Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Organisme profesionale in domeniul evaluarii economice si financiare a intreprinderilor in Romania si pe plan international

Organisme profesionale in domeniul evaluarii economice si financiare a intreprinderilor in Romania si pe plan international


Organisme profesionale in domeniul evaluarii economice si financiare a intreprinderilor in Romania si pe plan international

Evaluarea intreprinderilor reprezinta un domeniu cu o bogata activitate in Romania, atat in ceea ce priveste situatia actuala, cat si cea de perspectiva. Daca in intreaga lume exista numeroase preocupari, atat din punct de vedere stiintific, dar mai ales din punct de vedere practic, pentru realizarea unor studii de evaluare cat mai pertinente in cele mai diverse segmente ale vietii economice (elaborarea de strategii pentru firma, asigurari de bunuri, evaluarea gajurilor s.a.m.d.), in Romania fenomenul este cu atat mai prezent, in conditiile in care se doreste continuarea privatizarii de noi   societati comerciale cu capital de stat si conectarea tuturor intreprinderilor la cerintele economiei de piata.

Cererea pe piata evaluarii din Romania este data de un substantial numar de societati comerciale. Motivatia acestora imbraca forme diverse, trecand de la studiile interne, realizate in scopul cunoasterii obiective a punctelor slabe si a celor forte, a oportunitatilor si riscurilor, in scopul fundamentarii unei politici pertinente de dezvoltare, pana la cele realizate in vederea vanzarii catre un alt cumparator (privatizarea societatilor cu capital de stat fiind unul dintre cele mai frecvente cazuri) sau chiar al lichidarii. Acesti clienti apeleaza la serviciile unor societati specializate de consultanta in domeniul evaluarii.Activitatea de evaluare economica si financiara a intreprinderilor din Romania sau a unor componente ale acestora se desfasoara in prezent de urmatoarele organisme profesionale in domeniu:

Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR);

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR);

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din

Romania (CECCAR);

Asociatia Expertilor Tehnici;

Institutul Roman pentru Cercetari in Evaluare (IROVAL).

Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), este o "organizatie profesional-stiintifica, neguvernamentala, independenta, nepatrimoniala, non-profit, avand drept scop promovarea prin mijloacele specifice profesiei a metodelor si tehnicilor de diagnostic si de evaluare a intreprinderilor, partilor de intreprinderi si a altor bunuri, in deplin acord cu realitatile etapelor dezvoltarii Romaniei". Aceasta entitate s-a infiintat in 1992.

Organizatia elaboreaza standarde de evaluare, astfel incat sa se asigure unificarea metodologiilor utilizate in acest domeniu, principii deontologice si etice care sa guverneze activitate evaluatorilor, constituindu-se ca un important centru de informare , incercand totodata punerea bazelor pentru crearea de relatii atat cu organismele guvernamentale romanesti, cat si cu organizatii de profil din lume.

In Statutul ANEVAR revizuit in 2005 se insereaza urmatoarele probleme majore:

Capitolul I: Denumirea ,scopul,durata si sediul asociatiei;

Capitolul II: Obiectivele si activitatile asociatiei;

Capitolul III: Membrii asociatiei,drepturile si obligatiile acestora;

Capitolul IV: Organizarea si functionarea asociatiei;

Capitolul V: Patrimoniul si mijloacele financiare;

Capitolul VI: Dizolvarea si lichidarea.

Din toate aceste aspecte prezentam in detaliu doua si anume:

1) obiectivele ANEVAR; 2) categorii de membri ANEVAR.

Obiectivele ANEVAR sunt urmatoarele:

a) dezvoltarea si valorificarea potentialului profesional creator al evaluatorilor din Romania, in vederea sporirii substantiale a aportului membrilor sai la promovarea mecanismelor economiei de piata libera;

b) difuzarea pe plan national a principiilor, metodelor si tehnicilor de evaluare, cuprinse in standardele de evaluare adoptate de ANEVAR;

c) promovarea utilizarii pe plan national a standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR;

d) facilitarea cooperarii cu alte organisme, asociatii sau experti din domenii conexe, precum si a schimbului de experienta si de informatii intre membrii sai si aceste entitati;

e) stabilirea si dezvoltarea de legaturi cu organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, in scopul promovarii profesiei si a conlucrarii, pentru ameliorarea continua a metodelor si tehnicilor de evaluare a intreprinderilor, de evaluare a proprietatilor imobiliare si de evaluare a activelor financiare;

f) incurajarea, prin mijloace proprii, a dezvoltarii activitatii de evaluare si a asigurarii cunoasterii de catre beneficiarii potentiali a posibilitatilor oferite de practica acestei activitati;

g) asigurarea unui inalt nivel de calificare profesionala a membrilor sai,precum si dezvoltarea corpului de evaluatori pentru a satisface exigentele promovarii profesionale;

h) definirea si promovarea regulilor si principiilor deontologice si etice, care guverneaza activitatea evaluatorilor in conformitate cu responsabilitatile si demnitatea profesiei si urmarirea mentinerii si respectarii acestora;

i) intreprinderea permanenta de activitati utile profesiei, constituindu-se intr-un adevarat centru de informare, documentare, schimb de experienta, intalniri interne si internationale, formare si perfectionare;

j) studierea, promovarea si protectia intereselor profesionale comune ale membrilor sai.

In ceea ce priveste membrii, ANEVAR are in componenta urmatoarele categorii:

a) membri fondatori, persoane fizice si persoane juridice;

b) membri aspiranti, persoane fizice;

c) membri titulari, experti evaluatori persoane fizice;

d) membri experti evaluatori interni, persoane fizice;

e) membri acreditati, experti evaluatori, persoane fizice;

f) membri de onoare, persoane fizice propuse de Consiliul Director si aprobati de Conferinta Nationala;

g) membri titulari seniori,experti evaluatori, propusi de Consiliul Director si aprobati de Conferinta Nationala.

Pentru ca o persoana fizica sa devina membru ANEVAR este necesar sa obtina o atestare ca urmare a absolvirii unor programe speciale de formare recunoscute de ANEVAR sau sa se supuna testarii directe de catre acest organism profesional. Obtinerea acesteia presupune indeplinirea urmatoarelor conditii de catre persoanele fizice:

sa fi executat lucrari de diagnostic si evaluare;

sa faca dovada unei solide pregatiri profesionale si sa fie recunoscuta pentru calitatile sale profesionale;

sa posede studii superioare;

sa aiba o reputatie morala recunoscuta;

sa recunoasca si sa respecte Statutul ANEVAR si Codul deontologic al profesiei de evaluator.


In Standardele Internationale de Evaluare se insereaza faptul ca un evaluator este persoana care are pregatirea profesionala necesara, capacitatea si experienta de a efectua o evaluare. In unele tari, se impune obtinerea unei autorizatii inainte ca evaluatorul sa isi desfasoare activitatea in acest sens.

Evaluatorul este o persoana cu o buna reputatie care intruneste urmatoarele cerinte:

a dobandit o pregatire profesionala adecvata, in cadrul unui centru de pregatire recunoscut sau o calificare academica echivalenta;

are experienta adecvata si este competent in evaluarea pe piata si categoria respectiva de active;

cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile;

este membru al unui organism national profesional de evaluare recunoscut;

respecta toate cerintele Codului deontologic al profesiei.

In cazul in care intr-o tara nu exista calificari academice adecvate, evaluatorul trebuie sa aiba un nivel de pregatire suficient si experienta in evaluare si este fie membru al unui organism national profesional de evaluare recunoscut, fie are autorizatie din partea Guvernului sau o numire din partea Justitiei sau a unei autoritati cu un statut echivalent.

In unele tari, prin lege, evaluatorul are nevoie de o autorizatie sau un certificat, din partea unui organism independent, pentru a putea profesa in aceasta calitate.

Codul Deontologic a profesiei de evaluator se refera la:

1.Consideratii generale;

2.Responsabilitati;

3.Interesul public;

4.Integritatea;

5.Obiectivitatea si independenta;

6.Rigurozitatea;

7.Confidentialitatea;

8.Practici lipsite de etica si profesionalism in munca de evaluare.

ANEVAR este membra atat a IVSC (The International Valuation Standards Committee) cat si a TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), primul organism elaborand standarde internationale de evaluare (IVS-uri) si ghiduri (GN - Guidance Note), iar cel de-al doilea, standarde europene de evaluare (EVS-uri).

ANEVAR a creat in 1995 Institutul Roman de Cercetare in Domeniul Evaluarii (IROVAL), care si-a asumat sarcina de a elabora standarde nationale sub denumirea SEV.IROVAL.

Prima editie a standardelor de evaluare a aparut in ianuarie 1997, acestea fiind compatibile cu standardele europene si internationale.

In prezent (2006 - n.a.) ANEVAR a adoptat Standardele Internationale de Evaluare, editia a saptea, ca standarde de evaluare obligatorii pentru membrii sai.

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) a fost infiintata in anul 2000 prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.591 din acel an.

La partea referitoare la exercitarea independenta a profesiei de auditor independent (mai precis la activitati ce pot fi desfasurate de acesti profesionisti) se insereaza faptul ca persoanele fizice si juridice care detin aceasta calitate acordata de camera, pot desfasura si activitati de evaluare, pe langa cele de: audit financiar, audit intern, consultanta financiar-contabila si fiscala, asigurare a managementului financiar-contabil, pregatire profesionala de specialitate in domeniu, expertiza contabila, reorganizare judiciara si lichidare

Totodata, in activitatea de auditare si retratare a situatiilor financiare pentru societatile comerciale care aplica reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a si a VII a CEE si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), recunoasterea imobilizarilor corporale de catre auditori se face fie la cost istoric minus amortizarea si orice depreciere (ca tratament de baza), fie la valoarea reevaluata inclusiv, determinata de evaluatori autorizati (ca tratament contabil alternativ permis de standarde) . Se cuvine mentionat si faptul ca pentru dobandirea calitatii de auditor financiar, la examenul de aptitudini, la prima proba scrisa de audit financiar si contabilitate se dau subiecte si din Standardele Internationale de Evaluare.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) este un alt organism profesional care are atributii de evaluare economica si financiara a intreprinderilor. Orice evaluare de intreprindere are ca punct de plecare bilantul contabil - acest instrument universal care reflecta atat patrimoniul la un moment dat, cat si performantele inregistrate de intreprindere intr-o perioada data. Bazandu-se pe constatarile din diagnosticul de evaluare si cunostintele aprofundate de contabilitate si analiza, expertii evaluatori aduc ajustari elementelor din bilantul contabil, elaborand bilantul economic al intreprinderii, asupra caruia se aplica diferite metode de evaluare. Acesta este pentru CECCAR argumentul fundamental pentru care activitatile de evaluare a intreprinderii sunt considerate servicii para-contabile, iar sediul materiei se gaseste, de regula, la organismele profesionale de profil. De asemenea, in toate manualele si tratatele de contabilitate din tarile Uniunii Europene exista capitole sau parti afectate evaluarii intreprinderilor.

In Romania, potrivit art. 19 litera "c" din O.G. nr. 65/1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea standardelor privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora este un atribut al CECCAR, iar in cadrul facultatilor de contabilitate si finante s-a introdus deja ca disciplina distincta evaluarea intreprinderilor.

Prin Hotararea Guvernului nr. 1181/1996 si nr. 562/2000 evaluarea economica si financiara a intreprinderii a fost introdusa ca disciplina de examen pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat cu studii superioare.

CECCAR a tiparit in doua editii (1994 si 1996) lucrarea "Ghid pentru diagnostic si evaluarea intreprinderilor", prima lucrare in domeniu din tara noastra.

Totodata periodic CECCAR organizeaza cursuri pentru dobandirea calitatii de expert evaluator si perfectionarea pregatirii in acest domeniu, la care au acces economisti, ingineri, juristi si alti specialisti din economie cu diploma universitara si care au responsabilitati in diferite compartimente din intreprinderi, banci, societati de asigurare si piete de capital.

Pentru expertii evaluatori CECCAR a emis recomandari (standarde) cuprinzand metodologia de evaluare economica si financiara a intreprinderilor (nr. 100 CECCAR - EV), structura standard a Raportului de evaluare (nr. 101 CECCAR - EV) si un ghid pentru evaluarea intreprinderilor mici si mijlocii (nr. 102 CECCAR - EV) si au fost aprobate normele de lucru, de raportare si de comportament cuprinse in Norma nr. 37/2003, care intregeste Normele profesionale pentru toate activitatile desfasurate de expertii contabili.

Expertii contabili si contabilii autorizati cu studii superioare membrii ai CECCAR au obligatia ca in cadrul misiunilor pe care le indeplinesc sa respecte "Codul etic national al profesionistilor contabili", iar pentru activitatea de evaluare - "Principiile de Practica a Evaluarii si Codul etic" prevazute in standardele internationale de evaluare si adoptate de Corp prin Hotararea Consiliului Superior nr. 52/2003.

Ca membru al Federatiei Expertilor Europeni, CECCAR a aplicat si va aplica in continuare toate normele si ghidurile emise de organismele europene in domeniul evaluarii intreprinderilor. De asemenea, CECCAR va dezvolta colaborarea si cooperarea cu Institutul Evaluatorilor de Intreprinderi (IBA) cu Societatea Americana a Evaluatorilor in vederea cunoasterii si aplicarii standardelor internationale de evaluare

In anul 2003 CECCAR a editat, iar in anul 2005 a reeditat "Cartea expertului evaluator" care se doreste a fi un ghid practic pentru toti expertii evaluatori membrii ai CECCAR.

Asociatia Expertilor Tehnici cuprinde numai experti recunoscuti de Ministerul de Justitie ca fiind abilitati pentru evaluarea bunurilor tangibile (imobile, autovehicule etc.) in cazul unor probleme juridice (divort, mosteniri etc.).

Pe plan international (la nivelul unor state sau grupe de state) au luat fiinta, ca urmare a unor cauze majore de natura economica, diferite organisme de evaluare, care utilizeaza standarde in domeniu.

Cauzele care au generat necesitatea elaborarii si impunerii unor standarde de evaluare si crearea unor organisme profesionale in domeniu au fost:

a)    O cauza de natura istorica, respectiv colapsul masiv al multor institutii financiare din secolul XX din Marea Britanie (la mijlocul anilor 1970) si din S.U.A. (in anii'80). In S.U.A., acest proces este cunoscut prin expresia "criza economiilor si creditelor" si a avut ca efect falimente numeroase ale institutiilor de economii si credite pana la inceputul anilor'90. O cauza importanta a multor falimente ale institutiilor de economii si credite americane a constituit-o ratele credit/valoare excesiv de mari pentru creditele ipotecare; aceste rate ridicate se bazau si pe supraevaluarea unor proprietati. Pe de alta parte, a fost incriminata si folosirea unor metode neadecvate de vanzare, in caz de lichidare, ale proprietatilor imobiliare ipotecate.

Ca urmare, in cele doua tari a aparut necesitatea impunerii unor standarde de competenta si integritate in procesul de evaluare a diferitelor tipuri de proprietate, astfel incat opinia unui evaluator, asupra nivelului valorii unui tip de valoare, sa fie inteleasa, larg acceptata si, deci, credibila. Ca urmare a crizei, in S.U.A. a fost creata Fundatia pentru Evaluare (The Appraisal Foundation), in noiembrie 1987, care este o organizatie non-profit, fondata de reprezentanti ai diferitelor asociatii profesionale de evaluare din S.U.A. Fundatia pentru Evaluare a elaborat si publicat, in anul 1987, "Standardele Uniforme ale Practicii Profesionale de Evaluare" (The Uniform Standards of Professional Appraisal Practice - USPAP), care au fost adoptate de toate organizatiile profesionale de evaluare din S.U.A., de agentiile federale si statale, precum si de unele organizatii si guverne din afara S.U.A.

In Marea Britanie, un efect al crizei institutiilor de creditare a fost introducerea de standarde nationale de evaluare, elaborate si publicate de RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), incepand cu anul 1976 si cunoscute, in mod curent, sub apelativul de "Red Book" (titlul oficial este "RICS Valuation and Appraisal Standards"). Aceste standarde de evaluare au reusit sa incorporeze si prevederile esentiale din Standardele Internationale de Evaluare, astfel incat sunt perfect compatibile cu acestea.

b) A doua cauza este cea a elaborarii si implementarii unor standarde de evaluare recunoscute la nivel international si european, care a fost generata de formarea pietei internationale de proprietati, indeosebi imobiliare si de multiplicarea tranzactiilor internationale. Ca urmare, au fost infiintate doua organizatii distincte, cu rolul de a elabora, perfectiona si implementa standarde de evaluare proprii. Acestea sunt "The European Group of Valuers' Associations" (TEGoVA) si "The International Valuation Standards Committee" (IVSC).

TEGoVA a fost infiintata ca o asociatie non-profit a organizatiilor nationale de evaluatori, in anul 1977, avand ca principal obiectiv elaborarea unor standarde de evaluare, care sa exprime opinia asociatiilor profesionale din Uniunea Europeana. Incepand cu anul 1978, TEGoVA a elaborat si editat cinci editii succesive ale Standardelor Europene de Evaluare (EVS-uri), ultima editie - a cincia, fiind editata de Estate Gazette sub titlul "European Valuation Standards" in anul 2003.

IVSC este o asociatie non-profit, formata din organizatii profesionale din domeniul evaluarii la nivel mondial, in anul 1981. IVSC a elaborat Standardele Internationale de Evaluare (IVS-uri) incepand cu anul 1985, editiile urmatoare fiind etape succesive de adaugare de noi standarde, ultima editie fiind a saptea, din anul 2005 . Obiectivele IVSC sunt alcatuite din doua parti:

sa elaboreze si sa publice, in interesul public, standarde pentru evaluarea proprietatii si sa promoveze adoptarea lor la nivel global;

sa armonizeze standardele de evaluare printre tarile lumii, sa identifice si sa dezvaluie, pe masura ce apar, diferentele in interpretarea si/sau aplicarea prevederilor standardelor de evaluare.

IVSC recunoaste diversitatea de scopuri pentru care sunt solicitate evaluarile proprietatii   si anume: 1)utilizarea evaluarilor la intocmirea situatiilor financiare;2)adoptarea deciziilor cu privire la acordarea imprumuturilor garantate de o proprietate (garantii, gajuri, ipoteci);3) realizarea tranzactiilor care implica transferul dreptului de proprietate, solutionarea litigiilor si stabilirea taxelor. De asemenea, IVSC publica Standarde de Practica in Evaluare care se refera la tratarea anumitor probleme specifice evaluarii precum si la aplicarea standardelor in situatii specifice, care apar in acordarea de consultanta in diferite domenii de activitate.

In mod deosebit, IVSC a urmarit ca Standardele Internationale de Evaluare (IVS-urile) sa fie recunoscute in standardele de contabilitate precum si in alte standarde de raportare, astfel incat evaluatorii sa cunoasca ce li se solicita din partea standardelor altor discipline. IVSC a realizat sase revizuiri ale Standardelor Internationale de Evaluare, care au fost publicate in anii 1985, 1994/97, 2000, 2001, 2003 si 2005. Evolutia acestor Standarde atesta importanta pe care IVSC o acorda faptului ca schimbarea este inevitabila si continua, chiar si atunci cand este graduala si abia perceptibila. Perfectionarea continua a Standardelor de evaluare reflecta angajamentul IVSC de a asigura ca definitiile si cerintele evaluarii sunt actualizate permanent, in functie de evolutiile pe plan mondial.

Totodata aceste standarde din ultima editie (a saptea) reflecta modelul situatilor financiare (IFRS), cerintele noului Acord Basel (Basel II) prin Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancara si exigentele Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Revenind la situatia in domeniu din tara noastra, in prezent (2006 - n.a.) principalele acte normative care reglementeaza evaluarea intreprinderilor si a unor componente ale acestora (imobilizari corporale indeosebi), in Romania sunt reprezentate de:

Legea nr. 82/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului ,cu completarile si modificarile ulterioare;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1078/2003 referitoare la Normele metodologice privind fuziunea, divizarea, dezvoltarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 1553/2003 privind reevaluarea mobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752 din 2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice si planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia

In primele doua acte normative se precizeaza obligativitatea si modul de realizare a evaluarii elementelor de activ si pasiv ale unei intreprinderi cu ocazia fuziunii, divizarii, dizolvarii si lichidarii societatilor comerciale, precum si al retragerii sau excluderii unor asociati din cadrul acestor entitati.

Celelalte trei acte normative mentionate evidentiaza imobilizarile corporale supuse reevaluarii si cele exceptate de la reevaluare, cine anume poate face reevaluarea (sunt mentionati pe langa specialistii din cadrul persoanelor juridice si evaluatorii autorizati), scopul reevaluarii acestor active (determinarea valorii lor juste) si modul de reflectare in contabilitate si in situatiile financiare anuale a diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale.Statutul ANEVAR,publicat in Buletinul informativ ANEVAR nr.2(50) din 2005,pag.1-26

Boulescu Mircea, Auditul financiar. Repere normative nationale, Editura Economica, Bucuresti, 2003, pag.34.

Dinca Ana, Contabilitatea agentilor economici, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2004, pag.155.

Cartea expertului evaluator, Editura CECCAR, Bucuresti, 2003, pag.6-7.

Stan, V. Sorin, Standardele de evaluare si importanta lor, Revista "Tribuna Economica" din 21 iulie 2004, pag. 43-44 si IVSC - Standardele Internationale de Evaluare, Editia a saptea, 2005, format electronic (CD), ANEVAR-IROVAL,Bucuresti,2006

In acest document, cuvantul "tari" sau "state" are acelasi inteles cu cel folosit de Organizatia Natiunilor Unite, care recunosc si se refera la membri sai ca tari (state), respectiv comunitati organizate politic, care au un guvern propriu si ocupa un teritoriu suveran.

IVSC - Standardele Internationale de Evaluare, Editia a saptea, 2005, ANEVAR - IROVAL,format electronic (CD),Bucuresti,2006, pag. IX

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 194/2003.

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 586/2003.

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 21/2004.

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1081 si 1081 bis din 2005.

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1186 si 1186 bis din 2005.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.