Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
DOCUMENTATIA de atribuire a contractului de furnizare a materialelor de intretinere

DOCUMENTATIA de atribuire a contractului de furnizare a materialelor de intretinere


R O M A N I A NESECRET

MINISTERUL APARARII Ex.Nr.

Unitatea Militara 01483 Zalau S.E. .....

Nr.A-..../....2007 Dosar nr..DOCUMENTATIA

de atribuire a contractului de furnizare a

materialelor de intretinere, igiena si articole sportive

OPISUL DOCUMENTATIEI

Nr.

CONTINUT

Pag.

Caiet de sarcini

Clauze contractuale

Fisa de date a achizitiei

Formulare si modele

Anexa cu produsele solicitate

CAIETUL DE SARCINI

A.CERINTE GENERALE

Produsele trebuie sa corespunda standardelor(similare) in vigoare la data incheierii contractului. La livrare produsele vor fi insotite de : certificate de conformitate, calitate.

Furnizorul va asigura o garantie conform datelor furnizate de producator (in certificatul de conformitate).

Toate produsele livrate vor fi noi, nefolosite si vor incorpora toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.

Toate produsele vor fi avizate de Ministerul Sanatatii .

B. SPECIFICATII TEHNICE

Produsele trebuie sa fie corespunzatoare scopului pentru care au fost solicitate, si sa corespunda cerintelor tehnice minimale. Termenul de garantie va fi de min . 1 an .

C. AMBALARE , MARCARE , TRANSPORT si DEPOZITARE

Furnizorul are obligatia de a respecta intocmai cerintele mentionate in standardele in vigoare si mentionate in propunerea tehnica, de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si precipitatii care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor, vor respecta strict cerintele standardelor (similare) mentionate mai sus. In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare distanta pana la beneficiar si absenta facilitatilor de manipulare grea a acestuia.Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare in vederea protectiei coletelor, raman in proprietatea beneficiarului.

Toate produsele se livreaza in ambalaje originale, sigilate de producator sau importator.

D. INSPECTII SI TESTE

Achizitorul, beneficiarii sau reprezentantii acestora, au dreptul, de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica depusa in oferta. Inspectiile se vor face la destinatia finala a produselor. Daca produsele nu corespund specificatiilor, beneficiarul are dreptul sa le respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul , de a inlocui produsele refuzate , la termenele stabilite de comun acord prin clauzele contractuale .

MODEL DE CONTRACT

Contract de furnizare

nr.______________data_______________

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

Autoritatea contractanta, Ministerul Apararii , Unitatea Militara 01483 Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr. 91 , cod fiscal 17455910 , telefon 0260 / 615420 , tel / fax 0260 / 615990, cont virament nr. RO69TREZ56123600120XXXXX deschis la Trezoreria Zalau , reprezentata prin _________________, comandant si _____ _______ ______ _____________ , contabil sef , in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si 

Furnizorul, Societatea comerciala SC _________. cu sediul in _________, str. __________, nr.____, tel/fax ____________, cont de virament nr. __________ deschis la ______________, cod fiscal R-____________, reprezentata prin dl. _______________ in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.  contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.  pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

e.  servicii servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f.  origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

g.  destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert (CIC).

i.   standarde standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

j.   cantitate minima - cantitatea de produse pe care se obliga achizitorul sa o achizitioneze;

k. cantitate maxima - cantitatea de produse pe care se obliga furnizorul sa o livreze, la cererea achizitorului, la acelasi pret ;

l.   forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

m.zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina, in cel mult 7 zile de la lansarea comenzii ferme de catre achizitor, produsele definite in prezentul contract, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Denumire produs

Cod CPV

U/M

Cantitate minima

Cantitate maxima

- Cantitatea minima va fi cea contractata initial si este necesara pana la data de ___________.

- Optiuni de achizitionare a unor cantitati suplimentare:

(1) achizitorul isi rezerva dreptul sa majoreze cantitatile contractate initial, pana la cantitatile maxime, asa cum este detaliat in documentatia achizitiei.

(2) furnizorul se obliga, la cererea furnizorului, sa livreze cantitatile maxime prevazute la pct.4.1, la acelasi pret, conform tabelului de la pct.5.2.

4.4 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului

- Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil furnizorului de catre achizitor, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este conform tabelului de mai jos :

Nr. crt.

Denumire produs

Pret unitar fara TVA

TVA

Pret unitar cu TVA

5.2 - Pretul contractului = _____________ lei din care _______________ TVA.

5.3 - Pretul este ferm si nu poate fi ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

6. Durata contractului

Contractul intra in vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna executie, astfel cum s-a convenit la pct.12, dupa semnarea lui de catre ambele parti, la data de ___.____.2007 si este valabil pana la data de 31.12.2007. Neconstituirea garantiei de buna executie atrage nulitatea de drept a contractului.incepand cu data de __________

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prevazute la pct.4 pana la data de 20.12.2007, in baza comenzilor ferme ale achizitorului. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 31.12.2007.

6.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul prelungirii contractului de furnizare cu pana la 4 luni, cu conditia asigurarii fondurilor necesare, in limita cantitatilor maxime prevazute la pct.4.1 .

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de _______

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) graficul de livrare, daca exista;

b) acte aditionale, daca exista;

c) propunerea tehnica si propunerea financiara;

d) caietul de sarcini;

e) alte anexe la contract.

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica. Standardele, pentru fiecare dintre produsele prevazute la pct.4.1, vor fi cele aplicabile la data contractului, la nivel national sau in tara de origine a produselor.

9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in cel mult 7 zile de la lansarea comenzii ferme de catre achizitor

9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i)   reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obliga sa emita ordinul de plata, in baza facturii fiscale emise de furnizor, cel mai devreme in 3(trei) zile, dar nu mai tarziu de 45(patruzecisicinci) zile, dupa efectuarea receptiei calitative si cantitative, conform prevederilor Legii 500/2002. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract (nelivrarea la timp si in conditiile cantitative si calitative stabilite, etc.), achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In situatia in care prin perceperea de penalitati nu se realizeaza acoperirea prejudiciului, persoana juridica achizitoare va calcula daune compensatorii pana la concurenta sumei datorate

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 de zile de la expirarea perioadei maxime prevazuta la pct.10.2, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05 % din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Achizitorul este exonerat de plata penalitatilor daca face dovada ca nu i-au fost asigurate fondurile bugetare necesare.

Rezilierea contractului

12.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

12.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12.3 - Contractul va fi reziliat de drept in urmatoarele situatii:

in situatia desfiintarii unitatii;

daca se modifica competentele de achizitii ale unitatii;

13. Caracterul confidential al contractului

13.1 - O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

13.2 - Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

13.3 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Clauze specifice

14. Garantia de buna executie a contractului

Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data semnarii, prin depunere la caseria unitatii sau scrisoare de garantie bancara (conform modelului din Documentatia de Atribuire), valabila pe toata perioada de derulare a contractului, care va deveni anexa la contract. Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 5% din valoarea contractului fara TVA, adica ____________ lei.

14.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

14.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 (patrusprezece) zile de la indeplinirea obligatiilor asumate.

14.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

15. Receptie, inspectii si teste

15.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica si cu standardele autorizate. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative si cantitative) se vor face la sediul unitatii beneficiare.

15.2 - Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, precum si conditiile de trecere la receptia finala (calitativa) se vor executa la sediul unitatii achizitoare, in prezenta delegatului contractantului.

15.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

15.4 - Daca unul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa-l respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a)    de a inlocui produsele refuzate, sau

b)   de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor tehnice.

15.5 - Produsele livrate vor fi insotite de certificate de calitate si conformitate unde se vor mentiona si termenele de garantie si valabilitate prevazute de standarde.

15.6 - Contractantul raspunde pentru calitatea produselor livrate in termenul de garantie si valabilitate, autoritatea contractanta fiind in drept sa solicite remedierea sau inlocuirea gratuita a celor cu defecte, iar daca produsele expira in perioada de aplicabilitate a contractului, furnizorul are obligatia de a preschimba produsele cu 30 de zile inainte de a expira.

15.7 - Prevederile clauzelor 15.1-15.6. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.


16. Ambalare si marcare

(1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

16.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele mentionate in STAS - urile in vigoare si mentionate in propunerea tehnica.

16.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) nu se factureaza si raman in proprietatea achizitorului

16.4 - Produsele se livreaza in ambalaje originale, sigilate de producator/importator si vor fi marcate /sigilate corespunzator.

17. Livrarea si documentele care insotesc produsele

17.1 - Furnizorul (furnizorii) declarat castigator are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectiv sediul U.M.01483 Zalau, str. Simion Barnuntiu, nr.91, in cel mult 7(sapte) zile de la lansarea comenzii ferme de catre achizitor.

17.2 - Cad in sarcina furnizorului toate cheltuielile de transport si alte taxe care intervin pana ce marfa ajunge la destinatia finala, fara a afecta pretul din oferta financiara. Termenul comercial DDP.

17.3 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului urmatoarele documente care insotesc produsele:

- factura fiscala in original, separat pentru fiecare comanda in parte;

- aviz de expeditie, exemplar nr.1;

- certificat de calitate si garantie.

17.4 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare (daca este cazul) si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

17.5 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.

18. Asigurari

18.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare DDP.

19. Transport

19.1 - Expedierea produselor cade in sarcina furnizorului .

19.2 - Conditia de livrare este franco-depozit unitatea militara achizitoare.

20. Perioada de garantie acordata produselor

20.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.

20.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica. (minim12 luni) si trebuie sa corespunda cu cea specificata in certificatele de calitate si cu cea inscrisa pe ambalaje.

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.

20.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

20.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in maxim 3 zile de la notificare, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

20.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

21. Amendamente

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

22. Intarzieri in indeplinirea contractului

22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.

22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenele de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate termenul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului conform pct. 11.1 din prezentul contract.

23. Cesiunea

23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora

24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

26 Limba care guverneaza contractul

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29. Alte clauze

29.1 - Potrivit art.25 din Legea nr.45 / 1994 a apararii nationale a Romaniei, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a satisface cu prioritate comenzile Ministerului Apararii Nationale integral si la termenele stabilite prin contract.

29.2 - Prevederile prezentului contract vor fi completate cu reglementarile din legislatia civila si comerciala.

29.3 - Persoana juridica achizitoare isi rezerva dreptul sa majoreze cantitatile inscrise la pct.4.1 in coloana "cantitate minima" pana la "cantitatea maxima" prevazuta in tabel, in functie de nevoile proprii.

29.4 - Contractul s-a intocmit in 3 ( trei ) exemplare, de forta probanta egala, din care :

exemplarul nr.1 si 3 la achizitor ;

exemplarul nr.2 la furnizor ;

ACHIZITOR FURNIZOR

_____ _______ ______ _______ _____ _______ ______ ________

Avizez

Consilier juridic

_____ _______ ______ _______

CAPITOLUL II :

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.1) AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Ministerul Apararii prin U.M. 01483 Zalau 

Adresa: str. Simion Barnutiu nr. 91, loc. Zalau, jud. Salaj

Localitate: Zalau

Cod postal: 450129

Tara: Romania

Departament de contact:

Birou Achizitii Publice

Persoana de contact: Radu Lucaci

Telefon:

0260615420 int. 155

E-mail: um01483_zalau@yahoo.com

Fax: 0260615990

Adresa Autoritatii contractante:

str. Simion Barnutiu nr. 91, loc. Zalau, jud. Salaj, cod 450129, Romania;

I.2). PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITATI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

X Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

X aparare

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita in scris.

pentru solicitare de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire: Formularul 1 din capitolul IV, transmis prin fax sau posta;

raspunsul la solicitari : prin intermediul S.E.A.P.;

Pentru comunicarile din timpul evaluarii ofertelor :

comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta depusa vor fi transmise prin fax ;

pentru raspuns, in functie de solicitarile comisiei, operatorii economici vor raspunde prin fax, dublat de posta, in termenul limita solicitat;

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:

Data: ญญญญญญญ26.04.2007

Ora limita : 08.00

Adresa : U.M.01483, str. Simion Barnutiu nr. 91, loc. Zalau, jud. Salaj, cod 450129, Romania;

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 27.04.2007

Institutia responsabila pentru solutionarea contestatiilor:

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: bd. Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sect.

Localitatea/Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: 021/311 80 90

Fax: 021/311 80 95

I.3) Sursa de finantare: bugetul statului si venituri proprii.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:

Furnizare de materiale de igiena si articole sportive din subclasele C.P.V. prezentate in lista anexata.

II. 1.2) Locul de livrare:

U.M.01483, str. Simion Barnutiu nr. 91, loc. Zalau, jud. Salaj, cod 450129, Romania;

Cod CPV: sunt detaliate in anexa la documentatia de atribuire)

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : unu sau mai multe contract(e) de achizitie publica. Puteti depune oferta pentru unul sau mai multe dintre produsele solicitate, cu conditia sa oferiti cantitatea maxima.

II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica : Incepand de la data semnarii acestuia de catre ambele parti, pana la data de 31.12.2007, cu posibilitatea prelungirii contractului de furnizare cu pana la 4(patru) luni in anul urmator -2008-, numai la solicitarea autoritatii contractante.

II.1.5. Oferte alternative : NU sunt acceptate

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Se contracteaza furnizarea cantitatilor minime, iar ulterior, in limita fondurilor disponibile, cantitatile pot fi majorate pana la cantitatile maxime prevazute in anexa 3

Bunurile materiale specificate in anexa la documentatia de atribuire, care fac obiectul licitatiei deschise.

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectata: Cerere de oferta.

III.2) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica:

 • Nediscriminarea;
 • Tratamentul egal;
 • Recunoasterea reciproca;
 • Transparenta;
 • Proportionalitatea;
 • Eficienta utilizarii fondurilor publice
 • Asumarea raspunderii

III.3.) Legislatia aplicata

 • OUG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; L337/2006-pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • HG 925/2006-pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; )
 • Ordinul 155/2006, privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, al Presedintelui A.N.R.M.A.P., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.894 din 02.11.2006

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

IV.1) Situatia personala a ofertantului

Cerinte obligatorii : Neprezentarea unui document in forma solicitata conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma)

a)Declaratie privind eligibilitatea

Solicitat  X Nesolicitat □

Completare Formular 2, Capitolul IV

b)Declaratie pe propria raspundere privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006

Solicitat  X Nesolicitat □

Completare Formular 3, Capitolul IV

Nota: ofertantul are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel :

a).pentru candidatii din tara:

- certificat (e) de atestare fiscala ( inclusiv plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Administratia Financiara (original sau copie legalizata);

- certificate privind plata impozitelor si taxelor locale, emis de Administratia Publica Locala (original sau copie legalizata).

b).pentru candidatii din alta tara:

- formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul este rezident. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alineatul ( 2 ) litera b). sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. -

- Certificatele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Cerinte obligatorii Neprezentarea unui document in forma solicitata conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma)

a)Persoane juridice romane

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata), valabil la data deschiderii ofertelor.

b)Persoane fizice romane

Autorizatie de functionare / altele echivalente (copie legalizata)

c)Persoane juridice /fizice straine

Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere legalizata)

IV. 3.) Situatia economico-financiara

Cerinte obligatorii : Neprezentarea unui document in forma solicitata conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma)

a) Bilant contabil

Solicitat □ Nesolicitat X

Nu se solicita.

b) Informatii generale

Solicitat X  Nesolicitat □

Completare Formular 4 din capitolul IV

V. ELABORAREA OFERTEI

Cerinte obligatorii :

V.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romana

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 de zile de la data deschiderii ofertelor, respectiv pana la data de 30.06.2007

V.3) Garantie de participare

Solicitat □ Nesolicitat X

Nu se solicita.

V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Se va face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Formularul "Propunere tehnica" va fi prezentat sub urmatoarea forma :

1.antet - datele de identificare ale producatorului / furnizorului  ;

2.continut - prezentarea, sub forma de text , a caracteristicilor tehnice, omologarilor si/sau certificarilor produselor pentru care depune oferta, astfel incat sa reiasa explicit, indeplinirea tuturor cerintelor formulate de beneficiar in caietul de sarcini.

3.final - semnaturile persoanelor autorizate ale furnizorului

- Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii, cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.

(cel putin cerintele din model in Formularul nr.5)

V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

- Completare formular 6 din capitolul IV

- Pretul din propunerea financiara se va exprima in lei (fara TVA).

Ofertantul va prezenta si propunerea financiara detaliata (formularul 7), care va cuprinde pretul unitar pentru fiecare produs si pretul total al ofertei, cu TVA si fara TVA la cantitatile maxime.

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta.

Nota: Se precizeaza ca, in conformitate cu legislatia in vigoare (OUG nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operatiunile de incasari si plati intre institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru furnizorul contractant sa deschida un astfel de cont la trezoreria in a carei raza teritoriala are sediul.

V.6) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro

Curs de referinta comunicat de BNR in ziua de 16.04.2007, ora 0900

V.7) Prezentarea ofertei

Cerinte obligatorii :

a) Adresa la care se depune oferta

U.M.01483 Zalau, str. Simion Barnutiu, nr.91, jud. Salaj, Biroul "CDC"

b) Data/ora limita pentru depunerea ofertei

Data: 30.04.2007 , ora 08.30

c) Numarul de exemplare in copie

o copie

d) Modul de prezentare a dosarului ofertei

Dosarul ofertei se va depune la sediul autoritatii contractante in urmatoarele conditii obligatorii:

- Dosarul ofertei in original si copia vor contine fiecare cate un plic inchis corespunzator si netransparent, pe care vor fi inscriptionate "ORIGINAL" , respectiv "COPIE"

- Documentele (NUMEROTATE, STAMPILATE SI SEMNATE PE FIECARE FILA) se vor introduce in urmatoarea ordine : opisul ofertei; cele doua declaratii; Certificatul eliberat de Administratia Financiara ; Certificatul eliberat de Administratia Locala ; Certificatul constatator eliberat de ORC ; Informatiile generale ; propunerea tehnica; propunerea financiara si centralizatorul de preturi.

- Cele doua plicuri (originalul si copia) se vor introduce intr-un plic, care trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata si care va fi insotit de scrisoarea de inaintare (Formularul 8).

- Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ซ A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 30.04.2007, ora 09.30 ป

e) Modificarea si retragerea ofertei

o            Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

o            In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.

o            Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la V.7. a-d, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in mod obligatoriu si inscriptia 'MODIFICARI'.

o            Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

f) Oferte intarziate

- Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare, sau care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei/orei limita pentru depunere (pct. V.7, lit.b ) se returneaza nedeschisa.

V.8) Deschiderea ofertelor

o            Ora:09,30 AM, ora locala a Romaniei

o            Data: 30.04.2007

o            Locul deschiderii ofertelor: sediul U.M.01483 Zalau, str. Simion Barnutiu, nr.91, jud. Salaj

o            Participantii la sedinta de deschidere trebuie sa prezinte o imputernicire scrisa din partea ofertantului prin care acesta din urma il angajeaza sa-l reprezinte.

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

VI.1) In mod exclusiv pretul cel mai scazut X 

Nota: Se aplica asupra fiecarui produs (reper) in parte, din ofertele corespunzatoare.

ALTE PRECIZARI

1) In caz de neprezentare a unor documente, nu va fi permisa completarea ulterioara iar ofertantul respectiv va fi descalificat.

2) Prelungirea contractului, cu maxim 4 luni, este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

In cazul in care ofertantii au oferte identice la un reper, castigatorul va fi cel care ofera un pret mai bun pentru reperul respectiv. Ofertantii au la dispozitie 4 h de la primirea notificarii prin fax, sa raspunda solicitarilor, in caz contrar, se considera ca nu fac diminuare de pret. In cazul in care nu raspunde solicitarilor nici un ofertant, se va atribui acelui ofertant care are cele mai multe repere castigate.

Este interzisa participarea la procedurile de achizitie a firmelor ce se regasesc in "Lista cu contractantii care se exclude de la alta procedura de atribuire a unui contract de achizitie ce implica si executarea unei obligatii de compensare", lista intocmita de Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala.

5) La semnarea contractului de achizitie furnizorul trebuie sa faca dovada obtinerii codului NATO de agent economic -NCAG(NATO and Goverment Entity) ,acordat de Biroul National de Certificare ( conform H.G. nr. 445/2003). Acesta se solicita in scris doar de catre operatorul economic declarat castigator, la urmatoarea adresa: b-dul Iuliu Maniu, nr. 7-9, sector 6, Bucuresti, punct de contact : tel. 4107880, int. 237

6) Eventualele contestatii se transmit catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor din Bucuresti Bd.Dinicu Golescu nr.38 sector 1 cod postal 010873 si catre autoritatea contractanta (in copie).

Ofertantul este obligat sa semneze si sa stampileze toate paginile, mai putin cele eliberate de autoritatile de stat in original. De asemenea, ofertantul este obligat sa anexeze un opis al documentelor si sa numeroteze fiecare pagina.

VII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

VII.1) Ajustarea pretului contractului

Nota: Oferta este ferma in lei pe toata durata de valabilitate a contractului.

DA □ NU X

VII.1) Garantia de buna executie a contractului 

DA X NU □

VII.2)Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare 

5% din valoarea contractului incheiat

VII.3) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului :

Conform O.U.G. 34/ 2006

CAPITOLUL IV - FORMULARE

Formular 1

Nr. ________ / _____

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,

denumire autoritate contractanta)

Referitor la _____ _______ ______ _________ pentru atribuirea contractului de

(tip procedura)

achizitie publica __________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

__________ ______ ____ ____- COD CPV ________________, va

adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

2.__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

3.__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,

S.C.____________________

_____ _______ ______ ____________

(adresa)

(semnatura autorizata)

Formular 2

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________ ______ ____ ,

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante __________ ______ ____ ___________ cu privire la orice aspect

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____ _______ ______ __________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii .

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formular 3

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006

Subsemnatul(a)__________ ______ ____ ___(denumirea,numele operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizarea de consumabile IT, cod CPV 30125100-2, la data de_______________, organizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, declar pe propria raspundere ca:

a)      nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege ;

b)      nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una din situatiile prevazute la lit. a) ;

c)      mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata_______________ ;

d)      nu am fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

_____ _______ ______ _________

(semnatura autorizata)

Formular 4

OFERTANTUL

_____ _______ ______ ______

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

  1. Denumirea/numele:
  2. Codul fiscal:
  3. Cont trezorerie
  4. Trezoreria
  5. Adresa sediului central:
  6. Telefon:
  7. Fax:
  8. E-mail:
  9. Certificatul de inmatriculare/inregistrare __________ ______ ____ __  (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
  10. Obiectul de activitate, pe domenii: __________ ______ ____ _______

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

  1. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____ _______ ______ _______

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

  1. Principala piata a afacerilor:

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formularul 5

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Propunere tehnica

(MODEL)

Catre .

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, ca am luat la cunostinta de prevederile caietului de sarcini si ne angajam prin prezenta sa furnizam produsele pentru care depunem oferta in conditiile stipulate in documentatia achizitiei.

2.Pentru produsele furnizate oferim urmatoarele garantii, de la data livrarii la sediul beneficiarului, astfel:

3. Prin prezentul act, unitatea noastra va aduce la cunostinta ca produsele pe care le oferim, satisfac in totalitate cerintele tehnice ale dumneavoastra, astfel:

produsele ofertate sunt noi si isi pastreaza caracteristicile fizico-mecanice in conditii de pastrare si utilizare la temepraturi -35 la +50 grade Celsius;

garantiile sunt cele date de producator in baza Certificatelor de garantie si calitate ce vor insoti produsele, acordandu-se garantie pe toata durata de exploatare si in cazul viciilor ascunse;

fiecare produs va avea marcat fabrica producatoare, STAS, seria si data fabricatiei, codul reperului, tipul si denumirea comerciala, iar in caz contrar ele vor aparea pe ambalajul care insotesc produsul;

livrarea se va face de unitatea noastra in termen de maxim 7 zile, dupa lansarea unei comenzi ferme , insotite de Certificatele de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate si certificate de garantie. Aceste certificate vor contine: tipul produsului, marca, data vanzarii, termen de valabilitate stabilit de producator, normele producatorului, instructiuni privind securitatea, mod de utilizare, conditiile in care se acorda garantia

in cazul in care apar unele vicii datorate producatorului in termenul de garantie oferit, unitatea noastra va inlocui in termen maxim de ________zile produsul respectiv;

receptia produselor va avea loc de fata cu un imputernicit al unitatii noastre, iar in cazul stabilirii unor neconcordante, acestea vor fi remediate in favoarea unitatii contractante;

in momentul livrarii produselor la sediul U.M.01483 Zalau, ele vor fi insotite de : factura fiscala, certificatul sau declaratia de conformitate emis de producator, precum si certificatul de garantie. Termenele de garantie incep din data receptiei finale de la beneficiar

declaratia de conformitate si certificatul de garantie vor fi semnate de catre emitent, autentificate prin stampilare, vor contine toate informatiile prevazute de legislatia in vigoare, inscrise lizibil, explicit si fara ambiguitati;

toate materialele de ambalare a produselor, precum si materialele necesare in vederea protectiei coletelor nu se factureaza si raman in proprietatea achizitorului, nefiind returnabile;

..................................................

Toate aceste note sunt conforme cu caietul de sarcini nelezand interesele comerciale ale contractantului

Data  Director

___________

Formularul 6

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

__________ ______ ____ __________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam __________ ______ ____ ____pentru suma de_____ _______ ______ __________lei

(denumirea produselor) , (suma in litere si in cifre)

reprezentand   ________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare

(suma in litere si in cifre)

de _____ _______ ______ __________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de _____ _______ ______ ____________, si

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Data _____/_____/_____

___________________, in calitate de _____ _______ ______ ______, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumirea/numele ofertantului)

Formularul 7

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru furnizare de produse

Pozitia

(nr.crt.)

Denumire produs solicitat

Cantitati maxime

Oferta financiara - RON

Pret unitar

Fara tva

VALOARE

(col.2x3)

T.V.A.

(col.4x0,19)

TOTAL GENERAL

X

X

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formularul 8

OFERTANTUL  Inregistrat la sediul autoritatii contractante

......... nr......./.........

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ............... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare aparuta in S.E.A.P. la nr. .... din ......... , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............ , noi ...................... va transmitem alaturat urmatoarele:

Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand:

a)             oferta;

b)            documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ......... 

Cu stima,

Ofertant,

........

(semnatura autorizata)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.