Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei

Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei


AUTORIZAREA PERSONALULUI CU RESPONSABILITATI IN SIGURANTA CIRCULATIEI CARE URMEAZA SA DESFASOARE PE PROPRIE RASPUNDERE ACTIVITATI SPECIFICE TRANSPORTULUI FEROVIAR1.         SCOP SI DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedura stabileste metodologia unitara de examinare si autorizarea a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare. 

Prevederile prezentei proceduri se aplica personalului AFER, posesor al legitimatiei speciale de control si inspectie de stat, desemnat sa examineze, sa emita si sa elibereze autorizatii pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei apartinand administratorului de infrastructura feroviara, gestionarilor de infrastructura feroviara neinteroperabila, detinatorilor de linii ferate industriale, operatorilor de transport feroviar licentiati, operatorilor de manevra feroviara autorizati, furnizorilor feroviari autorizati pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, precum si oricaror alti operatori economici al caror personal desfasoara activitati de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra specifice transportului feroviar, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare.

DEFINITII SI PRESCURTARI

Definitii

Examinare        actiune de evaluare a cunostintelor teoretice, a aptitudinilor si deprinderilor practice (inclusiv privind modul de aplicare a cunostintelor teoretice) ale unei persoane in scopul efectuari, pe proprie raspundere, a unei activitati specifice transportului feroviar in legatura cu siguranta circulatiei. 

Autorizare        actiune prin care se recunoaste in scris ca o persoana este competenta sa efectueze, pe proprie raspundere, activitatile specifice functiei / operatiile specifice altor functii / sa manipuleze tipurile de instalatii de siguranta circulatiei / sa efectueze activitatile specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, o anumita activitate specifica transportului feroviar in legatura cu siguranta circulatiei / sa conduca un anumit tip de locomotiva-automotor. 

Personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei     personal autorizat intr-o functie cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare sau desfasoara pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare. 

Autorizatie        document care da dreptul titularului sa efectueze pe proprie raspundere activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, sa efectueze pe proprie raspundere operatiile specifice altor functii,sa manipuleze tipurile de instalatii de siguranta circulatiei pentru care a fost autorizat ,sa desfasoare activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor, sa conduca tipuri de vehicule feroviare motoare, altele decat locomotive-autotomotoare; 

Permis de conducere   document care da dreptul posesorului sa conduca un anumit tip de locomotiva-automotor cu obligativitatea obtinerii unei autorizatii pentru efectuarea unor activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor; 

Siguranta circulatiei     concept care cuprinde ansamblul de masuri si tehnici prin care se realizeaza circulatia trenurilor si efectuarea manevrelor fara pericol pentru calatori, pentru bunurile incredintate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructura feroviara, precum si pentru mediul inconjurator; 

Unitati feroviare            administratorul de infrastructura feroviara, gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila, detinatorii de linii ferate industriale, operatorii de transport feroviar licentiati, operatorii de manevra feroviara autorizati, furnizorii feroviari autorizati pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare, precum si orice alt operator economic al carui personal desfasoara activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare; 

Persoana fizica:  persoana care in nume propriu poate solicita examinarea in vederea autorizarii in conformitate cu prevederile ordinului MTCT nr. 2262/2005;           

Programul soft de autorizare SC: program soft de gestionare a bazei de date aferenta activitatii de autorizare a personalului cu responsabilitati in SC. 

Prescurtari 

AFER:      Autoritatea Feroviara Romana - AFER

ISF:          Inspectoratul de Stat Feroviar

ISFT:        Inspectorat de Stat Feroviar Teritorial 1-8

SSCAPSC:       Serviciul Siguranta Circulatiei si Autorizare Personal SC din cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER

CENAFER Bucuresti:    Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER cu sediul in Bucuresti

CENAFER teritorial:      Centrele Nationale de Calificare si Instruire Feroviara Teritoriale Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Constanta

personal SC:    personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei

OG:          Ordonanta de guvern

HG:          Hotarare de guvern

OMTCT:            Ordin al ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

CNP:        Cod numeric personal

PS:           Procedura specifica

SC:           Siguranta circulatiei trenurilor si securitatea transporturilor 

 3.         DOCUMENTE DE REFERINTA 

HG 626/1998         Hotararea Guvernului Romaniei privind organizarea si functionarea AFER publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 373/01.10.1998.            

HG 1663/2004       Hotararea Guvernului Romaniei privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 983/24.10.2004; 

OMTCT 2262/2005         Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113/07.02.2006;

            DESCRIEREA PROCEDURII 

Bibliografia si tematicile de examinare

Tematicile de examinare se intocmesc de catre personalul de specialitate din cadrul SCAPSC din bibliografia care va cuprinde acte normative, regulamente, instructiuni, instructii, norme tehnice si alte documentatii specifice activitatii de transport feroviar.

Tematicile de examinare se vor intocmi pentru fiecare functie cu responsabilitati in SC, in parte, din Lista functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei cuprinsa in Anexa 1. Tematicile de examinare vor fi grupate pe materii de examinare.

Bibliografia si tematicile de examinare pentru autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar sunt publicate in Buletinul AFER si pe site-ul AFER la adresa www.afer.ro.

Tematicile de examinare si bibliografia pot fi puse la dispozitia unitatilor feroviare sau a persoanelor fizice si sub forma tiparita, la cererea scrisa a acestora, contra cost.

Tematicile de examinare si bibliografia vor fi folosite la intocmirea subiectelor pentru evaluarea cunostintelor prin lucrare scrisa sau pentru intocmirea chestionarelor de examinare pentru evaluarea cunostintelor prin test tip grila.

Atunci cand apar reglementari specifice noi sau modificari ale documentelor care au stat la baza intocmirii tematicilor de examinare, SSCAPSC va revizui Tematicile de examinare si bibliografia si va publica modificarile in Buletinul AFER si pe site-ul AFER la adresa www.afer.ro.

Solicitarea in vederea examinarii

          in vederea autorizarii personalului SC, unitatea feroviara sau, dupa caz, persoana fizica va depune la CENAFER Bucuresti sau CENAFER teritorial pe raza caruia isi are sediul, respectiv domiciliul, o solicitare scrisa de autorizare conform modelului din Anexa 2.

          in cazul in care solicitarea unitatii feroviare sau, dupa caz, a persoanei fizice este depusa la sediul ISFT, dupa inregistrarea acesteia in Registrul de evidenta a intrarii/iesirii documentelor de catre personalul de specialitate din cadrul ISFT, solicitarea se va transmite (prin fax) la sediul CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial de pe raza de activitate a ISFT.

          in cazul in care solicitarea este transmisa la CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial, altul decat cel pe a carui raza de activitate se va desfasura examenul de autorizare, aceasta va fi transmisa la CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial pe raza caruia se va desfasura examenul de autorizare.

          in cazul de la pct. 4.2.2, dupa transmiterea prin fax, solicitarea de autorizare insotita de confirmarea valabila de transmitere prin fax, se indosariaza cronologic in biblioraftul de Evidenta a solicitarilor de examinare primite la ISFT.

Programarea si organizarea examenului de autorizare

Dosarele individuale ale fiecarui candidat pentru autorizare vor fi depuse la CNAFER Bucuresti  - CENAFER teritorial pe raza caruia se va desfasura examenul de autorizare, pentru verificare. Continutul dosarului de autorizare este prezentat in Anexa 3.

Dupa verificarea dosarelor individuale ale fiecarui candidat pentru autorizare, CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial pe raza caruia se va desfasura examenul de autorizare, va transmite ISFT pe raza caruia se va desfasura examenul de autorizare, un act care contine:

a) lista persoanelor admise pentru examinare (cu evidentierea numelui, a initialei tatalui, a tuturor prenumelor si CNP al fiecarei persoane) si denumirea unitatii feroviare angajatoare (daca este cazul);

b) tipul de autorizare solicitat;

c) seria si numarul, data eliberarii si denumirea operatorului economic emitent (daca este cazul) al autorizatiei/autorizatiilor prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite de CENAFER Bucuresti pentru tipul de autorizare solicitat;

d) numele si prenumele reprezentantului CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial nominalizat pentru participarea in calitate de membru in comisia de examinare, atestat de catre AFER, in cazul autorizarii personalului propriu unitatilor feroviare;

e) numele si prenumele a inca unui reprezentat al CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial nominalizat pentru participarea in calitate de membru in comisia de examinare, atestat profesional de catre AFER, in cazul autorizarii persoanelor fizice;

f) numele si prenumele reprezentantului unitatii feroviare nominalizat pentru participarea in calitate de membru in comisia de examinare, atestat de catre AFER (daca este cazul);

g) propunerea privind locul desfasurarii examinarii si a datei de desfasurare a examenului;

h) denumirea unitatii feroviare care achita contravaloarea prestatiei efectuata de AFER, adresa sediului si codul fiscal al acesteia, respectiv numele, prenumele, seria si numarul BI/CI si CNP in cazul persoanelor fizice;

i) lista persoanelor care nu au fost admise de CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial sa participe la examenul de autorizare (cu evidentierea numelui, a initialei tatalui, a tuturor prenumelor si CNP) cu motivarea, pentru fiecare persoana in parte, a cauzelor respingerii.

   Examenele de autorizare se vor programa numai pentru grupe de minim 5 si maxim 25 persoane pentru acelasi tip de autorizare. Pentru cazuri exceptionale, atunci cand nu se poate completa o grupa de minim 5 persoane se poate solicita organizarea unui examen de autorizare numai daca, pe raza acelui ISFT nu se organizeaza o autorizare de acelasi tip in termen de 30 zile de la data primirii solicitarii.

Solicitarea examinarii in vederea autorizarii intr-un termen mai mic de 20 de zile presupune perceperea unui tarif de urgenta.

ISFT pe a carui raza de activitate se va desfasura examenul de autorizare va analiza propunerile CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial privind membrii nominalizati pentru participarea in comisia de examinare, a datei si locului de desfasurare a examinarii, precum si a listei nominale cu persoanele admise de CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial pentru examinare.

Daca in urma analizei se constata faptul ca nu sunt indeplinite conditiile pentru desfasurarea examenului de autorizare, ISFT pe a carui raza de activitate urmeaza a se desfasura examenul de autorizare va transmite prin fax la CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial un act prin care va solicita completarea sau modificarea conditiilor de desfasurare a examenului de autorizare conform prevederilor OMTCT 2262/2005. Acest act va fi transmis prin fax si la SSCAPSC imediat dupa transmiterea catre CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial.

Daca sunt indeplinite conditiile pentru desfasurarea examenului de autorizare, inspectorul de stat teritorial nominalizat de inspectorul de stat sef teritorial sa asigure presedintia comisie de examinare va completa sablonul 'SOLICITARE AUTORIZARE' din Programului soft de autorizare SC, separat pentru fiecare unitate feroviara care a solicitat examinarea personalului si pentru fiecare functie cu responsabilitati in siguranta circulatiei, pe baza datelor transmise de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial.

Sablonul 'SOLICITARE AUTORIZARE' va cuprinde urmatoarele campuri care trebuie completate cu datele din actul CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial si cu propunerile ISFT:

a) numarul si data actului CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial prin care a fost solicitata desfasurarea examenului de autorizare;

b) denumirea unitatii feroviare care a solicitat examinarea in vederea autorizarii si codul fiscal al acesteia (daca este cazul);

c)   numele, initiala tatalui si toate prenumele, precum si CNP al fiecarei persoane admisa de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial pentru examinare, si precizarea tipului de autorizatie sau permis de conducere pentru care se solicita examinarea;

d) seria numarul, data eliberarii si, daca este cazul, denumirea operatorului economic emitent al autorizatiei/autorizatiilor prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite de CENAFER pentru tipul de autorizare solicitat;

e) data/perioada, ora inceperii examinarii, locul desfasurarii probei de evaluare a cunostintelor teoretice;

f) data/perioada si locul desfasurarii probei de evaluare a deprinderilor practice, in cazul in care desfasurarea acestei probe nu depinde de eventualele modificari ale programului de circulatie al trenurilor sau alte conditii locale care se pot modifica pana la data desfasurarii acesteia;

g) numele si prenumele personalului de specialitate din cadrul ISFT propus pentru a participa in comisia de examinare in calitate de presedinte;

h) numele si prenumele membrilor care au fost propusi in comisia de examinare din partea unitatii feroviare si CENAFER Bucuresti - CENAFER teritorial, sau numai ai CENAFER Bucuresti -CENAFER teritorial in cazul solicitarii de examinare pentru persoane fizice, cu precizarea functiei acestora, a seriei si numarului atestatului AFER pe care il detin.in cazul reprezentantului unitatii feroviare se va completa si denumirea operatorului economic la care este angajat;

i) denumirea unitatii feroviare care achita contravaloarea prestatiei efectuata de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, adresa sediului si codul fiscal al acesteia sau numele, prenumele, seria si numarul BI/CI si CNP in cazul persoanelor fizice.

Dupa introducerea acestor elemente in Sablonul 'SOLICITARE APROBARE', (utilizandu-se in mod obligatoriu diacritice si majuscule) personalul ISFT care le-a introdus va tipari pe suport hartie un exemplar al solicitarii de aprobare (care va contine toate elementele precizate anterior) pe care il va prezenta inspectorului de stat sef teritorial pentru verificare. Dupa verificarea solicitarii de aprobare, daca au fost constatate nereguli privind corectitudinea elementelor introduse, inspectorul de stat sef teritorial va dispune reintroducere corecta a elementelor de la punctul 4.3.7.

   In cazul in care nu au fost constatate nereguli, inspectorul de stat sef teritorial va semna solicitarea de aprobare si va dispune transmiterea acestei solicitari de aprobare catre SSCAPSC, atat in format electronic prin Programul soft de autorizare SC cat si prin fax pe suport hartie.

Termenul maxim de transmitere a solicitarii de aprobare de catre ISFT la SSCAPSC este de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de la CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial.

Personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC, dupa primirea solicitarii de aprobare a desfasurarii examenului de autorizare de la ISFT, va verifica in baza de date aferenta Programului soft de autorizare SC, daca sunt indeplinite conditiile stabilite in OMTCT nr. 2262/2005 pentru desfasurarea examenului in vederea autorizarii, iar autorizatia/autorizatiile personalului admis de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial la examinare, nu sunt suspendate/ retrase, respectiv daca mai poseda o autorizatie de acelasi tip cu cel solicitat.

 In cazul in care in urma verificarii efectuate de SSCAPSC se constata nereguli referitoare la modul de completare privind:

a) data si ora, numele si prenumele personalului din cadrul ISFT care a accesat programul in vederea completarii solicitarii de aprobare a desfasurarii examinarii, numarul si data actului CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial prin care a fost solicitata desfasurarea examenului de autorizare;

b) denumirea unitatii feroviare care a solicitat examinarea in vederea autorizarii si codul fiscal al acesteia;

c) tipul de autorizatie sau permis de conducere pentru care se solicita examinarea;

d) seria, numarul, data eliberarii autorizatiei/autorizatiilor si, daca este cazul, denumirea operatorului economic emitent prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial pentru tipul de autorizare solicitat;

e) data (perioada), ora inceperii examinarii, locul desfasurarii probei de evaluare a cunostintelor teoretice;

f) data (perioada) si locul desfasurarii probei de evaluare a deprinderilor practice, in cazul in care desfasurarea acestei probe nu depinde de eventualele modificari ale programului de circulatie al trenurilor sau alte conditii locale care se pot modifica pana la data desfasurarii acesteia;

g)    numele si prenumele personalului de specialitate din cadrul ISFT propus pentru a participa in comisia de examinare in calitate de presedinte;

h) numele si prenumele membrilor care au fost propusi in comisia de examinare din partea unitatii feroviare si CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial, sau numai ai CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial in cazul solicitarii de examinare pentru persoane fizice, cu precizarea functiei acestora, a seriei si numarului atestatului AFER pe care il detin si a denumirii operatorilor economici la care sunt angajati;

i)      neutilizarea diacriticelor la inscrierea elementelor sau alte greseli de ortografiere, personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC va marca in Programul soft de autorizare SC rubricile completate gresit, va inscrie in paralel corecturile care sunt necesare sa fie operate si va retransmite prin program la ISFT-ul intocmitor, solicitarea modificata de aprobare a examinarii.

Dupa primirea de la SSCAPSC, prin Programul soft de autorizare SC, a avertizarii privind necesitatea efectuarii unor modificari in solicitarea de aprobare, personalul ISFT va opera  modificarile/completarile solicitate si va relua imediat procedura stabilita la pct.4.3.6 - 4.3.9.

 In cazul in care in urma verificarii efectuate de personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru examinarea uneia sau mai multor persoane admise de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial pentru examinare, in sensul ca la data primirii de catre SSCAPSC a solicitarii de aprobare una sau mai multe autorizatii sunt suspendate sau retrase, personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC va evidentia in Programul soft de autorizare SC, prin inscrierea in rubrica aferenta autorizatiei/autorizatiilor (prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite de CENAFER Bucuresti pentru tipul de autorizare solicitat) a urmatoarelor mentiuni:

a)    seria si numarul, data eliberarii si denumirea operatorului economic emitent al autorizatiei/autorizatiilor prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite de CENAFER Bucuresti pentru tipul de autorizare solicitat;

b) ' suspendata ' sau ' retrasa ', dupa caz;

c) data suspendarii sau retragerii, dupa caz;

d) codul aferent cazurilor de suspendare sau retragere al autorizatiei/autorizatiilor;

e) data pana la care autorizatia/autorizatiile au valabilitatea incetata temporar, in cazul suspendarii;

f) data la care expira termenul de 12 luni de la data retragerii acestora.

 In vederea avizarii si aprobarii de catre conducerea AFER a comisiei de examinare, dupa introducerea in Programul soft de autorizare SC a elementelor prevazute la pct. 4.3.7, personalul SSCAPSC va valida introducerea in sablonul ' SOLICITARE APROBARE' sectiunea referitoare la tariful AFER, ce va cuprinde urmatoarele informatii:

a) numarul de persoane admise pentru examinarea in vederea autorizarii;

b) tariful examinarii de catre AFER a unei persoane, exprimat in euro;

c) tariful eliberarii de catre AFER a unei autorizatii, exprimat in euro;

d) coeficientul de urgenta pentru cazurile in care unitatea feroviara solicita examinarea in vederea autorizarii intr-un termen mai mic de 20 de zile lucratoare de la transmiterea de catre unitatea feroviara a actului de solicitare la CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial sau AFER.

Dupa finalizarea introducerii elementelor prevazute la pct. 4.3.15 in sablonul 'SOLICITARE APROBARE', personalul din cadrul SSCAPSC care le-a validat, va tipari pe suport hartie, utilizand facilitatile Programului soft de autorizare SC, formularul 'Nota pentru aprobarea comisie de examinare si stabilirea conditiilor de desfasurarea examenului de autorizare' (Anexa 4), care va contine urmatoarele:

a) informatii privind personalul admis pentru examinare in vederea autorizarii:

numarul si data actului CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial prin care a fost solicitata desfasurarea examenului de autorizare;

denumirea unitatii feroviare care a solicitat examinarea in vederea autorizarii si codul fiscal al acesteia;

numele, initiala tatalui si toate prenumelor fiecarei persoane admisa de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial pentru examinare, si precizarea tipului de autorizatie sau permis de conducere pentru care se solicita examinarea.

b)    informatii privind desfasurarea examinarii in vederea autorizarii:

data (perioada), ora inceperii examinarii, locul desfasurarii probei de evaluare a cunostintelor teoretice;

data (perioada) si locul desfasurarii probei de evaluare a deprinderilor practice (se vor stabili numai in cazul in care desfasurarea acestei probe nu depinde de eventualele modificari ale programului de circulatie al trenurilor sau alte conditii locale care se pot modifica pana la data desfasurarii acesteia);

numele si prenumele personalului de specialitate propus de ISFT sau SSCAPSC pentru a participa in comisia de examinare in calitate de presedinte;

numele si prenumele membrilor care au fost nominalizati in comisia de examinare din partea unitatii feroviare si CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial sau numai ai CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial, in cazul solicitarii de examinare pentru persoane fizice, cu precizarea functiei acestora, a seriei si numarului atestatului AFER pe care il detin si a urmatoarele informatii:

a) numarul de persoane admise pentru examinarea in vederea autorizarii;

b) tariful examinarii de catre AFER a unei persoane, exprimat in euro;

c) tariful eliberarii de catre AFER a unei autorizatii, exprimat in euro;

d) coeficientul de urgenta pentru cazurile in care unitatea feroviara solicita examinarea in vederea autorizarii intr-un termen mai mic de 20 de zile lucratoare de la transmiterea de catre unitatea feroviara a actului de solicitare la CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial sau AFER.

Dupa finalizarea introducerii elementelor prevazute la pct. 4.3.15 in sablonul 'SOLICITARE APROBARE', personalul din cadrul SSCAPSC care le-a validat, va tipari pe suport hartie, utilizand facilitatile Programului soft de autorizare SC, formularul 'Nota pentru aprobarea comisie de examinare si stabilirea conditiilor de desfasurarea examenului de autorizare' (Anexa 4), care va contine urmatoarele:

a) informatii privind personalul admis pentru examinare in vederea autorizarii:

numarul si data actului CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial prin care a fost solicitata desfasurarea examenului de autorizare;

denumirea unitatii feroviare care a solicitat examinarea in vederea autorizarii si codul fiscal al acesteia;

numele, initiala tatalui si toate prenumelor fiecarei persoane admisa de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial pentru examinare, si precizarea tipului de autorizatie sau permis de conducere pentru care se solicita examinarea.

b)    informatii privind desfasurarea examinarii in vederea autorizarii:

data (perioada), ora inceperii examinarii, locul desfasurarii probei de evaluare a cunostintelor teoretice;

data (perioada) si locul desfasurarii probei de evaluare a deprinderilor practice (se vor stabili numai in cazul in care desfasurarea acestei probe nu depinde de eventualele modificari ale programului de circulatie al trenurilor sau alte conditii locale care se pot modifica pana la data desfasurarii acesteia);

numele si prenumele personalului de specialitate propus de ISFT sau SSCAPSC pentru a participa in comisia de examinare in calitate de presedinte;

numele si prenumele membrilor care au fost nominalizati in comisia de examinare din partea unitatii feroviare si CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial sau numai ai CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial, in cazul solicitarii de examinare pentru persoane fizice, cu precizarea functiei acestora, a seriei si numarului atestatului AFER pe care il detin si a identitate (BI, CI, pasaport)'.

Dupa tiparirea actului de aprobare a examinarii in vederea autorizarii, personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC, va prezenta actul sefului SSCAPSC pentru verificare, iar in cazul in care nu au fost constatate eventuale nereguli, seful serviciului SSCAPSC va supune actul vizei de control financiar preventiv propriu persoanei desemnate sa acorde aceasta viza din cadrul Directiei Financiar - Contabilitate, dupa care va prezenta actul Inspectorului de Stat Sef pentru avizare si Directorului General al AFER pentru aprobare.

Dupa aprobarea actului, seful SSCAPSC va dispune personalului de specialitate din cadrul SSCAPSC care a introdus datele in Programul soft de autorizare SC transmiterea prin fax a actului de aprobare la sediul central al CENAFER Bucuresti  si la sediul ISFT pe raza caruia se va desfasura examenul de autorizare, respectiv va transmite o copie a acestuia la Compartimentul plan, urmarire contracte.

Termenul maxim de transmitere de catre SSCAPSC a actului de aprobare la sediul central al CENAFER Bucuresti este de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de la ISFT, dar nu va depasi termenul de 5 zile lucratoare de la data primiri la ISFT a solicitarii de aprobare de la CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial.

Desfasurarea examenului de autorizare

Personalul din cadrul SSCAPSC sau ISFT nominalizat in calitate de presedinte al comisiei de examinare, la data si cu 30 minute inainte de ora aprobata de conducerea AFER se va prezenta la locul unde se va desfasura proba de evaluare a cunostintelor teoretice.

  In cazul in care comisia de examinare este in componenta completa, se va proceda la verificarea prezentei persoanelor admise de CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial la examinare si care au fost cuprinse in actul aprobat de conducerea AFER. Verificarea se va face prin confruntarea fizionomiei candidatilor cu fotografia din actul de identitate (BI, CI, pasaport). De asemenea, se va verifica modul de inscriere al CNP, numelui, initialei tatalui, precum si al tuturor prenumelor fiecarei persoane care va sustine examinarea, cu datele de identificare inscrise in actul de identitate.

   In cazul in care se constata erori de inscriere in actul aprobat de conducerea AFER, presedintele comisiei de examinare va modifica in mod corespunzator erorile constatate si va lua masuri de modificare a acestor elemente cu ocazia introducerii in Programul soft de autorizare SC, a datelor rezultate dupa sustinerea de catre candidati a probelor de evaluare.

Presedintele comisiei de examinare (impreuna cu membrii comisiei de examinare) va verifica, la fiecare candidat in parte, existenta documentului prin care se face dovada achitarii tarifului de examinare si de eliberare, verificarea achitarii contravalorii prestatiei mentionate in actul de aprobare al AFER, a existentei pe copia ordinului de plata a stampilei si semnaturii platitorului, a stampilei, datei si semnaturii de primire/acceptare din partea bancii, precum si a faptului ca plata a fost efectuata in contul IBAN AFER RO98 TREZ 7015025XXX000345 al Autoritatii Feroviare Romane - AFER  deschis la Trezoreria operativa a Sectorului 1 Bucuresti.

Presedintele si membrii comisiei de examinare dupa verificarile efectuate conform prevederilor de la pct. 4.4.2 - 4.4.4, stabilesc subiectele/intrebarile de evaluare a cunostintelor teoretice, intocmind chestionarul, pe care il semneaza.

Dupa stabilirea subiectelor/intrebarilor de evaluare a cunostintelor teoretice, comisia de examinare va proceda la multiplicarea chestionarului in numarul de exemplare necesar pentru sustinerea examenului. Lucrarea scrisa sau testul tip grila va cuprinde, in mod obligatoriu, 3 materii din tematica de examinare pentru functia respectiva cu cate 5 subiecte/intrebari fiecare.

Pentru fiecare tip de autorizatie sau permis de conducere solicitat, se va intocmi cate o lucrare scrisa/chestionar care va contine subiecte/intrebari specifice din domeniul activitatilor care pot fi desfasurate in baza respectivei(ului) autorizatii/permis de conducere.

  In cazul evaluarii cunostintelor teoretice prin lucrare scrisa se va asigura numarul de coli necesare formularii de catre persoana examinata a raspunsurilor la toate subiectele.

   In cazul evaluarii cunostintelor teoretice atat pentru lucrarea scrisa cat si prin chestionar, pe prima pagina a acestora persoana examinata va inscrie numele, initiala tatalui si prenumele acesteia, codul numeric personal, data si locul nasterii, unitatea feroviara unde isi desfasoara activitatea, tipul autorizarii pentru care se sustine examinarea, iar toate paginile acestora vor fi semnate de catre persoana examinata la inceputul examinarii sau in momentul acordarii paginilor suplimentare.


Pe parcursul desfasurarii examenului teoretic, comisia de examinare va asigura supravegherea persoanelor care sustin examenul in vederea evitarii folosirii oricaror metode frauduloase de intocmire a raspunsurilor la subiectele/intrebarile din lucrarea scrisa sau chestionar, iar in functie de gravitatea faptelor sau repetabilitatea acestora pe durata desfasurarii examinarii scrise, comisia de examinare poate dispune eliminarea persoanei in cauza din sala de examinare.

De asemenea, in cazul in care comisia de examinare constata o purtare necuviincioasa a uneia dintre persoanele care sustin examenul in vederea autorizarii, poate dispune eliminarea persoanei in cauza din sala de examinare.

  In cazul eliminarii unei persoane in conditiile prezentate la pct. 4.4.9 si 4.4.10, comisia de examinare va anula lucrarea scrisa/chestionarul prin inscrierea cuvantului 'ANULAT' pe prima pagina a acesteia, va inscrie pe scurt motivul anularii lucrarii si va fi semnata de presedintele si membrii comisiei de examinare. Personalul caruia i-a fost anulat(a) lucrarea scrisa/chestionarul va fi asimilat personalului declarat 'necorespunzator' si i se vor aplica toate conditiile stabilite pentru persoanele declarate 'necorespunzatoare' la proba teoretica.

Dupa terminarea intocmirii raspunsurilor la subiectele din lucrarea scrisa/chestionar de catre persoana examinata, cu ocazia predarii lucrarii scrise/chestionarului catre comisia de examinare, presedintele si membrii comisiei de examinare vor verifica modul de inscriere de catre persoana examinata, in lucrarea scrisa/chestionar, a elementelor prevazute la pct. 4.4.9.

Comisia de examinare va proceda la corectarea lucrarilor imediat dupa sustinerea probei teoretice, urmand ca, in functie de notele obtinute de persoana examinata sa acorde calificativul 'corespunzator' sau 'necorespunzator' pentru fiecare persoana examinata. Consemnarea notelor in Procesul verbal de examinare va fi facuta la sediul ISFT de catre presedintele comisiei de examinare, dupa finalizarea probei practice.

Personalul declarat 'corespunzator' in urma probei teoretice va fi instiintat de catre reprezentantul unitatii feroviare care a participat in calitate de membru in comisia de examinare, in cazul persoanelor angajate la respectiva unitate feroviara, sau de catre unul dintre membrii CENAFER din comisia de examinare, in cazul persoanelor fizice examinate, despre data, ora si locul de prezentare pentru desfasurarea probei practice, daca acestea nu au fost stabilite prin actul privind desfasurarea examinarii in vederea autorizarii.

Personalul din cadrul SSCAPSC sau ISFT nominalizat in calitate de presedinte al comisiei de examinare, se va prezenta pentru desfasurarea probei practice la data, ora si locul aprobate de directorul general al AFER prin actul de aprobare a autorizarii, sau la data, ora si locul stabilite de comisia de examinare ulterior desfasurarii probei teoretice (numai in cazul in care acestea nu au fost aprobate de conducerea AFER anterior desfasurarii probei teoretice).

Pe parcursul desfasurarii probei practice, comisia de examinare va asigura conditiile pentru personalul titular de la locul de munca unde se desfasoara proba practica, sa supravegheze personalul care sustine proba practica.

Comisia de examinare va urmari pe tot parcursul desfasurarii probei practice, respectarea cu strictete a prevederilor reglementarilor feroviare in vigoare de catre personalul care sustine proba practica, luand masuri de corectare a eventualelor deprinderi sau aptitudini gresite de lucru.

Daca numarul de salariati care se pot afla la locul de munca unde se va desfasura proba practica, este limitat prin reglementari specifice, comisia de examinare va lua masuri de respectare a acestor prevederi prin limitarea accesului la locul de munca in cauza numai a numarului de persoane stabilit.

Daca in timpul desfasurarii probei practice comisia de examinare constata o purtare necuviincioasa sau anumite actiuni care afecteaza buna desfasurare a probei practice sau chiar pericliteaza siguranta circulatiei sau securitatea transporturilor de la locul de munca unde se desfasoara proba practica, la una dintre persoanele care au sustinut/sustin/sau urmeaza sa sustina proba practica, comisia de examinare poate dispune eliminarea persoanei de la locul de munca unde se desfasoara proba practica.

Pentru persoanele prevazute la pct. 4.4.20 care au sustinut sau sustineau proba practica in momentul luarii de catre comisia de examinare a deciziei de eliminare de la locul de munca unde se desfasura proba practica, comisia de examinare va completa (la sediul ISFT) Procesul verbal de examinare cu mentiunea 'necorespunzator' in rubrica 'calificativ proba practica', dupa finalizarea probei practice.

Pentru persoanele prevazute la pct. 4.4.20 care nu sustinusera proba practica in momentul luarii de catre comisia de examinare a deciziei de eliminare de la locul de munca unde se desfasura proba practica, comisia de examinare va completa (la sediul ISFT) Procesul verbal de examinare cu mentiunea 'ABSENT' in rubrica 'observatii'.

Daca in timpul sustinerii probei practice personalul examinat dovedeste necunoasterea unor operatii/lucrari/activitati care in cazul neaplicarii pot periclita siguranta circulatiei sau securitatea transporturilor, sau, desi le cunoaste nu le aplica in timpul desfasurarii probei practice, comisia de examinare va dispune intreruperea probei practice de catre respectivul candidat.

 In cazul unui candidat pentru care comisia de examinare a dispus intreruperea probei practice in conditiile prezentate la pct. 4.4.20, dupa finalizarea probei practice de catre toti candidatii, comisia de examinare va inscrie in rubrica 'calificativ proba practica' din Procesul verbal de examinare mentiunea 'necorespunzator' pentru respectivul candidat.

Stabilirea rezultatelor examenului de autorizare

In maxim 2 zile lucratoare dupa finalizarea probei practice de catre tot personalul programat sa sustina proba practica, presedintele comisiei de examinare (asistat de membrii comisiei de examinare), va completa in Programul soft de autorizare SC, pentru toate persoanele pentru care s-a aprobat sustinerea examinarii in vederea autorizarii prin actul aprobat de conducerea AFER toate campurile din Procesul verbal de examinare, inclusiv inregistrarea mentiunilor 'corespunzator' sau     'necorespunzator' in rubrica 'calificativ proba practica'. Se vor completa, dupa caz, si mentiunile 'ANULAT' sau 'ABSENT' in rubrica 'observatii' din Procesul verbal de examinare. Calificativul 'corespunzator la proba teoretica'/'necorespunzator la proba teoretica' si 'corespunzator la examenul de autorizare'/'necorespunzator la examenul de autorizare' vor fi generate automat de Programul soft de autorizare SC in functie de rezultatele obtinute.

Procesul verbal de examinare va fi inregistrat atat cu numar de iesire din cadrul ISFT cat si cu numar de intrare in cadrul CENAFER Bucuresti / CENAFER Teritorial.

Presedintele comisiei de examinare, prin accesarea subsectiunii Tiparire din cadrul sectiunii Proces verbal de examinare, dupa inserarea numarului '1' in rubrica 'Nr. exemplare' va actiona comanda de tiparire a Procesului verbal de examinare.

Presedintele comisiei de examinare impreuna cu membrii comisiei de examinare vor confrunta datele existente in documentul Proces verbal de examinare, cu rezultatele obtinute de candidati la probele teoretica si practica, precum si existenta mentiunilor 'ABSENT' sau 'ANULAT', daca au existat astfel de cazuri.

Daca se constata nereguli privind completarea Procesului verbal de examinare, presedintele comisiei de examinare ia masuri de corectare a datelor inregistrate in Programul soft de autorizare SC.

   In cazul in care nu se constata erori de inscriere a datelor in Procesul verbal de examinare din Programul soft de autorizare SC, presedintele comisiei de examinare, prin accesarea subsectiunii Tiparire din sectiunea Proces verbal de examinare, dupa inserarea numarului '3' in rubrica 'Nr. exemplare' va actiona comanda de tiparire a Procesului verbal de examinare.

Dupa tiparirea celor 3 exemplare din documentul Proces verbal de examinare, presedintele si membrii comisiei de examinare vor semna toate exemplarele, si vor lua fiecare cate un exemplar al acestui document.

Procesul verbal de examinare va fi intocmit conform modelului din Anexa 5.

Intocmirea documentelor aferente activitatii de emitere si eliberare a autorizatiilor

Dupa semnarea formularului Proces verbal de examinare de catre presedintele si membrii comisiei de examinare, presedintele comisie de examinare va accesa subsectiunea Transmitere din cadrul sectiunii Proces verbal de examinare si va actiona comanda Transmitere catre SSCAPSC.

Personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC, dupa primirea mesajului referitor la intrarea in baza de date a SSCAPSC a unui Proces verbal de examinare, va deschide subsectiunea Transfer date din sectiunea Proces verbal de examinare si dupa completarea numelui si prenumelui in rubrica Utilizator va actiona comanda de transfer Completare autorizatii.

Dupa primirea confirmarii de finalizare a transferului de date, personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC va inchide sectiunea Proces verbal de examinare si va deschide subsectiunea Valabilitate autorizatii din cadrul sectiunii Autorizatii unde va completa cu data calendaristica curenta in rubrica 'Data eliberarii'.

   In continuare personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC va deschide subsectiunea Vizualizare din sectiunea Autorizatii unde va verifica, prin rularea pe ecranul monitorului, autorizatiile care au fost completate cu datele din sectiunea Proces verbal de examinare si cu datele introduse in subsectiunea 'Valabilitate autorizatii'.

Daca nu au fost constatate eventuale nereguli privind modul de inscriere a datelor in formularul Autorizatie sau formularul Permis de conducere (generate de Programul soft de autorizare SC conform modelelor din Anexele 6, 7 si 8), personalul SSCAPSC va deschide subsectiunea Tiparire autorizatii din sectiunea Autorizatii si va actiona comanda Tiparire.

Dupa tiparirea tuturor autorizatiilor/permiselor de conducere, seful SSCAPSC va inainta Directorului General al AFER un tabel nominal al autorizatiilor/permiselor de conducere care trebuie emise in vederea aprobarii emiterii acestora.

Dupa aprobarea emiterii autorizatiilor/permiselor de conducere de catre Directorul General al AFER, personalul SSCAPSC va deschide subsectiunea Registru evidenta autorizatii emise sau Registrul evidenta permise de conducere emise din sectiunea Registrul de evidenta a autorizatiilor, va selecta optiunea Ultimele autorizatii introduse si va actiona comanda Tiparire in vederea tiparirii formularelor celor doua registre cu inregistrarile referitoare la ultimele autorizatii.

Formularele obtinute in conditiile prevazute la pct.4.6.7 vor fi indosariate in ordine cronologica in Registrul de evidenta a autorizatiilor, dupa semnarea acestora de catre persoana de specialitate din cadrul SSCAPSC care a efectuat activitatile prevazute la pct.4.6.2 - 4.6.5 si 4.6.7.

Persoana de specialitate din cadrul SSCAPSC care a efectuat activitatile prevazute la pct.4.6.2 - 4.6.5 si 4.6.7 va deschide sectiunea Registru evidenta personal autorizat si dupa completarea numelui si prenumelui in rubrica Utilizator va actiona comanda Actualizare in scopul actualizarii bazei de date cu urmatoarele elemente:

    a) numele, initiala tatalui si toate prenumele persoanei autorizate;

   b) CNP al persoanei autorizate;

   c) seria si numarul autorizatiei sau permisului de conducere (pentru autorizatiile si permisele nou emise) pentru fiecare persoana cu responsabilitati in siguranta circulatiei;

   d) data eliberarii autorizatiei sau permisului de conducere (daca este cazul);

   e) data preschimbarii autorizatiei sau permisului de conducere.

Eliberarea autorizatiei

Dupa emiterea autorizatiilor/permiselor de conducere si actualizarea bazei de date, personalul SSCAPSC va transmite la ISFT pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea feroviara sau isi are domiciliul persoana fizica, o instiintare privind posibilitatea ridicarii autorizatiilor/permiselor de conducere.

Inspectorul de stat sef teritorial va trimite un delegat pentru ridicarea autorizatiilor/permiselor de conducere la SSCAPSC si va incunostinta unitatea feroviara sau persoana fizica a faptului ca se pot elibera autorizatiile/permisele de conducere.

Dupa primirea autorizatiilor/permiselor de conducere, ISFT le va inregistra in Registrul de eliberare autorizatii/permise de conducere (Anexa 9) in ordinea cronologica a emiterii.

La prezentarea delegatului unitatii feroviare sau a persoanei fizice se vor elibera autorizatiile/permisele de conducere numai dupa completarea in Registrul de eliberare autorizatii/permise de conducere a datelor de identificare ale persoanei care le primeste, respectiv:

    a) numele, prenumele si CNP al persoanei autorizate;

    b) seria si numarul autorizatiei / permisului de conducere;

    c) numele, prenumele / seria si nr. CI/BI al  persoanei care primeste autorizatiile /permisele de conducere;

    d) numele unitatii feroviare pe care o reprezinta, numarul delegatiei sau al imputernicirii / domiciliul (in cazul persoanelor fizice)prenumele si CNP, seria si numarul BI/CI);

    e) data predarii / primirii autorizatiilor:

    f) semnatura de primire.

Reprogramarea examenului de autorizare pentru personalul care a absentat la proba teoretica si/sau proba practica

  In cazul personalului care a absentat la proba teoretica si/sau proba practica, acesta poate participa la o noua examinare in vederea autorizarii in conditiile aplicarii tuturor conditiilor prevazute la pct. 4.2 - 4.3, fara plata suplimentara a tarifelor corespunzatoare autorizarii.

Personalul care s-a prezentat doar la proba teoretica si a absentat la proba practica va sustine ambele probe la un alt examen de autorizare, chiar daca la proba teoretica sustinuta anterior a obtinut calificativul 'corespunzator la proba teoretica'.

SARCINI SI RESPONSABILITATI

Seful serviciului SCAPSC:

   a) Verifica actul de aprobare a examinarii in vederea autorizarii;

   b) Supune actul vizei de control financiar preventiv propriu, persoanei desemnate sa acorde aceasta viza din cadrul Directiei Financiar - Contabilitate;

   c) Prezinta actul Inspectorului de Stat Sef pentru avizare si Directorului General al AFER pentru aprobare;

   d) Dispune personalului de specialitate din cadrul SSCAPSC sa transmita prin fax actul de aprobare la sediul central al CENAFER si la sediul ISFT pe raza caruia se va desfasura examenul de autorizare;

   e)     Inainteaza Directorului General al AFER tabelul nominal al autorizatiilor/permiselor de conducere care trebuie emise, in vederea aprobarii emiterii.

Inspectorul de stat sef teritorial

a) Nominalizeaza presedintele comisie de examinare;

b) Verifica solicitarea de aprobare intocmita de inspectorul de stat teritorial nominalizat de ISST sa asigure presedintia comisie de examinare;

c) Semneaza solicitarea de aprobare si dispune transmiterea acestei solicitari de aprobare catre SSCAPSC, atat in format electronic prin Programul soft de autorizare cat si prin fax pe suport hartie;

d) Deleaga un salariat din cadrul ISFT pentru ridicarea autorizatiilor/permiselor de conducere de la SSCAPSC;

e)     Incunostiinteaza unitatea feroviara sau persoana fizica autorizata pentru prezentarea in vederea eliberarii autorizatiilor/permiselor de conducere.

Persoana din cadrul Directiei Financiar - Contabilitate, desemnata sa acorde viza de control financiar preventiv propriu

a) Vizeaza de control financiar preventiv propriu actul prin care se aproba examinarea in vederea autorizarii si care contine datele referitoare la tariful aferent prestatiei efectuata de AFER.

Personalul de specialitate din cadrul SSCAPSC:

a)         Intocmeste tematicile de examinare si bibliografia care vor fi folosite pentru intocmirea subiectelor pentru evaluarea cunostintelor prin lucrare scrisa sau pentru intocmirea chestionarelor de examinare pentru evaluarea cunostintelor prin test tip grila;

b) Revizuieste tematicile de examinare si bibliografia atunci cand apar reglementari noi sau modificari ale documentelor care au stat la baza intocmirii tematicelor de examinare;

c) Verifica in baza de date aferenta Programului soft de autorizare, daca sunt indeplinite conditiile stabilite de CENAFER pentru tipul de autorizare solicitat;

d)        In cazul in care in urma verificarii efectuate de SSCAPSC se constata nereguli privind modul de completare procedeaza la:

marcarea in Programul soft de autorizare SC rubricile completate gresit si inscrierea in paralel a corecturilor care sunt necesare sa fie operate;

retransmiterea prin program la ISFT-ul intocmitor, a solicitarii modificate de aprobare a examinarii.

e) Evidentiaza in Programul soft de autorizare SC elementele referitoare la autorizatiile suspendate sau retrase;

f) Valideaza introducerea in sablonul ' SOLICTARE EXAMINARE ' a elementelor din sectiunea referitoare la tariful AFER si  tipareste pe suport hartie, un exemplar al actului de aprobare a examinarii in vederea autorizarii, pe care il prezinta pentru verificare sefului SSCAPSC;

g) Transmite prin fax actul de aprobare la sediul central al CENAFER si la sediul ISFT pe raza caruia se va desfasura examenul de autorizare, respectiv va transmite o copie a acestuia la Compartimentul plan, urmarire contracte;

h) Actioneaza comanda de transfer Completare autorizatii, dupa primirea mesajului referitor la intrarea in baza de date a SSCAPSC a unui Proces verbal de examinare;

i) Dupa primirea mesajului referitor la intrarea in baza de date a SSCAPSC a unui Proces verbal de examinare, va deschide subsectiunea Transfer date din sectiunea Proces verbal de examinare si va actiona comanda de transfer Completare autorizatii;

j) Dupa primirea confirmarii de finalizare a transferului de date, inchide sectiunea Proces verbal de examinare si deschide subsectiunea Valabilitate autorizatii din cadrul sectiunii Autorizatii, unde completeaza data calendaristica curenta in rubrica 'Data eliberarii';

k) Verifica pe ecranul monitorului autorizatiile care au fost completate cu datele din sectiunea Proces verbal de examinare si cu datele introduse in subsectiunea 'Valabilitate autorizatii'.

l) Tipareste autorizatiile, daca nu au fost constatate eventuale nereguli privind modul de inscriere a datelor in formularul Autorizatie sau formularul Permis de conducere;

m) Tipareste formularele Registru evidenta autorizatii emise sau Registrul evidenta permise de conducere care contin inregistrarile referitoare la ultimele autorizatii introduse;

n) Semneaza formularele Registru evidenta autorizatii emise sau Registrul evidenta permise de conducere (care contin inregistrarile referitoare la ultimele autorizatii introduse) si le indosariaza in ordine cronologica in Registrul de evidenta a autorizatiilor;

o) Actualizeaza baza de date;

p) Transmite la ISFT pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea feroviara sau isi are domiciliul persoana fizica, o instiintare privind posibilitatea ridicarii documentelor respective.

Personalul de specialitate din cadrul ISFT:

a)         Inregistreaza solicitarea unitatii feroviare sau, dupa caz, a persoanei fizice in Registrul de evidenta a intrarii/iesirii documentelor, in cazul in care solicitarea este depusa la sediul ISFT;

b) Transmite (prin fax) solicitarea de examinare a unitatii feroviare sau a persoanei fizice  la sediul CENAFER Bucuresti / CENAFER Teritorial de pe raza de activitate a ISFT;

c)         Indosariaza cronologic in biblioraftul de Evidenta a solicitarilor de examinare primite la ISFT solicitarea de examinare insotita de confirmarea valabila de transmitere prin fax;

d) Analizeaza propunerile CENAFER privind componenta comisiei de examinare, a datei si locului de desfasurare a examinarii, precum si a listelor nominale cu persoanele admise de CENAFER pentru examinare;

e) Transmite prin fax la CENAFER Bucuresti / CENAFER Teritorial actul prin care se solicita completarea sau modificarea conditiilor de desfasurare a examenului de autorizare, in vederea aplicarii prevederilor OMTCT 2262/2005;

f) Transmite prin fax la SSCAPSC actul prin care s-a solicitat completarea sau modificarea conditiilor de desfasurare a examenului de autorizare;

g) Opereaza imediat in solicitarea de aprobare modificarile/completarile solicitate de SSCAPSC;

h)         Inregistreaza in ordinea cronologica a emiterii, autorizatiile si permisele in Registrul de eliberare autorizatii/permise de conducere.

i) Elibereaza autorizatiile/permisele de conducere numai dupa completarea in Registrul de eliberare autorizatii/permiselor de conducere a datelor de identificare ale delegatului unitatii feroviare sau ale persoanei fizice.

Inspectorul de stat teritorial nominalizat de ISST sa asigure presedintia comisie de examinare:

a) Completeaza sablonul ' SOLICITARE EXAMINARE ' din Programul soft de autorizare SC;

b) Tipareste pe suport hartie un exemplar al solicitarii de aprobare  pe care o va prezenta pentru verificare inspectorului de stat sef teritorial;

c) Daca au fost constatate nereguli privind corectitudinea elementelor introduse in solicitarea de aprobare, reintroduce corect elementele in solicitarea de aprobare;

d) Transmite solicitarea de aprobare catre SSCAPSC, atat in format electronic prin Programul soft de autorizare cat si prin fax pe suport hartie.

Presedintele comisiei de examinare:

a) La data si cu 30 minute inainte de ora aprobata de conducerea AFER se va prezenta la locul unde se va desfasura proba de evaluare a cunostintelor teoretice;

b) Procedeaza (impreuna cu membrii comisiei de examinare) la verificarea prezentei persoanelor admise de CENAFER la examinare si care au fost cuprinse in actul aprobat de conducerea AFER;

c) Verifica (impreuna cu membrii comisiei de examinare) modul de inscriere al CNP, numelui, initialei tatalui, precum si al tuturor prenumelor fiecarei persoane care va sustine examinarea;

d) Modifica erorile de inscriere in actul aprobat de conducerea AFER si ia masuri de modificare a acestor elemente cu ocazia introducerii datelor in Programul soft de autorizare SC;

e) Verifica existenta documentului prin care se face dovada achitarii tarifului de examinare si de eliberare;

f) Verifica daca suma inregistrata in documentul prin care se face dovada achitarii tarifului, reprezinta contravaloarea tarifelor transmise de AFER prin actul de aprobare;

g) Stabileste (impreuna cu membrii comisiei de examinare) subiectele/intrebarile de evaluare a cunostintelor teoretice;

h) Asigura (impreuna cu membrii comisiei de examinare) multiplicarea chestionarului aprobat sau a paginii pe care sunt redactate subiectele pentru lucrarea scrisa;

i) Asigura pe parcursul desfasurarii examenului teoretic (impreuna cu membrii comisiei de examinare), supravegherea persoanelor care sustin examenul;

j) Poate dispune (impreuna cu membrii comisiei de examinare) eliminarea din sala de examinare a persoanei care a folosit metode frauduloase de intocmire a raspunsurilor;

k) Anuleaza lucrarea scrisa/chestionarul, inscrie pe scurt motivul anularii lucrarii si o semneaza (impreuna cu membrii comisiei de examinare);

l) Participa (impreuna cu membrii comisiei de examinare) la corectarea lucrarilor;

m) Poate dispune (impreuna cu membrii comisiei de examinare) eliminarea din sala de examinare a persoanei care are o purtare necuviincioasa in sala de examinare;

n) Anuleaza lucrarea scrisa/chestionarul prin inscrierea cuvantului 'ANULAT' pe prima pagina a acesteia, inscrie pe scurt motivul anularii lucrarii si semneaza;

o) Se prezinta pentru desfasurarea probei practice la data, ora si locul stabilite;

p) Ia masuri (impreuna cu membrii comisiei de examinare) de asigurare a conditiilor pentru  supravegherea personalului care sustine proba practica, de catre personalul titular de la locul de munca unde se desfasoara proba practica;

q) Urmareste la proba practica (impreuna cu membrii comisiei de examinare) respectarea cu strictete a prevederilor reglementarilor feroviare in vigoare de catre personalul care sustine proba practica, luand masuri de corectare a eventualelor deprinderi sau aptitudini gresite.

r) Ia masuri (impreuna cu membrii comisiei de examinare ) de respectare a prevederilor privind limitarea accesului la locul de munca unde se desfasoara proba practica, numai a numarului de persoane stabilit;

s) Dispune (impreuna cu membrii comisiei de examinare) eliminarea de la locul de munca unde se desfasoara proba practica a persoanei care are o purtare necuviincioasa sau anumite actiuni care afecteaza buna desfasurare a probei practice sau chiar pericliteaza siguranta circulatiei sau securitatea transporturilor de la locul de munca unde se desfasoara proba practica;

t) Dispune (impreuna cu membrii comisiei de examinare) intreruperea desfasurarii probei practice pentru persoanele care dovedesc necunoasterea unor operatii/lucrari/activitati care in cazul neaplicarii pot periclita siguranta circulatiei sau securitatea transporturilor, sau, desi le cunoaste nu le aplica in timpul desfasurarii probei practice;

u) Completeaza (asistat de membrii comisiei de examinare)in Programul soft de autorizare Procesul verbal de examinare;

v)        Inregistreaza Procesul verbal de examinare cu numar de iesire din cadrul ISFT, si urmareste alocarea unui numar de intrare in cadrul CENAFER;

w) Tipareste intr-un exemplar Procesul verbal de examinare in vederea verificarii acestuia impreuna cu membrii comisiei de examinare;

x) Ia masuri de corectare a datelor inregistrate in Programul soft de autorizare SC, daca se constata nereguli privind completarea acestuia;

y) Tipareste in 3 exemplare Procesul verbal de examinare in cazul in care nu se constata erori de inscriere a datelor semneaza cele 3 exemplare ale formularului Proces verbal de examinare, si urmareste  semnarea acestora si de catre membrii comisiei de examinare;

z) Transmite catre SSCAPSC (utilizand Programul soft de autorizare SC) Proces verbal de examinare si va actiona comanda Transmitere.

 INREGISTRARI

 Nr.
crt.

Documentul

Cine intocmeste

Nr. exempl.

Destinatia documentului

Timp de pastrare

Loc de pastrare

Tematicile de examinare si Bibliografia

SSCAPSC

Buletin AFER
Site AFER
SSCAPSC
Unitati feroviare
Persoane fizice

5 ani

SSCAPSC

Solicitarea scrisa a unitatii feroviare sau persoanei fizice (in cazul in care au fost inaintate direct la ISFT)

unitatea feroviara sau persoana fizica

CENAFER

2 ani

ISFT

Act programare examinare

CENAFER

ISFT

2 ani

ISFT

Solicitare autorizare

ISFT

SSCAPSC

2 ani

ISFT

SSCAPSC

Solicitare aprobare

SSCAPSC

ISFT

2 ani

SSCAPSC

ISFT

Chestionarul

presedintele comisiei

comisia de examinare

2 ani

ISFT pe raza caruia s a desfasurat examinarea

Lucrarea scrisa / test tip grila

candidat

comisia de examinare

2 ani

ISFT pe raza caruia s-a desfasurat examinarea

Procesul verbal de examinare

presedintele comisiei

comisia de examinare

2 ani

ISFT pe raza caruia s-a desfasurat examinarea

Tabel nominal emitere autorizatii

SSCAPSC

SSCAPSC

2 ani

SSCAPSC

Autorizatie sau permis de conducere

SSCAPSC

candidat

ANEXA 1

LISTA FUNCTIILOR

CU RESPONSABILITATI IN SIGURANTA CIRCULATIEI

Acar

Mecanic drezina pantograf

Conducator tren ajutor

Conducator tren macara

Conductor tren

Sef tren

Dispecer circulatie M

Dispecer energetic feroviar

Dispecer energetic feroviar sef

Electromecanic SCB

Electromecanic IFTE - intretinere LC

Electromecanic TTR

Franar

Impiegat de miscare

Sef tura miscare

Macaragiu tren ajutor

Macaragiu tren interventie

Magaziner tranzit

Magaziner comercial

Maistru lucrari arta

Maistru sudura caii

Maistru linii

Maistru arta  - in activitatea de constructii CF

Manevrant vagoane

Masinist lucrari cale

Masinist lucrari arta

Mecanic locomotiva-automotor

Mecanic ajutor locomotiva-automotor

Mecanic masini grele de cale

Mecanic ajutor masini grele de cale

Mecanic masini grele sudura caii

Mecanic ajutor masini grele sudura caii

Montator I SCB

Montator I TTR

Montator I IFTE

Operator circulatie M - din regulatorul de trafic

Pazitor bariera

Picher

Responsabil SC-personal al furnizorilor feroviari si al detinatorului de infrastructura privata, desemnat in scris pentru asigurarea sigurantei circulatiei 

Revizor ace

Revizor cale

Revizor puncte periculoase

Revizor cale si puncte periculoase

Revizor tehnic vagoane

Sudor intretinere cale si aparate cale

Sef district linii

Sef district SCB

Sef district TTR

Sef district LC

Sef district poduri

Sef district exploatare utilaje

Sef echipa intretinere lucrari arta

Sef echipa intretinere cale

Sef manevra - inclusiv din exploatarea instalatiei WSSB

Sef statie

Sef statie adjunct

Sef statie rezerva

Sef statie - numai activitatea operatorilor de transport feroviar

Sef statie adjunct - numai activitatea operatorilor de transport feroviar

Sef statie rezerva - numai activitatea operatorilor de transport feroviar

Sef tura regulator M

ANEXA 2a

SOLICITAREA UNITATII FEROVIARE

PENTRU AUTORIZAREA PERSONALULUI SC

 Adresa unitatilor feroviare de solicitare pentru autorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: 

in introducere adresa trebuie sa contina formularea:

'Prin prezenta subscrisa _____ _______ ______ ______ (se va trece denumirea unitatii feroviare si codul fiscal al acesteia) solicita Autoritatii Feroviare Romane - AFER si Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER autorizarea unui numar de _____ salariati.';  

adresa de solicitare trebuie sa contina un tabel care sa cuprinda urmatoarele elemente:

numele, initiala tatalui si toate prenumele, precum si CNP al fiecarei persoane;

tipul de autorizatie sau permis de conducere pentru care se solicita examinarea;

seria, numarul, data eliberarii si, daca este cazul, denumirea operatorului economic emitent al fiecarei autorizatii pe care persoanele nominalizate la pct. 2.1 le detin; 

unitatea feroviara solicitanta va nominaliza reprezentantul ei in comisia de examinare si va preciza urmatoarele:

numele si prenumele acestuia;

functia acestuia, seria si numarului atestatului AFER pe care il detine;

denumirea operatorului economic la care este angajat, daca este cazul; 

unitatea feroviara solicitanta va preciza daca ea achita contravaloarea prestatiei sau daca achitarea contravalorii prestatiei se va face de catre alta unitate feroviara.in acest caz se vor comunica si informatii privind denumirea unitatii feroviare care achita contravaloarea prestatiei de autorizare, adresa sediului si codul fiscal al acesteia.

      In cazul in care unitatea feroviara solicita ca personalul propriu sa fie examinat in regim de urgenta, respectiv intr-un termen mai scurt de 30 zile, va mentiona ca este de acord cu plata contravalorii tarifului in regim de urgenta, cu formula:

'Prin prezenta, subscrisa _____ _______ ______ ______ (se va trece denumirea unitatii feroviare si codul fiscal al acesteia) solicita Autoritatii Feroviare Romane - AFER si Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER ca autorizarea sa fie efectuata intr-un termen mai mic de 30 zile si suntem de acord sa achitam contravaloarea tarifului de urgenta.' 

           In cazul in care unitatea feroviara care achita contravaloarea este alta decat unitatea feroviara solicitanta, atunci adresa de solicitare va fi semnata si de reprezentantul acesteia.

ANEXA 2b

SOLICITAREA PERSONEI FIZICE PENTRU AUTORIZARE

 Adresa persoanelor fizice de solicitare pentru autorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

in introducere adresa trebuie sa contina formularea:

'Prin prezenta _____ _______ ______ ______ (se va trece numele, initiala tatalui si toate prenumele, precum si CNP) solicita Autoritatii Feroviare Romane - AFER si Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER autorizarea _____ (se va trece tipul autorizatiei sau permisului de conducere pentru care se solicita examinarea).';

adresa de solicitare trebuie sa contina seria, numarul, data eliberarii si, daca este cazul, denumirea operatorului economic emitent al fiecarei autorizatii pe care solicitantul le detine;

persoana fizica solicitanta se va angaja in scris ca va achita contravaloarea prestatiei pana cel tarziu la data examinarii.

In cazul in care persoana fizica solicita ca sa fie examinata in regim de urgenta, respectiv intr-un termen mai scurt de 30 zile va mentiona ca este de acord cu plata contravalorii tarifului in regim de urgenta.

ANEXA 3

CONTINUTUL DOSARULUI INDIVIDUAL DE AUTORIZARE

Dosarul individual de autorizare trebuie sa contina documente din care sa reiasa urmatoarele:

calificarea de baza;

pregatirea profesionala;

stagiile efectuate;

rezultatul ultimei verificari profesionale periodice;

dovada ca este 'apt' medical si psihologic pentru functia care solicita autorizarea.

ANEXA 4

Nota pentru aprobarea comisie de examinare si stabilirea conditiilor de desfasurarea examenului de autorizare

Formularul 'Nota pentru aprobarea comisie de examinare si stabilirea conditiilor de desfasurarea examenului de autorizare' va contine:

a) informatii privind personalul admis pentru examinare in vederea autorizarii:

numarul si data actului CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial prin care a fost solicitata desfasurarea examenului de autorizare;

denumirea unitatii feroviare care a solicitat examinarea in vederea autorizarii si codul fiscal al acesteia;

numele, initiala tatalui si toate prenumele fiecarei persoane admisa de CENAFER Bucuresti /CENAFER teritorial pentru examinare, si precizarea tipului de autorizatie sau permis de conducere pentru care se solicita examinarea.

b)     informatii privind desfasurarea examinarii in vederea autorizarii:

data (perioada), ora inceperii examinarii, locul desfasurarii probei de evaluare a cunostintelor teoretice;

data (perioada) si locul desfasurarii probei de evaluare a deprinderilor practice (se vor stabili numai in cazul in care desfasurarea acestei probe nu depinde de eventualele modificari ale programului de circulatie al trenurilor sau alte conditii locale care se pot modifica pana la data desfasurarii acesteia);

numele si prenumele personalului de specialitate propus de ISFT sau SSCAPSC pentru a participa in comisia de examinare in calitate de presedinte;

numele si prenumele membrilor care au fost nominalizati in comisia de examinare din partea unitatii feroviare si CENAFER Bucuresti /CENAFER teritorial, sau numai ai CENAFER Bucuresti /CENAFER teritorial in cazul solicitarii de examinare pentru persoane fizice, cu precizarea functiei acestora, a seriei si numarului atestatului AFER pe care il detin si a denumirii operatorilor economici la care sunt angajati.

c)    informatii privind persoanele care la data primirii de catre SSCAPSC a solicitarii de aprobare, au una sau mai multe autorizatii suspendate sau retrase:

    numele, initiala tatalui si toate prenumele fiecarei persoane;

seria si numarul, data eliberarii si denumirea operatorului economic emitent al autorizatiei/autorizatiilor si mentiunile ' suspendata ' sau ' retrasa ' dupa caz;

data suspendarii sau retragerii;

definirea cazului pentru care s-a dispus suspendare sau retragerea autorizatiei/autorizatiilor;data pana la care autorizatia/autorizatiile au valabilitatea incetata temporar, in cazul suspendarii;

   data la care expira termenul de 12 luni de la data retragerii acestora.

d) informatii privind tariful AFER aferent activitatii de autorizare:

numarul de persoane admise pentru examinarea in vederea autorizarii;

tariful examinarii de catre AFER a unei persoane, exprimat in euro;

tariful eliberarii de catre AFER a unei autorizatii/permis, exprimat in euro;

coeficientul de urgenta pentru cazurile in care unitatea feroviara solicita examinarea in vederea autorizarii intr-un termen mai mic de 30 de zile lucratoare de la transmiterea actului de solicitare de catre unitatea feroviara la CENAFER Bucuresti / CENAFER teritorial sau AFER;

tariful total aferent activitatilor de examinare a numarului de persoane admise pentru examinarea in vederea autorizarii si de eliberare a autorizatiilor, inclusiv luarea in calcul a coeficientului de urgenta;

mentiunea ca 'Suma va fi achitata in lei la cursul BNR din ziua platii prin ordin de plata, in contul IBAN AFER RO98 TREZ 7015025XXX000345, deschis la Trezoreria operativa a sectorului 1, Bucuresti ';

         mentiunea ca 'Termenul limita in care unitatea feroviara sau persoana fizica trebuie sa achite valoarea prestatiei este de 5 zile lucratoare de la data primirii prezentului act de catre beneficiar, fara a se depasi insa data sustinerii probei de evaluare a cunostintelor teoretice';

   mentiunea ca 'in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incasarii valorii prestatiei, AFER va emite Factura fiscala corespunzatoare';

mentiunea ca 'Sustinerea probelor de evaluare a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice este permisa candidatilor in conditiile prezentarii cu ocazia examinarii a unui act de identitate (BI, CI, pasaport)'.

ANEXA 5

PROCESUL VERBAL de examinare

Incheiat astazi ... cu ocazia examinarii in vederea autorizarii personalului, efectuata la data de (perioada) ........ la ........... . 

        2. Rezultatele examinarii

Nr. crt.

Numele si prenumele

Note obtinute la examinarea scrisa

Medie
lucrare scrisa

Calificativ
proba
practica

Calificativ General

Obs.

Alte mentiuni:

    Comisia de examinare:

Presedinte     (nume, prenume, semnatura)         .....

Membri        (nume, prenume, semnatura)         ...

              (nume, prenume, semnatura)         .

 ANEXA 6

Modelul cadru al permisului de conducere pe tip de locomotiva-automotor:

fata

verso

ANEXA 7

Modelul cadru al autorizatiei pentru exercitarea functiei: fata

verso

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.