Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
Modificarea societatilor comerciale

Modificarea societatilor comerciale
Modificarea societatilor comerciale

1. Modificarea actului constitutiv

Aspecte generale

Atat timp cat o societate comerciala exprima vointa celor care s-au asociat si modificarea societatii comerciale care se concretizeaza practic in modificarea actului constitutiv, presupune acordul de vointa.

Acesta este sensul dispozitiei legii care stabileste ca, in masura in care se recurge la modificarea unei societati comerciale, trebuie sa fie indeplinite conditii de fond si de forma necesare ca si la constituirea societatii comerciale. Acordul de vointa al asociatilor privind modificarea actului constitutiv se concretizeaza in doua acte principale:

- hotararea adunarii generale extraordinare a asociatilor adoptata potrivit prevederilor din actul constitutiv si, in lipsa lor, potrivit legii[1];- actul aditional, incheiat in forma autentica, prin care se modifica actul constitutiv al societatii.

In functie de importanta elementelor supuse modificarii, in anumite situatii este necesara interventia judecatorului delegat de la registrul comertului, iar in alte situatii este suficienta o rezolutie a directorului oficiului registrului comertului. Modificarea se poate realiza in baza unei incheieri a judecatorului delegat, care dispune efectuarea mentiunilor in registrul comertului daca se modifica sediul societatii comerciale intr-o localitate, solutie explicabila deoarece competenta teritoriala cu privire la inregistrare pentru societatea respectiva, de cele mai multe ori, apartine unui alt oficiu teritorial al registrului comertului. Modificarea in baza incheierii judecatorului delegat intervine cu privire la:

modificarea obiectului principal de activitate;

modificarea capitalului social;

modificarea duratei societatii;

fuziunea si divizarea societatii comerciale;

dizolvarea si lichidarea societatii comerciale.

Orice modificare care intervine in actul constitutiv presupune un act aditional incheiat in forma autentica ce trebuie inregistrat la oficiul registrului comertului fie in baza incheierii judecatorului delegat, fie in baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului.

Din acest punct de vedere, legea face referire la o asimilare a deciziei directorului oficiului registrului comertului cu incheierea judecatorului delegat, considerand ca aceste doua acte au acelasi regim legal. Legea impune ca actul aditional sa fie depus in intregime la oficiul registrului comertului, pentru ca, dupa inregistrarea lui, oficiul registrului comertului sa trimita actul la Monitorul Oficial pe cheltuiala societatii. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, va depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat. Oficiul registrului comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial', spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii. Prin exceptie, in cazul societatilor de persoane procedura publicarii nu are caracter obligatoriu. Daca prin acelasi act aditional se aduc mai multe modificari actului constitutiv initial, actul constitutiv trebuie depus la oficiu registrului comertului cu toate modificarile la zi.

Prin exceptie, se admite a nu se face referire la datele de identitate ale membrilor fondatori ai societatii, respectiv a membrilor din organele de conducere, administrare si control al societatii, daca acestea nu se modifica. O asemenea exceptie poate functiona doar daca deja acea societate este cunoscuta in mediul de afaceri (are o vechime de minim 5 ani calculati la momentul inmatricularii) si daca prin actul constitutiv nu se prevede o limitare cu privire la acest aspect.

Prin modificarea societatii comerciale se intelege inclusiv modificarea formei societatii. O asemenea modificare nu duce la crearea unei persoane juridice noi, ci la modificarea persoanei juridice existente in conditiile in care existenta societatii se explica prin acordul de vointa a unor persoane care se asociaza. Potrivit dispozitiilor art.131 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat si au cerut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal. Potrivit alin.6 al aceluiasi articol, cererea se judeca in camera de consiliu. In cazul in care solutionarea cauzei are loc in sedinta publica, consideram ca se incalca dispozitiile legale mai sus mentionate, intervenind astfel sanctiunea nulitatii absolute, deoarece s-au incalcat prevederi imperative din lege. Nulitatea poate fi ridicata in orice faza a procesului. In cazul societatilor de persoane, creditorii particulari ai asociatilor pot face opozitie, daca adunarea generala a asociatilor din societatea de persoane hotaraste prelungirea duratei existentei unei societati pe termenul fixat in actul constitutiv. Aceasta opozitie poate interveni numai in masura in care creditorii personali dispun de un titlu executoriu dobandit anterior hotararii adunarii generale atacate. Daca creditorul particular care introduce o astfel de opozitie are castig de cauza in instanta, in termen de o luna din momentul in care hotararea judecatorului a devenit irevocabila asociatii pot alege intre doua posibilitati:

sa renunte la prelungirea duratei existentei societatii;

. sa dispuna excluderea din societate a asociatului debitor, caz in care drepturile acestuia vor fi calculate avand in vedere ultimul bilant contabil al societatii.

2. Modificarea capitalului social

Reducerea capitalului social

Potrivit art.207 alin.l din Legea nr.31/1990, republicata, reducerea capitalului social se poate face prin:

micsorarea numarului de parti sociale sau de actiuni;

reducerea valorii nominale a partii sociale sau a actiunii;

dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

Capitalul social se mai poate reduce, cu conditia ca reducerea sa nu fie motivata de pierderi, prin:


- scutirea in tot sau in parte a asociatilor de anumite varsaminte datorate de acestia;

- restituirea catre actionari a unei parti din aportul lor initial, proportional cu reducerea capitalului social. O asemenea reducere functioneaza in functie de reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;

- alte procedee prevazute de lege (de exemplu, in cazul retragerii sau excluderii din societate).

Pentru a opera o reducere a capitalului social este necesara publicarea, alaturi de actul aditional si, dupa caz, de noua forma a actului constitutiv si publicarea prealabila a hotararii adunarii generale.

Procedura de publicitate este necesara pentru ca orice creditor interesat sa poata face opozitie. Legea impune obligativitatea publicarii hotararii adunarii generale cu cel putin doua luni inainte de reducerea efectiva a capitalului social. In hotararea adunarii generale trebuie sa fie cuprinse motivele care au determinat asociatii sa hotarasca reducerea capitalului social. Opozitia unui creditor poate fi introdusa in termen de minim doua luni de la momentul publicarii. Cu titlu imperativ, legea stabileste ca orice reducere a capitalului social trebuie sa respecte valoarea minima a capitalului impusa de lege. Daca societatea emite obligatiuni (in cazul societatilor pe actiuni) capitalul social se poate reduce si prin rambursarea de obligatiuni in contul actiunilor. Daca emiterea unei obligatiuni reprezinta o forma prin care o societate pe actiuni este imprumutata, la restituirea obligatiunilor actionarii pot solicita restituirea sumelor initial investite.

Majorarea capitalului social

In ce priveste majorarea capitalului social in cazul societatilor pe actiuni, aceasta se poate realiza prin emisiunea unor noi actiuni sau prin majorarea valorilor nominale a actiunilor existente, daca la societate sunt aduse noi aporturi in natura si in numerar. Pot fi emise actiuni noi si prin alte modalitati:

- incorporarea in capitalul social a rezervelor societatii, mai putin rezervele legale;

- incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

- compensarea unor creante pe care anumiti debitori le au asupra societatii, prin acordarea catre acestia a unor actiuni din capitalul social in situatia in care creantele sunt lichide si exigibile.

Daca in urma reevaluarii patrimoniului social intervin diferente favorabile, acestea pot fi folosite pentru marirea capitalului social, fiind incluse in rezervele societatii. In cazul maririi capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor, este necesar acordul tuturor actionarilor exprimat in cadrul adunarii generale a actionarilor.

De la aceasta conditie face exceptie situatia maririi capitalului social, daca majorarea valorii nominale a actiunilor este rezultatul incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune. Hotararea adunarii extraordinare pentru marirea capitalului social urmeaza a fi publicata in Monitorul Oficial, iar actionarii existenti au un drept de preferinta asupra dobandirii actiunilor nou emise. Termenul inauntrul caruia numai actionarii deja existenti pot dobandi actiuni din noua emisiune este de minimum o luna. Marirea capitalului social in cazul in care se emit noi actiuni pentru o societate constituita prin subscriptie publica presupune si intocmirea unui nou prospect de emisiune, al carui continut trebuie sa cuprinda cel putin elementele impuse de art.212 din Legea nr.31/1990, republicata.

Astfel, in prospectul de emisiune se vor cuprinde:

- data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;

- denumirea si sediul societatii;

- capitalul social subscris si varsat;

- numele si prenumele administratorilor, cenzorilor, precum si domiciliul acestora;

- ultimul bilant aprobat, contul de profit si pierderi si raportul cenzorilor;

- dividendele platite in ultimii 5 ani sau, in situatia in care societatea nu are 5 ani de la constituire, dividendele platite in momentul constituirii pana la zi;

- obligatiunile emise de societate;

- hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatiile privitoare la aporturi altele decat in numerar, avantajele acordate, precum si data de la care se vor plati dividendele.

In cazul in care se majoreaza capitalul social se face prin aport in natura, adunarea generala extraordinara care a hotarat prin votul ei marimea capitalului social urmeaza ca, in acelasi cadru, sa numeasca expertii necesari pentru evaluarea aporturilor in natura. In cadrul adunarii generale, acesta are posibilitatea sa ridice actionarilor, in tot sau in parte, dreptul de a subscrie noi actiuni, in masura in care exista motive temeinice care sa justifice un astfel de demers. Intr-o asemenea situatie in convocarea efectuata pentru adunarea generala ce va hotara asupra majoritatii capitalului social, urmeaza a se cuprinde urmatoarele mentiuni:

motivele ce determina marirea capitalului social;

persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni;

numarul de actiuni atribuit fiecarei persoane;valoarea de emisiune a actiunilor si bazele fixarii acestei valori. Adunarea generala care hotaraste intr-o asemenea situatie este legal

constituita daca:

- sunt prezenti minimum din numarul titularilor capitalului social;

- hotararea a fost adoptata cu votul actionarilor ce detin actiuni reprezentand minimum jumatate din capitalul social.

In situatia in care majorarea capitalului social se realizeaza prin aportul in natura, un astfel de drept de preferinta, in baza caruia pot beneficia numai unii dintre actionari, nu poate exista. In situatia in care sunt emise noi actiuni in schimbul unor aporturi in numerar, la momentul subscrierii aportului trebuie achitat cel putin 30% din valoarea nominala a actiunilor. Restul, pana la acoperirea integrala a valorii, trebuie achitat in maximum 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale. In cazul in care sunt emise actiuni in schimbul unor aporturi in natura, acestea urmeaza a fi achitate subscriitorilor in acelasi termen de 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii generale. Daca adunarea generala dispune cu privire la acordarea unei prime de emisiune, aceasta trebuie platita integral la data efectuarii subscrierii. In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni care la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.32/1997[2] nu detineau un capital social de minim 2.500 Iei, acestea aveau obligatia sa-si completeze capitalul in termen de un an de la data intrarii in vigoare a noilor dispozitii legale.

Pana la expirarea termenului de un an, capitalul social varsat in contul majorarii de capital nu ar fi putut fi insa mai mic de 30% din cel subscris in acest scop. Aceeasi este solutia si in cazul societatii cu raspundere limitata care la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.32/1997 aveau un capital social mai mic de 100 lei. Majorarea capitalului social conform dispozitiilor noii legi s-a putut face prin:

prin utilizarea rezervelor, mai putin a celor legale.

Potrivit art.183 din Legea nr.31/1990, republicata din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana cand acesta se va atinge minimum a cincea parte a capitalului social;

- utilizarea beneficiilor si primelor legate de capital;

- diferentele favorabile rezultate in urma reevaluarii patrimoniului social;

- orice alte modalitati admise de lege.

In cazul in care societatile nu pot majora capitalul social conform dispozitiilor actuale, acestea au posibilitatea de a opta pentru transformarea societatii intr-o alta forma, la care capitalul social este corespunzator, intr-un termen de un an. Sanctiunea aplicabila in cazul nerespectarii termenului de un an pentru majorarea capitalului social in conformitate cu legea este dizolvarea societatii, dispusa de tribunalul din raza teritoriala a sediului principal a societatii. Tribunalul poate fi sesizat intr-o asemenea situatie de catre stat, prin intermediul Ministerului Finantelor, de catre Camerele de Comert si Industrie teritoriale sau de catre orice alta persoana interesata. In cazul in care instanta astfel sesizata constata ca nu au existat motive temeinice datorita carora nu s-a putut realiza majorarea capitalului social in termen de un an, poate acorda societatii in cauza un alt termen de garantie de maximum 6 luni pentru completarea capitalului social. Prin actul constitutiv, consiliul de administratie, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, intr-o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.

O astfel de autorizare poate fi acordata si de adunarea generala a actionarilor, printr-o modificare a actului constitutiv, pentru o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inregistrarii modificarii.

Actul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o astfel de modificare. Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. Prin autorizarea acordata, consiliului de administratie ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute de lege. Decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a.este legala, de exemplu, hotararea asociatilor privind majorarea capitalului social, luata fara votul unanim al acestora, daca in actul constitutiv s-a prevazut astfel, potrivit art. 187 din Legea nr. 31/1990, republicata. Nu este necesara semnatura asociatilor pe actul aditional incheiat la notariat, intrucat semnatura in fata notarului prin delegat imputernicit de adunarea generala a asociatilor este pe deplin valabila.

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 27 iunie 1997


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiRelatiile comertului cu consumatorii
DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
Intrarea pe piata romaneasca a firmei dell
CALITATEA DE COMERCIANT
Plan de dezvoltare si eficientizare a departamentului de vanzari
Balanta de plati
INDICATORII SPECIFICI INVESTITIILOR IN DOMENIUL LOCUINTELOR
Tipuri de strategii folosite in procesul de negociereTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu