Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii
Caiete de sarcini - Pentru lucrarile de consolidare

Caiete de sarcini - Pentru lucrarile de consolidareCaiete de sarcini

Pentru lucrarile de consolidareCAIET DE SARCINI NR. 1

SPECIFICATII GENERALE LUCRARI DE CONSOLIDARI

Generalitati

Specificatiile generale enumerate mai jos sunt valabile pentru orice gen de lucrare si fac referire la obligatiile Antreprenorului privind pregatirea, executia propriu-zisa a lucrarilor, masuratorile, testele, sondaje, analize de laborator, etc, prezentate in Caietele de Sarcini de specialitate.

Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si normelor in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice in cadrul sistemului calitatii, care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor caietelor de sarcini; Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile standardului de calitate SR EN ISO 9001:2001.

Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, Antreprenorul va asigura insusirea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii.

Toate materialele care intra in lucrarile permanente vor fi supuse aprobarii Consultantului. Inainte de aprovizionare, Antreprenorul va supune aprobarii Consultantului toate materialele care intra in lucrarile permanente precum si sursele / furnizorii acestor materiale. Nici un material nu va fi utilizat in lucrarile permanente inainte de a fi aprobat de Consultant.

Toate materialele propuse a se utiliza, trebuie sa fie agrementate tehnic sau sa aiba certificate de conformitate.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari cerute de Consultant. De asemenea, este obligat sa tina evidenta la zi a probelor si incercarilor acestor probe prin caietele de sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor si la rezultatele obtinute in urma masuratorilor, testelor si sondajelor.

Cu cel putin 28 zile inainte de inceperea fiecarei lucrari de consolidare, Antreprenorul va supune aprobarii Consultantului procedura de executie a lucrarii respective. Nici o lucrare nu va incepe inainte ca procedura de executie a acelei lucrari sa fie aprobata de Consultant. In executia lucrarilor, Antreprenorul va urma intocmai procedura de executie, asa cum a fost aprobata de Consultant.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute de prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul este obligat sa convoace factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor supuse fazei determinante si sa asigure efectuarea acestora, in scopul obtinerii acordului de confirmare a lucrarilor.

Proiectantul propune prin proiect fazele de executie determinante si participa pe santier la verificarile de calitate.

Este cu desavarsire interzis a se proceda la receptionarea de lucrari care sa ascunda defectele ale structurilor de rezistenta, sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau remedierea acestora.

In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuata pe parcurs referitoare la rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea lucrarilor depaseste in sens defavorabil abaterile admise prevazute, decizia asupra continuarii lucrarilor va putea fi luata numai cu acordul scris al Consultantului si cu avizul Proiectantului.

In cazul cand caracterul imprevizibil al conditiilor geotehnice sau hidrogeologice, efectiv intalnite la lucrare, impune modificarea esentiala a executiei lucrarii, Antreprenorul, va informa imediat Consultantul asupra situatiei aparute.

LUCRARI PREGATITOARE

Antreprenorul va amenaja in cadrul santierului ateliere, birouri, locuri de igiena si securitate, platforme neinundabile pe care se vor construi soproane, magazii si depozite pentru stocare materiale, laboratoare de incercari (daca este cazul), precum si racordarea acestora la diferite resurse: apa, canal, telefon, energie electrica, etc.

Antreprenorul va semnaliza zona de lucru si va solicita organelor competente restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor aflate in tranzit.

Antreprenorul va executa drumurile de acces si platformele de lucru pentru utilaje si va materializa prin tarusi ampriza lucrarilor

DESFIINTAREA SANTIERULUI

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru desfiintarea santierului, va face toate amenajarile necesare pentru redarea in folosinta initiala a terenului si va inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare a terenului (baze de productie, ateliere de reparatii, depozite de combustibili, etc.)

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si prin actul de receptie se certifica faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si a documentatiei de executie.

Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu HG nr. 273/14.06.1994 si cu Normativele C 56-1985, NP 075 – 2002.

Receptia pe faze

Receptia pe faze (de lucrari ascunse) va examina daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si a caietelor de sarcini.

In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

La receptia pe faze, participa reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, Antreprenorul si Proiectantul.

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat si comisiei de receptie preliminara sau finala.

Receptia la terminarea lucrarilor

Comisia examineaza executarea lucrarilor in conformitate cu respectarea prevederilor din autorizatia de construire, cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie, precum si cu avizele eliberate de autoritatile competente.Antreprenorul trebuie sa comunice Beneficiarului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract.

Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.

La terminarea examinarii, comisia formata din Beneficiar si comisia numita de acesta, impreuna cu Antreprenorul, va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie, inclusiv recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a receptiei.

Receptia finala

Receptia finala este convocata de Beneficiar in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract.

La receptia finala participa: Beneficiarul, comisia de receptie numita de Investitor, Proiectantul lucrarii si Antreprenorul.

PROTECTIA MEDIULUI

In perioada de executie principalele surse de poluare vor fi: executia propriu-zisa a lucrarilor, traficul de santier si organizarea de santier (statiile de betoane si de mixturi asfaltice, depozitele de materiale si carburanti, cantina etc). Impactul asupra factorilor naturali si umani se va face resimtit pe o perioada limitata de timp si in cadrul unei arii restranse.

Tehnologiile de lucru, organizarile de santier, lucrarile temporare de deviere a circulatiei sau pentru desfasurarea procesului tehnologic vor fi stabilite de catre Antreprenor care are obligatia sa obtina toate avizele si acordurile necesare desfasurarii lucrarilor.

Lucrarile prevazute in acest proiect nu emana in mediul ambient substante toxice sau reziduale care sa altereze in vreun fel calitatea apei, aerului, solului sau subsolului. Realizarea lucrarilor de drenaje, consolidari versanti, scurgerea dirijata a apelor meteorice, plantari, etc, contribuie la stabilizarea versantilor afectati de alunecare.

Antreprenorul va tine cont de masurile prevazute in Legea Protectiei Mediului nr 137/21.12.1995 republicata in M.O. nr. 70/17.02.2000.

PROTECTIA MUNCII

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii, protectiei si igiena muncii, prevazute de actele normative in vigoare:

Legea protectiei muncii nr. 90/12.07.1996 cu republicarile ulterioare (Monitorul Oficial nr. 47/29.01.2001).

Ordinul M.M.P.S. nr. 136/17.04.1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si precomprimat.

Ordinul nr. 8/26.01.1994 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin sudarea si taierea materialelor.

„Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8/1993.

Norme generale de protectie a muncii, 2002 aprobate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii, prin Ordinul 508/20.11.2002 si de M.S.F. prin Ordinul 933/25.11.2002.

Ordinul nr. 58/1991 – Echipamentul individual de protectie.

Instructajul muncitorilor se va face in conformitate cu prevederile cuprinse in Ordinele precizate mai sus.

Antreprenorul va nominaliza si va instrui personalul responsabil pentru semnalizarea si avertizarea punctelor periculoase.

PAZA CONTRA INCENDIILOR

Pe timpul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative referitoare la paza contra incendiilor:

Normativ P118/1999, Normativ de siguranta la foc a constructiilor aprobat prin Ordinul 27/N/07.04.1999.

Normativ I 7/1998,

Hotararea Guvernului nr. 51/1992, Hotararea privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor, republicata M.O. nr. 49/07.03.1996.

Ordinul M.I. nr. 381/04.03.1993 privind Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Ordinul M.L.P.T.L. nr. 7/N/03.03.1993 privind Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

CAIET DE SARCINI NR. 2

STRUCTURI DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT CU GEOSINTETICE

1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica lucrarilor de sustinere a terasamentelor cu structuri de sprijin din pamant armat cu geosintetice. El cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite pe parcursul executiei lucrarilor, precum si controlul de calitate si criteriile de receptie a lucrarilor.

Structurile de sprijin din pamant armat cu geosintetice sunt prevazute pentru limitarea suprafetei ocupate de rambleul nou construit in zona giratiei.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si normelor in vigoare.

Toate materialele care intra in lucrare vor fi supuse aprobarii Consultantului. Inainte de aprovizionare, Antreprenorul va supune aprobarii Consultantului sursele / furnizorii acestor materiale. Nici un material nu va fi utilizat in lucrarile permanente inainte de a fi aprobat de Consultant.

2. MATERIALE

2.2 Materiale geosintetice

Materialele geosintetice adoptate in lucrare trebuie sa fie in conformitate cu:

NP 075/2002 „Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii” aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1228/03.09.2002.


Agrementele tehnice, etc.

GP-093-2006  Ghid privind proiectarea structurilor de pamant armate cu materiale geosintetice si metalice

2.3 Geogrile

Geogrila monoaxiala trebuie sa aibe urmatoarele caracteristici:

sa fie constituita din polipropilena sau polimer asemanator, cu densitate mare;

forta maxima de tractiune in ambele directii ≥20KN/m;

forta de tractiune in ambele directii la alungire de 2% ≥10KN;

forta de tractiune in ambele directii la alungire de 5% ≥20KN;

sa poata lucra la temperaturi cuprinse intre -30 C ÷ 50 C;

2.4 Geotextil

Materialul geotextil folosit ca filtru la drenul din spatele structurii de sprijin va fi de tipul netesut si neimpregnat si va trebui sa aibe urmatoarele caracteristici:

rezistenta la tractiune: min 7KN/5cm;

alungirea la rupere: Lmin. <70%

coeficientul de permeabilitate transversal: KT > 1x10-4 m/s;

poansonarea cu CBR >1000N.

dimensiunea porilor ce retin 90% din cantitatea de particule ce poate fi retinuta de geotextil: d90<0,15mm.

2.5 Materiale granulare

Se va folosi ca material de umplutura in structura de sprijin piatra sparta in amestec optimal, cu granule 0-63mm, iar umplutura din geocelule va avea granulatia 0-40mm (split), conform SR 667. La aprobarea sursei se vor prezenta toate determinarile prevazute in SR 667 (Tabel 12).

2.6 Verificarea calitatii materialelor

Asupra materialelor folosite la executia lucrarilor de consolidare se vor efectua teste si incercari conform standardelor de material.

Natura si frecventa cu care sunt efectuate controalele asupra materialelor, sunt aratate in tabelul:

Materialul

Incercari sau caracteristici verificate

Agregate

Examinarea datelor din certificatul de calitate

Granulozitatea sorturilor

Densitatea in gramada in stare afanata si uscata

Geocelule

Examinarea datelor din certificatul de calitate

Geogrile

Examinarea datelor din certificatul de calitate

Geotextil

Examinarea datelor din certificatul de calitate

2.8 Aprovizionarea si depozitarea materialelor geosintetice

La aprovizionare se vor verifica etichetele de identificare ce insotesc fiecare produs, constatand daca aceasta corespunde celui prevazut in proiect.

Fiecare pachet trebuie sa fie protejat prin ambalaj impotriva influentelor termice si de transport si poate fi identificat prin eticheta pe care o poarta. Pachetele trebuie asezate pe o suprafata plana si curata. Pachetele pot fi asezate unele peste altele in randuri paralele , dar nu se permite asezarea altor suprasarcini.3. EXECUTIA LUCRARILOR

3.1 Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, Antreprenorul va executa urmatoarele lucrari pregatitoare:

semnalizarea zonei de lucru;

verificarea existentei si pozitiei eventualelor utilitati in sau in vecinatatea amprizei; va lua toate masurile in vederea executarii lucrarilor in siguranta;

trasarea lucrarilor;

excavarea terenului natural pana la intalnirea unui teren bun de fundare, dar cel putin 50 cm;

nivelarea si compactarea terenului la nivelul sapaturii asigurand un grad de compactare Proctor Normal de 95%;

asigurarea scurgerii apei de pe amplasament.

3.2 Executia structurii de sprijin din pamant armat cu geosintetice

Aceasta lucrare consta din:

● compactarea in loc a terenului de baza, pana la atingerea unui grad de compactare Proctor Normal de 95%;

● asternere, imprastiere si compactare a stratului de piatra sparta ca pat de fundare;

● asternerea geotextilului in baza si pe terasament;

Montarea geogrilelor comporta urmatoarele faze:

pozarea si fixarea geogrilelor cu fibra cea mai puternica dispusa perpendicular pe axul drumului. Geogrilele se monteaza pana la fata vazuta a structurii de sprijin;

petrecerea fasiilor in sensul longitudinal structurii va fi de min. 20cm.

● montarea primului rand de geocelule.

Unitatea de geocelule va fi fixata in amplasament cu ajutorul unor ancore metalice tip J (PC52 Ø12mm). Unitatile de geocelule se prind intre ele cu ajutorul unor capse (minim 8 capse pe prindere).

● umplerea geocelulelor

Se umplu unitatile de geocelule complet cu piatra sparta avand calitatile specificate.

Se compacteaza fiecare strat de geocelule umplut cu piatra sparta (split)  cu vibrocompactorul, adaugandu-se material pana se realizeaza o grosime compactata de 200mm neteda. Fiecare strat de geocelule se ancoreaza de cel de dedesubt asa cum s-a ancorat primul strat de baza. Fiecare strat ulterior se umple si se compacteaza in acelasi mod.

In geocelulele de la fata vazuta, 50 – 60% din volum va fi umplut cu pamant vegetal insamantat cu iarba. Pe perioada germinarii semintelor de iarba, taluzele vor fi stropite cu apa.

4. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

4.1 Verificarea calitatii lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari:

Faza

Verificare

Decapare si indepartare strat vegetal

-cota si natura terenului de fundare

-grad de compactare a terenului de baza

Umplutura drenanta in corpul structurii de sprijin si in spatele acesteia

-se verifica gradul de compactare de 98% necesar sub structura de retentie- proces verbal de lucrari ascunse

Pozitionarea si fixarea geosinteticelor

- intindere, fixare si a prinderi

Fata vazuta

- pozitia in plan

- inclinare

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Proiectarea unei fundatii de adancime sub un stalp de beton armat
CALCULUL ARMATURII PLANSEULUI PESTE PARTER
CALCULUL REACTIUNILOR
Rezistenta caracteristica la eforturi principale de intindere a zidariei executate cu mortar de uz curent
Proiect - Constructii Hidromaritime - dig maritim
Proiect Tehnician in constructii si lucrari publice - Documentatia tehnico-economica de executie a unei zidarii simple
Tapetul - o solutie decorativa moderna
Proiectarea placii grinzii compozite beton-otel la imbinarile grinda-stalp ale cadrelor solicitate la incovoiere
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu