Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Corespondenta legata de relatiile si informatiile aferente reglementarilor vamale in vigoare

Corespondenta legata de relatiile si informatiile aferente reglementarilor vamale in vigoare


CORESPONDENTA LEGATA DE RELATIILE SI INFORMATIILE AFERENTE REGLEMENTARILOR VAMALE IN VIGOARE

Relatiile si informatiile solicitate autoritatii vamale se pot referi la aplicarea:

a) reglementarilor vamale;

b) tarifului vamal.

Cererea trebuie sa fie redactata in limba romana si sa contina numele si adresa, respectiv denumirea si sediul solicitantului, precum si obiectul acesteia. In cazul in care cererea se refera la aplicarea tarifului vamal trebuie sa cuprinda, dupa caz, si urmatoarele elemente:

a) descrierea detaliata a marfii, care sa permita identificarea acesteia;b) compozitia marfii, inclusiv pe baza de analiza de laborator, cu mentionarea metodei de expertizare utilizate;

c) furnizarea, sub forma de anexe, a unor mostre, fotografii, cataloage sau a oricaror alte documentatii care sa permita autoritatii vamale stabilirea unei clasificari tarifar corecte;

d) clasificarea tarifara avuta in vedere;

e) biroul sau punctul vamal la care urmeaza sa se efectueze vamuirea;

f) indicarea elementelor care se considera a fi secret comercial.

Daca autoritatea vamala constata ca cererea nu contine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat sa furnizeze datele care lipsesc. In acest caz termenul maxim de 10 zile. Relatiile si informatiile se adreseaza directiei regionale vamale interjudetene in a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal la care urmeaza sa fie efectuata operatiunea de vamuire.

In cazul in care informatiile furnizate de directiile regionale vamale interjudetene nu sunt satisfacatoare, titularul cererii se poate adresa Directiei Generale a Vamilor, prezentand si o copie de pe raspunsul primit.

In cazurile in care informatia furnizata este eronata, autoritatea vamala este obligata sa o revoce sau sa o modifice, comunicand acesta solicitantului. Daca relatiile si informatiile se refera la marfuri prezentate la biroul vamal sau la marfuri pentru care au fost efectuate formalitatile vamale, solicitarea se adreseaza direct biroului vamal in a carui evidenta se afla aceste marfuri.

Relatiile si informatiile privind clasificarea tarifara se adreseaza Directiei Generale a Vamilor numai in cazurile in care prezinta grad inalt de complexitate si pentru care este necesara consultarea Organizatiei Mondiale a Vamilor sau, dupa caz, a Comisiei Europene.

Relatiile si informatiile privind clasificarea tarifara, adresate Directiei Generale a Vamilor se transmit solicitantului pe baza formularului prevazut in anexa nr. 22 si anexa nr. 23. O copie de pe acesta se transmite biroului, respectiv punctului vamal la care urmeaza sa se efectueze vamuirea.

Anexa nr.22- Informatii privind clasificarea tarifara- exemplar pentru titular

Anexa nr.22- Informatii privind clasificarea tarifara- exemplar pentru vama

CAP. VIII

CORESPONDENTA COMERCIALA LEGATA DE VAMUIREA MARFURILOR

Declararea marfurilor si prezentarea acestora pentru vamuire

Declararea marfurilor si prezentarea lor pentru vamuire se fac de catre importatori, exportatori sau reprezentanti ai acestora, prin depunerea unei declaratii vamale in detaliu, in forma scrisa, in termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei sumare. Declararea si prezentarea marfurilor se pot face la birourile vamale din interiorul tarii sau de frontiera.

La declararea marfurilor se utilizeaza Tariful vamal integrat, ce cuprinde totalitatea reglementarilor legale privind acordarea regimului vamal, care se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor. Declaratia vamala in detaliu este prevazuta in anexa nr . 4. Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire se stabilesc de Directia Generala a Vamilor .

Formularele declaratiei vamale in detaliu se imprima si se folosesc in seturile de exemplare corespunzatoare regimului vamal solicitat. Un set de formulare reuneste toate exemplarele declaratiei vamale in detaliu necesare unui regim vamal, lipite la cotor.

In partea dreapta, pe verticala, exemplarele declaratiei vamale sunt imprimate cu o linie continua sau/si discontinua de culori diferite, astfel:

- exemplarul 1: o linie continua de culoare rosie

- exemplarul 2: o linie continua de culoare verde

- exemplarul 3: o linie continua de culoare galbena

- exemplarul 4: o linie discontinua de culoare albastra

- exemplarul 5: o linie continua de culoare albastra

- exemplarul 6: o linie discontinua de culoare rosie

- exemplarul 7: o linie discontinua de culoare verde

- exemplarul 8: o linie discontinua de culoare galbena

- exemplarul 1/6: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare rosie

- exemplarul 2/7: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare verde

- exemplarul 3/8: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare galbena

- exemplarul 4/5: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare albastra

In aplicarea normelor privind utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu se intelege prin:

a) declaratie vamala in detaliu, formand un set ce cuprinde numarul de exemplare corespunzator fiecarui regim vamal si care este alcatuit din declaratia vamala primara si, dupa caz, declaratia(iile) vamala(e) complementara(e);

b) declaratia vamala primara - exemplarele declaratiei vamale in detaliu utilizate pentru declararea in detaliu a bunurilor clasificate la un singur cod tarifar;

c) declaratia vamala complementara - exemplarele declaratiei vamale in detaliu utilizate impreuna cu exemplarele declaratiei vamale primare, pentru declararea bunurilor care se clasifica la coduri tarifare diferite sau care, desi se clasifica la acelasi cod tarifar, prezinta caracteristici diferite, in special in ceea ce priveste denumirea comerciala si/sau originea si care determina regimuri tarifare preferentiale diferite.

Directia Generala a Vamilor poate dispune, in cazuri justificate, ca declararea bunurilor sa se efectueze fara intocmirea declaratiilor vamale complementare si cu utilizarea unor coduri simplificate de identificare a marfurilor.

In cazul bunurilor introduse sau scoase din tara de catre persoanele fizice, Directia Generala a Vamilor poate dispune, in cazuri justificate, ca formularul cu regim special 'Chitanta' sa fie inlocuit cu declaratia vamala in detaliu.

Declaratia vamala in detaliu nu se depune pentru:

a) bunurile a caror valoare totala nu depaseste o suma echivalenta cu 100 EURO, cu exceptia bunurilor care se declara pentru un regim vamal suspensiv;

b) bunurile introduse sau scoase din tara de misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania;

c) bunurile introduse sau scoase din tara de persoanele fizice, atunci cand la vamuirea acestora se utilizeaza formularul cu regim special 'Chitanta';

d) admiterea temporara cu exonerare totala si reexportul, precum si exportul temporar si reimportul ambalajelor utilizate in sistemul postal;

e) mijloace de plata legale, titluri si actiuni

f) ajutoare de urgenta in caz de dezastre si calamitati naturale

g) bunuri avand statut diplomatic sau de rang similar care:

- beneficiaza de imunitate diplomatica sau consulara ori de rang similar;

- constituie cadouri catre conducatorul statului sau catre membrii Guvernului si Parlamentului;

- circula conform prevederilor unui acord cadru de asistenta administrativa mutuala.

h) alte bunuri pentru care se face dovada ca nu fac obiectul unor tranzactii comerciale:

k) satelitii destinati lansarii:

l) marfuri care fac obiectul traficului necomercial intre persoane rezidente in zonele de frontiera (traficul de frontiera); produse obtinute de producatorii agricoli pe proprietati aflate in afara, dar adiacente teritoriului national in care isi desfasoara activitatea principala, potrivit reglementarilor in vigoare.

Declaratia vamala in detaliu se compune, de regula, dintr-un set de 8 exemplare consecutive, de la 1 la 8, ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 4/a si 4/b.

In cazul folosirii procedeelor informatice se utilizeaza formularele prevazute in anexele nr. 4/c si 4/d, folosindu-se seturi a cate patru exemplare avand fiecare dubla utilizare, respectiv exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 si 4/5.

Exemplarele declaratiei vamale in detaliu pot fi utilizate:

a) in set complet.

b) in set fractionat.

Setul complet se utilizeaza numai in situatia in care legislatia permite ca pentru toate etapele unei operatiuni complete (expediere de marfuri din tara de plecare, tranzit, introducere de marfuri in tara de destinatie), sa fie completate de la expediere toate exemplarele declaratiei vamale in detaliu necesare acestor operatiuni.

Setul fractionat se utilizeaza atunci cand pentru fiecare din etapele unei operatiuni complete (expediere de marfuri, tranzit, introducere de marfuri) se depun separat seturile de exemplare ale declaratiilor vamale aferente fiecarei etape.

Exemplarele declaratiei vamale in detaliu au urmatoarea destinatie:

a) exemplarul 1 se pastreaza de biroul vamal de expeditie sau export;

b) exemplarul 2 serveste la colectarea informatiilor statistice privind exportul;

c) exemplarul 3 revine expeditorului sau exportatorului, dupa acordarea liberului de vama;

d) exemplarul 4 insoteste marfurile expediate sub regimul de tranzit si este retinut de biroul vamal de destinatie;

e) exemplarul 5 insoteste marfurile aflate in tranzit pana la biroul vamal de destinatie si este retrimis biroului vamal de plecare pentru confirmarea incheierii regimului de tranzit;

f) exemplarul 6 este pastrat de biroul vamal de import;

g) exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informatiilor statistice privind importul si tranzitul;

h) exemplarul 8 revine titularului, dupa acordarea liberului de vama.

In cazul dispozitiilor legale potrivit carora sunt necesare copii ale declaratiilor vamale, se pot utiliza fie exemplare suplimentare, fie fotocopii ale exemplarului destinat declarantului.

Exemplarele 2 si 7 ale declaratiei vamale in detaliu pot fi folosite si in alte scopuri administrative, precum organizarea evidentei operatiunilor suspensive, controlul ulterior, controlul fizic in alte amplasamente decat cele ale biroului vamal, etc.

In set fractionat, in functie de procedura de prelucrare a datelor din declaratia vamala in detaliu, se utilizeaza urmatoarele seturi de exemplare:

i) daca declararea bunurilor se efectueaza prin procedura manuala:

a) pentru regimul vamal de export, perfectionare pasiva sau reexport - exemplarele 1, 2 si 3;

b) pentru regimul vamal de tranzit precedat de regimurile de la lit. a) - exemplarele 1, 2, 3, 4, 5 si 7;

c) pentru regimul vamal de tranzit - exemplarele 1, 4, 5 si 7;

d) pentru regimurile vamale de import, admitere temporara, antrepozit, perfectionare activa si transformare sub control vamal - exemplarele 6, 7 si 8.

Pentru transferul marfurilor dintr-un antrepozit vamal in altul se utilizeaza exemplarele 1, 2, 4 si 5 avand destinatia prevazuta in anexa nr. 10 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei; acestea se completeaza conform instructiunilor prevazute in Normele tehnice privind antrepozitul vamal.

Exemplarele 2 si 7 ale declaratiilor vamale in detaliu folosite pentru colectarea informatiilor statistice se transmit la Directia Generala a Vamilor (in cazul birourilor vamale din subordinea Directiei Regionale Vamale Interjudetene Bucuresti) si respectiv la fiecare Directie Regionala Vamala Interjudeteana (in cazul birourilor vamale din subordine), in vederea realizarii statisticilor.

ii) daca declararea bunurilor se efectueaza prin procedee informatice se folosesc urmatoarele seturi de exemplare avand dubla utilizare:

a) pentru regimurile vamale de export, perfectionare pasiva, perfectionare activa, admitere temporara, antrepozit vamal, reexport sau import, exemplarele - 1/6, 2/7 si 3/8;

b) pentru regimul vamal de export simultan cu tranzit, exemplarele - 1/6, 2/7 3/8, 4/5 si 4/5;

c) pentru regimul vamal de tranzit, exemplarele - 1/6, 2/7, 4/5 si 4/5. Pentru tranzit sau tranzit precedat de regimurile de la lit. ii a) cele 2 exemplare 4/5 insotesc marfurile pana la biroul vamal de destinatie, care retine unul din exemplarele 4/5 si confirma incheierea operatiunii prin transmiterea celuilalt exemplar 4/5, la biroul centralizator sau, dupa caz, la biroul vamal de plecare - emitent al tranzitului.

Rubrica continand numarul exemplarului neutilizat de pe formular, functie de regimul solicitat, se bareaza prin insemnarea cu semnul 'X' a cifrei corespunzatoare exemplarului care nu se utilizeaza. Exemplarele 2/7 ale declaratiilor vamale in detaliu folosite pentru colectarea informatiilor statistice se pastreaza de biroul vamal emitent in vederea arhivarii, sau in alte scopuri administrative.

Datele care se inscriu in declaratia vamala in detaliu se redacteaza in limba romana. Completarea declaratiei vamale se poate face:

- in procedura manuala,

- in procedura informatica,

- printr-un proces automat de reproducere a acestora, altul decat cele mentionate mai sus


Semnatura olografa a declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicata pe declaratia vamala in detaliu - atestata, dupa caz, cu stampila acestuia - confera documentului caracterul original si autentic.

Rubricile din declaratia vamala a caror completare este, in functie de regimul vamal solicitat, rezervata declarantului sau reprezentantului acestuia sunt urmatoarele:

a) pentru export, perfectionare pasiva sau reexport: rubricile nr. 1 (prima si a 2-a caseta), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 si 54; in cazul incheierii regimului de antrepozit vamal prin reexport trebuie completate aceleasi rubrici ca si in cazul plasarii marfurilor sub regimul de antrepozit vamal.

b) pentru tranzit: rubricile nr. 1 (a 3-a caseta), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (prima caseta), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 si 56.

c) pentru import, perfectionare activa, admitere temporara si transformare sub control vamal: rubricile nr. 1 (prima si a 2-a caseta), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 si 54.

d) pentru antrepozit vamal: rubricile nr. 1 (prima si a 2-a caseta), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 49 si 54.

Rubricile indicate prin litere A, B, C, D, E, F, G, H, I si J din declaratiile vamale sunt rezervate uzului oficial al autoritatilor vamale.

Formularele declaratiei vamale complementare se completeaza la rubricile 1-56 dupa aceleasi instructiuni privind declaratia vamala primara, cu urmatoarele exceptii:

a) in situatia in care rubrica 31 a declaratiei complementare nu este utilizata, acesta se va bara cu semnul 'X', asa incat sa fie eliminata posibilitatea utilizarii ulterioare;

b) Rubrica 47 cuprinde 4 casete, ultima avand caracter recapitulativ. Daca sunt utilizate mai multe declaratii vamale complementare, caseta cu caracter recapitulativ se completeaza numai pe ultima declaratie complementara.

Anexa nr.23- Declaratie vamala primara nr.1-exemplar pentru tara de expeditie- de export


Datele si informatiile care trebuie inscrise in rubricile din formularul

Rubricile declaratiei vamale in detaliu sunt urmatoarele:

RUBRICA 1 - 'Declaratie'

Prima caseta - se inscriu urmatoarele sigle:

EX pentru o declaratie aferenta scoaterii de bunuri din tara

IM - pentru o declaratie aferenta introducerii de bunuri in tara

A doua caseta - Nu se utilizeaza in cazul tranzitului. Se inscriu codurile corespunzatoare procedurii vamale, mentionate mai jos:

1 - export definitiv. Acest cod nu poate fi utilizat in cazul marfurilor reexportate ulterior unei operatiuni de introducere temporara (vezi codul 3).

2 - export temporar

3 - reexport. Acest cod se utilizeaza numai in cazul bunurilor care au fost in prealabil introduse pentru a fi plasate sub regimurile de perfectionare activa, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, admitere temporara si nu poate fi utilizat in cazul exportului temporar.

4 - import definitiv Acest cod nu poate fi utilizat in cazul reimportului.

5 - introducere cu titlu temporar

6 - reintroducere/reimport.Acest cod poate fi utilizat numai in cazul bunurilor care au fost anterior scoase temporar din tara.

7 - plasare in antrepozit. Acest cod se utilizeaza pentru plasarea bunurilor in antrepozit vamal si pentru plasarea bunurilor sub alte proceduri de control vamal.

8 - tranzit

9 - transformare sub control vamal. Acest cod se utilizeaza pentru plasarea bunurilor sub regimul de transformare sub control vamal si pentru plasarea bunurilor sub alte destinatii vamale.

A treia caseta - se completeaza atunci cand formularul declaratiei vamale este utilizat ca titlu de tranzit sau export simultan cu tranzit, cu una din urmatoarele sigle:

'TE' in cazul tranzitului extern

'TI' in cazul tranzitului intern

'T1' in cazul tranzitului comun

Se considera tranzit extern situatiile in care marfurile circula intre doua birouri vamale de frontiera sau intre un birou vamal de interior si unul de frontiera, marfurile urmand a fi scoase de pe teritoriul Romaniei.

Anexa nr.24- Declaratie vamala primara nr.2-exemplar pentru tara de expeditie- de export


RUBRICA 2 - 'Expeditor/Exportator'

La operatiunile de scoatere din tara de bunuri se inscrie denumirea si adresa completa a titularului regimului vamal solicitat, precum si codul unic de inregistrare al acestuia.

Pentru operatiunile de tranzit, in cazul grupajului de marfa, se poate inscrie mentiunea 'diversi', iar lista expeditorilor se ataseaza la declaratia vamala de tranzit. Pentru toate operatiunile de introducere a bunurilor in tara se inscrie denumirea si adresa expeditorului sau vanzatorului.

In cazul declaratiilor vamale avand titulari persoane fizice numele si adresa acestora si codul numeric personal sau numarul actului de identitate se inscriu in rubrica nr. 31, al doilea rand; in sistem informatic se utilizeaza si codurile particulare create pentru birourile de notariat, birourile de avocatura, operatiunile de leasing pentru persoane fizice, operatiunile desfasurate de persoanele fizice autorizate.

RUBRICA 3 - 'Formulare'

Prima caseta: se completeaza in toate cazurile cand se depune si declaratia complementara, numerotandu-se fiecare formular in ordinea pe care acesta o ocupa.

Exemplu: Pentru o declaratie vamala formata dintr-o declaratie primara si doua declaratii complementare datele se completeaza astfel:

1 - pe declaratia primara;

2 - pe prima declaratie complementara;

3 - pentru a doua declaratie complementara.

Acesta caseta nu se completeaza in cazul in care declaratia vamala se depune pentru un singur bun, situatie in care in rubrica 5 se inscrie cifra 1.

A doua caseta: se inscrie numarul total al formularelor care compune declaratia vamala in detaliu: declaratia vamala primara si declaratiile vamale complementare aferente.

Exemplu: Pentru o declaratie vamala formata dintr-o declaratie primara si doua declaratii complementare in acesta caseta se inscrie cifra 3.

Anexa nr.25- Declaratie vamala primara nr.3-exemplar pentru tara de expeditie- de export


RUBRICA 4 - 'Liste de incarcatura'

Se completeaza, atunci cand nu se foloseste rubrica nr. 3, prin inscrierea in cifre a numarului total al paginilor din care sunt formate listele de incarcatura sau numarul total al paginilor din care sunt formate listele descriptive de natura comerciala a marfurilor, autorizate de autoritatile competente, anexate la titlul de tranzit.

RUBRICA 5 - 'Articole'

Se inscrie numarul total de coduri tarifare completate pe declaratia primara si pe declaratiile complementare sau numarul total de articole inscrise in declaratia vamala, inclusiv cele care, desi se incadreaza la aceeasi pozitie tarifara, au caracteristici diferite in ceea ce priveste denumirea comerciala sau originea.

RUBRICA 6 - 'Total colete'

Se inscrie numarul total al coletelor (cartoane, lazi etc.) in care sunt ambalate marfurile ce fac obiectul declararii. Completarea acestei rubrici este facultativa in cazul tranzitului.

RUBRICA 7 - 'Numar de referinta'

Acesta rubrica este facultativa si poate cuprinde date interne de referinta ale titularului si utile acestuia, precum data calendaristica, numarul de identificare al magaziei, etc.

In cazul in care declaratia se depune in procedura informatica rubrica se completeaza automat de catre sistem cu informatia referitoare la data inregistrarii urmata de numarul de referinta al titularului, atribuit de sistem pentru identificarea unica a declaratiei vamale.

RUBRICA 8 - 'Destinatar'

La introducerea bunurilor in tara se indica denumirea completa, adresa si codul unic de inregistrare ale persoanei careia ii sunt livrate bunurile, titular al operatiunii.

Pentru operatiunile de tranzit, in cazul grupajului de marfa, se poate inscrie mentiunea 'diversi', iar lista destinatarilor se ataseaza la declaratia vamala de tranzit. La scoaterea bunurilor din tara se inscriu numele si adresa destinatarului.

Anexa nr.26- Declaratie vamala primara nr.4-exemplar biroul de destinatie

Anexa nr.27- Declaratie vamala primara nr.4-exemplar biroul de destinatie VERSO


RUBRICA 9 - 'Responsabil financiar'

Se inscriu datele necesare identificarii bancii la care titularul operatiunii sau reprezentantul acestuia are deschis contul din care se efectueaza platile privind drepturile vamale, numarul acestui cont, precum si codul unic de inregistrare si denumirea platitorului, respectiv persoana responsabila (debitor vamal) cu plata sau garantarea drepturilor vamale.

RUBRICA 10 - 'Tara primei destinatii /Tara ultimei proveniente'

Se utilizeaza facultativ.

RUBRICA 11 - 'Tara tranzactiei'

Prima caseta - cuprinde la export codul tarii cumparatorului, iar la import codul tarii vanzatorului. in cazul tranzitului nu se utilizeaza. Acest cod se exprima prin 2 caractere alfabetice.

A doua caseta - nu se utilizeaza.

RUBRICA 12 - 'Elemente pentru valoare'

Se utilizeaza facultativ, putandu-se inscrie datele necesare calcularii drepturilor vamale sau valorii statistice. In cazul folosirii sistemului informatic se inscrie totalul cheltuielilor exprimat in numere intregi.

RUBRICA 13 - 'P.A.C.'

Se utilizeaza facultativ, in cazul aplicarii masurilor de politica agricola comunitara. In cazul sistemului informatic, rubrica se bareaza cu X, nepermitand completarea.

RUBRICA 14 - 'Declarant/Reprezentant'

Se inscriu denumirea si adresa completa si codurile de identificare atribuite titularului de autoritatile competente, precum codul fiscal si/sau codul numeric personal al persoanei imputernicate sa declare marfurile. Cand importatorul sau exportatorul isi declara marfurile in nume propriu, in aceasta caseta se inscrie mentiunea 'importator' sau mentiunea 'exportator'.

Daca declaratia se intocmeste si se depune in nume propriu in afara datelor de mai sus se inscrie si numarul si data imputernicirii de vamuire. In cazul procedurii informatice se inscrie si codul atribuit in autorizatia de utilizator al sistemului informatic vamal.

Anexa nr.28- Declaratie vamala primara nr.5-exemplar pentru returnare-tranzit


Anexa nr.29- Declaratie vamala primara nr.5-exemplar pentru returnare-tranzit VERSO


RUBRICA 15 - 'Tara de expeditie/Export'

In prima parte a rubricii se inscrie denumirea in clar a tarii de expeditie/export.

- in caseta (a) - se completeaza codul tarii de export/expeditie in cazul introducerii de marfuri in tara;

- in caseta (b) - se completeaza in cazul exportului si al reexportului care incheie regimul de perfectionare activa, cu codul judetului in care au fost produse marfurile;

RUBRICA 16 - 'Tara de origine'

La introducerea de bunuri in tara se inscrie in clar denumirea tarii de origine atunci cand acesta se cunoaste si poate fi probata cu documente ce atesta originea marfurilor, emise in baza unor acorduri la care Romania este parte. Tara de origine se determina in baza datelor inscrise in certificatele de origine eliberate potrivit regulilor stabilite prin conventiile sau protocoalele internationale la care Romania este parte. Daca declaratia cuprinde mai multe articole de origine diferita, se inscrie mentiunea "diferit". Atunci cand la declararea marfurilor, originea nu este cunoscuta sau nu poate fi probata, se asociaza tara de tranzactie cu tara de origine.

RUBRICA 17 - 'Tara de destinatie'

Se utilizeaza la export, reexport, perfectionare pasiva si tranzit, precum si la introducerea bunurilor in tara. In prima parte a rubricii se inscrie in clar numele complet al tarii de destinatie.

- in caseta a - se indica codul corespunzator al acestei tari;

- in caseta b - in cazul introducerii de marfuri in tara se inscrie codul judetului in care isi are sediul titularul operatiunii.

RUBRICA 18 - 'Identitatea si nationalitatea mijlocului de transport la plecare '

Completarea acestei rubrici este obligatorie in cazul tranzitului si optionala pentru export, reexport, perfectionare pasiva. Nu se completeaza in cazul trimiterilor prin posta sau prin instalatii fixe si al transporturilor containerizate.

- prima caseta - identitatea mijlocului de transport, respectiv numarul de inmatriculare sau denumirea mijlocului de transport (camion, remorca, vagon, nava, aeronava) in care sunt incarcate bunurile. Exemplu: in cazul transportului pe cale rutiera realizat printr-un ansamblu alcatuit din vehicul tractor si containerul cuprinzand compartimentul de marfa, mijlocul de transport este considerat compartimentul de marfa.

- a doua caseta - nu se utilizeaza in cazul mijloacelor de transport feroviar; pentru celelalte mijloace de transport se inscrie codul nationalitatii.

RUBRICA 19 - 'Container'

Se completeaza prin inscrierea unuia din urmatoarele coduri:

1 - in cazul in care transportul de bunuri este containerizat

0 - in cazul in care se utilizeaza alte modalitati de transport

RUBRICA 20 - 'Conditia de livrare'

- prima caseta - se inscriu 3 caractere alfabetice reprezentand codificarile conditiilor de livrare, potrivit regulilor INCOTERMS 2000.

- a doua caseta - se indica locul convenit pentru livrarea marfii, prevazut in contractul de transport.

- a treia caseta - nu se utilizeaza.

Anexa nr.30- Declaratie vamala primara nr.6-exemplar pentru tara de destinatie


Anexa nr.31- Declaratie vamala primara nr.6-exemplar pentru tara de destinatie VERSO

RUBRICA 21 - 'Identitatea si nationalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera'

In acesta rubrica se inscriu date privind identitatea si nationalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat. In cazul transportului combinat sau in situatia in care exista mai multe mijloace de transport, se intelege prin mijloc activ, acel mijloc care asigura propulsia ansamblului. Exemplu: in cazul transportului pe cale rutiera realizat printr-un ansamblu alcatuit din vehicul tractor si remorca, mijlocul activ care trece frontiera este considerat vehiculul tractor.

- prima caseta - se inscrie numarul de inmatriculare sau denumirea mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat, chiar daca mijlocul de transport activ si mijlocul de transport in care sunt incarcate bunurile coincid. Pentru transportul pe cale rutiera se inscrie numarul de inmatriculare, iar pentru transportul pe cale ferata, aeriana, fluviala sau navala se inscrie denumirea mijlocului de transport (camion, remorca, vagon, nava, aeronava).

- a doua caseta - se completeaza obligatoriu cu codul tarii de inmatriculare aferent mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat; caseta nu se completeaza in cazul reexportului din antrepozit sau al introducerii in antrepozit vamal. Nu se utilizeaza in cazul transportului feroviar.

RUBRICA 22 - 'Moneda si valoarea total facturata'

- in prima caseta se inscrie codul monedei de facturare.

- in a 2-a caseta se inscrie valoarea total facturata pentru ansamblul marfurilor declarate. Acesta valoare se exprima in numere intregi urmate de doua zecimale.

RUBRICA 23 - 'Curs de schimb'

Se inscrie cursul oficial de schimb al valutei fata de moneda nationala, stabilit conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, precum si a altor reglementari legale in vigoare.

RUBRICA 24 - 'Natura tranzactiei'

Se inscrie codul operatiunii comerciale (rubrica nu se utilizeaza in cazul tranzitului).

- in prima caseta se inscrie codul general al operatiunii.

- in a doua caseta se inscrie codul particular al operatiunii.

- a treia caseta nu se utilizeaza

RUBRICA 25 - 'Mod de transport la frontiera'

In prima caseta - se inscrie codul format din 2 caractere corespunzator mijlocului de transport activ care trece frontiera.

A 2-a caseta - nu se utilizeaza.

RUBRICA 26 - 'Mod de transport interior'

Acesta rubrica este facultativa in cazul tranzitului si la plasarea marfurilor sub regimul de antrepozit vamal. Se utilizeaza numai in cazul in care modul de transport pe parcurs intern este altul decat cel cu care s-a trecut efectiv frontiera. Se completeaza numai in procedura manuala, in procedura informatica, rubrica este facultativa.

RUBRICA 27 - 'Locul de incarcare/Descarcare'

Rubrica este facultativa in cazul tranzitului. Se completeaza numai in cazul procedurii manuale de intocmire a declaratiei vamale. Se utilizeaza la scoaterea bunurilor din tara, indicandu-se in clar locul unde bunurile au fost incarcate in mijlocul de transport activ ce urmeaza a trece frontiera de stat, cunoscut la momentul completarii declaratiei vamale in detaliu. La introducerea bunurilor in tara se inscrie in clar locul unde bunurile sunt descarcate din mijlocul de transport activ care a trecut frontiera de stat.

Anexa nr.33- Declaratie vamala primara nr.8-exemplar pentru statistica tara de destinatie


RUBRICA 28 - 'Informatii financiare si bancare'

Se inscriu in clar datele referitoare la regimul financiar al marfurilor, exprimate printr-un cod format din trei cifre, urmate de cele reprezentand modalitatea de plata sau garantare, inscrise pe baza unui cod format dintr-o cifra, , despartit printr-o bara de codul precedent. De asemenea se inscriu informatiile privind instrumentele de plata sau garantare utilizate. In procedura informatica, rubrica se completeaza facultativ, cu codul bancii autorizate de Banca Nationala a Romaniei, filiala bancii, codul mijloacelor de plata si numarul documentului de plata sau garantare.

RUBRICA 29 - 'Biroul vamal de iesire /Intrare'

Se inscrie codul biroului vamal prin care marfurile trec frontiera romana.

RUBRICA 30 - 'Localizarea marfurilor'

Se indica in clar locul unde marfurile pot fi examinate in momentul vamuirii, respectiv: pe chei, in depozit, pe mijlocul de transport etc.

RUBRICA 31 - 'Colete si descrierea marfurilor; Marci si numere; Numarul containerului; Numarul si natura'

- pe primul rand - se inscriu marcile, numerele, numarul si felul coletelor sau, in cazul marfurilor neambalate, se inscrie numarul acestora sau mentiunea 'in vrac', in functie de modul de prezentare; in cazul in care bunurile - produse finite - nu sunt purtatoare de marca se va inscrie mentiunea 'fara marca'. In cazul sistemului informatic, se utilizeaza si o codificare a ambalajelor.

- pe al doilea rand - se inscriu elementele particulare necesare identificarii bunurilor, respectiv denumirea comerciala uzuala a acestora, in termeni suficienti de precisi pentru a permite identificarea marfurilor si clasificarea lor imediata si sigura. In cazul declaratiilor vamale avand titulari persoane fizice se inscrie numele si adresa acestora si codul numeric personal sau numarul actului de identitate; in sistem informatic se utilizeaza si codurile particulare create pentru birourile de notariat, birourile de avocatura, operatiunile de leasing pentru persoane fizice, operatiunile desfasurate de persoanele fizice autorizate.

- pe al treilea rand - se poate trece mentiunea 'diverse', potrivit listei despre care se face referire la rubrica 4. Spatiul poate fi folosit si pentru inscrierea de date cerute de legislatia specifica in vigoare, cum sunt cele legate de TVA sau accize.

Exemplu: in cazul exportului realizat in nume propriu de persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoare adaugata, in cazul in care, potrivit contractului incheiat intre producator si exportator, livrarea bunurilor catre beneficiarul extern se face direct de catre unitatea producatoare, se inscriu denumirea producatorului si localitatea. In situatia in care exista mai multi producatori care trebuie mentionati in declaratia vamala de export se inscrie 'conform anexei continand producatorii-localitatea', conform prevederilor art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 598/13.06.2002

RUBRICA 32 - 'Articol nr..'

Se indica numarul de ordine al fiecarui articol de marfa in raport cu numarul total al articolelor declarate in rubrica nr. 5. Atunci cand declaratia nu cuprinde decat un singur articol, rubrica nu se utilizeaza. In cazul utilizarii sistemului informatic rubrica se completeaza in mod automat.

RUBRICA 33 - 'Codul marfurilor'

Se completeaza in conformitate cu Nomenclatura Combinata.

- in prima caseta - se inscrie codul format din 8 caractere numerice reprezentand Nomenclatura Combinata din Tariful Vamal de Import al Romaniei, aferent bunului in cauza; acesta caseta se utilizeaza facultativ in cazul tranzitului.

- a doua caseta - se completeaza prin inscrierea a trei caractere necesare detalierii la nivel national; in procedura informatica codurile se gasesc in tabela tarifara corespunzatoare.

- a treia caseta - se completeaza prin inscrierea a patru caractere, ce reprezinta primul cod aditional.

- a patra caseta - se completeaza prin inscrierea a patru caractere, aferente celui de-al doilea cod aditional.

Anexa nr.34- Declaratie vamala primara nr.8-exemplar pentru destinatar


RUBRICA 34 - 'Codul tarii de origine'

Prima caseta a - se inscrie codul corespunzator tarii de origine mentionate in clar la rubrica 16.

Atunci cand la declararea marfurilor, originea nu este cunoscuta sau nu poate fi probata, ori la rubrica 16 mentiunea este 'diferit', iar marfurile nu provin din tari cuprinse in conventiile sau protocoalele internationale la care Romania este parte, se inscrie codul corespunzator tarii de tranzactie care a fost asociata cu tara de origine. Atunci cand in rubrica 16 mentiunea este 'diferit', iar marfurile provin din tari cuprinse in conventiile sau protocoalele internationale la care Romania este parte se inscrie codul corespunzator tarii de origine celei mai semnificative din punct de vedere valoric.

A doua caseta b - se utilizeaza facultativ si numai pentru operatiunile de scoatere de marfuri din tara si se inscrie codul judetului in care au fost produse marfurile.

RUBRICA 35 - 'Greutatea bruta(Kg.)'

Se inscrie greutatea bruta exprimata in kilograme, care corespunde masei cumulate a marfurilor si a ambalajelor - excluzand greutatea containerelor, prelatelor si a altor materiale accesorii mijlocului de transport, exprimata in numere intregi urmate de doua zecimale.

RUBRICA 36 - 'Preferinte'

Se utilizeaza numai la introducerea marfurilor in tara si numai in cazurile in care se solicita un tratament tarifar preferential, incsriindu-se codurile aferente preferintelor tarifare.

RUBRICA 37 - 'Regim'

Se foloseste pentru codificarea regimurilor vamale si a destinatiilor vamale.

In prima caseta - se inscrie un cod format din patru cifre; primele doua cifre reprezinta codul regimul vamal sau a destinatiei vamale solicitate pentru marfurile ce fac obiectul declaratiei vamale, iar urmatoarele doua codul regimului vamal precedent sau a destinatiei vamale sub care au fost plasate anterior marfurile - utilizat pe o declaratie vamala depusa pentru marfa in cauza, intr-un stadiu anterior. Pentru toate articolele aceleiasi declaratii vamale (primara si complementara) trebuie sa apara incsris la rubrica 37 aceeasi codificare a regimului vamal sau a destinatiei solicitate si a celui(ei) precedent(e). Codul '00' se utilizeaza pentru codificarea regimului vamal precedent de tranzit, precum si in cazul in care nu exista un regim precedent sau o destinatie precedenta.

A doua caseta - se completeaza numai in cazul procedurii informatice de intocmire a declaratiei vamale. Se inscrie un cod aditional de trei cifre, din baza de date a sistemului informatic vamal, corespunzator actului normativ care constituie temeiul legal al acordarii oricarui fel de inlesniri fiscale pentru operatiunea in cauza.

RUBRICA 38 - 'Greutatea neta'

Acesta rubrica este facultativa in cazul tranzitului. Se completeaza prin inscrierea in kilograme a greutatii nete a marfurilor - corespunzatoare greutatii proprii a marfurilor fara ambalaj, exprimata in numere intregi urmate de trei zecimale.

RUBRICA 39 - 'Contingent'

Se completeaza in toate situatiile in care au fost instituite contingente cantitative sau valorice, prin inscrierea unuia dintre codurile special prevazute de legislatia in vigoare.

RUBRICA 40 - 'Declaratie sumara /Document precedent'

Se completeaza prin inscrierea numarului si a datei declaratiei sumare sau a documentului vamal precedent, urmat de codul biroului vamal emitent, separate printr-o bara.

RUBRICA 41 - 'Unitati de masura suplimentare'

Nu se utilizeaza in cazul incheierii regimului de antrepozit vamal prin reexport. Pentru celelalte regimuri vamale, se inscrie cantitatea aferenta articolului in cauza exprimata intr-o alta unitate de masura specifica decat kg. in cazul sistemului informatic unitatile de masura sunt specificate in tabela tarifara corespunzatoare.

RUBRICA 42 - 'Pret articol'

Se utilizeaza in mod facultativ, inscriindu-se, atunci cand se cunoaste, valoarea fiecarui articol care concura la valoarea total facturata pentru ansamblul marfurilor declarate - inscrisa in rubrica nr. 22. Pretul se exprima in numere intregi urmate de doua zecimale.

RUBRICA 43 - 'Metoda de evaluare'

Se utilizeaza in cazul operatiunilor de introducere de bunuri in tara care au la baza tranzactii comerciale, inscriindu-se numarul articolului potrivit caruia se stabileste metoda de evaluare utilizata pentru determinarea valorii in vama - din Acordul privind aplicarea art. VII din Acordul general pentru tarife si comert, exceptand marfurile ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere, caz in care se inscrie codul 'R', precum si in cazul autovehiculelor folosite pentru care valoarea in vama se stabileste conform art. 109 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, situatie in care se inscrie codul 'A.F.'.

Se utilizeaza si in cazul bunurilor pentru care valoarea definitiva se determina pe baza rezultatelor determinarilor cantitative si calitative efectuate potrivit conditiilor mentionate in contractele comerciale.

RUBRICA 44 - 'Mentiuni speciale; Documente anexate/Certificate si autorizatii'

Se inscriu codurile tuturor documentelor depuse pentru sustinerea declaratiei vamale, in conformitate cu prevederile legale. Elemente de identificare suplimentare cum sunt numarul si data emiterii documentelor in cauza - se inscriu in borderoul documentelor anexate. In procedura informatica, in plus, se completeaza automat de catre sistem elementele componente ale valorii statistice in expresie algebrica.

La incheierea unui regim vamal suspensiv se inscrie mentiunea 'prezenta declaratie incheie partial/total declaratia(tiile) vamala(e) nr. ', precum si alte mentiuni, de felul: 'marfa PA', numarul si data aprobarii de cesionare a operatiunii sau 'produse compensatoare PA returnate', atunci cand este cazul.

In cazul marfurilor plasate in regim vamal de tranzit sub supravegherea Serviciului Supraveghere Vamala si Lupta impotriva Fraudelor Vamale, in acesta rubrica se inscrie mentiunea 'transport insotit de echipajul Serviciului de Supraveghere Vamala si Lupta impotriva Fraudelor Vamale din cadrul Directiei Regionale Vamale Interjudetene ..'.

RUBRICA 45 - 'Ajustare'

Se utilizeaza numai in cazul in care se face o ajustare a pretului platit sau de platit, inscriindu-se procentul aplicat asupra valorii tranzactionale (_ %) sau in aplicarea reglementarilor privind valoarea in vama a marfurilor importate, prin inscrierea unui coeficient.

RUBRICA 46 - 'Valoarea statistica'

Valoarea statistica reprezinta:

- la export, valoarea bunurilor la locul si momentul in care parasesc teritoriul tarii;

- la import, valoarea marfurilor la locul si momentul in care intra pe teritoriul tarii.

Valoarea statistica se inscrie exprimata in moneda nationala si se determina prin transformarea in lei a monedei facturate, conform prevederilor legale.

Valoarea statistica se calculeaza astfel:

- in cazul vanzarii sau cumpararii, pe baza totalului sumei facturate a bunurilor;

- in alte cazuri, pe baza totalului sumei care ar fi fost facturate in cazul vamzarii sau cumpararii.

In cazurile in care valoarea este stabilita in functie de acorduri sau alte reglementari in acest domeniu, suplimentare fata de prevederile continute in Codul vamal al Romaniei, valoarea stabilita potrivit prevederilor Codului vamal este considerata ca fiind valoare statistica.

Valoarea statistica trebuie sa includa numai elementele constitutive (transport si asigurare, etc.) referitoare la acea parte a transportului care:

- in cazul marfurilor exportate, are loc pe teritoriul tarii,

- in cazul marfurilor importate, are loc in afara teritoriului tarii.

Valoarea statistica nu include taxe percepute la import sau export, cum sunt: taxele vamale, TVA, accize, prime la export sau alte taxe similare. Pentru bunurile supuse unor operatiuni de procesare, inclusiv reparatiile, valoarea statistica trebuie sa fie determinata ca si cand bunul ar fi fost produs in intregime in tara de procesare (reparatie), la valoarea de piata a bunurilor importate sau exportate.

RUBRICA 47 - 'Calculul impozitarilor '

Se completeaza atunci cand sunt de platit sau de garantat drepturi vamale, dar si atunci cand exista o prevedere legala cu privire la amanarea platii sau la scutirea de la plata sau garantare.

In prima coloana - se inscrie tipul drepturilor vamale, folosind un cod. Codurile drepturilor vamale se inscriu pentru fiecare marfa determinata distinct din punct de vedere al codului tarifar.

In a doua coloana - se inscrie baza de impozitare determinata potrivit prevederilor legale referitoare la acele taxe, impozite sau eventuale garantii suplimentare.

In a treia coloana - se inscrie procentul taxei vamale sau, dupa caz, cota procentuala sau suma fixa pentru alte drepturi stabilita prin acte normative.

In a patra coloana - se indica cuantumul drepturilor vamale.

In a cincea coloana - se inscrie modul de acoperire (plata, garantare, scutire sau suspendare/amanare) a drepturilor vamale folosind un cod format dintr-o cifra.

RUBRICA 48 - 'Report de plata'

Se completeaza in cazul in care plata unor drepturi vamale se efectueaza din depozite banesti constituite in avans in contul autoritatii vamale. In aceste situatii se inscrie codul depozitului banesc preluat din datele contabile ale biroului vamal respectiv.

RUBRICA 49 - 'Identificarea antrepozitului'

In prima parte a rubricii, in cazul plasarii marfurilor in antrepozit vamal sau la incheierea acestuia, se inscrie majuscula literei corespunzatoare tipului de antrepozit, potrivit Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, urmata de numarul autorizatiei de antrepozit vamal. In sistem informatic se inscrie codul antrepozitului.

In a doua jumatate a rubricii, in cazul plasarii marfurilor sub un regim vamal suspensiv, se inscrie termenul acordat de autoritatea vamala pentru incheierea regimului, exprimat in luni.

RUBRICA 50 - 'Principal obligat T'

Se utilizeaza numai in cazul tranzitului sau a exportului cu tranzit. Se indica datele de referinta ale titularului de tranzit, respectiv: denumirea si adresa acestuia sau a imputernicatului legal, precum si numele si prenumele persoanei abilitate sa semneze in numele lui. La 'Nr.' se inscrie numarul autorizatiei de principal obligat. Originalul semnaturii persoanei abilitate sa semneze in numele titularului, trebuie sa figureze pe exemplarul 1 sau 1/6 al declaratiei vamale de tranzit.

RUBRICA 51 - 'Biroul vamal de trecere prevazut si Tara'

Se utilizeaza facultativ.

RUBRICA 52 - 'Garantie'

Se utilizeaza numai in cazul tranzitului indicandu-se tipul de garantie.

In prima caseta - se inscrie numarul si data documentului de garantie, denumirea si codul biroului vamal la care acesta este constituita; in situatia in care operatiunea de tranzit se realizeaza cu exceptare sau amanare ori scutire de la garantarea drepturilor vamale, in prima caseta a rubricii se inscrie si baza legala a acordarii acestei facilitati.

In a doua caseta - nu se utilizeaza decat in cazul sistemului de tranzit comun.

RUBRICA 53 - 'Biroul vamal de destinatie'

Se utilizeaza numai in cazul tranzitului, indicandu-se codul si denumirea biroului vamal la care marfurile trebuie sa fie prezentate pentru a incheia operatiunea de tranzit.

RUBRICA 54 - 'Locul si data/Semnatura si numele declarantului/Reprezentantului '

Se inscriu locul si data depunerii declaratiei vamale, precum si denumirea persoanei juridice care declara marfurile. Aceste date se certifica prin semnatura olografa a persoanei fizice, indrituite sau a celei imputernicate sa o reprezinte, care a completat datele din declaratia vamala, in cazul persoanelor juridice se aplica si stampila. In cazul in care declararea se face pe baza de imputernicire de vamuire, se inscrie si numarul acesteia.

Se poate folosi si pentru completarea numarului si datei corespondente operatiunii in cauza din registrul de evidenta al bunurilor la import (R2) al biroului vamal in cauza.

Cand formalitatile vamale sunt realizate prin intermediul unor sisteme informatizate publice sau private, autoritatea vamala poate aviza favorabil inlocuirea semnaturii olografe printr-o alta tehnica echivalenta de identificare care se poate baza pe utilizarea codurilor si care produce aceleasi efecte juridice ca si semnatura olografa. Acesta facilitate poate fi acordata numai daca sunt indeplinite conditiile tehnice si administrative stabilite de Directia Generala a Vamilor.

Daca declaratia se intocmeste prin intermediul sistemelor informatice folosindu-se semnatura electronica, persoana care a completat declaratia vamala in detaliu trebuie sa-si inscrie numele si semnatura in original pe o fotocopie aferenta fiecarei declaratii vamale inregistrate si tiparite, si care urmeaza a fi depusa la biroul vamal.

RUBRICA 55 - 'Transbordare'

Se completeaza de catre transportator atunci cand are loc o transbordare a marfurilor dintr-un mijloc de transport in altul sau dintr-un container in altul. Se indica locul si data, identitatea si felul noului mijloc de transport.

Mentiunile pot fi facute si manual.

RUBRICA 56 - 'Alte incidente in cursul transportului /Relatarea faptelor si masurile luate'

Se utilizeaza numai pentru operatiunile de tranzit si cuprinde referiri asupra incidentelor avute pe parcursul tranzitarii marfurilor, cum ar fi: rupere de sigilii, lipsuri sau distrugeri de marfuri. Mentiunile pot fi facute si manual.

Anexa nr.35- Declaratie vamala complementara 1 BIS -pentru tara de expediere/export


Anexa nr.36- Declaratie vamala complementara 2 BIS -pentru statistica tara de expediere/export


Anexa nr.37- Declaratie vamala complementara 3 BIS -pentru expediitor/exportator

Anexa nr.38- Declaratie vamala complementara 4 BIS -pentru biroul de destinatie

Anexa nr.39- Declaratie vamala complementara 5 BIS -pentru returnare-tranzit


Anexa nr.40- Declaratie vamala complementara 6 BIS -pentru tara de destinatie

Anexa nr.41- Declaratie vamala complementara 7 BIS -pentru statistica tara de destinatie


Anexa nr.42- Declaratie vamala complementara 8 BIS -pentru sedtinatar


RUBRICA A - 'VAMA DE EXPEDIERE/DE EXPORT/DE DESTINATIE'

Se inscrie codul si denumirea biroului vamal, numarul si data declaratiei vamale, in cazul procedurii informatice nr. de inregistrare de forma Ixxxxx si data inregistrarii sunt atribuite in mod automat de catre sistem. Se inscriu de asemenea numarul si data manifestului incarcaturii care insoteste marfurile. Aceste date se certifica de catre agentul vamal desemnat sa procedeze la acceptarea declaratiei vamale prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.

RUBRICA B - 'INFORMATII CONTABILE'

Agentul vamal insarcinat cu controlul financiar preventiv de drept, verifica daca cuantumul sumelor inscrise in documentele de plata sau de garantare corespunde cu cuantumul drepturilor inscrise in declaratia vamala si inscrie aceste date pe borderoul contabil. In cazul in care se constata ca datoria vamala este acoperita prin instrumentele de plata sau de garantare depuse, in functie de regimul vamal solicitat, agentul vamal va inscrie in rubrica B numarul si data documentului justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate si certifica aceste date prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe declaratia vamala. In acesta rubrica dupa efectuarea controlului financiar preventiv se inscrie numarul si data borderoului contabil, precum si numarul si data validarii contabile a declaratiei vamale.

In cazul declaratiilor vamale depuse prin sistem informatic acesta rubrica contine datele referitoare la:

- numarul de validare - numarul/versiunea si data, de forma Vxxxxxx/y, unde xxxxxx este un numar secvential atribuit de catre sistemul informatic pe declaratia vamala, iar y reprezinta numarul modificarilor efectuate asupra declaratiei vamale validate informatic;

- numarul si data borderoului contabil care evidentiaza plata sau garantarea datoriei vamale, de forma Rxxxxxx, unde xxxxxx este un numar secvential atribuit de catre sistemul informatic pe declaratia vamala;

- cuantumul garantiei/platii drepturilor vamale de import, al taxei de utilizare a sistemului informatic total taxe/totalul sumelor mentionate, inscrise automat de catre sistemul informatic.

RUBRICA C - 'VAMA DE PLECARE'

Se completeaza pentru toate regimurile vamale daca au fost indeplinite conditiile si au fost efectuate formalitatile de vamuire. Agentul vamal desemnat sa acorde liberul de vama inscrie mentiunea 'L.V.' si data acordarii acestuia, certificand cele inscrise prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.

RUBRICA D - 'CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE'

Se utilizeaza de catre agentii vamali desemnati sa efectueze controlul documentar, precum si de catre agentii vamali desemnati sa efectueze controlul fizic la biroul vamal de plecare, completandu-se dupa cum urmeaza:

- i) Confirmarea efectuarii controlului documentar se realizeaza de catre agentul vamal desemnat in acest sens prin inscrierea in partea dreapta a rubricii D a mentiunii 'C.D. - conform' si aplicarea semnaturii si stampilei personale, iar in cazul regimurilor vamale suspensive se inscrie si termenul limita de incheiere a operatiunii. Daca la controlul documentar sunt constatate neconcordante, existenta unor consemne, lipsa unor documente, completarea incorecta a declaratiei vamale, agentul vamal desemnat inscrie in partea dreapta a rubricii D mentiunea 'vezi rubrica E'.

- ii) Confirmarea efectuarii controlului fizic se realizeaza de catre agentul vamal desemnat in acest sens prin inscrierea - atunci cand rezultatele certifica incadrarea in prevederile legale a mentiunii 'C.F. - conform', in partea stanga a rubricii D (Rezultat:), precum si a numarului si seriilor sigiliilor vamale aplicate.

Aceste date se certifica de catre agentul vamal desemnat prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.

Rezultatele controlului fizic si, dupa caz, neconcordantele constatate cu privire la felul, cantitatea, originea, marca marfurilor, etc., se completeaza in rubrica E, dupa inscrierea in partea stanga a rubricii D (Semnatura:) a mentiunii 'vezi rubrica E'.

- iii) Atunci cand operatiunea de vamuire nu face obiectul unui control fizic, agentul vamal desemnat pentru controlul documentar va inscrie mentiunea 'fara C.F.' in partea stanga a rubricii D (Rezultat:) si certifica acesta prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.

RUBRICA E - 'CONTROLAT LA VAMA DE EXPEDITIE/EXPORT'

Cuprinde mentiunile agentilor vamali desemnati sa realizeze controlul documentar si controlul fizic la biroul vamal de plecare certificate pe baza semnaturii si stampilei personale a acestora.

Rezultatele controlului fizic trebuie sa contina date privind:

a) numarul coletelor deschise;

b) numarul si data proceselor-verbale de prelevare a esantioanelor;

c) data si locul efectuarii controlului, insotite de una din urmatoarele mentiuni:

- 'efectuat control prin observare', pentru marfurile de masa;

- 'efectuat control prin sondaj, deschis (nr. si marcile coletelor)', pentru marfurile ambalate in colete;

- 'efectuat control prin catirea contorului', pentru marfurile transportate prin conducte sau pentru energia electrica.

Daca constatarile controlului documentar si/sau fizic nu sunt conforme cu datele inscrise in declaratia vamala sau documentele anexa la acesta, agentul vamal va inscrie observatiile sale in rubrica E a exemplarului 1 sau 1/6. In acesta situatie se mentioneaza obligatoriu datele referitoare la actul de constatare incheiat, precum si masurile dispuse de autoritatea vamala, respectiv nr.. si data.. procesului-verbal de constatare si/sau a procesului-verbal preliminar, precum si a adeverintei de retinere a bunurilor, atunci cand este cazul, etc.

In rubrica E a exemplarului 1 sau 1/6 al declaratiei vamale se inscriu si observatiile agentilor vamali din cadrul biroului vamal respectiv, abilitati sa efectueze controlul ulterior.

RUBRICA F - 'VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE'

Se utilizeaza in cazul transbordarii marfurilor de pe un mijloc de transport pe altul, in timpul operatiunii de tranzit. Se inscrie numarul permisului de transbordare si data emiterii, numarul si seria noilor sigilii vamale aplicate. Aceste date se certifica de catre agentul vamal sub supravegherea caruia s-a efectuat operatiunea de transbordare.

RUBRICA G - 'VIZA AUTORITATILOR COMPETENTE'

In cazul in care rubrica 56 cuprinde mentiuni, autoritatea vamala certifica datele din acesta rubrica, numai daca operatiunea de transbordare a fost efectuata sub supraveghere vamala.

RUBRICA H - 'CONTROL ULTERIOR'

Nu se utilizeaza.

RUBRICA I - 'CONTROLAT DE VAMA DE DESTINATIE (TRANZIT)'

Se utilizeaza numai in cazul tranzitului inscriindu-se numarul si data sub care a fost inregistrata operatiunea in registrul de evidenta al biroului vamal de destinatie, precum si mentiunile cu privire la rezultatele controlului vamal.

Datele se certifica prin semnarea si aplicarea stampilei personale a agentului vamal desemnat sa tina evidenta operatiunilor de tranzit.

RUBRICA J - 'CONTROLAT LA VAMA DE DESTINATIE'

Se utilizeaza de catre agentii vamali desemnati sa efectueze controlul documentar si controlul fizic la biroul vamal de destinatie si cuprinde mentiunile acestora certificate pe baza semnaturii si stampilei personale.

i) Confirmarea efectuarii controlului documentar se realizeaza de catre agentul vamal desemnat in acest sens prin inscrierea in partea dreapta a rubricii J a mentiunii 'C.D. - conform' si aplicarea semnaturii si stampilei personale. in cazul regimurilor vamale suspensive se inscrie si termenul limita de incheiere a operatiunii.

Daca la controlul documentar sunt constatate neconcordante, existenta unor consemne, lipsa unor documente sau completarea incorecta a declaratiei vamale, agentul vamal desemnat inscrie in partea dreapta a rubricii J mentiunea 'vezi verso rubrica J'.

ii) Confirmarea efectuarii controlului fizic se realizeaza de catre agentul vamal desemnat in acest sens prin inscrierea - atunci cand rezultatele confirma incadrarea in prevederile legale - a mentiunii 'C.F.- conform' in partea stanga a rubricii J. Aceste date se certifica de catre agentul vamal prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.

Rezultatele controlului fizic si, dupa caz, neconcordantele constatate cu privire la felul, cantitatea, originea, marca marfurilor, etc., se completeaza in rubrica J de pe verso-ul exemplarului 6 sau 1/6, dupa inscrierea in partea stanga a rubricii J, a mentiunii 'vezi verso rubrica J'.

Datele rezultate in urma controlului fizic se inscriu in rubrica J de pe verso-ul exemplarului si cuprind, in functie de felul marfurilor si modul de ambalare a acestora, urmatoarele:

a) numarul cotetelor deschise;

b) numarul si data proceselor-verbale de prelevare a esantioanelor;

c) data si locul efectuarii controlului, insotite de una din urmatoarele mentiuni:

- 'efectuat control prin observare', pentru marfurile de masa;

- 'efectuat control prin sondaj, deschis (nr. si marcile coletelor)', pentru marfurile ambalate in colete;

- 'efectuat control prin catirea contorului', pentru marfurile transportate prin conducte sau pentru energia electrica.

Daca constatarile controlului documentar si/sau fizic nu sunt conforme cu datele inscrise in declaratia vamala sau in documentele anexate acesteia, agentul vamal va inscrie observatiile sale in rubrica J de pe spatele exemplarului 6 sau 1/6.

In acesta situatie se mentioneaza obligatoriu datele referitoare la actul de constatare incheiat, precum si masurile dispuse de autoritatea vamala, respectiv nr. si data procesului-verbal de constatare si/sau al procesului-verbal preliminar, precum si al adeverintei de retinere a bunurilor, atunci cand e cazul, etc.

iii) Atunci cand operatiunea de vamuire nu face obiectul unui control fizic, agentul vamal desemnat pentru controlul documentar va inscrie mentiunea 'fara C.F.' in partea stanga a rubricii J si certifica acesta mentiune prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.

In rubrica J de pe spatele exemplarului 6 sau 1/6 a declaratiei vamale se inscriu si observatiile agentilor vamali din cadrul biroului vamal respectiv, abilitati sa efectueze controlul ulterior.

Anexa nr.42- Declaratie vamala combinata 1-6 - destinata atat pentru tara de expediere-export dar si pentru destinatar


Anexa nr.43- Declaratie vamala combinata 1-6 - destinata atat pentru statistica din tara de expediere-export dar si statistica destinatarului

Anexa nr.44- Declaratie vamala combinata 3-8 -pentru expedietor-exportator dar si pentru destinatar

Anexa nr.45- Declaratie vamala combinata 4-5 -pentru biroul de destinatie dar si pentru returnare-tranzit

Anexa nr.46- Declaratie vamala combinata 4-5 -pentru biroul de destinatie dar si pentru returnare-tranzit VERSO


Anexa nr.47- Declaratie vamala complementara 1-6 BIS -pentru tara de expediere-export dar si pentru destinatar

Data declaratiei vamale in detaliu acceptata este data inregistrarii ei si determina stabilirea si aplicarea regimului vamal. Autoritatea vamala poate aproba rectificarea declaratiei vamale in detaliu, in conditiile prevazute de Codul vamal al Romaniei, prin depunerea unei noi declaratii destinate sa inlocuiasca declaratia initiala. In acest caz data care se ia in considerare pentru determinarea drepturilor de import si pentru aplicarea altor norme legale care reglementeaza regimul vamal solicitat este data de acceptare a primei declaratii vamale.

Documentele care se prezinta impreuna cu declaratia vamala

Declaratia vamala de import se depune la autoritatea vamala impreuna cu urmatoarele documente:

a) documentul de transport al marfurilor sau, in lipsa acestuia, alte documente emise de transportator, cuprinzand date referitoare la marfurile transportate;

b) factura, in original sau in copie, ori un alt document pe baza caruia se declara valoarea in vama a marfurilor;

c) declaratia de valoare in vama;

d) documentele necesare aplicarii unui regim tarifar preferential sau altor masuri derogatorii la regimul

tarifar de baza;

Anexa nr.48- Declaratie vamala complementara 2-7 BIS -pentru statistica tarii de expediere-export dar si statistica destinatarului


Anexa nr.49- Declaratie vamala complementara 3-8 BIS -pentru tara de exportator dar si pentru destinatar


Anexa nr.50- Declaratie vamala complementara 4-5 BIS -pentru biroul de destinatie dar si pentru returnare-tranzit


Cand o marfa este ambalata in mai multe colete este obligatorie depunerea unei liste a coletelor, indicand continutul fiecarui colet. La declaratia vamala de export sau de reexport se anexeaza orice document necesar aplicarii corecte a dispozitiilor privind exportul sau reexportul marfurilor respective. Dupa efectuarea controlului vamal se depune si documentul de transport aferent acestor marfuri. Declaratia vamala de tranzit se depune la autoritatea vamala, insotita de documentul de transport.

Autoritatea vamala poate cere ca declaratia vamala referitoare la marfurile prezentate la vamuire sa fie insotita de documentele de transport sau de alte documente referitoare la operatiunile sau regimurile vamale precedente sub care au fost plasate aceste marfuri. Autoritatea vamala, dupa efectuarea operatiunii de vamuire, acorda liber de vama.

Controlul vamal are drept scop prevenirea incalcarii reglementarilor vamale si stricta respectare a conditiilor si termenelor legale, precum si descoperirea fraudelor vamale. Controlul vamal exercatat de autoritatea vamala prin agentii sai abilitati in cadrul atributiilor care le sunt conferite prin reglementarile vamale se executa in mod obligatoriu prin verificarea documentelor necesare efectuarii vamuirii.

Controlul documentar consta in verificarea:

a) corectitudinii completarii declaratiei vamale in detaliu;

b) existentei documentelor anexate la declaratia vamala in detaliu potrivit regimului vamal solicitat;

c) concordantei dintre datele inscrise in declaratia vamala in detaliu si cele din documentele anexate;

d) formala a documentelor anexate.

Controlul vamal fizic al bunurilor importate sau exportate consta in identificarea acestora pe baza declaratiei vamale in detaliu, insotita de documentele depuse impreuna cu acesta. Pentru efectuarea controlului vamal fizic autoritatea vamala indica marfurile sau partile din acestea pe care declarantul este obligat sa le prezinte pentru verificare.

Determinarea valorii in vama a marfurilor care fac obiectul unor tranzactii comerciale se efectueaza potrivit regulilor cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in alte reglementari vamale. Pentru valoarea astfel stabilita se depune o declaratie pentru valoarea in vama, conform modelului prevazut in anexa nr. 51.

Pentru marfurile primite de persoanele juridice, care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, valoarea in vama o constituie valoarea inscrisa in documentele primite de la expeditorul extern si in declaratia pentru valoarea in vama depusa de persoana juridica destinatara. Pentru marfurile ale caror preturi definitive se stabilesc pe baza de cotatii bursiere si pentru marfurile a caror valoare definitiva se determina pe baza rezultatelor determinarilor cantitative si calitative efectuate potrivit conditiilor mentionate in contractele comerciale, valoarea in vama se determina pe baza facturii pro forma emise de furnizor, cu preturile cunoscute la data intocmirii acesteia. In termen de 150 de zile de la data declaratiei vamale se depune factura definitiva pe baza careia se fac regularizarile privind obligatiile de plata in vama.

Valoarea in vama cuprinde si urmatoarele cheltuieli efectuate pe parcursul extern, in masura in care nu au fost cuprinse in pretul marfii:

a) cheltuielile de transport al marfurilor si cele de incarcare, de descarcare si de manipulare, conexe acestuia, pana la portul sau locul de import care se afla la frontiera;

b) costul asigurarii.

Transformarea in lei a valorii in vama se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru declaratiile vamale inregistrate in cursul acelei saptamani.

Deciziile si normele privind avizele de evaluare in vama, precum si recomandarile Comitetului tehnic de evaluare in vama, constituit pe baza Acordului privind aplicarea art. VII din Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, ratificat de Romania prin Legea nr. 133/1994.

Cand biroul vamal are indoieli privind exactitatea informatiilor sau a documentelor furnizate pentru determinarea valorii in vama, poate solicita importatorului sa prezinte justificari suplimentare, inclusiv documente sau alte evidente. Daca informatiile si documentele prezentate nu sunt in masura sa dovedeasca exactitatea valorii in vama declarate, biroul vamal are dreptul sa refuze determinarea valorii in vama pe baza pretului de tranzactie.

Anexa nr.51- Declaratie pentru valoarea in vama

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.