Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » drept
Obigatii. Contracte

Obigatii. Contracte


Obigatii. Contracte

1.Clasificarea obligatiilor in functie de izvorul lor

a)acte juridice

b)fapte juridice

2.Clasificarea obiligatiilor in raport de obiectul acestora

A. -obligatiile de a da, obligatiile de a face, obligatiile de a nu face

B. - obligatii pozitive (oblig. De a da si de a face)

- obligatii negative (oblig de a nu face)

C.O alta clasificare dupa obiectul lora)obligatii determinate sau cum mai sunt denumite obligatii de rezultat

b)obligatii de prudenta si diligenta sau cum mai st denumite obligatii de mijloace

Obigatia de rezultat este faptul ca obligatia este strict preciza sub aspectul obiectului si scopului urmarit, debitorul obligandu-se ca defasurand o anume activitate sa atinga in rezultat bine stabilit.

Caracteristica obligatieu de prudenta si diligenta este accea ca obligatia debitorului nu consta ěn indatorirea precizata de la inceput de a atinge un anumit rezultat,si in indatorirea sa de a depune toata diligenta necesara ptr ca rezultatul dorit sa se realizeze.

3.Clasificarea obligatiilor dupa sanctiunea aplicabila

a)obligatii civile sau obligatii civile perfecte

b)obligstii naturale sau obligatii civile imperfecte

4. Clasificare obligatiilor dupa opozabilitatea lor

a) obligatii obisnuite alc regula si carora le sunt proprii sub aspectul opozabilitatii, toate regurile care carmuiesc dreputrile relative

b)obligatii reale( propter rem) apar ca un accesoriu al unui drept real

c) obligatii opozabile tertilor sunt atat de stranslegate de posesia lucrului

5.Notiunea contractului

Contactul este acordul intre doua sau mai multe personae spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic.Contractul este un act juridic de formatie bilaterala (plurilaterala, multilaterala). In legislatia noastra , termenul de contract este echivalent , sinonim cu acela de conventie

6.Clasificare contractelor dupa modul de formare

a) contracte consensuale- acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor, simpla lor manifestare de vointa neinsotita de nici un fel de foma, fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului.

b)Contractele solemne sunt acele pentru a caror incheiere valabila se cere respectarea unei anumite forme care ca regula este forma autentica.

c)Contractele realese caracterizeaza prin aceea ca pentru formarea lor nu este suficienta simpla manifestare a vointei partilor, ci trebuie sa aiba loc si remiterea materiala a lucrului.

7.Clasificarea contractelor dupa continutul lui.

a)contracte sinalagmatice (bilaterale)

b)Contacte unilaterale

8.Clasificarea contactelor dupa scopul urmarit de parti.

a)contacte cu titlul oneros

b)contacte cu titlul gratiut

9._Subclasificarea contractelor cu titlul oneros

a)contactele commutative

b)contacte aleatorii

10.Subclasificare contactelor cu titlul gratuit

a)contracte dezinteresate

b)contracte liberalitatii

11.Clasificarea contactelor dupa efectele produse

A. o prima grupa este aceea care cuprinde

a) contacte consecutive sau translative de drepturi reale

b)contactele generatoare de drepturi de creanta de raporturi de obligatii)

12.Clasificarea contactelor dupa modul de executare

a)contacte  cu executare imediata

b)contacte cu executare succesiva

13.Clasificare contactelor dupa nominalizarea in legislatie.

a)contractele numite - acele contracte ce corespund unei operatiuni juridice determinate si care sunt nominalizate in legislatia civila.

b) contracte nenumite - acele contracte care nu sunt nominalizate ca figuri juridice distincte in legislatie.

14.Clasificarea contractelor dupa corelatie dintre ele.

a)contracte principale sunt acele contracte care au o existenta de sine statatoare si a caror soarte nu este legata de aceea a altor contracte incheiate prin parti.

b)contacte accesorii insotesc unele contacte principale, de a caror soarta depind. Contractul de gaj si de ipoteca sunt contracte accesorii.

15.Clasificarea contractelor dupa modulin care se exprima vointa partilor

a)contracte negociate

b)contracte de adeziune

c)contracte obligatorii sau contracte fortate.

16.Conditii de validitate ale contractelor. Consideratii generale

Validitatea contractului presupune examinarea de sine statatoare  a ceea ce denumeste coditii esentiale pentru validitatea conventiei si care sunt: capacitatea, consimtamantul, obiectul si cauza.

17.Capacitate de a contracta

Capacitatea de exercitiu deplina in momentul incheierii contractului.

18.Care sunt Incapacitati generale in materia capacitatii de a contracta

19.Incapacitati partiale sau speciale

. vanzarea intre soti este interzisa (art. 1307 Cod civil);

. tutorii nu pot cumpara bunurile persoanelor de sub tutela lor cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date ~i primite (art.l308 pet. 1 Cod civil);

. mandatarii, atat conventionali, cat si legali, imputerniciti a vinde un lucru nu pot sa-I cumpere (art. 1308 pet. 2 Cod civil);

. persoanele ce administreaza bunuri ce apartin statului,comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, nu pot cumpara

bunurile aflate in administrarea lor (art.1308 pct.3 Cod civil);

. functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ-teritoriale care se vand prin mijlocirea lor (art. 1308 pet. 4 Cod civil);

. judecatorii, procurorii ~i avocatii nu pot deveni cesionari (cumparatori) de drepturi litigioase care sunt de competenta Curtii de Apel in a carei circumscriptie l$i exercita functia sau profesia (art. 1309 Cod civil); iar 'in cazul judecatorilor de la Curtea Constitutionala, 1nalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorilor de la Parchetul general de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justine, interdictia se intinde pe tot teritoriul tarii;

. persoanele insolvabile nu pot cumpara bunurile imobile care se vand prin licitatie publica (art. 535 Cod procedura civila),

20. care este conditiile consimtamantului

sa emane de la 0 persoana cu discernamant, sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte ju.ridice, sa fie exteriorizat si sa nu fie alterat de vicii de consimtamant.

21,Oferata de a contracta (policutatiunea)

- este propunereape care o persoana o face unei alte persoane sau publicului de a incheia un contract in anumite conditii.

22. care este Forta obligatorie a ofertei

Forta obligatorie a ofertei se analizeaza anterior acceptarii ei,deoarece dupa ce a fost acceptata se incheie con tractu i, iar contractului i se aplica regulile privind puterea obligatorie a. contractului.

23.Care sunt conditiile creute pentru Acceptarea ofertei

Acceptarea ofertei este un raspuns in care se manifesta acordul cu oferta primita.

Ea poate fi expresa, dar poate fi si tacita adik sa rezulte in mod cert din anumite imprejurari, gesturi sau atitudini ale acceptantului.

Numai in mod exceptional , prin lege se considera ca tacerea  poate sa insemne acceptatea.

24.Momentul incheierii contractului.

Determinarea acestui moment urmeaza a se face in functie de 3 ipoteze:

a)oferantul si acceptantul se afla unul in prezenta celuilalt

b)contractul se incheie prin telefon

c)ofertantul si acceptantul nu se afla in acelasi loc, iar  contractul se incheie prin corespondenta.

25Care este Importanta determinarii momentului incheierii contractului.

a)in raport cu acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare precum si caducitate ofertei

b)viciile vointei si in general cauzele de nulitate sau de anulibilitate treb. Sa existe la momentul incheierii contractelor

c)momentul incheierii contractului determina legea aplicabila  acelui contract

d)efectele contractului se produc ca regula incepand din momentul incheierii acestuia.

e)momentul incheierii contractului intereseaza si calculul termenelor de prescriptie.

f)in cazulofertei adresate unor persoane nedeterminate ,momentul incheierii contractului, determinat de prima acceptare primite

g)momentul incheierii contractului determina si locul incheierii acestuia.

26 care este Locul incheierii contractelor

In cazul contractului incheiat prin telefon socotim ca locul incheierii va fi acela unde se afla orfertantul

Daca contractul se incheie prin corespondenta , locul incheierii contractului este localitatea in care se afla orfertantul si unde i-a fost adresata corespondenta.

27 Care este Importanta determina locului incheierii contractului.

Locul incheierii contractului prezinta importanta din punct de vedereal dreptului international privat, acest loc putand determina legea aplicabila in caz de conflict de legi in spatiu, daca contactul contine  un element de extraneitate.

28.Care sunt princiile care guverneaza efectele contractului.

a)stabilirea cuprinsului contractului prin intrepretarea corecta a clauzelo sale

b) principiul obligativitatii contractului, privit din doua puncte de vedere :

-obligativitatea contractului in raporturile dintre partile contractante

-obligativitatea contractului in raporturile cu alte persoane, care nu au calitatea de parti contractente.

c) efectele specifice ale contractelor sinalagmatice

29.Ce inseamna intrepretatea contractului.

Intrepretatea contractului este operatiunea prin care se determina intelesul exact al clauzelor contractului prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor in stransa corelatie cu vointa lor interna.

30. Ce inseamna principiul obligativitatii contractului.

Principiul obligativitatii contractului este reglementat in art. 969 alin. 1 Cod civil, conform caruia .convensiile legal facute au putere de lege intre partile contractante''.

31Care sunt exceptiile de la principiul obigativitatii contractului in raporturile dintre parti

Denuntarea unilaterald a contractului

incetarea contractelor intuitu personae

Suspendarea fortei obligatorii a contractului

-Prorogarea legald

32.Ce este principiul relativitatii efectelor contractului

Principiul relativitatii efectelor contractului poate fi definit ca regula potrivit careia contractu 1 produce efecte numai fara de partile contractante, el neputand sa profite sau sa dauneze altor persoane.

33.Care sunt exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului

-promisiunea faptei altuia

-contractul in folosul unei terte persoane (stipulatia pentru altul)

-invocarea contractului de catre tert,in cadrul unei actiuni directe

34.Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul)

Promisiunea faptei altuia este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine 0 terra persoana sa-si asume un angajamentjuridic in folosul creditorului din contract

35.Cum este definita stipulatia pentru altul.

Contractul in folosul unei terte persoane poate fi definit ca fiind acel contract prin care o parte denumita stipulant, dispune ca cealalta parte , denumita promitent sa dea ,sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane, straine de contract, denumite tert beneficiar.

36.Care este aplicatiile stipulatiei pentru altul

- donatia cu sarcini

-contractul de transport de bunuri

-materia asigurarilor de persoane

37. Care sunt conditiile de valabilitate ale stipulatiei pentru altul

- vointa de a stipula in folosul unei terte personae

- beneficiarul ei sa fie determinat sau cel putin determinabil

38. Care sunt efectele stipulatiei pentru altul

39.ce este actiunea directa prin invocarea contractului de catre tert

Actiunile directe reprezinta posibilitati recunoscute de lege unor persoane straine de un contract de a actiona impotriva uneia din partile contractante, invocand contractul la a carui incheiere nu au participat.

40. Cum este definita simulatia.

simulatia ca fiind 0 operatiune juridica In cadrul careia doua persoane incheie un contract public - aparent, mincinos - care nu reflecta vointa lor reala, prin care se creeaza 0 alta situatie juridica decat cea creata printr-un contract secret - contrainscris - care exprima vointa reala a partilor.

41.Care sunt conditiile stimulatiei.

in cazul simulatiei se incheie, intre aceleasi parti, doua contracte, unul public si unul secret. secret sa se incheie anterior sau concomitent cu actul public

42.Care sunt formele simulatiei.

a)contractul aparent poate fi fictiv

b)contractul poate fi deghizat

c) interpunerea de persoana

43.Care sunt scopurile urmarite prin simulatie

Simulatia are un scop general si abstract, acela al ascunderii de catre parti a cuprinsului ori a existentei acordului de vointa, fata de terti, pre cum si un scop concret, care poate sa. constea in:

- sustragerea unor bunuri de la urmarirea pornita de creditori;

- evitarea raportului donatiilor si reductiunii Iiberalitatilor

excesrve;

- asigurarea anonimatului unei persoane gratificate;

- evitarea aplicarii integrale a taxelor de timbru

44. Care sunt efectele simulatiei

- efectele simulatiei in raporturile dintre partile contractante si succesorii universali ai acestora

- efectele simulatiei fata de tert

-efectele simulatiei in raporturile dintre terti.

45.Ce este actiunea in declarearea simulatiei.


Actiunea in declararea sirnulatiei este ace a actiune civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului public si existenta contractului secret care modifica, total sau partial, contractul public.

46.Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.

- o prima situatie este aceea in care,desi una dintre parti nu si-a executat propria obligatie, pretinde totusi celeilalte sa si-o execute pe a sa.

- o a doua situatie este aceea in care, desi una dintre parti este gata sa-si execute propria obligatie sau chiar si-a executat-o,cealalta parte refuza im mod culpabil,sa si-o execute pe a sa.

-o a treia situatii este aceea in care una din parti se afla in imposibilitatea fortuita de a-si executa obligatia ce-i revine.

48.Care sunt cazurile practice ale exceptiei de neexecutare.

In Codul nostru civil nu exista un text general care sa reglementeze exceptia de neexecutare a contractului, dar ea este

consacrata in cateva cazuri, in materie de vanzare, de schimb si depozit remunerat.

49.care este temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului.

In doctrina, exceptia de neexecutare a contractului este fundamentata, de majoritatea autorilor, pe reciprocitatea si interde-pendenta obligatiilor nascute din contractele sinalagrnatice.16, dar este sustinut si punctul de vedere potrivit caruia fundarnentul exceptiei de neexecutare este principiul bunei-credinte si echitatii, in baza caruia nici una dintre parti nu ar putea solicita celeilalte parti executarea angajamentelor sale, tara a oferi si ea ce datoreaza.

50.Care sunt conditiile exceptiei de neexecutare.

a)pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului este necesar ca obligatiilor ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract.

b)pentru a se putea invoca exceptia de neexecutare a contractului este necesar ca partea celuilalt sa existe o neexecutare, chiar partiala dar suficient de importanta.

c)neexecutarea sa nu se datoreze faptei insesi a celui care invoca exceptia.

d)partile sa nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce.

e)pentru invocarea exceptiei de neexecutare nu se cere ca debitorul sa fi  fost pus in intarziere.

f)invocarea exceptiei de neexecutare are loc direct intre parti,fara a fi necesar sa se pronunte instanta judecatoreasca.

51.Ce este rezolutiunea contractului.

- este o sanctiune a neexecutarii cuplabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului.

52.Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului.

- cauzele nulitatii- absolute sau relative- sunt intotdeauna contemporane, concomitemt cu momentul incheierii contractului

-cauza rezolutionarii este intotdeauna posterioara incheierii contractului.

53.Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului.

Temeiul juridic constituie o conditie rezolutorie tacita existenta in fiecare contract sinalagmatic.

54.Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutionarii judiciare.

a)un adin parti sa nu-si execute obligatiile ce-i revin

b)neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia

c) debitoruk obigatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere

55.Ce sunt pactele comisorii

- Clauze contractuale exprese privind rezolutionarea contractului pentru neexecutare.

56.Care sunt efectele rezolutionarii contractului

-desfiintarea retroactiva a contractului

-partile trebuie repuse in situatia anterioara incheierii contractului, restituindu-si una alteia tot ceea ce si-au prestat i temeiul contractului desfiintat

-partea  care si-a executat sau sa declarat gata sa-si execute obligatiile este indreptatita a obtine despagubiri

57.Ce este rezilierea contractului.

Rezilierea se aplica in cazul neexecutarii unor contracte cu executie succesiva si face as inceteze efectele contractului numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior rezilierii

58.Ce este riscul contractului.

Riscul contractului apare ca o consecinta a neexecutarii contractului sinalagmatic, ca urmare a imposibilitatii fortuite, deci a unei cauze independente de orice culpa a vreuneia dintre parti.

59.Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori

- in materie de inch iriere , daca in timpul locatiunii lucrul inchiriat piere in totalitate, prin caz fortuit, contractul se considers de drept desfacut, ceea ce inseamna ca locatorul nu va avea dreptul

sa pretinda chiria de la chirias (art. 1423 Cod civil). Loeatorul este debitorul unei obligatii imposibil de executat ~i va suporta riscul contractului;

- in materia contractului de antrepriza, daca inainte de predare, lucrul confectionat de antreprenor piere fortuit, antreprenorul nu va putea pretinde de la cornitent plata pentru munca investita in confectionarea lucrului An treprenoru 1 are, inacest caz, calitatea de debitor al unei obligatii imposibil de executat si deci suporta riscul contractului

60.Cine suporta riscul in contactele sinalgmatice translative de propietate.

-il suporta acea parte care avea calitate de proprietar al lucrului la momentul pierii fortuite a acestuia.

61.Ce este raspunderea civila contractuala.

Nerespectarea unei obligatii nascute dintr-un contract.

62.Care sunt conditiile raspunderii civile contractuale.

a) existenta unei fapte ilicite care consta in nerespectarea unei obligatii contractuale, aducandu-se prim aceasta o atingere unui drept subiectiv patrimonial al creditorului;
b) existenta unui prejudiciu patrimonial in care se concretizeaza aceasta atingere;
c) raportul de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu;
d) vinovatia(vina)cellui ce savarseste fapta ilicita.

63.Cum se clasifica despagudirile sau daunele-intrese.

a)Despagubirile(daunele-interese) moratorii reprezinta echivalentul prejudiciului pe care creditorul il sufera ca urmare a executarii cu intarziere o obligatiei;
b) Despagubirile(daunele-interese) compensatorii reprezinta echivalentul prejudiciului suferit de creditor pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiei.

64.Care sunt modalitatile de evaluare a despagubirilor sau daunelor-interese.

- pe cale judecatoreasca(evaluarea judiciara);
- prin lege(evaluarea legala);
- prin conventia partilor(evaluarea conventionala).

65.Care sunt conventiile de modificare a raspunderii contractuale.

a) conventii care exonereaza de raspundere(de responsabilitate);
b) conventii care limiteaza raspunderea;
c) conventii care agraveaza raspunderea.

66.Care sunt caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare.

-contractul de vanzare-cumparare este un -contract consensual

-contract sinalagmatic

-contract cu titlu oneros

-contract comutativ

-contract translativ de prioprietate.

67.Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara.

-vanzarea -cumpararea de bunuri proprii si prin buna invoiala intre soti este interzisa

-debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

68.Ce este promisiunea de vanzare.

Ca natura juridica, promisiunea de vanzare este un antecontract care nu transfera dreptul de proprietate, ci da nastere la un drept de creanta in persoana beneficiarului, acesta avand posibilitatea de a opta intre a cumpara sau nu.

69.Ce este pactul  de preferinta

-constituie o forma a promisiunii unilaterale de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in caz in care il va vinde, sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal si in conditii egale.

70.Ce este dreptul de preemitiune

- pactu de referinta

71.Ce este promisiunea unilaterala de vanzare.

-constituie un acord de vointa prin care o anumita persoana, prevazand un eventual interes pentru ea de a dobandi proprietatea unui bun, primeste promisiunea propietatea de a vinde acel bun, rezervandu-si dreptul de a-si manifesta ulterior la o anumita data, consimtamantul de a-l cumpara.

72.Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut

-sa fie in comert

-sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor

-sa fie determinat sau determinabil licit si posibil

73.Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pretul.

-sa fie fixat intr-o suma de bani

-sa fie determinat sau deteminabil

-sa fie sincer si serios

-sa nu contravina dispozitiilor  legale imprative privitoare la regimul preturilor.

74.Cum trebuie sa fie pretul,obiectul prestatiei cumparatorului

Pretul este obiectul prestatiei cumparatorului, constand intr o suma de bani care corespunde valorii lucrului vandut.

75.Ce este predarea lucrului vandut

-prin predarea lucrului vandut  de intelege punerea bunului la dispozitia cumparatorului,astfel incat acesta sa-l aiba in posesia efectiva si sa-l poata folosi in calitate de proprietar.

76.Ce este obligatia de garantie contra evictiunii

vanzatorul trebuie sa l garanteze pe cumparator de linistita posesiune a lucrului vandut (art. 1336 C. civ.), deci contra evictiunii;

77.Ce reprezinta evictiunea

-pierderea in tot sau in parte a proprietatii bunului cumparat sau tulburarea cumparatorului in exercitatrea prerogativelor de proprietar ca urmarea valorificarii de catre vanzator sau de catre o terta persoana a unui drept care exclude, in tot sau in parte , dreptul cumparatorului asupra acelui bun.

78.Care sunt conditiile garantiei in caz evictiunii rezultand din fapta unui tert.

- sa fie vorba de i tulburare de drept

-vanzatorul este tinut de aceasta garantie atunci cand cauza tulburarii provacata de tert cumparatorului este anterioara sau concomitenta vanzarii.

-necunoasterea cauzei evictiunii de catre cumparator

79.care sunt efectele garantiei in caz de evictiune consumata

-vanzatorul trebuie sa restituie integral pretul

-valoarea fructelor naturale si civile pe care a fost obligat sa le inapoieze celui care l-a evins

-restituirea cheltuielilor de judecata precum si cheltuielilor contractului

80.Care sunt conditiile care se cer intrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciiloe lucrului vandut.

Pentru a fi antrenata raspunderea vanzatorului, viciile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- Viciile sa fie ascunse. Potrivit art. 1353 C. civ., vanzatorul nu raspunde de "viciile aparente si despre care cumparatorul a putut singur sa se convinga".
- Viciile sa existe in momentul incheierii contractului, adica viciul ascuns al lucrului sa fi existat anterior sau sa fie concomitent vanzarii.
- Viciile sa fie grave. Se considera ca viciile sunt grave daca din cauza lor lucrul este impropriu intrebuintarii potrivit destinatiei sau naturii sale sau atunci cand acestea ii micsoreaza intr atat valoarea de intrebuintare incat, in cazul in care cumparatorul le-ar fi cunoscut, nu ar fi cumparat bunul sau ar fi platit un pret mai mic.

81.Care sunt efectele raspunderii vanzatorului pentru vicii.

-actiunea rehibitorie

-actiunea estimatorie

82.Cand  datoreaza cumparatorul dobanda pretului.

-daca partile au convenit expres prin contract acest fapt

-daca lucrul vandut si predate este producator de fructe

-daca cumparatorul a fost pus la intarziere printr-o notificare

83.Care este sanctiunea neplatii pretului.

In caz de neplata a pretului de catre cumparator, vanzatorul poate sa si exercite dreptul de retentie asupra bunului pana in momentul platii. Pentru exercitarea dreptului de retentie de catre vanzator, trebuie intrunite doua conditii:
- creanta privind pretul sa fie exigibila;
- cumparatorul sa nu fi dobandit detentiunea bunului care formeaza obiectul vanzarii.
In situatia in care bunul a fost predat cumparatorului, vanzatorul va putea cere executarea silita a obligatiei de plata a pretului, avand un privilegiu special care-i confera dreptul de a fi satisfacut cu preferinta fata de alti creditori, din pretul bunului vandut (art. 1737 pct. 1 C. civ.). Actiunea in plata pretului are caracter personal si se prescrie in termenul general de 3 ani.
Vanzatorul poate opta si pentru a cere rezolutiunea contractului de Vanzare cumparare pentru neplata integrala sau partiala a pretului, inclusiv a dobanzilor

84.Ce este luarea in primire a lucrului vandut

Cumparatorul este obligat sa ia in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul este obligat sa l predea. Prin urmare, aceasta operatie trebuie executata la termenul stabilit in contract, iar in lipsa unei asemenea stipulatii, potrivit obiceiului locului (art. 970 alin. 2 C. civ.); daca nu exista un obicei, indata dupa incheierea contractului.

85.Cine suporta cheltuielile vanzarii.

-cumparatorul

86.Care sunt variatiile de vanzare

- vanzare cu gramada

- vanzarea pe greutate

- vanzarea pe incercate

- vanzarea de drepturi de creatie(cesiunea de creatie)

- vanzarea unei succesiuni

- vanzarea cu pact de rascumparare

- vanzarea cu arvuna

- cesiunea de drepturi litigioase si retractul litigios

- vanzarea la licitatie

- vanzarea catree populatie a locuintelor construite din fondurile statului si din fondurile unor unitati de stat

87.Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie

-donatia este un contract unilateral

Contract esentialmente gratuit

Contract translativ de proprietate

Contract solemn

88.Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii

-minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca

89.Care sunt incapacitatile de aprimi donatii

- pesoanele neconcepute

-persoanele juridice care n-au dobandit personalitate juridica

-medicii,farmacistii si preotii

-surdo-mutul

-cetatenii straini si apatrizii

90.Care este obiectul contractului de donatie

- Contractultrebuie sa fie -in circuit civil

- determinat sau determinabil

- posibil,licit

-sa existe sau sa poata exista in viitor

91.Care  sunt conditiile de forma ale contractului de donatie.

- capacitatea partilor

- consimtamantul partilor

- obiectul contractului de donatie

-cauza contractului de donatie

92.Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor.

Conform dispozitiilor art. 801 si 822 - 824 C. civ. contractul de donatie este irevocabil, astfel incat, cel care a facut liberalitatea, nu mai poate lua inapoi ceea ce a daruit. Irevocabilitatea donatiilor este menita sa asigure siguranta circuitului civil.

93.Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor.

- donatiile facute sub o conditie potestativa din partea donatorului

- donatia facuta cu sarcina pentru donator de a plati datoriile viitoare nedeterminate

- donatia facuta cu clauza de a dispune de bunul donat.

94.Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatiii donatiilor.

- cele prin care contractul de donatie este afectat de un termen

- cele prin care contractul de donatie este afectat de o conditie cazuala (care depinde de hazard) sau mixta (depinzand de hazard si vointa unei alte persoane decat donatorul);
- cele prin care in contractul de donatie se stipuleaza plata datoriilor prezente ale
donatorului, datorii cu data certa, anterioara donatiei si chiar cele viitoare

- cele care prevad expres posibilitatea reintoarcerii bunurilor donate in cazul in care donatarul ar predeceda donatorului, chiar daca ar lasa descendenti, sau pentru cazul de predeces al donatarului si al descendentilor lui.

- cele prin care donatia are ca obiect nuda proprietate, donatorul rezervandu si uzufructul sau dreptul de abitatie.

95.Ce este revocabilitatea donatiilor intre soti.

Potrivit art. 937 C. civ., orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este revocabila. Sotul donator are dreptul de a revoca contractul de donatie oricand in timpul casatoriei sau dupa incetarea acesteia, si chiar dupa decesul sotului donatar, impotriva mostenitorilor celui gratificat
96.Ce forma imbraca donatiile simulate.

Donatiile simulate imbraca forma donatiei deghizate sau a donatiei de intrepunere de persoana.

97.Ce sunt donatiile deghizate.

Donatia deghizaid este 0 donatie simulata care, sub aparenta. unui contract cu titlu oneros, ascunde natura gratuita a unui contract secret. In acest caz, actul public (vanzare-cumparare) este simulat si ascunde 0 donatie.

98.Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane.

Donatiile pot fi facute si prin persoane interpuse. Se recurge la aceasta forma a simulatiei in cazul in care se urmareste sa se faca o liberalitate unei persoane incapabile sa primeasca liberalitati de la donator. Persoana interpusa, capabila de a primi donatia, va remite apoi bunul donat donatarului incapabil.
Potrivit art. 812 C. civ., sunt prezumate a fi persoane interpuse parintii, copiii si sotul persoanei incapabile.

99.Ce sunt donatiile indirecte.

Donatiile indirecte sunt acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica dar infaptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie.

100. Ce sunt darurile manuale.

Darul manual reprezinta 0 donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, In baza acordului de vointa al partilor contractante.

101.Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual

- conditia speciala este traditiunea reala a bunului.

102.Care sunt obligatiile donatarului.

Cand contractul de donatie este pur gratuit, donatarul nu are nicio obligatie fata de donator.

Daca donatia este cu sarcina (sub modo) donatarul are obligatia de a executa sarcina, iar in caz contrar donatia poate fi revocata

103.Care sunt obligatiile donatorului.

Obligatia principala a donatorului este predarea bunului donat donatarului. Predarea bunului are semnificatia transmiterii materia le a lucrului si se poate face ulterior incheierii contractului,

potrivit clauzelor contractuale.i

104.Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru evictiune.

. cand a promis expres garantie pentru evictiune;

. cand evictiunea provine dintr-un fapt personal;

. cand donatia este cu sarcini, in limite le valorii acestora

105.Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru viciile lucrului.

. rand s-a obligat expres in acest sens;

. cand viciile ascunse cunoscute de donator au provocat un

prejudiciu donatarului;

. cand donatia este cu sarcini, in limitele valorii acesteia.

106. Cum se realizeza opozabilitatea fata de terti in materie de donatie

Daca bunul donat este un bun mobil corporal, opozabilitatea se realizeaza prin transmiterea posesiei bunului. Cand obiectul donatiei este un drept de creanta, opozabilitatea fata de terti se realizeaza prin notificarea cesiunii catre debitorul cedat ori prin acceptarea ei de catre debitor prin act autentic (art. 1393 Cod civil). Atunci cand obiectul contractului de donatie este un bun imobil, contractul devine opozabil tertilor din momentul transcrierii dreptului 111 cartea funciara. (art. 818 Cod civil $i art. 22 din Legea nr. 7/1996).

107.Care sunt cauzele legale de revocare a donatiilor conform art. 829. Cod civil

- o donatiile intre soti (art. 937 Cod civil);

- odonatiile de bunuri viitoare (art. 821 Cod civil).

108.Cand se revoca donatia pentru integratitudine.

. atentatul la viata donatorului savarsit de donatar, lara a fi

necesara pronuntarea unei hotarari de condarnnare, fiind suficienta

intentia manifestata de donatar in acest sens;

. savarsirea unor delicte, cruzimi sau injurii grave impotriva

donatorului de catre donatar sau de 0 alta persoana, la ordinullui;

. refuzul donatarului de a acorda alimente donatorului care

se afla in nevoie.

109.Ce caracteristici prezinta actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine.

1) trebuie introdusa in term en de ] an, care se calculeaza de

la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul l-a cunoscut;

2) este 0 actiune personala care poate fin introdusa doar de

donator, dar mostenitorii acestuia pot deveni titulari in urmatoarele

cazuri:

a) actiunea a fost intentata de donator, dar acesta a decedat

inainte de finalizarea procesului;

b) donatorul a decedat 'inainte de expirarea termenului ill

care actiunea putea fi intentata;

3) actiunea nu poate fi intentata dedit impotriva autorului

faptului de ingratitudine;

4) admiterea actiunii nu produce efecte retroactive fata de

tertii care au dobandit ulterior bunul de la donatar ori acel bun a fost grevat infavoarea lor

110. Cand se revoca donatia pentru suvenienta de copil.

Aceasta cauza legala de revocare a donatiilor este reglementata In art. 836 Cod civil care prevede ca donatiile se revoca de drept daca donatorului, care 'in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior, chiar ~i postum, un copil viu, din casatorie sau din afara casatoriei.

111.Cine poate formula actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii.

Actiunea In revocare poate fi formulata de donator, de succesorii sai in drepturi (mostenitorii legali sau testamentari), precum si pe calea actiunii oblice, de creditorii chirografari ai acestor persoane

112.Care  dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept.

Revocarea pentru survenienta de copil opereaza de drept,

113. Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune.

o contract translativ de folosinta, deoarece ca urmare a incheierii contractului de locatiune se transmite un drept de creanta, respectiv folosinta unui bun, astfel ca, In cazul pierii bunului, riscul contractului i1suporta proprietarul bunului; o contract sinalagmatic, deoarece da nastere la nastere la obligatii reciproce intre parti: locatorul se obliga sa puna la dispozitia locatarului folosinta temporara a lucrului inchiriat, iar

loeatarul se obliga sa plateasca pretul locatiunii;o contract cu titlu oneros, intrucat la incheierea contractului

fiecare parte urmareste un folos patrimonial; o contract comutativ; partile elUlOSCInca de la momentul

incheierii contractului atat existenta cat ~i intinderea obligatiilor reciproce; o contract consensual, care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor (solo consensu), tara nicio alta formalitate;

o contract cu executare succesiva in timp, cu precizarea ca durata contractului poate fi deterrninata sau nedeterminata, dar nu vesnica, intrucat art. 1415 Cod civil interzice locatiunile ereditare,

care erau cunoscute sub denumirea de emfiteuze sau embatic

114.Ce caracteristice prezinta capacitatea partilor in cazul caontractului de locatiune.

in considerarea faptului ca locatiunea este, in principiu, un act de administrare, atat locatorul ~i locatarul trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare.

Daca obiectul locatiunii este un bun imobil, iar durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani, prin lege, locatiunea este considerata act de dispozitie, iar partile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie, in caz contrar locatiunea reducandu-se la 5 ani, dar numai la cerea partii incapabile.

115.Ce reguli se aplica in cazul in care contractul de locatiune se incheie de un coindivizar.

- vanzarea de catre unul dintre coproprietari;

- teoria mandatului tacit reciproc;

- gestiunea de afaceri

116.Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune.

- lucrul inchiriat

- chiria.

117.Cum se stabileste chiria in contractul de locatiune.

Ea se stabileste In raport cu durata contractului, in mod global sau pe unitati de timp si se plateste la temenele prevazute in contract.

118.Ce conditii trebuie sa indeplineasca chiria in contractul de locatiune.

. sa fie determinata in momentul incheierii contractului sau

determinabila;

. sa fie sincera sau serioasa sub sanctiunea nulitatii

. sa fie fixata, de regula, in bani.

119.Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a lucrului.

- plata de daune - interese

120.In ce conditii se angajeaza raspunderea locatarului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului.

Locatorul, spre deosebire de vanzator, va raspunde nu numai pentru viciile existente In momentul incheierii contractului, dar si pent:ru cele aparute pe parcursul executarii contractului, daca acestea micsoreaza folosinta lucrului in asa fel ineat daca locatarul le-ar fi cunoscut nu ar fi incheiat contractu I sau ar fi platit 0 chirie mai mica'.

121.Care sunt obligatiile locatarului.

- Obligatia de intrebuintare a lucrului potrivit destinatiei sale

- Obligatia de plata a chiriei

- Obligatia de restituire a lucrului

- Raspunderea pentru incendiu

- Apararea contra uzurparilor

122. In virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatarul.

Tulburarea folosintei provenind din propria fapta

Tulburarea folosintei provenind din fapta unui ten

Tulburareafolosintei pro ven ind din viciile lucrului

123.Ce actiune are la indemna locatarul in cazul in care locatarul refuza sa restituie lucrul.

.:. 0 actiune personal a, care lsi are izvorul 'in contract, care

este supusa prescriptiei extinctive;

.:. 0 actiune in revendicare, daca are calitatea de proprietar,

care este imprescriptibila.

124.Ce conditii trebuie sa indreplineasca contractul dee sublocatie.

. incheierea lui sa nu fie interzisa printr-o clauza expresa a

contractului principal;

. sublocatiunea sa nu contina dispozitii contrare contractului principal

125.Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune

Spre deosebire de sublocatiune care este un nou contract de locatiune, cesiunea constituie 0 vanzare a dreptului de folosinta, adica 0 cesiune de creanta cu titlu oneros.

126.Care sunt cauzele de incetare an contractului de locatiune

- Denuntarea unilaterala

Expirarea termenului

- Rezilierea contractului

- Pierirea lucrului

- Desfintarea tltlului locatorului

-proiectele instrainarii lucrului prin acte intre vii

127.Contractul de locatiune inceteaza in cazul pierii totale a lucrului.

Art. 1429 alin. 1 Cod civil prevede ca in cazul pieirii totale a lucrului sau cand acesta nu mai este apt pentru intrebuintare conform destinatiei, contractul de locatiune se desfiinteaza.

128.Cat timp raman valabile locatiunile incheiate de uzufructuar dupa desfiintarea titlului locatorului.

contractu I de locatiune incheiat de uzufructuar ramane in vigoare timp de eel mult 5 ani, in limitele unui act de administrare, chiar dad uzufructul ar fi incetat;

129.Ce presupune tacita relocatiune.

Tacita relocatiune presupune incheierea unui nou contract de locatiune, ceea ce inseamna ca nu se prelungesc efectele vechiului contract, iar noul contract opereaza pe durata nedeterminata

130.Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la incetarea locatiunii.

Stabilirea termenului de preaviz se realizeaza prin vointa partilor, iar In lipsa conventiei partilor, In functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului.

131.Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a loctiunii

Pentru denuntarea unilaterala a locatiunii nu se cere 0 forma special a, dar trebuie sa fie facuta 'in scris, iar daca partea concediata refuza sa dea 0 dovada de primire, acest lucru se realizeaza prin intermediul executorilor judecatoresti.

132.Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile contractului de locatiune.

Potrivit art. 1439 alin. 2 Cod civil, neexecutarea obligatiilor de catre una din Parti da dreptul celeilalte parti sa ceara, dupa punerea in intarziere a debitorului, rezilierea contractului cu daune-interese.

133.Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat.

. contract cu titlu gratuit, cu precizarea ca acest caracter al mandatului de a fi gratuit nu este de esenta contractului, ci numai de natura sa, ceea ce inseamna ca daca partite stipuleaza 'in contract o clauza, contractul de mandat poate fi cu titlu oneros;

. contract sinalagmatic, dad este till contract cu titlu oneros;

. contract consensual, dar daca actul juridic ce urmeaza a fi incheiat de mandatar pentru mandant este un act autentic, atunci si mandatul trebuie sa imbrace forma autentica, in raport de principiul simetriei actelor juridice;

. contract intuitu personae, deoarece se incheie in temeiul

increderii mandantului In mandatar.

134.Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat.

. contract cu titlu gratuit, cu precizarea ca acest caracter al mandatului de a fi gratuit nu este de esenta contractului, ci numai de natura sa, ceea ce inseamna ca daca partite stipuleaza 'in contract o clauza, contractul de mandat poate fi cu titlu oneros;

. contract sinalagmatic, dad este till contract cu titlu oneros;

. contract consensual, dar daca actul juridic ce urmeaza a fi incheiat de mandatar pentru mandant este un act autentic, atunci si mandatul trebuie sa imbrace forma autentica, in raport de principiul simetriei actelor juridice;

. contract intuitu personae, deoarece se incheie in temeiul

increderii mandantului In mandatar.

135. Care este obiectul principipal al contractului de mandat.

Ca regula generala, obiectul contractului de mandat trebuie sa fie determinat, posibil si licit, cu precizarea ca in materia contractului de mandat obiectul principal al contractului il reprezinta incheierea de acte juridice, cu exceptia actelor cu caracter strict personal.

136. Ce conditii se cer indeplinite din punct de vedere al capacitatii partilor, in cazul contractului de mandat

Astfel, daca actul care se va incheia este un act de conservare sau de adrninistrare, mandantul poate avea capacitate restransa de exercitiu, dar daca actul care se Incheie este un act de dispozitie, se cere sa aiba capacitate deplina de exercitiu.' in ceea ce priveste situatia mandatarului, acesta trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, indiferent de natura actului pe care urmeaza sa-l incheie3.

137.Cum se interpreteaza mandatul dat in termeni generaliu.

Daca mandatul este formulat in termeni generali, el se va interpreta In sensul ca a fost dat doar cu privire la acte de adrninistrare, deoarece pentru actele de dispozitie se impune existenta unui mandat special.

138.Ce este mandatul in interes comun.

Mandatatul in interes comun este un contract prin care mandatarul are, pe langa dreptul la remuneratie, un interes propriu la incheierea actului pentru care a fost insarcinat de mandant. De exemplu, mandatarul ~i mandantu1 sunt coproprietarii unui imobil ce urmeaza a fi vandut.

139.Ce este autocontractul in materia contractului de mandat.

In ceea ce priveste dubla reprezentare, aceeasi persoana actioneaza ca mandatar al ambelor parti contractante si incheiecontractul in numele acestora. De exemplu, un contract de vanzare-cumparare in care mandatarul este acelasi pentru vanzator si pentru cumparator.

140.Cum se produc efectele revocarii mandatului.

lndiferent de forma pe care 0 imbraca revocarea mandatului, aceasta va produce efecte ex nunc (numai pentru viitor).

141.Care sunt cauzele speciale de incetare a mandatului.

Contractu I de mandat poate sa inceteze ~i datorita unor cauze speciale cum ar fi: punerea sub interdictie, insolvabilitatea si falimentul uneia din partile contractului.

142.Care sunt obligatiile mandatului.

o despagubirea mandatarului, potrivit art. j 547 - 1549 Cod

civil, pentru toate cheltuielile facute de mandatar, precum ~i pentru

pierderile suferite cu ocazia indeplinirii mandatului;

o obligatia de plata a remuneratiei, daca partile au convenit

incheierea unui contract cu titlu oneros.

143.Ce reprezinta mandatul fara reprezentare.

Mandatul rara reprezentare iprete - nom) este contractu I prin care una dintre parti, imprurnutatorul de nume, este imputernicita de cealalta parte sa indeplineasca unul sau mai muite acte juridice pe seama acesteia din urma, dar ascunzand fata de tertii contractanti calitatea de intermediar in care lucreaza pentru altul.

In cazu1 mandatului rara reprezentare, In raporturile cu tertii mandatarul se comporta ca ~i cum ar lucra in nume propriu si nu ca reprezentant al altei persoane. Aceasta forma de contract nu are 0 reglementare proprie In dreptul civil, dar se admite ca mandatul lara reprezentare reprezinta un caz de simulatie prin interpunere de persoane.

144.Care sunt optiunile beneficiarului pactului de referinta in caz de nerespectare a pactului prin vanzarea bunului unui tert.

in caz de nerespectare a pactului, prin vanzarea bunului unui tert, beneficiarul poate solicita numai plata de daune - interese, nefiind mdreptatit sa ceara anularea acelui contract ori sa intenteze acti.unea Am revendiicare. Daca va dovedi participarea tertului dobanditor la frauda, beneficiarul promisiunii are posibilitatea sa formuleze 0 actiune in

nulitatea absoluta a contractului, conform art. 966 Cod civil.

145.Cand trebuie sa fie indeplinita conditia de existentei obiectului contractului

Pentru valabilitatea contractului se cere intrunirea unor conditii generale, respectiv: sa existe, sa fie In circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, sa fie licit si moralConditia existentei obiectului contractului trebuie sa fie indeplinita la momentul incheierii acestuia, deoarece daca lipseste

obiectul, lipseste 0 conditie esentiala a contractului, ceea ce va atrage nulitatea absoluta a acestuia. Astfel, art. 13] 1 Cod civil prevede ca daca 'in momentul vanzarii lucrul era pierit In tot, vinderea este nula.

146.Care este sanctiunea care se aplica in sistemul dreptului civil roman care intervine pentru nevalabilitatea cauzei contractului.

in sistemul dreptului civil roman, nevalabilitatea cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, atunci cand lipseste cauza datorita scopului imediat (causa proxima) ori aceasta este ilicita sau imorala.

147.Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, cand se datoreaza.

Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta atunci cand se datoreaza: lipsei obiectului contraprestatiei 'in contractele sinalagmatice, lipsei remiterii bunului in contractele reale, lipsei elementului aleatoriu - riscul-in contractele aleatorii.

148.In ce cazuri se considera ca tacerea paote sa insemne acceptarea a ofertei.

Referitor la acceptarea tacita, s-a pus problema valorii pe care o are simpla tacere a unei persoane careia i s-a adresat 0 oferta, In conditiile in care, prin ea insasi, tacerea nu poate avea valoare de acceptare. Cu caracter de exceptie, prin lege sau in practica judecatoreasca, se considera ca tacerea poate sa insemne acceptare

a ofertei In urmatoarele cazuri:

-legea admite tacita reconductiune - tacita reil1chiriere43

. partile pot sa fi convenit, mai inainte, ca simpla tacere dupa

primirea ofertei sa aiba valoare de acceptare;

. atunci cand oferta este facuta exclusiv in interesul celeilalte

parti, ea poate fi considerata ca fi ind acceptata chiar daca partea

careia i-a fost adresata tace.

149.Care sunt consecintele pe care le produce momentul incheierii contractului

. din momentul incheierii contractului acesta poate sa-si

produca efectele, nascandu-se drepturile si obligatiile partilor contractante;

. In raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de

revocare, precum si caducitatea ofertei;

. viciile de consimtamant se analizeaza In raport de

momentul incheierii contractului;

. in cazul contractelor translative de proprietate avand ca

obiect bunuri certe, transmiterea dreptului de proprietate are loc In

momentul incheierii contractului, iar riscul pierii bunurilor se

suporta de cum para tor;

. in caz de conflict de legi In timp contractului i se va aplica

legea in vigoare la momentul incheierii sale;

. determina locul incheierii contractului.

150.Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor.

. clauzele indoielnice se interpreteaza in sensul care reiese

din natura contractului (art. 979 Cod civil);

. clauzele indoielnice se interpreteaza in sensul 111 care ele pot

produce un efect (art.978 Cod civil);

. in cazul in care exista indoiala clauzele contractului se

interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul

(art.980 Cod civil);

. regula in dubio pro reo, cand este indoiala, conventia se

interpreteaza in favoarea celui care se obliga (art. 983 Cod civil);

. oricat de generali ar fi termenii contractului, acesta are ca

obiect numai prestatiile la care partile s-au obligat (art.984 Cod

civil);

. atunci cand in contract se da un exemplu pentru apiica.rea

obligatiilor, nu se restrange numarul si intinderea acestora la

exemplul dat (art.985 Cod civil).

151.Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului

Exceptiile de la principiul obligativitatii contractului trebuie

sa fie prevazute expres de lege sau de contract.

Ne vom gasi in prezenta unei exceptii de la acest principiu in urmatoarele cazuri:

Denuntarea unilaterald a contractului

incetarea contractelor intuitu personae

Suspendarea fortei obligatorii a contractului

Prorogarea legald

152.Ce este denuntarea unilaterala a contractului.

lntre modul de incheiere a contractului ~imodul de revocare a acestuia trebuie sa existe 0 simetrie, in sensul ca daca incheierea contractului este rezultatul unui mutuus consensus, revocarea contractului trebuie sa fie rezultatul unui mutuus dissensus. Conform art. 969 alin. 2 Cod civii, revocarea conventiilor se poate realiza nu numai prin consimtamantul mutual, dar ~i din cauze autorizate de lege. Intre aceste cauze se inscrie si denuntarea

unilaterala a contractului care poate sa intervina in materia contractului de inchiriere tara termen (art. 1436 alin. 2 Cod civil), a contractului de mandat (art. 1552 si 1556 Cod civil) sau a contractului de depozit (art. 1616 Cod civil).

153.Ce este incetarea contractelor intuitu personae

Contractele intuitu personae sunt incheiate in considerarea calitatilor deosebite ale unei parti, iar daca partea a decedat, contractul inceteaza de plin drept. Acest lucru se intampla de exemplu in cazul contractului de mandat.

154.Ce este prorogarea legala

Un caz de modificare a fortei obligatorii a contractului, independent de vointa partilor, 11 reprezinta prelungirea legala a contractului dincolo de termenul stabilit de parti,

155.Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia.

. tertul nu este obligat prin contractul incheiat intre promitent si creditorul promisiunii, iar obligatia sa se va naste numai daca adera la contract sau incheie un nou contract;

. ceea ce se promite este fapta personals a debitorului de a determina 0 terra persoana sa-si asume un angajament juridic fata de creditor;

. debitorul nu este obligat sa garanteze fara de ter] executarea angajamentului de catre terta persoana.

156.Care sunt cazurile de actiune directe ale stipulatiei pentru altul.

Codul civil reglernenteaza doua cazuri de actiuni directe in materia contractului de antrepriza'' si a contractului de rnandat'

157.Care sunt cazurile de aplicati ale stipulatiei pentru altul.

Codul civil face aplicatii ale stipulatiei pentru altul in materia donatiei cu sarcina In favoarea unui tert (art.828 - 830) si a rentei viagere (art.1642). In afara de reglernentarile cuprinse III Codul civil, aplicatii ale

acestei exceptii se mai intalnesc in cazul contractului de asigurare (art. 9 din Legea nr. 136/1995) ~i a contractului de transport de bunuri.

158.Ce presupune simulatia prin inchierea unui contract fictiv.

Simulatia prin incheierea unui contract fictiv presupune 0 disimulare totals a realitatii, in sensul ca actul public este Iipsit de orice continut juridic, fiind anihilat de prevederile contrainscrisului.

159.Cand trebuie inchieat actul secret pentru a ne afla in prezenta simulatiei.

sa se incheie anterior sau concomitent cu actul public.

160.Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii in rezolutiune.

- una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;

- neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia. Daca neexecutarea s-a datorat unei cauze fortuite, independente de vointa debitorului, nu se va pune

problema rezolutiunii, ci aceea a riscului contractului;

- debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere, in conditiile prevazute de lege. Punerea in intarziere este foarte importanta, pentru a putea dovedi refuzul de executare a  obligatiilor de catre cealalta parte contractanta.'

161.Care este sanctiunea aplicabila in aczul in care in momentul vanzarii lucrul vandut era pierit in tot.

in acest caz, sanctiunea aplicabila este nulitatea absoluta deoarece obligatia vanzatorului este lipsita de obiect, ceea ce implica si lipsa cauzei obligatiei cumparatorului.

162.Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit in parte.

. sa renunte la contract;

. sa ceara executarea asupra partii rarnase din Iucru, cu 0

reducere proportionala din pret.

163.Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vanzare-cumparare este un teren, iar la predare , intinderea terenului este mai mica decat  cea mentipnata in contract.

. completarea, daca vanzatorul mai are alaturi teren;

. 0 reducere din pret proportionala cu intinderea gasita lipsa;

. rezolutiunea contractului daca imobilu1 nu poate fi folosit pentru destinatia avuta in vedere la momentul incheierii contractului.

164.In ce termen se prescrie actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantie pentru evictiune

Actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantia pentru evictiune se prescrie In termenul general de prescriptie de 3 ani, care incepe sa curga de la data producerii evictiunii.

165.In ce termen poate fi intentata actiunea rehibitorie sau estimatorie

Actiunea redhibitorie sau estimatorie poate fi intentata intr-un termen de 6 luni, iar daca viciile au fost ascunse eu vic1enie in termenul general de prescriptie, conform art. 5 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.

166. Cum se poate modifica obligatia de garantie contra viciilor

Obligatia de garantie contra viciilor poate fi rnodificata prin con venti a partilor care pot sa inlature, Iimiteze sau sa agraveze printr-o clauza expresa aceasta obligatie.

167.In ce termen se poate intenta actiunea vanzatorului avand ca obicte plata pretului

prescrie In termenul general de prescriptie de 3 ani;

168.Ce bunuri pot forma obiectul darului manual.

Obiect al darului manual' pot fi numai bunurile mobile corporale, susceptibile de traditiune, iar prin exceptie si titlurile la purtator, deoarece in cazul acestor bunuri inscrisul se confunda cu insusi dreptul pe care il incorporeaz

169.In ce termen trebuie intredusa actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine

1) trebuie introdusa in term en de ] an, care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul l-a cunoscut;

170.Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucrul

.:. 0 actiune personal a, care l~i are izvorul 'in contract, care este supusa prescriptiei extinctive;

.:. 0 actiune in revendicare, daca are calitatea de proprietar, care este imprescriptibila.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.