Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Structura si organizare prrimariei municipiului arad

Structura si organizare prrimariei municipiului arad
STRUCTURA SI ORGANIZARE PRRIMARIEI MUNICIPIULUI ARAD

1. ORNAIGRAMA PRIMARIEI

Primaria Municipiului Arad este o institutie publica, organizata ca o structura functionala, cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimari, secretarul municipiului, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Arad, al carui principal scop este de a aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul este, potrivit legii, seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza.Primarul conduce serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local Municipal Arad, propunand acestuia, spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu.Prin serviciu public, in intelesul prezentului regulament, se intelege o structura organizatorica infiintata pe baza legii, la nivelul municipiului Arad, avand atributii exercitate de catre personalul de specialitate incadrat, structura inzestrata cu mijloace materiale in scopul satisfacerii in mod continuu si permanent a unor interese comune colectivitatii si prin care consiliul local isi indeplineste o parte determinanta din scopul sau.

Structura organizatorica a aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Arad cuprinde, in functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, urmatoarele tipuri de compartimente, avand un numar minim de posturi de executie: 

a) birou........5 posturi

b) serviciu..... . .7 posturi

c) directie.......15 posturi

d) directie generala. ..25 posturi

Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu de specialitate al consiliului local se fac de catre primar, in conditiile legii

SERVICII

SERVICIUL COORDONARE SI CONTROL

Exercita urmatoarele atributii:

-Exercita atributii de control si sanctionare a contraventiilor in domeniul disciplinei in constructii;

-Exercita controlul activitatii de trafic greu, al activitatii de taximetrie si al activitatii comerciale `conf. O.G. 99/2000, in municipiul Arad ;

-Coordoneaza activitatea Comitetelor Consultative Cetatenesti.

-Asigura relatia institutiei cu presa, prin organizarea de conferinte de presa, briefinguri, redactarea si transmiterea de comunicate si informari de presa, difuzarea dosarelor de presa.

-Asigura monitorizarea presei si intocmeste revista presei

-Realizeaza buletinul informativ bilunar "Curier municipal", colaboreaza la realizarea unor materiale de prezentare (pliante, brosuri, mape de prezentare) si urmareste actualizarea informatiilor specifice activitatii serviciului, aflate pe portalul institutiei

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Serviciul are urmatoarele atributii principale :

-desfasoara activitati de prevenire, informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta;

-executa de actiuni de interventie pentru salvare si deblocare, evacuare sau alte masuri de protectie a persoanelor si a bunurilor, dispuse prin hotararile CMSU.

-desfasoara alte actiuni de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta, la toate tipurile de riscuri, in colaborare cu alte servicii de urgenta sau cu servicii profesioniste;

-pune in aplicare masurile dispuse de presedintele CMSU pentru asigurarea conditiilor minime de supravetuire a populatiei ;

SERVICIUL PROGRAME DE DEZVOLTARE SI INTEGRARE EUROPEANA

Exercita urmatoarele atributii:

-aplica legislatia si alte acte normative precum si hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului si note interne, cu referire la activitatea serviciului;

-elaboreaza si redacteaza documentatia necesara pentru depunerea de proiecte de finantare catre diferite institutii financiare (Guvernul Romaniei, Unieunea Europeana, Agentiile de Dezvoltare Internationala ale diverselor tari care acorda astfel de finantari, BERD, etc.);

-implementeaza proiectele finantate de institutiile finantatoare enumerate mai sus;

-colaboreaza cu partenerii interni si externi in ceea ce priveste derularea proiectelor cu finantari extrabugetare;

-se preocupa de identificarea de investitori pentru realizarea de proiecte comunitare;

SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANEI

Atributii principale:

-organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens in care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru eliberarea cartilor de identitate, stabilirea, restabilirea sau schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta in conformitate cu prevederile legale.

-colaboreaza cu formatiunile de politie organizind in comun actiuni si controale la locuri de cazare in comun, hoteluri, moteluri, campinguri si alte unitati de cazare in comun in vederea identificarii persoanelor nepuse in legalitate din punct de vedere al evidentei populatiei precum si a celor urmarite in temeiul legii.

SERVICIUL STARE CIVILA

Serviciul Stare civila se subordoneaza directorului executiv al Directiei de Evidenta a Persoanelor si Secretarului Municipiului Arad.

Atributiile Serviciului Stare civila sunt urmatoarele

-Intocmirea actelor de stare civila, in vederea concretizarii documentelor ce alcatuiesc starea civila a unor persoane fizice, pentru a se tine evidenta stricta a acestora precum si dovada starii civile. Aceasta activitate consta in inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in registrele de nastere, casatorie si deces si eliberarea certificatelor de stare civila.

-Inscrierea prin mentiune pe marginea actului de nastere sau, dupa caz, de casatorie, a recunoasterii si stabilirii filiatiei, adoptiei, desfacerii casatoriei si schimbarii numelui sau prenumelui.

-Comunicarea oricaror modificari intervenite in starea civila a unei persoane catre organele prevazute de lege.

-Intocmirea buletinelor statistice de nastere, casatorie, deces si comunicarea lor lunara la Directia judeteana de Statistica, precum si a comunicarilor de nastere si inaintarea lor lunara Politiei Municipiului Arad.

-Asigurarea reconstituirii registrelor de stare civila pierdute sau distruse si intocmirea, prin derogare, a actelor de stare civila.

-Eliberarea certificatelor de stare civila (nastere, casatorie, deces) la cererea persoanelor indreptatite care justifica motivele pentru care solicita certificatul, de pe raza municipiului Arad sau din alte localitati, pe baza inregistrarilor facute in registrele de stare civila.

Inregistrarea declaratiilor de nastere, casatorie, deces, a cererilor, precum si a intregii corespondente se face intr-un registru de intrare-iesire distinct, care apartine Serviciului Stare civila, numerotarea actelor facandu-se diferit de restul actelor din primarie.

Serviciul Stare civila este organizat in patru compartimente: Nasteri, Casatorii, Decese, Arhiva.

Atributiile compartimentelor si ale ofiterilor de stare civila sunt stabilite in fisele posturilor care sunt actualizate in permanenta.

Ofiterii de stare civila au statut de functionari publici si, in aceasta calitate, au obligatia de a-si indeplini in mod constiincios si corect atributiile de serviciu stabilite individual in fisa postului si prevazute de legi si regulamente.

SERVICIUL AGRICOL

Serviciul Agricol se subordoneaza secretarului municipiului Arad.

Atributiile Serviciului Agricol sunt urmatoarele :

-inregistrarea in Registrul agricol, a persoanelor fizice proprietari de teren si animale prin declaratii anuale, conform legislatiei in vigoare;

-verificarea prin sondaj a corectitudinii datelor declarate in Registrul agricol;

-rezolvarea cererilor, sesizarilor depuse de cetateni;

-solutionarea corespondentei repartizata serviciului;

-elaboreaza rapoarte, informari privind activitatea specifica serviciului agricol;

-indeplineste si alte atributii, la solicitarea sefilor ierarhici, in limita competentei profesionale

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

Serviciul Juridic, Contencios este subordonat secretarului municipiului.

Atributiile Serviciului Juridic, contencios sunt urmatoarele:

-Reprezinta Consiliul Local al Municipiului Arad, Municipiul Arad si Primarul Municipiului Arad in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor administratiei publice locale, a Parchetelor si Notarilor, a altor organe si organisme, precum si a persoanelor fizice si juridice, conform sferei proprii de atributii si competente, abilitarilor si cerintelor imperative ale legislatiei in vigoare;

-Inregistreaza si pregateste cauzele in care Consiliul Local al Municipiului Arad, Municipiul Arad sau primarul municipiului Arad sunt parte, sens in care se asigura prezenta la dezbateri, notificarea in registrul de termene al serviciului a datelor referitoare la termenele de judecata si stadiul judecarii cauzelor;

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Se subordoneaza ierarhic Secretarului.

Atributiile Serviciului Administratie Publica locala sunt urmatoarele:

-Asigura redactarea finala, gestiunea, comunicarea/publicitatea, evidenta statistica scrisa si informatizata a Hotararilor Consiliului Local si a proiectelor de hotarari (insotite de anexe, expuneri de motive, rapoarte de specialitate, avize de specialitate si alte documente, dupa caz).

-Organizeaza si asigura evidenta scrisa si informatizata, gestiunea, comunicarea Dispozitiilor individuale ale Primarului si publicitatea celor normative.

-Organizeaza si asigura evidenta si arhivarea speciala a tuturor documentelor sedintelor Consiliului Local, gestioneaza arhiva Consiliului Local, elibereaza copii certificate din arhiva.

-Organizeaza si asigura asistenta tehnica a sedintelor Consiliului Local. Redacteaza si arhiveaza stenograma sedintei Consiliului Local si gestioneaza evidenta interpelarilor si intrebarilor consilierilor si a raspunsurilor executivului.

-Organizeaza si asigura asistenta tehnica si juridica a sedintelor comisiilor de specialitate. Redacteaza si arhiveaza procesele-verbale si avizele comisiilor de specialitate.

SERVICIUL VENITURI PERSOANE JURIDICE

Serviciul Venituri Persoane Juridice se subordoneaza Directorului Executiv din cadrul Directiei Venituri Arad.

Atributiile Serviciului Venituri Persoane Juridice sunt urmatoarele:

-Realizeaza activitatea de verificare a bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili (persoane juridice), stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora.

-Preluarea, verificarea si valorificarea declaratiilor fiscale, cererilor precum si a altor documente fiscale depuse de contribuabili, persoane juridice, cerceteaza si solutioneaza cererile, sesizarile si reclamatiile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor obligatii bugetare, datorate la persoane juridice;

-Elibereaza certificate fiscale, adeverinte si raspunsuri la diferite adrese apartinand contribuabililor persoane juridice;

SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE

Competentele si atributiile Serviciului Venituri Persoane Fizice din cadrul Directiei Venituri sunt urmatoarele:

-Verifica la persoanele fizice, detinatoare de bunuri supuse impozitelor si taxelor locale, corectitudinea documentatiilor si declaratiilor privitoare la impunere si sanctioneaza nedeclararea in termenul legal a bunurilor supuse impozitelor si taxelor , precum si a altor venituri ale bugetului local;

-Intocmeste, dupa caz, referatele de debite si scaderi pentru impozitele si taxe locale si alte obligatii bugetare, datorate de persoanele fizice si le transmite la Serviciul e-Taxe;

-Colaboreaza cu celelalte servicii si directii ale Primariei, cu Administratia Financiara a Municipiului Arad, Judecatoria Arad, Inpectoratul Judetean de Politie si alte institutii in ceea ce priveste obligatiile fiscale ale persoanelor fizice;

SERVICIUL URMARIRE VENITURI

Competentele si atributiile Serviciului Venituri Persoane Fizice din cadrul Directiei Venituri sunt urmatoarele:

-Verifica la persoanele fizice, detinatoare de bunuri supuse impozitelor si taxelor locale, corectitudinea documentatiilor si declaratiilor privitoare la impunere si sanctioneaza nedeclararea in termenul legal a bunurilor supuse impozitelor si taxelor , precum si a altor venituri ale bugetului local;

-Intocmeste, dupa caz, referatele de debite si scaderi pentru impozitele si taxe locale si alte obligatii bugetare, datorate de persoanele fizice si le transmite la Serviciul e-Taxe;

-Colaboreaza cu celelalte servicii si directii ale Primariei, cu Administratia Financiara a Municipiului Arad, Judecatoria Arad, Inpectoratul Judetean de Politie si alte institutii in ceea ce priveste obligatiile fiscale ale persoanelor fizice

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Exercita urmatoarele atributii:

-exercita controlul financiar preventiv, cu respectarea reglementarilor legale;

-efectueaza si inregistreaza cronologic si sistematic platile prin casierie si prin conturile din trezorerie, cu respectarea legii;

-urmareste permanent incadrarea platilor in prevederile bugetare trimestriale respectand destinatiile fondurilor alocate in buget pe capitole, articole si aliniate;participa la intocmirea proiectului de buget pentru ordonatorul de credite "Primaria Municipiului Arad";

SERVICIUL BUGET

Exercita urmatoarele atributii:

-Fundamentarea bugetului initial;

-Intocmirea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului initial al Consiliului Local al Municipiului Arad;

-Operarea amendamentelor la proiectul de hotarare si intocmirea materialului final;

-Intocmirea proiectelor de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local al Municipiului Arad;

-Intocmirea documentatiei privind aprobarea defalcarii pe trimestre a bugetului initial si a bugetelor rectificate;

-Efectuarea comunicarilor de buget pentru toti ordonatorii de credite ai bugetului local;

-Intocmirea si depunerea Darilor de seama centralizate asupra executiei bugetului general al municipiului Arad;

-verificarea si vizarea virarilor de credite bugetare si intocmirea documentatiei privind aprobarea prin dispozitia primarului a virarilor de credite;

-Constatarea necesarului de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termica livrata populatiei, respectiv la transportul in comun cu tramvaiele;

SEVICIUL CONSTRUCTII SI URBANISM

Exercita urmatoarele atributii:

-verificarea incadrarii in prevederile documentatiilor de urbanism a certificatelor de urbanism intocmite

-tine evidenta si asigura protectia monumentelor istorice si de arhitectura

-actualizeaza in permanenta Registrul certificatelor de urbanism, Registrul autorizatiilor de construire sau de demolare, inregistrandu-se certificatele de urbanism si autorizatiile

-intocmeste si elibereaza autorizatiile de sapatura pentru lucrarile edilitare

-intocmeste proiecte de hotarari si rapoartele aferente acestora;

SERVICIUL CADASTRU SI AGRICULTURA

Exercita urmatoarele atributii:

-Organizeaza, intretine si gestioneaza baza de date privind cadastrul imobiliar-edilitar al municipiului Arad;

-Elibereaza adeverinte de corectare/evidentiere adresa, suprafata, intravilan, atestare rurala, notare / radiere constructii;

-Organizeaza evidenta domeniului public al municipiului;

-Efectueaza propunerile de improprietarire cu teren conform legii;

-Elibereaza adeverintele de improprietarire cu teren, conform ordinului Prefectului Judetului Arad

-Elibereaza date de carte funciara, cadastru vechi si planuri de situatie;

-Organizeaza intretinerea pasunilor;

-Tine la zi registrul exploatatiilor agricole

SERVICIUL BAZE SPORTIVE SI AGREMENT

Exercita urmatoarele atributii:

asigura inventarierea si evidenta bazelor sportive si agrement,

-administreaza bazele sportive si agrement din domeniul public al municipiului Arad,

-initiaza si propune spre aprobare consiliului local proiecte de hotarari privind darea in folosinta gratuita, concesiune , gestiune, administrare sau inchiriere a bazelor sportive si de agrement ,

-propun bugetul anual pentru functionarea bazelor sportive si agrement si supravegheaza realizarea corecta si in timp util a lucrarilor de intretinere, reparatii si incadrarea lor in bugetul aprobat de Consiliul Local

-stabileste masuri pentru imbunatatirea serviciilor oferite de bazele sportive si agrement, privind securitatea, continuitatea din punct de vedere calitativ si cantitativ, adaptabilitatea la cerintele comunitatii, tarifarea echitabila a serviciilor,

-stabileste masuri pentru imbunatatirea serviciilor de paza , de prevenire si stingere a incendiilor, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale

SERVICIUL REPARATII SI INTRETINERE IMOBILE

Exercita urmatoarele atributii:

intocmirea bugetelor anuale pentru reparatii la cladiri ;

-intocmirea caietelor de sarcini pentru procedurile de achizitii publice conform OUG 60/2001 ;

-organizarea de ofertari si licitatii pentru adjudecarea lucrarilor de reparatii - conform OUG 60/2001 ;

-urmarirea executiei lucrarilor de reparatii si incadrarea valorii lucrarilor in bugetul aprobat ;

receptia lucrarilor;

-interventia pentru rezolvarea avariilor produse la cladiri si la instalatiile acestora;

-evidenta cartilor constructiei pentru cladirile institutiilor de invatamant, cultura, sanatate si arhivarea pe tipuri de imobile a situatiilor de lucrari;

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI ADMINISTRATIV

Principalele atributii ale Serviciului Achizitii Publice, Administrativ:

-intocmirea documentatiilor in vederea achizitiilor publice de produse, servicii si lucrari necesare Primariei Municipiului Arad;

-receptia si darea in folosinta prin bon de consum a produselor achizitionate (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe), miscarea stocurilor in gestiune si inchiderile de luna aferente procedurilor de mai sus;

SERVICIUL EDILITAR

Exercita urmatoarele atributii:

-asigurarea igienei si sanatatii publice: gestionarea cainilor fara stapan,

-administrarea domeniului public si privat: salubrizarea si intretinerea spatiilor verzi , amenajarea locurilor de joaca pentru copii, amplasarea si intretinerea mobilierului urban, ridicarea autovehiculelor abandonate;

-iluminatul public: gestionarea si extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Arad;

SERVICIUL FOND LOCATIV

Exercita urmatoarele atributii:

-elaboreaza rapoartele de specialitate cu privire la intocmirea listelor de prioritati pentru locuintele fond de stat, sociale, sau construite prin ANL, in baza Legii 114/1995 republicata si a Legii 152/1998;

-elaboreaza rapoartele de specialitate cu privire la repartitii, evacuari, sau alte acte de administrare ale fondului locativ de stat sau din domeniul public al municipiului Arad;

-sustine rapoartele de specialitate in vederea obtinerii avizelor la comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Arad;

-efectueaza verificari necesare unei bune gestionari a fondului locativ proprietate de stat sau a municipiului Arad, aflat in administrarea biroului;

SERVICIUL INVESTITII

Exercita urmatoarele atributii:

-Asigura intocmirea programului de investitii anual si de perspectiva finantat din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad si il inainteaza pentru avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

-Participa la elaborarea proiectului bugetului anual al Consiliului Local al Municipiului Arad, sectiunea cheltuieli de capital.

-Asigura elaborarea documentatiilor tehnico-economice pe faze de proiectare ale obiectivelor noi de investitii, organizeaza licitatiile si asigura finantarea executiei acestora in limitele aprobate prin bugetul local .

-Asigura elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului in colaborare cu Serviciul constructii si urbanism, organizeaza licitatiile si asigura finantarea executiei acestora in limitele aprobate prin bugetul local.

-Asigura verificarea documentatiilor tehnice ale obiectivelor de investitii de catre specialisti verificatori de proiecte, asigura obtinerea avizelor, acordurilor, certificatului de urbanism precum si a autorizatiei de construire pentru obiectivele de investitii ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

SEVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

Exercita urmatoarele atributii:

-elaboreaza rapoartele de specialitate (tehnice sau de evaluare) pentru inchirieri, concesionari, transmiteri in folosinta, vanzari, cumparari, iesiri din indiviziune, acceptari sau schimbari de imobile.

elaboreaza documentatiile si organizeaza licitatiile publice din sfera de activitate, intocmeste contractele rezultate si asigura semnarea lor.

-verifica si intocmeste referate la rapoartele de expertiza tehnica juridica pentru litigiile aflate pe rol. Participa la efectuarea proceselor verbale de constatare cu expertii judiciari.

-participa la actualizarea patrimoniului municipiului Arad.

-verifica si executa lucrarile tehnice si elaboreaza rapoartele si referatele aferente pentru punerea in aplicare (privind imobile) a urmatoarelor acte normative: HGR nr.834/1991, HGR nr.577/2002, Legea nr.15/2001, Legea nr.44/1994, Legea nr. 18/1991 republicata, Legea nr.10/2001.

-verifica documentatiile tehnice/elaboreaza documentatii tehnice si rapoartele privind dezmembrari si apartamentari ale imobilelor proprietate publica/privata ale municipiului sau ale statului roman.

SERVICIUL INFORMATICA

Exercita urmatoarele atributii:

-Analizeaza stadiul de informatizare a serviciilor Primariei Municipiului Arad si formuleaza strategia integrata de dezvoltare a sistemului informatic al institutiei in vederea punerii in practica a Strategiei Guvernului de informatizare a administratiei publice locale;

Administreaza retelele de calculatoare din cadrul Primariei Municipiului Arad

-Coordoneaza si supravegheaza integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice noi in sistemul IT existent;

-Urmareste asigurarea compatibilitatii si interoperabilitatii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice in exploatare si cu retele informationale de interes local si national (prevazute de Strategia Guvernului de informatizare a administratiei publice);

-Defineste si asigura implementarea politicilor de securitate a retelelor si de arhivare a datelor;

Concepe, implementeaza si intretine programe informatice integrate pentru Primaria Municipiului Arad;

-Organizeaza procedurile de achizitii publice din domeniul IT

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

Exercita urmatoarele atributii:

-informarea directa a persoanelor cu privire la domeniile de competenta ale Primariei Municipiului Arad;

-aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces al cetatenilor la informatiile de interes public, cu exceptia prevederilor privind relatia cu mass media;

-preluarea si inregistrarea petitiilor, sesizarilor, memoriilor si reclamatiilor de la petenti, persoane fizice sau juridice; inregistrarea documentelor interne ale institutiei;

-asistarea petentilor in completarea cererilor si formularelor tip, indrumarea acestora spre institutiile abilitatea in rezolvarea solicitarilor lor;

-expedierea corespondentei Primariei Municipiului Arad, gestionarea timbrelor postale necesare expedierii corespondentei din afara institutiei;

-redirectionarea petitiilor gresit indreptate catre institutiile competente in rezolvarea lor si anuntarea petentilor despre acest lucru;

SERVICIUL AUTORIZATII

Exercita urmatoarele atributii:

-Eliberarea, completarea, modificarea, suspendarea si anularea autorizatiilor pentru persoane fizice si asociatii familiale care desfasoara activitati economice in mod independent in conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 si a H.G. nr. 1766/2004.

-Intermedierea obtinerii Cazierului fiscal, in vederea completarii dosarului de autorizare.

-Intermedierea obtinerii Certificatului de Inmatriculare in Registrul Comertului.

-Vizarea anuala a autorizatiilor eliberate in baza Legii nr. 507/2002 si in baza Legii nr. 300/2004.

-Vizarea anuala a autorizatiilor de transport si a autorizatiilor taxi.

-Gestionarea taxei pentru ocuparea statiilor de taximetrie de catre toti detinatorii de autorizatii taxi.

-Recuperarea sumelor datorate de detinatorii de autorizatii pentru plata vizelor pentru autorizatii si pentru taxa pentru ocuparea statiilor de taximetrie.

-Raspunde petitiilor adresate si repartizate spre solutionare Serviciului Autorizatii.

SERVICIUL RELATII CU ASOCIATILE DE PROPRIETARI

Exercita urmatoarele atributii:

-Acorda consultanta si sprijin metodologic asociatiilor de proprietari pentru infiintare, organizare si functionare si asociatiilor de locatari pentru a se transforma si reorganiza in asociatii de proprietari.

Organizeaza examenele de atestare a administratorilor.

-Organizeaza, de cate ori este cazul, instruiri ale administratorilor si presedintilor si asigura punerea la dispozitia administratorilor si presedintilor a actelor normative nou aparute precum si distribuirea altor materiale de interes pentru asociatiile de proprietari.

-Organizeaza exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei.

-Confirma achitarea la zi a cheltuielilor prin dovada eliberata de presedintele comitetului executiv si de administratorul asociatiei de proprietari in situatia in care proprietarii doresc sa-si instraineze apartamentul sau spatiul cu alta destinatie.

-Indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin privind intretinerea si repararea constructiilor si instalatiilor din condominiu.

3. BIROURI

BIROUL PROTECTIE CIVILA

Exercita urmatoarele atributii:

-Realizeaza masurile de protectie civila a populatiei, bunurilor materiale, valorilor culturale, a factorilor de mediu in conformitate cu prevederile legii;

- participa la elaborarea, actualizarea, pastrarea si aplicarea documentelor operative (planul de protectie civila, extrasul din planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor, planurile de protectie si interventie in situatii de urgenta.

-participa cu Centrul operational la ducerea la indeplinire a hotararilor CMSU si a ordinelor presedintelui CMSU, la realizarea actiunilor formatiunilor de interventie pentru inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, atacuri aeriene sau teroriste;

-elaboreaza si aduce la indeplinire planurile cu principalele activitati si planurile de pregatire pentru protectia civila cu activitatile de protectie civila anuale si lunare, a salariatilor, populatiei, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale de instruire si sa le prezinte spre aprobare Presedintelui CMSU;BIROUL AUDIT INTERN

Exercita urmatoarele atributii:

-Elaboreaza norme metodologice specifice Primariei Municipiului Arad in care isi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI (Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern).

-Elaboreaza planul anual de audit public intern.

-Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Primariei Municipiului Arad si ale entitatilor de sub autoritatea Consiliului Local sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate, conform planului anual de audit public intern.

-Efectueaza ad-hoc activitati de audit public intern, la dispozitia primarului.

BIROUL SOCIETATI COMERCIALE

Exercita urmatoarele atributii:

-asigura relatia permanenta cu societatile comerciale, supravegheaza si sprijina aplicarea legilor si a hotararilor Consiliului Local in domeniul specific fiecarei societati comerciale, informeaza Primarul si Consiliul Local cu privire la problematica specifica activitatii acestor societati si asigura sprijin pentru realizarea strategiei municipalitatii de optimizare a serviciilor publice de gospodarire comunala. Membrii Biroului societati comerciale, in calitate de Presedinti ai Consiliilor de Administratie, exercita, pe langa atributiile de administrator si urmatoarele responsabilitati

-stabilesc ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie, convoaca consiliul de administratie, deschid si conduc sedintele consiliului de administratie;

asigura relatia permanenta a consiliului de administratie cu adunarea generala a actionarilor,

-verifica si controleaza ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor, intocmesc rapoarte despre stadiul indeplinirii horararilor adunarii generale a actionarilor si le inainteaza acesteia spre analiza,

Alte atributii specifice :

-elaboreaza si propune aprobarii consiliului de administratie strategia de marketing,

BIROUL ASISTENTA JURIDICA

Exercita urmatoarele atributii:

-acorda asistenta juridica serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primariei Municipiului Arad

-pune in aplicare prevederile Legii nr.10/2001-republicata

-vizeaza de legalitate contractele incheiate de Consiliul Local al Municipiului Arad si Primarul Municipiului Arad cu tertii

-reprezinta Primarul, Municipiul si Consiliul Local al Municipiului Arad in relatia cu instantele judecatoresti, parchete, notariate, alte organe si organisme, precum si persoane fizice si juridice, conform sferei proprii de atributii si competente, abilitarilor si cerintelor imperative ale legislatiei in vigoare

BIROUL JURIDIC, CONTESTATII, TREZORERIE

Exercita urmatoarele atributii:

-Solutioneaza contestatiile formulate de catre contribuabili, persoane fizice si persoane juridice, impotriva modului de stabilire a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetului local, prin Decizie sau Dispozitie dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare;

Asigura documentatia necesara pentru audientele ce se acorda de conducerea Directiei Venituri si a Primariei Municipiului Arad la problemele ce intra in activitatea sa;

-Asigura asistenta juridica generala in cadrul Directiei Venituri a Primariei Municipiului Arad;

-Primeste, verifica, solutioneaza cererile de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, pentru categoriile de persoane juridice/fizice prevazute de actele normative in vigoare;

-rumarea si informarea cu amabilitate a contribuabililor;

-salvarea datelor privind evidenta impozitelor si taxelor locale ;

-administrarea retelei de calculatoare si a utilizatorilor pachetului de impozite si taxe

-asigurarea primului nivel de interventie de service a echipamentelor de calcul;

BIROUL ADMINISTRARE ZONE INDUSTRIALE

Exercita urmatoarele atributii:

-administreaza utilitatile din zonele industriale

-intocmeste Protocoalele privind finantarea de utilitati in zonele industriale, in baza prevederilor din contractele de vanzare cumparare

-pregateste documentatia pentru aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, in vederea realizarii utilitatilor in zonele industriale

-urmareste executia lucrarilor si asigura receptia lucrarilor de utilitati in zonele industriale

-elibereaza avizele de principiu pentru racordul la utilitati

-colaboreaza la pregatirea proiectelor de hotarari ale Consiliului Local pentru preluarea in proprietatea municipiului a utilitatilor din zonele industriale

BIROUL INTRETINERE SI REPARATII FOND LOCATIV

Exercita urmatoarele atributii:

-Intretinere locuinte fond locativ de stat;

Reparatii locuinte fond locativ de stat;

Verifica locuintele devenite disponibile pentru repartizare (altele decat cele construite din fondurile statului), din punctul de vedere al notificarilor de restituire in baza Legii 10/2001 si tine evidenta restituirilor in natura a imobilelor revendicate in baza respectivei legi;

-Efectueaza verificari necesare unei bune gestionari a fondului locativ proprietate de stat sau a municipiului Arad, aflat in administrarea biroului;

BIROUL TRANSPORTURI SI REPARATII CAI DE COMUNICATII TERESTRE

Exercita urmatoarele atributii:

1.Coordoneaza activitatile de :

-intretinere si reparatii a carosabilului si trotuarelor strazilor din municipiu Arad;

-intretinere si reparatii infrastructura si suprastructura la pasajele, podurile si podetele din municipiul Arad;

-modernizare, extindere, intretinere si reparatii a sistemelor de semnalizare rutiera (instalatii de semaforizare, indicatoare rutiere de orientare si dirijare, marcaje rutiere) din municipiul Arad;

-intretinere, confectionare si montare parapeti metalici pe raza municipiului Arad.

Asigura secretariatul Comisiei de Sistematizare a Circulatiei din Municipiul Arad.

BIROUL ACTIVITATI CULTURALE SI SPORTIVE:

Exercita urmatoarele atributii:

-coopereaza si indeplineste rolul de coordonator al activitatii si al finantarii publice a institutiilor de cultura aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad si se asigura in permanenta de legalitatea si eficienta cheltuirii fondurilor publice puse la dispozitia celor patru institutii culturale;

-intocmeste contractele de management, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, pentru fiecare din cei patru conducatori ai institutiilor de cultura subordonate Consiliului local;

-sprijina desfasurarea unor activitati cultural-artistice, stiintifice, sportive si de tineret promovate de institutiile de invatamant primar, gimnazial, liceal si superior din municipiul Arad si intocmeste documentatia necesara pentru aprobarea cofinantarii acestora de catre Consiliul local si participa in calitate de indrumator si evaluator la toate evenimentele culturale finantate din bugetul local;

-colaboreaza cu Centrul O.N.G. in scopul sustinerii activitatii O.N.G.-urilor din municipiu pentru realizarea a cat mai multe activitati comune , in favoarea locuitorilor orasului;

-intocmeste Programul anual al actiunilor cultural-artistice, stiintifice, de invatamant, tineret si sport cofinantate din bugetul Consiliului local;

4. DIRECTII

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

In vederea indeplinirii atributiunilor, directia este constituita din Serviciul de Evidenta a Persoanei si Serviciul Stare Civila.

Directorul executiv raspunde in fata consiliului local de intrega activitate pe care o desfasoara, a primarului, precum si a secretarului, potrivit prevederilor fisei postului.

Directia are urmatoarele atributii principale:

-intocmeste, pastreaza, tine evidenta si elibereaza, in sistem de ghiseu unic, carti de identitate si carti de alegator .

-inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii.

-tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

-indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

DIRECTIA VENITURI

Directia Venituri este condusa de un director executiv, subordonat viceprimarului de resort si de un director executiv adjunct subordonat directorului executiv al Directiei Venituri.

Directorul executiv al Directiei Venituri are urmatoarele atributii:

-Organizeaza si raspunde pentru activitatea de ansamblu a Directiei Venituri si coordoneaza direct activitatea Serviciului venituri persoane juridice, Serviciului venituri persoane fizice si Serviciului urmarire venituri;

-Coordoneaza si indruma actiunile de constatare, asezare, verificare si incasare prin executare silita a impozitelor s taxelor locale si a altor venituri de la contribuabili persoane fizice si juridice;

-Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare si bugetare, in scopul identificarii, impunerii si sanctionarii evaziunii fiscale si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

DIRECTIA ECONOMICA

Directia Economica este coordonata de catre viceprimarul de resort si este constituita din:

-Serviciul Financiar-contabilitate;

-Serviciul Buget

-Biroul Contabilitatea Veniturilor.

-Compartimentul Datorie Publica.

Directia Economica este condusa de un director executiv, subordonat viceprimarului de resort, care are atributii de coordonare si control in domeniul:

-fundamentarii si elaborarii anuale a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Arad;

-rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli;

-elaborarii unei strategii economice de ansamblu la nivelul administratiei locale, privind gestionarea judicioasa si eficienta a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli si de venituri;

-analizarii posibilitatii transpunerii in practica din punct de vedere financiar a tuturor propunerilor formulate privind diverse activitati si actiuni;

-elaborarii de documentatii economice impreuna cu alte compartimente din cadrul Primariei Municipiului Arad, in vederea obtinerii de imprumuturi si sume nerambursabile pentru realizarea unor proiecte in municipiul Arad;

-atragerii de resurse suplimentare necesare sustinerii financiare a activitatilor care, prin Legea bugetara anuala, sunt repartizate bugetelor locale;

DIRECTIA TEHNICA

Directorul executiv al Directiei Tehnice coordoneaza si conduce serviciile, birourile si compartimentele din cadrul Directiei tehnice. In subordinea directa a directorului executiv sunt urmatoarele servicii:

Serviciul Investitii

Serviciul Administrare Patrimoniu

Serviciul Informatica

Biroul transporturi, intretinere si reparatii cai de comunicatii terestre

Atributiile directorului executiv al Directiei Tehnice:

-asumarea raspunderii privind incadrarea initiativelor si actiunilor serviciilor subordonate in prevederile legale ale actelor normative;

-fundamentarea anuala a categoriilor de cheltuieli si venituri, in vederea elaborarii proiectului bugetului local;

-gestionarea judicioasa si eficienta a fondurilor publice;

-elaborarea, impreuna cu alte compartimente din cadrul Primariei Municipiului Arad de documentatii tehnico-economice, in vederea obtinerii de la diferite institutii si organisme financiar-bancare, de imprumuturi si sume nerambursabile, pentru demararea si realizarea de proiecte care sa contribuie la dezvoltarea economico-sociala a municipiului Arad;

-asigurarea eficientei si operativitatii in prelucrarea datelor din domeniul sau de activitate.

Atributiile directorului executiv adjunct al Directiei Tehnice:

-Coordonarea si conducerea unitara a compartimentelor din subordine ;

-Gestionarea judicioasa si eficienta a fondurilor publice;

DIRECTIA COMUNICARE

Exercita urmatoarele atributii:

-Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile compartimentelor din subordine si asigurarea bunului mers al acestora:

-Serviciul relatii cu publicul

-Centrul de informare pentru cetateni

-Compartimentul audiente

-Compartimentul arhiva

-Serviciul autorizatii

-Serviciul relatii cu asociatiile de proprietari

-Fundamenteaza si propune anual bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Comunicare, ca parte integranta a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Arad.

-Coordoneaza activitatea de informare a cetatenilor cu privire la serviciile oferite de Primarie si de asistenta oferita acestora pentru rezolvarea problemelor aflate in atributiile Primariei si Consiliului Local.

-Raspunde de asigurarea transparentei deciziei locale, prin aplicarea Legii nr. 52/2003.

-Raspunde de asigurarea accesului liber la informatia publica, urmarind aplicarea Legii nr. 544/2001.

-Urmareste aplicarea legii privind petitiile O.G. nr. 27/2002, precum si a Legii nr. 141/2004 privind dreptul la initiativa a cetatenilor.

5. COMPARTIMENTE

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANEExercita urmatoarele atributii:

-Colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea transmiterii situatiei functionarilor publici si a functiilor publice vacante precum si a gestionarii curente a resurselor umane si a functiilor publice;

-Intocmeste si completeaza Registrul de evidenta a declaratiilor de interese ale functionarilor publici, completeaza Registrul general de evidenta a salariatilor, tine evidenta declaratiilor de avere ale functionarilor publici si asigura comunicarea acestora Consiliului Judetean Arad in vederea publicarii;

-Monitorizeaza posturile vacante, organizeaza si gestioneaza concursurile in vederea ocuparii acestora, asigurand secretariatul comisiilor de examinare si a celor de solutionare a contestatiilor;

-Coordoneaza si monitorizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici, precum si a personalului contractual si acorda asistenta de specialitate evaluatorilor si personalului care urmeaza sa fie evaluat;

COMPARTIMENTUL DATORIE PUBLICA

Exercita urmatoarele atributii:

-Analizarea legalitatii si oportunitatii angajarii unor imprumuturi de pe piata financiara interna si externa, pe termen scurt, mediu si lung;

-Pregatirea materialelor necesare contractarii imprumuturilor de pe piata interna si externa, in limitele stabilite prin dispozitii legale, avand drept scop demararea si realizarea unor proiecte care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii Municipiului Arad;

-Urmarirea derularii contractelor de credit incheiate, in ceea ce priveste rambursarea ratelor de credit conform graficelor de rambursare si plata dobanzilor si comisioanelor la termenele scadente;

-Urmarirea derularii emisiunii de obligatiuni municipale in ceea ce priveste alimentarea contului bancar cu sumele necesare platii ratelor de principal si dobanzilor;

COMPARTIMENTUL URBANISM COMERCIAL SI PUBLICITATE

Exercita urmatoarele atributii:

-verificarea incadrarii in prevederile Regulamentului de publicitate, Regulamentul de ocupare a domeniului public si a legislatiei in vigoare a certificatelor de urbanism ;

-intocmeste si elibereaza certificate de urbanism, autorizatii de construire si autorizatii de demolare pentru tonete, gherete , mobilier urban , sisteme de publicitate ;

-urmareste utilizarea si conservarea domeniului public, conform destinatiilor stabilite prin planurile de urbanism aprobate

-actualizeaza in permanenta Registrul certificatelor de urbanism, Registrul autorizatiilor de construire sau de demolare, inregistrandu-ser certificatele de urbanism si autorizatiile

COMPARTIMENTUL ACORD UNIC

Exercita urmatoarele atributii:

-verifica documentatia intrata sa fie corect intocmita, sa corespunda fisele tehnice cu avizele cerute in Certificatul de Urbanism

-asigura completarea dosarelor incomplete sau incorect intocmite ale solicitantilor Acordului Unic;

-asigura secretariatul Comisiei de Acord Unic;

-preda documentatiile pentru obtinerea avizelor cerute in Certificatul de Urbanism reprezentantilor institutiilor avizatoare pentru a fi avizate;

-intocmeste si redacteaza Acordul Unic, emis in urma obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONSTRUCTII

Exercita urmatoarele atributii:

-inregistreaza documentele intrate in evidentele serviciului in format electronic.

- verifica pe teren concordanta dintre documentatie si constructia realizata

-participa in cadrul comisiilor pentru receptii la terminarea lucrarilor / receptii finale si completeaza fisa imobilului;

-confrunta datele culese din teren cu documentatia din arhiva si datele din Cartea Funciara cu datele din registrul Serviciului de Cadastru

- intocmeste adeverintele si se redacteaza adeverintele

-calculeaza valoarea impozabila a cladirii si se calculeaza taxa de regularizare

-completeaza formularele de regularizare a taxei de autorizare

-documentele semnate se inregistreaza in registrul de evidenta a corespondentei

-documentele inregistrate se transmit solicitantului

COMPARTIMENTUL MEDIU

Exercita urmatoarele atributii:

-asigurarea igienei si sanatatii publice:curatarea strazilor, drumurilor, aleilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, asigurarea dezinsectiei, deratizarii si dezinfectiei, asigurarea pe timp de iarna a circulatiei pe arterele municipiului in conditii de siguranta-deszapezire;

-precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea/neutralizarea deseurilor municipale;

COMPARTIMENTUL AUDIENTE

Misiunea compartimentului este coordonarea programului de audiente al primarului si viceprimarilor, gestionarea liniei telefonice 984- Alo, Domnule Primar, Telverde si a Forumului de pe site-ul Primariei Municipiului Arad.

Exercita urmatoarele atributii:

-inscrierea in audienta conform procedurii, pregatirea audientelor, participarea efectiva la audiente, monitorizarea rezolvarii problemelor ridicate in audienta;

-intocmirea de rapoarte saptamanale, trimestriale si ori de cate ori este necesar;

-completarea la zi a bazei de date a compartimentului cu probleme ridicate in cadrul audientelor, prin sesizarile telefonice sau intrebarile de pe Forum;

-oferirea de informatii generale, verbal, cetatenilor ale caror probleme nu justifica inscrierea in audienta sau care nu sunt de competenta Primariei si intocmirea notelor de discutii;

-operarea liniei TELVERDE: preluarea apelurilor de la cetateni in timpul programului direct de catre functionarul de la audiente si a celor inregistrate pe mesageria vocala, intrate in afara programului de lucru;

COMPARTIMENTUL ARHIVA

Compartimentul Arhiva functioneaza in cadrul Directiei Comunicare si este subordonat directorului executiv al Directiei Comunicare.

Obiectul de activitate al compartimentului consta in crearea, pastrarea si folosirea documentelor arhivate.

Exercita urmatoarele atributii:

-Intocmeste pe baza propunerilor celorlalte compartimente, nomenclatorul arhivistic al institutiei, termenele de pastrare si urmareste aplicarea acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996- Legea Arhivelor Nationale

-Preia periodic de la compartimentele din institutie, documentele ce trebuie pastrate in arhiva

-Intocmeste registrele de evidenta curenta (pentru fiecare spatiu de arhiva in parte)

-Asigura aranjarea documentelor pe criterii de temporalitate si specificitate

-Asigura pastrarea documentelor in arhiva in conditii optime pentru a evita degradarea acestora

-Ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la Arhivele Nationale sau dupa caz, agentilor economici de colectare a deseurilor

-La solicitarea compartimentelor din cadrul institutiei sau a altor solicitanti, elibereaza copii dupa pe actele arhivate cu caracter public

-Intocmeste adeverinte privind vechimea in munca a angajatilor institutiilor ale caror evidente se afla spre pastrare in arhiva Primariei Municipiului Arad, precum si pentru fostii membrii cooperatori de la C.A.P.- urile de pe raza municipiului Arad

SECRETARUL MUNICIPIULUI

SECRETARUL MUNICIPIULUI

Secretarul municipiului coordoneaza activitatea urmatoarelor compartimente:

Directia de Evidenta a Persoanelor:

-Serviciul de Evidenta a Persoanei;

- Serviciul Stare Civila.

Compartimentul Resurse Umane.

Serviciul Agricol

Serviciul Juridic, Contencios.

- Biroul Asistenta Juridica.

Serviciul Administratie Publica Locala.

Secretarul municipiului are urmatoarele atributii specifice:

participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local, in cadrul carora exercita atributiile stabilite de Legea nr. 215/2001, precum si de regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local;

-coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, precum si alte compartimente a caror coordonare a fost stabilita prin hotarare a Consiliului Local (Directia de Evidenta a Persoanelor, cu Serviciul de Evidenta a Persoanei si Serviciul Stare Civila, Compartimentul Resurse Umane, Serviciul Agricol, Serviciul Stare Civila, Serviciul Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic-Contencios, Biroul Asistenta Juridica)

-asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ, prin intermediul Serviciului Administratie Publica Locala;

-elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii, prin intermediul Serviciului Administratie Publica Locala;

-elibereaza copii certificate din arhiva Consiliului Local si alte arhive pe care le gestioneaza, potrivit legii;

7. ARHITECT-SEF

ARHITECT-SEF

1.Relatii ierarhice

-subordonat Primarului Municipiului Arad

-superior pentru personalul institutiei Arhitectului Sef

Componenta institutiei Arhitectului Sef

-Serviciul Constructii si Urbanism -

-Compartimentul Evidenta Constructii

-Compartimentul Acord Unic

-Biroul dezvoltare Urbana

-Birou urbanism comercial

-Serviciul Cadastru si Agricultura

3.Obiect de activitate

-Prezentarea rapoartelor de activitate ale institutiei Arhitectului Sef la solicitarea Primarului Municipiului Arad ;

-Prezentarea rapoartelor specifice institutiei in cadrul sedintelor Consiliului Local al Municipiului Arad si al Comisiilor de specialitate ;

-Coordonarea activitatilor tuturor serviciilor, compartimentelor si birourilor subordonate institutiei Arhitectului Sef ;

-Relationarea cu celelalte directii din cadrul Primariei Municipiului Arad ;

-Participarea in comisii tehnice sau de licitatie pentru lucrari ce privesc institutia Arhitectului Sef ;

-Stabilirea de contacte cu organizatiile profesionale ale proiectantilor in vederea sincronizarii si clarificarii procedurilor specifice activitatii ;

-Participarea in cadrul Corpului Arhitectilor Sefi de Municipiu la activitati de specialitate privitoare la sincronizarea atributiunilor arhitectilor sefi din cadrul municpiilor

-Participarea in diverse comisii si foruri de decizie privitor la strategia urbana;

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI

Exercita urmatoarele atributii:

-informarea cetatenilor cu privire la serviciile oferite de Primarie.

-indrumarea cetatenilor spre institutiile/organizatiile care sunt abilitate sa-i ajute pentru problemele ce nu sunt sub controlul autoritatii locale.

-aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala - CIC - ul este responsabil pentru relatia cu societatea civila privind propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse, conform cerintelor legii privind transparenta decizionala in administratia publica.

-organizarea intalnirilor in care se dezbat public proiecte de acte normative, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. Toate recomandarile vor fi remise Consiliului Local precum si structurilor competente din subordinea acestuia.

-intocmirea si publicarea raportului privind transparenta decizionala.

-actualizarea informatiilor publice si intretinerea Portalului Primariei Municipiului Arad.

-corespondenta cu institutii publice.

CONCLUZII

Formarea personalului este similara cu efortul depus de firma pentru asigurarea unei calitati superioare a serviciilor. Ambele sunt permanente. Asa cum imbunatatirea calitatii serviciului nu trebuie privita ca un program pe termen scurt, tot asa formarea prestatorului nu trebuie tratata ca un eveniment ocazional. 

Postul reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica putand fi definit ca fiind ansamblu obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor, care revin spre revin spre exercitare unui salariat al companiei

Postul poate fi definit ca fiind acea pozitie geografica, ierarhica, functionala si de un anumit nivel profesional, descrisa in functie de competenta, pregatire si remunerare

Postul se poate defini ca un ansamblu de activitati care presupun interactiunea cu echipamentele de lucru si cu alte persoane

Postul expresie a statutului social al individului, a nevoilor, dorintelor si aspiratiilor acestuia

Analiza posturilor reprezinta activitate de identificare, prelucrare si transmitere a informatiilor referitoare la un anumit post.

Importanta activitatii de analiza a posturilor consta in faptul ca reprezinta unul dintre instrumentele de baza ale managementului resurselor umane care permite aprecierea performantei in munca sau calitatii muncii pe baza informatiilor furnizate cu privire la situatia unui anumit post.

Scopul activitatii de analiza a posturilor il reprezinta furnizarea unor informatii cat mai clare si mai concrete cu privire la post, in vederea realizarii unui echilibru intre caracteristicile postului si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un angajat in vederea ocuparii acestuia.

Acumularea de cunostinte si educatie reprezinta o calatorie lunga, un drum fara sfarsit, care presupune reinoirea motivatiei si actualizarea informatiilor despre consumatori, concurenti, tehnologii. Perfectionarea si educatia sunt un proces complex, o activitate cu multe fatete, care trebuie programata, sustinuta si controlata cu la fel de multa atentie ca si procesul de imbunatatire a calitatii. Cum este si firesc angajatii trebuie sa stapaneasca in primul rand cunostintele teoretice si practice necesare indeplinirii serviciului. De cele mai multe ori, in sectorul serviciilor prestatorii trebuie sa cunoasca aspectele specifice, particulare activitatii lor, care presupune un contract nemijlocit cu publicul, cum ar fii: cum sa raspunda la telefon, cum sa medieze cu un consumator nemultumit si sa rezolve problema aparuta si in general, cum sa comunice cat mai clar, mai simplu si mai elegant cu putinta.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

FUNCTIONARUL PUBLIC IN TARI ALE UNIUNII EUROPENE
PROCEDURA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Pregatirea profesionala - premisa a constituirii si dezvoltarii carierei functionarului public
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND STATUL SI ADMINISTRATIA
SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE
PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor
FUNCTIILE SISTEMULUI ADMINISTRATIEI PUBLICE
PrefectulTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu