Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE IN CAZUL SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT IN COMUN AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE IN CAZUL SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT IN COMUN AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE IN CAZUL SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT IN COMUN AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

I.         PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE

Principiul autonomiei locale este principiul fundamental care guverneaza administratia publica locala si activitatea autoritatilor acestuia, care consta in ,,dreptul unitatilor administrative-teritoriale de a-si satisface interesele proprii fara amestecul autoritatilor centrale, principu care atrage dupa sine descentralizarea administrative, autonomia fiind un drept iar descentralizarea un sistem care implica autonomia.

Continutul acestui principiu, ca si caracteristicile sale rezulta si din reglementarile Legii administratiei publice locale nr 69/1991. Potrivit acesteia ,,autonomia locala este administrative si se exercita numai in cadrul legii'' si ea ,,priveste organizarea si functionarea administratiei publice locale si reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a rezolva si de a gestiona, in nume propriu si sub responsabilitatea lor, o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta''.Autonomia locala, privita exclusiv din punct de vedere administrativ, nu apare decat ca o ultima treapta de dezvoltare a descentralizarii administrative ,,o forma moderna a principiului'', ca atare. In esenta aceasta reprezinta transferarea unor competente de la nivel central catre diverse organe sau autoritati administrative, care functioneaza autonom in unitatile administrative-teritoriale, autoritati alese de catre colectivitatile locale respective, considerate si ,,corpuri administrative autonome''

Descentralizarea administrativa ca mod de organizare a administratiei publice intr-un stat, imbraca doua forme: descentralizarea teritoriala si cea pe servicii. In cadrul descentralizarii teritoriale, teritoriul statului este impartit in circumscriptii administrative, in care functioneaza autoritati administrative locale, care se bucura de o oarecare independenta fata de autoritatea centrala. Astfel anumite servicii publice sunt scoase din competenta autoritatilor centrale si date in competenta autoritatilor locale descentralizate, care gireaza in circumscriptiile in care au fost alese. Descentralizarea pe servicii nu se refera la o grupa de servicii de interes local, date in competenta autoritatilor locale, ci la un singur serviciu public, care este scos din competenta centrala sau locala, dandu-i-se o organizare autonoma. In cazul acesta serviciille publice primesc un patrimoniu si organe proprii, intrucatva independente de organele administrative din competenta carora au fost scoase.

II.       ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

Intr-un stat democratic principala activitate a administratiei nu este numai controlul, decizia, ordinul ci si prestatia prin serviciile oferite colectivitatii.

Prin activitatea sa administratia trebuie sa urmareasca satisfacerea intereselor generale comunitare. In acest scop, pentru a realize cerintele publicului, administratia organizeaza servicii administrative cu scopul de satisface cerinta respective. Se considera ca doar administratia poate satisface in mod corespunzator cerintele publicului, activitatile serviciilor publice avand, in general, un caracter obligatoriu. Asa sunt, de exemplu, prestatiile asigurate de primarii (inregistrarea casatoriilor, nasterii ori deceselor) sau de organele de politie (evidenta populatiei ori circulatia rutiera)

Serviciile publice au fiecare o specialitate precizata de lege, ele neputand indeplini si alte activitati.

Potrivit art 1, alin 2 din Legea nr 51/2006 , serviciile comunitare de utilitati publice sunt definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul comunelor, oraselor municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:

-alimentarea cu apa;

-canalizarea si epurarea apelor uzate;

-colectarea, canalizarea, si evacuarea apelor pluviale;

-productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

-salubrizarea localitatilor;

-iluminatul public;

-administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrative-teritoriale precum si alte asemenea;

-transportul public local.

III.     SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL

Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de marfuri, precum si alte servicii de transport public.

a)Serviciile de transport public local de persoane cuprind:

. transport prin curse regulate;

Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- se efectueaza de catre un operator de transport rutier, sau de catre un transportator autorizat;

- se efectueaza numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitatile unui judet, in cazul transportului judetean. In cazul in care traseul transportului pe sina depaseste limita localitatii, acesta va fi considerat transport public local;

- se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite de catre consiliul local sau consiliul judetean;

- se efectueaza de catre operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport in comun: autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, in judetul sau localitatea respectiva;

- persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in puncte fixe prestabilite, denumite statii sau autogari, dupa caz;

- pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe baza de legitimatii de calatorie individuale eliberate anticipat;

- transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini, elaborate si eliberate in conditiile legii . transport prin curse regulate speciale;

Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute si cu programe de transport prestabilite de catre beneficiarul serviciului de transport sau de catre cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, si anume: transportul copiilor, elevilor si studentilor la si de la institutiile de invatamant, transportul salariatilor la si de la institutiile la care sunt salariati sau transportul angajatilor unui operator economic la si de locul de munca.


Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

- se executa cu autobuze, pe baza unor programe de circulatie stabilite de catre cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

- se executa de catre un operator de transport licentiat;

- persoanele transportate se imbarca si se debarca in statii stabilite special, in locul unde isi desfasoara activitatea sau la domiciliu/resedinta;

- operatorul de transport rutier incaseaza de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilita in conformitate cu prevederile contractului de transport incheiat intre acestia;

- persoanele transportate se legitimeaza pe baza legitimatiei de serviciu valabile.

Transport cu autoturisme in regim de taxi;

. Transportul in regim de taxi se efectueaza in localitatea de autorizare si, ocazional, intre aceasta si orice alta localitate, cu obligatia revenirii autoturismului in localitatea de autorizare dupa efectuarea fiecarei curse.

. transport cu autoturisme in regim de inchiriere.

Transportul cu autoturisme in regim de inchiriere se efectueaza in localitatea de autorizare sau intre aceasta si orice alta localitate, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului conform contractului.

b) Serviciile de transport public local de marfuri sunt transporturile publice efectuate cu autovehicule a caror masa maxima autorizata, cu tot cu remorca, nu depaseste 3,5 tone si cuprind:

. transportul in regim contractual;

. transportul in regim de taxi.

Serviciul de transport public local de marfuri in regim contractual se organizeaza pentru a satisface nevoia de transport de marfuri a persoanelor fizice sau juridice denumite utilizatorii transportului.

Serviciul de transport public de marfuri in regim contractual se realizeaza cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- transportul se realizeaza cu vehicule sau ansambluri de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone, detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat si inmatriculate in judetul respectiv sau in baza unui contract de leasing;

- transportul se poate efectua in localitatea de autorizare sau intre localitatea de autorizare si alte localitati, in trafic judetean, interjudetean sau international;

- transportul se efectueaza de un transportator autorizat, pe baza de contract de transport incheiat cu utilizatorul transportului;

- pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat incaseaza, pe baza de documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat asa cum a fost convenit in contractul de transport;

- este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizeaza si vehicule de transport marfa a caror masa maxima totala autorizata nu depaseste 3,5 tone. In acest caz, licenta de transport este asimilata cu autorizatia de transport.

c) Alte servicii de transport public local cuprind:

. transport de persoane pe cablu;

. transporturi de marfuri efectuate cu tractoare cu remorci;

. transporturi de persoane si marfuri pe cai navigabile interioare;

. transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Serviciul de transport public local de marfuri in regim de taxi se organizeaza ca serviciu de utilitate publica in localitatea de autorizare si intre aceasta si orice alta localitate, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea fiecarei

curse.

IV.IMPLICAREA PRIMARULUI SI CONSILIULUI LOCAL IN ACTIVITATEA SERVICIILOR PUBLICE DESCENTRALIZATE.

Potrivit prevederilor Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr.326/2001si in spiritul principiilor autonomiei locale si al descentralizarii serviciilor publice, autoritatile administratiei publice locale au deplina competenta, responsabilitate si libertate de decizie in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, administrarea si functionarea serviciilor publice de gospodarie comunala, deci si a serviciilor de transportIn ceea ce priveste atributiile primarului acestea se refera in special la:

. coordonarea realizarii serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

. luarea de masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

. numirea, sanctionarea si dispunerea suspendarii, modificarii si incetarii raporturilor de serviciu sau a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;

. emiterea de avize, acorduri si autorizatii date in competenta sa prin lege si alte acte normative;

In conformitate cu art. 91 din Legea administratiei publice locale republicata, consiliul judetean indeplineste atributi privind gestionarea serviciilor publice din subordine. In exercitarea acestor atributii, consiliul judetean (alin. 5, art. 104) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor

publice de interes judetean, intre care cele privind ordinea publica; podurile si drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan.

IV.            ORGANIZAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA

Serviciul de transport public local de persoane si de marfuri se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) promovarea concurentei intre operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizati, carora li s-a atribuit executarea serviciului;
b) garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati la piata transportului public local;
c) garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu ale localitatilor sau judetului respectiv;
e) administrarea eficienta a bunurilor apartinand sistemelor de transport proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
g) deplasarea in conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a marfurilor si a persoanelor transportate,

h) asigurarea precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;
executarii unui transport public local suportabil in ceea ce priveste tariful de transport;
i) recuperarea integrala a costurilor de exploatare reabilitare si dezvoltare prin tarife/taxe suportate de catre beneficiarii directi ai transportului, denumiti in continuare utilizatori, si prin finantarea de la bugetele locale, asigurandu-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport si transportatorii autorizati;
j) autonomia sau independenta financiara a operatorilor de transport si a transportatorilor autorizati;
k) sustinerea dezvoltarii economice a localitatilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei, ale personalului institutiilor publice si ale operatorilor economici pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
m) protectia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
n) integrarea tarifara prin utilizarea unui singur tip de legitimatie de calatorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
p) consultarea asociatiilor reprezentative ale operatorilor de transport si/sau ale transportatorilor autorizati, precum si ale utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale privind transportul public local si modalitatile de functionare a acestui serviciu.

In prestarea serviciului de transport, operatorii vor realiza si respecta urmatoarele cerinte:

a)     elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu si lung in domeniul specific de activitate;

b)     elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;

c)     planificarea investitiilor de infrastructura conform actelor normative in vigoare;

d)     anticiparea problemelor potentiale si solutiilor de rezolvare a acestora;

elaborarea planului de afaceri si a planului operational.

Ajustarea preturilor si a tarifelor se face de catre Consiliul Local pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor insotite de documentatia de fundamentare a costurilor.

Conform organigramei RAT Consiliul Local Craiova a aprobat, in conditiile legii, la propunerea primarului infiintarea, organizarea si statul de functii ale institutiilor si serviciilot publice de interes local precum si, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local.

R.A.T. Craiova a transmis spre aprobare organigrama si statul de functii pentru un numar de 845 posturi, cu 119 posturi mai multe fata de organigrama aprobata pentru anul 2006, fiind propuse modificari in structura organizatorica, prin crearea unor compartimente functionale sau reorganizarea celor existente.

Pentru o mai buna coordonare a activitatii, se propune infiintarea a trei directii, astfel:

Directia Exploatare, condusa de directorul de exploatare;

Directia Tehnica, condusa de un director tehnic;

Directia Economica, condusa de un director economic.

Pentru un management superior, care sa aiba ca finalitate gasirea unor solutii optime in derularea activitatii, a fost creat Compartimentul Strategie, Dezvoltare, Programe, cu trei posturi.

Deoarece R.A.T. Craiova a obtinut certificarea in cea ce priveste sistemul de " Management integrat calitate-mediu", a fost necesara crearea Compartimentului Calitate Mediu, compus din patru persoane.In conformitate cu H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice, a fost infiintat Compartimentul Achizitii Publice, in subordinea directorului general, prin reorganizarea biroului aprovizionare, iar pentru respectarea normelor tehnice de calitate, a fost creat Compartimentul C.T.C., cu 10 persoane.

Pentru o mai buna monitorizare a activitatii de control financiar intern, se reorganizeaza activitatea compartimentelor C.F.G. si Audit intern, intr-un singur compartiment- " Compartimentul C.F.G.- Audit intern".

Referitor la activitatea de exploatare, au fost infiintate noi compartimente, astfel:

- Compartimentul Planificare, Executare Programe de transport, cu trei posturi;

-  Compartimentul Control Trafic, cu doua posturi.

Compartimentul Exploatare se transforma in Compartimentul Dispecerat.

In cadrul Directiei Economice, au fost create noi compartimente, astfel:

Compartimentul Buget, Costuri, cu 2 posturi;

Compartimentul Analize Economice, Tarife, cu doua posturi;

- Compartimentul Comercial, Servicii clienti, cu opt posturi.

Pentru o mai buna coordonare a serviciilor care fac referire la intreaga activitate a regiei, a fost necesara gruparea compartimentelor de Resurse Umane, Arhiva, I.T. si a compartimentului Patrimoniu, nou infiintat, in " Servicii Interne''.

Serviciile de transport public local se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind legalitatea transportului, conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor si de exploatare a infrastructurii, precum si conditiile privind siguranta circulatiei.

In conditiile in care in transportul public local se acorda facilitati de transport uneia sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizeaza transportul respectiv se considera serviciu public subventionat de transport.

Serviciul public subventionat de transport se efectueaza in conformitate cu prevederile legi nr 92/2007 si ale Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata.

Conform Hotararii 585/2007 a Consiliului Local Craiova:

'Se aproba acordarea de facilitati pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de personae pe anul 2008 astfel:

a) subventionarea cu 100% a pretului abonamentelor speciale, pe toate liniile interne, pentru persoanele pensionate la limita de varsta, care au domiciliul stabil in municipiul Craiova si un cuantum al pensiei de pana la 1.300 lei net pe luna;

b) subventionarea cu 100% a pretului abonamentelor speciale, pe toate liniile interne, pentru persoanele pensionate pe caz de boala, cu varsta de peste 60 de ani, care au domiciliul stabil in municipiul Craiova si un cuantum al pensiei de pana la 1.300 lei net pe luna;
c) subventionarea cu 100% a pretului abonamentelor speciale, pe toate liniile interne, pentru persoanele cu varsta de peste 70 de ani, care au domiciliul stabil in Craiova, indiferent daca sunt sau nu pensionate si indiferent de cuantumul pensiei

V.     CONCLUZII

Serviciul de transport local a suferit transformari dupa anul 1990 urmare a schimbarilor aparute in economina romaneasca datorita tranzitiei acesteia catre o economie de piata. Serviciul de transport local este un serviciu de utilitate sociala infuentand direct calitatea vietii intr-un oras, prin asigurarea dreptului fundamental la mobilitate a oricarui cetatean.

Consideram ca printre principalele obiective ale regiei pe termen scurt si mediu ar trebui sa se afle:

  1. imbunatatirea si cresterea performantelor, prin reorganizare;
  2. diminuarea cheltuielilor si acelerarea procesului de recuperare a datoriilo;
  3. cresterea calitatilor serviciilor furnizate de regie;
  4. o mai buna gestionare a datelor regiei si a timpului de lucru al personalului;
  5. imbunatatirea activitatii de organizare profesionala a intregului personal;
  6. cresterea numarului clientilor.

In plan legislativ exista cadrul de desfasurare al serviciilor de transport local, acesta urmand sa fie imbunatatit cu reglementari care sa scada riscurile oricarui organism financiar ce doreste sa investeasca in acest domeniu.

De asemenea, este necesara eleborarea si aplicarea unor reglementari care sa stimuleze dezvoltarea si modernizarea serviciului de transport local, prin cateva masuri fiscale:

compensarea unor taxe precum T.V.A;

reesalonarea datoriilor bugetare;

costul combustibilior daca se are in vedere ca serviciul de transport local nu utilizeaza decat rutele urbane nu si cele interurbane.

BIBLIOGRAFIE:

  1. Pavelescu Tiberiu, Gabriel Moinescu-Drept administrativ roman, editura Tritonic, Bucuresti 2004
  2. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice publicata in Monitorul Oficial partea I nr 254 din 21.03.2006


Pavelescu Tiberiu, Gabriel Moinescu- Drept administrative roman, Editura Tritonic, Bucuresti 2004, pag 124

Legea servciilor comunitare de utilitati publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea 1 nr 254 din 21/03/2006


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiCONTRACTUL ADMINISTRATIV
JURISDICTIA ADMINISTRATIVA SI ACTUL ADMINISTRATIV JURISDICTIONAL
NORMA DE DREPT ADMINISTRATIV
Primaria
Functia si functionarul public
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
EVALUAREA ACTIVELOR STATULUI
Bugetul local - principala forma de finantare a administratiilor localeTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu