Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Analiza riscurilor pentru intocmirea programului de audit

Analiza riscurilor pentru intocmirea programului de audit


Analiza riscurilor pentru intocmirea programului de audit

I

n etapa de Pregatire a misiunii de audit intern, in vederea interventiei pe teren, trebuie sa elaboram Programul de audit, care se realizeaza pe baza unei proceduri specifice de Analiza riscurilor.

Mentionam ca buna practica in domeniu utilizeaza mai multe metodologii de analiza a riscurilor, dar cadrul normativ in vigoare a impus o metodologie unitara pentru sectorul public din Romania, pe care o exemplificam in continuare.In acest sens, prezentam un studiu de caz pentru insusirea metodologiei de analiza a riscurilor, care implica parcurgerea urmatoarelor etape:

A.  Identificarea activitatilor auditabile;

B.  Identificarea operatiilor auditabile;

C.  Identificarea riscurilor asociate operatiilor auditabile;

D.  Stabilirea criteriilor, ponderilor si nivelurilor de apreciere a riscului;

E.   Stabilirea nivelului riscului pe criteriile de apreciere;

F.   Determinarea punctajului total al riscului;

G.  Clasarea operatiilor pe baza punctajelor riscurilor;

H.  Ierarhizarea operatiilor in functie de analiza riscurilor;

I.     Elaborarea Tematicii in detaliu a misiunii de audit.

A. IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR AUDITABILE

In baza Planului de audit intern pentru anul 2008, prezentat in continuare, se identifica misiunea de audit intern ce urmeaza a fi efectuata, respectiv misiunea selectata se gaseste la pozitia 1 - Evidenta obligatiilor fiscale, obiectivul al doilea, "Intocmirea actelor de control fiscal".

Ministerul Finantelor Publice

DGFP a judetului X

Serviciul de Audit Intern  Se aproba,

Nr....din..... Director executiv

PLANUL DE AUDIT INTERN - ANUL 2008

Nr. crt.

Scopul

actiunii

Obiectiv

Identificarii activitatii

Identificare

unitati

Perioada auditata

Durata auditului

Nr. auditori

Evidenta obligatiilor fiscale

- inregistrare fiscala si evidenta platitorilor de impozite si taxe

- intocmirea instiintarilor de plata

- urmarirea colectarii obligatiilor bugetare restante

- intocmirea actelor de control fiscal

-primirea declaratiilor de inregistrare fiscala si a celor de mentiuni;

-atribuirea codului de inregistrare fiscala;

-emiterea certificatului de inregistrare fiscala;

-constituirea bazelor de date;

-deschiderea dosarelor fiscale si transmiterea lor in teritoriu;

-modul de intocmire a instiintarilor de plata pentru diferentele de debite, majorari de intarziere si penalitati aferente;

-transmiterea acestora spre executare silita in cazul neplatii;

-modul de evidenta a ebitorilor restanti;

-urmarirea si incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in cazul nerespectarii termenelor de plata;

-calculul majorarilor de intarziere si penalitatilor (instituirea majorarilor de intarziere si a penalitatilor; urmarirea si incasarea majorarilor de intarziere si a penalitatilor).

-intocmirea programelor de activitate;

-intocmirea avizelor de verificare;

-selectarea in control a contribuabililor;

-respectarea termenelor de verificare cuprinse in avizele de verificare;

-mentionarea datelor generale despre contribuabili;

-cuprinderea in verificare a impozitelor;

-intocmirea de anexe pentru calculul dobanzilor si penalitatilor

-determinarea impozitelor si taxelor stabilite la plata

-intocmirea fisei rezultatelor si borderourilor de debitare/scadere;

-avizarea actelor de control.

28.02.2008

Executare silita

- recuperarea obligatiilor bugetare restante prin aplicarea modalitatilor de executare silita

-intocmirea dosarelor de executare silita;

-parcurgerea procedeelor si etapelor de executare silita;

-modul de intocmire si comunicare a documentelor de executare silita;

-existenta titlului de creanta si a instiintarii de plata;

-modul de intocmire si comunicare a somatiilor si infiintarea popririlor;

-modul de infiintare a sechestrelor si identificare a bunurilor imobile;

-modul de aplicare a masurilor asiguratorii;

-organizarea publicitatii, a licitatiilor si distribuirea sumelor incasate;

Achizitii publice

Organizarea si conducerea contabilitatii

-calculul si plata salariilor

- plata facturilor catre furnizorii si prestatorii de servicii

- inventarierea patrimoniului

-daca toate intrarile in contabilitate au fost operate;

-daca cheltuielile platite au fost angajate, lichiditate si ordonantate;

-intocmirea corecta a documentelor de plati;

-existenta creditelor bugetare deschise/ repartizate si a disponibilitatilor in conturi;

-existenta documentelor justificative pentru plata;

-intocmirea corecta a documentelor de plati;

-daca suma datorata este cea corecta;

-eficacitatea controalelor interne privind platile;

-daca platile sunt inregistrate corect in contabilitate;

Activitatea de evidenta si control case de marcat

- activitatea comisiei cu atributii in domeniul caselor de marcat

-modul de evidenta la agentii economici;

-modul de intocmire a actelor de control;

-modul de valorificare a actelor de control;

Activitatea Serviciului juridic

- intocmirea documentelor si reprezentarea la instantele judecatoresti

-reprezentarea DGFP judetene si a MFP in instantele judecatoresti;

-conducerea evidentelor cauzelor la care statul reprezentat prin MFP este parte civila;

-realitatea si corectitudinea lucrarilor de sinteza si a rapoartelor privind activitatea proprie;

-analiza cauzelor ce au determinat anularea in instantele judecatoresti a deciziilor MFP privind solutionarea cailor administrative de atac.

B. IDENTIFICAREA OPERATIILOR AUDITABILE

In aceasta faza a analizei riscurilor se evalueaza si se identifica operatiile auditabile, precum si interdependentele existente intre acestea.

Identificarea operatiilor auditabile se realizeaza prin descompunerea activitatii care va fi supusa auditarii in operatii succesive de realizat, conform documentului - Lista centralizatoare a operatiilor auditabile.

LISTA CENTRALIZAROARE

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit:  Popescu Nicolae  Data: 15.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea Data: 16.02.2008

Nr.

crt.

OBIECTIVUL

OBIECTE AUDITABILE

OBS.

Intocmirea actelor de control fiscal

1. Verificati daca exista proceduri

2. Verificati daca exista atribuirea responsabilitatilor

3. Verificati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica

4. Verificati daca procedurile asigura separarea atributiilor

5. Verificati daca procedurile sunt aprobate

6. Verificati daca procedurile sunt actualizate

7. Intocmirea programelor de activitate

8. Respectarea programelor de activitate

9. Intocmirea avizelor de verificare

10. Transmiterea in termen a avizelor

11.Selectarea in control a contribuabililor pe baza controalelor incrucisate si a detineri de informatii

12. Respectarea termenelor de verificare cuprinse in avizul de verificare

13. Verificarea intregii perioade ( de la ultimul control)

14. Mentionarea datelor generale despre contribuabil

15. Cuprinderea in verificare a tuturor impozitelor

16. Intocmirea de anexe privind calculul dobanzilor si penalitatilor

17. Denumirea institutiei, a organului constatator si calitatea acestuia

18. Precizarea impozitelor si taxelor stabilite de plata

19. Intocmirea fisei rezultatelor si borderourilor de debitare/scadere

20. Avizarea actelor de control

C. IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE OPERATIILOR

In aceasta faza a procedurii Analiza riscurilor se ataseaza riscurile la fiecare operatie auditabila in urma evaluarii functionalitatii activitatilor de control intern implementate pe fluxul activitatilor auditabile, conform documentului Identificarea riscurilor.

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit: Popescu Nicolae  Data: 15.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea  Data: 16.02.2008

Nr

crt

OBIECTE AUDITABILE

RISCURI IDENTIFICATE

OBS.

Verificati daca exista proceduri

Neintocmirea de proceduri de lucru

Verificati daca exista atribuirea responsabilitatilor

Neatribuirea responsabilitatilor prin proceduri

Verificati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica

Necunoasterea de catre salariati a procedurilor care se aplica

Verificati daca procedurile asigura separarea atributiilor

Nesepararea sarcinilor in executarea operatiunilor

Verificati daca procedurile sunt aprobate

Sa existe proceduri dar ele sa nu fie aprobate

Verificati daca procedurile sunt actualizate

Neactualizarea procedurilor

Intocmirea programelor de activitate

Controale fiscale ineficiente datorita inexistentei programelor de control

Respectarea programelor de activitate

Verificari neprogramate si neautorizate

Intocmirea avizelor de verificare

Neinstintarea contribuabilului asupra controlului fiscal

Transmiterea in termen a avizelor

Nerespectarea termenelor de verificare

Selectarea in control a contribuabililor pe baza controalelor incrucisate si a detineri de informatii

Controale fara rezultate si debite suplimentare

Respectarea termenelor de verificare cuprinse in avizul de verificare

Controale la alte termene decat cele comunicate

Verificarea intregii perioade (de la ultimul control)

Necuprinderea in control a intregii perioade neverificate

Mentionarea datelor generale despre contribuabil

Date insuficiente de indentificare ale contribuabilului

Cuprinderea in verificare a tuturor impozitelor

Neuprinderea in control a tuturor impozitelor si taxelor

Intocmirea de anexe privind calculul dobanzilor si penalitatilor

Neintocmirea de anexe privind justificarea debitelor stabilite

Denumirea institutiei, a organului constatator si calitatea acestuia

Nulitatea procesului verbal deoarece nu se cunoaste institutia si organul constatator

Precizarea impozitelor si taxelor stabilite de plata

Necunoasterea rezultatelor controlului si a impozitelor stabilite

Intocmirea fisei rezultatelor si borderourilor de debitare/scadere

Imposibilitatea debitarii in evidenta a debitelor stabilite sau actualizarii

situatiei contribuabilului

Avizarea actelor de control

Nedepistarea erorilor privind calculul impozitelor si taxelor

Mentionam ca, pentru exemplificare, la fiecare operatie auditabila vom atasa un singur risc, desi in practica, de regula exista mai multe riscuri.

D. STABILIREA CRITERIILOR, PONDERILOR SI NIVELURILOR DE APRECIERE A RISCULUI

Normele generale metodologice recomanda pentru analiza riscurilor utilizarea a trei factori sau criterii de risc, care sunt acoperitori pentru domeniul auditabil, si anume:

aprecierea controlului intern

aprecierea cantitativa

aprecierea calitativa

Totusi, in practica mai pot fi utilizati si alti factori de risc. Astfel, pentru Activitatea Intocmirea actelor de control fiscal am utilizat urmatorii cinci factori de risc, respectiv:


aprecierea controlului intern;

aprecierea cantitativa;

aprecierea calitativa;

probabilitatea de frauda;

modificari recente in activitate.

Mentionam ca pentru stabilirea ponderii riscului se are in vedere importanta si greutatea factorului de risc in cadrul activitatii respective si de asemenea, faptul ca suma ponderilor factorilor de risc trebuie sa fie 100.

Functie de criteriile alese stabilim urmatoarele ponderi:

Aprecierea controlului intern....30%;

Aprecierea cantitativa.......25%;

Aprecierea calitativa.........20%;

Probabilitatea de frauda.......15%;

Modificari recente in activitate.....10%.


TOTAL 100%

Precizam ca ponderile factorilor de risc le stabileste echipa de auditori interni, pe baza expertizei acumulate, dar si in functie de specificul domeniului auditat, conform modelului prezentat in continuare.

E. STABILIREA NIVELULUI RISCULUI PE CRITERIILE DE APRECIERE

Pentru stabilirea nivelului riscului a fost utilizata o scara de valori pe cinci nivele, pentru cei cinci factori de risc, asa cum rezulta din documentul prezentat in continuare.

STABILIREA CRITERIILOR, PONDERILOR SI NIVELURILOR
DE APRECIERE A RISCULUI

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit: Popescu Nicolae  Data: 15.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea  Data: 16.02.2008

Nivel de apreciere

Ni

Factor

de risc

Fi

Ponderea riscurilor

Nivelul 5

Nivelul 4

Nivelul 3

Nivelul 2

Nivelul 1

F1 - Aprecierea controlului intern

Nu exista proceduri.

Exista proceduri, dar nu sunt stabilite responsabilitati

si competente.

Exista proceduri, dar nu sunt separate sarcinile.

Exista proceduri, sunt cunoscute, dar nu se aplica.

Exista proceduri si se aplica.

F2 - Aprecierea cantitativa

Impact financiar foarte ridicat

>100 mil.lei

Impact financiar important

<100 mil. Lei

Impact financiar mediu

<50 mil.lei

Impact financiar scazut

<30 mil.lei

Impact financiar foarte slab

<10 mil.lei

F3 - Aprecierea calitativa

Vulnerabilitate foarte ridicata

Vulnerabilitate ridicata

Vulnerabilitate medie

Vulnerabilitate scazuta

Vulnerabilitate foarte mica

F4 - Probabili-tatea de frauda

>100

<100

<50

<30

<10

F5 - Modificari recente in activitate

<1 an

<3 ani

<5 ani

<6 ani

>6 ani

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI PE CRITERIILE DE APRECIERE

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit: Popescu Nicolae  Data: 16.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea  Data: 17.02.2008

Nr.

crt.

OBIECTE AUDITABILE

RISCURI IDENTIFICATE

PONDERI - NIVELUL DE APRECIERE

P1

N1

P2

N2

P3

N3

P4

N4

P5

N5

Verificati daca exista proceduri

Neintocmirea de proceduri de lucru

Verificati daca exista atribuirea responsabilitatilor

Neatribuirea responsabilitatilor prin proceduri

Verificati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica

Necunoasterea de catre salariati a procedurilor care se aplica

Verificati daca procedurile asigura separarea atributiilor

Nesepararea sarcinilor in executarea operatiunilor

Verificati daca procedurile sunt aprobate

Sa existe proceduri dar ele sa nu fie aprobate

Verificati daca procedurile sunt actualizate

Neactualizarea procedurilor

Intocmirea programelor de activitate

Controale fiscale ineficiente datorita inexistentei programelor de control

Respectarea programelor de activitate

Verificari neprogramate si neautorizate

Intocmirea avizelor

Neinstintarea controlului fiscal asupra contribuabilului

Transmiterea in termen a avizelor

Nerespectarea termenelor de verificare

Selectarea in control a contribuabililor pe baza controalelor incrucisate si a detinerii de informatii

Controale fara rezultate si debite suplimentare

Respectarea termenelor de verificare cuprinse in avizul de verificare

Controale la alte termene dacat cele comunicate

Verificarea intregii perioade (de la ultimul control)

Necuprinderea in control a intregii perioade neverificate

Mentionarea datelor generale despre contribuabil

Date insuficiente de indentificare ale contribuabilului

Cuprinderea in verificare a tuturor impozitelor

Necuprinderea in control a tuturor impozitelor si taxelor

Intocmirea de anexe privind calculul dobanzilor si penalitatilor

Neintocmirea de anexe privind justificarea debitelor stabilite

Denumirea institutiei, a organului constatator si calitatea acestuia

Nulitatea procesului verbal deoarece nu se cunoaste institutia si organul constatator

Precizarea impozitelor si taxelor stabilite de plata

Necunoasterea rezultatelor controlului si a impozitelor stabilite

Intocmirea fisei rezultatelor si borderourilor de debitare/scadere

Imposibilitatea debitarii in evidenta a debitelor stabilite sau actualizarii

situatiei contribuabilului

Avizarea actelor de control

Nedepistarea erorilor privind calculul impozitelor si taxelor

F. DETERMINAREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR

In aceasta faza a procedurii Analiza riscurilor este analizat fiecare risc identificat in functie de factorii de risc stabiliti.

Fiecarui criteriu i se atribuie un factor de greutate si un nivel de risc. Produsul acestor factori da punctajul pentru criteriul respectiv, iar suma punctajelor pentru o anumita operatie auditabila conduce la determinarea punctajului total al riscului operatiei respective, conform situatiei - Determinarea punctajului total.

Punctajul total al riscului se obtine utilizand formula :

unde, T = punctaj total;

Pi = ponderea riscurilor pentru fiecare factor;

Ni = nivelul de apreciere al riscului pentru fiecare factor utilizat.

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI PE CRITERIILE DE APRECIERE

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit: Popescu Nicolae  Data: 16.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea  Data: 17.02.2008

Nr.

crt.

OBIECTE AUDITABILE

RISCURI IDENTIFICATE

PONDERI - NIVELUL DE APRECIERE

PUNCTAJ TOTAL

P1

N1

P2

N2

P3

N3

P4

N4

P5

N5

Verificati daca exista proceduri

Neintocmirea de proceduri de lucru

Verificati daca exista atribuirea responsabilitatilor

Neatribuirea responsabilitatilor prin proceduri

Verificati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica

Necunoasterea de catre salariati a procedurilor care se aplica

Verificati daca procedurile asigura separarea atributiilor

Nesepararea sarcinilor in executarea operatiunilor

Verificati daca procedurile sunt aprobate

Sa existe proceduri dar ele sa nu fie aprobate

Verificati daca procedurile sunt actualizate

Neactualizarea procedurilor

Intocmirea programelor de activitate

Controale fiscale ineficiente datorita inexistentei programelor de control

Respectarea programelor de activitate

Verificari neprogramate si neautorizate

Intocmirea avizelor

Neinstiintarea controlului fiscal asupra contribuabilului

Transmiterea in termen a avizelor

Nerespectarea termenelor de verificare

Selectarea in control a contribuabililor pe baza controalelor incrucisate si a detinerii de informatii

Controale fara rezultate si debite suplimentare

Respectarea termenelor de verificare cuprinse in avizul de verificare

Controale la alte termene dacat cele comunicate

Verificarea intregii perioade (de la ultimul control)

Necuprinderea in control a intregii perioade neverificate

Mentionarea datelor generale despre contribuabil

Date insuficiente de identificare ale ontribuabilului

Cuprinderea in verificare a tuturor impozitelor

Necuprinderea in control a tuturor impozitelor si taxelor

Intocmirea de anexe privind calculul dobanzilor si penalitatilor

Neintocmirea de anexe privind justificarea debitelor stabilite

Denumirea institutiei, a organului constatator si calitatea acestuia

Nulitatea procesului verbal deoarece nu se cunoaste institutia si organul constatator

Precizarea impozitelor si taxelor stabilite de plata

Necunoasterea rezultatelor controlului si a impozitelor stabilite

Intocmirea fisei rezultatelor si borderourilor de debitare/scadere

Imposibilitatea debitarii in evidenta a debitelor stabilite sau actualizarii situatiei contribuabilului

Avizarea actelor de control

Nedepistarea erorilor privind calculul impozitelor si taxelor

G. CLASAREA OPERATIILOR PE BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Pentru realizarea activitatii de clasare a riscurilor, acestea au fost impartite in trei grupe, in functie de punctajul total, astfel:

riscuri mari - operatiile cuprinse intre 5,00-3,20;

riscuri medii - operatiile cuprinse intre 2,80-2,20;

riscuri mici - operatiile cuprinse intre 2,05-1,00.

Clasarea operatiilor se realizeaza in functie de punctajele totale ale riscurilor obtinute pentru fiecare operatie auditabila, asa cum rezulta din documentul prezentat in continuare.

CLASAREA OPERATIILOR

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit: Popescu Nicolae Data: 19.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea  Data: 20.02.2008

Nr.

crt.

OBIECTE AUDITABILE

RISCURI IDENTIFICATE

PUNCTAJUL RISCULUI

CLASAREA RISCULUI

Mentionarea datelor generale despre contribuabil

Date insuficiente de indentificare ale contribuabilului

Mare

Verificarea intregii perioade (de la ultimul control)

Neverificarea intregii perioade supuse controlului

Mare

Denumirea institutiei, a organului constatator si calitatea acestuia

Nulitatea procesului verbal datorita necunoasteri institutiei si organului constatator

Mare

Selectarea in control a contribuabililor pe baza controalelor incrucisate si a detineri de informatii

Controale fara rezultate si debite suplimentare

Mare

Transmiterea in termen a avizelor

Nerespectarea termenelor in efectuarea controalelor

Mare

Verificati daca procedurile asigura separarea atributiilor

Neactualizarea procedurilor

Mare

Intocmirea programelor de activitate

Neintocmirea de programe de activitate

Mare

Intocmirea avizelor

Neintocmirea avizelor de verificare

Mare

Verificati daca exista atribuirea responsabilitatilor

Neatribuirea responsabilitatilor prin proceduri

Mare

Precizarea impozitelor si taxelor stabilite de plata

Necunoasterea impozitelor datorate de contribuabil

Mare

Cuprinderea in verificare a tuturor impozitelor

Neverificarea tuturor impozitelor si taxelor

Mediu

Intocmirea de anexe privind calculul dobanzilor si penalitatilor

Neintocmirea de anexe si necunoasterea modului de stabilire a impozitelor

Mediu

Intocmirea fisei rezultatelor si borderourilor de debitare/scadere

Nedebitarea in evidenta a sumelor stabilite pe timpul controlului

Mediu

Verificati daca exista proceduri

Neintocmirea de proceduri de lucru

Mic

Verificati daca procedurile sunt aprobate

Sa existe proceduri dar ele sa nu fie aprobate

Mic

Respectarea programelor de activitate

Verificari neprogramate si neautorizate

Mic

Avizarea actelor de control

Nedepistarea erorilor privind calaculul impozitelor si taxelor

Mic

Verificati daca procedurile sunt actualizate

Neactualizarea procedurilor

Mic

Respectarea termenelor de verificare cuprinse in avizul de verificare

Controale la alte termene decat cele comunicate

Mic

Verificati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica

Necunoasterea de catre salariati a procedurilor care se aplica

Mic

Precizam, ca, la acest studiu de caz, in faza de clasare a operatiilor auditabile au fost transferate din documentul Tabelul puncte tari si puncte slabe, obiectele auditabile in ordine descrescatoare a punctajului total al riscurilor, avand in vedere faptul ca a existat un numar redus de operatii auditabile, respectiv 20.

H. IERARHIZAREA OPERATIILOR IN FUNCTIE DE ANALIZA RISCURILOR

Ierarhizarea operatiunilor ce urmeaza a fi auditate se materializeaza prin intocmirea documentului Tabelul puncte tari si puncte slabe in care sunt preluate in mod obligatoriu riscurile clasificate ca fiind mari sau medii.

Riscurile clasificate ca fiind riscuri mici nu vor fi cuprinse in Tabelul puncte tari si puncte slabe, dar vor fi urmarite in continuare si cuprinse in auditare cel putin o data la trei ani.

TABELUL PUNCTE TARI (T) SI PUNCTE SLABE (S)

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit: Popescu Nicolae Data: 21.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea  Data: 22.02.2008

Nr.

crt.

OBIECTIVE

RISCURI

OPINIE

T/S

Consecinta nefunctio-

narii controlului intern

Gradul de incredere al auditului in functio-nalitatea

Controlu-

lui intern

Comen-tarii

Mentionarea datelor generale despre contribuabil

Date insuficiente de indentificare ale contribuabilului

S

Scazut

Verificarea intregii perioade (de la ultimul control)

Neverificarea intregii perioade supuse controlului

S

Scazut

Denumirea institutiei, a organului constatator si calitatea acestuia

Nulitatea procesului verbal datorita necunoasteri institutiei si organului constatator

S

Scazut

Selectarea in control a contribuabililor pe baza controalelor incrucisate si a detineri de informatii

Controale fara rezultate si debite suplimentare

S

Scazut

Transmiterea in termen a avizelor

Nerespectarea termenelor in efectuarea controalelor

T

Controlul este acceptat de contribuabil

Ridicat

NU

Verificati daca procedurile sunt actualizate

Neactualizarea procedurilor

S

Nu exista controale. Se pot face nereguli. Plati nelegale

Scazut

Intocmirea programelor de activitaste

Neintocmirea de programe de activitate

S

Sa nu se exercite CFP. Nu functioneaza controalele

Scazut

Intocmirea avizelor

Neintocmirea avizelor de verificare

S

Scazut

Verificati daca exista atribuirea responsabilitatilor

Neatribuirea responsabilitatilor prin proceduri

S

Scazut

Precizarea impozitelor si taxelor stabilite de plata

Necunoasterea impozitelor datorate de contribuabil

S

Scazut

Cuprinderea in verificare a tuturor impozitelor

Neverificarea tuturor impozitelor si taxelor

T

La controlul urmator se urmareste care impozite si taxre au fost verificate

Ridicat

NU

Intocmirea de anexe privind calculul dobanzilor si penalitatilor

Neintocmirea de anexe si necunoasterea modului de stabilire a impozitelor

S

Scazut

Intocmirea fisei rezultatelor si borderourilor de debitare/scadere

Nedebitarea in evidenta a sumelor stabilite pe timpul controlului

T

Pe baza consultarii dosarului fiscal fisa de evidenta poate fi actualizata

Ridicat

NU

Tabelul puncte tari si puncte slabe contine numai 13 poztii, respectiv obiectele auditabile semnificative, din documentul anterior Clasarea operatiilor auditabile si prezinta sintetic rezultatul evaluarii operatiilor auditabile in functie de evaluarea riscurilor in vederea realizarii Tematicii in detaliu a misiunii de audit.

I. ELABORAREA TEMATICII IN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT

Obiectele auditabile identificate ca fiind puncte slabe din documentul Tabelul puncte tari si puncte slabe, elaborat in faza anterioara, vor fi cuprinse in Tematica in detaliu a misiunii de audit si implicit in PROGRAMUL DE AUDIT.

Obiectele auditabile identificate ca fiind puncte tari nu vor fi cuprinse in Tematica in detaliu a misiunii de audit si implicit nu vor intra in auditare. Totusi, daca gradul de incredere al auditorului este apreciat ca fiind scazut, chiar daca a fost evaluat ca punct tare, si acestea pot fi cuprinse in auditare.

Etapa se concretizeaza in elaborarea documentului Tematica in detaliu a misiunii de audit, prezentat in continuare.

TEMATICA IN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT

Domeniul : Directia Control Fiscal

Obiectivul : Intocmirea actelor de control fiscal

Intocmit: Popescu Nicolae Data: 22.02.2008

Avizat: Georgescu Mircea  Data: 23.02.2008

Nr.

crt.

OBIECTE AUDITABILE SELECTATE

OBSERVATII

Mentionarea datelor generale despre contribuabil

Verificarea intregii perioade ( de la ultimul control)

Denumirea institutiei, a organului constatator si calitatea acestuia

Selectarea in control a contribuabililor pe baza controalelor incrucisate si a detineri de informatii

Verificati daca procedurile sunt actualizate

Intocmirea programelor de activitate

Intocmirea avizelor

Verificati daca exista atribuirea responsabilitatilor

Precizarea impozitelor si taxelor stabilite de plata

Intocmirea de anexe privind calculul dobanzilor si penalitatilor

In urma procedurilor de Analiza riscurilor din operatiile auditabile cuprinse in documentul Lista centralizatoare, in numar de 20, au fost eliminate operatiile auditabile la care au fost asociate riscuri mici, in numar de sapte, si cele care au fost considerate ca fiind puncte tari, in numar de trei, iar cele care au ramas, in numar de 10, au fost selectate pentru a intra in activitatea de auditare, asa cum rezulta din documentul Tematica in detaliu a misiunii de audit.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.