Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Competenta in materie electorala a instantelor judecatoresti

Competenta in materie electorala a instantelor judecatoresti
Competenta in materie electorala

In materie electorala, competenta se imparte intre instantele judecatoresti si alte organe de jurisdictie sau cu activitate jurisdictionala.

1. Alegerile locale

In cazul alegerilor locale, Legea nr. 67/2004[c1]  stabileste urmatoarele compe­tente:

intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori din liste se solutioneaza de primar. Impotriva solutiei date de primar se poate face con­tes­tatie care se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locali­tatea. Hotararea judecatoreasca este definitiva si irevocabila si se comunica persoanei interesate si primarului in termen de 24 de ore de la pronuntare (art. 16);birourile electorale de circumscriptie rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare (art. 25);

birourile electorale ale sectiilor de votare rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate (art. 29);

contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei biroului elec­toral judetean se solutioneaza de tribunal [art. 31 alin. (3) teza II];

birourile electorale judetene rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea birourilor electorale de circumscriptie [art. 31 alin. (3) teza I];

in judetele in care se organizeaza alegeri partiale intr‑o singura circumscriptie electorala nu se mai constituie un birou electoral judetean, solutionarea sesizarilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. h) facandu‑se de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala respectiva [art. 31 alin. (4)]. In situatiile prevazute la de art. 31 alin. (4), atributiile prevazute la art. 7, art. 33 alin. (2), art. 52 alin. (1) si la art. 123 sunt indeplinite de biroul electoral de circumscriptie, iar competenta de solutionare a contestatiilor asupra modului de organizare si a componentei biroului electoral de circumscriptie apartine tribunalului;

‑ Biroul Electoral Central rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea birourilor electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti; primeste si solu­tioneaza orice contestatie cu privire la organizarea si desfasurarea alegerii autori­tatilor administratiei publice locale, altele decat cele care, prin lege, sunt date in competenta birourilor electorale de circumscriptie sau a instantelor judeca­toresti; solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala, putand dispune anularea alegerilor dintr‑o circumscriptie electorala, in cazul in care constata, pe baza probelor administrate, ca votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura a modifica atribuirea mandatelor in circumscriptia electorala respectiva (art. 33);

biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida, respectarea conditiilor de fond si de forma ale listelor de candidati, precum si ale listei sustinatorilor. Candidaturile care indeplinesc conditiile legale sunt inregistrate. Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale de fond si de forma se resping de catre biroul electoral de circumscriptie (art. 46);

- judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care se depune candidatura, respectiv tribunalul, inregistreaza inregistreaza propunerile de candidatura admise de biroul electoral de circumscriptie (art. 46);

- contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de 48 de ore de la inregistrare, de catre judecatoria, respectiv tribunalul, in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Hotararea nu se comunica. Impotriva hotararii date in contestatie se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Recursul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare. Hotararea pronuntata in recurs este definitiva si irevo­cabila (art. 48);

birourile electorale de circumscriptie solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent de a‑si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege si cu respectarea deontologiei electorale. Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri admi­nis­trative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza auto­ritatile competente. Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti se poate face contestatie la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau de biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti se poate face contestatie la Biroul Electoral Central; solutia data asupra contestatiei este definitiva (art. 73);

judecatoria in a carei raza teritoriala se afla comuna sau orasul valideaza ale­gerea primarului (art. 63 din Legea nr. 215/2001[c2]  a administratiei publice lo­ca­le), cu exceptia primarului general al municipiului Bucuresti, a carui validare se face de presedintele Tribunalului Bucuresti [art. 93 alin. (2) din Legea nr. 215/2001];

consiliile locale valideaza mandatele de consilieri locali, iar hotararea de vali­dare sau invalidare poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios admi­nistrativ (art. 32 si art. 33 din Legea nr. 215/2001);

consiliile judetene valideaza alegerea consilierilor, iar hotararea de validare sau invalidare poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios admi­nistrativ [art. 103 alin. (1) din Legea nr.s2. Alegerile parlamentare

In cazul alegerilor parlamentare, Legea nr. stabileste urmatoarele com­­­petente:

Biroul Electoral Central se pronunta cu privire la protocolul de constituire a aliantelor electorale (art. 6);

- Inalta Curte de Casatie si Justitie solutioneaza contestatiile impotriva hotara­rilor Biroului Electoral Central de admitere, respectiv de respingere a protocolului de consti­tuire a aliantelor electorale. Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de 24 de ore, prin hotarare definitiva si irevocabila (art. 6);

intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite si oricaror alte erori din liste se solutioneaza de primar. Impotriva solutiei date de primar se poate face contes­tatie care se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul. In cazul alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale, intampinarile se solutioneaza, de indata, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al sectiei de votare care a intocmit lista. Judecarea se face de indata. Hotararea judeca­toreasca este definitiva si irevocabila si se comunica biroului electoral al sectiei de votare imediat dupa pronuntare. Intampinarile formulate cu privire la listele speciale din strainatate se solutioneaza de catre biroul electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de catre seful misiunii diplomatice din tara respectiva sau de loctiitorul acestuia. Hotararea este definitiva (art. 13);

orice neconcordanta dintre lista electorala permanenta si copia intocmita potrivit art. 14 alin. (1) se solutioneaza de primar, de indata, pe baza datelor cuprinse in lista electorala permanenta (art. 14);

intampinarile privind intocmirea sau eliberarea cartilor de alegator se solutio­neaza de serviciul de evidenta informatizata a persoanei, care este obligat sa se pro­nunte in cel mult 3 zile de la inregistrarea acestora. Impotriva solutiei date de servi­ciul de evidenta informatizata a persoanei se poate face contestatie la judecatorie in termen de 24 de ore de la comunicare, prevederile art. 13 alin. (2) aplicandu‑se in mod corespunzator (art. 19);

‑ Biroul Electoral Central rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscriptie; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanc­tiunile prevazute de lege; atesta atribuirea unui mandat de deputat orga­nizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a intrunit conditiile preva­zute la art. 4 si elibereaza certificatul doveditor deputatului desemnat pe aceasta baza; anu­leaza alegerile dintr‑o circumscriptie electorala in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului (art. 32);

‑ birourile electorale de circumscriptie rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare sau, dupa caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscriptiei electorale in care functioneaza; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de lege; constata rezultatul alege­rilor pentru circumscriptia electorala si elibereaza deputatilor sau, dupa caz, senato­rilor certificatul doveditor al alegerii, pe baza constatarii Biroului Electoral Central cu privire la parti­dele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care intrunesc pra­gul electoral prevazut la art. 90 alin. (2); predau tribunalului, pe baza de proces‑ver­bal, buletinele de vot nule si cele contestate, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare (art. 34);

oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare (art. 36);

birourile electorale ale sectiilor de votare rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate (art. 38);

‑ contestatiile formulate de partidele politice, aliantele politice si aliantele elec­torale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor si oficiilor electorale se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, de Biroul Electoral Central, daca privesc biroul electoral de circumscriptie, sau de Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca privesc Biroul Electoral Central, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva si irevocabila. In muni­cipiul Bucuresti contestatiile se solutioneaza de oficiul electoral, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, si de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc oficiile electorale (art. 41);

contestatiile privind inregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza de tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala, in cel mult doua zile de la primirea contestatiei. Hotararea nu se comunica. Impotriva hotararii se poate face recurs, in termen de 24 de ore de la pronuntare, la curtea de apel. Recursul se solutioneaza in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva si irevocabila. Contestatia si cererea de recurs se depun la instanta compe­tenta, sub sanctiunea nulitatii (art. 47);contestatiile privind inregistrarea semnelor electorale se depun in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la art. 50 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 50 alin. (5) si se solutioneaza de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea nu se comunica partilor. Hotararea este definitiva si irevocabila si se comunica de indata Biroului Electoral Central (art. 50);

‑ Birourile electorale de circumscriptie solutioneaza, prin hotarare, plangerile ce le sunt adresate cu privire la incalcarea de catre candidati, partide politice, aliante politice, aliante electorale sau de catre persoanele carora le este interzis sa participe la actiuni de campanie electorala a prevederilor legale sau deontologiei electorale, precum si la impiedicarea unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent de a‑si desfasura campania electorala. Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie se poate face contestatie care se solutio­neaza de Biroul Electoral Central, prin hotarare. Hotararea Biroului Electoral Central este definitiva. Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, iar hotararile se publica in presa si se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le‑a emis (art. 72);

‑ Camerele Parlamentului valideaza alegerea deputatilor si senatorilor (art. 93).

ss Alegerile prezidentiale

In cazul alegerilor prezidentiale, Legea nr. 370/2004 stabileste urmatoarele com­petente:

Biroul Electoral Central rezolva intampinarile la propria activitate si contesta­tiile trimise de birourile electorale de circumscriptie; solutiile date sunt definitive (art. 5);

Birourile electorale de circumscriptie rezolva intampinarile referitoare la pro­pria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare (art. 6);

‑ Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc, in mod corespunzator, atri­bu­tiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Sena­tului (art. 7).

In cadrul alegerilor prezidentiale, o serie de atributii sunt recunoscute Curtii Consti­tutionale, care, potrivit art. 146 lit. f) din Constitutie, vegheaza la respectarea pro­cedurii pentru alegerea Presedintelui si confirma rezultatele sufra­giului. In acest scop, Legea nr. 370/2004 stabileste urmatoarele atributii pentru Curtea Constitutionala:

solutionarea contestatiilor cu privire la inregistrarea sau neinregistrarea can­dida­turii de catre Biroul Electoral Central. Solutia este definitiva si se publica in Moni­torul Oficial al Romaniei, Partea I (art. 11);

rezolvarea contestatiilor impotriva solutiei date de biroul electoral de cir­cum­scriptie la plangerile privind impiedicarea desfasurarii campaniei electo­rale (art. 17);

anularea alegerilor in cazul in care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, dupa caz, ordi­nea candi­datilor care pot participa la al doilea tur de scrutin (art. 24);

‑ publicarea rezultatului alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei pentru fiecare tur de scrutin, precum si, daca este cazul, stabilirea primilor doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate pe in­treaga tara si care vor participa la cel de al doilea tur de scrutin, ipoteza in care va stabili si ziua votarii (art. 25‑26);

validarea rezultatului alegerilor pentru Presedintele ales, rezultat pe care il va comunica Parlamentului pentru depunerea juramantului (art. 25).


 [c1]REPUBLICATA

 [c2]REPUBLICATAPolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele

 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor

 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”

 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina

 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma

 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA

 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea

 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta

 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului

 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa

 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat

 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT

 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton

 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat

 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”

 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare

 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows

 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM


CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTELE DE DISPOZITIE
ACTUL ADMINISTRATIV. DEFINITIE, TRASATURI.
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CADRUL LEGAL AL INCRIMINARII - EVAZIUNE FISCALA
FORTA JURIDICA A ACTELOR ADMINISTRATIVE
COMUNITATEA EUROPEANA A ENERGIEI ATOMICE (EURATOM)
NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL ADMINISTRATIV SI RAPORTUL JURIDIC ADMINISTRATIV
CETATENIA ROMANA
Instante jurisdictionale internationaleTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu