Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
CONSTITUIREA, FUNCTIONAREA, MODIFICAREA, DESFIINTAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

CONSTITUIREA, FUNCTIONAREA, MODIFICAREA, DESFIINTAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE


CONSTITUIREA, FUNCTIONAREA, MODIFICAREA, DESFIINTAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Constituirea societatilor comerciale

Procedura constituirii unei societati implica parcurgerea a doua etape: prima are un caracter preparator de organizare unde factorul principal il constituie elementul subiectiv, cunoscut sub denumirea de "affectio societas"[1] in aceasta etapa se intalnesc formalitatile necesare redactarii "actului constitutiv" sau a statutului, unde acesta este necesar. A doua etapa este destinata dobandirii persoanei juridice aceasta se realizeaza la randul sau, tot in doua etape; prima consta in exercitarea de catre directorul Oficiului Comertului sau de catre judecatorul delegat al Registrului Comertului, al verificarii indeplinirii impuse actului constitutiv; a doua de inmatriculare in Registrul Comercial.Indiferent din care categorie fac parte (din cele 5 enumerate) toate au insa unele caractere comune, care le apropie; aceste caractere definesc sistemul legii nr. 31/1990, respectiv conceptia adoptata asupra constituirii societatii comerciale.

Caractere comune tuturor societati comerciale:

a. societatile comerciale indiferent de forma lor se constituie prin Contract de societate care se incheie in forma autentica si este semnat de catre toti membrii societatii. Potrivit art. 4 din lege , societatile comerciale se constituie din cel putin doi asociati; de la aceasta regula a fost instituita o derogare pentru forma societatii cu raspundere limitata - aceasta conform art. 5. alin. 2 - se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane, care va fi statutul intocmit in forma autentica.

Statutul sau contractul de societate, actul juridic de constituire, ia denumirea de act constitutiv exprimand atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii; acesta se va semna de catre toti asociatii sau in caz de subscriere publica, de fondatorii si se incheie in forma autentica. Toti semnatarii se numesc fondatori; nu pot fi fondatori persoanele potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita. La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Registrul comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei.

b. Capitalul social; natura juridica si modul de constituire

Notiunea de persoana juridica implica existenta unui patrimoniu propriu, independent de acela al asociatilor; patrimoniul societatii se constituie prin aporturile aduse de asociati, ca regula de principiu in vederea art. 65. bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea societatii din momentul inmatricularii acesteia in Registrul comercial. Principalele aporturi in numerar sau in natura, in anumite cazuri, expres nominalizate si numai la numite societati, pot fi aduse prestatii in munca sau aporturi in creante,

- aporturi aduse in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate,

- aporturi in natura sunt permise la toate formele de societate, ele se realizeaza prin transformarea dreptului corespunzator si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare,

- aporturile in creante nu sunt admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni sau la societati, cu raspundere limitata,

- prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social, prin derogare la societatile i nume colectiv sau comanditatii din societatile in comandita simpla se pot obliga la prestatii in munca, cu conditia de a nu reprezenta aport la constituirea sau modificarea capitalului social.

c. Modul de garantare a obligatiilor societatii

Principiul dominant a raspunderii este inscris la art. 3 alin. 1 ; acesta considera ca obligatiile societatii beneficiaza de o garantie reala care este patrimoniul social - aceasta diversificare priveste pe asociatii din societatile in nume colectiv si pe asociatii comanditati din societatile in comandita simpla sau in comandita pe actiuni; desi acesti asociati raspund in principiu nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale, aceasta raspundere are un caracter subsidiar.

Caracterul subsidiar deriva din prevederea ultimei parti a art. 3. alin.   acesta stabileste ca "mai intai creditorii societatii se vor indrepta impotriva patrimoniului social pentru obligatiile sociale si numai daca" societatea nu le plateste in termen de cel mult 5 zile de la data punerii in intarziere devine operanta raspunderea nelimitata si solidara a acestor asociati. Principiul garantiei reale cu patrimoniul social, inscris la art. 3. alin. 1. este aplicabil societatii de capital din care fac parte societatile cu raspundere limitata.

Constituirea societatilor comerciale

1. Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata (art. 7) Cu privire la prevederea respectiva sunt de facut unele observatii: omisiunea mentiunilor este sanctionata de art. 46. care precizeaza ca, in cazul in care actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege, ori nu cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii, judecatorul delegat sa Oficiul Registrului Comercial va respinge cererea de inmatriculare.

Societatea comerciala cu raspundere limitata, va intocmi un act constitutiv asemanator cu acela al societatii in nume colectiv, societate care se inscrie in grupul societatilor "de persoane", mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata sunt urmatoarele:

a. nume, prenume, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice, denumirea, sediul, nationalitatea asociatilor persoane juridice,

b. forma, denumirea, sediul, emblema societatii,

c. obiectivele de activitate al societatii cu prezentarea domiciliului si a activitatii principale,

d. capitalul social si cel varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat, in numerar si in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul subscris,

e. asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat,

f. partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi,

g. sediile secundare, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica,

h. durata societatii,

i. modul de dizolvare si lichidare a societatii.

Societatea cu raspundere limitata prin derogare de la regula inscrisa la art. 4. va putea fi constituita si prin act de vointa al unei singure persoane; organizarea acestei forme derogatorii poate duce insa la evaziune fiscala sau la constituirea de monopoluri.

Norme privind capitalul social si numarul asociatilor la societatile in nume colectiv, comandita simpla si raspundere limitat:

a. la societatile in nume colectiv si comandita simpla:

- nu este fixat, pentru constituirea societatii, un minim capital social,

- de asemenea nu este fixat numarul minim de asociati (minim 2 asociati conform art. 5).

b. la societatile cu raspundere limitata:

- capitalul social nu poate fi mai mare de 2000 000 lei, impartit in parti sociale de 200 000 lei (art. 11),

- numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50 (art. 12),

- prin derogare, art. 5. alin. 2 se poate constitui cu o singura persoana.

1. Actul constitutiv al societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni

Societatile pe actiuni se pot constitui folosind doua proceduri diferite: procedura constituirii simultane si succesive.

Constituirea simultana

Actul constitutiv va trebui sa cuprinda urmatoarele mentiuni:

a. nume, prenume, locul si data nasterii, domiciliu si cetatenia asociatilor persoane fizice si juridice,

b. forma, denumirea, sediul si emblema societatii,

c. obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si al activitatii principale,

d. capitalul social subscris si cel varsat,

e. valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea,

f. numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator,

g. numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor persoane fizice si juridice, garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa exercite impreuna sau separat; drepturile specifice de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei,

h. numele, prenume, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor persoane fizice si juridice,

i. clauzele privitoare la conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii,

j. durata societatii,

k. modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor,

l. sediile societatii,

m. avantajele rezervate fondatorilor,

n. operatiunile comnaditarilor in societatile in comandita pe actiuni,

o. operatiuni incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si care urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru aceste operatii[3],

p. modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Norme privind capitalul social si numarul asociatilor


a. capitalul social al societatilor pe actiuni in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25 de milioane lei,

b. numarul actionarilor in societatile pe actiuni nu poate fi mai mic de 5 (art. 10 alin. 2 )

Constituirea societatii prin subscriere publica

In afara faptului, ca in general aceasta societatea are o existenta mult mai indelungata decat a societatilor constituite simultan, ea implica numeroase forme de publicitate fapt care constituie o garantie deosebit de serioasa si de sigura, ce exclude posibilitatea de frauda sau de fictivitate. Constituirea succesiva este folosita pentru realizarea unui obiectiv complex si de lunga durata, care implica un important capital si numerosi actionari, pentru constituirea societatii succesive este necesara parcurgerea a mai multor etape care implica la randul lor timp indelungat.

Initiatorul societatii este fondatorul care nu poate fi o persoana condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita. Acestea are doua sarcini principale: sa aduca la cunostinta "marelui public" oferta de a deveni actionarii unei societati comerciale al carui obiect este descris in detaliu; indeplineste toate formalitatile legale pentru constituirea societatii.

Formalitatile specifice pentru constituirea societatilor pe actiuni prin subscriere publica

Etapa preparatorie - debuteaza indata ce fondatorul sau fondatorii au facut publica intentia de constituire a unei persoane juridice, propunand marelui public, aderarea la acesta prin subscriptie de capital. In acest scop se va intocmi un prospect numit "prospect de emisiuni- care va fi intocmit in forma autentica, semnat de fondatori si depus inainte de publicare la Oficiul Registrului Comertului din judetul in care va fi stabilit sediul social.[4]

Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a votat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la C.E.C. ori la o societate bancara, sau la una din entitatile acesteia; restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. Fondatorii sunt obligati sa intocmeasca o lista a celor care, 6

acceptand subscriptia au drept sa participe au dreptul sa participe la prima adunare constitutiva a subscriitorilor; lista va fi atasata cu cel putin 5 zile inainte de adunare.

Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari; adunarea se intocmeste numai daca intruneste majoritatea absoluta din numarul acceptantilor, care au drept la vot - acestia vor putea fi reprezentati si prin procura speciala - societatea ni se va putea constitui daca intregul capital social nu a fost subscris si daca fiecare scriitor acceptant nu a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la C.E.C., urmand ca restul de jumatate sa fie varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare..

In privinta aportului in natura, actiunile subscriitorului vor trebui acoperite integral; daca majoritatea (art. 24. alin. 4), adunarii constitutive va numi mai multi experti care-si vor da avizul asupra evaluarilor facute; desemnarea lor o va face judecatorul delegat, la cererea oricarui acceptant. Odata ce au depus raportul de expertiza, fondatorii vor convoca, pentru a doua oara, adunarea constitutiva - ea re urmatoarele obligatii:

a. verifica existenta varsamintelor,

b. examineaza si valideaza raporturile de expertiza privind aporturile in natura, aprobarea participarii la beneficii a fondatorilor si a operatiunilor incheiate de fondatori in contul societatii,

c. discuta si aproba actul constitutiv, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti; desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute de constituirea societatii,

d. numeste administratori si cenzori.

Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei de participare din venitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriere succesiva publica - aceasta nu poate depasi 65% din beneficiul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani. Fondatorii si primi administratori sunt solidar raspunzatori, din momentul constituirii societatii, atat fata de societate, cat si fata de terti, pentru:

- subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabiite de lege sau de actul constitutiv,

- existenta aporturilor in natura.

- veridicitatea publicitatii facute in vederea constituirii societatii.

Fondatorii iau asupra lor consecintele actelor si cheltuielilor necesare constituirii societatii, sunt obligati sa predea documentele si corespondenta referitor la constituirea societatii.[5]

Inmatricularea societatilor comerciale

Redactorii O.G. nr. 32/1997 aprobata de Parlamentul Romaniei prin legea nr. 195/1997 si republicata in M.O. nr. 32/23.01.1998 a adoptat pentru modul expus in aceasta materie confirmarea acestui sistem, cererea de inmatriculare, insotita de toate documentele proband indeplinirea conditiilor legale, se adreseaza unui functionar special insarcinat in acest scop care va emite un "certificat off incorporation". Actul constituirii insotit de declaratia fondatorilor conform carei au fost respectate toate conditiile impuse, duce la emiterea unui certificat de inmatriculare, odata inmatriculata societatea dobandeste personalitate juridica. Procedura inmatricularii se desfasoara in termenii prevazuti de art. 35, fondatorii sau administratorii societatii, ori un imputernicit al acestora, se vor prezenta la notariatul competent pentru autentificarea actului constitutiv asupra careia actionarii s-au pronuntat - inmatricularea se va face in termen de 15 zile.

Totodata, pentru situatia in care au fost admise ca aport bunurile imobile, va fi depus si certificatul de sarcini din care sa rezulte daca acestea sunt grevate, plus actele de proprietate ale acestor aporturi indiferent daca sunt bunuri mobile sau imobile. Documentele respective vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere a fondatorilor, administratorilor sau a cenzorilor conform careia toate conditiile legii sunt indeplinite.

Legiuitorul completeaza procedura prealabila cu dispozitiile de verificare reciproca dispuse in Registrul Comercial si de organele care au dat avize sau eliberat diverse acte fixand termenul care, avand caracter birocratic este cert ca nu vor putea fi solutionate in termen amanand inmatricularea. Daca la societatea pe actiuni capitalul social a fost constituit prin aporturi in natura judecatorul delegat va numi in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti.

De asemenea, daca in actul constitutiv, au fost prezentate anumite avantaje fondatorilor sau daca ei au efectuat operatii in contul societatii, care urmeaza a fi luate de societate, judecatorul delegat va numi unul sau mai multi experti care vor descrie bunurile respective; vor verifica numarul si valoarea actiunilor acordate fondatorilor in schimbul actiunilor. Raportul va fi depus in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comercial, putand fi examinat de creditorii personali sau de alte persoane.

Functionarea societatilor comerciale cu raspundere limitata

Particularitatile societatii cu raspundere limitata consta in modul sau de organizare si functionare, acest tip de societate imprumuta reguli de organizare si de functionare, atat de la societati de persoane, cat si de la societatile cu capital. Datorita armonizarii lor societatea apare sub forma unei unitati organice, constituita din reguli diferite; din aceasta cauza este greu, poate chiar imprudent sa o definesti sau sa o declari ca face parte din societatea de persoane sa cu capital.

Societatea cu raspundere limitata din punct de vedere al modului sau de organizare, reuneste formele specifice de functionare ale societatilor de persoane, respectiv societatilor in nume colectiv, precum si norme specifice societatii de capital, respectiv societati pe actiuni. Ca un organ de conducere si dispozitie adunarea generala a asociatilor, conform art. 187, adunarea generala decide prin vot reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

Conform art. 11, capitalul social nu poate fi mai mic de 2 000 000 lei care de divide in parti egale, care la randul lor nu pot fi mai mici de 100 000 lei fiecare parte sociala da un drept la vot; deciziile vor fi luate in raport de importanta obiectului supus hotararii; atat prin majoritate absoluta a votului asociatilor sau prin mijlocul absolut a partilor sociale.

Obligatiile principale ale adunarii asociatilor

In ordinea importantei lor, avem:

a. aprobarea bilantului contabil si stabilirea repartizarii beneficiului net,

b. desemnarea,revocarea si descarcarea administratorilor si cenzorilor.

c. hotarari privind urmarirea administratorilor si a cenzorilor pentru daunele provocate societatii; desemnarea si numirea persoanei insarcinata sa indeplineasca hotararile adunarii.

Modificarea actului constitutiv

In cazul in care unul din asociati nu este de acord cu modificarea actului constitutiv, acesta are dreptul sa se retraga din societate si se vor aplica masurile art. 219, 220 potrivit acestora asociatul retras va ramane raspunzator de pierderile societatii in perioada cand a functionat; va pierde dreptul la beneficii pana la data retragerii; nu va avea dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani reprezentand valoarea acestuia.[6]

Administrarea societatii

Conform art. 192 societatea este administrata de unul sau mai multi asociati, numiti in actul constitutiv; tot prin actul constitutiv, va putea fi numit administratorul care poate fi o persoana care ni face parte din societate.

Obligatiile administratorilor

a. conform art. 190 administratorii sunt obligati ca cel putin odata pe an sa convoace adunarea asociatilor la sediul social.

b. convocarea trebuie facuta in forma prevazuta de actul constitutiv sau prin scrisoare recomandata trimisa cu cel putin 10 zile inainte ziua fixata pentru tinerea adunarii,

c. convocarea adunarii va putea fi facuta si de catre un asociat, va fi aratat scopul convocarii in scrisoarea recomandata,

d. societatea va tine un registru al asociatilor in care se va inscrie dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia de capital social, transferul partilor sociale sau orice alte modificari privind aceste etape.[7]

Prevederi restrictive

a. din consideratii de loialitate fata de societate, administratorii nu pot primi fara autorizarea adunarii asociatilor mandatul de administrator in alte societati concurente sau care au acelasi obiect de activitate; nu pot sa faca acelasi comert ori altul concurent, pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sau sub sanctiunea revocarii si a raspunderii pentru daune,

b. nu vor putea fi emise obligatii de societate.

Reprezentarea asociatiei de catre administratori

Potrivit art. 75 actul constitutiv poate acorda administratorului dreptul de a reprezenta societatea; conform art. 76, administratorii trebuie sa lucreze impreuna, hotararile vor fi luate in unanimitate; in caz de divergenta vor decide administratorii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

Art. 77 asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si renumeratia. Art. 79, administratorii nu pot face operatii pe cont propriu sau al altora contrar intereselor societatii - in cazul incalcarii vor fi raspunzatori de daunele provocate.

Cenzorii

Administratorul general al asociatiei poate sa aleaga unul sau mai multi cenzori si sa stabileasca modul de organizare a activitatii lor; daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie; in lipsa de cenzori, fiecare asociat care nu este administrator poate exercita dreptul de control.

In art. 194 alin. 3. se prevede ca:" dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata - masura restrictiva confirma caracterul complex al societatii cu raspundere limitata, in modul sau de functionare, aplica normele de functionare de la societatile de persoane unde acestea sunt compatibile cu structura adoptata si in aceeasi masura, norme de functionare a societatii de capital.

Situatia juridica a partilor sociale

Conform art. 11 alin. 2 partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri de credit. Regimul juridic este reglementat in art. 197, conform primului alineat, partile sociale nu pot fi transmise intre asociati. Transmiterea lor catre persoane din afara societatii poate fi facuta numai daca acesta a fost aprobata de catre asociatii reprezentand din capitalul social. La incetarea din viata a unui asociat, succesiunea mostenitorii vor primi partile sociale, dupa ultimul bilant; aceasta transmisie va fi scrisa in Registrul Comertului.[8]

3. Modificarea actului constitutiv

Constituirea si modificarea unei persoane juridice de drept comun este conditionata de intocmirea unui document, intitulat "act constitutiv" - acesta materializeaza declaratia de vointa specifica asociatilor, precum si un numar determinat de elemente care au ca finalitate definirea persoanei juridice. Pe parcursul existentei persoanei juridice poate interveni unele modificari; pentru a intelege si a aplica corespunzator cazurile de modificare de la art. 199, se impun determinarea sensului sintagmei. Modificarea actului constitutiv, precum si a efectelor pe care modificarea actului constitutiv il are asupra persoanei juridice.

Prin modificarea actului constitutiv se intelege intervenirea unei schimbari in elementele primare ale actului constitutiv; art. 200 face urmatoarele precizari"schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv, nu atrag crearea unei persoane juridice noi". Printre cele mai importante modificari trebuie amintit in primul rand, renuntarea la sistemul aplicarii institutiilor juridice in autorizarea modificarii actului constitutiv; noua legislatie a urmarit exemplul majoritatii tarilor europene.[9]

In sistemul actualei legislatii controlul revine judecatorului delegat la registrul Comertului sau directorului Oficiului Registrului Comercial pentru aceasta precizam:

a. legea nr. 31/1990 enunta art. 199. alin. , 9 cazuri por interveni modificarea actului constitutiv, controlul lor efectuandu-se de catre judecatorul delegat,

b. "celelalte modificari", competenta de rezolvare a acestora a fost atribuita insa directorului Oficiului Registrului Comercial,

c. art. 113 text referitor la competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor din societatea pe actiuni, prevede cazurile in care actionarii vor putea lua hotarari referitor la modificarile actului constitutiv.

4. Dizolvarea societatilor comerciale

Societatea comerciala inzestrata cu personalitate juridica, are la fel ca persoana juridica, o existenta proprie; ea se naste, traieste si dispare juridic. Disparitia sa juridica nu se produce prin "dizolvare"; iar "dizolvarea"[10] nu trebuie inteleasa ca o desfiintare in totalitate a persoanei juridice. Persoane juridica va continua sa existe, dar cu un alt scop decat cel propus la infiintarea ei.

Acesta va trebui sa indeplineasca operatii de lichidare a patrimoniului dobandit in timpul existentei sale, art. 222 "dezvoltarea are astfel ca efect imediat incetarea acestor raporturi nascute din contractul de societate". Supravietuirea societatii dupa aparitia cazurilor de dizolvare este determinata de necesitatea lichidarii raporturilor patrimoniale dintre asociati dupa incetarea raporturilor contractuale.

5. Lichidarea societatilor

Lichidarea privind societatile comerciale acorda o atentie deosebita perioadei ce succede dizolvarii societatii, aceasta presupunere este explicabila fata de interesul pe care asociatii il au in impartirea avutului social la constituirea caruia au participat. In aceeasi masura sunt interesati si creditorii societatii dizolvate si creditorii asociatilor pentru ca imparteala avutului social sa se faca fara prejudicierea drepturilor lor. Pentru apararea acestor interese atat de variate legea nr. 31/1990 reglementeaza 3 capitole cu titluri distincte, intreaga procedura de lichidare a societatii.

Primul capitol enunta dispozitii cu caracter general, iar ultimele doua sunt destinate lichidarii societatii in nume colectiv. In comandita simpla sau cu raspundere limitata; separat de lichidarea societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni. Lichidarea va fi executata de lichidator care nu va depasi puterile care i-au fost incredintate, va respecta operatiunile lichidarii, drepturile asociatilor si repartitia.

Procedura reorganizarii societatilor comerciale si a lichidarii judiciare, prevazuta in legea nr. 64/1995 a fost modificata prin introducerea unor dispozitii noi in capitolul V. privind "lichidarea", totodata a fost modificat si titlul legii in: lege privind procedura reorganizarii si a falimentului.

Procedura cuprinde urmatoarele operatii principale:

- inlocuirea organelor de administratie curenta,

- predarea gestiunii,

- restrangerea obiectului acestuia in scopul de a se asigura plata creditorilor sociali si satisfacerea drepturilor asociatilor,

- intocmirea bilantului final,

- radierea din Registrul Comertului a fostei asociatii comerciale.[11]

PREZENTAREA SOCIETATII

Asociatii Fagaras Nicolae Iuliu si Mihalte Sergiu, am convenit sa constituim impreuna

"S C Fly Creations SRL, avand sediul in Tg Mures, b-dul 1 Decembrie 1918. Firma S. C. Fly Creations SRL a fost infiintata in data de 05.10.2006.

Societatea comerciala va avea numele de "Fly Creations", urmata de initialele "SRL".

In toate actele, facturile, scrisorile sau documentele emanate de la societate, denumirea va fi urmata de forma juridica, de numarul de inmatriculare ORC Mures, sediul societatii si capitalul social.

La data constituirii societatea nu are puncte de lucru, sucursale, filiale, insa va putea oricand si oriunde in tara si sau in strainatate sa le infiinteze prin hotararea adunarii generale in acest sens si cu respectarea legislatiei locului. Societatea isi va putea desfasura activitatea in oricare din domeniile pe care si le-a propus, atat in sediul sau social cat si printr-o retea de unitati specifice activitatii, in orice localitate din tara in spatii proprii sau inchiriate, fara statut de filiala sau sucursala, precum si ambulant, stradal, in piete, targuri, cu aprobarea organelor competente.

Forma juridica: S. C. Fly Creations SRL constituita de asociatii subsemnati va functiona ca o societate cu raspundere limitata, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare si de prezentul act constitutiv.

Durata societatii: Societatea se constituie pe durata nelimitata.

Societatea are urmatoarele obiecte de activitate: obiectul principal de activitate - fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice; obiecte secundare de activitate - toate, conform legislatiei.

Sunt posibile operatiuni de import - export si reexport,cu marfuri neprohibite de lege,in conditiile respectarii legislatiei in vigoare, precum si servicii de comert exterior in nume propriu si pe baza de comision. Sunt posibile operatiuni specifice de comert exterior,de barter, lohn si leasing. Activitatea de achizitionare si comercializare se va desfasura in unitati specializate,sau in mod ambulant,in locurile autorizate in acest scop de organele competente. Sunt posibile operatiunile comerciale in contra-partida, consignatie, intermediere, anticariat.

Modificarea sau completarea obiectului de activitate se va face numai cu acordul unanim al asociatilor, in conditiile de forma si publicitate prevazute de lege.

Capitalul social: capitalul subscris si varsat de asociati este de 200 lei, format din numerar; capitalul social este divizat in 20 parti sociale a 10 lei fiecare; aportul asociatiilor la formarea capitalului social este: Fagaras Nicolae Iuliu - 50%, adica 10 parti sociale in valoarea totala de 100 lei si Mihalte Sergiu - 50%, adica 10 parti sociale in valoare totala 100 lei.

Partile sociale nu sunt negociabile si nu sunt purtatoare de dobanzi. In caz de cesiune ceilalti asociati au dreptul de preemtiune; cesiunea catre terti se va putea face numai cu acordul adunarii generale a asociatilor; transmiterea partilor sociale pentru cauza de moarte se va face dupa regulile de drept comun. Cesiunea sau transmiterea pentru cauza de moarte a partilor sociale trebuie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului si in registru de asociati al societatii, ea are ca efect fata de terti din momentul inscrierii la oficiul Registrului Comertului.

Asociatii constituiti in adunarea generala pot hotari in conditiile legii, marirea capitalului social, prin aport in numerar si/sau in natura; in cazul diminuarii a capitalului social sub limita legala minima in termen de 10 zile de la sesizarea acestui fapt, asociatii intruniti in adunarea generala extraordinara, vor decide fie completarea capitalului societatii pana la minimul valoric, fie dizolvarea si lichidarea societatii.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale asociatilor.

Conducerea si administrarea, asociatii formeaza adunarea generala, ca organ de conducere si decizie, care stabileste politica economica si comerciala a societatii; in adunarea generala fiecare parte sociala confera dreptul la un vot, se admite si votul prin corespondenta.

Atributiile adunarii generale sunt cele prevazute de lege, in functie de modul de convocare ordinar/extraordinar. Adunarile extraordinare au loc de cate ori este necesar, la propunerea unuia dintre asociati; convocarea adunarii generale ordinare sau extraordinare se face prin scrisoare recomanda cu confirmare de primire care va contine data, ora, locul si ordinea de zi a sedintei sau prin semnare de luare la cunostinta pe exemplarul convocatorului care se inregistreaza la sediul societatii. Au calitatea de administrator susnumitii asociati.

Modul de distribuire a profitului se va face in conformitate cu bilantul anual aprobat de adunarea generala si organele de control financiar si in raport cu numarul de parti sociale detinute de asociati; din profitul societatii se va lua in fiecare an o cota de cel putin de 5% pentru formarea unui fond de rezerva, pana ce acesta va atinge la cel putin a cincea parte a capitalului social.

Modul de suportare a pierderilor partea cu care fiecare asociat participa la pierderile inregistrate de societate este proportionala cu numarul de parti sociale detinute.

Lichidarea si dizolvarea - cauzele, modul de dizolvare si lichidare a societatii ca si publicitatea acestor proceduri sunt cele prevazute de legea nr. 31/1990 republicata. Lichidatorii societatii se numesc de adunarea generala, prin unanimitate de voturi, sau de instanta de judecata prin hotarare judecatoreasca; obligatiile si raspunderea lichidatorilor sunt cele prevazute de lege. Pana la numirea lichidatorilor, administratorii societatii isi vor continua mandatul, fara insa a mai putea intreprinde noi operatii, incalcarea interdictiei atragand raspunderea lor pentru eventuale daune. Asociatii au luat la cunostinta de faptul ca nu li se va plati de catre lichidatori nici o suma din contul platilor cuvenite din lichidare. Inaintea achitarii creditorilor societatii.

Dispozitii finale - anul financiar - contabil incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al anului calendaristic respectiv, cu exceptia primului exercitiu financiar-contabil, care se va socoti inceput cu data inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului. Personalul pentru activitatea societatii va fi angajat de catre administratori, in limitele numerice, functiile si conditiile de salarizare ce vor fi stabilite de adunarea generala, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si protectiei sociale.

Hotararea unui asociat de a se retrage din societate, respectiv de dizolvare si lichidare a societatii, se va putea manifesta numai sub forma unei declaratii in acest sens, in forma autentica, care se va comunica si celorlalti asociati cel mai tarziu in termen de 10 zile de la autentificare.

Modificarea actului constitutiv, ca si fuzionarea societatii cu alte societati sau participarea ei in calitate de persoana juridica intr-o alta societate nou infiintata, se vor face numai cu acordul unanim al asociatilor si cu respectarea conditiilor de forma de publicitate prevazute de lege. Se convine ca in cazul in care unul sau mai multi dintre asociati hotarasc sa se retraga din societate, acesta isi va putea continua activitatea, chiar si in forma atipica de societate cu asociat unic.

ACTIVITATEA SOCIETATII PANA IN PREZENT

S. C. Fly Creations SRL s-a "nascut" dintr-o idee a antreprenorilor si anume proiectarea si comercializarea unui prototip, a unui aparat numit "Juke Box" - o cutie muzicala mai speciala, cu niste jocuri de lumini realizate cu ajutorul led-urilor, in functie de linia melodica a piesei muzicale care ruleaza in aparatul respectiv. Proiectarea prototipului a durat aproximativ 6 luni, iar la finalizarea proiectului (in toamna anului 2006) a fost infiintata S. C. Fly Creations SRL, pentru a se putea realiza in mod legal constructia prototipului, urmata de distributia si comercializarea noului produs.

In constructia matritei au aparut cateva elemente neprevazute. Elementul cel mai imprevizibil in productie este factorul uman. A soft angajata o persoana care trebuia sa realizeze carcasa din fibra de sticla a aparatului, dar acesta nu a reusit sa finalizeze in timp util lucrarea asa cum era prevazut in contract, asa ca proiectul "Juke Box" a fost abandonat, sau suspendat pentru o perioada nelimitata de timp.

In timpul dezvoltarii proiectului "Juke Box" am intrat in legatura cu un furnizor de LED-uri din China. La propunerea acestuia, am realizat in colaborare cu el o firma luminoasa cu LED-uri si cu jocuri de lumini pentru Hotel Laguna din Tg Mures, cartierul Rasaritului, care a fost primul produs vandut al S. C. Fly Creations SRL.

Succesul pe care l-a avut acest produs a declansat o intorsatura in strategiile firmei, ducand la o schimbare radicala a planului de afaceri. Astfel, am inceput sa studiem in linii mari potentiala piata de desfacere, s-a analizat situatia curenta si disponibilitatile firmei, s-au identificat nevoile firmei, obiectivele firmei si s-au elaborat strategiile corespunzatoare realizarii acestor obiective, s-a urmarit in paralel planificarea activitatii de marketing, aceasta stand la baza celorlalte activitati ale firmei, cum ar fi aprovizionarea cu componentele necesare constructiei produselor respective, productia in sine, partea financiara, cautarea si instruirea personalului necesar pentru productia anumitor componente care fac parte din produsele respective (firmele luminoase cu LED-uri), inchirierea unui spatiu pentru productie si dotarea spatiului cu mobilier adecvat pentru desfasurarea activitatii si cu aparatura necesara (calculatoare, aparate electrice si electronice de masura, scule etc). Aceste activitati au reprezentat esenta marketingului strategic.

Dupa aceste s-a urmarit orientarea gamei de produse si servicii spre cerintele clientilor. S-a studiat atent piata, concurenta fiind reprezentata de alte intreprinderi sau persoane care ofereau aceleasi produse si servicii consumatorilor de pe pietele din tara (cea mai mare concurenta in acest domeniu se afla in Bucuresti, Brasov si Cluj). S-a stabilit pretul exact de vanzare a produselor, avand in vedere costurile de constructie si costurile de proiectare care s-au investit in produsele respective, s-au ales cateva potentiale piete-tinta, s-a desfaturat campania de comunicare de marketing, s-au descoperit cateva canale potentiale de distributie in unele orase din tara, cum ar fi Tg. Mures (si in general intreg judetul Mures), Bistrita, Bacau, Piatra Neamt, Bucuresti, unde s-a urmarit sa se pozitioneze produsele noastre. Intre timp a fost construit si un site publicitar de prezentare a firmei si a produselor noastre pe Internet, care cuprinde o prezentare generala a firmei, prezentarea detaliata a produselor, expunerea avantajelor produselor noastre in comparatie cu produsele similare care se gasesc pe piata de la firmele concurente (avantajele tehnologiei bazate pe LED-uri, in comparatie cu tehnologia clasica a firmelor luminoase din tara bazata pe iluminarea cu neoane sau becuri clasice), cateva fotografii cu produse realizate de S. C. Fly Creations SRL, detalii legate de contactul cu firma si de plata produsului, posibilitatea achizitionarii acestor produse cu plata integrala sau in rate si expunerea serviciilor oferite S. C. Fly Creations SRL pentru intretinerea produselor pe perioada de garantie si post garantie. S-au urmarit de asemenea colaborari cu producatori si distribuitori de produse similare din judetul Mures, cum ar fi S. C. Media Expert SRL, impreuna cu care am realizat pana in prezent cateva lucrari, ei confectionand carcasele si montarea firmelor luminoase, iar noi partea electronica si tot ceea ce tine de instalatia cu led-uri din interiorul reclamelor luminoase.juristconsultii romani pentru a deosebi individualizarea de societate spune ca asociatii trebuie sa aiba un "affecto societas" exprimarea este folosita si in prezent pentru a deosebi o societate comerciala in participatie, in sensul actual consta in intentia de a se trata ca egali urmarind impreuna un scop comun. G. Rippet Roblon - Droit comercial, p. 589 N. 720

Raul Petrescu - Constituirea, functionarea si modificarea societatilor comerciale, legea nr. 31/1990 republicata, Editura Oscar Print, Bucuresti 1999, p.. 7-17

O. Capatana - Societatile comerciale, Editura Luminalex, Bucuresti 1996, p. 148-150

C.A. Staicovici - Societatea comerciala. Infiintare si functionare, Editura Stiintifica, Bucuresti 200, p. 3-9

cadrul O.N.U. pentru promovarea intreprinderilor mici si mijlocii - Ghidul intreprinzatorului particular, Editura Tehnica, Bucuresti 1994, p. 17-21

Corneliu Barsan, Al. Ticlea, C-tin Tutan, V. Dobrinoiu, M. Toma - Societatile comerciale, organizare, functionare, reguli si obligatii fiscale, vol 1 si 2, casa de editura "Sansa" SRL, Bucuresti 1995, p. 115-292

Ibidem

In Anglia, Elvetia sau SUA un functionar reprezentand Registrul General al Comertului indeplineste aceasta misiune. In Belgia sau Franta competenta revine unui grefier, situatii asemanatoare avem si in Germania sau Italia.

R. Petrescu - Constituire, functionarea si modificarea societatilor comerciale, Editura Oscar Print, Bucuresti 1999, p. 56-59

cuvantul vine din verbul latin dissolvo - dissolvare cu semnificatia de a desparti, a desface. In dreptul comun francez este folosita notiunea echivalenta - dissolvation.

O. Capatana - Societatile comerciale, Editura Luminalex, Bucuresti 1996, p. 378-379

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.