Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie
STUDIU PEDOLOGIC SPECIAL PENTRU EVALUAREA TERENULUI PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL

STUDIU PEDOLOGIC SPECIAL PENTRU EVALUAREA TERENULUI PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOLOFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE

HUNEDOARA DEVA

STUDIU PEDOLOGIC SPECIAL

PENTRUEVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI

PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL

Obiectiv :  ALIMENTAREA CU APA POTABILA

IN SISTEM CENTRALIZAT AL SATELOR

: SOIMUS, BALATA, BOHOLT, BEJAN,

PAULIS, CHISCADAGA

Comuna : soimus

Judetul : HUNEDOARA

Beneficiar : consiliul local al comunei soimus

Proiectant : S.C. CASADEVA S.R.L.

I. DATE GENERALE

Studiul executat urmareste incadrarea in clase de calitate a suprafetei, de 2100 m2, propusa pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol

Lucrarea asigura baza de date pedologice necesare la incadrarea in clase de calitate al terenului propus pentru scoaterea din circuitul agricol.

Conform certificatului de urbanism, nr.111din 06.07.2006, eliberat de catre Consiliul Judetean Hunedoara, terenul propus pentru scoaterea din circuitul agricol este necesar pentru obiectivul : ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SISTEM CENTRALIZAT AL SATELOR : SOIMUS, BALATA, BOHOLT, BEJAN, PAULIS, CHISCADAGA.

Conform proiectului se solicita teren agricol extravilan pentru obiectivele :

Nr.

crt

Denumirea obiectivului

Suprafata solicitata pentru

scoaterea definitiva  - m2 -

Statie repompare Soimus

100

Amplasare rezervoare

2 x 1000 m2

1.620

Drum de acces la sta%ie pompe

380

TOTAL

2.100

Din punct de vedere fizico-geografic obiectivul de investitii este amplasat in Culoarul Muresului, respectiv in sectorul de ingustare Soimus, care delimiteaza depresiunea Cerna – Strei de depresiunea Ilia.

Administrativ terenul solicitat pentru amenajarea obiectivului de investitii apartine la teritoriul cadastral al comunei Soimus, satul Soimus.

Beneficiarul lucrarii Consiliul Local Soimus a obtinut terenul necesar pentru executarea lucrarii de alimentare cu apa prin cumparare.

Baza topografica, “ Plan de situatie statie repompare „ - sc. 1/500 „ si „ Plan de situatie amplasare rezervor 2 x 1000 m3 – sc. 1/500 „ necesara la intocmirea studiului a fost asigurata de catre beneficiar.

Lucrarea a fost executata, in luna aprilie 2007, pe baza comenzii nr. 1645/17.04.2007.

II .CONDITIILE NATURALE

1. Relieful. Terenul propus pentru scoaterea din circuitul agricol este situat pe doua forme de relief:

a) lunca Muresului pe care urmeaza sa fie amplasata statia de repompare si drum de acces. Terenul propus pentru amplasarea statiei este situat in sectorul de lunca inundabila corespunzator zonei joase preterasice. In sectorul mentionat Lunca Muresului este usor parazitata de conuL de dejectie al vaii Soimusului.

b) versant (DL ABLAJ) Versantul pe care este propusa amplasarea rezervoarelor corespunde pintenului deluros, care determina ingustarea Culoarului Muresului. In zona de ingustare Lunca Muresului a fost distrusa in totalitate prin eroziunea laterala exercitata de Valea Muresului.

In zona de versant se semnaleaza prezenta unui mic fragment de terasa format in roca. Expozitia versantului este spre Vest. Aspectul morfologic al versantului este foarte neuniform din cauza prezentei eroziunii de adancime si al modului de utilizare a terenului.

In sectorul propus pentru amplasarea rezervoarelor de apa panta versantului are valori cuprinse intre 18 – 200, fapt care a favorizat eroziunea de suprafata si de adancime.

2. Geologia – litologia. Varsta depozitelor parentale se diferentiaza in functie de forma de relief, astfel :

a) in lunca depozitele sunt de varsta holocena, fiind reprezentate prin aluviuni si proluvii. Terenul propus pentru amplasarea statiei de pompare fiind amplasat in sectorul de lunca joasa preterasica in constitutia materialelor parentale predomina depozitele cu compozitie granulometrica fina.

Zona de versant este alcatuita din formatiuni de varsta tortoniana, corespunzatoare stratelor de Deva, reprezentate prin alternanta de gresii, nisipuri grosiere, gresii marnoase si tufuri. Depozitele parentale din aceasta zona au determinat prezenta solurilor cu volum edafic util redus pentru plante.

3. Clima. Caracterizarea climatica a perimetrului studiat s-a facut pe baza datelor extrase din lucrarea „ Clima Romaniei”. Datele climatice folosite corespund inregistrarilor efectuate la statia meteorologica Deva.

Temperatura medie anuala a aerului are valori cuprinse intre 9,80 - 100 , iar mediea anuala a precipitatiilor oscileaza in jurul valorii de 580 mm.

Directia dominantǎ a vantului este din Vest. Zona studiata este moderat afectata de procesele de poluare cu pulberi fine rezultate din activitatea C.T.E. Mintia si fabrica de ciment si var Chiscadaga. Deasemenea Lunca Muresului este afectata de suspensiile solide provenite din halda de steril de flotatie si din halda de cenuse de termocentrala. Ambele surse de poluare sunt situate in Lunca Muresului.

4. Hidrografia – hidrologia. Din punct de vedere hidrografic zona studiata apartine la bazinul Muresului.

Adancimea apei freatice oscileaza in functie de forma de relief, astfel:

a) in zona de versant apa freatica fiind situata la adancimea de peste 10 m nu afecteaza profilul de sol.

b) in zona de lunca apa freatica este situata la adancimi cuprinse intre 2 – 2,5 m, fapt pentru care afecteaza profilul de sol, determinand prezenta proceselor de hidromorfism.

Nivelul freatic din sectorul de lunca studiat este intens afectat de nivelul Muresului. Datorita barajului de la Mintia se inregistreaza cresterea nivelului in albia Muresului, fenomenul fiind favorizat de colmatarea albiei cu aluviuni. Nivelul freatic din sectorul de lunca este usor afectat si de infiltratiile laterale din Valea soimusului, cauzata de fenomenul de remu din perioadele cu debite mari inregistrate pe Mures.

Sectorul de lunca studiat este afectat de inundatiile determinate de raul Mures, care in ultima perioada sunt destul de frecvente.

5. Vegetatia. Din punct de vedere al vegetatiei perimetului studiat se incadreaza in zona padurilor de foioase, subzona gorunului. In vegetatia spontana din luna Muresului se semnaleaza prezenta speciilor hidrofile ( Ranunculus sp., Carex sp., Juncus sp., Typha).

Modul de folosinta actuala a terenului este arabil ( in zona statiei de repompare) si pasune ( in zona rezervoarelor).

6. Invelisul de sol. Pentru identificarea si caracterizarea solurilor, din parcelele propuse pentru scoaterea din circuitul agricol, s-au executat 2 profile de sol si s-au recoltat 6 probe pentru analizele de laborator.

Identificarea si caracterizarea solurilor s-a executat conform criteriilor din “ Sistemul roman de taxonomie a solurilor” – I.C.P.A. Bucuresti – -editia 2003.

Din punct de vedere genetic solurile delimitate in perimetrele studiate apartine la :

A. Clasa protisoluri - care cuprinde solurile cu orizont slab dezvoltat fara de alte orizonturi sau proprietati diagnostice.

Tipul aluviosoluri In cadrul acestui tip sunt cuprinse solurile formate pe materiale fluvice a caror grosime este de 50 cm. Solurile cuprinse la tipul aluviosol se caracterizeaza prin prezenta unui orizont Ao slab dezvoltat.

Subtipul proxicalcaric – gleic - se caracterizeaza prin prezenta carbonatilor de la suprafata si a proceselor de gleizare de la adancimea de 50 cm. Solul este situat intr-o zona joasa din cadrul luncii inundabile.

B.. Clasa cambisoluri (US.2) - Solurile cuprinse in acesta clasa se caracterizeaza prin prezenta orizontului diagnostic (Bv (cambic) format prin alterarea in situ a materialului parental.

Tipul eutricambosol Solurile acestui tip se caracterizeaza prin prezenta orizonturilor diagnostice Ao si Bv, care au gradul de saturatie in baze mai mare de 53%.

Subtipul pelic - se caracterizeaza prin continutul ridicat de argila, grad avansat de tasare, crapaturi adanci, in stare uscata devine foarte dur. Solul fiind situat pe panta accentuata este afectat de eroziunea de suprafata moderata.

Carbonatarea secundara este determinata de scurgerile superficiale din partea superioara a versantului.

Caracterizarea morfologica si fizico-chimica a solurilor delimitate in zona studiata se prezinta in fisele unitatilor de sol anexate.

UNITATEA DE SOL NR. 1

Denumirea US: ALUVIOSOL proxicalcaric, gleic, gleizat moderat, lut nisipos/lut nisipo-argilos, pe depozite aluviale, inundabil

Suprafata __480__ mp, reprezinta _22,86 % din suprafata cartata

Unitatea de sol se situeaza pe : lunca – zona preterasica

Cu roca mama constituita din : depozite aluviale fine

Si apa freatica la 2 - 2,5 m

Profilul reprezentativ nr: 2 se situeaza

Si prezinta urmatoarele caractere morfologice:

Ap  0 – 20 cm - Brun deschis, poliedric angular mic, slab structurat, efervescenta evidenta, poros, moderat compact, textura lut nisipoasa.

Ao 20 – 51 cm - Brun deschis , poliedric angular mic, slab structurat, efervescenta evidenta, poros, compact, textura lutoasa.

ACG 51 – 63 cm - Brun deschis slab galbui , poliedric angular mare, slab structurat, pete ruginii, efervescenta moderata, fin poros, compact, textura lut nisipo argiloasa.

CGo 64 - 100 cm - Galbui ruginiu, efervescenta moderata, fin poros, compact, textura lut nisipo argiloasa.

Orizont
Ap

Ao

CGo

Adancimea cm

pH in H2O

Humus (5)

Nr.total (%)

CaCO3(%)

P(ppm)extr.in:

K(ppm)extr.in:

Sol SB

me/100g SH

Ah

Al mobilT

V(%)

Schelet(%)

Fract. Ng.2-0,2mm

granul%

Nf.0,2-0,002mm

P0,02- 0,002 mm

A 0,002 mm

Textura

Orizontul Ap – are reactie moderat alcalina , continutul de carburanti are valori mijlocii, iar cel de humus este mic

Orizontul Ao – are reactie moderat alcalina , continutul de carbonati are valori mijlocii iar ce de humus este foarte mic.

Orizontul CG - are reactie moderat alcalina si continut mijlociu de CaCO3

UNITATEA DE SOL NR. 2

Denumirea US: EUTRICAMBOSOL PELIC CARBONATAT SECUNDAR , LUTARGILOS / LUTARGILOS, CU SCHELET PUTIN, PE ALTERNANTA DE GRESII CARBONATICE, NISIPURI MARNOASE, ERODAT MODERAT.

Suprafata __1.620__ mp, reprezinta _77,14 % din suprafata cartata

Unitatea de sol se situeaza pe : versant 16 – 180 V.

Cu roca mama constituita din : alternanta nisipuri marnoase, gresii, tufuri.

Si apa freatica la peste 10 m

Profilul reprezentativ nr: 1 se situeaza

Si prezinta urmatoarele caractere morfologice:

Atel  0 – 5 cm - Brun deschis, poliedric angular , slab structurat, fin poros, compact, efervescenta evidenta, textura lut argiloasa.

Aoz  5 - 22 cm - Brun deschis , poliedric angular mare, slab structurat, fin poros, foarte compact, efervescenta evidenta, textura lut argiloasa, schelet 8 – 10 %

ABVz 22-31 cm - Brun galbui , poliedric angular mare, slab structurat, fin poros, foarte compact, textura lutargiloasa, schelet 10 – 12%.

BVz 32 – 70 cm - Galbui , poliedric angular mare, slab structurat, fin poros, foarte compact, efervescenta evidenta, textura lutargiloasa, schelet 12 – 15%.

BC 70 – 85 cm .  - Galbui deschis cu pseudomicelii de CaCO3, astructurat efervescenta puternica, textura argila nisipoasa, schelet 15 – 20 %.

C 85 – 100 cm  - Galbui cenusiu cu pete albe, astructurat, efervescenta puternica, textura nisip argilos, schelet 25 – 30 %.

Orizont
Aoz

Avz

C

Adancimea cm

pH in H2O

Humus (5)

Nr.total (%)

CaCO3(%)

P(ppm)extr.in:

K(ppm)extr.in:

Sol SB

me/100g SH

Ah


Al mobil

T

V(%)

Schelet(%)

Fract. Ng.2-0,2mm

granul%

Nf.0,2-0,002mm

P0,02- 0,002 mm

A 0,002 mm

Textura

Orizontul Ao – are reactie slab alcalina , continutul de CaCO3 este mijlociu iar cel de humus este mic

Orizontul Bv – are reactie slab alcalina , continutul de CaCO3 are valori mijlocii iar ce de humus este mic.

Orizontul C - are reactie moderat alcalina , continutul de CaCO3 are valori mijlocii.

III. EVALUAREA CALITATIVA (BONITAREA) TERENULUI

Bonitarea terenului s-a executat conform instructiunilor din “Metodologia elaborarii studiilor pedologice-partea II-a – Elaborarea studiilor pedologice in diferite scopuri” – I.C.P.A. Bucuresti –editia 1986. Deasemenea in cadrul acestei actunii s-a avut in vedere si ord. MAAP nr. 223/2002, care prevede ca bonitarea sa se execute pentru un numar de 8 culturi (grau, orz, porumb, floarea soarelui, cartofi, sfecla, soia, mazare – fasole).

Pentru bonitarea terenului s-au folosit urmatorii indicatori ecopedologici:

Nr

crt

Cod

Denumirea indicatorului

3 C

Temperatura medie anuala corectata

4 C

Precipitatii medii anuale corectate

Starea de gleizare a solului

Starea de pseudogelizare a solului

Salinizare - alcalizare

Textura solului in primii 20 cm

Gradul de poluare

Panta terenului

Alunecari de teren

Adancimea apei freatice

Inundabilitate prin revarsari

Porozitatea totala

Continutul de carbonati

Reactia solului in primii 20 cm

Volumul edafic util

Rezerva de humus (0-50 cm)

Excesul de umiditate de suprafata

Influenta indicatorilor ecopedologici asupra capacitatii de productie

a terenului se exprima prin coeficientii de bonitare , a caror valoare oscileaza, intre 0,1 – 1, in functie de modul de folosinta a terenului si de planta cultivata.

Notele de bonitare si clasele de calitate pentru modurile de folosinta a terenului cat si pentru principalele plante de cultura se prezinta in tabelul urmator:

Nr

US

Suprafata

m2

Denumirea

perimetrului

Notele de bonitare si clasele de calitate

PS

FN

A

GR

OR

PB

FS

CT

SF

SO

MF

Statie de

repompare

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Rezervoare

V

V

V

V

V

V

VI

VV

V

Media

Clasa de calitate a terenului se apreciaza in echivalent arabil, functie de nota obtinuta pentru modul de folosinta arabil.

IV.          CONCLUZII

Din punct de vedere calitativ terenul propus pentru scoaterea din circuitul agricol se incadreaza in clasele IV –a .

Articolul 100 – aliniatul 1, din Legea 18//1991, republicata, prevede ca beneficiarul investitiei este obligat sa ia masuri pentru decopertarea stratului fertil, pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive.

CALCULUL TAXEI pentru scoaterea din circuitul agricol

Valoarea taxei pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol se stabileste conform prevederilor din Anexa nr. 1, la Legea fondului funciar nr.18/1991 – republicata si ale celor din Legea 341/17.06.2006 (M.O. nr. 626/20.07.2006).

Legea 341 modifica, Anexa 1 din Legea 18/1991 si stabileste taxa in lei/m2,, functie de clasa de calitate a terenului.

Conform acestei legi taxa pentru 1 m2 de teren incadrat in clasa

IV -a de calitate, este de 2,50 lei/m2 iar pentru un teren incadrat in clasa V-a este de 2 lei/m2.

Taxa pentru scoaterea terenului din circuitul agricol, se calculeaza conform formulei :

VTx = Sm2 x Tx lei/m2 in care:

VTx = Valoarea taxei pentru scoaterea din circuitul agricol (lei)

Sm2 = Suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol

( m2)

Tx lei/m2 = Taxa in lei/m2, functie de clasa de calitate,

stabilita prin Legea 341/2006

Calculul taxei de protectie pentru scoaterea din circuitul agricol se prezinta in tabelul urmator.

Nr.

crt

PERIMETRUL

Scoaterea definitiva

Denumirea

Unitate

de sol

Clasa de

calitate

pentru

arabil

S

m2

Tx

Lei/m2

VTx

Drum exploatare

si statie repompare

(LUNCA – POSTA)

IV

480

2,50

1.200

Rezervoare

ABLAJ

V

1.620

2,00

3.240

TOTAL GENERAL

2.100

-

4.440

0.S.P.A HUNEDOARA DEVA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25

Tel/fax.0254217062

Nr. 105 din 27.04.2007

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Incheiat cu ocazia predarii lucrarii : STUDIU PEDOLOGIC SPECIAL PENTRU EVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL “ – in suprafata de 2.100 m2

Terenul studiat este necesar pentru obiectivul : “ ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT AL SATELOR SOIMUS, BALATA, BOHOLT, BEJAN, PAULIS, CHISCADAGA.

Lucrarea a fost executata pe baza comenzii nr. 1645/17.04.2007 lansata de catre beneficiar.

Din verificarea lucrarii se constata urmatoarele:

Conditiile de calitate si cantitate au fost indeplinite.

2. Lucrarea s-a executat conform instructiunilor in vigoare.

3. Beneficiarul a primit 2 exemplare din lucrare.

Valoarea studiului executate este de 602 lei (fara TVA),conform situatiei de plata anexata. Plata se face in contul executantului , O.S.P.A. Hunedoara - Deva, nr. RO75TREZ3665025XXX000189 deschis la Banca Trezoreria Deva , cod fiscal 4633587.

Decontarea lucrarii se face pe baza procesului verbal si al facturii talon emisa de executant.

Procesul verbal s-a incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

situatia de plata

Lucrarea : EVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL

Obiectiv: ALIMENTAREA CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT AL

SATELOR SOIMUS, BALATA, BOHOLT, BEJAN, PAULIS, CHISCADAGA.

Suprafata : 2.100 m2

Beneficiar:  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOIMUS

Baza legala : Ord.MAAP nr.223/2002 si adresa I.C.P.A.

Nr. 5557/08.09.2006

Nr

crt

Denumirea actiunii

UM

Cantitate

Pret

Unitar

lei

(RON)

Valoarea

- lei – (RON)

MANOPERA SPECIALIST

a) faza teren

OMC

b) faza birou

OMC

TOTAL specialist

ANALIZE LABORATOR

-pH – II SCS 18

analiza

6

27,00

-CaCO3 II SCS 20

analiza

6

- Humus II SCS 21

analiza

6

TOTAL LABORATOR

multiplicare – 3 ex.

OF

8

Total

Fond de dezvoltare 20 %

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Rotunjit

intocmit,  verificat,

Text Box: OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE
HUNEDOARA DEVA


STUDIU PEDOLOGIC SPECIAL

PENTRU

EVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL

Obiectiv: PLATFORMA DEZMEMBRARE AUTOVEHICULE 
 UZATE, AMPLASARE CONTAINER SI
 IMPREJMUIRE
Adresa : EXTRAVILAN GELMAR
Oras: GEOAGIU
Judetul : HUNEDOARA
 Beneficiar : S.C. HOJ AUTO CENTER S.R.L. ORASTIE

- 2007 -

Text Box: OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE
HUNEDOARA DEVA


STUDIU PEDOLOGIC SPECIAL

PENTRU

EVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL

Obiectiv: PLATFORMA DEZMEMBRARE AUTOVEHICULE 
 UZATE, AMPLASARE CONTAINER SI
 IMPREJMUIRE
Adresa : EXTRAVILAN GELMAR
Oras: GEOAGIU
Judetul : HUNEDOARA
 Beneficiar : S.C. HOJ AUTO CENTER S.R.L. ORASTIE

- 2007 -

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
CONDUCEREA SOCIALA
Misiunea functionarului public in contextul integrarii europene
Treptele carierei functionarului public
CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV - NOTIUNE SI ISTORIC
Studiu de caz privind cariera functionarului public european
Bugetul local – principala forma de finantare a administratiilor locale
CONFLICT DE INTERESE / SITUATII DE INCOMPATIBILITATE. MASURI PENTRU IESIREA DIN ACESTE SITUATII
OPERATIUNILE DE SECRETARIAT
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu