Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
POSIBILITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII COMERCIALE

POSIBILITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII COMERCIALE


POSIBILITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII COMERCIALE

1. Principiile organizarii activitatii comerciale

Legalitatea - pretinde constituirea oricarei structuri organizatorice si desfasurarea activitatii comerciale numai in contextul si in spiritul normelor de drept - de la cele cuprinse in Constitutia fiecarui stat, la ansamblul regulilor de drept relativ la actele de comert, la profesiunile comerciale si la SC (care formeaza continutul dreptului comercial), si pana la cele cuprinse in codurile specializate emise de Camera de Comert Internationala (cu privire la practicile loiale in domeniile publicitatii, promovarii vanzarilor, etc.)Pluralismul formelor de proprietate - semnifica recunoasterea si coexistenta legala a mai multor forme, cai de constituire a proprietatii:

publica (a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale),

privata

mixta (realizata fie prin combinarea dintre capitalul privat intern cu cel public intern, fie prin diferite tipuri de combinari intre capitalul intern si cel extern),

cooperatista (ca imbinare a elementelor proprietatii private - constituirea unei structuri pe baze cooperatiste se face prin aportul sub forma cotelor parti sociale ale membrilor - cu elemente de intr-ajutorare, de interes comun, de aparare si existenta colectiva)

Libera initiativa - este o conturare si o consecinta fireasca a existentei, actiunii si garantarii proprietatii private. Individul, familia, sociogrupul, organizatiile isi valorifica autonomia prin angajarea directa in afaceri, constituirea de structuri comerciale, utilizarea patrimoniului si a profitului in contextul liberei initiative;

Concurenta loiala - exprima relatiile dintre agentii economici desfasurate in spiritul legii, cu scopul realizarii profitabile a bunurilor economice sau serviciilor care formeaza obiectul activitatii comerciale;

Asocierea - presupune reunirea a 2 sau mai multor persoane fizice si/sau juridice in vederea constituirii unei structuri comerciale (asociatii familiale, SC, cooperative, sau combinari superioare - de tipul trustului, fuziunii sau holdingului) prin liberul consimtamant al partilor contractante;

Specializarea - evidentiaza consacrarea intr-un anumit gen de activitate, limitarea la un anumit domeniu, la o marfa sau familie de marfuri:

Dupa continutul actului de schimb - comert cu ridicata, comert cu amanuntul, comert integrat (vertical - prin prisma dispunerii verigilor in procesul distributiei, cand o structura indeplineste simultan functiile comertului cu ridicata si pe cele ale comertului cu amanuntul, orizontal - prin desfasurarea in aceeasi structura organizatorica atat a comertului cu amanuntul, cat si a celui cu ridicata, sau lant voluntar);

Dupa obiectul comercializat - de obicei se infiinteaza structuri specializate in: (1) comertul cu echipamente, instalatii, masini, utilaje, tehnologii, materii prime, combustibili, energie; (2) structuri destinate comertului cu bunuri de consum (alimentare si nealimentare). Fiecare dintre aceste 2 segmente mari pot fi divizate in sectoare, familii, grupe, subgrupe, produse, care sa constituie obiectul si, implicit, nivelul specializarii structurii comerciale;

Dupa natura utilizatorului, consumatorului final - la bunurile de consum, natura consumatorului se poate contura operand in functie de varsta, sex, ocupatie;

Dupa forma de vanzare - exista firme infiintate pentru comertul prin corespondenta, prin sistemul televanzarii, prin bursa sau licitatie, prin autoservire, prin expunere libera, etc.;

Aria de activitate - este o expresie a liberei initiative a intreprinzatorului. Ea identifica, precizeaza zona teritoriala in care o structura comerciala isi manifesta functiile, competentele si isi asuma raspunderile care ii revin;

Pluralismul formelor organizatorice (vezi 2.)

Profitul - reprezinta scopul final al faptelor comerciale, atingerea acestui obiectiv presupunand realizarea unor venituri care sa depaseasca suma cheltuielilor de toate genurile, inclusiv ansamblul impozitelor legale;

Protectia consumatorilor

Ocrotirea mediului inconjurator, refacerea si mentinerea echilibrului ecologic

2. Societatile comerciale

Reglementarea generala privind SC este cuprinsa in Legea 31/1990 privind SC (republicata cu o noua numerotare a textelor, in 1998 si modificata prin Legea 99/1999).

Distinct de aceasta reglementare generala:

pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate reglementari speciale (in materie bancara, de asigurari, de exemplu);

SC cu capital integral de stat sunt reglementate de L. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca RA si SC;

Asociatiile familiale sunt reglementate de Decretul Lege 54/1990, etc.

Reglementarea SC, atat cea generala, cat si cea speciala, se completeaza cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil, Codului Muncii, cu legislatia fiscala. 

Notiunea, elementele specifice si clasificarea SC

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.

Elementele specifice ale contractului de societate ce sta la baza SC

aporturile asociatior - obligatia pe care si-o asuma fiecare asociat de a aduce in societate un anumit bun, o valoare patrimoniala; aportul poate fi:


in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei SC);

in natura (bunuri imobile - cladiri, instalatii - si bunuri mobile corporale - materiale, marfuri sau incorporale - creante);

in industrie (munca sau activitatea pe care asociatul promite sa o efectueze in societate, avand in vedere competenta si calificarea sa) - permis numai asociatilor din SNC si asociatilor comanditati din societatea in comandita, fara a fi cuprins in capitalul social.

Aporturile reunite formeaza capitalul social al societatii si constituie, in acelasi timp, elemente ale patrimoniului societatii.

intentia de a exercita in comun o activitate comerciala.

impartirea beneficiilor

Formele SC

SNC - este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor;

SCS - este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta aportului lor;

SA - este societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii raspund numai in limita aportului lor;

SCA - este societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta aportului lor;

SRL - este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii raspund numai in limita aportului lor.

Clasificarea SC

dupa natura lor:

societati de persoane - se constituie dintr-un numar mic de persoane, pe baza cunoasterii si increderii reciproce, a calitatilor personale ale asociatilor: SNC si SCS

societati de capitaluri - se constituie dintr-un numar mare de asociati, elementul esential reprezentandu-l cota de capital investita de asociat (si nu calitatile sale personale): SCA si SA

SRL - constituirea se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor, in timp ce raspunderea este numai in limita aportului asociatilor.

dupa raspunderea asociatilor:

societati in care asociatii au o raspundere nelimitata

societati in care asociatii au o raspundere limitata

dupa structura capitalului social si modul de impartire a acestuia:

societati cu parti de interes

societati pe actiuni

dupa posibilitatea de a emite titluri de valoare (actiuni si obligatiuni):

societati care au dreptul de a emite titluri de valoare: SA si SCA

societati carora li se interzic asemenea acte.

Constituirea SC

SNC si SCS se constituie prin contract de societate, iar SA, SCA si SRL se constituie prin contract de societate si statut.

In cazul SA, SCA si SRL, legea permite ca cele 2 acte sa se incheie sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

SRL se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane, caz in care se intocmeste numai statutul.

Contractul de societate este fundamentul pe baza caruia se constituie SC.

Conditii de fond ale contractului de societate: (1) capacitate; (2) consimtamant; (3) obiect - activitatea societatii; (4) cauza - scopul in vederea caruia se incheie: impartirea beneficiilor.

Conditii de forma: forma autentica - actul constitutiv se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori, si se incheie in forma autentica.

Cuprinsul contractului:

clauze de identificare a partilor

clauze privind identificarea viitoarei SC (denumire/firma, forma juridica, sediul, emblema)

clauze privind caracteristicile SC (obiect, durata, capital social)

clauze privind conducerea si gestiunea SC (administratori, reprezentanti)

clauze privind drepturile si obligatiile asociatilor: in cazul SNC, SCS, SRL - partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi, iar in cazul SA, SCA - modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor

clauze privind sediile secundare ale SC - sucursale, agentii, reprezentante

clauze privind dizolvarea si lichidarea SC.

Statutul SC este conceput ca un act constitutiv dezvoltator al contractului de societate, menit sa intregeasca cuprinsul acestuia. Necesitatea sa este impusa de specificul Sa, SCA, SRL: datorita complexitatii acestora este necesar ca, plecand de la clauzele contractului de societate, statutul sa reglementeze ceea ce le este propriu, in special aspecte legate de organizarea si functionarea societatii.

Formalitati necesare constituirii SC

intocmirea actelor constitutiv - presupune redactarea inscrisurilor (de catre notari publici, avocatul partilor interesate, consilierul juridic sau reprezentantul legal al persoanei juridice) si autentificarea inscrisurilor (de catre notarul public)

inmatricularea SC - la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul SC.

Functionarea SC

Adunarea Generala - este organul de deliberare si decizie al SC. Ea este formata din totalitatea asociatilor societatii. Potrivit legii, AG exprima vointa sociala, care decide in toate problemele esentiale ale activitatii SC.

Adunarea ordinara - se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar; ea poate sa discute si sa decida asupra oricarei probleme inscrisa pe ordinea de zi, dar este obligata sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil si sa fixeze dividendul cuvenit asociatilor/actionarilor; sa aleaga administratorii si cenzorii; sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul urmator, etc.

Adunarea extraordinara - se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare in probleme ce reclama modificarea actelor constitutive ale SC: prelungirea duratei SC, marirea/reducerea capitalului social, schimbarea obiectului sau a sediului SC

Administratorii SC - vointa sociala a oricarei SC exprimata de AG este adusa la indeplinire prin actele de executare ale persoanelor anume investite, care realizeaza administrarea SC.

SNC - gestiunea SC este asigurata de unul/mai multi administratori.

SCS - administrarea se incredinteaza unuia sau mai multor asociati comanditati.

SA - este administrata de unul/mai multi administratori. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie. Acest consiliu poate delega puterile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori. Presedintele consiliului de administratie (CA) este si director general sau director al SC, in care calitate conduce si comitetul de directie.

SCA - administrarea este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

SRL - administrarea: unul/mai multi administratori.

in orice forma de SC, administratorul poate fi asociat sau neasociat

in cazul societatilor in comandita, calitatea de administrator o pot avea numai asociatii comanditati

o persoana nu poate functiona in mai mult de 3 CA concomitent

cu referire la SA si SCA, legea prevede ca fiecare persoana care a fost numita administrator trebuie sa depuna o garantie baneasca pentru administratia sa - pentru a se asigura posibilitatea despagubirii societatii, in cazul in care aceasta ar fi prejudiciata prin actele administratorului

Cenzorii SC - buna functionare a unei SC implica necesitatea asigurarii unui control asupra actelor si operatiunilor administratorilor.

In societatile de persoane, controlul se exercita de toti asociatii, cu exceptia celor ce au calitatea de administrator

In societatile de capitaluri si in SRL, controlul privind gestiunea SC este incredintat unor persoane anume investite, denumite cenzori ai SC: SA, SCA - vor avea minim 3 cenzori (numar impar) si tot atatia supleanti; SRL - se poate stipula in actul constitutiv alegerea unuia sau mai multor cenzori, iar daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie. 

unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil

cenzorii pot fi persoane fizice/juridice, asociati/neasociati

cenzorii trebuie sa depuna o garantie - 1/3 din garantia ceruta pentru administratori

Modificarea SC - impune modificarea actului constitutiv

Cazuri:

Prelungirea duratei SC

Reducerea capitalului social - determinata de pierderi ale capitalului social (micsorarea numarului de actiuni/parti sociale, reducerea valorii lor nominale, dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor) sau nedeterminata de pierderi (scutirea asociatilor de varsamintele datorate, restituirea catre asociati a unei cote parti din aporturi)

Marirea capitalului social - prin noi aporturi (emisiune de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi), prin incorporarea rezervelor, prin conversiunea datoriilor in actiuni, prin plata dividendelor in actiuni

Schimbarea obiectului SC

Schimbarea formei SC

Mutarea sediului

Fuziunea - este o operatiune prin care se realizeaza o concentrare a SC. Ea are 2 forme:

absorbtia - consta in inglobarea de catre o SC a uneia sau mai multor SC, care isi inceteaza existenta

contopirea - consta in reunirea a 2 sau mai multe SC, care isi inceteaza existenta, pentru constituirea unei SC noi

Divizarea - este o operatiune prin care se realizeaza impartirea unei SC sau o desprindere a unei parti dintr-o SC:

divizarea - consta in impartirea intregului patrimoniu al unei SC, care-si inceteaza existenta, intre 2 sau mai multe SC existente sau care iau astfel fiinta

desprinderea - consta in separarea unei parti din patrimoniul unei SC, care nu isi inceteaza existenta si transmiterea ei catre una sau mai multe SC existente sau care iau astfel fiinta. 

Excluderea/retragerea unui asociat

Continuarea societatii cu mostenitorii unui asociat, etc.

Dizolvarea si lichidarea SC

Potrivit legii, incetarea existentei SC impune parcurgerea a 2 faze:

faza dizolvarii - cuprinde anumite operatii care declanseaza si pregatesc incetarea existentei SC: hotararea de dizolvare a SC si aducerea ei la cunostinta celor interesati

faza lichidarii cuprinde acele operatii de lichidare a patrimoniului, plata creditorilor si impartirea soldului intre asociati.

Cauze generale de dizolvare a SC

trecerea timpului stabilit pentru durata SC;

imposibilitatea realizarii obiectului SC sau realizarea acestuia;

declararea nulitatii SC;

hotararea adunarii asociatilor;

hotararea tribunalului;

falimentul SC.

Efectele dizolvarii: deschiderea procedurii lichidarii si interdictia unor operatiuni comerciale noi.

Lichidarea SC consta intr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop:

terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii;

incasarea creantelor;

transformarea bunurilor SC in bani;

plata datoriilor SC;

impartirea activului net intre asociati.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.