Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Oferta publicǍ de valori mobiliare

Oferta publicǍ de valori mobiliare


OFERTA PUBLICǍ DE VALORI MOBILIARE

Conform legislatiei romanesti, care este armonizata cu cea a UE, oferta publica de valori mobiliare inseamna comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobiliare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la cumpararea, subscrierea sau vanzarea respectivelor valori mobiliare.

Ofertele publice pot fi de vanzare, de cumparare, de preluare voluntara, concurente si de preluare obligatorie. Oricare dintre tipurile de oferta publica mentionate trebuie aprobate de CNVM, pe baza prospectului, in cazul ofertei publice de vanzare, sau a documentului de oferta in cazul ofertei publice de vanzare. Ofertantii au obligatia ca, dupa obtinerea aprobarii de la CNVM, sa publice anuntul de oferta, care va contine informatii privind modalitatile prin care prospectul, respectiv documentul de oferta este disponibil publicului.1. Oferta publica de vanzare

Reprezinta propunerea facuta de o societate comerciala (emitent) publicului investitor de a subscrie (cumpara) actiuni sau obligatiuni la societatea respectiva, emise in scopul constituirii sau majorarii capitalului social. Oferta publica de vanzare se face printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investitii financiare.

Prospectul de oferta publica de vanzare trebuie sa contina informatiile necesare investitorilor potentiali pentru a putea decide in cunostinta de cauza daca vor cumpara sau nu actiuni ale societatii emitente, respectiv date privind: valoarea totala a ofertei, tipul valorii mobiliare, pretul de emisiune, valoarea subscrierii minime; situatia activelor si pasivelor, situatia financiara, profitul sau pierderea; perspectivele emitentului si ale entitatii care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent precum si a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.

Asa cum s-a mentionat, oferta publica de vanzare se realizeaza prin societati de intermediere autorizate. Plasamentul se face de catre intermediar in una din urmatoarele forme: 'plasament garantat', 'metoda celei mai bune executii', 'stand by', 'plasament asigurat', 'licitatie olandeza', 'licitatie competitiva'.

Metoda 'plasamentului garantat' presupune ca societatea de intermediere sa cumpere intreaga oferta in nume propriu si sa o distribuie publicului la un pret mai ridicat. In cadrul metodei 'celei mai bune executii', societatea de intermediere se angajeaza sa distribuie catre public maximul posibil de valori mobiliare oferite, dar nu se obliga sa le preia in nume propriu. La metoda 'totul sau nimic' societatea de intermediere se obliga sa vanda intreaga parte de oferta care i-a fost incredintata, in caz contrar trebuind sa inapoieze toate valorile mobiliare ofertantului. In cadrul metodei 'stand by' societatea de intermediere se obliga sa cumpere toate actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de preemptiune de catre actionarii existenti. Metoda 'plasament asigurat', care se foloseste in cazul obligatiunilor, presupune oferirea de catre societatea de intermediere catre emitent a unui pret ferm de cumparare, cu o anumita scadenta si dobanda, iar daca oferta este acceptata in 24 de ore societatea le va revinde la un pret mai mare. In cadrul 'licitatiei olandeze' se reduce succesiv pretul de vanzare pana cand intreaga oferta este subscrisa, insa ordinele de cumparare vor fi executate la un singur pret de vanzare, cel de la inchiderea licitatiei pentru toti investitorii care au oferit un pret egal sau mai mare. Metoda 'licitatiei competitive' se bazeaza pe tehnica licitatiei publice in plic si consta in specificarea pretului si a conditiilor oferite de o societate de intermediere pentru cumpararea intregii emisiuni.

Societatea intermediara poate constitui un sindicat de intermediere, in baza unor contracte de prestari de servicii cu alte societati de intermediere, pentru a asigura o mai larga arie geografica de distributie. Distribuirea valorilor mobiliare poate fi realizata si printr-o banca.

Tabelul XII.1. Metode de plasament intermediat

Metode

Domeniul de aplicare recomandat

Esenta

Plasament garantat

Emisiunea de actiuni ale societatilor comerciale

SSIF cumpara toate valorile mobiliare si le revinde publicului la un pret mai mare

Cea mai buna executie

Emisiunea de actiuni, inclusiv cand ofertantul nu a reusit sa-si plaseze singur intreaga cantitate

SSIF obtine comision, fara obligatia de a cumpara actiuni in cont propriu

Totul sau nimic

Vanzarea intregii cantitati de actiuni antrenand SSIF-ul


Daca se vinde tot, SSIF incaseaza marja, in caz contrar nu incaseaza nimic, chiar daca reusise sa plaseze o parte, intrucat ofertantul isi retrage intreaga cantitate daca nu se vinde totul

Stand by

Vanzare de actiuni pentru care actionarii existenti nu si-au exprimat dreptul de preemptiune

SSIF cumpara pe cont propriu cantitatea de actiuni neplasata din cota pentru care actionarii existenti nu si-au exprimat dreptul de preemptiune

Plasament asigurat

Plasamentul rapid de obligatiuni

SSIF ofera pret, scadenta, dobanda ofertantului, iar daca acesta accepta, SSIF le revinde catre investitorii care si-au exprimat cereri ferme

Licitatie olandeza

Plasarea intregii cantitati

Licitatia incepe cu un pret mai mare, vanzarea e stimulata de reducerea pretului, adjudecarea se face la pretul cel mai redus pentru toti investitorii. Castiga cel care isi rezerva o cantitate mare la primul pret, intrucat adjudecarea se face la un pret mult mai scazut

Licitatie competitiva

Distribuirea de obligatiuni

Licitatie publica in plic. SSIF se obliga sa cumpere intreaga cantitate si castiga cel care ofera cel mai mic cost net din punct de vedere al emitentului

Acceptarea ofertei publice de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila incepand din a patra zi de la data subscriptiei. In acest interval de timp subscriitorul poate revoca acceptarea prin notificare.

La incheierea perioadei de subscriptie, de 180 zile pana la 12 luni, se intocmeste pentru CNVM un raport privind rezultatele ofertei publice de vanzare de valori mobiliare. Oferta publica initiala se califica drept regulat promovata si incheiata cu succes daca valorile mobiliare au fost subscrise si platite de minimum 50 persoane si daca minim 10% din volumul total de actiuni aflate in circulatie sunt detinute de catre public. Oferta publica initiala primara se considera a fi incheiata cu succes daca, la data inchiderii acesteia, au fost subscrise si platite minimum 60% din valorile mobiliare oferite public. Aceleasi criterii se aplica si calificarii ca fiind un succes ofertei publice primare.

Ofertantii de valori mobiliare au obligatia ca in termen de 90 de zile de la data inchiderii ofertei publice sa raporteze la CNVM despre modul de utilizare efectiva a fondurilor rezultate din oferta publica, comparativ cu destinatiile acestora prezentate in prospectul de oferta publica.

2. Oferta publica de cumparare

Oferta publica de cumparare reprezinta oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare, adresata tuturor detinatorilor acestora, difuzate prin mijloace de comunicare in masa sau comunicate pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea detinatorilor respectivelor valori mobiliare. Oferta publica de cumparare se realizeaza printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investitii financiare.

Continutul minim de informatii pe care trebuie sa-l cuprinda documentul de oferta se stabileste de catre CNVM si include: identificarea societatii vizate (sediu, cod fiscal, valoarea capitalului social, structura actionariatului); identificarea ofertantului (sediu, numar de inregistrare, valoarea capitalului social, structura actionariatului/asociatilor); numarul si clasa de valori mobiliare obiect al ofertei publice de cumparare (in cazul ofertei publice de cumparare va fi facuta o descriere a alocarilor pro rata); data expirarii ofertei publice de cumparare si daca oferta poate fi prelungita; locul, metoda si durata de timp pentru depunerea actiunilor; sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitiile prevazute de oferta publica, inclusiv prevederile oricarui imprumut sau altei finantari; modalitatea de plata a actiunilor depuse; planurile ofertantului privind schimbarea conducerii, lichidarea societatii, schimbarea obiectului de activitate sau declararea societatii emitente ca societate de tip inchis; orice alta informatie considerata de catre ofertant relevanta; orice alta informatie ceruta de C.N.V.M.

Pretul oferit in cadrul ofertelor de cumparare se determina conform reglementarilor CNVM, dupa cum urmeaza: pretul va fi exprimat in lei si va fi cel putin egal cu cel mai mare pret dintre pretul platit de ofertant sau oricare dintre persoanele cu care actioneaza in mod concertat, pentru valorile mobiliare respective in ultimele 12 luni precedente lansarii ofertei si pretul mediu ponderat de tranzactionare pe piata a actiunilor emitentului, calculat pe ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a documentatiei aferente ofertei publice de cumparare. In cazul in care pretul in oferta publica nu va putea fi calculat conform celor doua metode de mai sus, pretul propus de ofertant va reflecta situatia financiara a emitentului cu luarea in considerare a activului net corectat.

3. Alte tipuri de oferte publice

a) Oferta publica de preluare voluntara

Reprezinta oferta de cumparare, adresata tuturor actionarilor pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoana care nu are aceasta obligatie, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot intr-o societate.

Persoana care intentioneaza sa deruleze o oferta publica de preluare voluntara transmite la CNVM un anunt preliminar, care trebuie sa cuprinda: identificarea emitentului (denumire, cod fiscal, sediu); identificarea ofertantului (nume/denumire, domiciliul/sediul social, valoarea capitalului social subscris si varsat, structura actionariatului/asociatilor); numarul de actiuni emise de societatea vizata si detinute de ofertant si de catre persoanele cu care actioneaza in mod concertat; numarul valorilor mobiliare obiect al ofertei; pretul minim oferit; societatea de servicii de investitii financiare intermediara a ofertei; planurile ofertantului privind societatea vizata; date economico-financiare ale ofertantului persoana juridica in conformitate cu ultimele raportari financiare aprobate (total activ, total capitaluri proprii, cifra de afaceri, rezultatul exercitiului).

Dupa aprobare, anuntul preliminar va fi transmis pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valoarea mobiliara respectiva si va fi publicat.

Publicarea anuntului preliminar obliga ofertantul sa depuna la CNVM documentatia aferenta ofertei publice de preluare in termeni nu mai putin favorabili decat cei precizati in anuntul preliminar. Documentul de oferta trebuie sa contina: identificarea societatii vizate (sediu, cod fiscal, valoarea capitalului social, structura actionariatului); identificarea ofertantului (sediu, numar de inregistrare, valoarea capitalului social, structura actionariatului/asociatilor); numarul si clasa de valori mobiliare obiect al Ofertei Publice de Preluare; data expirarii ofertei publice de preluare si daca oferta poate fi prelungita; locul, metoda si durata de timp pentru depunerea actiunilor; sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitiile prevazute de oferta publica, inclusiv prevederile oricarui imprumut sau altei finantari si modalitatea de plata a actiunilor depuse; planurile ofertantului privind schimbarea conducerii, lichidarea societatii, schimbarea obiectului de activitate sau declararea societatii emitente ca societate de tip inchis; pozitia Consiliului de Administratie si/sau AGEA cu privire la oportunitatea preluarii; date economico-financiare ale ofertantului persoana juridica in conformitate cu ultimele raportari financiare aprobate (total activ, total capitaluri proprii, cifra de afaceri, rezultatul exercitiului); orice alta informatie considerata de catre ofertant relevanta; orice alta informatie ceruta de C.N.V.M.

Pretul oferit in cadrul ofertei de preluare voluntara se stabileste in mod asemanator cu pretul din cadrul ofertei publice de cumparare.

b) Oferta publica concurenta

Orice persoana poate lansa o contraoferta, avand ca obiect aceleasi valori mobiliare. Contraoferta trebuie sa aiba ca obiect cel putin aceeasi cantitate de valori mobiliare sau sa vizeze atingerea cel putin a aceleiasi participatii la capitalul social si sa ofere un pret cu cel putin 5% mai mare decat cel din prima oferta.

Lansarea contraofertei se face prin depunerea la CNVM a documentatiei necesare, intr-un termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data la care prima oferta a devenit publica. CNVM stabileste acelasi termen pentru inchiderea tuturor ofertelor, precum si un termen pana la care se pot depune spre autorizare amendamente privind majorarea pretului in cadrul ofertelor concurente.

c) Oferta publica de preluare obligatorie

O astfel de oferta poate fi facuta numai pentru actiunile tranzactionate pe o piata reglementata.

Orice persoana care singura sau in mod concertat detine mai mult de 33% din drepturile de vot la o societate comerciala este obligata sa lanseze o oferta publica adresata tuturor detinatorilor acelor actiuni, avand ca obiect toate detinerile acestora cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 luni din momentul depasirii pragului de 33%.

Pretul de preluare oferit trebuie sa fie cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza concertat in perioada de 12 luni anterioara ofertei. Daca acest criteriu nu poate fi aplicat, pretul oferit va fi determinat tinand seama de: pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derularii ofertei; valoarea activului net al societatii pe baza ultimei situatii financiare acreditate; valoarea actiunilor rezultata dintr-o expertiza efectuata de un evaluator independent in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

Obligatia de preluare obligatorie nu se aplica in cazul in care pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei tranzactii exceptate, asa cum este definita in Legea consolidata a pietei de capital din 2004.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.