Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
MANAGEMENT Proiect INFIINTAREA FIRMEI

MANAGEMENT Proiect INFIINTAREA FIRMEIUniversitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea Transporturi

Specializarea Autovehicule Rutiere

MANAGEMENT
Proiect ­

INFIINTAREA FIRMEI

Derularea unei afaceri legale nu poate fi asigurata decat dupa infiintarea si inregistrarea la Registrul Comertului, indiferent de tipul acesteia, ca persoana fizica sau juridica. Pasii de mai jos reprezinta cerintele millime pentru infiintarea intreprinderii, putand fi completati in consecinta de activitati suplimentare, functie de complexitatea afaceri la care v-ati gandit.

1. STABILlREA OBIECTELOR DE ACTIVIT ATE

2. ALEGEREA FORMEI JURIDICE

3. ALEGEREA DENUMIRII FIRMEI

4. VERIFICAREA DENUMIRII FIRMEI

5. REDACTAREA ACTULUI CONSTlTUTIV

6. DEPUNEREA CAPITALULUI SOCIAL LA BANCA

7. DEPUNEREA DOCUMENTATIEl PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR

8. PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL A INCHEIERII JUDECATORULUI DELEGAT

9. INREGISTRAREA LA REGISTRUL COMERTULUI

10.OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE (INCLUSIV CODUL UNIC SI AUTORIZATIILE DE FUNCTIONARE)

INFIINTAREA FIRMEI - PRIMII PASI

1. Verificarea disponibilitii firmei, rezervarea firmei la Oficiul Comertului;

2. Redactare act constitutiv al societiifii (in 4-5 exemplare) in care se vor mentiona asociatii, sediul social, obiectul de activitate etc., inscris caruia i se va da data certa la orice notariat sau la Camera de Comert ;

3. Depunerea capitalului social la banca - pentru un SRL capitalul social minim este de 2.000.000 lei; (aici va ramane unul din exemplarele actului constitutiv); cu cat capitalul social este mai mare, cu atat creste credibilitatea firmei;

4. Se va achita o taxa judiciara lo Primarie;

5. Se depune dosarul la Camera de Comert, care va contine:

- rezervarea disponibilitatii firmei;

- copie dura buletinul/cartea de identitate a asociatilor;

- cazierul fiscal al asociatilor, dobandit in baza cazierului judiciar in original;

- foaia de varsamant a capitalului social in original;

- in cazuul in care asociatii nu se prezinta personal la Camera de Cornert, dosarul trebuie sa cuprinda declaratii notariale in care sa declare pe proprie raspundere ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.3111995, republicata privind societatile comerciale, ca nu au antecedente penale si sa dea specimenul de semnatura, precum si o procura prin care imputemicesc un mandatar sa efectueze toate operatiunile impuse de lege pentru inregistrarea si autorizarea functionarii societatii;

- dovada de sediu (un contract de vanzare-cumparare, comodat, inchiriere sau acordul parintilor ca societatea sa functioneze sau sa-si stabileasca sediul social, exprimat intr-o declaratie notariala ) - original si doua copii;

- completarea cererii de inmatriculare si autorizarea functionarii - formular tipizat, in care se precizeaza identitatea celui ce formuleaza cererea, a celui imputemicit, se precizeaza sediul social, o cifra de afaceri estimativa si se face mentiunea daca societatea va fi platitoare de TVA sau nu;

- se va publica In Monitorul Oficial actul constitutiv al societatii;

- se anexeaza la dosar dovada achitarii taxelor de inmatriculare, de publicare in . Monitorul Oficial si a avizelor pentru sediul social

Daca in cererea tipizata, societatea in curs de infiintare cere doar inregistrarea in Registrul Comertului, iar la sediul social nu se va desfasura nici o activitate, procedura este simpla si mai rapida, in 7-10 zile, judecatorul delegat de Tribunal va pronunta o incheiere, pe baza careia se va emite de catre Camera de Corner! Certificatul de inregistrare (inmatriculare). Din acest moment, persoana juridica exista, are un cod unic de inregistrare (CUI), isi poate face stampila si cumpara facturi, poate efectua operatiuni comerciale.

In cazul in care societatea se infiinteaza fara activitate, declararea punctelor de lucru se va face prin act aditional, in care se va preciza si activitatea desrasurata-codul CAEN.

In carxu in care in cecere se mentioneaza si deschiderea unui punct de lucru, la dosar trebuie introdusa si anexa la cererea de inmatriculare (pentru fiecare punct de lucru). Aceasta anexa va cuprinde adresa punctului de lucru, codul (codurile) CAEN (clasificarea activitatilor din economia nationala) ale activitatilor ce se vor desfasura in locatia respectiva.

Dupa inscrierea acestor mentiuni pe anexa se va trece la obtinerea avizelor pentru respectivul punct de lucru. Aceste 5 avize se obtin de la Birou Unic ce functioneaza in cadrul fiecarei Camere de Cornert - munca si protectie sociala, mediu, sanatate publica, sanitar-veterinar, pompieri. Dupa obtinerea celor cinci semnaturi pe anexa, aceasta va fi controlata de referentul de specialitate, va fi inregistrata, se vor achita taxele, se va multiplica si se va include in dosar.

Sunt unele activitati comerciale pentru care se cere o procedura de autorizare mai complexa. De exemplu, in cazul unui restaurant, avizele de mediu, sanatate publica, sanitar-veterinar se vor obtine dupa intocmirea unui dosar si o constatare la fata locului de catre reprezentantul respectivei institutii a indeplinirii conditiilor de functionare.

In acest caz, al inregistrarii si autorizarii functionarii societatii, procedura dureaza aproximativ 21 zile, timp in care nu se poate desfasura nici o activitate comerciala.

FACILITaTI ACORDATE STUDENTILOR

HOTARARE Nr. 166 din 13 februarie 2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie.

EMITENT: GUVERNUL RoMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 24 februarie 2003.

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 din Ordonanta Guvemului Nr. 3612002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvemul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba acordarea urmatoarelor scutiri de la plata taxelor si tarifelor in scopul sprijinirii studentilor care vor sa infiinteze o afacere proprie:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe linga tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unit din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor;

b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire;

c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;

d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV -a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul - delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;

e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:

 • cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
 • cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
 • cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

ART. 2

(1) Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 1, studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) urmeaza cursurile unci forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;

b) este eel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul Uliiversitatii;

c) nu a depasit varsta de 30 de ani.

(2) Cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului va cuprinde, in mod obligatoriu si actul doveditor emis de institutia de invatamant superior acreditata, din care sa rezulte ca studentul fondator indeplineste conditiile prevazute la alin. (1).

ART. 3

(1) Studentii pot constitui o societate comerciala in conditiile legii si ale prezentei hotarari, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc cerintele prevazute de art. 2.

(2) Facilitatile prevazute de prezenta hotarare se acorda o singura data, pentru constituirea unei singure fume.

ART. 4

(1) In cazul in care, in perioada de palla la 3 ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite in conditiile prezentei hotarari, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife, prevazute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de plata.

(2) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal este obligat ca la primirea cererii de inregistrare a mentiunii de cesiune sa solicite dovada privind plata sumelor pentru care s­a acordat scutire, la nivelul taxelor si tarifelor in vigoare la data efectuarii platii.

ACT CONSTITUTIV AL S.C. 'GEPY SERV CONT TOTAL' S.RL.

Subsemnatul :

Ignat Claudiu – fiul lui Marin si Veronica, nascut la 03.06.1982 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Sector 6, Str. Politehnici Nr.6, B1.6, sc.l, ap.8, am hotarat constituirea unei societatii comerciale cu raspundere limitata in urmatoarele conditii:

Art.I. Denumirea societatii este S.C.'GEPY SERV CONT TOTAL' S.R.L.

In toate actele, facturile, emanand de la societate, denumirea va fi urmata de initialele S.R.L., de capitalul social, codul fiscal, sediul societiipi si numarul de inmatriculare in Registrul Comertului.

Art.2. S.C. 'GEPY SERV CONT TOTAL' S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata, desfasurandu-si activitatea in confonnitate cu legile romane si prezentul act constitutiv.

Art.3. Durata societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.

Art.4. Sediul societatii este in: Bucuresti, str. Politehnici Nr.6 .

EI poate fi schimbat in alt loc in tara, societatea putand infiinta sucursale si filiale, in tara si strainatate si puncte de lucru.

Art.5. Obiectul de activitate este urmatorul:

51 AIte transporturi terestre.

511 Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic.

512 Transport cu taxiuri.

513 Transporturi terestre de calatori, ocazionale.

514 Transporturi rutiere de marfuri (congelate, refrigerate, incarcaturi lichide si gazoase, in vrac, containerizate, mobila, transporturi postale, marfuri uscate, in vrac. Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marfa, cu sofer.

52 Activitati ale altor agentii de transport.

521 Servicii de expediere a marfurilor organizarea expedierii marfurilor in

contul expeditorului san destinatarului, receptia si acceptarea marfurilor (inclusiv ridicarea san coborarea pe loc a marfurilor), intocmirea documentelor de transport; gruparea si degruparea marfurilor; verificarea facturilor; furnizarea de informatii asupra agentilor si tarifelor de transport; ambalarea si despachetarea marfurilor; controlul, cantarirea si luarea de esantioane, etc.

53 Activitatea principala este:

531 Transporturi rutiere de marfuri (congelate, refrigerate, incarcaturi lichide si gazoase, In vrac, containerizate, mobila, transporturi postale, marfuri uscate, in vrac. Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marIa, cu sofer.

Art.6. Capitalul social al societatii este fixat la suma 2.uno.uno lei constituit astfel: Ignat Claudiu - 1.uno.uno lei, depus la data constituirii societiitii.

Art.7. Majorarea sau reducerea capitalului se face pe baza hotararii asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art.8. Transferul partilor sociale se inregistreaza in Registrul de evidenta al partilor sociale si se menponeaza pe certificat.

Art.9. Administrarea societitii se face de caire Ignat Claudiu care asigura atat conducerea societiipi cat si reprezentarea ei in relatiile cu tertii.

Angajeaza si concediaza personalul, stabileste drepturile si obligatiile acestuia, supune anual adunarii generale, in termen de trei luni de la inchiderea exercitiului economico-financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum, si proiectul de program de activitate si de buget pe anul urmator.

Art.1o. Adunarea generala este organul legislativ de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si fmanciare, avand atributiile prevazute de Legea 31/199o, modificata si republicatii.

Art.11. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii care va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual contul de profit si pierderi.

Art.I2. Beneficiul societatii se stabile§te prim deducerea din beneficiul anual a unui fond de rezerva de 5% panel la atingerea a maxim 20% din capitalului social. Din beneficiul cuvenit asociatilor, se scade impozitul legal rezultand beneficiul cuvenit asociatilor care se va repartiza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social sau cum au stabilit de comun acord.

Art.13. Societatea va putea fi transformatii in alta forma de societate, dupa obtinerea aprobarilor legale, prin hotararea asociatilor.

In cazul cand, din anumite motive, societatea va fi nevoita sa functioneze cu asociat unic, prin retragerea celorlalti, cel ramas in societate isi insuseste prevederile prezentului act constitutiv. In cazul cand unul dintre asociati va deceda, societatea poate functiona in continuare cu mostenitorii legali.

Art.14. Dizolvarea si lichidarea societatii se face conform procedurii prevazute de Legea 31/199o, modificata si republicata.

Art.15. Prezentul act constitutiv se modifica numai cu acordul scris al celor doi asociati.

Art.16. Litigiile societatii cu persoane fizice san juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti romane sau a Tribunalului Arbitral din Bucuresti.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale In

vigoare, referitoare la societiitile comerciale.

ASOCIAT : Ignat Claudiu

S.C. 'GEPY SERV CONT TOTAL' S.R.L.

J.13/1767/2004

Sediul: Bucuresti, Politehnici Nr. 6

C.U.I - 10797126

ACT ADITIONAL

la actele constitutive ale societatii

Subsemnatul Ignat Claudiu domiciliat in Bucuresti, Sector 6, Str. Politehnici Nr.6, B1.6, sc.1, ap.8, asociat in cadrul societatii comerciale sus menponata, am hotadit:

Se deschide punct de lucru in Bucuresti, avand ca obiect de activitate transporturi rutiere de marfuri - COD CAEN 6o24.

ASOCIATI: Ignat Claudiu

ROMANIA

BIROUL NOT ARULUI PUBLIC

INCHEIERE DE DATA CERTA NR.________

Anul________ luna_________ziua ______________

In temeiul art. 8 lit. (f) si art. 9o din Legea fir. 36/1995, SE DA DATA CERTA ACESTUI INSCRIS, care se afla intr-o stare eorespunzatoare, fara modificari sau stersaturi.

S-a taxat eu____. cu ehitanta nr _____________

-- - , - -- - - -- , -. .

S-a perceput onorariul eu chitanta nr__________________

Timbru judiciar:

NOTAR PUBLIC

________________

1. Contracte in transportul rutier

Activitatile de transport rutier nu sunt posibile fara contracte intre societatile de transport si clientii lor, care ii solicita sa transporte si uneori sa depoziteze marfuri in numele lor. Aceste contracte nu sunt intotdeauna constituite in scris, uneori este un simplu apel telefonic prin care clientul cere societatii de transport sa ridice si sa livreze o incarcatura de marfuri. Cu toate acestea, indiferent de de neoficial este aranjamentul, un contract exista dind o oferta a fost facuta si acceptata.

Contracte de constrangere prin lege

Contractele executorii trebuie sa contina urmatoarele puncte esentiale:

Detalii ale platii;

Oferta si acceptul;

Intentia partilor de a se oblige in mod legal printr-un contract;

Competenta de a contracta

Minorii (cineva cu varsta de pana la 18 ani) si aceia care stint alienati mintal (bolnavi psihic si cei afectati de bautura si droguri) nu au competenta de a contracta. Asadar, un contract cu unul din cei mentionati mai sus este nul si neavenit.

Eliberarea de a contracta

Aceasta se poate face in mod legal: prin acord sau nulitate, ori ilegal: prin incalcarea contractului. Cand exista o incalcare a contractului, pot fi pretinse daune de catre partea care a suferit pierderea. Aceste daune pot fi impartite in doua categorii:

Daune obitnuite: ca urmare a incalcarii contractului si neglijentei (grija adecvata in manevrarea proprietatilor altor persoane nu a fast exercitata), dar acest lucru nu se poate dovedi afirmativ.

Daune speciale: acestea nu apar in mod normal din incalcarea contractului si a neglijentei si pot fi dovedite afirmativ.

Raspunderea societatilor de transport pentru marfuri - societati de transport special /general.

Dupa cum s-a mentionat inainte, patronul unei firme de transport incheie un contract de fiecare data cand ridica si livreaza o incarcatura de marfuri de la un client. In cele mai multe cazuri, el accepta aceste marfuri ca transportator privat, prin care raspunderea sa este limitata la termenii precizati in conditiile sale de transportare. Daca acesta nu are conditii de transportare isi asuma rolul de societate de transport general si raspunderea lui pentru pierderea sau avarierea marfurilor, indiferent de gradul de neglijentii, este nelimitata.

Raspunderea angaiatorilor

Un angajator este raspunzator pentru faptele ilegale sau de neglijenta ale angajatilor lui cand sunt comise in aria angajarii lor. Cu toate acestea, daca angajatul comite o fapta ilegala in afara termenilor contractului sau (de exemplu un comis-voiajor care incearca sa repare ceva) angajatorul nu poate fi facut rasspunzator. Cand un angajat nu reuseste sa satisfaca cerintele legale specifice, si angajatorul poate fi facut raspunzator.

Fumizori principali si agenti contractanti. etc.

Un agent nu este un angajat al fumizorului principal, dar este autorizat sa actioneze in numele acestuia. Cu toate acestea, un angajat poate fi agent al fumizorului principal.

Exista doua tipuri de agenti: agenti speciali, care au autoritatea de a actiona doar intr-­un scop special si agenti generali, care au autoritatea generala de a actiona pentru fumizorii lor principali. Un aranjament de intermediere poate fi creat printr-un inscris, in forma scrisa sau verbala.

Masura in care autoritatea agentului de a actiona in numele fumizorului lui principal depinde de autoritatea data acestuia de catre fumizorul principal. Agentii nu pot delega imputemicirea lor unei alte persoane lara permisiunea fumizorului principal.

Un contract stabilit de agent este un contract intre fumizorul principal si client. Un agent este doar o veriga intre cei doi si nu o parte la contract.

Contractanti si sub-contractanti

Un sub-contractant este o firma de transport care accepta instructiunile de a livra marfurile pe care un contractant principal a convenit sa le livreze. EI nu este un angajat al contractantului.

Contractantul principal este pe deplin raspunzator fata de client pentru pierderea sau avarierea marfurilor, chiar atunci cand avarierea s-a produs in timp ce erau in posesia sub-contractantului. Desigur, acesta poate avea pretentii de la sub-contractant.

Sub-contractantul trebuie sa se asigure ca sunt indeplinite instructiunile date de contractantul principal privind ridicarea si livrarea.

2. Furnizorii principali si sub-contractantii

Cand se executa un transport, un numar de agenti joaca cate un rol. In paragrafele urmatoare, vor fi explicate rolurile si relatiile lor unul catre celalalt.

Contractantul principal este compania de transport care a fost contractata de catre client pentru a efectua transportul de marfuri sau care va incheia un contract cu sub­contractantul (fie printr-un agent) de a efectua transportul de marfuri in mod corespunzator, intr-un vehicul adecvat, cu un sofer de incredere, daca propriului parc de autovehicule nu este destul de cuprinzator, sau daca destinatia marfurilor nu este in zona lui obisnuita de lucru. De exemplu, daca destinatia transportului este peste ocean.

Sub-contractantul este compania de transport care va efectua transportul pentru client in numele fumizorului principal cu sau fara interventia unui agent.

Sub-contractantul trebuie sa se ocupe de transport in mod corespunzator, in conformitate cu toate regulile si regulamentele.

Daca propriul parc de camioane al fumizorului principal este complet ocupat cu transporturi sau cand destinatia marfurilor este in afara ariei obisnuite zonei de lucru a fumizorului principal, atunci fumizorul principal poate sub-contracta transportul de marfuri pentru client.

Furnizorul principal ramane raspunzator pentru marfurile care urmeaza sa fie transportate. Daca se intampla ceva cu marfurile, adica avarie sau pierdere, clientul il va aborda pe furnizorul principal, care la randul lui iI va aborda pe sub-contractant pentru rambursare.

Deci, in concluzie indiferent daca marfurile care trebuie transportate sunt transportate de catre furnizorul principal sau de catre sub-contractant, drepturile clientului raman aceleasi, in conformitate cu contractul pe care l-a semnat cu furnizorul principal. Marfurile vor fi transportate conform celor convenite intre client si furnizorul principal.3. Administrarea unei afaceri: conditii si formalitati

Exista multe forme in care poate fi condusa o afacere, variind de la persoana care lucreaza pe cont propriu la marile companii care au format societiiti publice cu raspundere limitata.

Ele difera prin obligatiile legale care urmeaza sa fie satisiacute si toate au avantajele si dezavantajele lor in functie de proportii, natura tranzactiilor, nevoile lor financiare si dorintele patronilor.

Comerciantii unici

Cea mai simpla forma de afacere este de comerciant unic. Patronul este raspunzator

doar pentru sine si clientii lui.

Avantajul functionarii ca un comerciant unic este faptul ca este relativ usor sa se inceapa o afacere. Costurile de infiintare sunt scazute, iar cerintele legale sunt minime. De asemenea, patronul poate lua decizii singur si nu exista discutii cu parteneri in legatura cu deciziile ce trebuie luate.

Dezavantajele sunt ca un comerciant unic nu are protectie impotriva obligatiilor sale personale de a onora cerintele creditorilor pentru plati in eventualitatea ca afacerea esueaza.

In caz de boala nu este nimeni care sa il inlocuiasca.

Toate profiturile rezultate din afacere devin venitul patronului din care isi castiga

existenta si aduna resurse de capital. Bineinteles, el trebuie sa isi declare profiturile pentru impozitare si orice taxa datorata trebuie platitii.

Societati in nume colectiv

Parteneriatele se numesc de obicei firma si sunt o extindere a comerciantului unic.

In loc de o persoana care detine afacerea, doi sau mai multi oameni o detin, impartind

dreptul de proprietate, munca si profiturile, fie in portiuni egale, fie inegale. Partenerii sunt personal raspunzatori pentru orice datorii contractate de afacere. Exemple sunt contabilii, avocatii sau agentii imobiliari care lucreaza in parteneriat.

Avantajele sunt ca exista mai multi oameni pentru a imparti munca, luarea deciziilor si grijile, si de asemenea, exista mai multi oameni pentru a contribui la finantarea initiala a unei asemenea firme.

Unul din dezavantaje este ca oamenii nu sunt de acord intotdeauna, iar discutiile si lipsa de incredere pot duce in cele din urma la esecul afacerii. Un alt dezavantaj poate fi ca profiturile trebuie impartite proportional cu dreptul de proprietate, in loc sa fie proportionale cu munca si efortul depuse pentru a obtine o firma de succes.

Societate cu rispundere limitati

Cand una sau mai multe persoane doresc sa indeparteze riscul raspunderii personale

daca o afacere esueaza, ei pot forma o societate privata cu raspundere limitata.

Toate partile la afacere detin actiuni. Proprietarii sunt asadar actionari. In mod normal

exista un numar limitat de actionari.

Societate Publici pe Actiuni

Cand o societate devine foarte mare si are nevoie sa obtina mai mutt capital pentru extindere prin investitie in loc sa imprumute, ea incearca sa fie cotata la Bursa, astfel incat actiunile ei sa poata fi vandute pe piata si sa poata deveni 'publica'. Sumele pe care noii actionari le platesc pentru actiunile lor asigura capitalul necesar pentru afacere, iar actionarii devin co-proprietari ai afacerii. In mod normal, actiunile dau drept de vot si de obicei dreptul este de un vot pe actiune. In comparatie cu societatea cu raspundere limitata, valoarea capitalului pentru infiintarea afacerii este mai mare.

Cunperative

Cunperativele sunt un tip de organizatie formata si administrata de un grup de oameni iar fiecare are o dobanda financiara la succesul ei si un cuvant de spus in conducerea ei. Conducerea apartine de obicei comisiei alese dintre membrii, iar profiturile trebuie declarate pentru impozitare si orice taxa datorata trebuie platita.

4. Forme organizatorice

Societatile pot fi infiintate in numeroase moduri, cu tipuri variate de structuri legale. In acest modul vor fi descrise cele mai importante forme.

Formarea unci societiti pe acpuni:

La formarea unei societati pe actiuni trebuie stabiliti urmatorii factori:

 • Dorinta de a deschide o societate;
 • Numele societatii;
 • Locatia unde este situata societatea;
 • Obiectivele societatii;
 • Valoarea capitalului social impartit intr-un numar de actiuni de o anumita valoare

fiecare;

 • Numele primului director;
 • Cand societatea este inregistrata la Registrul Comertului, i se da o stampila oficiala, care se

foloseste pe documente legale si certificate de actiuni.

Indatoriri si obligatii ale directorilor de societate

Directorii sunt alesi in timpul si de catre adunarea actionarilor, tinuta eel putin o data pe an. Ei urmeaza sa actioneze in conformitate cu cerintele legale. Ei actioneaza ca administratori ai activului societatii.

Ei au indatoririle sa:

 • tina calculele corespunzatoare;
 • pregateasca si calcule anuale;
 • manifeste abilitate si grija in functionarea si conducerea societatii;
 • nu induca in eroare actionarii in ce priveste activitatile sau profiturile societatii.

Lichidarea unci afaceri

O afacere trebuie sa inceteze tranzactiile cand nu mai este solvabila. Actionarii de asemenea pot, indiferent pentru ce motiv, sa decida oprirea tranzactiilor. De obicei, cand tranzactiile sunt oprite din cauza insolvabilitatii, este ales un executor pentru a conduce treburile afacerii si pentru a achita integral creditorilor pe masura ce realizarea activului permite si in final dizolva afacerea.

5. Institutii sociale

In multe tari Vest Europene, atat organizatiile angajatorului, cat si sindicatele au ajuns la acorduri comune privind asigurarea, platile, orele de lucru, posibilitatile de comert si altele.

Atat organizatiile angajatorului, cat si sindicatele au aflat ca este mai bine pentru industria transportului rutier sa cunpereze unul cu celaIalt, decat sa concureze. Totusi, aceasta nu exclude perioadele de lungi negocieri si perioadele cand angajatii sunt in greva.

Drepturile si indatoririle atat ale angajatorilor, cat si ale angajatilor, au fost stabilite in legislatia nationala si in acordurile colective de munca din fiecare tara.

Sindicatele. Pentru motive de solidaritate si pentru a avea mai multa putere si

autoritate fata de angajator, angajatii au sindicate infiintate, in cele mai multe tari.

Unul din scopuri este negocierea colectiva in jurul salariilor precum si alti termeni si

alte conditii de angajare.

Un drept important al angajatului este dreptul de a apartine sau de a nu apartine unui sindicat. Angajatii au dreptul de a nu fi discriminati, cand sunt membrii ai unui sindicat. Exista regulamente care se ocupa de reclamatiile ce vin din partea angajatilor, care au fost victime din cauza apartenentei lor la un sindicat.

Litigii. Daca este un caz de litigiu intre un angajator si angajati privind termenii si conditiile angajarii, repartizarea muncii, apartenenta la un sindicat etc., vorbim despre un litigiu comercial.

Uneori aceste feluri de litigii se pot amplifica intr-o actiune industriala, adica greva. eel mai adesea, totusi, prin negociere si convorbiri, problemele se pot rezolva, ceea ce, la urma urmei, este mai bine pentru toti partenerii din industria transportului rutier.

Arbitraj. Sunt mai multe organisme interesate de asigurarea concilierii si arbitrajului in litigiile privind angajarea, sau alte probleme, cum ar fi discriminarea, litigiile privind plata sau incalcarea regulamentelor privind timpul de lucru. In acest caz, ar trebui, de asemenea, sa existe o posibilitate de adresare la o autoritate superioara.

6. Legislatia Asigurarii Sociale

Un operator de transport care angajeaza mai multi soferi, angajati la depozit etc. se confrunta cu un pachet de legi sociale foarte larg si foarte complex. Acest sistem a fost construit in Europa de Vest de-a lungul multor ani, incepand din secolul al 19-1ea. In acest modul vor fi tratate cele mai importante puncte care stint valabile in UE.

Sanatate si Siguranta. Subiectul sanatatii si sigurantei la locul de munca este reglementat de directiva europeana Directive C.E. 391/1989. Obiectivul directivei C.E. 391/1989 este de a impune angajatorilor indatorirea de a incuraja imbunatatirea sanatatii si sigurantei oamenilor la locul de munca.

Fiecare stat membru al UE a implementat aceasta directiva in legislatia lor

nationala.

Legile sociale au scopul de a sprijini oamenii care nu stint in stare, indiferent din ce motiv, sa aiba grija de ei insisi. Edictul national de asigurare de sanatate este un exemplu.

Un edict, care se refera la sanatatea si siguranta la locul de munca, ar trebui sa

cuprinda urmatoarele aspecte:

 • sa mentina si sa imbunatateasca standardele de sanatate, siguranta si bunastare pentru angajati;
 • sa protejeze oamenii, altii decit cei de la locul de munca, impotriva riscurilor pentru sanatatea lor sau pentru siguranta, ce apar din activitatile de serviciu ale altora;
 • sa controleze folosirea si depozitarea substantelor periculoase;
 • sa controleze emanatia in atmosfera a gazelor arse sau a substantelor toxice sau neplacute din incinta locului de munca.

Indatoriri ale Angaiatorilor si Angaiatilor:

La aplicarea regulamentelor de sanatate si siguranta, atat angajatorii, cit si angajatii,

au indatoriri si responsabilitati.

Angajatorii stint obligati sa asigure sanatatea, siguranta si bunastarea angajatilor lor in timp ce sunt la locul de munca. Aceasta indatorire impune ca toate metodele de lucru asigurate sa fie sigure in mod rezonabil si fara riscuri pentru sanatate. Angajatorul trebuie sa asigure toate informatiiIe necesare si indrumarea, bazate pe o instruire corespunzatoare.

Un angajat la locul de munca sa aiba grija de sanatatea si siguranta proprie si a altor

persoane care pot fi afectate de faptele lui de la locul de munca.

Alte subiecte care trebuie cuprinse in legislatie:

 • regulamentele la locul de munca;
 • echipamentul personal de protectie;
 • primul ajutor;
 • anuntarea accidentelor.

7. Contracte de munca

Contractul de angajare. In general prevederile statutare privind contractele de

angajare sunt specificate in legislatia nationala..

Un contract de angajare trebuie sa includa trei elemente:

 • Angajatul este obligat sa presteze in persoana munca ce a fost convenita;
 • Angajatorul este obligat sa plateasca salarii;
 • Angajatorul isi exercita autoritatea asupra angajatului.

Daca vreunul din elementele de mai sus lipsesc din relatia de angajare, nu exista contract de angajare din punct de vedere legal. Acest lucru este important pentru aplicabilitatea legii de concediere, a salariului minim statutar, a legislatiei de asigurare sociala, etc.

Contractul de angajare trebuie sa fie incheiat atat verbal, cat si in scris. Angajatorul

trebuie sa dea angajatului o expunere scrisa incluzand, printre altele:

 • Numele si resedinta partilor;
 • Locul unde va fi efectuata munca;
 • Functia angajatului;
 • Data la care angajatul incepe sa lucreze;
 • In cazul unui contract de angajare pe termen fix, durata contractului;
 • Dreptul la concediu sau metoda folosita pentru a calcula un asemenea drept;
 • Termenele de preavizare care sa fie respectate de catre parti sau metoda folosita

pentru a calcula asemenea termene;

 • Salariul si termenul platii lui;
 • Ziua sau saptamana normala de lucru;
 • Daca angajatul va participa sau nu la un plan de pensie;
 • Daca angajatului i se aplica vreo forma de acord colectiv, contractul de angajare individuala poate fi simplu. Se poate face referire la punctele stabilite intr-un astfel de acord general;
 • Este un sistem mai mult sau mai putin standard in UE de a include si urmatoarele

puncte in contractul de angajare;

Natura contractului de angajare: contractul de angajare stipuleaza adesea daca acordul este pentru o perioada nedeterminata sau o perioada fixa de timp sau pentru un anumit proiect. Daca partile nu au incheiat acorduri specifice in aceasta privinta, contractul de angajare se presupune ca a fost incheiat pentru o perioada nedeterminata de timp;

Perioada de proba: contractul de angajare poate include o perioada de proba. o perioada de proba trebuie sa fie aceeasi pentru ambele parti, si nu se poate sa dureze mai mult de doua luni;

Remuneratia: trebuie sa includa urmatoarele detalii:

Valoarea salariului brut

Plata salariului: plata trebuie facuta eel putin trimestrial

Valoarea indemnizatiei de concediu

Timpul de lucru - ore de lucru;

Plata pentru matemitate;

Boala/incapacitate de munca: cea mai pertinenta obligatie a angajatorului este raspunderea pentru siguranta venitului angajatilor. Aceasta obligatie de a continua sa plateasca nu se aplica daca angajatul anunta ca este bolnav fara sa fie bolnav sau isi intarzie insanatosirea;

Pensia si aranjamente pentru pensionarea inainte de termen: se poate face referire la regulile si regulamentele de pensionare in ceea ce priveste planul de pensii;

Clauza confidentialitatii: in unele cazuri este de importanta majora ca informatiile date unui angajat dintr-o anumita functie sa ramana confidentiale;

8. Impozitul pe venit

In toata lumea sunt impuse impozite pe venit. Dar trebuie subliniat ca fiecare guvern are felul lui propriu de a-l impozita.

Impozitul pe venit. Pe baza castigurilor lor, persoanele angajate si comerciantii unici angajati de ei insisi stint obligati sa plateasca impozit pe venit. In general exista concesii in cazul castigurilor minime. Venitul este determinat in functie de sursa lui si depinzand de categoria sau grila la care aceasta este repartizata de catre autoritatea nationala de impozitare.

Angajatorilor salariatilor li se cere sa opereze un sistem asa-zis 'plateste dupa cat castigi' prin care ei scad din castigurile brute ale angajatilor suma corespunzatoare a impozitului pe venit si contributia la asigurarea nationala. In aceasta scadere sunt luate in considerare indemnizatiile statutare si declarate ale persoanei.

Peroanele angajate de ele insele platesc impozite pe baza de castiguri si justifica propriul lor impozit. Ei trebuie sa pastreze evidenta veniturilor si a cheltuielilor lor si trebuie sa informeze autoritatea nationala de impozitare pe baza anuala. Aceasta tinere a evidentei trebuie lacuta in mod corespunzator; se pot folosi serviciile unui contabil.

In cazul in care un angajat primeste beneficii in natura legate de munca lui, de obicei el trebuie sa plateasca impozit pentru acestea. Anumite beneficii pot fi date fara impozit, aceasta variaza in functie de legislatia respectiva.

Impozit pe profit. In multe tari din Europa de Vest, impozitul pe profit este platibil de catre societati intemeiate in tarile respective pe baza profiturilor lor anuale din tranzactii.

Asigurare Nationala. In multe tari exista un fel de sistem de asigurare nationala. Aceasta implica faptul ca angajatii sunt obligati sa plateasca ceea ce in general poarta numele de contributii la asigurarea nationala. De asemenea, este posibil aici un sistem pe nivele sau clase.

9. Metode de plata

Plata de la un client pentru marfuri sau servicii poate fi facuta la producator sau fumizor pe mai multe cai diferite. Doua din cele mai evidente cai sunt banii in numerar si cecurile.

Totusi, un numar insemnat de afaceri sunt efectuate cu ajutorul creditului.

Creditul poate lua multe forme, variind de la creditul neoficial de a castiga timp pentru plata unei facturi la un contract legal, constituit printr-un acord de diverse forme; de ex. un acord de vanzare in rate sau de vanzare pe credit.

Metode de plata

Bani in Numerar. Schimbul direct de bani pentru marfuri si servicii este cea mai obisnuita forma de plata. Cele mai multe tranzactii la scara redusa sunt efectuate in acest fei. Termenul 'bani in numerar' include de rapt cecurile si alte forme directe de plata in care o plata imediata este lacuta pentru a finaliza tranzactia.

Credit. Creditul este acordarea folosirii sau a posesiei de marfuri si servicii fara plata

imediata.

Exista doua tipuri principale de credit: pentru consumator si tranzactii comerciale.

Credit pentru consumator. Creditul este extins oficial si neoficial de catre patronii de magazine, societati de credit, si altele, pentru publicul obisnuit, pentru cumpararea bunurilor de larg consum.

Astfel de credite includ:

Plata pentru bunuri cu intarziere - de ex. in decursul unei luni de fumizare - de

fapt un imprumut de la fumizor. Cu conditia sa fi anuntat cumparatorul la momentul cumpararii, fumizorul poate percepe dobanda pe sumele neachitate in perioada de timp convenita.

Cartile de credit - permitand retumarea banilor pe o perioada de timp - de fapt un

imprumut bancar.

Acorduri de vanzare in rate si vanzare pe credit - intr-un acord de vanzare in rate,

bunurile stint inchiriate utilizatorului caruia i se da o posibilitate de a le cumpara.

Pentru toate, cu exceptia platii cu intarziere, va fi perceputa dobanda sau taxe pe servicii.

Credit pentru tranzactii comerciale. In fond, toate schimburile in industriile manufacturiere, serviciile si comertul sunt administrate pe credit. Acesta ia eel putin forma creditului extins pentru un termen precizat, de ex. 14 zile, o luna, 60 de zile, din partea fumizorilor de materiale catre producatori, catre angrosisti, catre detailisti.

Firmele pot acorda mici reduceri la ca1culele fixate in decursul unei perioade mai scurte decaf termenul de credit acordat. Creditul permite unui producator sa creeze o punte de legatura intre productia si vanzarea de marfuri, adica poate produce marfuri folosind materii prime pentru care nu a pIatit si spera sa Ie vanda inainte de a trebui sa le achite. In acelasi timp, totusi, el poate acorda credit clientilor lui si astfel se poate ca si el insusi sa fie tinut in steptare cu plata.

Contul clientului ar putea fi debitat in consecints cu suma suplimentara.

Conosament si borderou de expeditie. Aceasta este o instructiune oficiala pentru firma/departamentul de transport ca sa accepte marfurile si sa Ie livreze clientului. De obicei, soferul va cere clientului sa semneze un exemplar al conosamentului, ca dovada ca marfurile au fost livrate. Astfel, este similar ca functie cu avizul si nota de livrare, dar este folosita in mod normal doar atunci cand firma de transport este o parte terta - adica nu e fumizor sau client.

Un 'borderou de expeditie' sau foaie de livrare se intocmeste in mod normal de catre firma de transport, detaliind pentru a fi in avantajul soferului, lista transportului de marfuri primite de la diversi expeditori pentru a fi livrate la anumiti clienti intr-o runda de livrari. Aceasta va avea in mod normal spatiu in forma de coloana pentru: numerele de conosament, numele expeditorilor, numele si adresele destinatarilor, descrierea coletelor si greutatea lor, si daca trebuie adunati bani.

De asemenea are un spatiu pentru ca destinatarii sa semneze pentru a inregistra primirea lotului de marta si daca a fost primit in stare buna.

10. Bilantul contabil

Bilantul contabiI. Structura financiara a unei societati la un moment dat poate fi eel mai bine prezentata intr-un bilant contabil. Bilantul contabil este o prezentare de ansamblu a bunurilor patrimoniale ale societatii, profiturile din tranzactii comerciale, capitalul propriu si pasivul.

O prezentare binecunoscuta a bilantului contabil este formatul in T, plasand bunurile patrimoniale in partea stanga (partea activului) si capitalul propriu si creantele in partea dreapta (partea pasivului).

Documente si evidente

Factura. Cel mai important document din tranzactie este probabil factura, care arata clientului exact cat datoreaza pentru livrarea marfurilor. Este, cu alte cuvinte, nota de plata, de obicei pregatita in duplicat Clientul va folosi exemplarul lui pentru inregistrarea cumpararii in evidentele lui si pentru verificarea marfurilor.

Exemplarul fumizorului este o inregistrare a vanzarii.

Factura este adesea trimisa inaintea marfurilor, caz in care tine locul unui aviz - un document informand ca marfurile vor sosi curand. Expresia 'extras de cont predat' este folosit pentru a arata ca marfurile si serviciile au fost facturate pentru plata.

Detaliile includ:

numarul comenzii;

adresele;numarul de inregistrare TVA al fumizorului;

cantitatile, descrierea si preturile;

termenele de plata;

forma de livrare.

In plus, o factura poate sa includa:

abreviere pentru termenul de 'Erori si Omiteri Excluse' - o precautie impotriva erorilor de transcriere. Clientul va verifica marfurile primite contra factura, va informa fumizorul de orice neconcordante si va depune factura pentru o consultare viitoare.

nota de livrare este un document similar, fara coloana cu pretuL o nota de livrare in duplicat insoteste de obicei marfurile, dar clientul care le primeste va semna un exemplar. Acest exemplar va fi retinut de catre firma de transport ca forma de dovada a primirii si poate fi folosit cand este necesara dovada livrarii.

Nota de creditare. Nota de creditare este modul obisnuit de a corecta o greseala in tranzactie, care a avut drept rezultat ca a platit prea mult clientul, sau avand credit datorat lui.

O factura rectificata ar putea fi trimisa in schimb, dar in nici un caz nu trebuie modificata factura originala.

Adesea tiparita cu rosu, fumizorul trimite o nota de creditare clientului, creditandu-l cu suma aratata pentru unul sau mai multe motive.

De exemplu:

marfuri la un pret prea mare;

marfuri avariate;

marfuri gresite sau de calitate inferioara trimise si retumate;

rambursari, de ex. in cazurile de retumare;

factura trimisa gresit

Nota de debitare. Perechea notei de creditare este nota de debitare, la care este necesara o rectificare la o factura, cand clientul datoreaza fumizorului o suma suplimentara.

O nota de debitare ar putea fi folosita in urmatoarele imprejurari:

mai multe marfuri trimise decat facturate si retinute;

marfuri la pret prea mic;

marfuri de calitate mai buna trimise;

Bonori patrimoniale. Posesiunile societatii se nomesc bunuri patrimoniale. Se

disting doua feluri de bunuri patrimoniale: mijloace fixe si mijloace circulante.

In trecut societatea a cumparat bunurile patrimoniale. Asadar a fast investit capital.

Valoarea in bilantul contabil arata suma de capital investita la un moment dat.

Fondurile fixe dureaza mai mult decat o perioada de productie. Exemple de mijloace fixe sunt: utilaje si aparatura, autovehicule, locatia in proprietate libera si armaturile si fitingurile.

Pe parcursul perioadei de folosinta, mijloacele fixe se devalorizeaza incet ca rezultat al uzurii. Asadar, capitalul investit in mijloacele fixe devine disponibil in forma depreciata. Toate deprecierile dintr-o anumita perioada prezinta scaderea valorii mijloacelor fixe.

Mijloacele circulante sunt folosite doar o data in procesul de productie, (materia prima (semifabricatele), dupa care capitalul investit poate fi obtinut san este introdus in alte bunuri.

Este necesar ca toate bunurile patrimoniale detinute de o societate sa fie finantate.

Deci, bunurile determina nevoia de capital a societiitii.

Capital propriu. Capitalul propriu ests asigurat de patronii societatii si este investit pentru o perioada nedeterminata de timp. In cazul unei societati pe actiune privata san publica, capitalul propriu poate consta din actiunile societatiii sau rezervele monetare.

Pasiv. Partile terte aduc datorii societatii, de exemplu imprumuturile bancare si creditele ipotecare. Societatea are acest pasiv la dispozitia ei pentru o anumita perioada de timp, dupa care el trebuie returnate. Perioada de timp stabileste diferenta dintre pasivul pe termen scurt si pasivul pe termen lung. Se vorbeste de 'termen lung' daca perioada consta din mai mult de un an.

Debitori si creditori. Debitori: Sume care trebuie incasate. Creditori: Sume care

trebuie platite.

Bilantul contabil arata debitorii si creditorii. Organizatiile, firmele san persoanele care datoreaza bani societatii se numesc debitori. In bilantul contabil ei sunt prezentas ca mijloace circulante.

Pe de alta parte, bilantul contabil arata pasivul circulant. Acestea sunt persoane, firme

san organizatii carora societatea le datoreaza bani.

11. Evaluarea profitului si a pierderii

Evaluarea profitului si a pierderii, uneori cunoscuta si ca evaluarea tranzactiilor comerciale, este o evidenta a incasarilor si taxelor pentru anul respectiv, inclusiv deprecierea camioanelor si a aparaturii si costurile dobanzii pentru imprumuturi.

O crestere a cheltuielilor societatii, cum ar fi un fond mai mare de salarii sau o crestere a ratelor pentru local se inregistreaza ca o cheltuiala sporita in evaluarea profitului si a pierderii.

Este o expunere a afacerii in desfasurare pe timpul perioadei de contabilizare de sase luni sau un an, sau pentru orice perioada proprietarii pot alege sa il foloseasca ca un mijloc de a pastra un control minusos al afacerii.

Evaluarea profitului si a pierderii este ,,o imagine in miscare' care acopera o perioada de timp, spre deosebire de alte evidente financiare principale dar bilantul contabil este o 'natura moarta' a intregii afaceri la un singur moment in timp.

Continutul evaluarii profitului si a pierderii.

Punctul de pomire al evaluarii profitului si a pierderii este:

beneficii din vanzari;

Din acestea trebuie scazute:

costul materiei prime;

salarii lunare si chenzinale;

deprecierea (o proportie a costului unui mijloc fix care se intinde pe perioada lui de existenta utila estimata);

alte cheltuieli

Ceea ce ramane cand au fast scazute aceste costuri sunt:

profiturile din tranzactiile comerciale.

Din acestea trebuie scazuta:

dobanda la imprumuturi (include platile dobanzii la obligatiuni).

De la aceasta ramane:

profitul dinainte de impozitare.

In mod normal impozitul pe profit trebuie achitat din profitul dinainte de impozitare, lasand o suma (profitul net) disponibila sa fie utilizata fie ca:

dividende, actionarilor pentru a-si folosi banii; fie

reinvestiti in afacere.

Utilizari ale evaluarii profitului si a pierderii. Luat izolat, un set de cifre da o vedere limitata a afacerii. Luat intr-o serie, totusi, este posibil sa stabileasca o multime de informatii cu privire la trecutul si viitorul probabil al firmei.

Cifrele continute in calcule sunt singura masura reala a eficientei afacerii si a

administrarii ei.

Dintr-o serie de calcule ale profitului si pierderii este posibil sa se vada cum cresc diferite costuri ca procentaj al costurilor fatale, informatie care ar putea fi importanta pentru controlarea rentabilitatii afacerii.

CONTRACT DE TRANSPORT

Incheiat astazi .. la .

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .

S.N.C.lS.C.S.lS.A.lS.R.L., cu sediul social in (Iocalitatea) , str.

nr. , bloc , scara , etaj ,

apartament , judet/sector , inregistrata la Oficiul Registrului

Comertului , sub nr. din , cod

fiscal nr. din , avand contul nr. ,

deschis la , reprezentata de , cu functia de

, in calitate de expeditor, pe de o parte, si/sau …………….

1.1. Intreprinderea/Asociatia

, cu sediul in

(Iocalitatea) , str. nr. , bloc

, scara , etaj , apartament , sector/judet ,

posesoarea autorizatiei nr. din , eliberata de Primaria

, codul fiscal nr. din , avand contul

nr. , deschis la , reprezentata de

, cu functia de , in calitate de

expeditor, pe de 0 parte, !?i

1.2. S.C.

S.N.C.lS.C.S.lS.A.lS.R.L., cu sediul social in (Iocalitatea) , str.

nr. , bloc , scara , etaj , apartament

, judetlsector , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului

, sub nr. din , cod fiscal nr.

din , avand contul nr. , deschis la

, reprezentata de , cu functia de

, in calitate de caraus, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia

, cu sediul in

(Iocalitatea) , str. nr. , bloc

, scara , etaj , apartament , sector/judet ,

posesoarea autorizatiei nr. din , eliberata de Primaria

, codul fiscal nr. din , avand contul

nr. , deschis la , reprezentata de

, cu functia de , in calitate de

caraufj, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de transport, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Carausul se obliga sa transporte marfurile prevazute in anexa nr. care face

parte integranta din prezentul contract.

2.2. Transportul se va efectua cu urmatoarele tipuri de mijloace de transport:

a)

b)

c)

2.3. Destinatarul marfurilor este: din str.

nr. , sectorul/judetul , marfurile urmand a ti predate

destinatarului la depozitul din .

2.4. Expeditorul va prada marfurile carausului la data de , la depozitul sau…………..

situat in .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Transportul se etectueaza pe o0 durata de , incepand cu data de

si incheindu-se in ziua de .

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul contractului este de calculat astfel si se achita de

expeditor/destinatar dupa cum urmeaza

V. CLAUZA PENALA

5.1. a) Depasirea termenului atrage pierderea unei parti din pretul convenit, reprezentand

%.

b) in cazul cand intarzierea dureaza inca o data durata convenita , carausul pierde intregul prato

5.2. In atara de penalitatile prevazute la pet. 5.1. carausul peate fi obligat si la daune-interese.

VI. OBLIGATIlLE PARTILOR

6.1. Expeditorul este obligat:

a) sa verifice mijloacele de transport puse la dispozitie, returnandu-Ie pe cele necorespunzatoare;

b) sa incarce marfurile in mijloacele de transport puse la dispozitie, asigurandu-Ie impotriva degradarilor, prin ambalare, fixare, ancorare etc., in tunctie de natura lor;

c) sa determine prin mijloace proprii greutatea, volumul, numarul coletelor etc.;

d) sa aplice propriile sigilii pe mijloacele de transport inchise;

e) sa completeze documentele de transport cu toate datele cerute, in mod real si caract;

f) in cazul animalelor vii sa Ie insoteasca pe tot parcursul si sa se ingrijeasca de ale (hranire, adapare etc.);

g) sa plateasca taxele de transport stabilite de comun acord cu carausul.

6.2. Carausul este obligat:

a) sa praia in grija si paza sa marfurile ce-i sunt predate de expediter, in momentul

incheierii contractului;

b) sa transporte marfurile la destinatarsi sa i Ie predea la destinatie;

c) sa asigure securitatea marfurilor pe tot intervalul de timp dintre preluarea lor de la

expediter si predarea la destinatar, raspunzand de pierderea sau avarierea acestora,

precum si pentru deprecierea lor ca urmare a neexecutarii transportului in termen;

d) sa cantareasca/masoare/numere marfurile atat la primirea lor de la expediter, cat si

la predarea lor destinatarului;

e) sa participe, impreuna cu destinatarul si cu delegatul expeditorului, la verificarea

marfurilor la destinatie in cazul constatarii de lipsuri cantitative si/sau calitative la

marfurile transportate si predate tara urme de violare.

6.3. Destinatarul este obligat:

a) sa ridice marfurile transportate de caraus;

b) sa veritice daca marfurile (mijloacele de transport complete) nu prezinta urme de

violare, scurgere sau avariere;

c) sa ceara carausului recantarirea/masurarea/numararea acestora sau participarea la

verificarea lor.

VII. PRIVILEGIUL ZARAUSULUI

7.1. Carausul are drept de retentie asupra marfurilor transportate, pana cand i se plateste pretul

convenit, de catre expeditor/destinatar.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de

executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii ravine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de

(zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.3. Daca in termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partite au dreptul sa-si notifice incetarea de plio drept a prezentului contracttara ca vreuna dintre ale sa pretinda daune-interese.

X. NOTIFICARI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductive a prezentului contract.

10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare

recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi

lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitrar sau instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. din prezentulcontract;

este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de

lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract tara acordul

celeilalte parti;

isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare

scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la

rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

in termen de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta

ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile

ce-i revin.

11.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte parti, cu cel putin zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si

produca efectele.

11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente

intra partite contractante.

11.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) , nu inlatura raspunderea partii care in mod

culpabil a cauzat incetarea contractului.

XII. LlTIGIl

12.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ale vor fi

supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile

arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industria a Romaniei.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intra partite

contractante.

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alia intelegere verbala dintre acestea, anterioara

sau ulterioara incheierii lui.

13.3. In cazul in care partite isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sutera vreun

prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei

respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de exemplare, din care

astazi , data semnarii lui.

CARAUS ___________

BENEFICIAR _____________

EXPEDITOR (DESTINATAR)

Date de identificare:

1. Numele firmei: SC 'GEPY SERV CONT TOTAL' SRL

2. Forma juridicii de constituire: societate cu dispundere limitata 3. Obiectul de activitate: transport rutier de marfuri

4. Natura capitalului social: privat

5. Adresa:Bucuresti, sir. Politehnici Nr. 6

6. Persoana de contact: Ignat Claudiu

7. Conturi bancare deschise la: B.N.R.

8. Actionari principali: Ignat Claudiu

Date tehnice privitoare fa autocarefe in proprietatea societatii :

Tipul

Nr.

An de

Caracteristici tehnice

Fret

Sarcina

Lxlxh

Consum

autovehiculului

buditi

fabricatie

utiIa [kg]

[mm]

Tip motor

[l/100km]

[$CIF]

Ford Transit Van

4

2002

1480

5200x 1974

2.4 Turbo

8,3

20.358

MWB 300

x2360

Diesel

Volkswagen

2

2001

1628

5585x1935

2.5 I TDI

8,5

19.687

Delivery Van

x2345

Activitatea desfasurata:

Cursa

Bucuresti – Constanta /Bucuresti - Brasov /Bucuresti - Craiova /Bucuresti - Timisoara Bucuresti - Is

Distanta [km]

260 170 180 650 400

Numar curse pe luna

8 8 4 4 4

Principali furnizori de carburanti: OMV Romania; Mineraloil SRL, Agip Romania SA.

Documentele Decesare care trebuiesc prezentate in vederea eliberiri licentei de

transpOrt rutier public san a licentei de transport rutier in folos proprio:

Licenta de transport rutier public sau in interes propriu se elibereaza de catre agentia

teritoriala a ARR pe baza unui dosar care cuprinde urmatoarele documente:

certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comeqului, codul fiscal si statutul

pentru firme sau dovada inscrierii in registrul asociatiilor si fundatiilor pentru fundatii;

certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului pentru punctul de lucru

respectiv si decizia de numire a persoanei care conduce acel punct de lucru;

dovada ca detine (nu numai in proprietate) vehicule pentru transport si spatiul pentru

parcarea acestora;

actele persoanei care conduce activitatea de transport;

dovada de indeplinire a nivelului financiar minim (dovedita prin ultimul bilant sau

prin capitalul social subscris in cazul operatorilor nou infiintati);

dovada de onorabilitate (caziere judiciare, recomandari).

Documentele necesare care trebuiesc prezentate pentru eliberarea licentei de

executie pentru vehicul:

Documentele pe baza carora se elibereaza licenta de exectie pentru vehicul sunt,

dura caz:

 • certificatul de inmatriculare si cartea de identitate ale vehiculului;
 • talonul-anexa la certificatul de inmatriculare cu inspectai tehnica valabila;
 • documentul care atesta dreptul de utilizare a vehiculului;
 • certificate specifice eliberate de RAR;
 • autorizatie sanitara veterinara pentru transporturile de marfuri perisabile si animale

-asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad in sarcina operatorilor de

transport rutier in cadrul transportului public de persoane;

-asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

Situatii in care se anuleazi licenta de executie pentru vehicul:

Licenta de executie pentru vehicul se anuleaza dupa a doua suspendare sau in caror neremedierii in termen de 3 luni a cauzelor care au dus la suspendarea ei.

Documentele care sunt impuse pe toata durata transportului. pentru toate categoriile de transport rutier:

Operatorul de transport rutier are obligatia sa asigure existenta la bordul autovehiculului, pentru toate categoriile de transport rutier, pe toata durata executarii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuata si de prevederile legale in vigoare, respectiv:

licenta de executie pentru vehicul sau cartela magnetica a vehiculului;

foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dura caz;

certificatul de inmatriculare al vehiculului, talonul cu inspectia tehnica valabila; - contractului de inchiriere in original, daca vehiculul este inchiriat;

documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie).

Documentele impuse suplimentar in cazul transportului de marfuri:

Operatorul de transport rutier are obligatia sa asigure existenta la bordul autovehieulului, pe toata durata executarii transportului de marIa, in mod suplimentar, a urmatoarelor doeumente:

a) doeumentele de insotire a marfii;

b) serisoarea de transport;

c) in cazul transportului rutier international de marfa:

 • serisoarea de transport;
 • caiet TIR, dupa eaz;

d) in eazul transportului rutier de marfuri eu greutati si/sau gabarite depasite: autorizatia speciala emisa de Regia Autonoma 'Administratia Nationala a Drumurilor din Romania'.

Termenul pentru dotarea vehiculelor cu aparate tahograf omologate oentru transportul national:

Autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, utilizate in trafic national la transporturile rutiere de marfuri, vor fi dotate eu aparat tahograf omologat, instalat si sigilat conform preseriptiilor tehnice specifiee, conform urmatorului grafic:

a) pana la data de 31 deeembrie 2003 pentru autovehieulele eu masa totala maxima

autorizata mai mare de sau egala cu 15 tone;

b) pana la data de 31 decembrie 2004 pentru autovehieulele eu masa totala maxima

autorizata mai mare de sau egala eu 10 tone;

c) pana la data de 31 decembrie 2005 pentru autovehiculele eu masa totala maxima

autorizata mai mare de 3,5 tone.

Structura generala a contractului de transport:

Struetura generala a formei serise a contractului de transport mentiuni:

locul si data ineheierii eontractului; obiectul contractului; obligatiile parilor; clauza financiara; termenul de valabilitate; vizele partilor ; alte clause contine urmatoarele:

Intreruperile de care soferii trebuie sa le respecte:

Dupa patru ore si jumatate de condueere a vehieulului, soferul trebuie sa faea o pauza

de cel putin 45 de minute, eu exeeptia cazului cand el intra in perioada de repaus. Aeeasta pauza poate fi inlocuita prin pauze de cel putin 15 minute fiecare, intercalate in timpul cand se conduce vehieulul sau imediat dupa aeeasta perioada.

Timpii de odihna pe care soferii trebnie si-i respecte:

In fiecare perioada de 24 de ore, soferul beneficiaza de un timp de repaus zilnic, de

cel putin 11 ore consecutive, care ar putea fi redus la un minimum de 9 ore consecutive, cel mult de 3 ori pe saptamana, cu conditia ca un timp de repaus corespunzator sa fie acordat prin compensare, inainte de sfarsitul saptamanii urmatoare.

In zilele in care perioada de repaus nu este redusa , repausul poate fi luat in doua sau trei perioade separate in timpul perioadei de 24 de ore, una dintre aceste perioade trebuind sa fie de cel putin 8 ore consecutive. In acest caz durata minima de repaus ajunge pana la 12 ore.

In timpul fiecarei perioade de 30 de ore, in care exista cel putin doi soferi la bordul unui vehicul, acestia trebuie sa beneficieze, fiecare, de un repaus zilnic, de cel putin 8 ore consecutive.

In cursul fiecarei saptamani, una dintre perioadele de repaus mentionate mai sus atinge, cu titlu de repaus saptamanal, un total de 45 de ore consecutive. Aceasta perioada de repaus poate fi redusa la un minimum de 36 de ore consecutive, daca ea este luata la punctul de baza obisnuit al vehiculului sau al soferului sau la un minimum de 24 de ore consecutive, daca ea este luata in afara acestor puncte. Fiecare scurtare este compensata printr-un timp de repaus echivalent, luat in bloc inainte de sfarsitul celei de-a treia saptamiini care urmeaza saptamiinii respective.

Sitnatii in care nn se platesc despagnbiri pentrn pierderea totala san partiala a marfii. Calcnlarea valoarea pierderii:

Transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea , avarierea sau intarzierea la livrare a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marIa, un ordin al acesteia nerezultand dintr-o culpa a transportatorului un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.( art 1712).

Despagubirea se calculeaza dura valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport ( art. 23/1 ).

In caz de depreciere se plateste cv deprecierii marfii. Totusi despagubirea nu poate depasii:

 • daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de de pierdere totala
 • avarie partiala - suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate (art. 2512).

Asigurarea CASCO:

Prin aceasta asigurare se asigura autovehiculele pentru avarii si furt.

Prin acesta asigurare sunt asigurate autovehiculele si remorcile trase de autovehicule asigurate , supuse inmatricularii in Romania. Riscurile pentru care se acorda despagubiri pentru pagube materiale direct cauzate autovehicului descris in polita, atat in stationare cat si in circulatie sunt: avarii accidentale ca urmare a ciocnirii , lovirii sau izbirii cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara ori in interiorul vehiculului asigurat, rastumarii, derapari, zgaraieri, caderi in prapastii sau apa, caderi pe autovehicule a unor corpuri . Deasemeni sunt despagubite avarii ca uramre a incendiului, trasnetului, exploziei, ploi torentiale, furtuna uragan, cutremur de pamant, alunecare de tereDo

Sunt deasemeni despagubite, in limita sumei asigurare cheltuielile legate de transportare, o singura data pe eveniment a autovehiculul avariat , in scopul salvarii sau repararii, cheltuielile facute in vederea limitarii pagubei , daca acesteaa sunt necesare in urma unor evenimente asigurate.

Documentele care trebuie depuse de asigurat pentru a lichida dauna in conditiile

unei polite de asigurare CASCO:

La producerea evenimentului asiguratul avizeaza in scris asiguratorul direct la agentia

teritoriala judeteana, in termenul specificat pe polita.

Avizarea trebuie sa cuprinda numarul politei, data, ora, locul producerii evenimentului si circumstantelele in care s-a produs acesta, numerele de circulatie ale vehiculelor, unele date privind amploarea pagubei. Urmarea avizarii asiguratorul va stabili data constatiirii daunei cu care ocazie va intocmi o nota de constatare .

Ulterior avizarii pagubitul va prezenta asiguratorului in original procesul verbal de constatare intocmit de reprezentantul institutiei abilitate (politie, pompieri, etc) impreuna cu lista bunurilor avariate, precum si facturile si chitantele privind manopera si materialele utilizate pentru remedierea pagubei.

Bib/iografie

I. *** www.mfinante.ro

2.*** Curs GHID DE STUDIU CCP OPERATOR DE TRANSPORTURI RUTIERE

3. *** www.monitoruloficial.ro

4. *** www.clubafacerLro
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Analiza si imbunatatirea realizarii serviciului
Studiu de caz privind determinarea fiabilitatii previzionale utilizand metoda elementului finit la “Boghiul tramvaiului bimotor”
PARTICULARITATI IN EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITII
Strategia manageriala si procesul strategic
PROGRAM PERSONAL DE IMBUNATATIRE A SELFMANAGEMENTULUI
Normele metodologice privind calculul indicatorilor de calitate
Stabilirea conditiilor de incercare a echipamentelor
FUNCTIUNEA COMERCIALA A INTREPRINDERII
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu