Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC

GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC
Grupurile de interes economic

Modalitatea de preluare a aquis-ului in materia societatilor comerciale a constituit-o incorporarea textelor comunitare in legea romana, prin adaptarea acestora, in special, prin sintetizarea normelor continute de directive . Legea are drept finalitate atat alinierea legislatiei societatilor comerciale la directivele comunitare, cat si adaptarea legislatiei la principiile Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD), in materia guvernarii corporatiste. Principiile guvernarii corporatiste au fost adoptate in anul 1999, revizuite in anul 2003 si aprobate de guvernele tarilor OECD in 2004, si aduc indicatii specifice de natura sa amelioreze reglementarile juridice si formuleaza propuneri practice in atentia autoritatilor bursiere, a investitorilor si celor care intervin la nivelul conducerii societatii. Acestea au drept finalitate realizarea unui cadru care asigura:- protectia drepturilor actionarilor;

- tratament egal tuturor actionarilor;

- recunoasterea drepturilor actionarilor majoritari, care sa incurajeze cooperarea activa dintre societati si actionarii majoritari pentru a crea locuri de munca;

- orientarea strategica a societatii, monitorizarea efectiva a managementului de catre conducere si raspunderile acesteia fata de societate si fata de actionari;

- transparenta, oportunitatea si acuratetea tuturor documentelor ce vizeaza situatia societatii, inclusiv situatiile financiare, performantele, patrimoniul si conducerea societatii.

SECTIUNEA I

GRUPUL DE INTERES ECONOMIC - GIE

Legea nr. 161/2003 constituie o dovada a continuarii procesului de armonizare a legislatiei din Romania cu legislatia comunitara in materia dreptului comercial. Premiera legislativa din tara noastra o constituie reglementarea grupurilor de interes economic prin prevederile Titlului V din Legea nr. 161/2003.

Reglementarea grupurilor de interes economic este inspirata din Codul comercial francez, unde au fost create pentru a permite intreprinderilor si societatilor comerciale sa se adapteze si sa se dezvolte in cadrul unei piete in permanenta dezvoltare. Grupul de interes economic este conceput ca o structura juridica intre societatea comerciala si asociatie. In organizarea si functionarea acesteia este prioritara vointa membrilor care o constituie.

Potrivit doctrinei franceze, grupul de interes economic este conturat ca o entitate care, respectand independenta juridica si economica a participantilor, le permite acestora sa puna in comun mijloace de productie in scopul dezvoltarii eficiente a activitatii.

Legiuitorul roman, defineste grupul de interes economic, in art. 118 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, ca fiind o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata sau nedeterminata, in scopul inlesnirii sau al dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.

Trasaturile caracteristice ale grupului de interes economic

- grupul de interes economic este o asociere bazata pe un contract (actul constitutiv al grupului fiind un contract permite manifestarea de vointa a membrilor) . Potrivit definitiei legale, GIE cuprinde doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, comercianti sau necomercianti, fara a depasi 20 de persoane;

- grupul de interes economic este o persoana juridica, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, respectiv, are calitate de subiect de drept si participa in nume propriu la raporturile juridice;

- grupul de interes economic are un scop patrimonial; se constituie in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective. Activitatea GIE are intotdeauna un caracter accesoriu fata de activitatea membrilor ei. Astfel, un grup de interes economic nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine, dar daca din activitatea grupului rezulta profit, acesta va fi distribuit in totalitate, intre membrii grupului, cu titlu de dividende, in cotele prevazute in actul constitutiv, ori in lipsa unei prevederi, in parti egale.

- grupul de interes economic raspunde pentru obligatiile sale fata de terti. Fiind persoana juridica, grupul raspunde pentru obligatiile asumate de terti. In conformitate cu prevederile legii, raspunderea membrilor este nelimitata si solidara pentru obligatii grupului, daca nu exista o stipulatie contrara.

Potrivit art. 119 alin 2 din Legea nr. 161/ 2003, "Prin derogare la prevederile alin.(1) si in masura in care actul constitutiv o permite, un membru nou al grupului poate fi exonerat de obligatiile acestuia, nascute anterior aderarii sale; hotararea de exonerare este opozabila tertilor de la data mentionarii in registrul comertului si a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a".

Raspunderea membrilor are caracter subsidiar, ea opereaza numai daca grupul pus in intarziere nu plateste in termen de 15 zile.

Natura juridica a grapului de interes

Grupul de interes economic poate avea o natura civila sau comerciala, putand dobandi calitatea de comerciant sau necomerciant. Criteriul il constituie natura faptelor juridice savarsite sau a actelor juridice incheiate. Determinarea calitatii de comerciant ori necomerciant a grupului are o deosebita importanta, atat din punct de vedere procedural - competenta de solutionare a litigiilor aparute in care una dintre parti este un grup de interes economic apartine instantei civile sau comercile -, cat si din punct de vedere material, substantial (daca se aplica legea civila sau comerciala).

Constiuirea grupurilor de interes economic

La baza constituirii grupului de interes economic sta contractul semnat de toti membrii (fondatorii) , incheiat in forma autentica. Acesta este actul constitutiv care trebuie inmatriculat in registrul comertului

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea grupului sunt considerati fondatori.

Potrivit art. 120 alin. 3 din Legea nr. 161/2003: "Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, dare de mita, luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si infractiunile de spalare a banilor prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractul prin care se constituie grupul de interes economic trebuie sa indeplineasca conditiile de validitate (respectiv: capacitatea, consimtamantul, obeictul, cauza, precum si conditia formei autentice ceruta de lege ad validitatem), prevazute de art. 948 Cod civil. Daca grupul se constituie cu capital, contractul va prezenta ca element specific si aporturile asociatilor.

Caracterele juridice ale actului constitutiv al grupului de interes

- caracter solemn, pentru ca forma autentica este ceruta ad validitatem, sub sanctiunea expresa a nulitatii;

- caracter comutativ, deoarece cand se constituie cu aport, intinderea si natura obligatiei de aport sunt cunoscute din momentul incheierii contractului;

- caracter oneros, intrucat fiecare membru al grupului urmareste dezvoltarea propriei activitati si imbunatatirea rezultatelor acesteia;

- caracter plurilateral, pentru ca se incheie intre cel putin 2 membri si maxim 20;

- in functie de natura activitatii, are caracter civil sau comercial.

Elementele actului constitutiv al grupului de interes economic

Legea nr. 161/2003 art. 122 stabileste elemntele pe care trebuie sa le cuprinda actul constitutiv al grupului de interes economic:

a) denumirea, precedata sau urmata de sintagma "grup de interes economic" ori de initialele "G.I.E.", sediul si, daca este cazul, emblema grupului;

b) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridica, sediul si nationalitatea membrilor, persoane juridice;

c) codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice, in functie de forma juridica a acestora;


d) obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si a naturii comerciale sau necomerciale a activitatii;

e) capitalul subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru si a modului de varsare a acestuia, valoarea aportului in natura si a modului de evaluare, in cazul in care grupul se constituie cu capital;

f) durata grupului;

g) membrii care reprezinta si administreaza grupul sau administratorii nemembri, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat, precum si conditiile in care acestia pot fi revocati;

h) clauze privind controlul gestiunii grupului de catre organele statutare, controlul acesteia de catre membri, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;

i) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza odata cu grupul, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

j) modul de dizolvare si de lichidare a grupului.

Inmatricularea grupului de interes economic

Grupul european de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si incheiat in forma autentica, denumit act constitutiv.

Grupul se inmatriculeaza in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul, la cererea administratorului sau unui imputernicit al acestuia, in termen de 15 zile de la autentificare.

Grupurile europene de interes economic dobandesc personalitate juridica de la data inmatricularii, care se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului-delegat prin care se autorizeaza inmatricularea grupului. Inmatricularea in registrul comertului nu prezuma caracterul comercial al grupului european de interes economic, ceea ce inseamna ca orice grup de interes economic este supus inmatricularii, dar calitatea de comerciant o are numai grupul care are ca obiect de activitate savarsirea unor fapte de comert .

Dupa efectuarea inmatricularii, oficiul registrului comertului comunica, din oficiu, un extras al incheierii judecatorului-delegat Regiei Autonome Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

Efectele nerespectarii cerintelor legale de constituire a GIE

Inainte de inmatricularea grupului, neregularitatile constatate pot fi remediate, potrivit art. 133 si art. 134 din Legea nr. 161/2003, astfel: "Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea grupului, judecatorul-delegat, din oficiu sau la cererea oricarui membru ori a altor persoane interesate, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care membrii sau reprezentantii grupului inlaatura asemenea neregularitati. Judecatorul-delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii grupului nu au cerut inmatricularea sa in termen legal, oricare membru poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire".

Pentru neregularitatile constatate dupa inmatricularea grupului, in art. 135-146, Legea nr. 161/2003 reglementeaza actiunea in regularizare, si ca o masura extrema, actiunea in nulitatea grupului

- actiunea in regularizare

Pentru inlaturarea neregularitatilor constatate dupa inmatriculare, grupul este obligat sa ia masuri pentru inlaturarea lor in termen de maxim 8 zile de la data constatarii. Daca grupul nu ia aceste masuri, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.

Dreptul la actiunea in regularizare se prescrie prin trecerea termenului de 6 luni de la data inmatricularii grupului de interes economic.

Pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile constatate, fondatorii, reprezentantii grupului, precum si primii membri si organelor de conducere, de administrare si de control ale GIE, raspund nelimitat si solidar.

- actiunea in nulitate

Articolul 142 din Legea nr. 161/2003, precizeaza motivele pentru care tribunalul poate declara nulitatea unui grup de interes economic inmatriculat in registrul comertului, daca: lipseste actul constitutiv sau cand acesta nu a fost incheiat in forma autentica; toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului; obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice; lipseste incheierea judecatorului-delegat de inmatriculare a grupului; lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a grupului, in cazurile in care aceasta autorizare este prevazuta in legile speciale pentru desfasurarea anumitor activitati, precum cea bancara sau de asigurari; actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul si obiectul de activitate al grupului.

Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal, cu exceptia situatiei in care nulitatea este cauzata de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului grupului. ( art. 143 din lege).

Functionarea grupului de interes economic

Organele grupului de interes economic sunt:

- adunarea generala a membrilor grupului; 

- administratorii grupului.

a. Adunarea generala este organul suprem cu competenta de deliberare si decizie; format din membrii grupului.

In actul constitutiv al grupului sunt stipulate conditiile privind adoptarea hotararilor, acesta poate prevedea:

- conditii privind cvorumul si majoritatea necesara (in lipsa acestei stipulatii, hotararile se adopta cu votul unanim al membrilor);

- posibilitatea luarii hotararilor prin consultarea in scris a membrilor (va fi specificata procedura de consultare si adoptare a hotararilor);

- numarul de voturi de care dispun anumiti membri ( in absenta unei asemenea stipulatii se considera ca fiecare membru dispune de cate un vot).

Legea prevede ca  votul unanim al tuturor membrilor este obligatoriu pentru adoptarea hotararilor privind: modificarea obiectului grupului; modificarea numarului de voturi repartizat fiecarui membru;modificarea conditiilor prevazute pentru adoptarea hotararilor; prelungirea duratei grupului dincolo de perioada stabilita in actul constitutiv; modificarea aportului membrilor la capitalul grupului; modificarea oricarei alte obligatii a membrilor, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel; orice alta modificare a actului constitutiv, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Pentru aprobarea situatiei financiare si pentru deciiziile referitoare la raspunderea administratorilor este necesar votul majotiratii membrilor.

Convocarea adunarii generale

Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala a membrilor pentru adoptatea unei hotarari care intra in atributiile adunarii, la initiativa oricarui administrator sau la solicitarea oricarui membru. In cazul inactiunii administratorilor, la solicitarea oricarei persoane interesate si cu audierea partilor, instanta de la sediul grupului va putea ordona convocarea si va desemna persoana care va prezida adunarea generala.

Convocarea ( in care se va mentiona locul, data, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor), poate fi facuta prin scrisoare recomdata sau prin scrisoare simpla (daca este stipulat in actul constitutiv), expediata cu cel putin 10 zile inainte de data tinerii adunarii generale. (art. 155 din Legea nr. 161/2003)

b. Admnistratorii grupului de interes economic - persoane fizice sau persoane juridice - sunt desemnati prin actul constitutiv sau sunt alesi, de catre membrii, prin vot unanim.

Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al grupului, in afara de restrictiile aratate in actul constitutiv. Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile grupului, la consiliile administratorilor si la organele de conducere similare acestora. (art. 148 din lege)

Dreptul de a reprezenta grupul in raport cu tertii apartine fiecarui administrator, in afara de cazul cand exista stipulatie contrara in actul constitutiv[3]. Administratorii care au dreptul de a reprezenta grupul nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.

Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt cele prevazute de Titlul V din Legea nr. 161/2003 si de dispozitiile referitoare la mandat.Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun. (art. 151 alin. 1 din lege).

Actiunea in raspundere impotriva administratorilor grupului de interes economic se decide prin votul majoritatii membrilor.

Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor grupului, insa acestia o vor putea exercita numai atunci cand, prin operatiunile efectuate pentru realizarea obiectului de activitate al grupului, nu sunt achitate la scadenta, in mod repetat, obligatiile grupului sau in caz de deschidere a procedurii insolventei reglementata de Legea nr. 85/2006.

Modificarea grupului de interes economic

Orice modificarea aparuta pe parcursul existentei GIE se realizeaza numai prin modificarea actului constitutiv.

Potrivit art. 174 din Legea nr. 161/2003: "Actul constitutiv poate fi modificat de membri, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru incheierea lui. Modificarile privind mutarea sediului grupului, schimbarea obiectului principal de activitate, fuziunea/divizarea, reducerea/prelungirea duratei grupului, dizolvarea si lichidarea acestuia se vor mentiona in registrul comertului in baza incheierii judecatorului-delegat. Celelalte modificari se vor mentiona, cu respectarea dispozitiilor legale, in baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului. Aceasta rezolutie are, in mod corespunzator, regimul legal al incheierii judecatorului-delegat. Actul aditional cuprinzand textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului comertului si se mentioneaza in acest registru. Actul modificator se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a".

Incetarea calitatii de membru al GIE

Calitatea de membru inceteaza prin: excludere; retragere; cesiune a partilor de interes, in conditiile legii si ale actului constitutiv; deces, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii.

Potrivit art. 179 alin 1, daca actul constitutiv nu prevede altfel, grupul continua sa existe dupa ce unui membru i-a incetat aceasta calitate, in conditiile prevazute in actul constitutiv sau stabilite cu acordul unanim al membrilor ramasi.

- excluderea membrului din GIE

Cazurile de excludere sunt precizate in art. 177 alin. 2: poate fi exclus, membrul: care nu a efectuat aportul la care s-a obligat; care se afla in stare de faliment sau care a devenit incapabil; care se amesteca fara drept in administratie, tulbura sau ameninta cu tulburarea grava a functionarii grupului; care comite frauda in dauna grupului sau se serveste de semnatura grupului ori de capitalul acestuia in folosul sau ori al altora.

Excluderea se pronunta de instanta, la cererea majoritatii membrilor, daca actul constitutiv nu prevede altfel. Prin hotarare se va dispune si cu privire la structura participarii la capitalul grupului a celorlalti membrii. Hotararea judecatoreasca de excludere se mentioneaza in registrul comertului, iar dispozitivul hotararii se va publica, la cererea grupului in Monitorul Oficial.

Membrul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv. Membrul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul grupului, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia la data excluderii sale cu caracter definitiv. (art. 181 din lege)

Potrivit prevederilor art. 182 din Legea nr. 161/2003, membrul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de grup pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. Daca, in momentul excluderii sunt operatiuni in curs de executare, membrul este obligat sa suporte consecintele si nu isi va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

Dreptul la actiune impotriva membrului exclus, se prescrie in termen de 5 ani, care curge de la data publicarii mentiunii vizand excluderea acestuia in Monitorul Oficial.

- retragerea membrului din GIE

Membrul grupului de interes economic se poate retrage in cazurile prevazute in actul constitutiv; cu acordul tuturor celorlalti membri; in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, membrul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare. (183 alin.1 din lege)

Drepturile membrului retras, cuvenite pentru partile sale de interes, se stabilesc prin acordul membrilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal, prin incheiere irevocabila.

Dizolvarea si lichidarea grupului de interes economic

GIE persoana juridica isi inceteaza existenta prin dizolvare si lichidare - faze distincte care se realizeaza succesiv (exceptional, cele doua faze se pot realiza si concomitent, daca membrii grupului sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului grupului si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii, ei pot hotari odata cu dizolvarea, si modul de lichidare a grupului) .

a. Dizolvarea grupului de interes economic

Potrivit art. nr. 184 alin 1 din Legea nr. 161/2003, cauzele de dizolvare a grupului de interes economic sunt: expirarea timpului stabilit pentru durata grupului; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia; declararea nulitatii grupului; hotararea adunarii membrilor, adoptata cu votul unanim al acestora, cu exceptia cazului in care actul constitutiv dispune altfel; hotararea tribunalului, la cererea oricarui membru, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre membri, care impiedica functionarea grupului, precum si la cererea oricarei autoritati publice competente; declararea falimentului grupului; alte cauze prevazute de lege sau de actul con stitutiv al grupului.

In art. 192 alin. 1 din lege sunt prevazute cauze de dizolvare - sanctiune, astfel, la cererea oricarei persoane interesate, tribunalul va putea pronunta dizolvarea grupului in cazurile in care: grupul nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; grupul nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; grupul si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediu sau membrii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta.

Dizolvarea grupului trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul in care cauza dizolvarii este expirarea timpului stabilit pentru durata grupului.

Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni; in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins. Interdictia se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata grupului ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.

Grupul isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

Potrivit art. 189 din Legea nr. 161/2003: "Dizolvarea grupului are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a grupului sau in alte cazuri prevazute de lege".

Fuziunea se face prin absorbirea unui grup de catre un alt grup sau prin contopirea a doua ori mai multe grupuri pentru a alcatui un grup nou.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unui grup care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinta.

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a grupului care isi inceteaza existenta si transmiterea universala sau cu titlu universal a patrimoniului sau catre grupul ori grupurile rezultate din fuziune/divizare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in schimbul atribuirii de parti de interes ale acestora catre membrii grupului care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a partilor de interes atribuite.

In baza hotararii adunarii generale a membrilor fiecaruia dintre grupurile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde elementele prevazute de art. 196 din lege; va fi semnat de reprezentantii grupurilor participante si se depune la registrul comertului unde este inmatriculat fiecare grup, insotit de declaratia fiecaruia despre modul cum s-a hotarat stingerea pasivului sau. Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii/divizarii.

b. Lichidarea grupului de interes economic

Lichidarea patrimoniului grupului de interes economic este supusa regulilor prevazute de art. 206 - 218 din Legea nr. 161/2003.

Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului grupului de interes economic, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli: pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor; actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial.

Numai dupa indeplinirea acestor formalitati, lichidatorii vor depune specimenul lor de semnatura in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.Lichidatorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti, persoane fizice ale societatii lichidatoare trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii. Ei sunt obligati, dupa preluarea functiei, ca impreuna cu administratorii grupului sa faca un inventar si sa incheie o situatie financiara care sa constate situatia exacta a activului si pasivului grupului si sa le semneze; sa primeasca si sa pastreze patrimoniul grupului, registrele si actele grupului, preluate de la adminsitratori; sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

Potrivit art 209 din lege, in afara de puterile conferite de membri, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea: sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii; sa execute si sa termine operatiunile patrimoniale referitoare la lichidare; sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a grupului; sa incheie tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele grupului, chiar in cazul in care debitorii sunt supusi procedurii reglementate de Legea 85/2006; sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.

Ei nu pot, in lipsa de dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul de numire, sa constituie ipoteci asupra bunurilor grupului, daca nu vor fi autorizati de instanta, cu avizul persoanelor care indeplinesc atributia de cenzor.

Lichidatorii care intreprind noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.

Lichidatorii nu pot plati membrilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor grupului.

Dupa terminarea lichidarii grupului, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre membri. Membrul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

Lichidarea grupului trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea grupului din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi civile de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul-delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului-delegat va fi definitiva si executorie. (art. 214 alin. 1 si alin. 2).

Grupul de interes economic, aflat in stare de insolventa va fi supus procedurii insolventiei reglemetata de Legea nr. 85/2006, procedura se aplica grupului, atat cand are calitatea de comerciant, cat si in cazul in care are calitatea de necomerciant .

SECTIUNEA II

GRUPURILE EUROPENE DE INTERES ECONOMIC - GEIE

Unul dintre scopurile fundamentale ale Uniunii Europene este realizarea unitatii economice, avand ca prioritati: armonizarea dezvoltarii vietii economice, o dezvoltare economica durabila si constanta, realizarea stabilitatii economice si monetare, precum si realizarea unei politici eficiente in domeniul ocuparii fortei de munca, in acest context realizarea unei structuri economice care sa promoveze colaborarea intre societatile comerciale din statele membre nu doar ca se impune, ci este o necesitate.

Cele mai importante prevederi ale Ordonantei de urgenta nr. 119/2006, care modifica si completeaza Legea nr. 161/2003, vizeaza completarea dispozitiilor referitoare la grupurile europene de interes economic.

Grupurile europene de interes economic - GEIE, persoane juridice cu scop patrimonial, sunt recunoscute si pot functiona in Romania, in temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie1985 privind instituirea grupului european de interes economic (GEIE), publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 199 din 31 iulie 1985, si al Legii nr. 161/2003 (art. 232 din lege).

Grupurile europene de interes economic inmatriculate in Romania nu pot avea mai mult de 20 de membri.

Grupul european de interes economic reprezinta asocierea intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pentru o perioada determinata sau nedeterminata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.

GEIE legal constituite sunt recunoscute si pot functiona, in conditiile legii in Romania .

Grupul european de interes economic se constituie prin contract semnat de toti membrii si incheiat in forma autentica, denumit act constitutiv.

Inmatricularea si/sau radierea in/din registrul comertului a unui grup european de interes economic fac obiectul publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Oficiul registrului comertului de la sediul grupului va transmite, din oficiu, un comunicat in acest sens Oficiului Publicatiilor Oficiale ale Comunitatilor Europene, in vederea publicarii acestuia in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceste grupuri pot infiinta in Romania filiale si sucursale, reprezentante si alte unitati fara personalitate juridica. Infiintarea filialelor si a sucursalelor GEIE in Romania va fi supusa tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru grupurile de interes economic romane.Ion Bacanu, Modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, in Revista de drept comercial, nr. 9/1997, p. 10-14

St. D Carpenaru, Drept comercial roman, editia a VII-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 399

St. D Carpenaru, Drept comercial roman, editia a VII-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 400

St. D Carpenaru, Drept comercial roman, editia a VII-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 400

St. D Carpenaru, Drept comercial roman, editia a VII-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 403

St. D Carpenaru, Drept comercial roman, editia a VII-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 404


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiFAPTELE DE COMERT
PROCESUL DECIZIONAL DE CUMPARARE A UNUI EPILATOR
PROCESUL DECIZIONAL DE CUMPARARE
CONTRACTUL INTERNATIONAL DE CONCESIUNE EXCLUSIVA
IZVOARELE DREPTULUI COMERTULUI INTERNATIONAL
Comunicare unei societati comerciale (Organizatii comeciale interna/externa )
STATUTUL COMERCIANTILOR
GRUPURILE DE INTERES ECONOMICTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu