Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Promovarea functionarilor publici si avansarea gradelor de salarizare

Promovarea functionarilor publici si avansarea gradelor de salarizare
Promovarea functionarilor publici si avansarea gradelor de salarizare

Cariera functionarului public are o structura proprie, fiind organizata pe grade, clase, trepte.Aceasta structura este prezentata in Legea 188/1999, preivind Statutul functionarilor publici, in capitolul 2 intitulat Categorii statutare de functionari publici si clasificarea functiilor publice, sectiunea a II-a, Structura carierei functionarilor publici:grade, clase, trepte.Nivelul studiilor functionarului este definitivat in stabilirea categoriei sale, si anume[1]:

Categoria A - solicitantii sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau cu o diploma echivalenta cu aceasta.

Categoria B - solicitantii supusi definitivarii trebuie sa fi urmat studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma.Categoria C - absolventi cu studii medii, liceale sau post-liceale, cu diploma.

Nivelul studiilor functionarului public determina si activitatile pe care le poate defasura acesta, astfel functionarii publici din categoria A pot sa desfasoare activitati de aplicare si executarea a legilor de control, consiliere, coordonare, conducere, elaborare de reglementari, luare a deciziilor sau alte activitati care necesita cunostinte superioare de specialitate.

Functionarii publici din categoria B efectueaza activitati de aplicare si executare a legilor, studii, indrumare, elaborare a unor proiecte de reglementari, lucrari pregatitoare pentru luarea deciziilor, unele activitati de conducere precum si alte activitati care necesita pregatire superioara de scurta durata.

Functionarii publici din categoria C efectueaza activitati de aplicare si executare a legilor si a altor reglementari,activitati de birou sau de control care necesita o cultura generala medie si cunostinte tehnice sau profesionale de nivel mediu.

Aceasta ierarhizare a categoriilor functionarilor publici conform studiilor,determina si domeniul activitatilor pe care le pot desfasura.Se stabileste astfel un sistem piramidal,in cadrul caruia fiecare functionar public ocupa un loc si are competente corespunzatoare nivelului sau de pregatire.Fiecare dintre cele trei categorii ale functiei publice, categoriile A, B, C, integreaza doua grade.Gradul [2]este o etapa in cariera functionarului public.Fiecare grad se imparte in trei clase de functionari publici definitivi.Structura ierarhica a claselor este: clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I, ca nivel maxim.Fiecare clasa se imparte in trei trepte.Structura ierarhica a treptelor este: treapta a 3-a, treapta a 2-a, treapta 1, ca nivel maxim.Fiecare treapta corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare.

Functionarul public isi pastreaza gradul, clasa si treapta avute si atunci cand nu mai detine functia publica din motive neimputabile acestuia.In acest caz, Agentia Nationala a Functionarilor Publici il incadreaza in alta functie publica, in limita posturilor disponibile si potrivit pregatirii profesionale.Functionarii care nu pot fi incadrati in alta functie publica beneficiaza de masuri de protectie sociala.

Categoriile, gradele, clasele si treptele carierei functionarului public, din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici sunt prezentate in tabelul nr. 9.

Table nr. 9 - Categoriile, gradele, clasele si treptele carierei functionarului public

Categorii

Grade

Clase

Clase

Clase

Trepte

Trepte

Trepte

A

a-1

2 1

2 1

2 1

a-2

2 1

2 1

2 1B

b-1

2 1

2 1

2 1

b-2

2 1

2 1

2 1

C

c-1

2 1

2 1

2 1

c-2

2 1

2 1

2 1

Sursa: Armenia Androniceanu "Noutati in managementul public", Editura "Universitara", Bucuresti, 2004

Evaluarea[3] activitatii functionarilor publici se face in scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor profesionale individuale si respective al acordarii calificativelor anuale, acordate de catre conducatorii compartimentelor, pe baza unei Metodologii, stabilita prin hotarare de Guvern, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Aceasta din urma cerinta este necesara in cariera profesionala a unui functionar public, pentru a beneficia de dreptul de a promova in functia publica si de a avansa in gradele de salarizare.In fapt promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.

De asemenea, procedura de evaluare mai are drept scop si retogradarea in gradele de salarizare si a eliberarii din functia public.

In urma evaluarii performantelor profesionale individuale functionarului i se acorda anual unul din calificativele: "exceptional", "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "nesatisfacator".

Avansarea[4] in treapta urmatoare se face in cadrul aceluiasi grad si al aceleiasi clase.Avansarea in treapta se face anual si produce efecte pentru toti functionarii publici care au obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale calificativul "bun".

Avansarea cu o treapta in clasa urmatoare se face in cadrul aceluiasi grad de la treapta 1 a unei clase la treapta a 3-a a clasei imediat superioare.

Avansarea cu o treapta in gradul urmator se face in cadrul aceleiasi categorii, de la treapta 1 a ultimei clase a unui grad la treapta a 3-a a primei clase a gradului imediat superior.Pot beneficia de avansarea in grad numai functionarii publici inscrisi in tabelul de avansari in grad, care se intocmeste si se completeaza anul in cadrul fiecarei institutii publice.Pentru a fi inscrisi in acest tabel, functionarii publici trebui sa fi obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale, in ultimii doi ani consecutivi, calificativul "exceptional".Functionarii publici pot participa la concursul pentru promovarea intr-o functie de executie din gradul profesional principal daca are o vechime minima de 3 ani in functia de asistent si in ultimii 2 ani a obtinut, la evaluarea performantelor profesionale, cel putin calificativul "foarte bine" si indeplinesc cerintele specifice prevazute in fisa postului.De asemenea, ei pot participa la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de conducere daca au absolvit programe de formare specializata si perfectionare in administratia publica, organizate de catre Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, sau de alte institutii specializate, in tara ori in strainatate, a fost numit intr-o functie publica din clasa I si indeplinesc cerintele specifice prevazute in fisa postului.

Pentru ocuparea unor functii publice de conducere, legea prevede si indeplinirea conditiei de vechime de minimum 2 ani pentru functiile publice de sef birou, sef serviciu si secretar al comunei sau de minimum 5 ani pentru functiile de conducere de director general adjunct,director si director adjunct din aparatul ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei centrale ori de director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor deconcentrate si in aparatul autoritatilor administratiei publice locale.

Dobandirea unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care functionarul public isi desfasoara activitatea, confera acestuia dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante intr-o clasa superioara celei in care este incadrat.

De precizat este si faptul ca numarul maxim de titulari pentru fiecare grad, in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul fiecarei autoritati sau institutii se stabileste prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, a consiliului judetean sau local.

Exemplu de concurs de promovare: functionarii publici care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc prin examen, intr-o functie publica de executie, un grad profesional si o treapta de salarizare care sa le asigure acestora o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut anterior.examenul se organizeaza de autoritatea sau de institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarul public.cu cel putin 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc: componenta comisiei de examen, precum si persoana care asigura secretariatul; data sustinerii examenului; bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen; compartimentul de resurse umane are obligatia sa afiseze la sediul autoritatii sau institutiei publice, cu 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, data, ora, locul desfasurarii si bibliografia examenului.

Functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta sau o forma de invatamant superior de scurta durata, in specialitatea in care asi desfasoara activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga durata, de scurta durata sau a studiilor universitare de licenta, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 5 zile de la data afisarii.Examenul de promovare in clasa consta in 3 etape:

verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 din Ordinul nr 10.280 din 7 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici cu niel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea;

proba scrisa;

interviul.

La finalizarea examenului de promovare in clasa se intocmeste un raport final care contine modul de desfasurare a celor doua probe si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.

Promovarea functionarilor publici care au fost admisi la examenul de promovare se face prin transformarea postului pe care sunt incadrati intr-un post de nivel superior, corespunzator studiilor absolvite.In vederea transformarii postului autoritatea sau institutia publica are obligatia sa transmita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici:

solicitarea de transformare a postului, cu indicarea denumirii, a clasei si a gradului profesional al functiei publice detinute de functionarul public si al functiei publice pe care urmeaza a fi promovat, precum si salariul stabilit de art. 9 din Ordonanta nr.9 din 30 ianuarie 2008 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici;

o copie a diplomei de absolvire sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste abolvirea unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata de catre functionarul public declarat "admis" la examenul de promovare in clasa;

o copie a fisei postului a functionarului public declarat "admis" la examenul de promovare in clasa;

raportul final al examenului de promovare in clasa a functionarului public, in original.

Dupa primirea avizului de transformare a posturilor, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite in termen de 5 zile lucratoare, actul administrativ de numire in functia publica.Boiana Augusta Berchi ,''Cartea functionarului public'',Editura'' Teora'',2000

Armenia Androniceanu "Noutati in managementul public", Editura "Universitara", Bucuresti, 2004

Corneliu Manda "Drept administrativ-Tratat elementar", Editia a III-a, revazuta si adaugita, Editura "LuminaLex", Bucuresti,2005

Armenia Androniceanu "Noutati in managementul public", Editura "Universitara", Bucuresti, 2004Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea personajelor negative din basmul
Dialogul- mijloc de caracterizare a personajelor - d-l goe, de i. l. caragiale

Tehnica si mecanica

Centru de inertie(mecanica) Centre de masa
Reprezentarea si cotarea filetelor
Organe de masini - cuplaje mecanice, cuplaje permanente mobile elastice

Economie

Operatiunea de creditare a agentilor economici
Analiza din punct de vedere politic a companiei continental airlines
Operatiunile efectuate de institutiile de credit pe piata monetara - politica monetara obiective, strategii, instrumente, operatiuni

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiBugetul local - principala forma de finantare a administratiilor locale
ADMINISTRATIA CENTRALA DE SPECIALITATE
Notiunea de autoritati ale administratiei publice locale
Notiunea de decizie administrativa
FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE IN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
Notiunea de "autoritati ale administratiei publice"
APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE SI DESCENTRALIZARII ADMINISTRATIVE IN CAZUL SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT IN COMUN AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EVALUAREA ACTIVELOR STATULUITermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu