Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Decontarea datoriilor si creantelor privind asigurarea si protectia socialǍ

Decontarea datoriilor si creantelor privind asigurarea si protectia socialǍ


DECONTAREA DATORIILOR SI CREANTELOR PRIVIND ASIGURAREA SI

PROTECTIA SOCIALǍ SI A ALTOR DATORII SI CREANTE FATǍ DE

BUGETUL STATULUI

Contributia la fondul asigurarilor sociale

Fondurile asigurarilor sociale se constituie in mod obisnuit din cotizatiile salariatilor,unitatilor patrimoniale, statului in diferite proportii. Nivelul si structura cheltuielilor cu asigurarile sociale difera de la o tara la alta. Cele mai importante cheltuieli sunt cele cu plata pensiilor, indemnizatiile pentru accidente de munca, boli profesionale, maternitate. Cuantumul drepturilor de asigurare si protectie sociala pentru salariati, pensionari si membrii familiilor acestora depinde de marimea cotizatiei platite.

Necesitatea asigurarilor sociale decurge din faptul ca participarea salariatilor la desfasurarea procesului de productie ii poate pune in situatia de a nu mai putea presta o munca in conditii normale. Pentru cei pusi in imposibilitatea de a-si dobandi prin munca cele necesare traiului datorita accidentelor, bolilor, maternitatii, invaliditatii este necesar ca statul, regiile autonome, societatile comerciale sa ia din timp masuri corespunzatoare pentru a le asigura cele necesare traiului.Prin contributia agentilor economici si a personalului salariat se asigura baza necesara pentru ca toti salariatii, agentii economici sa beneficieze de sistemul asigurarilor si de protectie sociala atat in perioada in care acestia sunt angajati cat si dupa aceea.

Angajatorul trebuie sa vireze contributia de asigurari sociale - conditie esentiala pentru dobandirea dreptului la pensie si la alte prestatii de asigurari sociale .

In legatura directa cu cheltuielile salariale si de utilizare a fortei de munca se inscrie si protectia ei prin sistemul asigurarilor sociale. Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile Legii 19/2000, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

2 Contributia de asigurari sociale

In sistemul public sunt contribuabili, dupa caz:

a)      asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;

b)      angajatorii;

c)      Agentia Nationala de Ocupare si Formare profesionala care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

d)     personalele care incheie contract de asigurare.

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de

munca normale, deosebite sau speciale. Acestea se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In sensul Legii 19/2000, locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.

Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei.

Locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:

a)      unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;

b)      activitatile de cercetare, exploatare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare,zonele I si II de expunere la radiatii;

c)      aviatia civila, pentru personalul navigant;

d)     activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in Legea 19/2000;

e)      activitatea desfasurata pe platformele petroliere marine.

Cotele de contributii la asigurarile sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.

Pentru anul 2008, cotele de contributie de asigurari sociale au fost stabilite dupa cum urmeaza[2]:

A.    In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2008 :

a)      pentru conditii normale de munca 29%;

b)      pentru conditii deosebite de munca 34%;

c)      pentru conditii speciale de munca 39%.

B.     Icepand cu 1 decembrie 2008, cotele de contributie de asigurari sociale vor fi:

a)      pentru conditii normale de munca 27,5%;

b)      pentru conditii deosebite de munca 32,5%;

c)      pentru conditii speciale de munca 37,5%.

Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in munca.

Contributia individuala - datorata de salariati- este de 9,5% indiferent de conditiile de munca. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat .

Contributia angajatorului , reprezinta diferenta fata de contributia individuala, pana la nivelul cotelor de contributii stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, in functie de conditiile de munca. [ exemplu: 29%(pentru conditii normale de munca) - 9,5% (contributie individuala asigurat) = 19,5 %(contributie angajator)].

Baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie[4]:

A.    Venitul brut realizat lunar

a)      in cazul persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionari publici;

b)      in cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;

B.     Venitul lunar asigurat inscris in declaratia sau in contractul de asigurare sociala pentru:

a)      persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;

b)      persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

- asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

- administratori sau manageri care au incheiat contract de

administrare sau de management;

- membri ai asociatiei familiale;

- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

- persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt

asiguratii acestora;

- alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

C. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului de zile lucratoare din concediul medical,

cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

Exemplu:

Baza de calcul CAS = (9,5% x Total castig ) + (9,5% x 500 lei x nr.zile CM/nr.zile lucratoare)

(500 lei - salariul minim brut pe tara garantat in plata)

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale. Ea nu poate depasi plafonul de 5 salarii medii brute lunar pe economie, adica cel prognozat si facut public de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Exemplu:

Baza de calcul CAS   = (19,5% x Total castig)+(19,5% x 500 x nr.zile CM/ nr.zile lucratoare)

(in conditii normale de munca) 

In cazul angajatilor care datoreaza contributie asupra veniturilor brute realizate lunar in conditii diferite de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale corespunzatoare fiecarei conditii de munca o constituie suma veniturilor brute realizate in fiecare dintre aceste conditii.

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.

Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand :

a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru  

accidente de munca si boli profesionale;

b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, precum si  

drepturi de autor;

c) participarea salariatilor la profit.

Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale nu se iau in

considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.

Toate contributiile sociale, dupa calcularea si retinerea acestora, conform reglementarilor legale in materie, se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

Termenul de depunere a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata constituie si termen de plata.

Din momentul inceperii activitatii de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contributia la fondul de pensii, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se vireaza de catre CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.

Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia privind evidenta nominala si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, institutia de evidenta prevazuta de lege :

transmite fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care il administreaza.

vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.

CNPAS transmite catre ANAF informatii cu privire la sumele care au fost virate

fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, in vederea executarii creantelor bugetare, potrivit legii.

Contributia unitatii pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta exprimarea valorica a tarifului de risc.

Tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsa intre 0,4% si 2%, aplicata asupra bazei lunare de calcul si este stabilit la nivel de sector de activitate - clasa CAEN .

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata lunar de angajator, se determina dupa urmatoarea formula:

TR x BC

C = ----- ;

100

TR = tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;

BC = baza lunara de calcul corespunzatoare lunii anterioare perioadei de plata a contributiei.

Termenul de declarare si de plata a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

4 Contributia la fondul asigurarilor de sanatate

Cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, se stabilesc astfel[8]:

a)      Contributia datorata de angajatori:


incepand cu 1 ianuarie 2008 5,5%

incepand cu 1 decembrie 2008 5,2%

Baza de calcul este venitul salarial impozabil.

b)      Contributia datorata de angajati:

incepand cu 1 ianuarie 2008 6,5%

incepand cu 1 iulie 2008 5,5%

Baza de calcul este venitul salarial impozabil.

c)      Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariale, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea:

incepand cu 1 ianuarie 2008 6,5%.

Baza de calcul este venitul impozabil realizat.

d)     Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de lucratori migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania;

incepand cu 1 ianuarie 2008 6,5%.

Baza de calcul este venitul obtinut in strainatate.

e)      Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care se asigura facultativ:

incepand cu 1 ianuarie 2008 13,5%.

Baza de calcul este valoarea a doua salarii minime.

f)       Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei:

incepand cu 1 ianuarie 2008 6,5%.

Baza de calcul este salariul de baza minim brut pe tara.

Contributia datorata de angajator pentru concedii si indemnizatii medicale

Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asiguri sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Cota contributiei pentru concedii si indemnizatii medicale este destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata acestor drepturi, care este de 0,85% aplicata fondului de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In cazul in care satgiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

Contributia de asigurari sociale se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale si/sau a veniturilor de natura salariala.

6 Contributia la fondul de somaj

a)      Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj:

incepand cu 1 ianuarie 2008 1%;

incepand cu 1 decembrie 2008 0,5%.

Baza de calcul este fondul de salarii.

b)      Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj:

incepand cu 1 ianuarie 2008 0,5% .

Baza de calcul este fondul de salarii.

c)      Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj:

incepand cu 1 ianuarie 2008 1,5%;

incepand cu 1 decembrie 2008 1%.

Baza de calcul este venitul asigurat.

Baza lunara de calcul este constituita , dupa caz, din urmatoarele elemente :

a)      salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la care se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si alte drepturi salariale;

b)      indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, pentru persoanele care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti;

c)      solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, sporurile si alte drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate de unitatii;

d)     drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;

e)      remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni;

f)       sporurile, adosurile si drepturile banesti, acordate potivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;

g)      indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte indemnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati;

h)      sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;

i)        drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca sub forma de stimulente;

j)        orice alte sume platite din fondul de salarii.

Nu se includ in baza de calcul sumele reprezentand:

a)      prestatiile suportate din bugetul asigurarilor aosiale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;

b)      diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;

c)      drepturi de autor;

d)     participarea salaritiilor la profit;

e)      compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor;

f)       veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situatiile prevazute din lege (art.19), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.

7 Contributia datorata de angajator la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale[12]

Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele

individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotiva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumit in continuare angajatori in stare de insolventa.

Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:

a)      contributia angajatorilor;

b)      venituri reprezentand dobanzi, majorari de intarziere pentru neachitarea in termenul de plata a contributiei la Fondul de garantare, precum si din alte sume provenite din surse admise de lege;

c)      sume provenite din recuperarea debitelor create in conditiile legii, altele decat cele provenind din contributia la Fondul de garantare.

Din resursele Fondului de garantare se suporta, urmatoarele categorii de creante salariale:

a)      salariile restante;

b)      compensatiile banesti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihna neefectuat de salariati, dar numai pentru maximum un an de munca;

c)      platile compensatorii restante, in cuantumul stabilit in contractul colectiv de munca si/sau in contractul individual de munca, in cazul incetarii raporturilor de munca;

d)     compensatiile restante pe care angajatorii au obligatia de a le plati, potrivit contractului colectiv de munca si/sau contractului individual de munca, in cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale;

e)      indemnizatiile restante, pe care angajatorii au obligatia de a le plati pe durata intreruperii temporare a activitatii.

Contributia datorata de angajator :

- incepand cu 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008 0,25%.

Baza de calcul este fondul total de salarii brute lunare realizate de salariati.

Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul

fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.

Termenul de declarare a contributiei la Fondul de garantare constituie si termen de plata.

8 Comisionul datorat de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)

Contractele individuale de munca incheiate de urmatoarele categorii de angajatori vor fi inregistrate, in termen de 20 zile de la data incheierii lor, la inspectoratul teritorial de munca:

a)      persoanele fizice;

b)      asociatiile cooperatiste;

c)      societatile comerciale cu capital privat;

d)     asociatiile familiale;

e)      asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;

f)       orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.

Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii mentionati, se pastreaza si se

completeaza de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul.

Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca la care se pastreaza si se completeaza carnetele de munca a salariatilor:

a)        actele privind executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

b)       lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora.

Pentru aceste servicii, de pastrare si completare a carnetelor de munca, inspectoratele de

munca percep un comision de 0,75% din fondul lunar de salarii. La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori.

Acesti angajatorii au urmatoarele obligatii:

a)       sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a luniii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;

b)      sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratele de munca, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

Inspectoratele teritoriale de munca percep un comision de 0,25% aplicat la fondul lunar

de salarii, angajatorilor carora le presteaza servicii, constand in verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestia.

Angajatorii au obligatia sa calculeze comisionul si sa depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului. Plata comisionului si depunerea declaratiei se vor efectua pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat.

9 Determinarea salariului impozabil si a impozitului pe venitul din salarii

9.1 Determinarea salariului impozabil

Potrivit Codului fiscal sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract idividual de munca sau a unui statut special, prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul de ingrijire a copilului in varsta de pana la doi ani.

In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

a)      indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b)      drepturile la indemnizatii, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;

c)      indemnizatia lunara bruta, precumsi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statutul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regii autonome;

d)     sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

e)      sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori;

f)       sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;

g)      indemnizatia lunara a asociatului unic , la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

h)      alte drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

Venitul net al salariatului contribuabil intr-un an de zile se stabileste prin deducerea din

venitul salarial brut a urmatoarelor cheltuieli:

- contributiile personalului la asigurarile sociale (9,5%), la fondul de somaj (0,50%), la asigurarile sociale de sanatate (6,5%);

- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

Daca din venitul brut din salarii se deduc sumele enumerate mai sus, se obtine salariul

impozabil, care se inmulteste cu baremul lunar de impunere pentru a se determina impozitul pe salarii.

Baza de calcul a venitului supus impozitului se determina prin rotunjire la 1 lei in favoarea

contribuabilului.

Stabilirea drepturilor salariale aferente angajatilor se poate reprezenta, schematic, astfel:

Tabel .1

Salariul de baza

Sporuri si adaosuri

Indemnizatii

Stimulente si premii

Avantaje in natura

Indexari

Salariul brut (1+2+3+4+5+6)

Contributia personalului la asigurarile sociale (salariul brut x 9,5%)

Contributia personalului la fondul de somaj(salariul brut x 0,50%)

Contributia personalului la asig.soc.de sanatate(salariul brut x 6,5%)

Cheltuielile profesionale(deducerea personala de baza - 250 lei)

Venitul net din salarii (7-8-9-10-11)

Deducerea personala de baza

Venit impozabil, adica baza de calcul pentru impozit (12-13)

Impozitul pe veniturile din salarii

Avansuri acordate personalului

Alte retineri datorate tertilor

Total retineri (8+9+10+15+16+17)

Rest de plata (7-18)

Platitorii de salarii si de alte venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a vira impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-i vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare.

9.2 Deducere personala

Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub

forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de

pana la 1000 lei inclusiv, astfel:

pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei;

pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei;

pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei;

pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei;

pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 650 lei;

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse

intre 1001 lei si 3000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministerului finantelor publice.

La calculul deducerilor personale lunare degresive in functie de venitul brut lunar din

salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul[16]:

fara persoane in intretinere: 250 x [1-(VBL-1000)/2000]

cu o persoana in intretinere: 350 x [1-(VBL-1000)/2000]

cu 2 persoane in intretinere: 450 x [1-(VBL-1000)/2000]

cu 3 persoane in intretinere: 550 x [1-(VBL-1000)/2000]

cu 4 persoane in intretinere: 650 x [1-(VBL-1000)/2000]

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3000 lei nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

Deducerea personala nu se aplica personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

4 .9.3 Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Sunt supuse impozitului pe venitul din salarii urmatoarele venituri in bani sau in natura primite de catre persoanele fizice: salarii, sporuri, indemnizatii, premii, onorarii, castiguri obtinute din colaborari.

Principalele venituri scutite de impozit sunt:

a)      sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare, detasare si delegare in interesul serviciului;

b)      indemnizatiile de instalare acordate o singura data in limita unui salariu de baza la angajare intr-o unitate care nu se afla in localitatea de domiciliu;

c)      sumele primite de salariati in perioada preavizului de concediere;

d)     compensatiile acordate salariatilor disponibilizati ca urmare a concedierilor colective;

e)      ajutoarele sociale, alocatiile, bursele, soldele militarilor in termen;

f)       darurile acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 Iunie si a sarbatorilor de sfarsit de an, precum si salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie in limita unei anumite sume de 150 lei, care se revizuieste periodic, pentru fiecare persoana si eveniment;

g)      sumele primite drept despagubiri;

h)      contravaloarea echipamentului de protectie sau de lucru, precum si alte drepturi de protectie a muncii: medicamente, alimentatie, materiale igienico-sanitare, etc.

i)        alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa;

j)        veniturile obtinute din vanzarea bunurilor din patrimoniul personal;

k)      premiile obtinute de elevi, studenti la concursurile interne si internationale;

l)        premiile obtinute de sportivi la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;

m)    veniturile din salarii ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator;

n)      dobanzile aferente titlurilor de stat, depozitelor la vedere, depunerilor la casa de ajutor reciproc.

Impozitul pe venitul din salarii se retine din veniturile salariale prin metoda stopajului la sursa si este virat la buget de catre platitorii salariilor la data achitarii drepturilor salariale.

Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din salarii este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva.

Controlul privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii se efectueaza de organele fiscale la care platitorii de salarii sunt obligati sa depuna fisele fiscale. Fisa fiscala va fi completata de platitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, mentiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obtinute si impozitul retinut si virat in cursul anului, precum si rezultatul regularizarii impozitului platit pe venitul anual sub forma de salarii. Pana la completarea fisei fiscale cu datele personale necesare acordarii deducerilor personale suplimentare salariatii vor beneficia de deducerea personala de baza, urmand ca angajatorii sa efectueze regularizarea veniturilor salariale.,,Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008'' nr.387/2007

Publicare: Monitorul Oficial nr.901 / 31 decembrie 2007

,,Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008'' nr.387/2007

Publicare: Monitorul Oficial nr.901 / 31 decembrie 2007

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare din Legea nr.387/2007

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.91/2007 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

Publicare: Monitorul Oficial, Partea I, nr.671/1 octombrie 2007

Legea nr.19/2000 modificata de Legea nr.387/2007 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, Publicare: Monitorul Oficial nr.901/31 decembrie 2007

Hotararea Guvernului nr.144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale,

Publicare: Monitorul Oficial, Partea I, nr.124/18 februarie 2008

Ordinul presedintelui Institutului Natinal de Statistica nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala -CAEN, Publicare: Monitorul Oficial nr.293/ 3 mai 2007

,,Legea bugetului de stat pe anul 2008'' nr.388/2007;

Publicare: Monitorul Oficial nr.902/31 decembrie 2007

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.91/2006, privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate

Publicare: Monitorul Oficial nr.958/28 noiembrie 2006

,,Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008'' nr.387/31 decembrie 2007

Publicare: Monitorul Oficial nr.901/31 decembrie 2007

Hotararea Guvernului nr.149/2008 - modificarea Normelor de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca , apobate prin Hotararea Guvernului nr.174/2002

Publicare: Monitorul Oficial , Partea I, nr.126/18 februarie 2008

Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ; Publicare: Monitorul Oficial nr.453/25 mai 2006

Legea 450/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, Publicare: Monitorul Oficial, Partea I, nr.1004/18 decembrie 2006

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ; Publicare: Monotorul Oficial nr.927/23 decembrie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; Publicare: Monitorul Oficial nr.927/23 decembrie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr.1574 /2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; Publicare: Monitorul Oficial nr.1281/30 decembrie 2004

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.