Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Tipuri de contracte informatice

Tipuri de contracte informatice
Tipuri de contracte informatice

A. Clasificarea contractelor informatice

64. Clasificare. Contractele informatice pot fi clasificate in 3 categorii:

     contracte al caror obiect il reprezinta partea fizica, hard­ware, de echipament a sistemelor informatice;     contracte al caror obiect il constituie programele pentru calculator;

     contracte care au ca scop furnizarea unor servicii (de acces la Internet, de acces la bazele de date).

B. Contracte hardware (de echipament)

Contractul de vanzare-cumparare de echipament informatic

Notiune si caractere juridice. Vanzarea-cumpararea de echipament a fost primul tip de contract informatic. in 1950, un studiu de piata efectuat de S.U.A. estima ca vanzarea de calculatoare nu va depasi 1000 de exemplare in anul 2000. Realitatea a infirmat insa acest lucru, vanzarile in domeniu atingand la finele mileniului cateva mii de miliarde de dolari.

Vanzarea de echipament presupune vanzarea de calculatoare personale, calculatoare portabile, servere, vanzarea de componente: procesoare, tastatura, mouse, monitoare, memorii, placi video, imprimante, hard-disk-uri, scannere, CD-ROM-uri, modem-uri etc.

Contractul de vanzare-cumparare de echipament este, in termeni contractuali, o vanzare-cumparare de bunuri, deci este o conventie prin care doua parti se obliga intre ele, una de a transmite celeilalte proprietatea asupra unui echipament infor­matic, iar cealalta de a plati celei dintai pretul lui. Ca urmare, acest tip de contract este sinalagmatic, cu titlu oneros, comu­tativ, consensual si translativ de proprietate.

Obligatiile vanzatorului. Vanzatorul are doua obligatii: de predare a echipamentului si de garantare contra evictiunii si contra viciilor.

Predarea echipamentului presupune punerea la dispozitia cumparatorului a echipamentului in locul si la momentul con­venit. Echipamentul livrat trebuie sa fie conform conventiei din punct de vedere cantitativ si calitativ. De asemenea, obligatia de livrare vizeaza si accesoriile necesare functionarii echipa­mentului: cabluri de alimentare, coduri de deblocare, manual de utilizare si intretinere.

In cazul in care un material accesoriu este perisabil (de exemplu, cartusul unei imprimante) vanzatorul are obligatia de a livra cantitatea initiala de material care sa asigure functionarea echipamentului. El poate incheia un contract pentru furnizarea periodica a materialului accesoriu astfel incat sa se asigure functionarea continua a echipamentului.

Pe de alta parte, materialele periferice ale unui calculator (hard-disk-uri, tastatura, mouse, imprimanta, monitor, scanner etc) nu sunt considerate accesorii. Ele trebuie specificate in clar in contractul de vanzare-cumparare.

Un alt aspect alt problemei il reprezinta livrarea progra­melor pentru calculator care sa asigure functionarea acestuia. Este vorba, aici de sistemele de operare, programe de baza fara de care echipamentul nu are nici o utilitate. Cu toate acestea ele au acelasi regim ca si materialele periferice. In ceea ce priveste programele de aplicatie, ele nu fac obiectul unui astfel de contract.

Garantia contra evictiunii este stipulata in art. 1337 C. civ. conform caruia vanzatorul trebuie sa-l garanteze pe cumparator pentru evictiunea totala sau partiala a lucrului vandut, precum si de sarcinile ce grevau lucrul, sarcini ce existau, dar nu au fost declarate la incheierea contractului. Evictiunea este totala, de exemplu, cand vanzatorul a furnizat un program incorporat echi­pamentului asupra caruia nu avea drept de distribuire sau pe care il cedase anterior.

Garantia contra viciilor constituie una dintre obligatiile prin­cipale ale vanzatorului care trebuie sa asigure cumparatorului o folosinta conform naturii lucrului cumparat. Prin vicii ascunse se inteleg deficientele care afecteaza utilitatea lucrului, facand-o sa scada. Conditiile ce trebuiesc a fi indeplinite pentru a invoca garantia contra viciilor ascunse sunt: existenta unui viciu prejudiciabil in utilizarea lucrului, care este ascuns si care exista in momentul vanzarii.

Cum viciile au un caracter calitativ si nu cantitativ, se vor raporta la calitatile tehnice ale echipamentului (functionare de­fectuoasa) sau la caracterele economice (eficacitate, randament). O hotarare a Curtii de Casatie a condamnat, sub titlul de garantie contra viciilor ascunse, editorul unei reviste care con­tinea o discheta gratuita infectata cu un virus, discheta consti­tuind unul din elementele contractului de vanzare-cumparare.

Obligatiile cumparatorului. Cumparatorul are doua obligatii: una primordiala de a plati pretul fixat, la momentul si locul convenit si una de preluare a bunului, ce decurge din obligatia vanzatorului de predare a bunului.

2. Contractul de intretinere (service) a echipamentului informatic

Notiune si caractere juridice. Prin acest contract, intretinatorul se angajeaza sa furnizeze beneficiarului serviciul de intretinere a unuia sau mai multor sisteme informatice. Este vorba aici de sisteme hardware, imprimante etc, programele pentru calculator fiind obiectul unui alt contract de intretinere.

Contractul de service a unui echipament informatic este un contract oneros, sinalagmatic si consensual. El poate fi conside­rat translativ de proprietate in conditiile in care componentele defecte sunt inlocuite cu altele noi. Acesta deoarece in dome­niul informatic, la momentul actual, este mult mai facila, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic, inlocuirea compo­nentelor defecte si nu repararea acestora.

69. Obligatiile intretinatorului.

realizarea unui control periodic in scopul verificarii bunei functionari a sistemelor. Cu aceasta ocazie el va efectua operatiile de intretinere curente si eventuale. Se va proceda la operatiuni de verificare, reglare, curatare, si, daca este cazul, la inlocuirea pieselor defecte sau inutilizabile;

raspunderea la apelul beneficiarului ce semnaleaza o anomalie de functionare sau o pana in termenul spe­cificat in contract.

Nu sunt considerate obligatii ale intretinatorului urmatoarele actiuni:

o      repararea defectelor cauzate de nerespectarea normelor de intretinere de catre beneficiar, utilizarii anormale, negli­jenta sau urmare a greselilor personalului beneficiar, modi­ficarea specificatiilor tehnice, variatia curentului electric sau a penelor in reteaua telefonica, folosirea programelor pen­tru calculator ce determina proasta functionare a siste­mului, repararea sau intretinerea efectuata de terte per­soane, deplasarea sau transportul echipamentului;

o      adaugarea sau conectarea altor elemente fizice, eventual de alta marca.

Obligatiile beneficiarului. Beneficiarul trebuie sa respecte conditiile normale de utilizare a echipamentelor si sa aplice strict toate instructiunile primite de la intretinator. Echipamentul nu poate fi modificat, deplasat, reparat de alte persoane fara autorizatia intretinatorului. Furniturile utilizate impreuna cu echipamentul (hartie, dischete etc) trebuie sa corespunda standardelor tehnice.

In cazul nerespectarii dispozitiilor contractului sau a obliga­tiilor beneficiarului, intretinatorul poate inceta contractul de in­tretinere in urma unui preaviz cu o durata specificata.3. Contractul de locatiune a echipamentului informatic

Notiune si caractere juridice. Locatiunea de material exista in domeniul informatic, ca si in celelalte, in special in cazul intreprinderilor, care inchiriaza bunuri.

Contractul de locatiune a echipamentului informatic este un contract prin care locatorul se angajeaza sa permita folosinta, pe timp determinat, a echipamentului informatic in schimbul unei remuneratii pe care locatarul se angajeaza sa o plateasca pe perioada cat foloseste echipamentul respectiv. Contractul este sinalagmatic, cu titlu oneros, consensual, cu executare succesiva in timp, incheiat pe durata determinata si translativ al dreptului de folosinta asupra echipamentului.

Locatiunea de echipament poate avea si un caracter provi­zoriu, temporar, de scurta durata (maxim 48 ore) pentru inlo­cuirea unui echipament ce are o pana in functionare.

72. Obligatiile locatorului. Locatorul trebuie sa asigure lo­catarului folosinta echipamentului informatic pe tot parcursul locatiunii. Aceasta obligatie este de esenta contractului de locatiune si echivaleaza cu obligatia vanzatorului de a stramuta proprie­tatea lucrului (echipamentului) vandut.

Obligatia asigurarii folosintei intra in categoria obligatiilor de a face; ea este succesiva, fiind datorata neincetat, de la inceputul pana la sfarsitul contractului. In cazul in care locatorul nu asigura locatarului folosinta echipamentului, locatarul poate sa refuze plata locatiunii, opunand exceptia non adimpleti contractus.

In baza obligatiei generale de a procura folosinta echipa­mentului, locatorul este obligat:

a)    sa predea locatarului echipamentul in stare de a fi utilizat (art. 1420 pct. 1 C. civ.). Predarea trebuie facuta in ziua hota­rata de parti, iar in lipsa de stipulatie contrara, la locul unde se gasea echipamentul in momentul contractarii si pe cheltuiala lo­catorului, in caz de nerespectare a acestei obligatii, locatarul are dreptul de a alege intre punerea in executare a contractului pe cale judecatoreasca sau rezilierea contractului, cu daune-interese. Echipamentul trebuie predat intr-o stare corespunzatoare destinatiei pentru care a fost inchiriat (art. 1421 alin. 1 O civ.), locatorul fiind obligat sa efectueze toate reparatiile necesare4;

b)    sa mentina echipamentul in stare buna, ca sa poata servi scopului inchirierii (art. 1421 alin. 2 C. civ.). Pentru aceasta, locatorul trebuie sa efectueze reparatiile necesare in tot timpul locatiunii, daca este necesar.

Obligatia de garantie a locatorului este asemanatoare cu obligatia de garantie a vanzatorului, cu deosebirea ca dreptul transmis si garantat este folosinta linistita si utila.

Locatorul garanteaza pentru viciile ascunse ale echipa­mentului, care-l fac impropriu folosintei (art. 1422 C. civ.). El raspunde de vicii chiar atunci cand a fost de buna-credinta, adica nu a cunoscut existenta viciilor in momentul incheierii contractului

Obligatiile locatarului. Locatarul are obligatia de a intrebuinta echipamentul ca un bun proprietar si numai potrivit destinatiei stabilite prin contract. Din aceasta obligatie decurge si obligatia de a intretine echipamentul in tot timpul locatiunii in stare de intrebuintare, cu alte cuvinte, actele de folosinta exercitate de locatar asupra echipamentului sa fie conforme destinatiei. Conform art. 1431 O civ., locatarul are obligatia de restituire a echipamentului dupa expirarea sau rezilierea contractului. Lucrul trebuie restituit de locatar in starea in care i-a fost predat, conform inventarului, daca s-a facut. Nu in ultimul
rand, locatarul are
obligatia platii pretului locatiunii la termenele stipulate (art. 1429 alin. 2 C. civ.).

C. Contracte software (programe pentru calculator)

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator

Notiune si caractere juridice. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor este un contract prin care una din parti - autorul sau titularul dreptului de autor cedent - transmite toate sau doar unele din drepturile sale patrimoniale asupra unui program pentru calculator celeilalte parti - cesionarul - care se obliga in schimb sa plateasca cedentului remuneratia cuvenita. Deci, contractul de cesiune priveste transmiterea unor drepturi, genul proxim al acestui contract fiind cesiunea de creanta.

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor este un contract:

sinalagmatic, in care autorul se obliga sa puna la dispo­zitia cesionarului drepturile de autor, iar cesionarul se obliga sa plateasca remuneratia;

cu titlul oneros, deoarece ambele parti urmaresc unele interese patrimoniale; cedentul urmareste sa incaseze re­muneratia, iar cesionarul sa i se transmita exercitiul drep­turilor de autor;

comutativ, deoarece existenta si intinderea obligatiilor reci­proce sunt cunoscute de parti inca de la incheierea con­tractului si nu depind de vreun eveniment viitor si incert;

consensual, el fiind perfectat prin simplul acord de vointa al partilor;

translativ de drepturi.

Contractul de cesiune trebuie sa prevada drepturile patrimo­niale transmise, modalitatile de exploatare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii inte­resate sa ceara anularea contractului.

Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contract.

75. Efectele contractului. Cedentul este obligat sa remita titlul constatator al cesiunii, acesta reprezentand un act de exe­cutare al contractului. De asemenea, cedentul este obligat la garantarea existentei valabile a dreptului de autor, adica sa garanteze ca drepturile sunt actuale, ca s-au nascut valabil, iar durata de protectie nu a expirat si apartine acestuia in con­ditiile legii.

Cesionarul este obligat sa plateasca remuneratia si sa pri­measca titlul constatator al conventiei.

Cesiunea unuia din drepturile patrimoniale de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, daca nu s-a convenit altfel.In cazul contractului de cesiune exclusiva, titularul dreptului de autor cedent nu mai poate utiliza opera si nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Cesionarul poate transmite drepturile dobandite printr-o subcesiune.

In cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclu­siv si altor persoane. Cesiunea subsecventa a drepturilor concesionarului neexclusiv este interzisa. Exista o exceptie, in situatia in care cesionarul neexclusiv este persoana juridica si se transforma prin una din modalitatile prevazute de lege.

Partile contractuale sunt in drept sa aleaga modalitatile in care drepturile si obligatiile corelative se vor exercita. Astfel, cesiunea poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata.

In practica cesiunea neexclusiva a drepturilor asupra progra­melor de baza este rar intalnita. Astfel, autorul cedeaza progra­mul unui fabricant de calculatoare pentru ca acesta din urma sa-l foloseasca la baza produsului sau. Producatorul este inte­resat sa foloseasca acest contract pentru a asigura certitudinea utilizarii pe piata a produselor sale.

2. Contractul de inchiriere a unui program pentru calculator

76. Notiune si caractere juridice. Contractul de inchiriere a unui program pentru calculator este un contract prin care autorul se angajeaza sa permita folosinta, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al programului in schimbul unei remu­neratii pe care cesionarul se angajeaza sa o plateasca pe pe­rioada cat foloseste programul respectiv.

Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune. Ca urmare, contractul de inchiriere al unui program pentru calculator este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, consensual, cu execu­tare succesiva in timp, incheiat pe durata determinata si transla-tiv al dreptului de folosinta asupra programului.1

Pe toata durata contractului de inchiriere, autorul pastreaza dreptul de autor asupra programului cu exceptia dreptului de difuzare, daca nu s-a convenit altfel.

Efectele contractului.

Obligatia autorului este de a asigura functionarea programului pe toata durata contractului si sa-l garanteze pe cesionar impotriva tulburarilor provenite din fapta proprie, din viciile programului.

Obligatiile cesionarului. Cesionarul este obligat sa folo­seasca programul potrivit destinatiei sale, fara incalcarea drep­tului de autor. El trebuie sa plateasca remuneratia si sa ince­teze a mai folosi programul dupa incetarea contractului.

3. Contractul de utilizare a unui program pentru calculator

Notiune. Contractul de utilizare a unui program pentru calculator este acel contract prin care titularul dreptului de autor se obliga sa acorde celeilalte parti, numita utilizator,   dreptul de utilizare a programului, in schimbul unei remuneratii.

Contractul de utilizare este un contract de cesiune sinalag­matic, cu titlul oneros, comutativ, consensual si translativ al dreptului de utilizare asupra unui program pentru calculator. El are natura unui contract de cesiune caci presupune transmi­terea unuia din drepturile patrimoniale de autor.

Nu suntem de acord cu opinia potrivit careia contractul de utilizare este un contract de inchiriere, caci, daca inchirierea este de natura locatiunii, asa cum arata si art. 63 alin. 3 din Legea nr. 8/1996, contractul de utilizare este supus regulilor cesiunii, art. 75 alin. 2 vorbind despre "cesiunea dreptului de utilizare' si nu despre locatiunea programelor pentru calculator.

Efectul principal al contractului de utilizare a unui program pentru calculator este transmiterea dreptului neexclusiv de utili­zare a programului. Cesiunea dreptului de utilizare a unui pro­gram pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia.

Efectele contractului. Autorul are obligatia de predare a programului pentru calculator si a accesoriilor destinate uzului acestuia si obligatia de garantie contra evictiunii.

Utilizatorul are obligatia de plata a remuneratiei, obligatia de luare in primire a programului si obligatia de folosi programul pentru nevoile personale si de a nu transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator. Utili­zatorul autorizat are dreptul la realizarea unei copii de arhiva sau de siguranta a programului numai daca aceasta este nece­sara pentru asigurarea utilizarii programului.

4. Contractul de intretinere (service) a unui program pentru calculator

Notiune si caractere juridice. Prin acest contract, intretinatorul se angajeaza sa furnizeze beneficiarului serviciul de intretinere a unui program pentru calculator in schimbul unei remuneratii.

Contractul de service este un contract oneros, sinalagmatic si consensual.

Obiectul contractului de service a unui program pentru cal­culator il constituie insusi acel program.

Efectele contractului. Obligatiile intretinatorului constau in urmatoarele:

v    sa mentina in stare de functionare programul pentru cal­culator stipulat in contract;

v    sa asiste beneficiarul in utilizarea programului;

v    sa corijeze toate anomaliile de functionare a programului intretinut;

v    sa asiste beneficiarul pentru repunerea in bune conditii a exploatarii programului si fisierelor in urma unui accident cauzat de proasta functionare a programului;

v    sa informeze beneficiarul asupra imbunatatirilor aduse programului si sa-i furnizeze documentatia referitoare la acest subiect;

v    sa efectueze modificarea, adaptarea, dezvoltarea progra­mului impusa de modificarea reglementarilor in vigoare a conditiilor pe baza carora programul functioneaza.

Nu pot fi considerate clauze ale contractului si, deci, obligatii ale intretinatorului urmatoarele:

reconstituirea fisierelor distruse accidental;

dezvoltarea de noi programe;modificarea sau dezvoltarea programului daca nu este impusa de modificari ale reglementarilor in vigoare;

formarea personalului care lucreaza cu programul;

salvarea fisierelor si a datelor;

intretinerea altor programe care functioneaza in legatura cu programul stipulat in contract;

intretinerea programului specificat daca a fost modificat de terte persoane sau pentru a functiona pe alte medii decat cele prevazute.

82. Obligatiile beneficiarului. Beneficiarul este obligat sa respecte conditiile normale de utilizare a programului, sa aplice strict instructiunile date de intretinator si sa respecte toate dis­pozitiile contractului. Beneficiarul trebuie sa permita accesul la sisteme tuturor persoanelor mandatate de intretinator pentru su­pravegherea functionarii programelor utilizate de client. Benefi­ciarul va informa intretinatorul despre toate anomaliile de functionare a programului si-i va indica toate schimbarile reglemen­tarilor in vigoare susceptibile de a revizui programul. De aseme­nea, va pune la dispozitia intretinatorului sistemele de calcul atata timp cat este necesar pentru interventia de intretinere.

Beneficiarul este tinut sa accepte toate reviziile programului propuse gratuit de catre intretinator. Numai ultima versiune va fi intretinuta.

Beneficiarul se va angaja ca toate instalarile noilor versiuni, toate reviziile si interventiile privitoare la program vor fi efec­tuate exclusiv de intretinator.

Beneficiarul va desemna din cadrul personalului sau o per­soana calificata care va fi singurul interlocutor al intretinatorului.

In cazul nerespectarii dispozitiilor contractului sau a obliga­tiilor beneficiarului, intretinatorul poate inceta contractul de in­tretinere in urma unui preaviz cu o durata specificata.

Contractul de comanda pentru realizarea unui program pentru calculator

83. Notiune. Contractul de comanda este un contract in care autorul se obliga sa creeze un program pentru calculator si, in caz de acceptare a lui, sa cedeze cocontractantului exercitiul dreptului de folosinta al programului.

Dezvoltari. Datorita faptului ca autorul are o dubla obli­gatie, se poate spune ca acest tip de contract este o imbinare intre un contract de antrepriza care obliga autorul la crearea programului si un contract de valorificare a dreptului de autor care obliga autorul la cedarea exercitiului de folosinta a pro­gramului pentru calculator.

Contractul de comanda trebuie sa contina clauze cu privire la termenul de predare si termenul de acceptare a operei de catre utilizator.

Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte con­tractul, daca programul pentru calculator nu indeplineste condi­tiile stabilite. In caz de denuntare a contractului, sumele inca­sate de autor raman acestuia. Daca, in vederea crearii unui pro­gram care a facut obiectul unui contract de comanda, s-au exe­cutat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.

Dupa elaborarea programului acesta este remis utilizatorului care va trebui sa se pronunte in legatura cu programul si sa-l accepte sau sa-l respinga. Legea romana nu face nici o referire la criteriile in functie de care programele pot fi acceptate sau nu. In practica,   s-a consacrat opinia ca ideile si conceptiile autorului nu pot fi invocate pentru declararea operei neconforme cu con­ditiile contractuale, deoarece se presupune ca acestea au fost acceptate la incheierea contractului.

D. Contracte pentru furnizare de servicii

Contractul de furnizare a serviciilor Internet

Obiect. Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre furnizorul de servicii catre beneficiar, pe o perioada specificata, a urmatoarelor servicii:

asigurarea accesului la reteaua Internet, in conformitate cu serviciul ales de catre beneficiar;

asigurarea mediului global pentru serviciile Internet (obti­nerea si administrarea de adrese si clase de adrese IP);

asistenta tehnica.

Efectele contractului. Obligatiile furnizorului. Furnizorul este obligat sa garanteze beneficiarului indeplinirea nevoilor sale de trafic, pe toata durata contractului, cu exceptia inoperabilitatii conexiunii internationale din cauze independente (de exemplu inoperabilitatea satelitului de telecomunicatii, care asigura accesul la reteaua Internet, inoperabilitatea retelei de comunicatii). De asemenea, furnizorul este obligat sa asigure supervizarea continua a serviciului si a sistemului. El va putea, totusi, sa suspende serviciul temporar, pentru o perioada scurta de timp, pe care o va comunica beneficiarului, in scopul repararii, intretinerii sau imbunatatirii facilitatilor oferite.

Furnizorul va asigura back-up si pentru infrastructura inter­nationala in masura posibilitatilor de colaborare cu alti Furnizori de Servicii Internet locali.

Furnizorul are obligatia de a respecta confidentialitatea da­telor transferate de beneficiar prin sistemul propriu. El are, totusi, dreptul sa stearga orice informatie introdusa de beneficiar in sistem, care ar putea afecta buna functionare a acestuia sau ar putea conduce la caderea sistemului.

Obligatiile beneficiarului. Pe langa plata tarifelor pentru serviciile furnizate, beneficiarul este obligat sa isi insuseasca instructiunile primite la semnarea contractului, sa se conformeze acestora si sa isi configureze calculatorul conform instructiunilor primite.

Beneficiarul este obligat sa respecte normele de securitate ale sistemului fiind prohibite incercarile (cu caracter repetat sau nu, cu sau fara succes) de obtinere a informatiilor ce nu au un caracter public, indiferent daca aceste informatii se afla in sis­temul furnizorului sau apartin altor sisteme conectate cu siste­mul furnizorului.

Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze in afara sistemului, sa nu copieze si sa nu dezvaluie tertilor nici o aplicatie software si/sau know-how implementate de furnizor. Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele si reclamatiile rezultate din in­calcarea acestei prevederi.

Beneficiarul este obligat sa respecte bunele moravuri, ordi­nea publica si drepturile de autor in retea. Furnizorul de servicii nu poarta responsabilitatea informatiilor pe care utilizatorul le extrage din retea prin intermediul accesului care ii este furnizat, a comportamentului utilizatorului sau a naturii mesajelor pe care acesta le difuzeaza. De asemenea, el nu poarta responsabili­tatea faptelor non conforme cu ordinea publica sau cu bunele moravuri ori pentru incalcarea drepturilor de autor de catre utili­zator prin intermediul informatiilor receptionate sau expediate.I. Turculeanu, C. Bancioi, Drept civil. Contracte speciale, Ed.Themis, 2002, p.56Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul – caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea personajelor negative din basmul
Dialogul- mijloc de caracterizare a personajelor - d-l goe, de i. l. caragiale

Tehnica si mecanica

Centru de inertie(mecanica) – Centre de masa
Reprezentarea si cotarea filetelor
Organe de masini - cuplaje mecanice, cuplaje permanente mobile elastice

Economie

Operatiunea de creditare a agentilor economici
Analiza din punct de vedere politic a companiei continental airlines
Operatiunile efectuate de institutiile de credit pe piata monetara - politica monetara – obiective, strategii, instrumente, operatiuni

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiActele jurisdictionale / administrative-jurisdictionale
Regimul juridic al terenurilor si constructiilor
CONDITIILE ACTULUI JURIDIC
Alte sanctiuni de drept penal pentru minori
Persoana juridica
FUNCTIONAREA CONSILIULUI EUROPEI
Garantii fundamentale ale dreptului de aparare in procesul penal
Institutia serviciului publicTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu