Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Structura Administratiei Publice in Romania

Structura Administratiei Publice in Romania
Structura Administratiei Publice in Romania

Intr-o formulare globala,administratia publica reprezinta ansamblul activitatilor Presedintelui Romaniei,Guvernului,autoritatilor administrative autonome centrale,autoritatilor administrative autonome locale si,dupa caz,structurilor subordonate acestora,prin care,in regim de putere publica se aduc la indeplinire legile sau,in limitele legii se presteaza srvicii publice.

Termenul de”structura”se poate defini ca o organizare a unui corp sau a unui domeniu de activitate.Se poate intelege prin”structura” atat modul in care sunt ordonate elementele unui sistem,cat si relatiile care se stabilesc intre acestea,in procesul realizarii functiilor sistemului in cauza.
Ca tipuri de structuri intalnim:

-structura ierarhica- care asiguta unitatea si coerenta in conducere;

-structura functionala- care determina pluritatea conducerii;

-structura ierarhic-functionala- care este mai des intalnita in practica administrativa si economico-sociala.

In administratia publica exista mai mute autoritati administrative ale statului si ale colectivitatilor locale care determina ordonarea cu scopul realizarii functiilor cu care au fost investite.

Aceasta ordonare se realizeaza in baza a doua criterii:

1)criteriul teritorial-caruia ii corespunde structura ierarhica;

2)criteriul material-caruia ii corespunde structura functionala.

In ceea ce priveste criteriul teritorial,autoritatile administratiei publice centrale actioneaza in interesul intregii colectivitati care se dezvolta in sistemul social-global respectiv,adica la nivelul statului,iar autoritatile adiministratiei publice locale au ca scop solutionarea intereselor colectivitatilor locale,deci intr-o anumita parte a teritoriului.

In cadrul structurii teritoriale a organelor administratiei publice nu este eficienta implementarea unei departajari stricte si exacte intre autoritatile administrativ publice locale si cele centrale,respectiv serviciile publice descentralizate(structura care deriva din minister).

Relatiile dintre aceste autoritati sunt compleze si variate,ele putand exprima fie o centralizare accentuata,fie o autonomie diferentiata.Caracteristica importanta ste colaborarea intre aceste autoritati asigurata prin prefect,autoritate a administratiei publice creata in acest scop.Legata de structura teritoriala a administratiei este problema ridicata de gradul de autonomie functionala a autoritatilor locale.

In ceea ce priveste criteriul functional(material),acesta sta la baza diferentierii intre autoritatile administratiei publice cu competenta de specialitate,generand o alta structurare a administratiei publice si anume structura functionala. Autoritatilor li se atribuie o competenta specifica astfel incat fiecare autoritate are obiectivul sau de activitate.Structura pe specific de activitate se intalneste atat la nivel central cat si la nivel local.

La nivel central avem de-a face cu Presedintele Romaniei,Guvernul in frunte cu primul ministru;ministerele si alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului;autosritatile administrative autonome centrale care nu se afla in subordinea Guvernului cum ar fi Consiliul Suprem de Aparare a Tarii,BNR,SRI,precum si institutii bugetare publice,regii autonome si companii nationale subordonate autoritatilor centrale autonome.

La nivelul administratiei de stat in teritpriu avem de-a face cu prefectul si servicii deconcentrate ale ministerelor,iar la nivel local intalnim autoritati administrative autonome locale:consilii judetene,presedintele consiliului judetean,consiilii locale,primarii.Autoritatile administratiei publice se subordoneaza de regula,unele fata de altele,pe linie ierarhica pana la Guvern.

Administratia este rezultatul intre raporturile dintre administratia publica si instantele politice,economice,sociale.

O prima categorie o reprezinta raporturile care se formeaza in cadrul administratiei publice in special cu privire la organizarea si functionarea administratiei publice.Ele pot fi raporturi de subordonare,de colaborare si de participare.

In cazul raporturilor de subordonare,unul dintre subiecte actioneaza ca o autoritater ierarhic superioara,avand dreptul de a conduce,a indruma,a controla si a anula actele emise de organul ierarhic inferior si eventual de a-l sanctiona pe cel subordona.In acest caz,subiectul supraordonat dispune cu privire la comportamentul celuilalt subiect.

In cazul raporturilor de colaborare,subiectele raporturilor de drept administrativ se afla pe aceeasi pozitie si actioneaza impreuna in vederea realizarii unui scop comun.In acesta categorie de raporturi juridice,subiectele realizeaza acte de drept public sau de drept privat.

In cazul raporturilor de participare,subiectii participa la exercitarea unor atributii pe care legea le da in competenta unui organism colegial,fata de care subiectii se pot afla in raporturi de subordonare.

A doua categorie o reprezinta raporturile care se formeaza intre un subiect ce apartine administratiei publice si unul din afara acestui sistem.Si aceste raporturi pot fi:de subordonare,de colaborare si de participare.

Structura organizatorica a admnistratiei publice locale:

Consiliul local

Secretar

Directia Administratie Publica Locala

Serviciul de Relatii cu Publicul si Asociatii de Proprietari, Organizare alegeri

Compartiment Autoritate tutelara

Serviciul Agricol, sanitar-veterinar

Biroul Juridic si contencios administrative

Directia de evidenta a persoanelor

Stare civila

Evidenta persoane

Primar

Viceprimar 1

Directia urbanism si amenajarea teritoriului, autorizare, patrimoniu si comert

Serviciul Acord Unic, Autorizare si control discilplina in constructii

Serviciul Urbanism Si amenajarea teritoriului

Serviciul de Evidenta si Administrare Patrimoniu, Cadastru urban si licitatii

Biroul Control Comercial, Autorizare Libera Initiativa si Transporturi locale

Serviciul Administrare Fond Locativ

Viceprimar 2

Directia Tehnica

Serviciul Gospodarie comunala si Protectia mediului

Serviciul Investitii, Achizitii publice. Programe cu finantare externa.

Serviciul Administrativ – Gospodaresc

Directia Economica

Serviciul de prelucrare date si incasari

Serviciul de stabilire si control impozite si taxe persoane fizice

Serviciul de stabilire si control impozite si taxe persoane juridice

Serviciul urmarire si executare creante bugetare

Serviciul urmarire si executare creante din contraventii

Biroul Financiar contabil

Relatii cu publicul-impozite si taxe locale

Biroul informatica

Prognoza, organizare, personal, salarizare, comunicare

Audit intern

In perioada de practica 07.07.-25.07. a.c. am luat la cunostinta despre activitatea acestiu serviciu.Acesta apartine de Directia de Urbanism si Amenajarea Tertoriului,Autorizare,Patrimoniu,Comert,Atributii ale acestor servicii:

disciplina in domeniul urbanism si amenajarea teritoriului

intocmirea si eliberarea Certificatelor de Urbanism, studii, documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului 

intocmirea de rapoarte privind administrarea domeniului public si privat al municipiului Buzau, in vederea inchirierii, concesionarii unor terenuri, asocieri, parteneriat public privat, in baza documentatiilor de urbanism aferente

rezolvarea unor sesizari, solicitari din partea cetatenilor.

verificarea continutului documentatiei depuse, sub aspectul prezentarii tuturor actelor necesare autorizarii

obtinerea, in numele investitorului, a avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, necesare in vederea emiterii acordului unic;

sintetizarea conditiilor din avizele si acordurile obtinute prin grija emitentului, in corelare cu proiectul de autorizare a executiei lucrarilor de constructii si cu conditiile din avizele si acordurile obtinute in prealabil de solicitant;

pregatirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiza in Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);

redactarea acordului unic, in situatia in care sunt indeplinite toate conditiile tehnice si din avizele cerute prin certificatul de urbanism;

redactarea si prezentarea spre semnare a autorizatiilor de construire/desfiintare;

urmarirea respectarii disciplinei in domeniul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii in cadrul unitatii administrativ-teritoriale, prin organizarea si efectuarea permanent de actiuni de control vizand disciplina in autorizare, potrivit competentelor stabilite prin lege, privind:

o        emiterea autorizatiilor;

o        executarea lucrarilor de constructii numai pe baza de autorizatii valabile;

o        de construire/desfiintare si a proiectelor tehnice

executarea lucrarilor de constructii cu respectarea prevederilor autorizatiilor urmareste indeplinirea atributiilor ce revin serviciului desprinse din hotararile consiliului local;

urmareste si participa la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare;

prezinta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Buzau, rapoarte cu privire la modul de administrare a bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Buzau;DIRECTIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, AUTORIZARE, PATRIMONIU, COMERT

Serviciul Acord Unic, Autorizare si Control Disciplina in Constructii

Serviciul Acord Unic, Autorizare si Control Disciplina in Constructii isi desfasoara activitatea in baza Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Ordinului nr.1430/2005 referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991.

In perioada sus amintita Serviciul Acord Unic, Autorizare si Control Disciplina in Constructii a eliberat un numar de 600 autorizatii de construire, repartizate astfel:

Parte constructii:

1. Locuinte colective – blocuri noi 1 buc.

2. Modificari locuinte colective 59 buc.

din care:

Refatadizari  18

Recompartimentari  14

Consolidari  1

Sarpante  7

Constructii balcon 18

Inchideri balcon  1

3. Locuinte individuale  222 buc. din care:

Locuinte parter 24

Locuinte P+1  127

Locuinte P+n  2

Extindere locuinte 32

Anexe gospodaresti 8

Imprejmuiri  4

Garaje  4

Modificari/Consolidari/Refunctionalizari  21

4. Constructii pentru institutii publice si servicii  67 buc. din care:

Constructii pentru sanatate 3

Constructii pentru comert 30

Constructii pentru servicii 22

Constructii pentru recreere 2

Constructii pentru sport 1

Constructii pentru invatamant 4

Constructii pentru turism 1

Constructii pentru administratie si finante 4

5. Constructii pentru industrie + constructii speciale 30 buc. din care:

Constructii industriale 22

Constructii pentru depozitare 6

Constructii pentru transporturi 1

Constructii pentru telecomunicatii 1

6. Constructii provizorii amplasate pe domeniul public 40 buc. din care:

Chioscuri si tonete 9

Organizari santier 2

Panouri afisaj 6

Firme si reclame  3

Garaje  20

7. Constructii provizorii amplasate pe domeniul privat 6 buc. din care:

Chioscuri si tonete 6

Parte instalatii:

1. Bransamente  98 buc din care:

Bransament gaze naturale 65

Bransament apa potabila 26

Bransament electric 7

2. Racord 18buc din care:

Racord canalizare  17

Racord termic  1

3. Extindere retele  15 buc din care:

Extindere retele gaze naturale 8

Extindere retele apa potabila 2

Extindere retea iluminat public. 5

4. Lucrari de foraje  1 buc

5. Inlocuire retele gaze naturale 20 buc.

6. Inlocuire retele electrice 3 buc.

7. Inlocuire retele termice 1 buc.

8. Infiintare retele fibra optica 2 buc.

si un numar de 106 autorizatii de desfiintare.

Parte Acord unic:

1. Acorduri unice eliberate pentru autorizatii de construire si autorizatii de desfiintare 725 buc.

Totodata, s-au primit un numar de 467 sesizari care au fost verificate si rezolvate conform legislatiei in termenul legal.

In urma controlului efectuat in teren s-au depistat si cazuri de indisciplina in constructii (incalcarea prevederilor autorizatiei de construire, lucrari de construire neautorizate), care au fost sanctionate conform legislatiei in vigoare, valoarea totala a amenzilor aplicate ridicandu-se la suma de 48 000 lei, astfel:

Sanctiuni contraventionale

Constructii edificate fara A.C.

Constructii edificate care n-au respectat A.C.

Numar amenzi

Valoare ( lei )

Total ( lei )Cazuri de indisciplina in constructii sanctionate si neincadrate in termenele dispuse prin procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, transmise biroului juridic si de contencios administrativ in vederea sesizarii instantelor judecatoresti – 11 cazuri.

Serviciul Evidenta Aministrare Patrimoniu-Cadastru Urban si Licitatii

Principalele sarcini ale acestui serviciu sunt :

1.- Continuarea lucrarilor de inventariere a bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului;

2. – Incheierea contractelor de concesiune in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 22/2007;

3. – Perfectarea documentatiilor tehnice in vederea vanzarii de terenuri si spatii comerciale aflate in administrarea Consiliului Local Municipal Buzau ;

4. – Organizarea de licitatii publice pentru vanzarea terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului;

5. – Intocmirea de procese – verbale de punere in posesie a bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului;

6. – Intocmirea contractelor in urma adjudecarii licitatiilor,

7. – Urmarirea derularii contractelor incheiate anterior anului 2007 pentru concesionare respectiv inchirierea terenurilor;

8. – Intocmire proiecte de hotarare;

9. – Continuarea verificarii documentatiilor tehnice intocmite conform prevederilor H.G. nr. 834 / 1991 ale societatilor comerciale, respectiv a terenurilor aflate in administrarea acestora;

10. – Urmarirea intocmirii documentatilor tehnice cadastrale in vederea inscrierii bunurilor imobile ce apartin domeniului public si privat al municipiului in cartea funciara a municipiului;

11. – Atribuirea in proprietate a terenurilor aferente apartamentelor, caselor de locuit si anexelor gospodaresti,curtilor si gradinilor din jurul acestora, situate in intravilanul municipiului Buzau, conform art. 36 din Legea nr. 18 / 1991-republicata;

12. – Participarea la aplicarea prevederilor Legii nr. 15 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

13. – Participarea la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57 / 2006 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie;

14. – Aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

15. – Incheiere acorduri privind ocuparea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului:

Acorduri organizare santier

Acorduri chioscuri, masute, tarabe, etc.

Acorduri garaje

Acorduri panouri publicitare, bannere, etc.

Acorduri tarabe martisoare

Acorduri terase sezoniere

Acorduri acces separat

Acorduri rampe de acces

16. – Participarea impreuna cu celelalte servicii de specialitate ale Primariei municipiului Buzau si Politia Comunitara la actiuni organizate in vederea verificarii modului in care este administrat domeniul public si privat al municipiului.

Serviciul de Urbanism si Amenajare Teritoriu

In perioada sus amintita activitatea S.U.A.T. s-a axat pe monitorizarea activitati de constructie in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului incluzand si preocupari referitoare la protectia monumentelor istorice si a monumentelor naturii.

Ca atare au fost elaborate proiecte de hotarare pentru documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului la nivel de Planul Urbanistice Zonale dupa cum urmeaza:

Documentatii PUZ si PUD - PUZ pentru urmatoarele investitii specifice:

Showroom si service auto -Sos. Ploiesti Buzau km 106+750

Construire blocuri locuinte in str. Independentei nr. 45-49

Planul Urbanistic General al municipiului Buzau

Construire fabrica de malt sos. Brailei – extravilan

Construire fabrica incaltaminte-zona industriala

Statie sortare-spalare balast-str. Transilvaniei/riul Buzau

Construire hala membrane bituminoase-drum Judetean 203D, tarla 40, parcela 715-sos. Sloboziei

Construire Centru Comercial Panoramic Mall-intersectie str.Unirii cu Frasinet

Construire showroom cu atelier auto – firma Opel-DN 2B – km 4+700/stinga

Construire centru comercial-Aleea Industriilor .

Documentatii PUD – pentru urmatoarele investitii specifice:

a.          a. depozite – 6;

b.          b. construire si extindere spatii comerciale 15;

c.          c. constructii locuinte 13;

d.          d. sala de mese 1

e.          e. baterie garaje 1

f.           f. patinoar 1

g.          g. show room 3;

h.          h. padocuri agregate  1

i.           i. constructii provizorii 1

j.           j. statie sortare balast 1

k.          k. statie preepurare 1

l.           l. scoala fotbal 1

m.        m. baza agrement 1

n.          n. extindere autogara  1.

De asemeanea s-a efectuat controlul in teren si s-au eliberat un numar de 2086 Certificate de Urbanism, ca urmare a cererilor depuse de persoane private si juridice. Cererile au avut ca obiect investitii diverse de la unele mici ca valoare si semnificatie (chioscuri, tarabe) la spatii importante de productie, locuinte individuale si colective, spatii comerciale, prestari servicii etc.

De asemenea s-a facut cercetarea de teren si s-au solutionat un numar de 61 sesizari.

Biroul Control Comercial, Autorizare Libera Initiativa, Transporturi Locale

Pe parcursul anului 2007 au fost eliberate 370 autorizatii pentru persoane fizice si asociatii familiale in conformitate cu Legea nr. 300/2004. Deasemenea, in baza aceluiasi act normativ au fost completate/modificate 185 autorizatii, au fost suspendate 42 autorizatii si anulate 310 autorizatii.

Taxele incasate au fost in suma de 33.670 lei.

In conformitate cu HCL 189/2003 si Legea nr. 38/2003 privind autorizarea transportului in regim de taxi au fost eliberate 45 autorizatii noi si au fost vizate pentru anul 2007, 400 autorizatii obtinute in anii precedenti. S-au eliberat 32 autorizatii de transport in regim de taxi si au fost vizate 285.

Taxele incasate pentru aceasta activitate au fost in suma de 76.350 lei.

Prin promovarea hotararii Consiliului Local nr. 199/2007 s-a concesionat serviciul de transport public local prin curse regulate cu autobuze prin delegare de gestiune societatii comerciale ‘’TRANS-BUS’’ Buzau.

In ceea ce priveste aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr.49/2000 privind Regulamentul activitatii de transport rutier de persoane prin servicii regulate in anul 2007 au circulat 105 microbuze pe cele 9 trasee aprobate.

Taxele percepute pentru viza trimestriala a autorizatiilor de traseu au fost in suma de 504.000 lei.

In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 s-au emis 63 aprobari de schimbare a destinatiei spatiilor situate pe raza municipiului Buzau.

Referitor la aplicarea prevederilor OG nr.16/200, privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile s-au eliberat 44 avize prntru functionarea centrelor de colectare a deseurilor refolosibile.

Privitor la activitatea de control comercial, pe parcursul anului 2007 au fost verificati 285 agenti economici (societati comerciale, persoane fizice autorizate si asociatii familiale) care desfasoara activitati de mica productie, prestari servicii si comert pe teritoriul minicipiului Buzau si 226 posesori de certificate de producatori agricoli obtinute in conformitate cu HG nr.661/2001.

Obiectivele urmarite in activitatea de control au fost urmatoarele:

Existenta si vizarea in termen a certificatelor de producator;

Comercializarea numai a acelor produse inscrise in certificatul de producator;

Igiena si curatenia pietelor, targurilor si oboarelor;Respectarea prevederilor HG nr.128/1994 privind interzicerea expunerii spre vanzare sau a comercializarii bauturilor alcoolice, tigarilor, tipariturilor sI inregistrarilor audio si video cu continut obscen, in incinta sau apropierea unitatilor de invatamant;

Respectarea normelor de igiena si curatenie ale spatiilor comerciale;

Respectarea zonelor aprobate pentru efectuarea actelor de comert;

Existenta autorizatiilor si avizelor necesare desfasurarii activitatii agentilor economici;

Comercializarea produselor alimentare in conditiile impuse de legislatia in vigoare privind termenele de valabilitate, temperaturile de pastrare si de depozitare;

Existenta si vizarea in termen a autorizatiilor de taximetrie si maxi-taxi;

Respectarea graficelor de circulatie si traseelor aprobate la maxi-taxi;

Respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul public de persoane in regim de taxi;

Incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice;

Pentru deficientele constatate in urma verificarilor efectuate s-au aplicat amenzi contraventionale dupa cum urmeaza:

12 amenzi x 80 lei conform HCL 76/1993 in suma de 960 lei;

16 amenzi x 200 lei conform Legii 12/1990 /R in suma de 320 lei;

11 amenzi x 200 conform OG 44/1994 in suma de 2200 lei;

8 amenzi x 100 lei conform HG 843/1999 in suma de 800 lei;

10 amenzi x 500 conform HG 661/2001 in suma de 5000 lei;

21 amenzi x 500 lei conform Legii nr. 38/2003 in suma de 10.500 lei.

Serviciul Administrare Fond Locativ

Serviciul de Administrare Fond Locativ are ca obiect de activitate evidenta, administrarea si intretinerea fondului locativ proprietate de stat.

La data de 31.12.2007, situatia fondului locativ era urmatoarea:

spatii cu destinatia de locuinta

429 titulari contracte de inchiriere;

spatii cu destinatia de boxe

6 titulari de contracte de inchiriere;

spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

42 titulari de contracte de inchiriere;

suprafete de teren inchiriate pentru amplasarea de constructii provizorii cu diverse destinatii (comert, garaje)

26 titulari de contracte de inchiriere;

suprafete de teren cu destinatia de curti inchiriate prin aplicarea Legii nr. 112 / 1995

290 titulari de contracte de inchiriere;

locuinte cumparate cu plata in rate lunare (O.G. nr. 19/1994, Legea nr. 112 / 1995, Legea nr. 85 / 1992)

9 titulari de contracte de inchiriere;

Pentru cazurile in care prevederile legislatiei in vigoare au fost incalcate de chiriasi, s-au intocmit dosare care s-au inaintat instantelor de judecata, situatia fiind urmatoarea:

somatii  - 145;

notificari  - 19;

dosare depuse  - 17;

dosare in curs de judecare - 36;

dosare in pronuntare - 14;

dosare in executare  - 47.

Urmare aplicarii Legii nr. 10 / 2001 s-au restituit in natura fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora un numar de 2 imobile, din care 5 unitati locative cu destinatia de locuinta si 4 spatii cu alta destinatie.

S-a vandut si un numar de 9 spatii cu destinatia de locuinta la valoarea de 40.284 lei, incasandu-se suma de 23.563 lei, diferenta urmand sa se achite in rate lunare si un spatiu cu alta destinatie la valoarea de 117.673 (inclusiv TVA), incasandu-se avansul de 30.000 lei, iar diferenta se achita in rate lunare pe 3 ani.

Intr-o alta locatie au fost depozitate documentele de arhiva, specifice activitatii pe care o desfasuram.

S-au depus si solutionat un numar de 160 cereri pentru eliberarea adeverintelor privind achitarea integrala a locuintelor, 126 cereri pentru eliberari copii de pe diverse documente aflate in arhiva (contracte inchiriere, vanzare – cumparare, exproprieri, planse pentru debransari etc.).

Din activitatea de inchiriere si vanzare locuinte si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, s-a incasat suma de 380.463 lei, dupa cum urmeaza:

chirii locuinte 157.563 lei;

chirii spatii cu alta destinatie  46.287 lei;

rate locuinte 121.335 lei;

rate spatii cu alta destinatie 55.278 lei.

Pentru anul 2008 s-au stabilit urmatoarele masuri:

pentru cresterea calitatii serviciilor si eficientizarea activitatii, se va imparti teritoriul municipiului Buzau in 5 sectoare, astfel incat cei responsabili sa cunoasca toate problemele din zona de activitate;

pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladirile din administrare se va forma o echipa de muncitori;

dotarea cu scule, materiale si mijloc de transport;

efectuarea expertizelor tehnice si proiectelor de consolidare pentru cladirile care necesita lucrari de reparatii capitale;

consolidarea unora dintre cladirile care prezinta riscul cel mai ridicat in exploatare din cauza avariilor grave la structura de rezistenta.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
CONTROLUL PRIVIND RESPECTAREA LEGII: Controlul infaptuit de instantele judecatoresti
TRASATURILE CARACTERISTICE ALE ACTIUNII IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV POTRIVIT LEGII NR. 554/2004 SI CONSTITUTIEI
Statutul comisarului european
NOUA CLASIFICATIE A FUNCTIILOR PUBLICE – REINCADRAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI
Armonizarea regimului juridic al autorizațiilor administrative cu dreptul comunitar, in contextul integrarii considerațiilor de mediu
SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI COMUNITARE - CONSIDERATII GENERALE
Studiu de caz privind cariera functionarului public european
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu