Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare


F. 9

Pag. 1

Catre,

Presedintele Consiliului judetean

CEREREPENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Subsemnatul(1) __________ ______ ____ ________________, CNP cu in judetul _____ _______ ______ ______________ __________ ______ ____ ___

satul __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______ sectorul ______ cod postal ________________ strada __________ ______ ____ ______________ nr. ______ bl. _______ sc. _____ et. ____ ap. _______

telefon/fax __________ ______ ____ ________ e-mail __________ ______ ____ ___________,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit emiterea

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul __________ ______ ____ _____________ __________ ______ ____ _______ satul _____ _______ ______ _______________ sectorul

_____ cod postal __________ strada _____ _______ ______ ______________ nr. ______ bl. ______ sc. ____ et. ____ ap. ______ (3) __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______

In vederea executarii lucrarilor de(4): __________ ______ ____ _____ _______ ______ __________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________________

In valoare de(5): __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________

respectiv de __________ ______ ____ _____ - arthitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ____________, in conformitate cu prevederile

Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata. Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei P.A.C./P.A.D. a fost luata in evidenta Filialei teritoriale _____ _______ ______ ______________ a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr. ______________ din _____ _______ ______ _______________.

respectiv de __________ ______ ____ __________ - arhitect cu drept de semnatura in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata.

F. 9

Pag. 2

Verificarea proiectului (PAC, PAD), in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuata de(7)

Durata executarii lucrarilor, solicitata in baza prevederilor 'Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - PAC/PAD/POE' - anexat prezentei, este de __________ luni/zile.

Anexez prezentei cereri:

1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata): __________ ______ ____ ________________

2. Certificatul de urbanism nr. _____ _______ ______ ___________ din _____ _______ ______ ____________ (copie)

3. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in doua exemplare, compus din:

4. Urmatoarele 'FISE TEHNICE' insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, in vederea emiterii Acordului unic:

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

5. Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decat cele cuprinse in acordul unic:

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

6. Anexa la 'Cererea pentru autorizatie de construire/desfiintare' completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia.

7. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii:

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ______________

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma angajez sa respect, in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre

Data _____ _______ ______ _______

F. 9

Pag. 3

PRECIZARI

privind completarea formularului

'CERERE

PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE'

(1) Numele si prenumele solicitantului:

- persoana fizica sau

- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.

(2) Pentru persoana fizica, se completeaza cu date privind domiciliul acesteia;

- Pentru persoana juridica, se completeaza cu date privind sediul social al firmei.

(3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.

(4) Se inscrie: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.

(5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste, dupa caz, in functie de:

- suprafata construita desfasurata a constructiilor, ori

- valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, din devizul general al investitiei

(6) Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare a proiectantului.

(7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare, precum si numarul certificatului de verificator.

NOTA:

- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1. - Constructii si instalatii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1179/2002, coroborata cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1. - Organizare de santier, pct. 5.1.1. Lucrari de constructii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1179/2002.

- Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente, pe baza reglementarilor legale in vigoare si se comunica solicitantului, la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor, comunicate anterior de emitent.

- Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente, comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achita anterior depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare.

Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, in copie, a documentelor de plata - care se inregistreaza si in formular la pozitia nr. 7.

F. 9

Pag. 4

A N E X A

LA CEREREA PENTRU EMITEREA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Cap. 1 - TIPURI DE LUCRARI[1]

a) - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;

b) - lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii;

c) - lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) - imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

f) - lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;

g) - organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;

h) - lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i) - cimitire - noi si extinderi.

Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCTII[2]

o constructii de locuinte

o constructii hidrotehnice


o constructii pentru institutii publice si servicii:

o constructii pentru imbunatatiri funciare

o pentru sanatate

o constructii tehnico-edilitare

o pentru asistenta sociala

o constructii pentru pompieri

o pentru invatamant

o constructii cu caracter special

o pentru cultura

o constructii cu functiuni comasate

o pentru turism

o retele edilitare:

o pentru culte

o apa

o pentru administratie si finante

o canalizare

o pentru comert

o energie electrica

o pentru servicii

o termice

o pentru sport

o gaze

o pentru recreere

o telecomunicatii

o constructii agricole si zootehnice

o amenajari exterioare:

o constructii industriale

o amenajarea si consolidarea terenului

o constructii pentru depozitare

o strazi, alei, platforme, parcaje, garaje

o constructii pentru transporturi

o spatii libere si mobilier exterior

o constructii pentru telecomunicatii

o spatii verzi, imprejmuiri

o constructii energetice

o constructii cu caracter provizoriu

F. 9

Pag. 5

Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE

a) - Suprafata terenului __________ ______ ____ __________ mp

b) - Situarea terenului fata de strazile adiacente __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________

c) - Procentul de ocupare a terenului - POT[3]: existent __________% propus _________%

d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent __________ propus _________

e) - Alinierea constructiilor:

● Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la __________________ m.

● Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt:

de ______________ m fata de limita de proprietate din __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

de ______________ m fata de limita de proprietate din __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

de ______________ m fata de limita de proprietate din __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

f) - Numarul de corpuri de cladiri ___________ din care: existente ________________ desfiintate ________________
mentinute ________________ propuse ________________ rezultate ________________

g) - Suprafete[4]:

(m2)

Constructii

Suprafata construita

Suprafata desfasurata

Suprafata utila

Suprafata locuibila / nr. cam

● existente, din care:

/

- desfiintate

/

- mentinute

/

● propuse

/

TOTAL*

/

* Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse".

h) - Inaltimea constructiilor propuse (in m)

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

Inaltimea la cornisa sau streasina

Inaltimea maxima a constructiilor

i) - Numarul de niveluri

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

Existente

Propuse

j) - Caracteristici constructive si aspect exterior

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

Sistem constructiv

Fundatii

Acoperis (sarpanta / terasa)

Sistem de incalzire

Invelitoare (material / culoare)

Finisaj exterior (material / culoare)

Tamplarie exterior (material / culoare)

k) - Capacitati functionale ale constructiilor proiectate:

● Constructii de locuinte[5]

o principale (permanente) o sezoniere (de vacanta)  o pentru inchiriere o sociale

o de serviciu o de necesitate  o de interventie o de protocol

Numar de apartamente propuse ____, din care cu: 1 cam. ____  2 cam. ____ 3 cam. ____ 4 cam. ____ 5 cam. ____

F. 9

Pag. 6

● Constructii pentru institutii publice1

o sanatate Nr. paturi ________ Nr. consultatii _______ Nr. proceduri ________

o invatamant Nr. sali de clasa _____ Nr. locuri ________ Nr. grupe ________

o cultura Nr. locuri __________

o hoteliere Nr. camere _________ Nr. locuri ________

o culte Nr. locuri __________

o administrative si financiare Nr. de personal ____________

● Constructii pentru comert, alimentatie publica si servicii(5)

o comert Nr. de personal ____________

o alimentatie publica Nr. locuri __________ Nr. de personal _____________

o servicii Nr. de personal ____________

● Constructii pentru sport, recreere(6)

o sport Nr. locuri __________

o recreere Nr. locuri __________

● Constructii pentru activitati productive(6)

o productie Nr. de personal

o depozitare Nr. de personal

● Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse, necuprinse in categoriile de mai sus:

l) - Asigurarea utilitatilor urbane

o apa o canalizare o energie electrica o energie termica

o gaze naturale o telefonizare o salubritate o transport urban

Alte utilitati: o o o

m) - Garaje si parcaje

o garaje Nr. locuri __________ Suprafata construita desfasurata _____ _______ ______ _______ m2

o parcaje Nr. locuri __________ Suprafata construita desfasurata _____ _______ ______ _______ m2

n) - Drumuri, alei, platforme: suprafata carosabil ____________ m2; suprafata pietonal ____________ m2

o) - Spatii verzi

o arbori taiati Numar __________ o arbori mentinuti Numar __________

o arbori plantati Numar __________ o spatii verzi suprafata _____________ m2

p) - Modul de evacuare a deseurilor

r) - Masuri de securitate la incendiu si protectie civila

s) - Masuri de protectie a mediului

t) - Alte caracteristici specifice

Durata estimata a executarii lucrarilor este de __________________ luni/zile.

INTOCMIT[7]

Data _____ _______ ______ ___________Se subliniaza categoria de lucrari.

Se introduce "X" in caseta.

Conform HGR nr. 525/1996.

Documentul national de referinta este STAS 4908-85.

Se introduce "X" in caseta.

Se introduce "X" in caseta.

- In cazul in care ANEXA se completeaza de catre solicitantul autorizatiei se precizeaza numele si prenumele acestuia.
- In cazul in care ANEXA se intocmeste de catre un proiectant autorizat (persoana fizica) se precizeaza datele de identificare, dupa caz: numele si prenumele ori numele firmei, numele si prenumele intocmitorului si se aplica stampila.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.