Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » afaceri
Sc. whiteland srl. - obiectul societatii

Sc. whiteland srl. - obiectul societatii
SC. WHITELAND SRL.

PREZENTARE GENERALA

Societatea Comerciala “ WHITELAND ” este persoana juridica romana, cu forma juridca de societate cu raspundere limitata avand doi asociati, acestia detinand in numar egal partile sociale. Societatea desfasurandu-si activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul continut in actul constitutiv al societatii.
Durata societatii este nelimitata , cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului sub numarul J40/27181/1993, avand cod fiscal R4979492.

Firma WHITELAND este o firma de distributie la nivelul intregii tari. Sediul central al societatii se afla in Bucuresti, Romania.Avand puncte de lucru in 11 judete din tara, unul din ele fiind in localitate Constanta, judetul Constanta , strada Celulozei nr.2.

CAPITALUL SOCIAL total, subscris initial, este de 2.000.000 lei integral in numerar, impartit intr-un numar de 200 parti sociale indivizibile, fiecare in valoare de 10 000 lei apartinand celor doi asociati. Repartizarea acestora intre asociati se face prin contractul de societate, in raport direct proportional cu aportul fiecaruia la constituirea capitalului social. Partile sociale pot fi transmise in mod liber si neconditionat intre asociatii aceleiasi societati.

Prestatiile in munca si creantele nu pot constitui aport la capitalul social.

Bunurile ce reprezinta aporturi in natura se transmit in momentul constituirii societatii.

Bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia.

Capitalul social poate fi majorat prin cuprindere de noi asociati, includerea de beneficii sau rezerve cuvenite asociatilor.

Majorarea se poate face partial sau total sau in natura,pe baza evaluarii de catre experti autorizati.

Reducerea capitalului social se poate face numai pe baza deciziei luate de catre asociati.

Beneficiul brut reprezinta suma veniturilor incasate din realizarea obiectului de activitate al firmei, din care se scad cheltuielile efectuate pentru realizarea lor.

Durata de amortizare a fondurilor fixe nu pot depasi duratele de amortizare prevazute de legea romana, iar valoarea cotelor de amortizare se reflecta in mod corespunzator in conturi. Amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondului fix.

OBIECTUL SOCIETATII

S.C. WHITELAND SRL. se constituie in scop lucrativ, putand desfasura activitati lucrative in urmatoarele domenii:

5111 – comert intermediar cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse efectuate pe baza de plata sau contract

5115 – comert intermediar cu mobila, articole de menaj si de fierarie

5117 – comert intermediar cu produse alimentare, bauturi si tutun

5121 – comert cu ridicata cu cereale, seminte, furaje

5122 – comert cu ridicata cu flori si plante

5123 – comert cu ridicata cu animale vii

5124 – comert cu ridicata cu piei brute si piei prelucrate

5131 – comert cu ridicata cu fructe si legume

5132 – comert cu ridicata cu carne si mezeluri

5133 – comert cu ridicata cu produse lactate, oua, uleiuri si grasimi comestibile

5134 – comert cu ridicata cu produse din peste, crustacee si moluste

5135 – comert cu ridicata cu bauturi

5136 – comert cu ridicata cu tutun

5137 – comert cu ridicata cu zahar, ciocolata si produse zaharoase

5138 – comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente

6022 – transport cu taxiuri

6025 – transport rutier de marfuri

6311 – manipulari

6312 – depozitari

7031 – agentii imobiliare

In prezent SC WHITELAND SRL are ca activitate de baza distribuirea de produse alimentare, ale catorva marci de prestigiu recunoscute in Europa, cum ar fi: Hochland, Meggle, Nestle, Raisio, si Bisca.

Printre producatorii locali care au ales ca produsele lor sa fie distribuite de firma WHITELAND se numara: Parmas, MTC si Milma.

Totodata firma este unic distribuitor al unor firme de renume precum: Hochland, Meggle, Raisio si Plak.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CE REVIN ASOCIATILOR

Asociatii SC WHITELAND SRL au urmatoarele drepturi si obligatii ce le revin potrivit Adunarii Generale a Asociatilor.

Adunarii Generale a Asociatilor este organul de deliberare si decizie al societatii cu raspundere limitata. Ea exprima vointa sociala si decide in toate problemele esentiale ale activitatii sociale.

Astfel, cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar,au urmatoarele obligatii:

sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil anual si sa repartizeze pe destinatii beneficiul net

sa aprobe structura organizatorica si organigrama societatii

sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor

sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii

sa fixeze remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor numiti pentru exercitiul financiar in curs

sa aprobe programele de dezvoltare ale societatii si devizele de cheltuieli pentru investitii

sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor numiti

sa stabileasca si sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul financiar urmator

ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA FIRMEI

Dreptul de a administra si reprezenta societatea revine unui manager sau administrator.

In temeiul mandatului de administrare conferit prin prezentul statut, administratorul poate efectua toate operatiile pe care le implica aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.

Astfel el este raspunzator solidar fata de societate pentru:

realitatea varsamintelor efectuate de asociati

existenta reala a dividentelor platite

existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere

stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si statutul le impun

Dreptul la actiune pentru repararea daunelor rezultand din neindeplinirea acestor obligatii, apartine in primul rand societatii comerciale prejudiciate, iar in caz de faliment si creditorilor societatii.

Dreptul de a reprezenta societatea conferit administratorului nu poate fi transmis altei persoane decat cu acordul expus al asociatilor , care i-au acordat acest drept.

Consecinta nerespectarii acestei norme este inopozibilitatea fata de societate a obligatiei asumate in numele societatii de persoana fara calitate. Totodata, societatea are dreptul de a pretinde de la cel substituit sa-i cedeze beneficiile rezultate din operatiune.

Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube aduse societatii.

Administratorul nu este obligat sa constituie garantii.

PRINCIPALII INDICATORI

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat prin adunarea generala a asociatilor. Plata beneficiului cuvenit asociatilor, respectiv statului, se face de societate in conditiile legii. In cazul inregistrarii de pierderi partiale se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.

INDICATORI PREVIZIONATI PENTRU 2002

INDICATOR

FORMULA DE DETERMINARE

VALORI PREVIZIONATE

VALORI NORMALE

Rata profitului

(Pr.net/C.A.)x100

> 7%

Rata rentab. Expl.

(Rez.expl./C.A.)x100

> 7%

Productivitatea muncii (preturi curente)

C.A./Nr.salariati

235 mil.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata

(Chlt.prs./val.ad.)x100

Max. 80%

Previziunea depasaste valoarea normala de 80% si prin urmare propunem ca maximul de cheltuieli salariale sa fie de 13,250 mld lei si nu 14 mld cum a fost prevazut.

Indicele productivitatii muncii

(W2002/W2001)x100Indicele cheltuielilor salariale

Ch.sal.2002/Ch.sal.2001

Corelatia normala IW > Ich.sal

IW = 118%

Ich.sal = 123%

Cresterea maxima acceptata a cheltuielilor salariale este de 17%.

Din analiza bugetului rezulta ca in previzionarea principalilor indicatori de performanta (ratele profitului si productivitatea muncii) s-a tinut cont de incadrarea lor in limitele normale. Cheltuielile salariale previzionate de 14 mld lei nu au tinut cont de corelatia normala dintre salarii si productivitatea muncii (IW > Ich.sal), iar ponderea acestora in valoarea adaugata nu trebuia sa depaseasca pragul de 80%.

Calculul pragului de rentabilitate previzionat

C.A.rentab.= C.F./(1 – C.V./C.A.)

Isig.dinamica=C.A.prev. -C.A.rentab= Coef.de sig dinamica = (C.A.prev. -C.A.rentab)/C.A.prev

SC WHITELAND SRL – BILANT SIMPLIFICAT

(mii lei)

Elemente patrimoniale

Conform bilant pe 2001

Conform bilant semestrul I anul 2002

I.Active imobilizate-TOTAL

II.Active circulante-TOTAL din care:

Stocuri(materiale, productie in curs de executie, semifabricate,produse finite,marfuri,etc.)

Disponibilitati banesti

Clienti si conturi asimilate

Alte creante

III.Conturi de regularizare-TOTAL

IV. Prime pentru rambursarea obligatiunilor-TOTAL

TOTAL ACTIV(I+II+III+IV)

213.845

I.Capitaluri proprii-TOTAL din care:

Capital social subscris varsat

II.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli- TOTAL

III.Datorii- TOTAL

IV. Conturi de regularizare- TOTAL

TOTAL PASIV(I+II+III+IV)

SC WHITELAND SRL – CONTUL DE PROFIT SI PIEREDERE-30. 06. 2002 (mii lei)

PREVAZUT

REALIZAT

DIFERENTE ABSOLUTE

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri exceptionaleTOTAL VENITURI

Cheltuieli pentru exploatare

Cheltiueli financiare

Cheltuieli exceptionale

TOTAL CHELTUIELI

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Profit

Pierderi

Impozit pe profit

Profit net

Comparativ cu prevederile din bugetul activitatii generale pentru semestrul I 2002, situatia rezultatelor se prezinta astfel:

Veniturile totale au inregistrat o scadere de 1.93%

Cel mai mare aport l-au avut veniturile financiare care au crescut cu 6.67%

Indicatorii de performanta pentru semestrul I –2002

Nr.crt.

Criterii

Prevazut

Realizat

Rata profitului net

Rata rentabilitatii expl.

Rata rentabilitatii economice

Productivitatea muncii

96 mil.

107mil.

Perioada de recuperare a creantelor

30 zile

96,7 zile

Perioada de rambursare a datoriilor

30 zile30 zile

Tendinte si perspective globale

Rezultatele prezentate pentru anul curent si cele obtinute in ultimii

trei ani, arata ca intreprinderea acumuleaza anual cresteri in termeni reali.

S-a realizat o restructurare si dimensionare optima in functie de conditiile de piata, adaptare care este obligatorie a se continua si in perioada urmatoare.

In acest sens trebuie pus un accent mai mare pe modul de functionare a compartimentului marketing, realizarea de studii si prognoze periodice privind evolutia pietei.

Totodata procesul de adaptare presupune realizarea de noi actiuni de investire si dezinvestire, largirea gamei de activitati desfasurate in domeniul si valorificarea intr-un grad mai ridicat a patrimoniului existent.

Punctele slabe constatate in perioada analizata se refera la procesul decizional si la recuperarea creantelor. Primul este de natura subiectiva si priveste procesul de comunicare intre membrii organelor de decizie, situatie care poate fi usor remediata unei linii de credit.

Nu se intrevede intr-un orizont de timp apropiat rezolvarea globala a problemei blocajului financiar in economie.

La momentul de fata se procedeaza la organizarea activitatii pe centre de costuri prin care urmareste formarea si dimensionarea acestora, in scopul cresterii eficientei.

Deoarece apartine unui domeniu de perspectiva, firma are posibilitati certe de dezvoltare in conditiile in care isi mentine capacitatea de a raspunde prompt cerintelor pietei.

PROBLEME DE MANAGEMENT

Managementul firmei este asigurat de catre managerul societatii, care ia toate hotararile in privinta managementului firmei.

Prin activitatea de management adoptata se urmareste realizarea unor obiective, cum ar fi: cresterea investitiilor, diversificarea domeniilor de activitate, realizarea valorile indicilor stabiliti.

Managerul are obligatia de a asigura buna desfasurarea a activitatii firmei prin sedinte periodice cu personalul, prin informarea acestuia si controlarea lui. Sedintele periodice au ca scop schimbul liber de idei, pareri intre personal si manager.

Comunicarea fara bariere intre compartimentele firmei si in scara ierarhica trebuie sa fie libera pentru a putea favoriza la timp si corect buna desfasurare a activitatii firmei.

ACTIVITATEA DE PERSONAL

La ora actuala societatea are ca angajati circa 15 salariati cu contracte de munca permanente, la punctul de lucru din Constanta, iar in intreaga tara peste 200 de angajati.

Firma urmareste angajarea personalui salariat cu experienta in domeniu si perfectionarea celui existent pentru o mai buna realizare a obiectivelor societatii.

In aceasta privinta se organizeaza cursuri anuale. Informatiile mai sunt puse la dispozitia personalului si prin intermediul internetului.

ACTIVITATEA DE MARKETING SI POLITICILE DE MARKETING

Firma WHITELAND SRL are propriul sau drept de logistica ce asigura livrarea produselor catre client in termen de max.48h.

In aceasta firma intalnim si departament de vanzari si de marketing care impreuna asigura o buna desfasurare a intregii activitati din cadrul firmei la nivel national.

Referitor la produsele sale, este bine stiut ca gama de branza topita Hochland acopera 85.8% din totalul de magazine alimentare la nivel national.

Comparativ cu alte produse concurente : La Dorne care are o acoperire de 11.8%, President de 6.6% iar Betty Cow 9.3%.

Produsele Hochland sunt fabricate in Romania la fabrica de branzeturi de la Sighisoara si cea de cascaval de la Sovata. Exceptie facand crema de branza proaspata Almette ( pe care o gasim in doua sortimente cu smantana si cu verdeata ), care este importata din Germania.

In afara de aceasta, gama Hochland mai cuprinde :

branza triunghiuri in sapte sortimente: cu ardei, cascaval afumat, ciuperci, mixtett, smantana, sunca, verdeata, la 140g;

branza topita bloc in doua sortimente: smantana si sunca, la100g;

cascaval feliat tot in doua sortimente clasic si afumat la 150g;

branza feliata la 140g in trei sortimente: cascaval, cheesburger si sunca.

Produsele Meggle date spre comercializare sunt:

lapte de cafea : condensat si vegetal la diferite gramaje;

frisa: vegetala la litru sau la spray;

smantana;

parmesan ras;

unt:Alpen la gramaj diferit, cu iaurt si bloc;

salam Sibiu Agricola.

Gama Nestle cuprinde:

maioneza Maggi la 250ml sau 500ml;

sos : tiganesc, de usturoi si texicana salsa;

hrean;

mustar : care este in trei sortimente dulce, iute si fin.

Milma cuprinde :

biovegetal la diferit gramaj de la 5Kg pana la 75g.

Gama Raisio cuprinde:

margarina Finea mix si light;

margarina Adela.

Gama Plak cuprinde:

pate Plak: de masa, papirka, vienez, carne afumat si reteta casa.

Delicatese Food:

crema sandwich ardei;

crema sandwich arpagic;

crema sandwich natur, toate acestea fiind la 250g.

O importanta deosebita este acordata publicitatii.

Produsele Hochland sunt sustinute de o ampla campanie publicitara . Aceasta publicitate se face prin intermediul reclamelor la televizor, presa, radio, afise publicitare, autocolante etc.

ACTIVITATEA DE DESFACERE SI APROVIZIONARE

La nivelul intregii tari, firma WHITELAND SRL detine depozite proprii la fiecare punct de lucru, 38 de autoutilitare dotate cu instalatie de frig, 142 de autoturisme si 6 autotrenuri.

WHITELAND fiind una din cele mai importante firme de distributie din Romania, dispune de un canal de distributie bine pus la punct si bine coordonat de catre fiecare manager.

Livrarea produselor catre clienti se face in max.48h de la comanda, in autoutilitare care sunt dotate cu instalatii de frig pentru a putea pastra alimentele in elementul lor propice.

Produsele sunt comercializate in magazine alimentare la o temperatura scazuta ( in vitrine frigorifice )aranjate intr-o anumita ordine pe sortimente, in rafturi speciale.

Firma WHITELAND are angajati merchandiseri pentru mentinerea imaginii firmei, acestia au obligatia de a expune marfa distribuita in vitrinele frigorifice, pe sortimente, de a aduce materiale promotionale magazinelor care comercializeaza produsele distribuite de firma.

SC WHITELAND SRL practica o politica de preturi si un sistem de plata foarte avantajose.

Astfel pentru retelele de magazine termenul de plata este de 21 de zile si discount de 7%.

Pentru magazinele en detail, exista doua modalitati de plata : la termen ( 7 zile ) sau la livrare ( unde se acorda discount de 5% ).

Pentru en gros plata se face in termen de 7 zile cu discount de 4%.

Pentru retelele internationale ( Metro, Billa ) se acorda discount suplimentar.

Printre magazinele care sunt aprovizionate de catre firma WHITELAND amintim:reteaua de magazine Aliment Murfatlar , Aliment Connex, Alfa Beta, Grand, Metro, Billa, en gros si multe alte magazine alimentare.

ACTIVITATEA CONTABILA

Evidenta contabila a societatii este asigurata de o societate de expertiza contabila specializata . Evidenta contabila este realizata pe sisteme de contabilitate informatizate .

Societatea tine evidenta contabila in lei si va intocmi anul bilantul si contul de beneficii si pierderi avand in vedere „ normele metodologice ” elaborate de Ministerul Finantelor.

Activitatea contabila la filiala Constanta consta doar in emiterea de facturi, chitante, avize de insotirea a marfii, depuneri de numerar in banca, depunerea de ordine de plata si cecuri.

La filiala din Constanta se tine zilnic registrul de casa, borderoul de incasari.

Zilnic se centralizeaza toate datele pe calculator si sunt trimise prin intermediul internetului la sediul central din Bucuresti pentru prelucrare.

Toate declaratiile prind taxele si impozitele catre bugetul de stat: declaratiile privind impozitul pe profit, T.V.A, declaratiile privind drepturile salariale( somaj,sanatate,CASS 23.33% si 11.67%) sunt achitate si depuse lunar la institutiile in drept. Acestea se depun pana pe data de 20 ale lunii, facand exceptie T.V.A. care se poate depune pana pe data de 25 ale lunii.

Nivelul salariilor pentru salariatii societatii pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre managerul firmei in functie de studii munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.

Plata salariilor se face de doua ori pe luna : avans si lichidare ( avansul pe 30 ale lunii ,iar lichidarea pe data de 16 ale lunii ). Plata se face prin carduri la BRD sau la alte banci.

Balantele firmei atat cele analitice ( clienti si furnizori ) cat si cea sintetica se efectueaza la sediul central din Bucuresti.

ACTIVITATEA FINANCIARA

Firma nu are angajate credite de nici un fel de la bancile romanesti, sursele de investitii si dezvoltare sunt asigurate din surse proprii.

ACTIVITATEA JURIDICA

Unitatea nu dispune de un jurist angajat permanent.

Societatea dispune in birourile ei de sisteme informatice performante, pe care se tine o evidenta a clientilor firmei cat si a furnizorilor.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
SCHITA PLAN AFACERE DUPA O IDEE PROPRIE - BON MARIAGE
CRITERIUL RENTABILITATII IN STABILIREA TRUCTURII FINANCIARE
EFECTUL DE LEVIER OPERATIONAL (ELO)
Participantii la relatiile de afaceri si elemente ale contractelor de intermediere
MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII prin CRESTEREA VALORII CAPITALULUI INVESTIT
Analiza strategica a firmei - evaluarea firmei
ANALIZA CHELTUIELILOR INTREPRINDERII
Planul de afaceri si RISCURILOR DE NATURA MULTIPLA

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu