Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
DOSARULUI COMISIEI METODICE - EDUCATIE FIZICA

DOSARULUI COMISIEI METODICE - EDUCATIE FIZICA


DOSARULUI COMISIEI METODICE - EDUCATIE FIZICA

Conform art.35 din noul Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ( R.O.F.), cadrele/ comisiile metodice se constituie din minimum 4 membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.

Seful de catedra/ comisiei metodice coordoneaza activitatile acesteia ( asa cum reies din R.O.F) si raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor catedrei. Ca urmare, dupa director si director adjunct, seful de catedra/ comisie metodica are un rol decisiv in realizarea unei activitati didactice de calitate.

De aceea, pentru a asigura o coordonare optima la cest nivel managerial, consideram necesare si utile:Elaborarea de catre director a fisei postului pentru seful de catedra/ comisie metodica;

Existenta unui portofoliu minimal al acestuia;

Instrumente de lucru care sa organizeze si sa simplifice activitatea manageriala la acest nivel

1. PORTOFOLIUL SEFULUI DE CATEDRA/ COMISIE METODICA/

DOCUMENTE MANAGERIALE LA NIVELUL CATEDREI/ COMISIEI METODICE

Propunem structura portofoiului sefului de catedra/ comisie metodica pe urmatoarele sectiuni:

A.        REGISTRUL CATEDREI:

a)     DOCUMENTE ADMINISTRATIVE:

Tabel nominal cu componenta catedrei de specialitate/ comisiei metodice ( date personale, studii, vechime, grad didactic, ultimul curs de perfectionare - nr. ore, nr. credite ;

Orarul membrilor catedrei

Incadrarea membrilor catedrei

Repartizarea sarcinilor pe fiecare membru al catedrei

Temetica sedintelor de catedra

Responsabilitatile membrilor catedrei

Fisa postului sefului de catedra

b)     DOCUMENTE MANAGERIALE:

Analiza SWOT la nivelul catedrei

Planul managerial la nivelul catedrei

Raport de analiza a activitatii ( semestrial si anual)

Planuri de imbunatatire a activitatii

c)     COMPONENTA OPERATIONALA:

Planificarea calendaristica

Proiecte didactice - schita lectiei

d)     COMPONENTA EXTRACURRICULARA:

Calendarul sportive competitional ONSS

Programul de pregatire pentru echipele reprezentatieve

Evidenta participarii la competitii

Catalogul grupei

Sesiuni de referate si comunicari

Participari ale membrilor catedrei la programe si proiecte

e)     PERFECTIONARE / FORMARE CONTINUA:

Oferta de formare la nivel local sau regional

Tematici de perfectionare la nivelul catedrei sau ariei curriculare

Table nominal cu personalul didactic care urmeaza cursuri de dezvoltare profesionala si / sau formare continua

B.         REGISTRUL DE PROCESE VERBALE al catedrei/ comisiei metodice ( se incheie un proces verbal in timpul fiecarei sedinte, inregistrandu-se cat mai fidel desfasurarea activitatii);

C.         DOSARUL CU ANEXE:

Evidenta normelor si probelor de control

Situatii statistice privind rezultatele competitionale

Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicari si referate

SCOALA..........

ADRESA..........

TELEFON..........

COMPONENTA CATEDREI DE EDUCATIE FIZICA

AN SCOLAR 2008-2009

Nr.

crt

Numele si prenumele

(titular/ suplinitor)

Facult.

Absolvita

( anul)

Vechime

in invat.

Gr. Didactic

( anul obt.)

Cursuri

Perfectionare

(anul/ cursul/

nr. Credite)

Cursuri formare

(anul/ cursul)

INCADRARE

Telefon

Scoala/

acasa

Responsabilitati

in cadrul comisiei metodice la nivel de sector

Tr. comun

Ans.

sportiv

CDS

I-IV

V

VIII

IX

XII

INSCRIERI COMPETITII

Nr.crt

NUMELE SI PRENUMELE

COMPETTIA SPORTIVA

CATEGORIA DE VARSTA SI SEX

UNITATEA SCOLARA

AN SCOLAR 2008-2009

REPARTIZAREA SARCINILOR PE MEMBRII COMISIEI METODICE

GHEORGHE V. :

proiectarea didactica clasele IX - XII; SAM I,II, AN III completare:

evidenta caietului comisiei metodice;

participa in ONSS, cu : volei fete; handbal baieti ; sport aerobic.

POPESCU M. :

intocmeste dosarul cu competitii interne; ONSS; terte.

inrocmeste regulamentele de desfasurare a campionatelor intene pe ramuri de sport;

participa in ONSS, cu: baschet fete; handbal fete; tenis de masa;

ANTON F. :

intocmeste dosarul cu normative;

participa in ONSS, cu: volei baieti; baschet baieti; fotbal;

rapunde de pregatirea si organizarea " Balului bobocilor"

NOTA:  TOTI MEMBRII COMISIEI, RASPUND DE MODUL IN CARE SE DESFASOARA CAMPIONATUL INTERN( LA CEL PUTIN TREI RAMURI DE SPORT) SI DE COMPETITIILE LA NIVEL DE SECTOR SI MUNICIPIU LA CARE PARTICIPA

MEMBRII CATEDREI:

GHEORGHE V.

POPESCU M.

ANTON F

SECTOR .......

UNITATEA SCOLARA.........

AN SCOLAR 2008/2009

ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA

Numele

Asociatiei

Sportive

scolare

Sediul/

adresa

Telefon/ fax

Actul de constituire/

Numar si data

Daca are personalitate juridica:

DA/NU

Cotizatie sportiva:

DA/NU

Cont;

DA/NU

Presedintele ASS

nume;

prenume;

profesor; elev;

director

Nr. Membrii

ASS

Sef catedra,

UNITATEA SCOLARA.........

VIZA DIRECTOR:

AN SCOLAR 2008/2009

TEMATICA SEDINTELOR DE CATEDRA

SEMESTRUL I

REORGANIZAREA CATEDREI:

- incadrare,

- alegerea sefului de catedra;

- responsabilitati pe fiecare membru al catedrei;

- stabilirea comisiilor de la nivelul unitatii ( comisia de organizare a competitiilor; comisia de contestatii si disciplina; comisia pe discipline sportive).

- intocmirea dosarului comisiei metodice;

- intocmirea planificarilor

- stabilirea normelor de protectie a muncii

DATA : SEPT. 2008

- Alcatuirea calendarului competitional intern ONSS

- Definitivarea regulamentului de desfasurare a competitiilor interne ONSS;

- Inscrierea in competitiile organizate in ONSS ;

- Raport asupra participarii la competittile ocazionale

- Referat: " Perspective moderne asupra proiectarii didactice la disciplina educatie fizica si sport".

DATA : OCT. 2008

3 - Procesarea datelor evaluarilor predictive si analiza acestora;

Analiza participarii si a rezultatelor obtinute la competitiile din cadrul ONSS;

Probleme curente;

Referat: profesor Vasilescu Loredana "Locul si rolul gimnasticii in educatia fizica scolara, ca factor de baza in dezvoltarea fizica generala a tineretului".

DATA : NOV. 2008

- Lectie deschisa:

TEMA: "Procedee metodice pentru dezvoltarea fortei in ciclul liceal"

PROFESOR: B. A. DATA: 9 DECEMBRIE;

LOC DE DESFASURARE: LIC..

- Masuri pentru incheierea in bune conditii a situattei scolare la educatie fizica si sport, pe semestrul I

MEMBRII COMISIEI: B.A.; V.L.; G.S.; E.I.; P.D.

Catedra..

Responsabil comisie

An scolar

RAPORT DE ACTIVITATE

DOMENIUL

OBIECTIVE

ACTIVITATI PROPUSE

STADIUL DE REALIZARE

NEAMPLINIRI-

DIFICULTATI

COMENTARII

PROPUNERI DE REMEDIERE- RECOMANDARI

MANAGEMENT

CURRICULUM

RESURSE UMANE


RESURSE MATERIALE

PROGRAME- PARTENERIATE

IMAGINEA CATEDRELOR

ALTE ASPECTE

NOTA: Raportul va fi insotit de anexe

Responsabil comisie matodica

Catedra.

Responsabil..

An scolar

ANALIZA  S.W.O.T

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITATI

AMENINTARI

UNITATEA SCOLARA.........

Prof. ............  PLAN MANAGERIAL

ARIA CURRICULARA EDUCATIE FIZICA SI SPORT

AN SCOLAR 2008 - 2009

DOMENIUL

ACTIVITATI

TERMENE

RESPON- SABILI

RESURSE NECESARE

GRUPUL TINTA

INDICATORI DE PER-FORMANTA

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

1. Intocmirea Raportului de analiza pentru anul scolar 2007 - 2008, a raportului privind examenul de BAC

S. I.

rezultatele elevilor

absolventii 2008

note intre 8,50 - 10

2. Intocmirea Planului Managerial al catedrei / ariei curriculare

S. I.

Planul mana-gerial al scolii

AC

management foarte bun

3. Intocmirea planificarilor calendaristice pentru anul scolar 2008 - 2009

Membrii AC

Programele scolare

profesorii AC

rezultatele elevilor

4. Elaborarea Planului Operativ al catedrei de educatie fizica / AC si al Graficului lunar de activitate

S. I.

Plan mana- gerial

elevii cl. IX-XII

rezultatele elevilor

5. Elaborarea testelor predictive pentru toate clasele

membrii catedrei

Programele scolare

membrii ariei

85% peste nota 7,00

6. Corelarea activitatilor de la nivelul colegiului cu cele stabilite in cadrul catedrei, in functie de fisa postului, pentru trecerea in dosarul catedrei

permanent

S. I.

Fisa individuala a postului

membrii ariei

implicare 100%

7. Elaborarea programului de selectie si pregatire a elevilor ce vor reprezenta Colegiul la ONSS / activitati culturale.

membrii catedrei

S.I.

testari specifice

Calendarul competitional

sportivii echip. repr

elevii

echipele

reprezent.

calificari in fazele supe- rioare

clasele

IX-XII  B+F

8.Intocmirea Calendarului competitional pentru faza pe scoala a ONSS - an scolar 2008 - 2009

9.Participarea la reactualizarea Regulamentului de functionare a bazei sportive si a Normelor de protecti a muncii specifice activitatilor sportive.

S. I.

RC - ROI

elevii

respectarea celor doua regulamente

10. Elaborarea proiectului activitatilor in catedra, in cadrul actiunilor Ariei curriculare

S.I.

Planul manag. AC

membrii AC

programe cult.-sportive

11. Discutii in vederea reactualizarii Fisei individuale de autoevaluare; Acordarea calificative finale / 2007-2008

S. I.

Fisa de auto- evaluare

membrii AC

evaluare corecta

12. Asigurarea pentru fiecare membru al catedrei / AC a tuturor documentelor privind activitatea catedrei de ed. fizica / AC ( programe scolare, fisa postului, Ordine MEdCT si ISMB )

permanent

S.I.

documente catedra

membrii AC

perfectionare

13. Realizarea unei baze de date la nivelul catedrei cuprinzand documentele ariei curriculare.

permanent

S.I.

documente arie

resp. arie

buna organi- zare a activ.

14. Organizarea unei sesiuni de referate si comunicari pe tema practicarii sporturilor alternative si a oportunitatii introducerii lor in cadrul orelor de educatie fizica.

Sem. II

S.I.

regulamente sporturi alter- native

elevi

diversificarea lectiilor

15. Participarea la toate actiunile organizare de ISMB (concursuri scolare, actiuni de perfectionare a cadrelor didactice, etc.) si asigurarea prezentei la toate activitatile catedrei / ariei curriculare.

permanent

S.I.

logistica, materiale auxiliare

membrii AC

perfectionare

16. Propuneri pentru stabilirea ofertei educationale CDS pentru anul scolar 2009-2010

martie 2009

membrii AC

optiunile elevilor

elevi

adaptarea programei

C

U

R

R

I

C

U

L

U

M

17. Monitorizarea si valorificarea rezultatelor obtinute de elevi la testele predictive, evaluari la nivelul catedrei, examen (admitere la facultate, ONSS, competitii )

Conform graficului

membrii catedrei

rezultate, statistice

elevi

cresterea performan.

18. Sustinerea de lectii demonstrative

martie 2009

B.I.

logistica

prof. deb

Perfectionare

19. Urmarirea modului in care se realizeaza atributiile manageriale la nivelul ariei curriculare in cazul fiecarui cadru didactic in parte:

- controlul parcurgerii ritmice a programei;

- analiza obiectiva a nivelului de pregatire a elevilor, cu masuri concrete de ameliorare a situatiilor necorespunza- toare;

- controlul evaluarii continue si corecte a elevilor;

- desfasurarea orelor de ansamblu sportiv

permanent

S.I.

Programa scolara, pro- iecte didactic- ce, planificari calendaristice statistici

membrii AC

Cresterea calitatii pro-cesului de invatamant

20. Realizarea de sondaje in randul elevilor in ceea ce priveste CDS

sem. I

membrii AC

chestionare

elevi

cresterea nr. orelor CDS

21. Asigurarea unui climat de munca eficient in cadrul ariei curriculare, in folosul elevilor.

permanent

membrii AC

interrelatii

elevii

cadru educa-tional bun

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

1. Organizarea si proiectarea activitatii de asistenta la ore urmarind urmatoarele aspecte :

- nivelul de pregatire al elevilor dela clasele asistate ;

- se va solicita si prezenta unui membru al conducerii ;

- se va asigura planificarea calendaristica pentru momentul asistentei ;

Se vor efectua asistente la ore in mod special la profesorii suplinitori si cei care vor sustine grade didactice si se va stabili inca de la inceputul anului scolar graficul acestora.

conform graficului

Dir. Adjunct S. I

planificari calendaristice

membrii AC

indrumare si perfectionare

2. Planificarea si efectuarea de asistente va urmari:

- cunoasterea cat mai obiectiva a nivelului resurselor umane ale ariei curriculare pentru asigurarea corectitudinii in acordarea calificativului fiecarui profesor ;

- discutii cu membrii ariei curriculare si cu elevii in vederea culegerii de informatii referitoare la obiective noi ce pot fi incluse in Planul managerial pentru anul scolar viitor ;

- se va urmari cresterea interesului elevilor si al profesorilor in lansarea de proiecte de parteneriat cu elevii din licee similare din UE.

permanent

permanent

permanent

Dir. Adjunct S. I

membrii AC

membrii AC

documente asistente

Planul mana-gerial, fisa postului

proiecte par- teneriate

cadrele didactice

membrii AC

membrii AC, elevii

evaluare corecta

performante educationale

Integrare Europeana

3. Se vor stabili concret responsabilitatile ce revin fiecarui profesor pentru a finaliza toate obiectivele propuse in Planul managerial 

S. I.

fisa postului

membrii AC

performante manageriale

4. Se va asigura elaborarea proiectului de incadrare pe clase pentru anul scolar 2009-2010, tinand seama de optiunile membrilor catedrei, intr-o sedinta de catedra.

mai 2009

S. I.

Programe scolare

membrii catedrei

continuitate in predare

5. Asigurarea parcurgerii ritmice si integrare a programei scolare pentru fiecare clasa, prin :

- respectarea planificarilor ;

- respectarea perioadelor de testare ;

- asistente la ore ;

- sondaje in randul elevilor.

permanent

S. I.

planificari calendaristice

membrii catedrei

invatamant de calitate

6. Indeplinirea obligatiei fiecarui profesor de a depune la dosarul Ariei curriculare documentele solicitate de seful ariei ( planificari, procese verbale de protectie, etc.)

permanent

S.I.

logistica

elevii

organizare

manageriala

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

7. Monitorizarea participarii cadrelor didactice membre ale ariei curriculare la activitati de perfectionare.

conform graficului

dupa caz

cursuri acreditate

cadrele didactice

perfectionare

8. Implicarea membrilor catedrei de educatie fizica in participarea si organizarea competitiilor sportive cuprinse in Calendarul Competitional.

conform graficului

membrii catedrei

Calendarul competitional

elevii

performante sportive

9. Fluidizarea transmiterii tuturor actelor normative ale MECT si ISMB catre toti membrii ariei curriculare

permanent

S. I.

documente normative

cadre didactice

pregatire profesionala

10. Realizarea unei sedinte de arie curriculara pentru o analiza de tip SWOT pentru anul scolar 2007-2008.

S. I.

Raport de activitate

cadre didactice

organizarea activ. eficient

11. Stimularea membrilor ariei curriculare ce se remarca printr-o activitate profesionala si educationala deosebita prin recomandarea acestora pentru obtinerea salariului de merit sau a gradatiei de merit./ premiu 2%

permanent

S. I.

documente

justificative

cadre didactice

performante profesionale

12. Sprijinirea cadrelor didactice care se pregatesc pentru sustinerea gradelor didactice

permanent

S. I.

experienta profesionala

cadre didactice

perfectionare

13. Argumentarea si negocierea calificativelor acordate membrilor ariei curriculare pentru fiecare aspect in parte.

mai

septembrie

S. I.

documente

justificative

membrii AC

standarde profesionale

14. Promovarea colaborarii interdisciplinare in general si in mod particular in cadrul Ariei curriculare Ed. Fizica si Sport si initierea de programe comune.

permanent

membrii catedrelor

programe, proiecte

elevii

relatii inter- disciplinare

R

E

S

U

R

S

E

U

M

A

N

E

1. Proiectarea unor actiuni la nivelul ariei curriculare pe diverse tematici, care sa contribuie la formarea tinerilor profesori, componenti ai ariei curriculare, tinand seama de modificarile din Programele scolare si de experienta profesorilor componenti ai ariei curriculare.

conform garaficului

S. I.

referate, invitati din domeniu

cadre didactice

perfectionare

2. Organizarea punctului de documentare al Filialei COR sector cu toate aparitiile editoriale din domeniu in vederea formarii ai perfectionarii in specialitate.

septembrie 2008

S. I.

documente in specialitate

cadre didactice

perfectionare

3. Se va intocmi o planificare a consultatiilor cu parintii in care fiecare profesor va fixa o zi de intalnire cu acestia in vederea stabilirii unei relatii cat mai stranse si eficiente (relatia scoala - familie)

saptamanal

membrii AC

programe educationale

parintii si elevii

cunoasterea elevului prin parinte

4. Recomandarea in cadrul Comisiei de resurse umane a cadrelor didactice care trebuie sa urmeze cursuri de perfectionare in cadrul actiunilor ISMB, CCD, etc.

Conform graficului de perf.

S. I.

cursuri acreditate

membrii AC

perfectionare profesionala

5. Stabilirea unor intalniri planificate cu conducerea colegiului pentru realizarea unei informari corecte asupra activitatii catedrelor si a eventualelor neajunsuri in vederea reglemantarii acestora

bisemestrial

S. I.

rezultate activitati

membrii AC

management de calitate

6. Se va stimula activitatea cadrelor didactice ale ariei curriculare astfel incat acestia sa fie implicati cat mai mult posibil in miscarea cultural - sportiva a colegiului.

permanent

S. I.

program de activitati

elevii

activitati extracurricu- lare

7. Consilierea si orientarea profesorilor inscrisi la grade sau debutanti pentru obtinerea acestora.

permanent

S. I.

curs perf.

membrii AC

perfectionare

P

A

R

T

E

N

E

R

I

P

R

O

G

R

A

M

E

1. La inceput de an scolar, sfarsit si inceput de semestru, se vor organiza sedinte de arie curriculara pentru aplicarea unor sondaje de opinie si chestionare in vederea stabilirii prioritatilor activitatii catedrelor, astfel incat toti membrii lor sa fie implicati in elaborarea Planului operativ al Ariei curriculare.

conform graficului

S.I.

Plan manag.

Plan operativ

membrii AC

management de calitate

2. Planificarea activitatilor membrilor ariei curriculare in concordanta cu activitatile cuprinse in Planul managerial al colegiului

conform graficului

S. I.

Plan manag. al colegiului

membrii AC / elevii

management de calitate

3. Cunoasterea nevoii de practicare a exercitiului fizic a membrilor comunitatii locale, prin intermediul elevilor si al parintilor si organizarea unor proiecte pe linie cultural - sportiva in parteneriat - Catedra de ed. fizica - sindicat - comunitate, in folosul ambelor parti.

decembrie

S. I.

Proiect de parteneriat

comunitate locala

integrare

4. Coordonarea si sprijinirea elevilor in derularea proiectelor scolare pe linie de sport prin Asociatia Sportiva si COR - filiala sector si evaluarea acestora prin rezultatele competitionale.

conform graficulu

Presedinte AS

calendar competitional

elevi

imaginea colegiului

5. Implicarea in organizarea de activitati sportive in vederea atragerii de sponsori pentru dezvoltarea bazei materiale.

ocazional

membrii catedrei

programe, proiecte

elevi, parinti

baza materiala

6. Implicarea profesorilor ariei curriculare in activitatile extracurriculare inscrise in Calendarul cultural - sportiv al colegiului pentru anul scolar 2008-2009.

ocazional

membrii AC

Calendarul cultural-sportiv

cadre didactice / elevi

grija pentru sanatate

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

7. Membrii catedrei de educatie fizica vor organiza impreuna cu SI a treia editie a Campionatului cadrelor didactice din sector.

decembrie 2008

S.I

Sind. Inv.

baza sportivA a colegiului

cadre didactice

integrare

8. Profesorii ariei curriculare se vor implica In actiunile colegiului organizate cu ocazia  Targului de oferta educationale  si a  Zilei Colegiului 

Conform graficului

membrii AC

plan managerial

parinti / elevi

imaginea colegiului

9. Colaborarea cu CSS pe probleme de performanta, arbitraj, intalniri bilaterale la baschet baieti

permanent

S. I

Calendar competitional

echipa re- prezentat.

performanta

sportiva

10. Organizarea de programe sportive speciale pentru profesorii de alte specialitati din scoala ( gimnastica aerobica, tenis de masa, fotbal- tenis, etc.)

saptamanal

S.I

programe

cadre didactice

grija pentru sanatate

R

E

S

U

R

S

E

M

A

T

E

R

I

A

L

E

1. Asigurarea functionalitatii salii de fitness ca parte integranta a saalii de sport

permanent

S. I

baza materiala

elevi / profesori

sporturi alternative

2. Efectuarea la sfaraitul fiecarui semestru a unei analize privind necesarul dotarii corespunzatoare a bazei sportive

untima sapt. din semestru

S. I

baza materiala

elevii

invatamant de calitate

3. Elaborarea unui plan de necesitati si inaintarea lui organelor abilitate in rezolvarea problemelor privind baza materiala a scolii ( baza sportiva in aer liber )

S. I

fonduri Primarie S4

elevii

invatamant de calitate

4. Colectarea fondurilor de la Asociatia Sportiva in vederea achizitionarii de echipamente pentru echipele representative

anual

membrii catedrei

fonduri AS

echipe represent.

imaginea colegiului

R

E

S

U

R

S

E

M

A

T

E

R

I

A

L

E

5. Achizitionarea de aparate de fitness din fondurile Asociatiei Sportive necesare pregatirii fizice a elevilor atat in cadrul orelor de curs cat si la antrenamente si repararea celor existente.

sem. I

presedinte AS

fonduri AS

elevii

diversificare continut programa

6. Organizarea de activitati cultural - sportive, la nivelul ariei curriculare, in vederea obiinerii de fonduri de premiere pentru sportivii cu rezultate deosebite in activitatea de inalta performanta.

sem. II

preaedinte AS

activitati educative

sportivii de perform.

stimularea activitatii sportive

7. Initierea unor cursuri de arbitrii elevi care sa asigure arbitrajul la competitiile cuprinse in calendarul competitional intern.

sem. I

membrii catedrei

regulamente oficiale

elevi / profesori

management de calitate

I

M

A

G

I

N

E

A

C

A

T

E

D

R

E

I

1. Promovarea actiunilor ariei curriculare in cadrul colegiului si in sedintele cu parintii, avand ca scop realizarea unei imagini cat mai favorabile pentru catedre.

permanent

membrii AC

documente

profesorii de specialit

imaginea catedrelor

2. Reactualizarea Gazetei Sport si a Vitrinei Sportive, urmarind prin aceasta mediatizarea la nivel de Colegiu si nu numai, a rezultatelor deosebite obtinute de echipele reprezentative la competitiile sportive la care participa.

permanent

S.I.

rezultate, diplome

elevi / profesori

inalta per- formanta

3. Prezentarea rezultatelor sportive si culturale la Targul de oferta educationala, contribuind la imaginea scolii

cf. planific.

membrii AC

diplome, cupe

elevii

imaginea colegiului

4. Prezentarea in competitiile sportive cu echipe bine pregatite, ocupand locuri bune in clasamentul oficial.

permanent

membrii catedrei

clasamente

echipe

reprezent.

imaginea colegiului

5. Amenajarea sediului Filialei COR sect. si dotarea cu materiale informative de ultima ora.

sem. I

S.I.

documente, statistici

elevi, profesori

imaginea colegiului

A.  COORDONATELE ELABORARARII PLANULUI MANAGERIAL

ARGUMENT

VIZIUNE

MISIUNE

ANALIZA S.W.O.T.

a)   PUNCTE TARI

b)  PUNCTE SLABE

c)   OPORTUNITATI

d)  AMENINTARI

PLAN MANAGERIAL

NR. CRT.

OBIECTIVUL GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE

ACTIVITATI/ ACTIUNI PLANIFICATE

PERSOANE/ INSTITUTII RESPONSABILE

TERMENE DE REALIZARE

REZULTATE ANTICIPATE

MASURI/ ACTIUNI DE REGLARE

Portofoliu profesor:

Curriculum vitae

Fisa de atributii /fisa postului

Fisa de evaluare anuala

Planificarea anuala a materiei

Planificarile semestriale

Proiectarea unitatilor de invatare

Programa scolara

Programa pentru optionale

Scheme orare

Proiecte didactice zilnice pentru profesorii fara definitivat si profesorii cu calificativul satisfacator si nesatisfacator.

Teste predictive, concluzii

Analiza testelor, masuri stabilite in cadrul catedrei si individual

Analiza rezultatelor pentru anul scolar precedent

Evidenta progresului scolar in anul scolar curent si pe parcursul scolarizarii

Lista materialului didactic si starea lui

Adrese internet

Procesele verbale de protectia muncii

Adeverintele medicale ale elevilor

Scutirile medicale

Criterii de notare standardizate

Componenta echipelor reprezentative

Diplome ale elevilor obtinute la concursuri

Adeverinte, diploma de participare la activtati de formare si perfectionare

Graficul pregatirilor suplimentare

Evidenta activitatilor extrascolare

Evidenta elevilor sportivi

Referate sustinute in cadrul comisiilor metodice, cercuri, proiecte de colaborare, parteneriate

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.