Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Regimul juridic general al autorizațiilor de urbanism

Regimul juridic general al autorizațiilor de urbanism


Regimul juridic general al autorizațiilor de urbanism

Realizarea regulilor de urbanism reprezinta un proces complex, cu obiective si finalitati specifice, care presupune parcurgerea mai multor etape, de la elaborarea si consacrarea lor in documentatiile (planuri si regulamente) de urbanism, la stabilirea consecintelor de ordin tehnic si pana la afectarea definitiva a spatiului urban conform prescriptiilor acestora.[1] In acest sens, intervine si o serie de instrumente juridico-administrative de control prealabil al respectarii cerintelor de mediu, de urbanism si amenajare a teritoriului - avize conforme, certificatul de urbanism si autorizatiile de construire - precum si raspunderea contraventionala, penala ori civila, pentru nerespectarea servitutilor de urbanism si/sau a regimului special al acestor autorizatii.

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii reprezinta procedura de exercitare a autoritatii de catre administratia publica judeteana, municipala, oraseneasca, respectiv comunala sau, dupa caz și prin excepție, de catre autoritatea administratiei publice centrale competenta, cu privire la punerea in aplicare a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii, care se constituie in temei juridic al dezvoltarii durabile si urbanistice locale. Referindu-se, intr-un caz in speta, la constitutionalitatea prevederilor unui articol din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, Curtea Constitutionala remarca faptul ca acest act normativ "reglementeaza conditiile in care trebuie sa aiba loc executarea lucrarilor de constructii, stabilind in sarcina detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - anumite obligatii ce deriva din necesitatea protejarii interesului general pe care sistematizarea si amenajarea teritoriului, precum si securitatea si siguranta in constructii il reprezinta. Ca atare, potrivit acestei legi, constructiile, industriale, agricole sau de alta natura se pot realiza numai in baza autorizatiei de construire, ce reprezinta actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea si executarea constructiilorˮ.Autorizatiile administrative (in sens larg): certificatul de urbanism si autorizatia de construire, la care se adauga o serie de avize obligatorii, constituie prima sanctiune administrativa a regulilor de urbanism, pe aceasta cale, terenurile vizate transformandu-se intr-un element de constructie exploatat oficial. Ele dau expresie operaționala principiului general conform caruia, orice ocupare a solului care presupune aplicarea unei reguli de urbanism trebuie supusa autorizarii. Procedura de autorizare administrativ-urbanistica presupune derularea mai multor faze succesive, finalizate prin elaborarea si emiterea unor acte administrative cu finalitati si functii proprii: certificatul de urbanism, respectiv autorizatia de construire.

Particularitatile acestora, de acte administrative de urbanism, isi pun amprenta asupra statutului lor juridic general, in special in privinta stabilirii genului proxim si a sublinierii diferentelor specifice. In orice caz, asa cum s-a aratat in jurisprudenta, dispozitiile legale in materie releva ca "activitatea de construire este supusa regimului de autorizare, care este de ordine publica. Acest regim impune, in mod distinct, parcurgerea succesiva a procedurii de autorizare si, subsecvent, a celei de punere in opera a constructieiˮ.

1.1. Principiile autorizarii de urbanism.

Regimul legal al autorizarii lucrarilor de constructii este dominat de o serie de principii, ce se degaja din legislatia in vigoare in materie si confera unitate, coerenta si finalitati specifice reglementarilor in domeniu.

1.1.1. Autonomia locala. Descentralizare și parteneriat.

In domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii principiul autonomiei locale se exprima prin descentralizarea atributiilor si se asigura prin acordarea de competente de autorizare sporite unitatilor administrativ-teritoriale de baza, respectiv comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti.

In vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica in domeniul autorizarii, inclusiv la nivelurile administratiei publice locale care nu isi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local, potrivit prevederilor legii se instituie, pe intreg parcursul procedurii de autorizare, un parteneriat tehnic intre consiliile judetene - prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora - si autoritatile administratiei publice locale (comune, orase, municipii, dupa caz) care nu dispun de competenta tehnica pe plan local.

1.1.2. Obligativitatea publicitații autorizarii executarii lucrarilor de construcții.

Protejarea interesului public pe care il reprezinta urbanismul determina caracterul obligatoriu al autorizarii prealabile a lucrarilor de constructii, exprimat legislativ in art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, astfel: "Executarea lucrarilor de constructie este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire ()ˮ.

1.1.3. Transparența procesului de autorizare.

Transparenta procesului de autorizare - atat la nivelul certificatului de urbanism, cat si al autorizatiei de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului solicitantilor la informatii privind emiterea acestora.

In situatia in care autoritatea pentru protectia mediului competenta a stabilit parcurgerea procedurii de evaluare a impactului investitiei asupra mediului, publicul are dreptul de a fi informat si de a participa efectiv si din timp la procedura de autorizare, de a se documenta si de a transmite comentarii si opinii autoritatilor administratiei publice competente, inaintea luarii unei decizii finale asupra cererii pentru emiterea autorizatiei de construire aferenta investitiei. Informarea si consultarea publicului se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

1.1.4. Asigurarea disciplinei autorizarii și executarii lucrarilor de construcții.

Respectarea prevederilor legale privind disciplina in procedura autorizarii, precum si in aplicarea in executie a prevederilor autorizatiilor, in toate fazele, are efecte in plan social, nerespectarea acestora fiind sanctionata in condițiile legii.

Potrivit legii, disciplina autorizarii si executiei constructiilor se asigura:

a) la nivelul administratiei publice locale prin: individualizarea raspunderii personalului cu atributii tehnice in administratia publica locala, intarirea rolului institutiei arhitectului-sef, la toate nivelurile unitatilor administrativ-teritoriale, precum si prin stabilirea competentelor de control ale organelor cu atributii din cadrul aparatului propriu al administratiei publice judetene si locale;

b) la nivelul administratiei publice centrale competente, in situațiile și conditiile legii, prin individualizarea raspunderii personalului propriu cu atributii tehnice in domeniul autorizarii;

c) la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., in toate fazele autorizarii si executarii lucrarilor.

1.1.5. Celeritatea autorizarii executarii lucrarilor de construcții.

Desfasurarea cu celeritate a procedurii de autorizare, cu respectarea stricta a exigentelor asigurarii legalitatii este asigurata prin stabilirea unor termene de eliberare a autorizatiilor de urbanism si a sanctiunilor corespunzatoare pentru cazurile nerespectarii lor, precum si prin instituirea unor reguli prevazute in scopul simplificarii procedurii de emitere.

Prevederile legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare, in raport cu interesele si protectia solicitantului, urmaresc:

a) reducerea numarului formularelor si adecvarea continutului acestora, corespunzator exigentelor specifice procedurii de autorizare si de executie a lucrarilor de constructii, in corelare cu operatiunile statistice necesare fundamentarii politicilor locale, regionale si nationale de dezvoltare urbanistica;


b) emiterea avizelor/acordurilor pentru utilitati urbane - servicii tehnico-edilitare si de gospodarie comunala precum si cele pentru confirmarea asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, direct de catre furnizorii/administratorii acestora, in baza reglementarilor legale in vigoare specifice activitatii fiecarui emitent;

c) simplificarea continutului documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) si g) - h) din Legea nr. 50/1991, conform prevederilor cuprinse in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale și locuinței nr. 839/2009.

1.2. Atribuțiile principale ale structurilor de specialitate.

Potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din lege, structurile de specialitate constituite in cadrul aparatului propriu al emitentilor certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare, au urmatoarele atributii principale:

a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, respectiv avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;

b) organizarea activitatii de autorizare in vederea satisfacerii cerintei de simplificare a accesului cetateanului la actul de autoritate al autoritatii administratiei publice prin organizarea procedurii de intocmire, emitere și eliberare a autorizatiilor de construire/desfiintare;

c) organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina in constructii

Prin excepție, in condițiile art. 45 alin. (3) - (4) din lege, structurile de specialitate constituite in cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism si documentatiile pentru emiterea autorizatiilor de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor, oraselor si municipiilor care nu au constituite inca sau care, din cauza lipsei de specialisti, nu pot constitui structuri de specialitate, in conditiile legii, la cererea acestora.

1.3. Competențele de emitere a autorizațiilor de urbanism.

Potrivit art. 4 raportat la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, certificatele de urbanism și autorizatiile de construire se emit de catre presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor definite la art. 3, dupa cum urmeaza:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrarile care se executa:

pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale;

in extravilanul comunelor ale caror primarii nu au organizate structuri de specialitate;

b) de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa:

pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele din extravilan;

la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b);

lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari pentru strazile care sunt in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti;

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. c), inclusiv bransamente si racorduri aferente retelelor edilitare;

e) de primarii oraselor si comunelor pentru lucrarile care se executa:

in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, in conditiile art. 10 lit. a) si ale art. 45 alin. (4) si cu avizul arhitectului-sef al judetului.

Pentru lucrarile care se realizeaza pe amplasamente ce depasesc limitele judetului, respectiv ale municipiului Bucuresti, in vederea armonizarii conditiilor de autorizare pentru intreaga investitie, autoritatea administratiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator in baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire - pentru lucrarile amplasate in unitatile administrativ-teritoriale din aria lor de competenta - care iși vor produce efectele de la data intrarii in vigoare a ultimei autorizatii de construire emise in conditiile legii.

Prin exceptie:

in temeiul art. 4 alin. (5) din lege, pentru lucrarile de foraje si prospectiuni submarine, precum si de construire a retelelor submarine de transport energetic si de comunicatii, amplasate in marea teritoriala, zona contigua sau zona economica exclusiva a Marii Negre, dupa caz, autorizatia de construire se emite de catre autoritatea administratiei publice centrale competenta

de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) și in temeiul art. 45 alin. (31) din Legea nr. 50/1991, presedintii consiliilor judetene pot emite autorizatii de construire pentru lucrari din aria de competenta a primarilor comunelor si oraselor care inca nu au constituite structurile de specialitate, pe termen limitat, la solicitarea acestora

de la prevederile art. 4 și in temeiul art. 43 lit. a) din lege, autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu caracter militar se face de catre ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate, in baza unor proceduri stabilita impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

de la prevederile art. 4 și in temeiul art. 43 lit. b) din lege, autorizarea executarii lucrarilor de constructii aferente infrastructurii de transport rutier de interes national se face de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin directia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.Pentru problematica generala a regulilor de urbanism, a se vedea: M. Dutu, Dreptul urbanismului, Ed. Ec., Bucuresti, 1998, p. 57-106; Pierre Soler-Couteaux, Droit de l urbanisme, Dallox, Paris, 1996, p. 45-68.

Decizia nr. 846 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, in M. Of. nr. 790 din 21 noiembrie 2007.

Curtea de Apel Bacau, Sectia civila, decizia nr. 607 din 6 iunie 1994 (republicata).

Problema semnificatiilor principiului autonomiei locale in materia emiterii autorizatiilor de construire a fost reievata in cadrul solutionarii unei exceptii de neconstitutionalitate vizand art. 48 lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice care, prin scoaterea din competenta primarilor - autoritati executive - a atributiei de a elibera autorizatii de construire sau de desfiintare "pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in zonele construite protejate' si includerea acestei atributii in competenta consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti - autoritati colegiale, deliberative - ar incalca principiul autonomiei locale prevazut de art. 120 alin. 1 din Constitutie. Respingand aceasta teza, Curtea Constitutionala a considerat ca textul de lege criticat este in deplina concordanta cu dispozitiile legii fundamentale si cele ale art. 4 pct 1 din Carta Europeana a Autonomiei Locale, potrivit carora "competentele de baza ale autoritatilor administrative publice locale sunt prevazute de Constitutie sau de lege. Totusi, aceasta dispozitie nu impiedica atribuirea unor competente autoritatilor administrative publice locale, in scopuri precise si in conformitate cu legea. In acest context, "Legiuitorul a apreciat ca autorizatiile de construire sau desfiintare pentru monumente istorice si pentru imobile aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in zonele de construire protejate sa fie eliberate de autoritati deliberative - consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti - tinand seama de semnificatia acestor lucrari, prin raportarea la interesul general al societatii, scotandu-le din sfera competentei primarilor - in calitate de autoritati executive, avand un caracter unipersonal, fara ca prin aceasta sa fie infrant vreun principiu de ordin constitutional. Art. 48 lit. d) din Legea nr. 422/2001 are un caracter special fata de art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care constituie sediul materiei privind competenta de a emite diferentiat autorizatii de construire de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, putand sa cuprinda dispozitii derogatorii fata de acesta din urma.' (Decizia nr. 822 din 7 iulie 2008, in M. Of. nr. 593/07.08.2008).

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.