Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE


DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE.

Precizari.

Dizolvarea este procesul de incetare a existentei unei societati comerciale. Ea presupune efectuarea mai multor operatiuni care se refera la hotararea de dizolvare luata de asociati si aducerea ei la cunostinta celor interesati.

Dizolvarea priveste inceperea unei proceduri de incetare a societatii si nu incetarea efectiva a existentei societatii si a actului constitutiv insasi.

Institutia dizolvarii este prevazuta in art. 227-229 si 237 din LSC. Aceste prevederi indica imprejurarile care duc la dizolvare.

Cauze generale de dizolvare.

Sunt socotite cauze generale de dizolvare acele cauze care duc la dizolvarea societatii indiferent de forma de organizare a acesteia, sunt prevazute in art 227 alin. a-f.

1.Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. Societatea comerciala se infiinteaza pe o durata de timp numita. La expirarea acestui termen dizolvarea opereaza in temeiul legii fara sa fie necesara o formalitate in temeiul vointei partilor consemnate in actul constitutiv. Efectul dizolvarii in acest caz poate fi inlaturat prin prelungirea duratei societatii, in conditiile prevazute de art. 204 din Legea nr. 31/1990. Cu cel putin 3 luni inainte de expirarea societatii, asociatii trebuie consultati cu privire la eventuala prelungire. In lipsa, oricare asociat poate cere tribunalului efectuarea consultarii.2. Imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia. Orice societate se infiinteaza avand o cauza, adica implinirea obiectivelor stabilite in contract. Odata realizate aceste obiective sau neputinta implinirii lor nu justifica mentinerea societatii ca subiect de drept distinct.

Imposibilitatea realizarii obiectului sau realizarea lui, sunt chestiuni de fapt si se dovedesc prin orice mijloc de proba.

3. Declararea nulitatii contractului de societate.

Nerespectarea cerintelor legale prev. de art. 56 LSC atrage nulitatea societatii incat aceasta este necesar sa intre in lichidare. In practica, declararea nulitatii a fost echivalata cu o situatie de dizolvare[1].

4. Hotararea adunarii asociatilor. Intrucat formarea unei societati se bazeaza pe vointa asociatilor, tot ei sunt aceia care pot hotari desfiintarea. Un caz de dizolvare a societatii comerciale de catre adunarea asociatilor, care este reglementat de lege, priveste dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata societatii este prevazut in art. 234 din Legea nr. 31/1990: Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a".

5. Hotararea instantei. Aceasta ipoteza o intalnim cand dizolvarea nu se poate hotari prin adunarea asociatilor. Legea stabileste ca tribunalul dispune in acest sens pentru motive temeinice (ex: impiedicarea functionarii societatii datorita neintelegerilor grave dintre asociati).

6. Falimentul societatii. Societatea comerciala se dizolva cand este supusa procedurii falimentului in cadrul procedurii insolventei. In conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, societatea comerciala aflata in insolventa este supusa, dupa caz procedurii reorganizarii judiciare au procedurii falimentului. Daca societatea face obiectul procedurii falimentului, patrimoniul societatii este lichidat, in vederea satisfacerii creantelor creditorilor, si in consecinta societatea se dizolva. Dizolvarea societatii se pronunta de catre judecatorul-sindic prin incheiere prin care se decide intrarea in faliment (art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006).

7. Situatii speciale prevazute de lege sau in actul constitutiv. Prevederile legii mentioneaza in acest sens urmatoarele ipoteze:

Art. 227 lit. g din Legea nr. 31/1990: "alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii".

Cazurile de dizolvare-sanctiune sunt reglementate de art. 237 alin. 1 lit. a-e din Legea nr. 31/1990:

"La cererea oricarei persoane interesate, precum si a oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni.

- societatea nu a depus in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale bilantul contabil sau alte documente care se depun la oficiul registrului comertului.

- societatea si-a incetat activitatea, nu are un sediu social cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliu sau resedinta cunoscuta, ori sediul social nu indeplineste conditiile necesare.

- societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii[2].

Caile de dizolvare ale societatii comerciale.

1. Dizolvarea de drept. Exista un singur caz de dizolvare de drept a societatii: expirarea termenului pentru durata societatii. In acest caz nu este necesara nici o manifestare de vointa a asociatilor si nici publicitate. Dizolvarea opereaza de indata ce termenul fixat in contract s-a implinit. In caz de litigiu, cel interesat poate cere constatarea dizolvarii societatii.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 314/2001, societatile comerciale care in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, nu-si vor fi majorat capitalul social la nivelul minim prevazut de Legea nr. 31/1990 sunt de drept dizolvate si intra in lichidare pe aceasta data. Constatarea dizolvarii de drept se face prin incheierea judecatorului delegat, la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a statului, prin Ministerul Finantelor Publice cu procedura necontencioasa. Lichidarea societatii trebuie realizata in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii si societatea se radiaza din oficiu, din registrul comertului .

2. Dizolvarea prin vointa partilor.

Pentru dizolvare trebuie sa se respecte conditiile legii pentru modificarea actului constitutiv. Hotararea asociatilor, manifestata in cadrul adunarii generale[4], se autentifica, se depune la oficiul comertului, dupa care este trimisa spre publicare in monitorul oficial. Fata de terti, efectele dizolvarii se produc numai dupa 30 zile de la publicarea in monitor.


Este permisa revenirea asupra hotararii de dizolvare in aceleasi conditii de qvorum si majoritate cerute de lege pentru adunarea extraordinara. Revenirea este posibila cat timp nu s-au facut repartitii de active intre asociati[5]

3. Dizolvarea pe cale judecatoreasca.

Art. 232 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, dispune ca in cazul falimentului, dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.

Oricare asociat poate cere tribunalului, dizolvarea societatii, pentru motive temeinice (adica, neintelegeri grave dintre asociati care impiedica functionarea societatii). Datorita blocajului care face imposibila desfasurarea activitatii, solutia unica este dizolvarea si lichidarea societatii [6].

Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii trebuie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial, in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila.din Legea nr. 31/1990.

Reguli speciale ce trebuie respectate, in cazurile prevazute de art 237 din Legea nr. 31/1990, pentru dizolvarea societatii:

- diziolvarea se poate cere de orice persoana interesata si de Oficiul National al Registrului Comertului;

- hotararea tribunalului privind dizolvarea se inregistreaza la registrul comertului, se comunica directiei judetene a finantelor publice, se publica in Monitorul Oficial, pe cheltuiala titularilor cererii de dizolvare. Publicitatea, in cazul mai multor hotararii de dizolvare a societatii se va face respectand prevederile art. 237 alin. 4 din Legea nr. 31/1990.

- in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, orice persoana interesata poate face recurs, impotriva hotararii (o copie a acestuia se va depune si la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea);

- societatea intra in lichidare, pe data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a admis dizolvarea.

- in conditiile art. 262 si art. 264 din Legea nr. 31/1990 se numesc lichidatorii. Daca acestia nu sunt numiti, in termen de 3 luni de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, la cererea oricarei persoane interesate, judecatorul delegat numeste un lichidator de pe lista practicienilor in reorganizare si lichidare (hotararea se comunica lichidatorului si se publica in conditiile prevazute in art 237 alin. 71 ).

- daca judecatorul delegat nu a fost sesizat cu cererea de numire a lichidatorului, in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut de lege, societatea comerciala va fi radiata, din registrul comertului, prin incheierea judecatorului delegat , pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului; "Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul", art. 237 alin. 9 din Legea nr. 31/1990.

- bunurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului, in conditiile art. 237 alin. 8 si 9, revin asociatilor societatii.

Efectele dizolvarii.

1. Interdictia unor operatiuni comerciale noi.

Aceasta interdictie este impusa directorilor, administratorilor, directoratului care nu mai pot angaja operatiuni comerciale noi. Din acest moment, societatea nu poate decat sa continue realizarea operatiunilor aflate in curs. Nerespectarea acestei reguli atrage raspunderea personala a administratorului vinovat. Aceasta interdictie se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii, de la data adunarii asociatilor sau de la data pronuntarii hotararii judecatoresti.

2. Deschiderea procedurii de lichidare.

Consiliul de administratie/ directoratul are obligatia de a convoca adunarea asociatilor care urmeaza sa desemneze lichidatorii.

Este posibil totusi, ca dizolvarii sa nu-i urmeze operatiunile de lichidare (in caz de fuziune sau divizare a societatii). Avem o situatie de exceptie care nu inlatura insa principiul general.

Bibliografie

1. Bacanu, I., Reglementarea situatiei unor societati comerciale, in Revista de drept comercial nr. 7-8/2001

2. Carpenaru, St. D., Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

3. Dec.civ. din 29.11.1928 Trib. Ilfov, S.com.,Pandectele romane, 1930, II, p.181, practica citata de St.D.Carpenaru, Drept comercial roman,Buc.1998

R.N. Admisibilitatea actiunii in dizolvarea societatii comerciale pentru neintelegeri grave intre asociati, in "Revista de drept comercial", nr. 2/1998

5. Savin, Ana., Lese, R.,Capatana, O., Probleme referitoare la dizolvarea unor societati comerciale, in "Revista de drept comercial", nr. 3/1998

6. Scheaua, M., Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, comentata si adnotata, ed. II. Editura Rosetti, Bucuresti, 2002Dec. Civ. din 29.XI.1928 Trib. Ilfov, S. Com., Pandectele romane, 1930, II, p. 181, practica citata de St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 278

I. Bacanu, Reglementarea situatiei unor societati comerciale, in Revista de drept comercial nr. 7-8/2001, p. 42-49

St. D. Carpenaru, Drept civil roman, editia a VII-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 280

Ana Savin, R. Lese, O. Capatana, Probleme referitoare la dizolvarea unor societati comerciale, in "Revista de drept comercial", nr. 3/1998, p. 121-123

M. Scheaua, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, comentata si adnotata, ed. II. Editura Rosetti, Bucuresti, 2002

R.N. Admisibilitatea actiunii in dizolvarea societatii comerciale pentru neintelegeri grave intre asociati, in "Revista de drept comercial", nr. 2/1998, p. 61-65

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.