Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » asistenta sociala
Procedura adoptiei internationale

Procedura adoptiei internationale


Procedura adoptiei internationale

In principal, pana la 1 ianuarie 2005, Romania a fost un stat de origine pentru adoptiile internationale. De la aceasta data a intrat in vigoare Legea nr.273/2004, care la art. 39. prevede: "Adoptia internationala a copilului care are domiciliul in Romania poate fi incuviintata numai in situatia in care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei"; deci, de la acest moment tara noastra poate fi stat de origine doar pentru adoptiile realizate de catre rude de gradul al doilea ale copiilor din Romania.

In perioada 2001-2003 Romania a fost un stat de origine. In baza OUG nr. 121/2001 modificata prin OUG Nr.161/2001 adoptiile internationale au fost suspendate. Ulterior a fost aprobata Legea nr.347/2002 iar adoptiile internationale puteau fi incuviintate de catre instanta numai 'in situatii exceptionale impuse de interesul superior al copilului' si in baza unei analize si aprobari prealabile a guvernului.

Asadar, conform Legii nr. 273/2004, adoptia internationala a copilului care are domiciliul in Romania poate fi incuviintata numai in situatia in care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza in strainatate este bunicul copilului pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne. Cererea de incuviintare a adoptiei se transmite instantei judecatoresti de catre Oficiu. Instanta judecatoreasca se va pronunta, in conditiile legii, numai dupa analizarea raportului Directiei referitoare la existenta altor solicitari similare din partea rudelor copilului pana la gradul IV, cu domiciliul in Romania. Adoptia internationala presupune deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, in urma incuviintarii adoptiei de catre instanta judecatoreasca romana. Adoptia internationala, in cazul in care adoptatul are domiciliul in strainatate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are domiciliul in Romania, este supusa dispozitiilor art. 30 - 33 din Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privatAtestarea adoptatorului sau familiei adoptatoare din statul de primire

Cererile persoanelor sau familiilor care au domiciliul pe teritoriul altui stat, parte a Conventiei de la Haga, si care doresc sa adopte un copil din Romania sunt transmise Oficiului, prin intermediul autoritatii centrale competente din statul respectiv sau al organizatiilor sale acreditate. In cazul statelor care nu sunt parti la Conventia de la Haga, cererile se transmit Oficiului prin intermediul autoritatii desemnate cu atributii in domeniul adoptiei internationale sau prin intermediul organizatiilor acreditate in acest sens in statul de primire. Organizatiile acreditate trebuie sa fie autorizate si de Oficiu, in conformitate cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului. Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luata in evidenta de Oficiu numai daca autoritatea centrala competenta din statul primitor sau organizatiile sale acreditate si autorizate in conditiile legii atesta ca:

a) adoptatorul sau familia adoptatoare indeplineste conditiile de eligibilitate pentru adoptie si este apt sa adopte in conformitate cu legislatia aplicabila in statul primitor;

b) adoptatorul sau familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesara in vederea adoptiei in statul primitor;

c) este asigurata urmarirea evolutiei copilului dupa adoptie pe o perioada de cel putin 2 ani;

d) sunt asigurate servicii post-adoptie pentru copil si familie in statul primitor.

Cererile transmise Oficiului trebuie insotite de urmatoarele documente:

a) un raport intocmit de autoritatile competente din statul primitor, cuprinzand informatii cu privire la identitatea persoanelor care doresc sa adopte, capacitatea si aptitudinea lor de a adopta, situatia lor personala, familiala, materiala si medicala, mediul social, motivele care ii determina sa adopte un copil din Romania, precum si cu privire la copiii pe care ar putea sa-i primeasca spre adoptie; concluziile raportului vor fi sustinute prin documentele eliberate de autoritatile competente din statul primitor;

b) certificatele de nastere si casatorie si actele de identitate ale

persoanelor care doresc sa adopte, in copie legalizata si insotite de traducerea lor legalizata in limba romana;

c) cazierele judiciare ale persoanelor care doresc sa adopte;

d) raport medical intocmit separat pentru fiecare adoptator;

e) actul din care sa rezulte ca exista garantia ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor.

Documentele prevazute la a), c), d) si e) vor fi prezentate in original si insotite de traducerea legalizata in limba romana.

Acreditarea organizatiilor internationale

Organisme acreditate

In perioada 2001-2003 erau aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr.245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitaati in domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie.

In prezent, potrivit prevederilor legale in vigoare in Romania, respectiv Legea nr.273/2004 - art. 69:

"(1) Este interzisa participarea organismelor private in procedura adoptiei internationale desfasurata in Romania. Interdictia se aplica si membrilor sau personalului acestora, cu exceptia situatiei in care au calitatea de adoptator.

(2) Autoritatile romane pot colabora in ceea ce priveste adoptia internationala cu organisme private care isi desfasoara activitatea pe teritoriul statului primitor, numai daca acestea sunt acreditate de statul respectiv si autorizate conform prevederilor art. 43 alin. (3).

(3) In situatia in care se constata nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului este obligata sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea persoanei juridice implicate.

(4) Serviciile si activitatile ce pot fi derulate de catre fundatii, asociatii sau federatii in cadrul procedurilor adoptiei nationale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.''

Art. 43. din Legea nr.273/2004 prevede ca: - (3) Organizatiile acreditate prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie autorizate si de Oficiu, in conformitate cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului. ''

Precizam ca potrivit legislatiei romane din domeniul adoptiei, organizatiile private straine sunt acreditate de catre autoritatile din statul de primire (strain), si pentru a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale se autorizeaza de catre statul roman, prin Oficiul Roman pentru Adoptii.

H.G. nr.1441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale este actul normativ ce reglementeaza autorizarea organismelor straine acreditate.

Incuviintarea adoptiei internationale de catre instanta

Cererea de incuviintare a adoptiei, insotita de documentele prevazute legal se inainteaza de catre Oficiu instantei judecatoresti. Oficiul are obligatia de a se asigura ca adoptatul va beneficia in tara straina de garantiile si normele echivalente acelora existente in cazul unei adoptii nationale; la pronuntarea asupra cererii de incuviintare a adoptiei instanta judecatoreasca va avea in vedere si documentul care atesta indeplinirea acestei obligatii. Pe baza hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei, Oficiul elibereaza, in termen de 3 zile de la data comunicarii acesteia, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga. Deplasarea adoptatului din Romania in statul de domiciliu al adoptatorului sau al familiei adoptatoare este posibila numai atunci cand hotararea de incuviintare a adoptiei este irevocabila. Adoptatul se deplaseaza numai insotit de adoptator sau familia adoptatoare, in conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului. Oficiul are obligatia sa urmareasca evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintele sau parintii sai adoptivi cel putin doi ani dupa incuviintarea adoptiei, prin intermediul autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate ori autorizate din statul de domiciliu al parintilor adoptivi. In scopul indeplinirii acestei obligatiei, Oficiul trebuie sa solicite transmiterea de rapoarte trimestriale autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate si autorizate din statul primitor. In cazul in care, ulterior adoptiei internationale, adoptatorul sau familia adoptatoare isi stabileste domiciliul in Romania, urmarirea evolutiei copilului cade in sarcina Directiei in a carei raza teritoriala adoptatul isi are domiciliul.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.