru activitatea de intretinere si reparatii;

urmarirea aplicarii si respectarii in S.H.Caransebes a legislatiei si reglementarilor interne privind pregatirea si derularea executiei lucrarilor programate de intretinere si reparatie;

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor S.C. Hidroelectrica S.A.;

verificarea nomenclatoarelor de lucrari;

urmarirea, impreuna cu biroul tehnic, a implementarii solutiilor de modernizare si stabilirea eficientei acestora in vedera extinderii;

urmarirea aplicarii si respectarii legislatiei ISCIR;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

propunerea spre aprobare a planului de reparatii fizic si valoric;

propunerea de masuri pentru respectarea termenelor si calitatii lucrarilor de reparatii si de incadrare in BVC aprobat;

propunerea de masuri de redistribuire a resurselor financiare aprobate prin planul anual;

corectarea lunara a programului de reparatii, conform aprobarilor;

stabilirea cauzelor care concura la neconformitati in derularea programelor de reparatii capitale;

participarea in comisiile de licitatii si negocieri pentru achizitiile necesare reparatiilor;

participarea in comisiile de analiza de avarii si avizarea de masuri.

.II.7. SECTIA EXPLOATARE

Obiect de activitate

stabilirea, coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de producere a energiei electrice in centralele hidroelectrice din sucursala in scopul realizarii productiei prognozate in conditii de eficienta, securitate si de protectie a mediului stabilite ;

urmarirea modului de realizare a dispozitiilor operative date de conducerea sucursalei;

asigurarea gestionarii si valorificarii optime a potentialului hidroenergetic, prin stabilirea programelor de exploatare a amenajarilor hidroenergetice aflate in gestiune.

Atributii

asigurarea exploatarii instalatiilor din centralele hidroelectrice in conformitate cu prescriptiile tehnice din domeniu;

realizarea productiei de energie planificate anual, lunar si saptamanal si a volumului de servicii de sistem;

urmarirea fisei zinice de exploatare a fiecarei centrale in parte;

elaborarea nomenclatorului de instructiuni tehnice interne pentru activitatea de deservire operativa ;

asigurarea elaborarii instructiunilor tehnice interne pentru activitatea de deservire operativa si intretinere curenta ;

elaborarea nomenclatorului de cunostinte si deprinderi minime pentru posturile de operare si intretinere curenta;

asigurarea si urmarirea existentei instructiunilor si normativelor la punctele de lucru din cadrul centralelelor hidroelectrice ;

urmarirea starii operative a echipamentelor principale din centralele hidroelectrice ale sucursalei si a celor din amenajarile hidro aferente acestora (baraje, aductiuni, captari secundare etc) ;

participarea la analiza incidentelor si avariilor ;

analiza si evidenta evenimentelor accidentale; indeplinirea sarcinilor rezultate in urma analizelor incidentelor, avariilor si deteriorarilor de echipamente din instalatiile si constructiile aflate in gestiunea sectiei;

organizarea activitatii de depistare a punctelor slabe din instalatiile hidrotehnice, colaboreaza la elaborarea de solutii tehnice pentru eliminarea punctelor slabe; propunerea unor solutii si sustinerea acestora pentru avizare;

indrumarea si controlul activitatii de functionare economica a centralelor hidroelectrice prin urmarirea intocmirii de bilanturi hidroenergetice si debitmetrice de exploatare in scopul optimizarii debitelor uzinate si a sesizarii si reducerii pierderilor de apa ;

rezolvarea situatiilor operative aparute in amenajari ;

indrumarea si controlul activitatii de furnizare de servicii si gospodarire a apelor din instalatile proprii ;

organizarea activitatii de aparare impotriva inundatiilor ;

intocmirea si prezentarea spre avizare a schemelor normale de functionare a instalatilor hidroenergetice ;

urmarirea existentei si a respectarii schemelor normale de functionare la instalatiile hidroenergetice ale centralelor hidroelectrice ;

intocmirea cererilor de retragere din exploatare ale echipamentelor ce afecteaza puterea electrica disponibila a centralelor, supunerea lor spre aprobare si preluarea raspunsurilor la acestea prin dispecerii CHE;

colaborarea cu compartimentele organizatorice la intocmirea si aprobarea planului (programului anual) de reparatii ;

asigurarea aplicarii in sectie a normativelor pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor ;

coordonarea activitatii de punere in functiune a noilor capacitati energetice si de repunere in functiune a capacitatilor energetice, dupa reparatii planificate sau accidentale;

asigurarea realizarii conditiilor pentru efectuarea, inainte si dupa reparatii, a probelor ;

asigurarea realizarea conditiilor pentru efectuarea masuratorilor de garantie, performante si randament la echipamentele energetice de baza ;

controlul modului de respectare a normativelor de verificari, incercari si probe profilactice in instalatiile hidromecanice din centralele hidroelectrice ; propunerea de masuri in corelare cu constatarile facute ;

participarea la organizarea sistemului informational, din centralele hidroelectrice, in scopul realizarii si functionarii sale cu eficienta ;

efectuarea de propuneri de teme de cercetare si de studii, in scopul maririi rentabilitatii si sigurantei in functionare si a optimizarii functionarii instalatiilor hidroenergetice;

cooperarea la intocmirea lucrarii "Urmarirea comportarii echipamentelor in exploatare";

asigurarea formarii si mentinerii nivelului de competenta tehnica si profesionala a personalului necesar pentru exploatarea si intretinerea in conditii de siguranta si eficienta a instalatiilor hidroenergetice;

realizarea masurilor de securitate a muncii, aferente locurilor de munca si activitatii de exploatare;

propune conducerii sucursalei masurile ce trebuie luate pentru asigurarea unei stari normale de securitate pentru personal si pentru instalatii ;

efectuarea analizelor, informarilor si raportarilor in domeniul de activitate cerut de reglementari sau la solicitarea sefilor ierarhici;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

realizarea productiei de energie electrica programate (ofertate) in conditii normale de economicitate pentru personal, pentru instalatii si constructii;

urmarirea programelor de functionare pe amenajari;

controlul gradului de pregatire a personalului de exploatare, propunere de normative de cunostinte minime pe posturile de exploatare ;

dispunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite si dispozitiile operative date ;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea solutiilor adoptate, analizelor, informarilor si raportarilor in domeniu;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

realizarea calitativa si la timp a atributilor ce-i revin si exercitarea corecta a competentelor acordate.

Competente

controlul modului de respectare a normativelor de verificari, incercari si probe profilactice in instalatiile hidromecanice din gestiune; propunerea de masuri in corelare cu constatarile facute;

controlul respectarii regulilor stabilite pentru efectuarea exploatarii instalatiilor hidromecanice din centralele hidroelectrice ale sucursalei si propune masuri pentru respectarea acestora ;

avizarea organizarii activitatii operative de exploatare a instalatiilor hidroenergetice din centralele hidroelectrice; controlul respectarii prevederilor prescriptilor si normativelor stabilite pentru desfasurarea exploatarii instalatiilor hidromecanice din gestiune ;

aproba retragerea din exploatare a echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie ;

controlul pregatirii si executarii lucrarilor de revizii, intretinere si reparatii din punct de vedere al respectarii documentelor SMCM, normelor PSI si SM ;

stoparea procesului de exploatare in cazul aparitiei unui pericol imminent pentru siguranta si sanatatea personalului.

CAPITOLUL .III.

COMPARTIMENTE ORGANIZATORICE

SUBORDONATE DIRECTORULUI ADJUNCT ECONOMIC

.III.1. BIROU TREZORERIE

Obiect de activitate

contabilitatea financiara pentru executivul sucursalei ;

trezorerie si finantarea activitatilor sucursalei;

urmarirea si analizarea contului "clienti" facturi de energie electrica emise catre consumatori directi;

colaborarea la bilantul contabil si a contului de profit si pierdere la nivelul sucursalei.

finantarea din Fondul special de dezvoltare a sistemului energetic a planului

de investitii aprobat pentru sucursala

analizarea conturilor de venituri si cheltuieli din balanta de verificare a

sucursalei.

Atributii

organizarea contabilitatii financiare pentru activitatea sucursalei;

calcularea si eliberarea drepturilor salariale cuvenite pentru personalul executivului;

evidentierea in contabilitate a operatiunilor efectuate prin conturile de terti si trezorerie;

inaintarea la Hidroelectrica a propunerilor de plan pentru investitiile ce vor fi finantate din fondul special de dezvoltare a sistemului energetic;

stabilirea si acordarea avansurilor spre decontare pentru deplasari interne si urmarirea decontarii acestora;

stabilirea pentru personalul sucursalei cat si pentru intreaga sucursala si virarea la organele in drept direct sau prin SC Hidroelectrica SA conform dispozitiilor legale in vigoare a tuturor impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale;

calcularea si stabilirea cheltuielilor deductibile si nedeductibile din punct de vedere fiscal al sucursalei;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

legalitatea si corectitudinea solutiilor adoptate;

realizarea la termenele stabilite si in conditii de calitate a sarcinilor ce-i revin ;

urmarirea gestionarii resurselor financiare aferente domeniului propriu de activitate cit si a intregii sucursale;

urmarirea programului de incasari pentru energia electrica vanduta la consumatorii directi;

tinerea evidentei contabile a tuturor operatiunilor de incasari si plati, efectuate prin conturile deschise la Trezorerie pentru activitatea de investitii la lucrari finantate din fondul special de dezvoltare al sistemului energetic.

rezolvarea oricaror alte sarcini rezultate din hotaririle Consiliului de Administratie al societatii sau primite de la Directorul economic.

pastrarea confidentialitatii si a secretului de serviciu pentru datele si informatiile detinute si apararea intereselor "Hidroelectrica"S.A, in relatiile cu tertii;

cunoasterea si respectarea in domeniu de activitate a legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne ale "Hidroelectrica"S.A;

organizarea evidentei, pastrarii si circulatiei documentelor din domeniul propriu de activitate;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

avizarea si supunerea spre aprobare a statelor de salarii si a altor drepturi de personal pentru executivul sucursalei, a deconturilor de deplasare interna, etc.;

reprezentarea sucursalei in raport cu tertii pentru problemele din domeniul de activitate propriu.

coordonarea si controlul activitatii de trezorerie a sucursalei.

.III.2. BIROU CONTABILITATE, BUGETE, COSTURI

Obiect de activitate

organizarea si tinerea contabilitatii activitatii executivului sucursalei;

elaborarea propunerilor de BVC;

analizarea conturilor de venituri si cheltuieli din balanta de verificare a sucursalei;

intocmirea lunara a balantei de verificare a sucursalei;

colaborarea la intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la nivelul sucursalei;

Atributii

coordonarea procedurilor de inventariere a bunurilor patrimoniale si efectuarea inventarierii pentru cele aflate in sediul S.H.Caransebes.

fundamentarea proiectului "bugetului de venituri si cheltuieli" al SH Caransebes pe baza informatiilor primite de la celelalte compartimente din sucursala, privind nivelele de productie, consumurile interne, fondul de salarii, programul de reparatii curente si capitale, programul de amortizare pentru activele imobilizate, consumurile de materii si materiale, piese de schimb etc.

elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al sucursalei, si inaintarea sa la SC Hidroelectrica SA;

elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli sucursalei;

urmarirea modului de realizare a costurilor de productie pe total sucursala;

intocmirea de note explicative comparative fata de program sau justificative asupra influentelor care au aparut in desfasurarea programului de productie si informarea conducerii sucursalei;

organizarea inventarierii patrimoniale pentru activitatea sucursalei;

rezolvarea oricaror alte sarcini rezultate din hotaririle Consiliului de Administratie al societatii sau primite de la Directorul economic;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

legalitatea, corectitudinea evidentelor si lucrarilor proprii efectuate;

realizarea calitativa si la termenele stabilite a sarcinilor ce-i revin in baza atributiilor;

respectarea reglementarilor legale ale sucursalei in privinta verificarii eficiente a patrimoniului;

cunoasterea si respectarea, in domeniul propriu de activitate, a legislatiei in vigoare si a reglementarilor specifice societatii;

evidenta transferului de mijloace fixe;

urmarirea stadiului de rezolvare a litigiilor referitoare la bunurile de patrimoniu ale sucursalei;

asigurarea confidentialitatii si a secretului de serviciu in activitatea proprie;

organizarea evidentei pastrarii si circulatiei documentelor din domeniul propriu de activitate;

legalitatea si corectitudinea solutiilor adoptate;

colaborarea la elaborarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, precum si a raportului de gestiune pe baza datelor din balanta de verificare;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei.

Competente

elaborarea metodologiilor de aplicare a legislatiei curente in cadrul operatiunilor privind domeniul de activitate ;

stabilirea situatiilor centralizatoare privind bunurile de patrimoniu si operatiunile efectuate asupra lor;

analizarea si avizarea de documentatii privind operatiile care se desfasoara cu bunuri de patrimoniu :

a)      inventariere

b)      valorificare

- intocmirea si supunerea spre aprobare a balantei contabile si a contului de profit

si pierderi la nivelul sucursalei;

- intocmirea si supunerea spre aprobare a propunerilor de plan de amortizari;

reprezentarea sucursalei in raport cu tertii pentru problemele din domeniul de activitate propriu.

.III.3. COMPLEX HOTELIER

Obiect de activitate

gestionarea si valorificarea optima a potentialului hotelier;

coordonarea, indrumarea si controlul activitatii hoteliere in scopul functionarii corespunzatoare .

Atributii

asigurarea gestionarii corecte a bunurilor si valorilor aferente activitatii hoteliere;

afisarea vizibila a preturilor pentru produsele comercializate;

incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru domeniul de activitate;

asigurarea activitatii de marketing in domeniu;

emiterea de comenzi pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale diverse si dotatii pentru sediul propriu, conform reglementarilor legale in vigoare;

asigurarea necesarului de marfuri si servicii in vederea satisfacerii cerintele clientilor;

intocmirea necesarului de lucrari si materiale de intretinere ;

asigurarea conditiilor pentru respectarea normelor de protectia muncii si sanitar - veterinare.

asigurarea curateniei in curtea si cladirea hotelului;

afisarea, in camera / apartament, la loc vizibil, a inventarului aferent spatiului ;

la elaborarea documentatiilor proprii tine cont de reglementarile existente pe linie de protectia mediului ;

respectarea in domeniul de activitate a politicii de mediu a firmei in scopul atingerii obiectivelor propuse;

respectarea normelor, normativelor si reglementarilor interne legate de activitatea de SM si PSI.

Responsabilitati

gestionarea si buna utilizare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar si materiale;

organizarea evidentei pastrarii si circulatiei documentelor oficiale proprii

asigurarea functionarii normale si eficiente a tuturor instalatiilor si dotatiilor din unitate ;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea avizelor, analizelor si raportarilor ;

cunoasterea si respectarea in domeniul de activitate a legislatiei in vigoare si a reglementarilor interne.

Competente

stabilirea necesarului lucrarilor de intretinere si reparatii pentru complexul hotelier;

avizarea facturilor pentru produsele si serviciile pentru care se deruleaza contracte sau pentru care au fost emise comenzi;

efectuarea controlului asupra prestarii serviciului de receptie si a accesului in incinta si in cladire;

achizitionarea, din incasari, a alimentelor si materialelor de intretinere de stricta necesitate.

ADMINISTRAREA

COMPLEXULUI HOTELIER «TIERNA»

Complexul hotelier "Tierna" cuprinde urmatoarele spatii:

A.    Spatii de cazare:

In circuit:

36 camere cu 2 paturi

4 apartamente cu 3 locuri

- In afara circuitului:

2 apartament de 2 locuri la dispozitia conducerii

B.     Spatii de alimentare publica:

restaurant

bar

bucatarie + spatii de desfasurare a activitatilor conexe

C.    Spatii pentru simpozioane si instruire:

sala polivalenta

D.    Spatii pentru desfasurarea activitatilor sportive:

teren tenis cu posibilitati de utilizare si pentru baschet, handbal

sala de fitness + sauna

E.     Spatii pentru agrement:

plaja

lac

Programul de functionare al complexului « Tierna » va fi urmatorul:

1. Unitatea de cazare:

- personalul de deservire va lucra, functie de gradul de ocupare al hotelului, dupa urmatorul program:

iunie - septembrie : de la ora 7,00 la ora 19,00

octombrie - mai : de la ora 9,00 la ora 17,00

cazarea se va face incepand cu ora 14,00, iar eliberarea camerelor se va face cel tarziu la ora 12,00

la cazare, clientul va prezenta actul de identitate iar, pentru cei programati, in plus, bon de cazare si masa si copie dupa ordinul de plata catre S.H. Caransebes

2. Restaurantul si barul:

programul de functionare, va fi urmatorul:

iunie - septembrie - de la ora 7,00 la ora 23,00

octombrie - mai - de la ora 8,00 la ora 22,00

3. Spatiile sportive:

terenurile de sport pot fi utilizate dupa urmatorul program:

iunie - septembrie - de la ora 10,00 la ora 22,00

octombrie - mai - de la ora 10,00 la ora 20,00

sala de fitness si sauna vor putea fi utilizate, intre orele 10.00 si 22.00

accesul in spatiile sportive se va face pe baza de tichet eliberat de receptia complexului.

Procedura de asigurare a cazarii :

A. Prin repartizare:

Sucursala Hidrocentrale Caransebes lanseaza anual oferte catre organizatiile sindicale din Hidroelectrica SA asigurandu-si un portofoliu de comenzi. Locurile neasigurate de oranizatiile sindicale vor fi ocupate prin grija administratiei sucursalei si a sefului de complex hotelier « Tierna ».

Toti solicitantii care beneficiaza de serviciile complexului hotelier « Tierna », in baza bonului de cazare si masa, avand compensare prevazuta in Contractul Colectiv de Munca al « Hidroelectrica » SA la biletele de odihna, achitata catre SH Caransebes prin ordin de plata, vor achita la receptia complexului diferenta pana la valoarea integrala.

Sucursalele « Hidroelectrica » SA pot vira anticipat si integral, prin ordin de plata, catre SH Caransebes, costul bonurilor de cazare si masa.

In conditiile in care, pana la cazarea in complex hotelier « Tierna », nu s-a virat catre SH Caransebes contravaloarea compensarii prevazute in CCM pentru bilete de odihna, cei repartizati vor achita, la receptia hotelului, integral bonul de cazare si masa, urmand sa reglementeze ulterior decontarea compensatiei.

B.Fara repartizare

Personalul Hidroelectrica SA si invitatii acestuia, care utilizeaza mai putin de 6 zile serviciile hoteliere, vor achita integral costul cazarii si al mesei.

Cazarea persoanelor care nu detin calitatea de angajat al « Hidroelectrica » SA se va face in limita locurilor disponibile.

Ocuparea spatiilor de cazare va fi evidentiata in diagrama de cazare.

Pentru buna desfasurare a activitatilor se vor respecta, obligatoriu, urmatoarele:

programele de functionare se vor afisa vizibil si in locuri adecvate

pentru personalul de serviciu este obligatorie purtarea uniformei in timpul programului

seful de unitate va avea o tinuta decenta pe tot parcursul programului

la unitatea de alimentatie publica se vor afisa vizibil preturile tuturor produselor existente

dupa ocuparea unui loc la masa, in restaurant, clientului i se va prezenta lista cu preparatele ce pot fi servite si preturile aferente

tinuta decenta este obligatorie pentru clienti

Adaosul comercial practicat la complex TIERNA, la toate categoriile de servicii, este intre 20% si 150%.

In perioada 15 ianuarie - 1 iunie si 15 septembrie - 15 decembrie, persoanele si grupurile organizate (cel putin 10 persoane), care solicita un sejur mai mare de 6 zile, beneficiaza de o reducere la cazare de 50000 lei / zi / persoana, incepand cu prima zi de cazare.

.III.4. ADMINISTRATIV, PAZA

Obiect de activitate

indeplinirea sarcinilor ce revin sucursalei din prevederile legale privind :

administrarea sediului ;

reparatii si intretinere sediu ;

activitatea de multiplicare a documentelor ;

activitatea de paza ;

Atributii

intocmirea planului de paza pentru toate obiectivele sucursalei si obtinera aprobarilor necesare;

executarea, exploatarea si intretinerea amenajarilor prevazute in planul de paza;

asigurarea contractarii formatieii de paza cu agenti autorizati ;

controlul realizarii activitatii de paza;

asigurarea curateniei in sediul si curtea sediului administrativ al sucursalei si buna functionare a dotatiilor ;

asigurarea respectarii cu strictete a regulamentelor privind accesul in unitate a personalului si autovehiculelor;

asigurarea activitatii de dactilografiere pentru conducere;

asigurarea activitatii de protocol;

dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar pentru activitatile pe care le coordoneaza;

evidentierea si inventarierea mijloacelor fixe pe care le gestioneaza ;

asigurarea incadrarii in sectiunea de buget, pentru activitatile proprii, in planul de cheltuieli aprobat;

emiterea de comenzi pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale diverse si dotatii pentru sediu, conform reglementarilor in vigoare;

gestionarea bunurilor administrativ gospodaresti;

folosirea si intretinerea rationala a terenurilor libere;

asigurarea multiplicarii documentelor la solicitarea angajatilor sucursalei;

respectarea normelor, normativelor si reglementarilor legate de activitatea de SM si PSI ;

desfasurarea activitatii in concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii - mediului, in scopul realizarii obiectivelor propuse si imbunatatirii continue a SMCM.

Responsabilitati

realizarea calitativa si la timp a atributiilor ce-i revin si de exercitare a competentelor acordate;

dispunerea masurilor de corectare a abaterilor de la programele in domeniu stabilite;

eficienta solutiilor acordate;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea analizelor si raportarilor efectuate;

eficienta solutiilor recomandate;

cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor SC Hidroelectrica SA in domeniul de activitate ;

respectarea prevederilor si indeplinirea responsabilitatilor aferente din documentele SMCM, in vigoare, ale sucursalei ;

legalitatea, corectitudinea si completitudinea analizelor si raportarilor efectuate.

Competente

avizarea planului de paza;

avizarea contractelor de prestari servicii pentru deratizari, dezinsectii si alte prestari cu specific administrativ-gospodaresc;

avizarea facturilor pentru produsele si serviciile din contractele pe care le deruleaza.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.