Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » legislatie
Material de instruire introductiv generala

Material de instruire introductiv generala


MATERIAL DE INSTRUIRE

INSTRUIRE

INTRODUCTIV GENERALADEPARTAMENT SSM

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate principal al societatii este : LUCRARI DE RETELE EDILITARE (APA, CANAL, GAZE)

LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Legislatia de securitate si sanatate in munca care reglementeaza functionarea S.C. ACVATOT S.R.L. este urmatoarea :

a.       Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

b.      Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 /2006 aprobata prin Hotararea nr. 1425/2006

c.       Hotararea 971/2006 privind cerintele minime pt. semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca

d.      Hotarirea 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

e.       Hotararea 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

f.       Hotararea 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori,in special de afectiunile dorsolombare

g.      Hotararea 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

h.      Hotararea 493/2006 privind cerintele minime de securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

i.        Hotararea 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

j.        Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare

k.      Ordinul 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002

l.        Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatii desfasurate

m.    Primul ajutor la locul accidentului

ELEMENTELE DE BAZA IN ELABORAREA LEGISLATIEI

Drepturile fundamentale ale indivizilor stabilite prin Constitutia Romaniei, care devine astfel actul generator al intregii legislatii a securitatii si sanatatii in munca:

Art. 22 (1): dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate.

Art. 41(2): salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de securitate privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.

Obligatia transpunerii directivelor UE in domeniu.

LOCUL SI ROLUL LEGISLATIEI SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA IN LEGISLATIA NATIONALA

Loc: componenta a legislatiei de securitate sociala.

Rol: protejarea unui segment specific de populatie - populatia activa - impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala de la locurile de munca.

STRUCTURA SISTEMULUI DE REGLEMENTARI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA IN ROMANIA

Pentru a prezenta structura sistemului legislativ al securitatii si sanatatii muncii in Romania este necesara mai intai delimitarea acestuia.

Se pot distinge doua categorii de acte juridice:

A)    Acte care legifereaza strict numai activitati in legatura directa cu masurile de securitate si sanatate in munca, formand o asa numita "legislatie de baza", dintre care fac parte:

Legea securitatii si sanatatii muncii nr. 319/2006;

Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006.

Cerinte minime de securitate.

Norme legale privind organizarea si functionarea administratiei de stat cu atributii de indrumare si control in domeniul securitatii si sanatatii;

Dispozitii legale privind certificarea echipamentelor de protectie, tehnice si de lucru, din punct de vedere al securitatii si sanatatii;

Norme referitoare la raspunderea pentru nerespectarea masurilor de securitate si sanatate in munca

B) Acte care contin, dar numai in subsidiar, si norme juridice de securitate a muncii, formand o asa numita "legislatie conexa" legislatiei de securitate a muncii.

Constitutia Romaniei, art. 22 si art. 38;

Codul Muncii;

Dispozitiile privind durata timpului de munca si a celui de odihna, munca de noapte, orele suplimentare;

Prevederi privind disciplina in munca;

Dispozitii referitoare la regimul produselor si substantelor toxice, al unor instalatii cu grad ridicat de risc, al materialelor explozive;

Dispozitii care reglementeaza drepturile angajatilor, ale sindicatelor.

Daca se tine seama de aria de obligativitate, dar si de caracterul general sau particularizat, concret aplicativ, aceleasi acte se pot grupa dupa cum urmeaza: 

A. LEGISLATIA PRIMARA = legi, HG-uri, care stabilesc cadrul general, principiile si regulile de baza pentru domeniul securitatii si sanatatii in munca

B. LEGISLATIA SECUNDARA = normele metodologice si standardele de securitate a muncii, emise de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii si alte organe abilitate, obligatorii fie pentru toti agentii economici, fie numai pentru o activitate, o categorie de persoane etc.

C. LEGISLATIA TERTIARA = instructiuni de securitate si sanatate a muncii, care se elaboreaza de utilizatorul lor si sunt obligatorii numai pentru acesta.

A.    LEGISLATIA PRIMARA

LEGEA NR. 319 / 2006 A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Rol: lege fundamentala pentru realizarea securitatii si sanatatii in munca = elementul generator pentru toate reglementarile juridice de securitate a muncii.

Continut: Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, securitatea sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii. (Art. 1 (2)).

Functii: - defineste domeniul: securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca;

stabileste principiile prevenirii;

traseaza cadrul general pentru procesul de legiferare in domeniul securitatii muncii;

traseaza cadrul general pentru desfasurarea si organizarea activitatii preventive

Aria de aplicare ART. 3

se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private.

prevederile legii se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor.

lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii,

elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti

la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;

angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu

cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

Beneficiari lucratorii, membrii cooperatori, persoanele angajate cu conventii civile, cu exceptia celor care au drept obiect activitati casnice, precum si ucenicii, elevii si studentii in perioada efectuarii practicii profesionale.

Structura:

CAP. I Dispozitii generale

CAP. II Domeniu de aplicare

CAP. III Obligatiile angajatorilor

CAP. IV Obligatiile lucratorilor

CAP. V Supravegherea sanatatii

CAP. VI Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor

CAP. VII Grupuri sensibile la riscuri

CAP. VIII Infractiuni

CAP. IX Contraventii

CAP. X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu

CAP. XI Dispozitii finale

B.     LEGISLATIA SECUNDARA

NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA NR. 319 / 2006

Reglementeaza procedurile de aplicare a unor principii prevazute in legislatia primara, sunt nominalizate expres in Legea securitatii si sanatatii muncii nr.319/2006, constituind anexa la aceasta.

Au ca obiect : 

- Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca

- Servicii de prevenire si protectie

- Organizarea si functionarea comitetelor de securitate si sanatate in munca

- Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

- Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific

- Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor

de munca si a incidentelor periculoase,semnalarea, cercetarea, declararea si

raportarea bolilor profesionale

- Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

NORMATIVUL - CADRU DE ACORDARE SI UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE

- conf. HG nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca in functie de factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala existenti la fiecare loc de munca.

STANDARDELE DE SECURITATE A MUNCII

Rol: reglementeaza conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de productie si mediul de munca, astfel incat in cazul unei utilizari normale (inclusiv mentenanta) sa nu genereze accidente si imbolnaviri profesionale.

Functii:

instrument al controlului si autocontrolului de securitate a muncii;

instrument folosit in elaborarea programelor de prevenire la nivelul agentilor economici.

Categorii:

standarde de terminologie, care au in vedere reglementarile nationale in domeniul securitatii muncii si alinierea la prevederile Uniunii Europene;

standarde pentru forme, dimensiuni, continut, pentru mesajele de atentionare, avertizare, interdictie (semnale, marcaje, etichete), care urmaresc alinierea legislatiei nationale la cerintele europene si internationale, ca si satisfacerea conditiilor de transport, manipulare, depozitare, punere in functiune;

standarde de cerinte (caracteristici, performante), care ofera o baza clara pentru: proiectare si fabricatie, certificare, utilizare, transport si depozitare, scoatere din uz, dezmembrare (casare).

Respectarea prevederilor standardelor se asigura prin certificarea produselor.

C. LEGISLATIA TERTIARA

Componente:

instructiuni proprii de securitate a muncii.

Rol: detaliaza si particularizeaza prevederile legislatiilor primara + secundara la conditiile date, reale, ale proceselor de munca desfasurate de agentii economici.

Arie de aplicabilitate: emitentul.

INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrari speciale.

Instruirea trebuie sa fie:

a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

b) periodica si ori de cate ori este necesar.

Angajatorul se va asigura ca lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca, pe durata desfasurarii activitatilor.

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare.

Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora.

Instruirea prevazuta trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.

Instruirea trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii si/sau unitati

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru.

Perioada de timp in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei faze:

a) instruirea introductiv generala;

b) instruirea la locul de munca;

c) instruirea periodica.

La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator .

Fiecare angajator are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

Angajatorul trebuie sa dispuna de un program de instruire - testare, pe meserii sau activitati.

Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Completarea fisei de instruire se va face cu pasta sau cerneala, imediat dupa verificarea instruirii.

Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si verificat instruirea.

Fisa de instruire va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a fisei de aptitudini completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare.

Pentru persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, reguli privind instruirea si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate.

Pentru lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii in intreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate in munca precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

Instruirea se consemneaza in fisa colectiva de instruire conform modelului stabilit

Fisa colectiva de instruire se intocmeste in doua exemplare, un exemplar se va pastra de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.

Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la securitate si sanatate in munca vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instructaj.

Instruirea introductiv generala :

Instruirea introductiv generala se face:

a) la angajarea lucratorilor

b) lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;

c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;

d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.

Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate in munca precum si masurile si activitatile de prevenbire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

Instruirea introductiv generala se face de catre

a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

sau

b) lucratorul desemnat;

sau

c) un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire;

sau

d) serviciul extern de protectie si prevenire.

Instruirea introductiv generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 persoane.

Durata instruirii introductiv generale depinde de specificul activitatii si riscurile pentru securitate si sanatate in munca precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

Angajatorul stabileste prin decizie durata instruirii introductiv generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore.

Sunt exceptate de la prevederile persoanele aflate in vizita carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din intreprindere si/sau unitate.

In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

a) legislatia de securitate si sanatate in munca;

b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;

c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

(2) Continutul instruirii introductiv generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre angajator.

Instruirea introductiv generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste.

Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv generala.

Instruirea la locul de munca :

Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 84 inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul intreprinderii si/sau unitatii.

Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 persoane.

Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste in instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv impreuna cu:

a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

sau

b) lucratorul desemnat;

sau

c) un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire;

sau

d) serviciul extern de protectie si prevenire.

Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de protectie si prevenire/serviciul extern de protectie si prevenire si aprobate de catre angajator care vor fi pastrate la persoana ce efectueaza instruirea.

Instruirea la locul de munca va cuprinde

a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

e) instruirea la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.

Admiterea definitiva la lucru a lucratorului instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

Instruirea periodica:

Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 84 si are drept scop reamprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

Intervalul intre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru si nu va fi mai mare de 6 luni.

Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de protectie si prevenire/serviciul extern de protectie si prevenire si aprobate de catre angajator care vor fi pastrate la persoana ce efectueaza instruirea.

Reinstruire:

Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:

a) cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare;

b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;

c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;

d) la executarea unor lucrari speciale;

e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

f) la modificarea tehnologiilor existente sau proceduri de lucru;

g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Durata reinstruirii nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste in instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv impreuna cu:

a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

sau

b) lucratorul desemnat;

sau

c) un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire;

sau

d) serviciul extern de protectie si prevenire.

Reinstuirea se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de protectie si prevenire/serviciul extern de protectie si prevenire si aprobate de catre angajator care vor fi pastrate la persoana ce efectueaza instruirea.

PERICOL GRAV SI IMINENT DE ACCIDENTARE

Starea de pericol grav si iminent de accidentare poate fi constatata de catre orice lucrator din intreprindere si/sau unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire si protectie cu care intreprinderea si/sau unitatea a incheiat contract, precum si de catre inspectorii de munca.

 La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate:

   a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;

   b) evacuarea personalului din zona periculoasa;

   c) anuntarea serviciilor specializate;

   d) anuntarea conducatorilor ierarhici;

   e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.

 Angajatorul va desemna lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca si va asigura instruirea acestora.

  Angajatorul trebuie:

    -sa intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;

-sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;

    -sa instruiasca lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul in care si-au insusit cunostintele.

    -sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa ii instruiasca in acest sens;

-sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.

   -angajatorul trebuie sa stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.

   -sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol grav si iminent, sa asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interventiei;

   -sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni.

Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile de securitate tinand seama de natura activitatilor, numarul de lucratori, organizarea teritoriala a activitatii si de prezenta altor persoane in afara celor implicate direct in procesul muncii.

ACCIDENTE DE MUNCA

In sensul Legii 319 / 2006, a securitatii si sanatatii in munca, prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

Tot in sensul acestei legi, boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti sunt de natura profesionala.

v     Este, de asemenea, accident de munca:

a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;

b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in afara granitelor tarii, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;

c) accidentul survenit in cadrul activitatilor cultural-sportive organizate, in timpul si din cauza indeplinirii acestor activitati;

d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti;

e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;

f) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;

h) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca;

i) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare;

j) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;

k) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de angajator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;

l) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane, delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute in documentul de deplasare;

m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;

o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;

p) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;

q) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

v     Accidentele de munca se clasifica, in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate, in:

a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza.

Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza dupa cum urmeaza:

a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;

b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si in situatiile cu persoane date disparute;

c) de catre Inspectia Muncii, in cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune.


OBLIGATIILE ANGAJATORULUI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA


Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.

Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului.

In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea si instruirea lucratorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. (1), tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente.

Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;

b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;

c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:

a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

(6) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.

Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si iminent

Angajatorul are urmatoarele obligatii :

a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii, tinand seama de alte persoane prezente;

b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

Angajatorul trebuie sa desemneze lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.

Numarul lucratorilor , instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii si/sau unitatii.

Angajatorul are urmatoarele obligatii :

a) sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;

b) sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent;

c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.

Lucratorii care, in cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate pentru acestia.

Angajatorul trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol.

Lucratorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru cazurile prevazute la alin. (3), cu exceptia situatiilor in care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava.

Alte obligatii ale angajatorilor :

a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat;

c) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca

d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii :

a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;

b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;

c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;

d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;

f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;

g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare;

i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;

j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e);

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie;

s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.

ALIMENTATIA DE PROTECTIE

Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

MATERIALELE IGIENICO-SANITARE

Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.

Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca,Regulamentul de ordine interioara si/sau contractul individual de munca.

INFORMAREA LUCRATORILOR

Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii;

Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara, care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa, sa primeasca informatii adecvate privind aspectele care privesc acesti lucratori.

Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, in vederea indeplinirii atributiilor si in conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aiba acces la:

a) evaluarea riscurilor si masurile de protectie

b) evidenta si rapoarte existente

c) informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu.

CONSULTAREA SI PARTICIPAREA LUCRATORILOR

Angajatorii consulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

Aplicarea prevederilor implica:

a) consultarea lucratorilor;

b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri;

c) participarea echilibrata.

Lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor iau parte in mod echilibrat sau sunt consultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la:

a) orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea in munca;

b) desemnarea lucratorilor

d) recurgerea, dupa caz, la servicii externe

e) organizarea si planificarea instruirii

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor au dreptul sa solicite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens, in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii surselor de pericol.

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudiciati din cauza activitatii

Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, si sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din prezenta lege.

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si/sau lucratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile competente, in cazul in care considera ca masurile adoptate si mijloacele utilizate de catre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca.

Reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor trebuie sa li se acorde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari, in timpul vizitelor de control. La nivelul angajatorului se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza comitete de securitate si sanatate in munca (la un numar de angajati de min. 50)

SUPRAVEGHEREA SANATATII

Masurile prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale.

Masurile prevazute vor fi stabilite astfel incat fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate.

Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii.

OBLIGATIILE SI DREPTURILE LUCRATORILOR PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

In mod deosebit, lucratorii au urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru securitatea sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

ECHIPAMENTELE DE MUNCA , ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE

v       Echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca; Echipamentele de munca trebuie sa corespunda prevederilor din normele, standardele si din alte reglementari referitoare la securitatea muncii si sa nu prezinte pericol pentru sanatatea sau viata angajatilor

v     Echipamentul individual de protectie reprezinta orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv(EIP)

v       EIP se acorda obligatoriu si gratuit angajatilor de catre angajator, care asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare

v       In cazul degradarii EIP , respectiv al pierderii calitatii de securitate, se acorda obligatoriu un nou echipament

RASPUNDEREA JURIDICA

Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la securitatea si sanatatea muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala sau penala dupa caz, potrivit legii .

Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006 stabileste clar penalitati privind nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea muncii, constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii.

CONSECINTELE POSIBILE ALE NECUNOASTERII SI NERESPECTARII LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CONTRAVENTII LEGEA 319/2006

ART. 39

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 13 lit. b), c), p) si r).

ART. 13

b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;

c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie;

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 13 lit. n).

Art.13 lit. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) si b), art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) si o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) si ale art. 32 alin. (2).

ART. 12

(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat;

ART. 13

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;

d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;

f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;

h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare;

i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;

j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e);

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

ART. 20

(1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrari speciale.

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:

a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

b) periodica si ori de cate ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura ca lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca, pe durata desfasurarii activitatilor.

(4) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare.

ART. 29

(1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza dupa cum urmeaza:

a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;

ART. 32

(2) Accidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de catre acesta la inspectoratul teritorial de munca, precum si la asigurator, potrivit legii.

(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) si (3), art. 13 lit. q) si s) si ale art. 27 alin. (1) lit. a) si b).

ART. 7

4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;

b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;

c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

(5) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:

a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

(6) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.

ART. 8

(1) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute la art. 6 si 7, angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate, denumiti in continuare lucratori desemnati.

(2) Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege.

(4) Daca in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe.

(5) In cazul in care angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. (4), acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si trebuie sa aiba acces la informatiile prevazute la art. 16 alin. (2).

(6) Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si sanatatea in munca si, cel mult, atributii complementare.

ART. 11

(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;

b) sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent;

c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.

(3) Angajatorul trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol.

ART. 13

s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.

q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

ART. 27

(1) Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de indata, dupa cum urmeaza:

a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate eveni-mentele asa cum sunt definite la art. 5 lit. f);

b) asiguratorului, potrivit <LLNK 12002  346 10 201 0 18>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

(6) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte:

a) incalcarea dispozitiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 si 16;

ART. 9

(1) In toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si a celor de protectie, tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora in cadrul intreprinderii si/sau unitatii, se impune ca:

a) lucratorii desemnati sa aiba capacitatea necesara si sa dispuna de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe sa aiba aptitudinile necesare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate;

ART. 10

(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii, tinand seama de alte persoane prezente;

b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.

(3) Numarul lucratorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii si/sau unitatii.

ART. 16

(1) tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii;

b) masurile luate in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) si (3).

(2) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara, care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa, sa primeasca informatii adecvate privind aspectele la care s-a facut referire la alin. (1), care privesc acesti lucratori.

+ DSP b) incalcarea dispozitiilor art.14, 15 si ale art.34, alin.(1)

ART. 14

Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

ART. 15

(1) Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

ART. 34

(1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate publica teritoriale si a municipiului Bucuresti.

(7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 11 alin. (2) si (4), ale art. 17, 19 si 21.

ART. 11

(4) Lucratorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru cazurile prevazute la alin. (3), cu exceptia situatiilor in care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava.

(2) Lucratorii care, in cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate pentru acestia.

ART. 17

Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, in vederea indeplinirii atributiilor si in conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aiba acces la:

a) evaluarea riscurilor si masurile de protectie, prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b);

b) evidenta si rapoartele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) si d);

c) informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu.

ART. 19

In vederea realizarii prevederilor art. 16, 17 si ale art. 18 alin. (1), la nivelul angajatorului se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza comitete de securitate si sanatate in munca.

ART. 21

(1) Instruirea prevazuta la art. 20 alin. (1), (2) si (4) nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora.

(2) Instruirea prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prevazuta la art. 20 alin. (4) trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii si/sau unitatii.

(8) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei urmatoarele fapte:

a) incalcarea dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. c) si d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) si (6) si ale art. 36;

ART. 12

(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

c) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

ART. 13

g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

ART. 18

(5) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudiciati din cauza activitatilor la care s-a facut referire in alin. (1)-(3).

(6) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, si sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din prezenta lege.

ART. 36

Angajatorii au obligatia sa amenajeze locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice.

+ DSP- incalcarea dispozitiilor art.34, alin.(5)

ART. 34

5) Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca.

(9) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate;

b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

c) darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a constructiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice;

d) intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta;

e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise;

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice;

g) asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie;

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca;

i) transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si produselor;

j) delimitarea, ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase;

k) semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

l) asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca;

m) utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca;

n) asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie;

o) asigurarea iluminatului de siguranta;

p) organizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului individual de protectie;

q) intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzator clasificarii minelor din punctul de vedere al emanatiilor de gaze;

s) amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime, in spatii inchise si in conditii de izolare.

ART. 40

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de catre serviciile externe a raportului semestrial de activitate

ART. 41

Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 39 alin. (2)-(9) si la art. 40 se aplica angajatorilor.

ART. 42

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 39 alin. (2)-(9) si la art. 40 se fac de catre inspectorii de munca.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 39 alin. (6) lit. b) si alin. (8) lit. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si al unitatilor subordonate.

(3) In caz de constatare a unei situatii care se incadreaza in prevederile art. 37 si 38, inspectorii prevazuti la alin. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala competente, potrivit legii.

ART. 43

(1) Prevederile art. 39 alin. (2)-(9) si ale <LLNK 12001  2130 302 40 71>art. 40 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12002  180 10 201 0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat, inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

ART. 44

Angajatorii raspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, in masura in care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat.

RISCURI DE ACCIDENTARE A ANGAJATILOR SPECIFICE ACTIVITATII SOCIETATII

Elementele sistemului de munca

executant - omul implicat nemijlocit in realizarea sarcinii de munca.

sarcina de munca - totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le efectueze executantul,prin intermediul mijloacelor de productie pentru realizarea scopului sistemului de munca si a conditiilor impuse de realizare a acestora.

echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;

mediul de munca - totalitatea conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care executantul isi desfasoara activitatea.

Factorii de risc (pericolele) de accidentare, imbolnavire, deteriorare a proprietatii sau mediului sunt factori (insusiri, stari procese, fenomene, comportamente etc.) proprii elementelor sistemului de munca

A.Factori de risc proprii executantului - comportament accidentogen sub forma unei actiuni gresite sau omisiuni (intarziere in executie, executie gresita etc.), respectiv erori:

ACTIUNI GRESITE

Executare defectuoasa de operatii

comenzi;

manevre;

pozitionari;

fixari;

asamblari;

reglaje;

utilizarea gresita a mijloacelor de securitate

Nesincronizari de operatii la locul de munca:

intarzieri

devansari

Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca:

pornirea echipamentelor tehnice;

intreruperea functionarii echipamentelor tehnice;

alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie electrica

deplasari, stationari in zone periculoase;

deplasari cu pericol de cadere:

- de la acelasi nivel:

- prin dezechilibrare

- alunecare

- impiedicare

Comunicari accidentogene

OMISIUNI

Omiterea unei operatii in timpul muncii

Neutilizarea mijloacelor de securitate individuale(casca,bocanci bombeu metalic,vesta semnalizare,manusi, etc.) si colective (detectoare gaze,blindaje metalice etc.)

B.Factori de risc proprii sarcinii de munca continut sau structura necorespunzatoare a sarcinii de munca in raport cu scopul sistemului de munca sau cu cerintele impuse de situatiile de risc operatii, reguli, procedee gresite, absenta unor operatii, metode de munca necorespunzatoare).

CONTINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA IN RAPORT CU CERINTELE DE SECURITATE:

Operatii,reguli, procedee gresite

Absenta unor operatii

Metode de munca necorespunzatoare (succesiunea gresita a operatiilor)

Riscuri / Factori de risc

Factori organizationali si de conducere:

ambiguitatea rolului (sarcinilor);

conflicte intre diferitele cerinte profesionale;

responsabilitati fata de echipamente, oameni si securitatea lor sau, din contra, lipsa responsabilitatii

lipsa de consultare si participare la luarea de decizii;

restrictii nejustificate in raport cu comportamentul  in munca;

lipsa posibilitatii de control si autocontrol si a ritmului de lucru;

lipsa sigurantei locului de munca;

Relatii interpersonale:

relatii dificile cu sefii, colegii si/sau subordonatii;

climat psihosocial necorespunzator;

lipsa sentimentului de apartenenta la grup

lipsa sentimentului de siguranta;

lipsa increderii in propria persoana;

lipsa aprecierii, recunoasterii si sustinerii din partea celorlalti.

SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI:

Solicitare fizica:

- efort static

- efort dinamic

- pozitii de lucru fortate sau vicioase

Solicitare psihica:

- ritm de munca mare

- decizii dificile in timp scurt

- operatii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex

- monotonia muncii

Riscuri / Factori de risc

Factori psihosociali de risc

Natura, continutul si caracteristicile sarcinii de munca, conducand: fie la suprasolicitare (cantitativa / calitativa), fie la subsolicitare sau la alternarea ultimei situatii in momente de urgenta (incidente, avarii)

Efort mental datorat exclusiv naturii sarcinii de munca cu urmatorii indicatori:

indicatori de complexitate/viteza;

numarul de alegeri de rutina;

numarul de alegeri constiente;

varietatea tipurilor de conduite;

durata ciclului si numarul de operatii/ciclu;

efortul de memorare;

rapiditatea in executie;

nivelul de atentie cerut

gradul de precizie

C. Factori de risc proprii echipamentelor de munca - se manifesta sub urmatoarele forme:

1. FACTORI DE RISC MECANIC

Miscari periculoase

Miscari functionale ale echipamentelor tehnice

- organe de masini in miscare

- curgeri de lichide

- autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor tehnice

Deplasari sub efectul gravitatiei:

- alunecare

- rostogolire

- rasturnare

- cadere libera

- scurgere libera

- deversare

Deplasari sub efectul propulsiei:

- proiectare de corpuri sau particule

- deviere de la traiectoria normala

- balans

- recul

- socuri excesive

- jet, eruptie

Suprafete de lucru sau contururi periculoase:

- intepatoare;

- taioase;

- alunecoase;

- abrazive;

- adezive;

Recipienti sub presiune

Vibratii excesive ale echipamentelor tehnice

Riscuri / Factori de risc

In raport cu echipamentele, instalatiile, dispozitivele si uneltele de lucru

Factori de risc mecanic (exemple):

existenta organelor de masini in miscare - lovire si / sau  strivire a mainilor

lovire de catre bratul excavatorului in timpul efectuarii lucrarilor de sapare

cadere de obiecte, materiale din mijloace de transport care se deplaseaza in  vecinatatea zonei de lucru

proiectarea de obiecte sau particule:

recul provocat de utilizarea pikamer-ului

proiectarea unor jeturi de fluide de lucru

lovire de catre mijloacele de transport in timpul lucrului

suprafete taioase, intepatoare, suprafete nedebavurate, banda de otel pentru protectie mecanica

2. FACTORI DE RISC TERMIC

Temperatura ridicata a suprafetelor sau obiectelor

Riscuri / Factori de risc

In raport cu echipamentele, instalatiile, dispozitivele si uneltele de lucru

Factori de risc termic (exemple):

lucrul cu flacara deschisa sau aparitia flamelor cauzate de retele electrice aflate sub tensiune, care pot avea ca urmare arsura termica

contactul direct al tegumentelor cu suprafete metalice reci sau fierbinti

3. FACTORI DE RISC ELECTRIC

Curentul electric

- atingere directa

- atingere indirecta

Riscuri / Factori de risc

In raport cu echipamentele, instalatiile, dispozitivele si uneltele de lucru

Factori de risc electric (exemple):

electrocutare prin atingere directa:

► la dezlegarea cablurilor

► atingerea accidentala a elementelor ramase sub tensiune

curent electric:

► prin atingere indirecta: la deteriorarea accidentala a izolatiilor

► prin aparitia tensiunii de pas

4. FACTORI DE RISC CHIMIC

Substante inflamabile

Riscuri / Factori de risc

In raport cu echipamentele, instalatiile, dispozitivele si uneltele de lucru

Factori de risc chimic (exemple):

lucrul cu substante toxice

lucrul cu substante inflamabile: izolatii, carburanti, lubrifianti

D. Factori de risc proprii mediului de munca

1. FACTORI DE RISC FIZIC

Temperatura aerului:

- ridicata

- scazuta

Umiditatea aerului:

- ridicata

- scazuta

Curenti de aer

Presiunea aerului:

- ridicata

- scazuta

Zgomot

Vibratii

Iluminat:

- nivel de iluminare scazut

- stralucire

Calamitati naturale (traznet, inundatii, vant, seisme etc.)

Riscuri / Factori de risc

Factori de risc in raport cu mediul de munca

Factori de risc fizic (exemple):

temperaturi ridicate / coborate ale aerului

curenti de aer, in special in anotimpul rece

niveluri de iluminare variabile, insuficiente cantitativ, cu deficiente calitative

incarcari electrostatice prin inductie la aplicarea tensiunii de incercare (soc electric)

calamitati naturale

prezenta microorganismelor

Campuri electrice si magnetice

campuri electrice si magnetice statice

campuri electromagnetice la frecventa retelei (50 Hz)

unde de radiofrecventa (dar cu valori ale parametrilor sub limita maxima admisa)

2. FACTORI DE RISC CHIMIC

Substante chimice

RISCURI

a) Riscuri proprii executantului

      erori de decizie

      erori de executie

      capacitatea executantilor de a percepe riscurile

      nesincronizarea de operatii

      atitudini periculoase in timpul muncii

b) Riscuri proprii sarcinii de munca

Riscuri legate de :

      organizarea , conceperea si repartizarea sarcinii de munca

      dimensionarea sarcinii de munca

      securitatea colectiva si individuala

      semnalizarea pericolelor

      manipularea maselor( manuala si mecanica)

      masuri organizatorice de electrosecuritate

      lucrari de intretinere si reparatii

      supraveghere medicala

      prim ajutor

c) Riscuri proprii echipamentelor de munca si materialelor

      de natura mecanica

      legate de utilaje sub presiune

      legate de echipamente mobile si unelte manuale

      legate de temperaturi extreme

      de natura electrica

      legate de natura chimica a produselor( toxicitate)

      legate de incendii si explozii

      legate de reactii periculoase

d) Riscuri proprii mediului de munca

Legate de :

      cai si suprafete de circulatie

      incinte de lucru

      amenajarea locului de munca

      microclimat

      caile, scarile, iesirile de siguranta

      iluminat

      zgomot

      prezenta noxe chimice

      ventilatie

      dotari social-sanitare

ABORDAREA ERGONOMICA A RISCURILOR

CARACTERISTICILE

ACTIVITATII

FACTORI DE RISC ERGONOMIC

Cerinte fizice ale sarcinii de munca

 • Efort fizic mare pentru efectuarea unor operatii
 • Ritm impus
 • Repetarea aceleiasi operatii timp indelungat
 • Efectuarea unei operatii in mod constant, fara pauze sau intreruperi sau cu pauze insuficiente
 • Mentinerea aceleiasi pozitii in timpul efectuarii sarcinii de munca
 • Pozitie asezat timp indelungat
 • Realizarea sarcinii de munca cu corpul intr-o pozitie instabila
 • Realizarea sarcinii de munca cu torsiunea trunchiului
 • Folosirea mainii ca un ciocan
 • Folosirea mainilor sau a corpului pe post de presa, pentru sustinerea obiectelor in timpul efectuarii sarcinii de munca
 • Obiecte sau persoane transportate pe distante lungi
 • Manipularea antreneaza o miscare brusca a masei

Conditii ale locului si postului de munca

 • Sarcini de munca ce implica distante mari de actionare (implicand intinderea operatorului)
 • Suprafete de lucru prea inalte sau prea joase
 • Plan de lucru cu denivelari, implicand manipulare la diferite niveluri
 • Suprafete si incaperi de lucru, masini sau vehicule cu vibratii.
 • Margini ale elementelor postului de munca sau ale obiectului muncii exercitand presiuni asupra muschilor si tendoanelor
 • Distanta pe orizontala prea mare
 • Distanta pe verticala sub nivelul genunchilor sau deasupra umerilor.
 • Pardoseala ori suprafata de miscare neregulata, alunecoasa sau inclinata
 • Punct de sprijin al piciorului instabil

Locul de munca nu permite manipulari manuale sigure /confortabile

Caracteristici ale obiectului (obiectelor) manipulat (e)

 • Folosire a unor unelte / instrumente manuale inadecvate
 • Manusi voluminoase, prea stramte sau prea largi
 • Obiecte sau persoane transportate, grele
 • Obiect al muncii alunecos sau fara manere
 • Obiect al muncii cu masa instabila, cu continut care se deplaseaza
 • Obiect al muncii manipulat la distanta, cu trunchiul flectat ori torsionat
 • Obiect al muncii cu margini, muchii taioase

Conditii de mediu

 • Temperaturi scazute
 • Umiditate a aerului crescuta
 • Curenti de aer
 • Vibratii localizate

RISCURI  ERGONOMICE

Factori ergonomici de risc

Factori de risc cu actiune directa

efort fizic dinamic, miscari necesitand forta excesiva si amplitudine mare a miscarilor articulare

pozitii de munca vicioase, dificile

pozitii de munca statice prelungite

manipulare manuala a maselor

Factori de risc cu actiune indirecta

stresul psihic

temperaturi scazute, umiditate crescuta, curenti de aer,

munca in exterior

iluminat deficitar

amenajare necorespunzatoare a incaperilor / locurilor de munca din punct de vedere al cerintelor ergonomice

parcurgerea unor trasee dificile, cu relief accidentat

dotari insuficiente cu utilaje, materiale, scule, mijloace de transport

neasigurarea cu echipament de lucru corespunzator si eficient

program de lucru prelungit

constrangere temporala

factori extraprofesionali - oboseala fizica

vulnerabilitate individuala

MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

v     Primul ajutor in caz de electrocutare :

La tensiunea de sub 1000V exista pericolul de electrocutare a salvatorului . In primul rind se deconecteaza instalatia, se scoate accidentatul cu mijloace de protectie electroizolante (cizme si manusi)

Daca accidentatul este constient se linisteste, se observa culoarea pielii, transpiratia fetei si a palmelor, prezenta si caracteristicile respiratiei si pulsului

Daca accidentatul este in contact cu instalatia electrica si se afla la inaltime :

Se iau masuri preventive de evitare a caderii accidentatului

Se sprijina accidentatul cu propte izolante

Se organizeaza atenuarea caderii prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a unor suporturi groase la locul eventualei caderi (paie, materiale textile,crengi)

Orice electrocutat chiar daca nu acuza stari de rau el trebuie tinut in repaus  aproximativ 1 ora

Daca starea de rau se agraveaza, se va pune accidentatul in pozitia culcat cu picioarele ridicate, imbracamintea se descheie in zona gitului, pieptului si abdomenului si se asigura transportul cu salvarea la urgenta fiindca ulterior pot surveni tulburari de ritm cardiac

v     Primul ajutor in caz de arsuri

Arsuri termice :

La arsuri superficiale se procedeaza la imersia imediata cu apa sau alcool, indepartarea oricarei surse de presiune si acoperirea cu un pansament steril

La arsuri mai serioase se controleaza respiratia victimei, se acopera zona cu pansament steril, se aplica tratamentul pentru soc si se asigura transportarea victimei la spital

Arsura electrica :

Se scoate victima de sub actiunea curentului electric (cind accidentul se produce la sol)

Se controleaza respiratia si circulatia singelui

Se acopera arsurile cu pansament steril

Se imobilizeaza eventualele fracturi sau luxatii

v     Reanimarea cardio-respiratorie :

Se aplica pentru reanimarea unei persoane care nu respira (stop respirator) si a carei inima a incetat sa bata (stop cardiac)

Reanimarea incepe dupa ce se verifica respiratia si pulsul victimei (in absenta acestora se considera victima in stare de stop cardio-respirator)

Faze de interventie :

Aprecierea capacitatii de raspuns a victimei

Eliberarea cailor respiratorii

Verificarea existentei respiratiei

Ventilrea plaminilor

Verificarea existentei pulsului

Masajul cardiac extern

Deschiderea cailor respiratorii se face prin :

Rasturnarea capului, ridicarea barbiei

Impingerea mandibulei fara rasturnarea capului

Ventilarea plaminilor se realizeaza incet, timp de 1-1,5 secunde pentru fiecare insuflare, executindu-se 12 cicluri respiratorii / minut

Masajul cardiac extern se realizeaza astfel :

Se aseaza victima pe o suprafata plana si tare si pentru o buna irigare a creierului se ridica membrele inferioare

Se aplica presiunea in jmatatea inferioara a sternului, pe lungime, comprimindu-se pieptul intre 3,8-5 cm

Presiunea se aplica vertical pe stern

Odata inceputa, reanimarea cardio-respiratorie trebuie continuata pina cind se obtine o revenire spontana a pulsului si respiratiei

v  Plagi, hemoragii

Prin plaga (rana, leziune) se intelege orice intrerupere a continuitatii unui tesut (a tegumentelor, mucoaselor sau a tesuturilor mai profunde)

Plaga este insotita de obicei de singerari si poate avea ca urmari infectia, prin patrunderea microbilor in tesuturi

Singerarea (hemoragia) consta in curgerea singelui din vase in tesutul inconjurator, in cavitati corporale sau in exteriorul corpului

Clasificarea plagilor - se face in functie de mai multe criterii, in general ele pot fi inchise sau deschise

In functie de profunzime se impart in :

Escoriatii (julituri), care intereseaza numai straturile superficiale ale pielii

Plagi superficiale, care intereseaza tegumentul in intregime si tesutul celular subcutanat

Plagi profunde, atunci cind sunt depasite aceste straturi si sunt afectati muschii, vasele, nervii, oasele si alte organe

Plagile se mai clasifica in simple sau complexe, in functie de multimea straturilor si a elementelor afectate

De asemenea plagile pot fi :

Penetrante - cind patrund intr-o cavitate a corpului

Perforante - cind strapung un organ cavitar (inima, stomac, intestin, etc.)

Transfixiante - cind strabat intregul diametru al corpului si prezinta doua orificii : de intrare si de iesire

In functie de natura agentului agresor si dupa modul de producere plagile se impart in :

Plagi contuze - cauzate de obicei de caderi sau lovituri cu obiecte contondente

Plagi zdrobite (laceratii) - deschise, cu margini neregulate

Plagi taiate - provocate de regula de obiecte taioase la nivelul tesutului moale

Plagi intepate - cauzate de obiecte ascutite si taioase, infectiile la acest gen de plagi sunt grave

Plagi muscate - provocate de muscaturi de animale, fiind o asociere de plagi taiate si zdrobite ; ele prezinta o gravitate deosebita deoarece in gura exista o mare concentratie de agenti patogeni

Plagi impuscate - provocate de armele de foc

Obiectivele pricipale ale acordarii primului ajutor sunt urmatoarele :

Combaterea hemoragiei

Prevenirea infectiei

Combaterea durerii

Prevenirea si combaterea socului

Materialele de prim ajutor necesare sunt :

Comprese sterile, vata, fesi, leucoplast

Alcool sanitar, tinctura de iod sau metosept

Apa oxigenata sau tablete de perogen

Solutie de cloramina, solutie de permanganat de potasiu, rivanol, apa fiarta 30" si racita

Medicamente care combat durerea : algocalmin, antinevralgic, etc.

Desi contaminarea pielii are loc imediat, odata cu ranirea, infectia propriu-zisa se manifesta dupa cca 6 ore si este complet instalata in 24 ore. De aceea, dupa acordarea unui prim ajutor eficient si corect, tratarea calificata a plagilor trebuie realizata in primele 6 ore

Ranile se pot infecta si in timp, daca masurile luate nu sunt corespunzatoare; astfel in citeva zile pot aparea :

Intensificarea durerilor la nivelul plagii

Inrosirea si umflarea zonei din jur

Intarirea, umflarea si incalzirea zonei

Odata cu avansarea infectiei - o decolorare galben-verzuie si chiar scurgerea prin plaga a puroiului

Cind infectia este intensa - alterarea starii generale : dureri de cap, febra, frisoane, tahicardie, dureri la baza membrului ranit, inflamarea ganglionilor regionali

Ranile infectate necesita ingrijiri medicale

Acordarea primului ajutor trebuie sa inceapa prin prevenirea suprainfectarii plagii protejind-o de orice contact cu obiectele murdare, nesterile

Principalul mijloc de protejare este reprezentat de aplicarea pansamentelor

Inainte de aplicarea pansamentelor este necesara curatirea (toaleta) plagilor, procedindu-se astfel :

Se curata zona cu ajutorul unei comprese pornind de la marginile plagii spre pielea sanatoasa din jur

Se spala apoi pielea din jur utilizind substante detergente (sapun lichid, bromocet, benzina, etc)

Se dezinfecteaza pielea din jurul plagii cu ajutorul unor substante antiseptice (alcool, tinctura de iod, rivanol) folosind de asemenea comprese sterile

Pentru a indeparta eventualii corpi straini din plaga, cea mai buna metoda consta in a turna pe plaga apa oxigenata care antreneaza eventualii corpi straini, concomitent realizindu-se si dezinfectia plagii

Corpii straini care nu pot fi inlaturati cu apa oxigenata se lasa pe loc, din cauza pericolului de singerare

Daca rana este intr-o zona paroasa, se va efectua o barbierire a zonei din jurul plagii, dupa care se va dezinfecta din nou pielea din jurul ranii cu alcool sau tinctura de iod

Se acopera plaga cu un strat de comprese sterile, se adauga eventual un strat de vata dupa care se efectueaza bandajarea in vederea mentinerii pansamentului

In cazul ranilor care singereaza, straturile de comprese si vata vor fi mai groase; inainte de bandajare, pe pansamentul aplicat se va pune o fasa nederulata peste care se aplica bandajul cit mai strins

In situatia in care singele imbiba mai departe pansamentul si nu se opreste, se vor lua masurile de oprire a hemoragiilor prin :

Pansamente compresive

Compresiune manuala

Compresiune circulara a tesuturilor

Compresiune prin flexie fortata a membrelor

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.