Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
NUMEROTAREA CADASTRALA

NUMEROTAREA CADASTRALA


NUMEROTAREA CADASTRALA

Numerotarea cadastrala se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, care se identifica prin codul SIRSUP extras din 'Registrul permanent al unitatilor administrativ-teritoriale' publicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul, se identifica printr-un numar cadastral si se inscrie intr-o carte funciara.

Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legatura intre baza de date grafica si baza de date textuala in sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara.

Imobilele se numeroteaza pe unitati administrativ-teritoriale in ordinea inregistrarii solicitarilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.Atunci cand imobilul nu a mai fost inscris in cartea funciara i se acorda numar cadastral intreg, in continuarea ultimului numar atribuit pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

In situatia in care imobilele care fac obiectul unei documentatii noi au fost inscrise in cartea funciara cu numere cadastrale intregi, fractionare, fractionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din cartea funciara, din comasari de numere intregi etc.) acestea se numeroteaza cu numere cadastrale noi, in continuarea ultimului numar cadastral intreg atribuit pe teritoriul administrativ respectiv.

Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosinta se determina prin metode expeditive, asigurandu-se inchiderea pe suprafata imobilului si se reprezinta pe planul de amplasament si delimitare prin linii intrerupte si coduri. In interiorul imobilelor vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 mp in intravilan si mai mare de 300 mp in extravilan.

In cadrul fiecarui imobil, constructiile se identifica printr-un cod atasat numarului cadastral, alcatuit din litera 'C' urmata de un numar de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3,..). Tipul si componenta constructiei, pe destinatii si tronsoane, se evidentiaza in planul de amplasament si delimitare.

In cazul constructiilor-condominiu, proprietatile individuale se numeroteaza astfel: la numarul cadastral al imobilului (teren) si codul constructiei, se adauga codul proprietatii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu numar cadastral 178, constructia C1 si unitatea individuala 25). Tipurile de unitati individuale se evidentiaza in cartea funciara colectiva, conform anexei nr. 9.

Continutul documentatiilor necesare intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara

Documentatia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara cuprinde:

a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

d) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

e) plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;

f) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11;

g) extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;

h) releveele sc. 1:50 - 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului - conform anexei nr. 12;

i) tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu - conform anexei nr. 13;

j) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15;

k) calculul suprafetelor;

l) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

m) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

n) actul de proprietate;

o) certificatul fiscal.

In cazul apartamentelor situate in cladiri pentru care exista deschisa carte funciara colectiva, partea 1 a documentatiei cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c), e), h), m), n) si o).

Daca nu exista deschisa carte funciara colectiva, documentatia se completeaza cu o foaie colectiva care contine datele din cartea de imobil a asociatiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafata blocului, suprafata utila a apartamentelor, descrierea partilor comune, suprafata terenului aferent blocului - conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la regulament.

Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezlipirii unui imobil

Dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de teren inscrisa in cartea funciara in mai multe suprafete egale/inegale.

Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, daca este cazul.

Documentatia pentru dezlipire contine:

a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;

c) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5;

d) extras de carte funciara pentru informare;

e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de dezlipire conform anexei nr. 16, in doua exemplare;

g) planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;


i) calculul suprafetelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

Operatiunea de dezmembrare a unui imobil este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

Continutul documentatiilor necesare inscrierii alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune

Documentatia pentru alipirea a doua sau mai multe imobile cu limite comune inscrise in cartea funciara, va cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;

c) extras de carte funciara pentru informare;

d) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de alipire conform anexei nr. 16, in doua exemplare;

g) plan de amplasament si delimitare pentru imobilul rezultat din alipire - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15.

i) calculul suprafetelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi;

k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

Operatiunea de alipire a imobilelor este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

Continutul documentatiilor necesare inscrierii unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

Documentatia pentru inscrierea unei constructii noi sau a unei extinderi de constructii pe un imobil inscris in cartea funciara - constructii definitive cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie;

e) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, pe care s-a transpus / extins noua constructie - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

i) extrasul de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, in conditiile art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata - conform anexei nr. 17.

Continutul documentatiilor necesare inscrierii modificarii limitei de proprietate

Documentatia pentru inscrierea modificarii limitei de proprietate cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copii dupa planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;

e) planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasele de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa intre parti, dupa caz;

Continutul documentatiilor necesare inscrierii modificarii suprafetei imobilului

Documentatia pentru inscrierea modificarii suprafetei imobilului cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copie dupa planul de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;

e) planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica, sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasul de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor conform anexei nr. 18;

Continutul documentatiilor pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate

Documentatia pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate: uz, uzufruct, servitute si abitatie, daca acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, va cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent;

e) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasul de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) actul autentic sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate, dupa caz.

Continutul documentatiilor pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscriere pe baza de documentatie cadastrala

Documentatia pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscriere pe baza de documentatie cadastrala va cuprinde aceleasi elemente care au fost stabilite in capitolul 4 din regulament.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.