Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Caracteristici generale pentru echipamente, accesorii si materiale pentru realizarea instalatiilor electrice

Caracteristici generale pentru echipamente, accesorii si materiale pentru realizarea instalatiilor electrice


Caracteristici generale pentru echipamente, accesorii si materiale pentru realizarea instalatiilor electrice

Pentru realizarea instalatiilor electrice de tarctiune aferente statiilor de pe Racordul 1 de metrou, este necesara achizitionarea urmatoarelor echipamente, accesorii si materiale:

 • celule prefabricate de 20kV-50Hz;
 • celule prefabricate de 825Vc.c.;
 • separatoare de 825Vc.c. ;
 • transformatoare de putere (de tractiune 20/0,65kV si de statie 20/0,4kV);
 • redresoare de putere (de tractiune 825Vc.c.) ;
 • tablouri electrice 400/230V-50Hz;
 • surse de tensiune sigura tip UPS 400/230V-50Hz (pentru circuitele secundare);
 • cabluri de energie 20kV-50Hz, 825Vc.c., 400/230V-50Hz;
 • aparataj electric marunt, accesorii si materiale auxiliare pentru montaj.


Echipamentele, accesoriile si materialele se vor procura conform prevederilor din prezenta documentatie, listelor de echipamente si listelor cu cantitati de lucrari din fiecare volum al proiectului (documentele enumerate sunt complementare).

1.1. Cerinte generale

1.1.1. Scop

Caietul de sarcini este parte integranta a contractului de furnizare a fiecarui tip de echipament si material achizitionat, ca document de referinta. Prezentul caiet de sarcini constituie documentatia tehnica ce serveste exclusiv in scopul de a organiza si defasura activitatile legate de achizitionarea echipamentelor, accesoriilor si materialelor.

Furnizorul stabilit isi va asuma toata responsabilitatea pentru respectarea caracteristicilor tehnice si functionale pentru echipamentele, accesoriile si materialele oferite, pentru executia acestora in regim de asigurare a calitatii si pentru documentatia tehnica livrata cu echipamentele.

Se vor accepta numai furnizori cu experienta si capabili tehnic sa fabrice echipamente, accesorii si materiale corespunzatoare, care sa certifice ca au livrat cu cel putin 3 ani anterior minim 10 asemenea echipamente de acelasi tip si/sau serie, in domeniul lucrarilor de instalatii electrice si, in special, in domeniul tractiunii electrice urbane subterane. De asemenea, este necesar ca pentru toate echipamentele, accesoriile si materialele oferite sa se certifice existenta unei experiente de functionare satisfacatoare ale acestora de cel putin 3ani.

Toate echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montarii, exploatarii si punerii in functiune. Daca exista materiale sau accesorii care nu au fost mentionate in specificatie, dar sunt necesare pentru functionarea corespunzatoare a echipamentului sau utilajului, revine in obligatia furnizorului de a le livra fara o cerere prealabila a beneficiarului.

1.1.2. Conditii de mediu specifice amplasamentului

Echipamentele electrice si componentele acestora trebuie sa fie capabile sa functioneze si sa actioneze corect in urmatoarele conditii de mediu:

Temperatura ambianta

Factor meteo

UM

Valoare

Temperatura maxima

oC

+40

Temperatura medie maxima

oC

+35

Rata maxima de variatie

oC/ora

10

Temperatura minima

oC

+5

Umiditatea relativa a aerului

%

80 la 35 oC

In regim normal de functionare: +5oC+40oC;

Rata maxima de variatie: 10oC/h;

Locul de montaj:   interior, subteran

Altitudine de montaj:  <1000m

1.2. Standarde si normative specifice - Abateri de la specificatiile tehnice

In proiectarea instalatiilor electrice in ansamblu si elaborarea documentatiei pentru procurarea echipamentelor, accesoriilor si materialelor, s-a tinut cont de indicatiile urmatoarelor reglementari tehnice:

Reglementari generale:

 

Nr.

crt.

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicari

 

0.

1.

2.

 

PE 107

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice

1995

PE 124

Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari

1995


 

PE 134

Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV

1995

 

PE 134 - 2

Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV

1996

 

NP-I7

Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.

 

GP 052

Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.

 

NP 25

Normativ pentru proiectarea cladirilor publice subterane

 

P 118

Normativ de siguranta la foc a constructiilor

 

Reglementari specifice:

 • Norme tehnice privind proiectarea, executarea si mentenanta amenajarilor pentru protectia civila la metrou - Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.143/2003;
 • NP 071-02 - Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor specifice metroului privind prevenirea si stingerea incendiilor - Ordinul MLPTL 1065/2002;

Toate echipamentele, accesoriile si materialele vor fi fabricate si testate in conformitate atat cu prevederile reglementarilor tehnice prezentate anterior, cat si cu prevederile Standardelor si Normativelor specifice fiecarui tip de echipament, care garanteaza siguranta si fiabilitatea instalatiilor electrice. Standardele si normativele specifice fiecarui tip de echipament vor fi mentionate in capitolele cu caracteristicile tehnice proprii fiecarui echipament.

La fabricarea echipamentelor, accesoriilor si materialeor pentru instalatiile electrice este necesar sa fie indeplinite cerintele de calitate specificate in standardul SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

Fiecare ofertant care va propune alte standarde decat cele mentionate, trebuie sa indice reglementarile carora se conformeaza si abaterile de la standardele indicate anterior, abateri ce ar putea afecta performantele si caracteristicile normale ale echipamentelor electrice, accesoriilor si materialelor. Daca, in opinia ofertantului, exista contradictii intre aceste standarde si specificatia tehnica, acestea trebuie aduse la cunostinta beneficiarului.

Echipamentele, accesoriile si materialele care indeplinesc cerintele altor standarde autorizate vor fi acceptate daca acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decat cele mentionate anterior sau cele precizate la fiecare echipament in parte, caz in care furnizorul va justifica clar in oferta sa diferentele dintre standardele adoptate si cele de referinta. Oferta trebuie sa fie insotita de o copie a respectivului standard adoptat.

Pentru echipamentele si utilajele care au abateri fata de specificatiile tehnice cuprinse in caietele de sarcini, se vor intocmi tabele in care acestea vor fi evidentiate. Aceste tabele vor insoti fisa tehnica a echipamentului. In lipsa acestora, cerintele din specificatiile tehnice se considera a fi insusite de furnizor.

1.3. Agrementari si certificari tehnice

Echipamentele, accesoriile si materialele aferente, instalatiile si sistemele tehnologice trebuie sa fie agrementate si certificate tehnic conform legislatiei romanesti:

HG nr.766/1997 - Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

Norme generale de protectia muncii - Ord. M.S. nr.933/2002 si MMSS nr.508/2002;

Norme metodologice privind certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii, a echipamentelor tehnice;

Legea protectiei muncii nr.90/1996.

Echipamentele, accesoriile si materialele utilizate, precum si tehnologiile de executie a lucrarilor trebuie sa fie agrementate conform Ordinului nr.290/2000 privind administrarea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul.

Conform Anexei nr.3 la OMT 290/2000 - Norme privind omologarea tehnica si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul, echipamentele, accesoriile si materialele utilizate, precum si tehnologiile de executie a lucrarilor de instalatii electrice prevazute in prezenta documentatie sunt produse feroviare ce fac parte din clasa de risc 2A.

Echipamentele, accesoriile si materialele utilizate, precum si tehnologiile de executie a lucrarilor trebuie sa fie agrementate conform HG nr.766/1997 - Anexa nr.5 - Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii.

Certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite la lucrarile de montaj pentru dotarile tehnologice industriale se va face prin:

certificarea de conformitate a calitatii produselor de catre un organism de certificare acreditat;

declaratii de conformitate a calitatii produselor date de furnizorul echipamentului, fie pe baza controlului incercarilor efectuate de catre un organism de certificare sau de un laborator de incercari acreditate, fie pe proprie raspundere.

Certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, prin care se demonstreaza ca produsele respective prezinta caracteristici de calitate controlate, conforme cu documentele de referinta si care garanteaza ca, prin folosirea acestor produse se pot realiza cerintele prescrise.

Certificarea de conformitate a calitatii produselor (conform HG nr.766/1997 - Anexa nr.7) este o conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor in lucrarile prevazute in prezenta documentatie.

In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Muncii nr.90/1996, in cadrul sistemului de Certificare a Calitatii din punct de vedere al securitatii muncii, echipamentele/produsele tehnice fabricate in tara sau importate trebuie sa fie supuse certificarii din punct de vedere al securitatii muncii. Certificarea echipamentului tehnic se va face in conformitate cu "Normele Metodologice de certificare a calitatii din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice utilizate in medii normale".

Orice echipament sau utilaj tehnic nou, in utilizare sau de ocazie, fabricat in tara sau importat, trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale de securitate, transpuse total sau partial in standarde, reguli (specificatii), reglementari tehnice s.a., stabilite de institutiile de resort.

1.4. Conditii generale pentru executia echipamentelor electrice

1.4.1. Acoperiri protectoare

Toate partile componente ale echipamentelor si materialelor utilizate (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, corpuri de iluminat, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.) vor fi protejate impotriva coroziunii, pe durata transportului, a depozitarii, a montarii si a functionarii, prin aplicarea unui tratament de suprafata corespunzator fiecarui element in parte. Toate partile metalice vor fi galvanizate la cald si se vor vopsi.

1.4.2. Legarea la pamant

Toate partile metalice ale fiecarui echipament (altele decat cele care fac parte din circuitele electrice) trebuie sa permita conectarea, fara dificultati, la instalatia principala de legare la pamant, prin borne speciale prevazute cu suruburi.

Legarea la pamant a echipamentelor specifice instalatiilor electrice se va realiza prin conductoare flexibile de minim Cu 1x16mm2 sau platbanda OlZn 25x4mm.

1.4.3. Placute indicatoare, etichete

Fiecare echipament electric (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, surse de tensiune sigura etc.) va avea aplicat intr-un loc vizibil o placuta indicatoare dintr-un material rezistent la coroziune. Pe placuta indicatoare se vor inscrie vizibil, cel putin urmatoarele date referitoare la echipament (in limba romana):

numele producatorului;

tipul echipamentului;

numarul de serie;

anul fabricatiei;

numarul de identificare al produsului;

toate datele tehnice in conformitate cu standardul corespunzator echipamentului.

De asemenea, fiecare echipament va avea aplicat pe partea frontala o eticheta cu destinatia acestuia.

Oriunde este necesar vor fi prevazute etichete de atentionare si avertizare. Toate placutele indicatoare si etichetele utilizate vor fi din materiale inoxidabile, fixate in suruburi si protejate impotriva deteriorarii in timp.

Toate placutele indicatoare si etichetele vor fi scrise in limba romana.

1.5. Ambalare, manipulare, transport si depozitare

Echipamentele (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, corpuri de iluminat, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.), accesoriile si materialele care urmeaza sa fie livrate in conformitate cu aceasta documentatie tehnica vor fi pregatite pentru livrare astfel incat sa fie manipulate usor si sa se preintampine orice deteriorare in timpul transportului.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incat sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile.

Cablurile vor fi livrate pe tamburi, ambalate corespunzator tipului de mijloc de transport si specificului marfii. Tipul de ambalaj utilizat va asigura integritatea marfii si imposibilitatea accesului unei persoane neavizate. Fiecare tambur va fi insotit de buletinele de testare. Pe fiecare tambur vor fi inscriptionate:

tipul de cablu;

lungimea;

greutatea netto si bruto;

destinatia;

modul de prindere pentru transport.

Transportul se va face cu mijloace feroviare si/sau rutiere. In timpul transportului echipamentele, accesoriile si materialele (coletele) se fixeaza rigid, nu se suprapun si nu se aseaza in plan inclinat.

Transportul echipamentelor, accesoriilor si materialelor acestora se va efectua cu mijloace adecvate acoperite, asigurate contra deteriorarilor datorate vibratiilor, socurilor, coroziunii, temperaturii, in concordanta cu indicatiile producatorului.

Oferta de echipament, accesorii si materiale va cuprinde si listele de colete.

Pe fiecare ambalaj se va marca vizibil: fabrica producatoare, greutatea, pozitia centrului de greutate, semnele de avertizare pentru produs fragil, numar de ordine al ambalajului in cadrul furniturii si alte date in concordanta cu standardele specifice.

Echipamentele electrice, accesoriile si materialele aferente acestora se vor pastra in depozitele de materiale ale santierului, in conditii care sa asigure buna lor conservare, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiului, in concordanta cu instructiunile furnizorului.

Echipamentele electrice, accesoriile si materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici se vor depozita sub soproane si vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilena. Echipamentele ce se deterioreaza la umiditate, frig, caldura sau radiatie solara se vor pastra in magazii inchise.

1.6. Garantii si postgarantii

Garantia pentru echipamente, accesorii si materiale (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, corpuri de iluminat, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.), se va stabili prin contract, in functie de tipul fiecaruia. Furnizorul trebuie sa garanteze functionarea corespunzatoare a echipamentelor, accesoriilor si materialelor pentru minim 24 de luni de la punerea in functiune.

Furnizorul trebuie sa repare echipamentele si accesoriile si sa furnizeze pe cheltuiala proprie partile componente sau materialele si echipamentul necesar pentru remedierea oricarui defect care apare pe timpul perioadei de garantie din vina sa si trebuie, de asemenea, sa asigure pe cheltuiala lui asistenta tehnica necesara pentru aceste reparatii.

Se vor preciza conditiile legate de asigurarea garantiilor privind :

- durata (minim 24 de luni de la data punerii in functiune) ;

volumul, specificatia pieselor de schimb, de rezerva si consumabile, valoarea acestora pentru un an de functionare post-garantie ;

- garantarea asigurarii cu piese de schimb, de rezerva si consumabile pe durata de viata a echipamentelor (cel putin 10ani).

Se vor preciza posibilitatile de realizare in perioada postgarantie, a operatiunilor de intretinere, in baza unui contract de service.

1.7. Receptie

Receptia marfii se va face la beneficiar, in prezenta unui reprezentant al furnizorului. Marfa va fi insotita de doua exemplare din urmatoarele documente editate in limba romana si in limba engleza:

documentul de certificare a calitatii (conform reglementarilor de calitate in vigoare), respectiv buletinele de verificari si incercari individuale;

cartea tehnica cu instructiuni referitoare la echipamente, accesorii si materiale privind conservarea, instalarea, functionarea si mentenanta, respectiv montarea accesoriilor;

certificate de conformitate a echipamentelor, accesoriilor si materialelor furnizate;

documentele de acordare a garantiilor pentru fiecare echipament, care sunt parte integranta din contract.

Documentatia va fi inaintata si in format electronic.

1.8. Obligatii in caz de defectiuni

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar in timpul perioadei de functionare standard, chiar daca perioada de garantie a trecut si este obligat sa repare sau sa inlocuiasca produsele livrate in intelegere cu beneficiarul.

In caz ca furnizorul refuza repararile sau inlocuirile mentionate anterior, beneficiarul are dreptul sa ceara despagubiri.

1.9. Asistenta tehnica si scolarizarea

Furnizorul echipamentelor (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, corpuri de iluminat, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.), va asigura asistenta tehnica la montaj si va realiza testele finale pentru primul echipament (ansamblu) montat din fiecare tip. Aceste conditii vor fi cuprinse in contractul de furnizare.

Furnizorul echipamentelor va asigura scolarizarea pentru fiecare tip de echipament (ansamblu), datele exacte pivind numarul de oameni ce urmeaza a fi scolarizati, perioada de scolarizare, facilitatile asigurate de furnizor (transport, masa, cazare, recomandare pentru vize, asigurarea medicala, asistenta de inalt nivel, etc.), fiind stabilite prin contract.

Vor fi scolarizati minimum 15 oameni, timp de minim o saptamana, la fabricile producatorilor de echipamente.

Costurile scolarizarii vor fi incluse in contractul de furnizare (furnitura) a echipamentelor.

1.10. Documentatia tehnica

Documentatia tehnica se va intocmi in 4 exemplare, in limbile romana si engleza, si se va preda si in format electronic. Documentatia tehnica solicitata in tabelul de mai jos trebuie transmisa la datele indicate si face parte integranta din contract.

Nr.

crt

Descrierea

Data livrarii

Cartea tehnica a echipamentului cu caracteristicile tehnice detaliate, in limba romana si limba engleza, in concordanta cu situatia specifica la punerea in functiune. De asemenea, trebuie livrate instructiunile de montaj si exploatare, planuri, certificatele testelor individuale pentru fiecare tip de echipament

- 2(doua) exemplare cu 30 de zile inaintea livrarii;

- 2(doua) exemplare odata cu echipamentul livrat;

Detalii de montaj, planuri si scheme, jurnale de cabluri de energie si de semnalizare, caracteristicile tehnice inclusiv catalogul cu toate detaliile necesare instalarii echipamentului. Certificatele testelor de tip

4 saptamani dupa semnarea contractului

(in 2 exemplare)

Asigurarea calitatii

Lista standardelor privind calitatea proiectarii, fabricarii si testelor

4 saptamani dupa semnarea contractului

Document de certificare a calitatii

Odata cu echipamentul

Document de certificare a garantiei

Odata cu echipamentul

Toata documentatia trebuie sa insoteasca fiecare echipament (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.).

Planurile de ansamblu si de montaj cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor, accesoriilor si materialelor, inclusiv datele necesare intocmirii detaliilor de montaj (planuri de montaj, cu indicarea tuturor cotelor de gabarit), precum si listele cu testele de tip si testele care se vor realiza la punerea in functiune, trebuie livrate la 4 saptamani dupa semnarea contractului, in conformitate cu cerintele din tabelul anterior.

Pentru fiecare echipament furnizorul va transmite urmatoarea documentatie minima, in limba engleza si romana:

manualul de instalare, functionare si intretinere;

rezultatele testelor individuale;

planurile de ansamblu.

Documentatia mentionata mai sus va fi transmisa si in format electronic. Toata documentatia de la pozitia 2 din tabel va purta specificatia "documentatie finala, valabila pentru faza de detalii de executie". Pretul de cost al documentatiei tehnice va fi inclus in pretul echipamentului.

Cheltuielile suplimentare datorate modificarilor pe santier generate de neconcordantele dintre aceasta documentatie si caracteristicile tehnice ale echipamentelor, accesoriilor si materialelor livrate, vor fi suportate de antreprenorul general.

1.11. Teste si verificari

1.11.1. Teste de fabrica

Toate testele trebuie efectuate intr-un laborator independent sau daca sunt realizate in laboratorul producatorului atunci ele se vor efectua in prezenta unui reprezentant neutru, care le va aviza. Rezultatele si certificatele trebuie transmise cu oferta.

Furnizorul trebuie sa prezinte certificatele testelor de tip pentru toate tipurile de echipamente (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, corpuri de iluminat, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.).

Testele de tip si individuale trebuie sa fie in concordanta cu standardele in vigoare, specifice fiecarui tip de echipament (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, corpuri de iluminat, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.). Standardele specifice fiecarui tip de echipament vor fi mentionate in capitolele cu caracteristicile tehnice proprii fiecarui echipament.

Reprezentantii beneficiarului trebuie sa participe la testele individuale pentru doua bucati de echipament pentru fiecare tip.

1.11.2. Teste de punere in functiune

Furnizorul va transmite pentru fiecare tip de echipament (celule de medie tensiune, celule de curent continuu, transformatoare, redresoare, tablouri electrice, corpuri de iluminat, surse de tensiune sigura, cabluri de energie, etc.) o lista informativa privind testele de acceptanta.

Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune.

Furnizorul va asigura intregul echipament pentru realizarea testelor, inclusiv transportul, instalarea si montarea tuturor instrumentelor de testare, conectarea si deconectarea echipamentului de testare si inregistrarea tuturor rezultatelor testelor.

Furnizorul va transmite Beneficiarului inaintea inceperii testelor de punere in functiune, programul de desfasurare a testelor si lista testelor ce urmeaza a fi efectuate.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.