Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILA A TAXELOR SI IMPOZITELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILA A TAXELOR SI IMPOZITELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILA A TAXELOR SI IMPOZITELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Principalele categorii de impozite si taxe colectate in Administratia Publica Locala

Pentru a putea fi inteles mai bine continutul acestui punct din lucrare imi propun sa-l prezint mai pe larg, pornind de la ceea ce inseamna impozitele si taxele, prin ceea ce se deosebesc ele unele de altele si cum sunt ele clasificate, pentru ca apoi sa prezint care dintre acestea sunt colectate in cadrul Administratiei Publice Locale - Directia de Impozite si Taxe.

Definitii, deosebiri, clasificatie:Impozitul este plata baneasca obligatorie, generala si definitiva, efectuata de persoane fizice si juridice in favoarea bugetului statului, in cuantumul si la termenele precis stabilite de lege, fara obligatia din partea societatii de a presta platitorului un echivalent direct si imediat.

Notiunea de impozit se caracterizeaza prin cateva elemente specifice. Potrivit legislatiei tarii noastre, impozitul nu poate imbraca decat forma baneasca, element ce-l diferentiaza de orice obligatii neexprimate si necalculate in bani. Natura de plata generala a impozitului rezulta din obligatia care se refera la grupe sau categorii de platitori si nu la subiecte individual determinate. Caracterul definitiv al impozitului evidentiaza lipsa unei obligatii de restituire direct catre platitor a sumei percepute. Un alt element al notiunii de impozit este caracterul unilateral al obligatiei, in sensul ca beneficiarul neconditionat al platii este societatea, iar platitorul nu dobandeste vreun drept corelativ la o contraprestatie concreta si imediata. Aceasta nu afecteaza principiul reversibilitatii impozitelor, ce reprezinta o obligatie generala de folosire a veniturilor bugetare pentru finantarea economiei, actiunilor social-culturale etc. In sfarsit, notiunea de impozit cuprinde si elemente de stabilire a obligatiei de impozit in sarcina platitorilor, adica asezarea si realizarea impozitului. Aceasta consta in procedura pentru identificarea si determinara in concret a obiectului impunerii (materia impozabila), calcularea impozitului si plata acestuia la termenele stabilite de lege.

Taxele sunt platile facute de persoane fizice sau juridice, de regula pentru servicii prestate sau activitati efectute in favoarea acestora de catre unitati de stat.

Intre impozite si taxe exista unele deosebiri. In cazul impozitului lipseste cu totul obligatia prestarii unui serviciu derect si imediat din partea societatii, situatia fiind inversa in ce priveste texele. Cuantumul lor se determina diferit: la impozit - in principal in functie de venitul impozabil; marimea taxei este influientata, in general, de natura serviciului prestat. Termenele sunt stabilite la date fixe pentru impozite si in momentul solicitarii sau dupa efectuarea prestatiei serviciilor, la taxe. In ceea ce priveste deosebirea din punct de vedere al achivalentului, in unele cazuri aceasta are un caracter relativ deoarece sunt reglementate si taxe care numai in parte reprezinta echivalentul serviciului prestat. De exemplu, taxele locale ce se dotoreaza anual de catre persoanele fizice si juridice care poseda mijloace de transport, taxele succesorale etc.

Bugetele locale concentreaza veniturile realizate de la persoanele fizice si juridice in raza carora se afla domiciliul sau sediul, dupa caz. Principalele venituri ale bugetelor locale sunt cele realizate din colectarea impozitelor si taxelor. Acestea sunt reglementate de Legea 27/1994 republicata, modificata prin O.G.62/1999 si O.G.15/ 1999, completata anual de catre Hotararile Consiliilor Locale. Cea mai cunoscuta clasificatie a impozitelor si taxelor, atat in reglementarile fiscale cat si in lucrarile de specialitate, este cea care are in vedere modul de percepere. Astfel deosebim:

impozite directe, care se stabilesc in sarcina persoanelor fizice sau juridice, prin aplicarea unor cote de impozit asupra veniturilor sau averii acestora (impozitul pe profit, impozitul pe salarii etc.);

impozite indirecte, care se stabilesc asupra bunurilor vandute, serviciilor prestate sau lucrarilor executate si, de regula, sunt incluse in pret (taxe vamale, taxe de timbru de la persoane juridice, taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare, alte impozite indirecte, impozitul pe spectacole etc.).

Dupa clasificatia bugetara impozitele si taxele fac parte din categoria veniturilor curente, impartite in venituri fiscale si nefiscale, veniturile fiscale sunt impartite in impozite directe si impozite indirecte. Din categoria impozitelor directe fac parte:

IMPOZITUL PE PROFIT

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

01 Impozitul pe terenurile agricole ale populatiei

02 Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale

03 Impozitul pe cladirile si trenurile populatiei

04 Taxe asupra mijloacelor de transport

05 Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru de la populatie

20 Alte impozite si taxe de la populatie

06.1 ALTE IMPOZITE DIRECTE

01 Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat

04 Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

20 Alte incasari din impozite directe

Din categoria impozitelor indirecte fac parte:

13.1 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

15.1 ALTE IMPOZITE INDIRECTE

02 Penalitati si majorari pentru venituri nevarsate la termen

20 Alte incasari din impozite indirecte

Din categoria veniturilor nefiscale fac parte:

20.1 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

21.1 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

30 Alte venituri de la institutiile publice

21 DIVERSE VENITURI

20 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

03 Veniturile din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale

09 Venituri din concesiuni

Incasari din alte surse

Din categoria veniturilor din capital fac parte:

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

Din categoria subventii fac parte:

35.1 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL ADMINISTRATIEI CENTRALE DE STAT

01 Subventii primite de bugetele locale

Principalele categorii de impozite si taxe colectate in administratia publica locala sunt urmatoarele:

Impozitul pe cladiri

Impozitul pe terenuri

Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxe pentru folosirea locurilor publice

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor

Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice

Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie

Alte taxe locale

IMPOZITUL PE CLADIRI

(DATORAT DE PERSOANELE FIZICE)

BAZA LEGALA

1 - Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998 aprobata prin Legea nr. 149/1999 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1999 aprobata prin Legea nr. 122/1999.

2 - Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 61/1998.

3- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere, avand ca obiectiv constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor precum si a altor sume si masuri.

Baza de impozitare

Cladirile, proprietatea contribuabililor persoane fizice, indiferent de locul unde acestea sunt situate si de destinatia acestor

Cota de impozitare

Pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice, cota este de 0,2% in mediul urban si de 0,1% in mediul rural, asupra valorii cladirii determinata pe baza normelor prevazute in Anexa nr. 1 la O.G. nr. 62/1998, modificata O.G.nr. 15/1999.

In mod similar se impoziteaza cladirile persoanelor fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative

3. Exceptii de la regula

Lista cladirilor si constructiilor care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata in Anexa nr. 2 la Legea nr. 27/1994, republicata.

Persoanele fizice, veteranii de razboi si cele prevazute la art. 1 din Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, sunt scutite la plata impozitului si taxelor locale.

Persoanele fizice, vaduve de razboi, sunt scutite de impozitul pe cladiri, precum si vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi.

Prevederile art. 10, al. 1, lit. K din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, referitoare la scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent se mentine.

Facilitatile prevazute in prezentul articol se acorda persoanelor fizice mentionate, in proportie de 100% pentru bunurile proprii si pentru bunurile, comune sotilor.

Sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale: fundatiile testamentare constituite potrivit legii.

Impozitul pe cladiri datorat pentru cladirile si constructiile utilizate in agricultura se reduce cu 50% pana la data de 31.12000.

4. Cine plateste

Persoanele fizice.

5.La ce termen plateste

Impozitul anual pe cladiri se plateste trimestrial, in rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

6. Cine incaseaza

Unitatile specializate teritoriale ale Consiliilor locale.

Stabilirea, constatarea, controlul si incasarea impozitelor si taxelor locale a majorarilor de intarziere precum si a amenzilor, se efectueaza de catre organele de specialitate ale consiliilor locale sau judetene, dupa caz.

Consiliile locale si judetene au fost obligate ca, in cursul anului 1999, sa-si organizeze servicii proprii de specialitate (serviciile de impozite si taxe locale din cadrul Directiei de Impozite si Taxe Botosani s-au infiintat in luna iulie 1999).

Pana la data de 31.11999, autoritatile administratiei publice locale aveau obligatia sa preia pe baza de protocol, de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor atributiile mentionate mai sus .

7. Bugetul la care se varsa

Bugele locale.

8. Ce facilitati se pot acorda

Impozitele si taxele locale vor putea fi majorate sau diminuate anual, cu pana la 50%, de catre Consiliile locale si judetene.

Hotararea de modificare trebuie adoptata pana la data de 31.10. a fiecarui an si se aplica in anul urmator

9. Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:

depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia mentionata la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 750.000 lei, iar cea de la lit. b) cu amenda de la 750.000 lei la 3.000.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27 din lege.

Dispozitiile de mai sus nu sunt aplicabile contribuabililor, persoane juridice, pentru care se aplica dispozitiile legale specifice.

10. Termen de prescriptie

In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei, ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului se poate face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea.

Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani.  .

11. Daca aste prevazuta obligatia de depunere a deconturilor sau a declaratiilor de impunere si la ce termen

Contribuabilii sunt obligati saa depuna declaratiie de impunere la serviciile de specialitate ale Consiliilor locale din raza acestora, in termen de 30 zile de la data dobandirii acestora, in vederea stabilirii valorii impozabile.

In termen de 30 zile se depun declaratiie de impunere si atunci cand au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate.

1 Modalitati de contestare

Obiectiunile si contestatiile formulate impotriva actelor de control de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri se solutioneaza conform prevederilor O. U. G. nr. 58/1999.

13.Inregistrari contabile

635 = 446 ANAL1TIC DISTINCT

IMPOZITUL PE CLADIRI DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE SI DE ALTI CONTRIBUABILI

(CU EXCEPTIA PERSOANELOR FIZICE)

1. Baza de impozitare

Valoarea de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea contribuabililor, conform prevederilor legale in vigoare.

Cota de impozitare

Pentru cladirile persoanelor juridice si ale altor contribuabili (altii decat persoane fizice), cota se stabileste de consiliile locale si poate fi cuprinsa intre 0,5% - 1% aplicata asupra bazei de impozitare. Se impun atat cladirile funcfionale cat si cele aflate in conservare (conform H.C.L. Botosani nr.35 din 1999 cu aplicare pentru anul 2000, cota de impozitare aste de 1% aplicata asupra valorii de inventar a cladirilor situate pe raza municipiului apartinand contribuabililor persoane juridice).

Cladirile noi, dobandite in cursul anului, se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite. In mod similar, pentru cladirile demolate, distruse sau transmise in administrarea sau proprietatea altor contribuabili, in cursul anului, se scad de la impunere cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una dintre aceste situatii.

IMPOZITUL PE TERENURILE OCUPATE

DE CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII

BAZA LEGALA

1. Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998 modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1999.

1. Baza de impozitare

Sunt supuse impozitarii terenurile ocupate de cladiri si alte constructii, situate in municipii, orase si comune, in proprietatea persoanelor fizice.

Cota de impozitare

Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de localitati (cat. 1, 2, 3, 4, 5), iar in cadrul localitatilor, pe zone, in intravilan (zona A, B, C, D).

Contribuabilii, persoanele fizice, care detin in proprietate terenuri neocupate de cladiri si de alte constructii, situate in categoriile de localitati 1 si 2, zonele A, B si C, datoreaza impozit pe teren, conform tabelului de mai jos.

Zona

Bucuresti

Brasov,

Cluj, Iasi,

Galati

Constanta,

Craiova,

Timisoara

Alte

minicipii

resedinta

de judet

Municipii,

atestate

ca statiuni

turistice

Orase,

loc. rurale

atestate

Comune,

sate

A

B

C

X

D

X

Pentru terenurile neocupate de cladiri si alte constructii, situate in categ. 1 si 2, zona D, precum si pentru categ. 3-5, in suprafata de pana la 1000 mp, inclusiv, se datoreaza impozit pe teren, iar pentru suprafata ce depaseste 1000 mp, se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform legii.

Incadrarea terenurilor pe zone se face de catre consiliile locale.

Contribuabilii, persoane juridice, care detin in proprietate terenuri, altele decat cele necesare desfasurarii activitatii pentru care sunt autorizati, datoreaza pentru acestea impozit pe teren.

3. Exceptii de la regula

Impozitul pe teren nu se aplica terenurilor pentru care se plateste taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat (adica pentru acele terenuri folosite in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura), datorata potrivit legii.

Pentru terenurile ocupate de cladiri si constructii, proprietate a contribuabililor persoane fizice, pentru terenurile apartinand manastirilor, schiturilor manastiresti, cimitirelor, lacasurilor de cult recunoscute de lege, pentru terenurile ocupate de cladirile si constructiile prevazute in Legea nr. 27/1994, republicata, anexa nr. 2, precum si pentru terenul proprietate a persoanelor juridice, folosite in scop agricol, nu se datoreaza impozit pe teren.

"Persoanele fizice, veteranii de razboi, si cele prevazute la art. 1 din Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, sunt scutite de plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta lege."

Scutirile privind impozitul pe teren se acorda si persoanelor fizice, vaduvelor de razboi, precum si vaduvelor necasatorite ale veteranilor de razboi.

Se mentin, de asemenea, prevederile art. 10, alin. 1, lit. K), din Legea 42/1990, referitoare la scutirea de la plata taxelor pentru teren.

Facilitatile prevazute a se acorda persoanelor fizice mentionate mai sus sunt in proportie de 100% pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune sotilor, potrivit legii.

Sunt scutite, de asemenea, fundatiile testamentare, pentru actiunile cu caracter umanitar, social, cultural, precum si pentru a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala.

4.Cine pateste


Persoanele fizice si juridice.

5. La ce termen plateste

Impozitul anual pe cladiri se plateste trimestrial, in rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

6. Cine incaseaza

Serviciile specializate ale Consiliilor locale.

Constatarea, calcularea, stabilirea, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere precum si a amenzilor, se efectueaza de catre organele de specialitate ale consiliilor locale sau judetene. dupa caz.

Consiliile locale si judetene au fost obligate ca, in cursul anului 1999, sa-si organizeze servicii proprii de specialitate.

Pana la data de 31.11999, autoritatile administratiei publice locale au avut abligatia sa preia pe baza de protocol, de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor atributiile de asezare si percepere a acestui impozit.

7. Bugetul la care se varsa

Bugetele locale.

8. Ce facilitati se pot acorda

Impozitele si taxele locale vor putea fi majorate sau diminuate anual, cu pana la 50%, de catre Consiliile locale si judetene.

Hotararea de modificare trebuie adoptata pana la data de 31 octombrie a fiecarui an si se aplica in anul urmator (deoarece municipiul Botosani se afla in categoria a 2- a pe localitati, Consiliul Local , prin Hot. Nr. 35/1999 cu aplicare pentru 2000, a stabilit urmatoarele cote: zona A - 1.500 lei/mp, zonaB - 1.000 lei/mp, zona C - 500 lei/mp).

9. Sanctiuni

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere.

Contraventia mentionata la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 50.000 lei, iar cea de la lit. b) cu amenda de la 750.000 lei la 3.000.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

Dispozitiile de mai sus nu sunt aplicabile contribuabililor, persoane juridice, pentru care se aplica dispozitiile legale specifice.

10. Termen de prescriptie

In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declarasiei, ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului se poate face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea.

Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani.

11. Daca este prevazuta obligatia de depunere a deconturilor cau declaratiilor de impunere si la ce termen

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la serviciile de specialitate ale Consiliilor locale din raza acestora, in termen de 30 zile de la data dobandirii acestora, in vederea stabilirii valorii impozabile.

In termen de 30 zile se depun declaratiile de impunere si in situatiile cand au intervenit schimbari, care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate.

1 Modalitati de contestare

Obiectiunile si contestatiile formulate impotriva actelor de control de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri se solutioneaza conform prevederilor O. U. G. nr. 58/1999.

13.Inregistrari contabile:

635 = 446 ANALITIC DISTINCT

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

BAZA LEGALA

1. Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale republicata in 1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobata prin Legea nr. 149/1999;

1. Baza de impozitare

Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, apartinand contribuabililor, se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului pentru fiecare 500 cmc sau fractiune de capacitate sub 500 cmc.

Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea.

Cota de impozitare

Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, taxa va fi (stabilite prin H.C.L. Botosani nr.35/1999 cu aplicare in anul2000: (pentru fiecare 500 cmc) 

autoturisme: 24.000lei/an;

autobuze,autocare,microbuze: 48.000 lei/an;

autotrenuri de orice fel: 56,000 lei/an;

tractoare: 3000  lei/an;

motociclete, motorete, scutere:1000  lei/an;

biciclete si tricicluri cu motor:9.000 lei/an.

Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, taxa va fi:

a) pana la 1 tona, inclusiv: 24.000 lei/an;

b) intre 1-3 tone, inclusiv : 80.000 lei/an;

c) intre 3-5 tone, inclusive: 120.000 lei/an;

d) peste 5 tone:  15000 lei/an.
Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, se stabileste dupa cum urmeaza:

luntre, barci fara motor pentru uz persona 4.000 lei/an;

barci fara motor folosite in alte scopuri 28.000 lei/an;

barci cu motor 80.000 lei/an;

bacuri, poduri plutitoare 60.000 lei/an;

salupe 160.000 lei/an;

iahturi 000.000 lei/an;

remorchere si slepuri 800.000 lei/an;

vapoare - pentru fiecare 1000 tone sau fractiune de 1000 tone 200.000  lei/an.

3. Exceptie de la regula

Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si triciclurile cu motor care apartin invalizilor si care sunt adaptate invaliditatii acestora.

Barcile si luntrele folosite de localnicii din Delta Dunarii si din Insula Mare a Brailei pentru transport de uz personal, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

4. Cine plateste

Persoanele fizice si juridice.

5. La ce termene se plateste

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.

Persoanele fizice si juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre organele fiscale.

6. Cine incaseaza

Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste si incaseaza de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale in raza carora contribuabilii isi au domiciliul sau sediul, pe baza declaratiei de impunere.

7. Bugetul la care se varsa

Bugetele locale.

8. Ce facilitati se pot se pot acorda:-

Sanctiuni pe categorii si sume: -

10. Termenele de prescriptie:

- 5 ani

11. Daca este prevazuta obligatia de depunere a declaratiilor de impunere:-

1 Modalitati de plata

Obiectiunile si contestatiile formulate impotriva actelor de control de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri se solutioneaza conform prevederilor O. U. G. nr. 58/1999.

13. Inregistrari contabile

635 = 446 ANALITIC DISTINCT

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

ALTE IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

1. TAXA PENTRU FOLOSLREA LOCURILOR PUBLICE

BAZA LEGALA

1. Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobata prin Legea nr. 149/1999;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994, republicata, aprobata prin Legea nr. 122/1999.

1. Baza de impozitare

Folosirea locurilor publice de desfacere din municipii si orase, diferentiat in raport de gradul de dotare a spatiilor puse la dispozitia acestora, de natura produselor desfacute, de serviciile prestate populatiei si de suprafata ocupata, precum si folosirea temporara sau permanenta a altor locuri publice si suprafete in fata magazinelor sau atelierelor de prestari servicii, pentru vanzarea de produse, depozitarea de materiale si confectionarea de produse.

Cota de impozitare

- Taxele se stabilesc de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti.

- Taxele stabilite pot fi majorate cu pana la 50% de catre Consiliile locale.

3. Exceptii de la regula

Persoane fizice, veterani si invalizi de razboi si beneficiari ai Decretului - Lege nr. 118/1990, sunt scutiti de plata acestei taxe.

4.Cine plateste

Persoane fizice si juridice.

5. La ce termen plateste

Anticipat.

6. Cine incaseaza

Consiliile locale.

7. Cand varsa

Termenul de varsare a taxelor incasate, este ziua lucratoare imediat urmatoare incasarii acestora.

8. Bugetul la care se varsa

Bugetele locale.

9. Ce facilitati se pot acorda: -

10. Cine acorda facilitati: -

11. Sanctiuni pe categorii si sume (majorari, amenzi, dublul venitului)

Se datoreaza majorari de intarziere de 0,30%.

1 Termen de prescriptie

5 ani.

13. Daca este prevazuta obligatia de depunere a deconturilor sau declaratiilor de impunere si la ce termen

In termen de 30 zile de la data dobandirii acestora, la organele consiliilor locale teritoriale unde isi au domiciliul sau sediul.

14. Modalitati de contestare

Obiectiunile si contestatiile formulate impotriva actelor de control de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume se solutioneaza conform prevederilor O. U. G. nr. 58/1999.

15.Inregistrari contabile

635 = 446 ANALITIC DISTINCT

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

BAZA LEGALA

1.Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobata prin Legea nr.149/1999.

Ordonanta Guvernulu inr.15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale aprobata prin Legea nr. 122/1999

1. Baza de impozitare

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor se platesc taxe diferentiate, in runctie de valoarea constructiilor, suprafata terenurilor si natura serviciilor prestate si anume:

certificate de urbanism;

autorizatii de construire, pentru lucrarile ce se autorizeaza;

autorizatii de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice;

autorizarea constructiilor provizorii de santier necesare executiei de baza;

autorizatii de construire pentru organizarea de tabere, de corturi, rulote;

autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu: tonete, cabine si spatii de expunere;

autorizatia de desfiintare parfiala sau totala a constructiilor si amenajarilor pentru care s-aueliberatautorizatii;

prelungirea certificatului de urbanism;

autorizatii pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, gaze, termice, energie electricasitelevizoare;

aviz comisie urbanism si amenajarea teritoriului;

certificat nomenclatura stradala si adresa;

taxe pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul constructiilor precum si viza anuala a acestora:

a) autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:

pentra rneseriasi si carausi;

pentru cazane de fabricat rachiu;

pentru liber profesionisti;

pentru mori, prese de ulei si darace;

pentru alte activitati neprevazute.

b)autorizatii sanitare eliberate persoanelor particulare;

altele

Cota de impozitare

Taxele sunt stabilite:

- in sume fixe pe metru patrat pentru certificatele de urbanism, autorizatia de foraje si escavari, autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu (chioscuri, tonete), pentru lucrari de racorduri, bransamente - sau pentru autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora - si autorizatii sanitare eliberate persoanelor particulare;

- in cote procentuale aplicate asupra valorilor autorizate a lucrarilor sau constructiilor - inclusiv a instalatiilor acestora in cazul autorizatiilor de construire, modificare, extindere - protejare restaurare - constructii reprezentand monumente, ansambluri istorice, a autorizatiilor pentru constructii provizorii de santiere sau pentru organizarea taberelor de corturi, casute sau rulote.

Taxele pot fi majorate sau diminuate anua lcu pana la 50% de catre Consiliile locale si judetene.

3. Exceptii de la regula

- Persoane fizice, veterani si invalizi de razboi si beneficiari ai Decretului - Lege nr. 118/1990 sunt scutiti de plata acestor taxe;

- Se reduc cu 50% taxele pentru autorizarea constructiilor de locuinte;

- Nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.

4.Cine plateste

Persoane fizice si juridice.

5. La ce termen se plateste

Plata se face anticipat inainte de eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor.

6. Cine incaseaza

Serviciile specializate ale Consiliilor locale. 

7. Bugetul la care se varsa

Bugetele locale.

8. Ce facilitati se pot acorda: -

9. Cine acorda facilitati: -

10.Sanctiuni pe categorii si sume (majorari, amenzi, dublul venitului)

Se calculeaza majorari de intarziere - 0,25%.

11.Termen de prescriptie: -

1Daca este prevazuta de depunere a deconturilor sau a declaratiilor si la ce termen: -

3. TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE

PUBLICITATE, AFISAJ SI RECLAMA

BAZA LEGALA

1. Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobata prin Legea nr. 149/1999;

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994, aprobata prin Legea nr. 122/1999.

1. Baza de impozitare

Contribuabilii care beneficieaza de serviciul de reclama si publicitate sub diverse forme au obligatia sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale o taxa de reclama si publicitate.

Cota de impozitare

Taxele sunt stabilite:

- intre 1-3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.

Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa poate fi cuprinsa intre 50.000 - 80.000 lei/an/mp - taxe ce sunt sume fixe pe mp, diferentiate in functie de suprafata.

Taxele pot fi majorate cu pana la 50% de catre Consiliile locale.

3. Exceptii de la regula

- Persoane fizice, veterani de razboi precum si beneficiari ai Decretului - Lege nr. 118/1990, fac exceptie de la plata acestei taxe;

- Sunt scutite, de asemenea, fundatiile testamentare, constituite potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine si dezvolta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.

4. Cine plateste

Taxa datorata potrivit art. 30 alin. 1 se plateste de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea lunar.

5. La ce termen

Taxele datorate se platesc lunar pana la data de 10 a lunii urmatoare pe toata perioada desfasurarii  contractului, incepand cu luna cand taxa a devenit exigibila (devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului).

6.Cine incaseaza

Se incaseaza de organele subordonate Consiliilor locale pe a caror raza isi desfasoara activitatea, societatea.

7.Cand varsa: -

8.Bugetul la care se varsa

Bugetele locale.

9.Ce facilitati se pot acorda: -

10.Cine acorda facilitati: -

11.Sanctiuni pe categorii si sume (majorari, amenzi, dublul venitului)

Pentru neplata in termen a taxelor se datoreza majorari de intarziere pozitiilor legale in materie.

1Termen de prescriptie

Termenul de prescriptie pentru a cere executare silita este de 5 ani.

13.Daca este prevazuta obligatia depunerii declaratiei de impunere si la ce termen: -

4. TAXE PENTRU SEDEREA IN STATIUNILE
BALNEOCLIMATERICE

BAZA LEGALA

1. Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, aprobata prin Legea nr. 149/1999.

1.Baza de impozitere

Pentru sederea in statiuni turistice, declarate conform legii.

Cota de impozitare

Taxa se determina pe baza unei cote cuprinse intre 05 - 5%, in mod diferentiat, in functie de categoria unitatii de cazare, la tarifele practicate de acestia.

3.Exceptii de la regula

- Elevii si studentii, persoanele handicapate si pensionarii;

- persoanele aflate in interes de serviciu;

- persoanele cazate in cabane turistice aflate in afara statiunilor balneoclimaterice;

- persoanele ce au domiciliul in aceste localitati.

4. Cine plateste

Persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.

5. La ce termen plateste

Taxa se plateste odatSacu luarea in evidenta a persoanelor respective in statiune.

6.Cine incaseaza

- Persoanele juridice prin intermediul carora se face cazarea;

- Consiliile locale pe raza carora se afla statiunea balneoclimaterica.

7. Cand varsa

Se varsa in termen de 10 zile de la luarea in evidenta a turistilor.

8. Bugetul la care se varsaBugetele locale.

9. Ce facilitati se pot acorda: -

10. Cine acorda facilitati: -

11. Sanctiuni pe categorii si sume (majorari, amenzi, dublul venitului)

-Pentru neplata taxei se datoreaza majorari de intarziere conform dispozitiilor legale in materie.

1 Termen de prescriptie

- 5 ani.

13.Daca este prevazuta obligatia de depunere a deconturilor sau a declaratiilor de impunere si la ce termen

14. Modalitati de contestare

Obiectiunile si contestatiile formulate impotriva actelor de control de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri se solutioneaza conform prevederilor O. U. G. nr. 58/1999.

15. Inregistrari contabile

635 = 446 ANALITIC DISTINCT

5. TAXA PENTRU VIZITAREA MUZEELOR, CASELOR

MEMORIALE, MONUMENTELOR ISTORICE,

DE ARHITECTURA SI ARHEOLOGIE

BAZA LEGALA

1. Legea nr. 27/1994, privind impozitele si taxele locale cu modificarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998 aprobata prin Legea nr. 149/1999.

1. Baza de impozitare

Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor, subordonate consiliilor locale se stabilesc taxe de vizitare, diferentiate anual in functie de valoarea istorica si arhitecturala a obiectelor respective.

Cota de impozitare

- Taxele de vizitarea muzeelor, monumentelor istorice sunt stabilite de catre consiliile locale.

- Taxele pot fi majorate cu pana la 50% de Consiliile locale.

3. Exceptii de la regula: -

4. Cine plateste

Persoane fizice.

5. La ce termen plateste

- Taxa se plateste la vizitarea muzeelor, caselor memoriale etc.

6. Cine incaseaza: -

7. Cand varsa: -

8. Bugetul la care se varsa

Bugetele locale.

9. Ce facilitati se pot acorda: -

10. Cine acorda facilitati: -

11. Sanctiuni pe categorii si sume (majorari, amenzi)

Majorari de intarziere conform dispozitiilor legale in materie.

1 Termen de prescriptie

- 5 ani.

13. Daca este prevazuta obligatia de depunere a declaratiilor de impunere si la ce termen:-

Fluxul informational specific impozitelor si taxelor colectate

Dupa cum am prezentat in capitolul anterior, fluxurile informationele reprezinta o componenta a sistemului informational.

Fluxurile informationale la randul lor se impart in trei categorii

Fluxuri informationale ascendente ca totalitate a informatiilor care circula intre doua nivele ierarhice aflate in relatii de subordonare.

Fluxuri informationale orizontale reprezentand acele informatii care circula intre subdiviziuni organizatorice aflate pe acelasi nivel ierarhic si care ajuta la buna desfasurare a activitatii din acele subdiviziuni.

Fluxul informational specific colectarii impozitelor si taxelor in Administratia Publica Locala Botosani este prezentat in figura nr. 1:

Fluxuri informationale oblice, care apar aleator si reprezinta totalitatea datelor vehiculate intre subdiviziuni organizatorice aflate pe nivele ierarhice diferite, dar nu in relatii de subordonare. Astfel de fluxuri se nasc in cazul elaborarii unor proiecte complexe de tip ,,stat major' ce implica constituirea unor colective de lucru cu specialisti din mai multe compartimente ale firmei.

Realizarea unui circuit rational al lucrarilor, in interesul Administratiei publice locale se fundamenteaza pe studierea unor unor probleme de organizare si de tehnica administrativa. In acest scop este necesar sa se defineasca etapele solutionarii lucrarilor.

Momentul in care institutia primeste o problema spre rezolvare se numeste intrarea lucrarii. Dupa primirea ei, lucrarea trebuie imediat si neconditionat inregistrata de catre compartimentul competent al institutiei, prin atribuirea unui numar de ordine din data zilei respective (in tabelul nr. 1 sunt prezentate principalele documente folosite in cadrul compartimentului Consatare si Impunere Persoane Juridice, Primaria Botosani, numarul lor si timpul lor de rezolvare)

Consiliul Local Prefectura

Serviciul de control

 Evidenta datelor pe

Contribuabili


Figura 1 Prezentarea schematica a fluxului informational in Admisnistratia Publica Locala - Directia de Impozite si Taxe

Tabelul nr. 1

CENTRALIZATOR

privind formularele folosite in activitatea de administrare a impozitelor si taxelor locale

de la persoane juridice

Nr.

Crt.

Formular

Frecventa

Timp/formular

*Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri, teren, si a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat

3-4/zi

45 minute

*Declaratie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport

3-4/zi

35 minute

*Declaratie pentru stabitirea taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

5/luna

10 minute

*Decont privind impozitul pe spectacole

5/luna

5 minute

*Cerere de inregistrare/vizare a biletelor de spectacol

5/luna

15 minute

**Registru pentru evidenta biletelor de intrare la spectacol

functie de cereri

10 min/cerere

*Chitante

30/zi

5 minute

**Borderou desfasurator al incasarilor

1/zi

15 minute

*Nota de plata

ori de cate ori este nevoie

5 minute

*Instiintari de plata

400-500/trim

3-4 zile

*Procese verbale de compensare

5-6/luna

60 minute

**Referate privind efectuarea unor corectii si compensari la ordinele de plata emise de agentii economici, dupa verificarea ordinelor de plata pe agent economic si pe fel categorie de impozit sau taxa sau la cererea agentului economic

4-5/luna

1 zi/referat

*Procese verbale de verificare

3/saptamana

5 zile

**Borderou debite/scaderi

3/saptamana

5 zile

**Formulare de constatare

3/saptamana

5 zile

**Rapoarte de specialitate

1/luna

1 zi

*Proiecte de hotarari

1/luna

1 zi

**Foaie varsamant-monetar

1/zi

30 minute

*Fisa de inmatriculare (verificare in vederea vizarii)

2/zi

3 minute

Relatii cu publicul si raspuns corespondenta

ori de cate ori este nevoie

2-3 ore/zi

= formular cu circuit extern

= formular cu circuit intern

Perioada de timp dintre intrarea lucrarii si primirea de catre persoana interesata a deciziei administrative este etapa de solutionare a lucrarii;Perioada in care lucrarea, cu documentele, referatele si avizele colectate asteapta ca pe baza lor sa se adopte decizia este timpul de asteptare;

Intervalul in care functionarul competent sa ia decizia, examineaza piesele dosarului si gandeste asupra variantelor posibile de solutionare a lucrarii sau se consulta cu alte organe interesate asupra celei mai adecvate solutii este etapa operativa de luare a deciziei.

Enuntarea notiunilor de baza din circuitul lucrarilor permite stabilirea unei metode adecvate, in aceasta materie, care urmeaza a se fundamenta pe urmatoarele principii:

diminuarea locurilor de oprire a lucrarilor prin intocmirea pe ele numai a referatelor si avizelor strict necesare solutionarii lor. In practica, fiacare functionar antrenat in examinarea unei lucrari trebuie s-o studieze, ceea ce inseamna consumul unei cantitati de activitate sociala; mai poate necesita consultari cu functionarul care are sarcina s-o rezolve, ceea ce determina amplificarea activitatii interne a institutiei administrative si prelungirea termenului de solutionare a lucrarii. Or, fiecare loc inutil de oprire in circuitul unei lucrari, inseamna o defectiune de organizare;

sa nu se solicite colectarea unor date inutile, de la alte compartimente de specialitate, deoarece fiecare loc de oprire tergiverseaza solutionarea problemei si consuma timpul functionarilor cu lectura si gandirea asupra unei lucrari a caror rezolvare nu este de competenta lor;

diminuarea timpului de asteptare prin atribuirea dreptului de decizie chiar functionarului care a studiat lucrarea si urmeaza sa raspunda de continutul deciziei.

Respectarea acestor principii este asigurata prin aplicarea urmatoarelor reguli privind metoda adecvata de organizarea circuitului lucrarilor in cadrul institutiei:

functionarul de la registratura urmeaza sa trimita lucrarea direct compartimentului de specialitate in a carui competenta intra rezolvarea problemei. Acest functionar urmeaza sa aiba o temeinica pregatire profesionala, pentru ca in timp util sa inregistreze, sa inteleaga de competenta cui revine rezolvarea problemei si sa le dirijeze catre compartimentele specializate (in tabelul nr. 2 sunt prezentate principale documente si timpul in care acestea sunt inregistrate si dirijate de catre functionarul biroului consultanta-secretariat din cadrul Directiei impozite si taxe locale, Primaria Botosani).

Conducatorului institutiei i se inaiteaza numai lucrarile care sunt de competenta sa exclusiva, de exemplu reclamatii referitoare la activitatea instiuttiei, reclamatii privind deciziile functionarilor care ii sunt direct subordonati, materialele considerate de importanta exceptionala etc. Asemenea lucrari trebuie sa ajunga la compatimentele de specialitate numai prin conducatorul institutiei, pentru ca acesta sa aiba posibilitatea de a controla circuitul lor si sa decida in ce sens urmeaza a fi rezolvate

pregatirea meterialelor necesare pentru solutionarea cazurilor revine exclusiv functionarului caruia lucrarea a fost repartizata de seful compartimentului respectiv. Rl semneaza corespondenta si organizeaza colectarea referatelor si avizelor necesare

in cazurile complexe, functionarul se consulta cu seful sau direct

daca solutionarea lucrarii nu poate fi efectuata de functionarul care a pregatit rezolvarea ei, decizia este luata de seful sau direct. O alta metoda de luare a deciziei, de exemplu atribuirea acestui drept in competenta unui functionar superior sefului direct al compartimentului in care functionarul de specialitate a studiat si pregatit lucrarea poate constitui doar o exceptie prevazuta in regulamentul de organizare si functionare al institutiei. Asemenea exceptii se pot stabili pentru cazurile a caror rezolvare sunt necesare adoptarea unor acte normative. Daca decizia pentru rezolvarea unor asemenea lucrari prezinta importanta nu numai pentru cazul respectiv, ci si pentru propuneri de lege ferenda de adoptare a unor norme juridice generale.

Ca metode de control si imbunatatire a circuitului lucrarilor se pot utiliza:

controlul de catre secretariatul din institutie asupra termenelor de rezolvare a lucrarilor. Daca situatia rezolvarii lucrarilor este tinuta de un anumit functionar, procedeul il constituie evidenta termenelor de rezolvare, indicandu-se data la care problema trebuie sa fie solutionata. Reamintirea termenelor pentru lucrarile tergiversate trebuie sa constituie o obligatie a acestui functionar

controlul efectuat de conducatorul institutiei sau de adjunctii sai asupra termenelor de solutionare a lucrarilor, in temeiul unui referat intocmit de secretariatul institutiei sau chiar direct pe materialele din dosarele respective.

Uneori activitatea instututiei este ingreunata de numarul mare al solicitantilor care cer diverse informatii de la compartimentele de specialitate privind circuitul lucrarilor si de multe ori acestia nici nu mai depun cererile pentru care au obtinut informatii. De aceea, interesul institutiei administrative impune sa se organizeze birouri specializate in domeniul informatiilor.

Este util ca orice institutie administrativa sa aplice aceste principii si reguli ale metodelor adecvate privind circuitul lucrarilor in interiorul lor.

Imi propun sa prezint in acest subcapitol principalul instrument de circulatie al informatiilor cu privirire la impozite si taxe, sistemul fiscal si procedura fiscala.

Procedura fiscala, una din procedurile sistemului fiscal, consta in elaborarea unei metodologii fiscale privind:

asezarea impozitelor si taxelor (prin constatare, calculare si stabilirea impozitelor si taxelor);

perceperea si incasarea impozitelor si taxelor (urmarirea, incasarea, intocmirea documentelor fiscale nominale - roluri si fisele platitorului - si centralizate - registrul partizi-venituri, contul debite-incasari etc.).

Tabelul nr. 2

S I T U A T I A

PRESTATIILOR IN CADRUL BIROULUI CONSULTANTA - SECRETARIAT DIN CADRUL DIRECTIEI IMPOZITE SI TAXE LOCALE

pentru luna decembrie 2000

Inregistrari

mijloace

transport

persoane

fizice si

juridice

Inregistrari

procese verbale

de amenzi

contraventionale

Inregistrari

impuneri

cladiri si

teren

personae

fizice si

juridice

Inregistrari

contracte

concesiuni,

inchiriere

(acte

aditionale)

Inregistrari,

intocmiri,

eliberari

certificate

fiscale

persoane

fizice si

juridice

Inregistrari

corespondenta

diverse

Nr.

docu-

mente

357-17/zi

657-31/zi

363-18/zi

68-3/zi

1822-87/zi

384-18/zi

Timp/

doc.

3min/doc

4min/doc

4min/doc

3min/doc

6min/doc

3min/doc

Timp

Total

Istrumen-

tare

document

1071-51/zi

2628-124/zi

1452-72/zi

204-9/zi

10932-522/zi

1152-54/zi

Corespondenta diversa se compune din urmatoarele tipuri de corespondenta:

Corespondenta judecatorie

Corespondenta interna:

Referate;

Dispozitii urmarire;

Borderouri expedieri corespondenta;

Procese verbale compensare;

Verificare gestionara;

Etc.

Constituirea resurselor financiare publice-venituri bugetare, potrivit legislatiei, se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale, fiind interzisa perceperea acestora daca nu sunt stabilite de lege.

Potrivit Constitutiei ,,cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si taxe la cheltuielile publice", iar ,,sistemul legal de impunere trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale".

Perceperea impozitelor si taxelor se realizeaza de la subiectul impozabil, reprezentat de persoana fizica sau juridica ce are in proprietate bunuri sau realizeaza venituri impozabile sau taxabile potrivit legii (care genereaza titluri de creanta fiscala).

Obiectul impozabil (materia impozabila) este bunul, venitul etc., pentru care se datoreaza impozitele directe si vanzarea, punerea in circulatie a unor bunuri, prestarea unui serviciu in cazul impozitelor indirecte.

Asezarea impozitelor si taxelor se face:

in sume absolute (ex: taxa asupra mijloacelor de transport, impozitul pe teren etc.);

in cote procentuale fixe (ex: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata etc.);

in cote procentuale pe transe de venit (ex: impozitul pe salariu, impozitul pe venitul realizat pe baza de libera initiativa, impozitul pe sumele brute obtinute de persoanele fizice (pentru dobanzi, servicii prestate si lucrari executate de acestea, pentru orice activitate desfasurata in afara unitatii la care sunt salariate).

Subiectul impozabil, reprezentat de persoana fizica sau jurdica, are la randul sau obligatia de a declara bunurile sau veniturile, de a intocmi anumite evidente, precum si dreptul de a cere inlesniri legale si de a contesta anumite operatiuni ilegale.

Stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetelor de catre persoanele fizice si juridice se face pe baza impunerii. Impunerea este un complex de masuri si operatii efectuate in baza legii, care au drept scop stabilirea impozitului ce revine in sarcina persoanei fizice sau juridice. Agentii economici persoane juridice (societati comerciale, etc.) identifica singuri obiectul impozabil, evalueaza baza de calcul si determina sumele de plata la bugetul local in cazul impozitului pe cladiri, teren, etc., situatie in care se poate considera ca avem de a face cu autoimpunere.

Impunerea care are ca rezultat final stabilirea, pe fiecare platitor in parte, a obiectului impozabil si a cuantumului impozitului datorat, trebuie consemnata in anumite documente specifice, instrumente ale acesteia.

Aceste documente imbraca diferite forme in functie de felurile impunerii (provizorie si definitiva; individuala si colectiva; directa, indirecta sau forfetara) si a metodelor practicate, de natura impozitului si a categoriei platitorilor.

Unul din instrumentele impunerii cele mai des intalnite si principalul instrument al fluxului informational specific colectarii impozitelor si taxelor locale il constituie ,,Declaratia de impunere".

Declaratia de impunere este definita ca fiind inscrisul intocmit de contribuabil in care se declara datele privitoare la veniturile sale impozabile realizate, de regula intr-un an, necesar organelor financiare pentru calcularea impozitului pe avere, succesiuni, meserii etc., dupa caz.

Declaratia de impunere reprezinta documentul prin care platitorul informeaza organul financiar din reza sa teritoriala cu privire la dobandirea obiectului impozabil si a celorlalte elemente ce se iau in seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia.

Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala.

Declaratia de impunere initiala se intocmeste si depune la organele fiscale in momentul dobandirii de cladiri, terenuri, mijloace de transport auto sau pe apa etc. Aceste declaratii cuprind, de regula, date cu privire la identificarea platitorului, numele si adresa acestuia, locul de munca, descrierea detaliata a obiectului impozabil, modul de folosinta etc.

Declaratia de impunere anuala se intocmeste de persoane care desfasoara o activitate individuala pe care o completeaza cu toate datele privind modul de realizare a venitului impozabil, cu cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii producatoare de venit, alte activitati pe care le mai desfasoara (salariat etc.), in ce masura lucreaza singur sau este ajutat si de alte persoane etc.

3. Sistemul de raportare a stadiului colectarii impozitelor si taxelor locale

Guvernul Romaniei, Prefectura Judetului Botosani emite in data de 30.01.2000 Ordinul 20 privind constituirea unui sistem de urmarire a realizarii veniturilor din impozitele si taxele colectate de Consiliul Judetean Botosani si toate Consiliile locale din judet. Acest ordin este emis in conformitate cu prevederile art.5 din Hotararea Guvernului nr.333/1999 si art.109 din Legea nr.69/1991, republicata; are in vedere scrisoarea nr.I/241 din 10.01.2000 a Ministerului Functiei Publice, Departamentul pentru Administratie Publica Locala; este dat in temeiul art.113 din Legea 69/1991, republicata, privind administratia publica locala.

Acest ordin cuprinde trei articole, care prevad:

Art.1 Consiliul Judetean Botosani, Consiliile locale municipale, orasenesti si comunale vor raporta informatiile privind incasarea taxelor si impozitelor locale, conform anexelor 1 si 2 ale acestui ordin, la Directia de coordonare a serviciilor publice descentralizate din Prefectura Botosani.

Art.2  Raportarea informatiilor cerute in anexa nr.1 se va face lunar, pana la data de 3 ale lunii pentru luna precedenta.

Informatiile cerute in anexa nr.2 se vor raporta trimestrial, pana la data de 15 ale lunii.

Art.3 Consiliul Judetean Botosani, Consiliile locale municipale, orasenesti si comunale, Directia de coordonare a serviciilor publice descentralizate din Prefectura Botosani, au obligatia ducerii la indeplinire a acestui ordin.

Asadar, Directia Economica din cadrul Primariei, ca urmare a Ordinului nr.20 din 30.01.2000 emis de Prefectul Judetului Bototani, intocmeste lunar o situatie ca in modelul din anexa nr.1 (la prezenta lucrare), parte integranta a ordinului, pe baza datelor din situatiile zilnice privind incasarile din impozite si taxe (anexa nr.3).

Anexa nr. 2 din ordin se intocmeste tot de catre Directia Economica prin serviciile sale de specialitate, trimestrial, pe baza contului de executie al bugetului local, contului de executie al fondurilor cu destinatie speciala si a altor situatii oferite de programul "VENIS" care sa permit intocmirea unor date corecte.

4. Principalele operatiuni contabile referitoare la impozitele si taxele colectate

Conturile in care se inregistreaza incasarea veniturilor din impozite si taxe locale ale Consiliilor locale (primarii) deschise al Trezoreria statului, sunt:

Contul 103 "Disponibil al bugetului local la Trezoreria statului", este un cont de activ: se debiteaza cu incasarea veniturilor prin Trezoreria statului pe baza de cont de executie a bugetului local intocmit de Trezoreria statului; se crediteaza cu platile efectuate de ordonatorii de credite finantate din bugetul local pe baza contului de executie al bugetului local intocmit de Trezoreria statului; soldul contului reprezinta disponibilul (in plus sau in minus) aflat la Trezoreria statului (ca diferenta dintre veniturile incasate si platile efectuate).

Contul 103.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local", in care se inregistreaza la sfarsitul anului bugetar excedentul bugetar al anului (veniturile sunt mai mari decat cheltuielile sau platile). Este un cont de activ se debiteaza cu excedentul bugetar al anului curent; se crediteaza tot la sfarsitul anului cu deficitul bugetar finantat din fondul de rulment; soldul contului reprezinta disponibilul din fondul de rulment.

Contul 400 "Cheltuielile bugetului local", este un cont de activ: se debiteaza cu suma platilor efectuate de ordonatorii de credite finantati din bugetul local prin Trezoreria statului pe baza contului de executie al bugetului local intocmit de Trezorerie; se crediteaza la sfarsitul anului bugetar cu suma platilor inregistrate in tot anul bugetar; nu reprezinta sold la sfarsitul anului.

Contul 402 "Cheltuieli cu destinatie speciala ale bugetului local", are acelasi continut si functie cu al contului 400, dar in ceea ce priveste platile din fonduri cu destinatie speciala.

Contul 339 "Fondul de rulment", este un cont de pasiv: in creditul contului se inregistreaza excedentul bugetar la sfarsitul anului trecut la fondul de rulment; in debitul contului se inregistreaza partea din fondul de rulment utilizata pentru acoperirea deficitului bugetar curent.

Contul 500 "Venituri curente ale bugetului local", este un cont de pasiv: in credit se inregistreaza veniturile incasate inregistrate in contul de executie al bugetului local; se debiteaza la sfarsitul anului cu totalul veniturilor incasate; nu reprezinta sold la finele anului.

Contul 502 "Venituri cu destiatie speciala ale bugetului local", este un cont de pasiv. Are acelasi continut si functie cu a contului 500 pentru destinatie speciala.

Contul 57 "Rezultatul exercitiului", este un cont bifunctional: se crediteaza cu veniturile incasate in anul bugetar; se debiteaza cu platile efectuate in anul bugetar; soldul debitor diminueaza fondul de rulment; la sfarsitul anului nu prezinta sold.

Contul 104 "Disponibil din venituri cu destinatie speciala", este un cont de activ: se debiteaza la sfarsitul anului cu axcedentul curent al bugetului fondurilor cu destinatie speciala; se crediteaza la sfarsitul anului cu soldul negativ (deficit) al fondurilor cu destinatie speciala rezultat din exercitiul curent.

Contul 338 "Excedentul veniturilor cu destinatie speciala", este un cont de pasiv: se crediteaza la sfarsitul anului cu excedentul veniturilor speciale; se debiteaza cu suma utilizata pentru acoperirea deficitului inregistrat la finele anului.

MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND OPERATIUNILE DE INCASARI SI PLATI DIN VENITURILE BUGETULUI LOCAL

La finele anului, contul 103 nu prezinta sold

Controlul intern al operatiilor privind colectarea impozitelor si taxelor

Functia de control se integreaza in notiunea de administratie si are drept scop sa verifice daca activitatea si structura Administratiei este conforma cu normele de referinta stabilite si cu misiunile administrative. Ea este mijlocul prin care se analizeaza daca organele Administratiei isi indeplinesc just sarcinile. In cazul in care se constata erori, se propun solutii de remediere a deficientelor semnalate.

O misiune a controlului consta in verificarea nemijlocita d a c a si c u m se indeplinesc deciziile Administratiei. Controlul mai urmareste c o r e c t a r e a deciziilor in caz de necesitate pentru ca ele sa fie in concordanta cu realitatile sociale in continua miscare, sau sa determine i n i t i e r e a unor decizii in scopul solutionarii problemelor care se pun necontenit organelor Administratiei. In aceasta ultima etapa controlul constituie punctul de plecare in procesul decizional. Astfel, o alta misiune a controlului consta in a colabora la procesul decizional.

In acelasi timp, controlul urmareste descoperirea si scoaterea in evidenta a celor mai adecvate metode de lucru utilizate, spre a fi generalizate, precum si de a stabili cauzele care franeaza activitatea si a propune masuri pentru inlaturarea lor.

O importanta sarcina a controlului consta in a verifica daca sunt utilizate toate mijloacele juridice de care dispun organele Adminstratiei, pentru infaptuirea functiilor lor organizatorice, si daca sarcinile primite sunt indeplinite intr-un cadru democratic. In sens larg, prin control se urmareste a se verifica daca sarcinile sunt indeplinite din punct de vedere cantitativ in report cu volumul resurselor consumate pentru realizarea lor si daca legalitatea a fost asigurata.

Scopul controlului mai consta in a cunoaste precis calitatea personalului administrativ, in vederea aprecierii judicioase a posibilitatilor acestuia, a stimula activitatea ce se realizeaza, a contribui la o optima repartizare in activitati a functionarilor. In temeiul constatarilor controlului, conducerea poate proceda la o alta organizare a activitatii sau sa promoveze elementele de valoare si sa ia masuri adecvate fata de de aceia care nu-si indeplinesc sarcinile de seviciu.

Dar controlul poate constitui fundamentarea reorganizarii nu numai a activitatii, ci si a structurii administratiei, fiindca formele de organizare variaza in raport de dezvoltarea sociala si de adaptarea aparatului administrativ la indeplinirea sarcinilor sporite ce-i revin. Efectuarea controlului constituie un prilej de verificari daca activitatea si structura administratiei sunt rationale si eficiente in scopul indeplinirii sarcinilor primite sau daca urmeaza a fi imbunatatita. Natura controlului consta in permanenta confruntare a administratiei, asa cum este, cum a fost sau cum va fi, cu ceea ce trebuie, ceea ce trebuia sau ceea ce va trebui sa fie.

CERINTELE CONTROLULUI EFICIENT IN PROCESUL DE COLECTERE A IMPOZITELOR SI TEXELOR LOCALE

Pentru ca activitatea de control sa-si atinga scopul, ea urmeaza sa satisfaca urmatoarele cerinte principale:

a). Sa fie infaptuita, pe cat posibil, de insisi conducatorii institutiei sau compartimentelor administrative, deoarece functia controlului este inseparabila de functia de conducere;

b). Controlul trebuie efectuat in mod operativ, la locul realizarii activitatii (colectarea impozitelor si taxelor), spre a putea verifica modul de lucru si rezultatele concrete ale activitatii;

c). Functia de control sa fie realizata de un personal, temeinic pregatit profesional, care sa analizeze in mod judicios aspectele principale pozitive si negative ale activitatii verificate, propunand solutii privind modul in care ar putea si ar trebui sa fie infaptuita actiunea cu resursele existente;

d). Eficienta controlului depinde de regularitatea lui, de caracterul sau sistematic. Daca verificarea activitatii se efectueza, in mod sistematic, conducerea poate lua masuri inainte ca deficientele sa se amplifice, generand efecte negative. Astfel, conducatorul previne erorile prin indrumari concrete date in procesul activitatii practice;

e). Organul care efectueaza controlul nu se poate limita la simple constatari, fara a propune solutii de indreptare a situatiei cand descopera deficiente. Functia de control trebuie sa contribuie practic la rezolvarea problemelor in activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, deoarece misiunea sa se impleteste cu actiunea de organizare a executarii sarcinilor;

f). Controlul trebuie sa aiba un caracter principal, sa urmareasca exclusiv satisfacerea intereselor generale (ale personalului administratiei si ale contribuabililor), sa fie afectuat in mod temeinic, sa fie impartial, sa reflecte situatia asa cum este in realitate, fara a o deforma, sa fie complet, semnaland atat aspectele pozitive ale activitatii de colectare a impozitelor si texelor, cat si pe cele negative;

g). Controlul urmeaza sa cuprinda nu numai compartimentele unde, in trecut, s-au semnalat lipsuri, ci toate compartimentele de activitate, indiferent de rezultatele obtinute mai inainte. Desigur ca atentia conducerii trebuie sa se indrepte spre compartimentele neeficiente, dar aceasta nu inseamna neglijarea celorlalte, care, in lipsa unei verificari a activitatii lor, pot face erori;

h). Controlul trebuie efectuat in mod organizat. Inainte de inceperea controlului este necesar sa se examineze materialele referitoare la activitatea compartimentului ce urmeaza a fi verificata (procese-verbale de analiza activitatii, rapoarte informative, reclamatii, sesizari, dari de seama statistice, procese-verbale ale verificarilor anterioare etc.), precum si studierea actelor normative, inclusiv instructiunile de aplicare a lor. Acest studiu are ca scop documentarea asupra problemelor specifice compartimentului, rezultatelor activitatii din trecut, deficientele constatate si masurile luate de organul de control anterior, dispozitiile date intre timp. In temeiul acestei documentari se intocmeste planul operativ de control pentru fiecare compartiment in parte, in care se stabileste, pe langa misiunile cu carecter general, aspectele specifice, perioada ce urmeaza a fi controlata, modalitatile, durata verificarii.


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiPROCEDURA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Natura normelor procedurale aplicabile
BIROCRATIA ADMINISTRATIVA
PROCEDURA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
FORTA JURIDICA A ACTELOR ADMINISTRATIVE Actul administrativ l-am definit ca forma juridica principala de activitate a administratiei publice
Notiunea de decizie administrativa
INEXISTENTA ACTELOR ADMINISTRATIVE
FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE IN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
STRUCTURA EXTERNA A AUTORITATILOR ADMINISTRATIEITermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu