Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Licentele de export si import

Licentele de export si import
LICENTELE DE EXPORT si IMPORT

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 454/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului, Ministerul Comertului, prin Directia de licente si politica vamala din cadrul Directiei generale pentru strategie si politica comerciala, elibereaza licente de import, documente juridice necesare agentilor economici pentru introducerea in teritoriul vamal al Romaniei, in conditiile aprobate prin aceste documente, a urmatoarelor categorii de marfuri:

a) supuse regimului de control al importului;

b) trimise din strainatate ca ajutoare economice (inclusiv

servicii);

c) care fac obiectul unor contingente tarifare, instituite prin hotarari ale Guvernului Romaniei;d) care sunt supuse regimului licentelor de import automate.

Ministerul Comertului, prin Directia de licente si politica vamala din cadrul Directiei generale pentru strategie si politica comerciala, elibereaza licente de export, documente juridice necesare agentilor economici pentru scoaterea din teritoriul vamal al Romaniei, in conditiile aprobate prin aceste documente, a urmatoarelor categorii de marfuri:

a) supuse unor restrictii cantitative la export (marfuri contingentate);

b) supuse, de catre anumite tari, unor limitari cantitative

la importul din Romania;

c) supuse supravegherii de catre unele tari;

d) supuse regimului de control al exportului;

e) contingentate si neadmise temporar la export-), dar

care sunt:

- rezultate din operatiuni de lohn sau processing;

- trimise temporar in strainatate pentru operatiuni de

lohn sau processing;

- destinate aprovizionarii, in teritoriul vamal al Romaniei, a navelor si aeronavelor straine;

- destinate aprovizionarii personalului roman al santierelor

din strainatate ale agentilor economici romani;

- destinate procesului de productie in cadrul lucrarilor

de constructii-montaj si instalatii complexe din strainatate

ale agentilor economici romani;

- supuse regimului licentelor de export automate;

- exportate cu plata pe credit.

Ministerul Comertului, prin Directia de licente si politica vamala din cadrul Directiei generale pentru strategie si politica comerciala, elibereaza licente de operatiune, documente juridice necesare agentilor economici in vederea evidentierii si derularii, in conditiile aprobate prin aceste documente, a urmatoarelor categorii de operatiuni:

a) operatiuni comerciale cu decontare in conturile de cliring,

de barter sau de cooperare, convenite in baza unor acorduri guvernamentale incheiate de Romania cu anumite tari;

b) operatiuni de recuperare a creantelor Romaniei prin import de marfuri;

c) operatiuni care se realizeaza pe baza unor credite acordate sau primite la nivel guvernamental;

d) operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic;

e) operatiunile de import pentru compensarea unor

exporturi prevazute prin declaratia de incasare valutara a fi

incasate in valuta;

f) operatiuni de compensare a datoriilor externe ale regiilor

autonome, rezultate din prestari de servicii internationale.

Derularea unei operatiuni comerciale pentru care sunt necesare licente se poate face numai dupa obtinerea de catre agentii economici a licentei sau a licentelor de import, de export sau de operatiune, necesare pentru activitatea respectiva.

Licentele de operatiune, vor fi utilizate si pentru introducerea marfurilor in teritoriul vamal al Romaniei dar si pentru scoaterea marfurilor din teritoriul vamal al Romaniei Numarul, data eliberarii, termenul de valabilitate si codificarea operatiunii, inscrise intr-o licenta, vor fi mentionate in mod obligatoriu de catre declarant in declaratia vamala.

In cazul exportului, datele din alineatul precedent vor fi mentionate in mod obligatoriu de catre declarant si in declaratia de incasare valutara.

Prezentarea formularului de cerere pentru licenta Modelul oficial al fiecareia dintre cele patru categorii de formulare de cerere pentru licenta este pastrat la Ministerul Comertului, Directia de licente si politica vamala din cadrul Directiei generale pentru strategie si politica comerciala.

Specimene ale acestor modele vor fi depuse la Directia generala a vamilor din cadrul Ministerului de Finante si la Banca Nationala a Romaniei.

Formularele se imprima pe hartie normala, avand o culoare alba, suficient de opaca, iar formatul formularelor sa fie de 210 x 297 mm, inscrisurile si liniatura avand urmatoarele semnificatii si culori:

- exemplarul nr. 1, original, culoarea verde;

- exemplarul nr. 2, exemplar pentru vama - in cazul licentelor de import si export - si exemplar pentru banca

- in cazul licentelor de operatiune -, culoarea rosie;

- exemplarul nr. 3, care ramane la Directia de licente

si politica vamala, culoarea albastra.

Formularele pentru fiecare dintre cele patru categorii de cereri pentru licenta se tiparesc in seturi de cate 3 exemplare, avand destinatiile si culorile mentionate mai sus. La suprapunerea celor 3 formulare ale unui set este necesar sa se suprapuna atat inscrisul cat si liniatura, imprimate pe fata acestora.

O cerere pentru licenta se intocmeste obligatoriu numai pe un set de formulare de cerere pentru licenta care au acelasi numar de serie. Tiparirea seturilor de formulare de cereri pentru licenta si inserierea acestora se realizeaza de catre Centrul Roman de Comert Exterior, abilitat sa le puna la dispozitia agentilor economici, contra cost, in cantitate nelimitata.

Formularele cererilor pentru licenta nu sunt transmisibile; ele pot fi folosite numai de catre agentul economic care le-a achizitionat de la Centrul Roman de Comert Exterior. Modelele formularelor tipizate necesare cererilor pentru licenta sunt prezentate in anexele (anexa nr.10-18), astfel:

- anexele nr. 1, 2 si 3 - formulare de cerere pentru licenta de import (anexa nr.10-13);

- anexele nr. 4, 5 si 6 - formulare de cerere pentru licenta de export (anexa nr.14-16);

- anexele nr. 7, 8 si 9 - formulare de cerere pentru licenta de operatiune de import(anexa nr.17-19);

- anexele nr. 10, 11 si 12 - formulare de cerere pentru licenta de operatiune de export.

In cazul operatiunilor legate de import-export, toate cererile pentru licenta referitoare la operatiunea respectiva trebuie predate concomitent.

Raspunsul la cererile pentru licenta, adica licentele eliberate sau cererile pentru licenta neaprobate, insotite de motivatia in scris a refuzului, se preiau de catre delegatii agentilor economici, contra confirmare de primire, numai pe baza de legitimatie sau de delegatie.

In cazul cererilor pentru licenta neaprobate, exemplarul al treilea, albastru, al acestora nu se returneaza. In cazul unei operatiuni legate de import-export, toate licentele referitoare la acesta se elibereaza concomitent.

Modificarea unei licente se poate efectua numai de catre Directia de licente si politica vamala, pe  baza solicitarii in scris a titularului licentei. Din solicitare trebuie sa rezulte clar motivul, elementele din licenta, a caror modificare se solicita, precum si elementele noi care le vor inlocui pe acestea.

Modificarea se efectueaza, concomitent, pe toate cele trei exemplare ale licentei, prin taierea cu o linie orizontala a elementului care se modifica, astfel incat acesta sa ramana lizibil si inscrierea in spatiul liber de langa acesta a elementului inlocuitor.

Modificarea se certifica prin semnaturile autorizate si stampila corespunzatoare, fiind obligatorie inscrierea datei la care a fost efectuata. Modificarea unei licente poate fi efectuata numai in termenul de valabilitate a acesteia.

Anularea unei licente se poate face numai de catre Directia de licente si politica vamala, pe  baza solicitarii scrise a titularului licentei, solicitare in care acesta trebuie sa precizeze motivul, precum si faptul ca nu a utilizat deloc licenta propusa spre anulare. Anularea unei licente se face prin bararea, cu o linie continua, in diagonala, care uneste coltul din stanga jos cu cel din dreapta sus al spatiului destinat licentierii, pe toate cele trei exemplare ale licentei, si inscrierea, deasupra liniei, cu majuscule, a urmatoarelor cuvinte: .ANULATA LA DATA DE.

Anularea se certifica prin semnaturile autorizate, fiind obligatorie inscrierea datei la care a fost efectuata anularea. Anularea unei licente se poate face numai in termenul de valabilitate a acesteia.

Inlocuirea partiala sau totala a unei licente se efectueaza de catre emitentul acesteia, Directia de licente si politica vamala, la solicitarea in scris a titularului licentei. Acesta trebuie sa cuprinda motivarea necesitatii inlocuirii licentei, elementele care urmeaza a fi inlocuite, elementele cu care acestea urmeaza a fi inlocuite, precum si stadiul realizarii licentei. Scrisoarea de solicitare trebuie sa fie insotita de primele doua exemplare ale licentei pentru care se solicita inlocuirea si de cererea sau cererile pentru licenta cu care se solicita inlocuirea.

Suspendarea unei licente In cazul in care, in  baza unei licente, a fost incheiat un contract, suspendarea acesteia se poate face numai prin ordin al ministrului comertului.

In cazul in care unul dintre exemplarele unei licente sau amandoua exemplarele au fost pierdute, deteriorate sau furate, emitentul licentei - Directia de licente si politica vamala - poate elibera, la solicitarea scrisa a beneficiarului, un duplicat al licentei, in care se va mentiona cu majuscule: DUPLICAT ELIBERAT LA DATA DE, iar la data eliberarii licentei se va inscrie data eliber arii duplicatului.

Scrisoarea de solicitare a beneficiarului va cuprinde in anexa, pe langa cererea pentru licenta care trebuie sa fie identica in continut cu cererea initiala (diferind de acesta doar numarul de serie al formularului de cerere), copie de pe anuntul de pierdere sau deteriorare, predat spre publicare intr-un ziar de larga circulatie, precum si chitanta dovedind plata taxei de publicare a acestui anunt sau, dupa caz, confirmarea organului de politie care cerceteaza furtul. Scrisoarea trebuie sa contina, de asemenea, si datele privind utilizarea licentei pana la data solicitarii duplicatului.

Prelungirea termenului de valabilitate dupa finele anului in care expira termenul de valabilitate a unei licente de import sau de export se poate face numai prin ordin al ministrului comertului. Prelungirea termenului de valabilitate a unei operatiuni legate de import-export, realizata partial pana la data de 31 decembrie, se face prin noi licente de operatiune de export sau de import, eliberate de Directia de licente si politica vamala, pe baza solicitarii in scris a titularului licentelor, din care sa rezulte stadiul realizarii operatiunii, motivul nerealizarii partiale, precum si noul termen de valabilitate solicitat.

In principiu, prelungirea valabilitatii unei operatiuni legate de import-export se efectueaza numai pentru echilibrarea valorica a importului si exportului, efectuata pana la sfarsitul anului, exceptiile fiind admise numai in cazuri justificate.

Cererile pentru licenta se intocmesc pe formulare tipizate de cerere pentru licenta, ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 10-21.

In toate cazurile, toate rubricile formularelor cererilor pentru licenta se completeaza de catre agentii economici, obligatoriu in trei exemplare, in limba romana, numai prin dactilografierea lizibila pe exemplarul original, cu reproducere prin hartie carbon pe celelalte doua exemplare, fara prescurtari ale cuvintelor folosite.

Cererile pentru licenta se intocmesc pentru fiecare tara, pentru fiecare partener extern si pentru fiecare pozitie tarifara. Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent cererile pentru licenta de export de produse din fonta, fier si otel  Romaniei. In acest caz, un formular de cerere pentru licenta de export poate fi folosit pentru toate produsele care se incadreaza intr-o grupa de produse, astfel: in cerere, in rubrica .Cod statistic = pozitia

din Tariful vamal de import al Romaniei se inscriu doar primele 4 cifre ale codului, iar in rubrica .Denumirea comerciala a marfii/operatiunii se inscrie denumirea grupei respective, urmata de mentiunea: .conform specificatiei din anexa.


Cererile pentru licenta, prezentate de catre agentii economici pentru aprobare Ministerului Comertului, nu trebuie sa comporte nici o adaugare sau stersatura. Existenta acestora conduce la respingerea documentelor si deci la necesitatea prezentarii unor noi cereri.

Autenticatatea cererilor pentru licenta este conferita de semnatura obligatorie a imputernicatului firmei, ale carui nume si prenume trebuie mentionate in clar, si de stampila firmei.

Semnatura si stampila trebuie sa se incadreze in spatiul destinat cererii din cadrul formularului, stampila trebuind sa fie astfel aplicata incat numele si prenumele semnatarului cererii, precum si inscrisul din stampila sa ramana lizibile iar semnatura, vizibila.

Anexa nr.10 -Cerere pentru licemtade import- original import


Anexa nr.11- Cerere pentru licemtade import- copie pentru vama- import


Anexanr.12 Cerere pentru licemtade import- copie pentru ministerul comertului- import


Pentru import, cererile pentru licenta se completeaza astfel

Rubricile comune cu cele din formularele cererilor pentru licenta de export se completeaza conform instructiunilor de mai sus, iar cele specifice importului, dupa cum urmeaza:

NOTA: Se considera rubrici comune si cele in care, in loc de referire la export, se face referire la import.

. Beneficiar - se va mentiona agentul economic (sau, dupa caz, agentii economici), care urmeaza sa utilizeze marfa in procesul de productie sau care urmeaza sa o

vanda pe piata, dupa caz.

. Tara de origine - se va mentiona tara in care s-a fabricat efectiv marfa care face obiectul cererii de import. In caseta se va inscrie numarul de cod al tarii respective. In cazul marfurilor de bursa, tara de origine poate ramane nenominalizata, daca la momentul solicitarii licentei nu se cunoaste originea marfii, in cazul in care acestea se cump

ara de la bursa.

. Valoarea C.I.F. in valuta platii - se va inscrie valoarea totala C.I.F. a marfii care face obiectul cererii respective.

Anexa nr.13-Cerere pentru licenta de export-Original-export


Anexa nr.14- Cerere pentru licenta de export-Copie pentru vama-exportAnexa nr.15-Cerere pentru licenta de export-Copie pentru ministerul comertului-export


Pentru export, cererile pentru licenta se completeaza astfel

. Cod exportator - se trece numarul de inregistrare a agentului economic solicitant la Centrul Roman de Comert Exterior (cod SICOMEX).

. Numarul si data inregistrarii la exportator - se trec numarul si data inregistrarii cererii pentru licenta in registrul de evidenta a corespondentei de la sediul agentului economic solicitant.

. Exportator - se trece denumirea oficiala, completa, fara prescurtari, a agentului economic solicitant, asa cum este inregistrat la Registrul comertului.

. Telefon - se va inscrie numarul de telefon complet, inclusiv - pentru firmele din provincie - prefixul, al agentului economic solicitant.

. Telex - se vor mentiona numarul si indicativul telexului agentului economic solicitant.

. Fax - idem ca la telefon.

. Banca - se va inscrie numele bancii, mentionanduse sucursala sau filiala prin care va fi efectuata incasarea platii. In cazul in care contul in lei este deschis la o banca, iar cel in valuta la o alta banca, vor fi mentionate amandoua bancile.

. Cont in lei - se va mentiona numarul contului in lei, deschis de agentul economic solicitant la banca mentionata.

. Cont in valuta - se va mentiona numarul contului, in valuta platii exportului respectiv, deschis de agentul economic solicitant la banca mentionata.

. Furnizor - se vor mentiona agentul economic (sau, dupa caz, agentii economici) producator al marfii exportate, localitatea si eventual adresa completa si numarul de telefon al acestuia (acestora). Daca marfa este produsa de catre solicitantul licentei, se va face mentiunea: .Productie proprie. In cazul produselor achizitionate de la producatori individuali- persoane fizice , se va face mentiunea: "Achizitii din sector particular persoane fizice".

. Partener extern - se va inscrie numele oficial, complet, fara prescurtari, al firmei partenere de contract si, facultativ, localitatea in care aceasta firma isi are sediul.

. Tara cumparatoare - se va inscrie tara in care firma partenera externa are sediul social. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.

. Tara platitoare - se va mentiona tara in care se afla sediul bancii platitoare. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.

. Tara de destinatie - se va inscrie tara care reprezinta destinatia finala a marfii exportate. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.

In cazul marfurilor de bursa, tara de destinatie poate ramane nenominalizata, daca, la momentul solicitarii licentei, nu se cunoaste destinatia finala a marfii, cu conditia ca produsele sa fie valorificate prin bursa.

. Conditia de livrare - se va inscrie conditia de livrare, conform INCOTERMS 1990, convenita cu partenerul extern.

. Cod operatiune - in cele cinci casute ale acestei rubrici se va inscrie codul operatiunii conform codificarii din anexa nr. 16, iar in spatiul liber de pe spatele exemplarului nr. 3 al cererii pentru licenta se va mentiona in clar, detaliat, operatiunea respectiva, corespunzatoare codului inscris.

. Termenul de valabilitate solicitat - in cele sase casute se vor inscrie, dupa cum urmeaza:

- in primele doua casute, ziua (numere de la 01 la 31);

- in urmatoarele doua, luna (numerele de la 01 la 12);

- in ultimele doua casute se vor inscrie ultimele doua cifre ale anului calendaristic.

. Cod statistic = pozitia din Tariful vamal de import al Romaniei - se va inscrie un numar, format din 8 cifre, reprezentand pozitia tarifara din Tariful vamal de import al

Romaniei in care se incadreaza marfa care face obiectul cererii pentru licenta.

. Conditii de plata si de credit

. Moneda (valuta) platii - se va mentiona valuta in care s-a convenit cu partenerul efectuarea platii exportului.

In caseta se va inscrie codul corespunzator valutei respective.

. Denumirea comerciala a marfii/operatiunii - se vor inscrie denumirea completa a marfii, si dupa caz, dimensiunile, compozitia, structura, caracteristicile tehnice, calitatea, tipul, marca, forma de prezentare si ambalajul etc. Pe o cerere nu poate fi inscrisa decat marfa care se incadreaza intr-o singura pozitie tarifara (din 8 cifre).

Nu se inscrie in aceasta rubrica denumirea pozitiei tarifare in care a fost incadrata marfa si al carei cod a fost inscris in rubrica adecvata. In cazul in care spatiul afectat acestei rubrici este insuficient, se pot face mentiuni suplimentare pe spatele cererii pentru licenta (specificand acesta in cadrul rubricii "Alte precizari" sau "Pe foaie separata", care se constituie in anexa la cererea pentru licenta si va purta titlul: "Anexa la cererea pentru licenta nr. ..din data.". Aceasta anexa trebuie sa fie semnata si stampilata de catre solicitant, la fel ca si cererea pentru licenta. Anexa se intocmeste in trei exemplare, cate unul pentru fiecare exemplar al cererii pentru licenta.

. Cantitatea - tone - aceasta rubrica va fi obligatoriu completata cu greutatea in tone a marfii exportate (exceptie: kWh, serviciile etc.).

. Cantitatea in U.M. suplimentare - se va completa obligatoriu in cazul in care, pentru pozitia tarifara respectiva, este mentionata si alta unitate de masura (suplimentara), pe langa greutatea in tone, in Tariful vamal de import al Romaniei. In acest caz se va inscrie aceasta unitate de masura, iar in caseta, codul corespunzator acesteia. La completarea acestei rubrici se va utiliza si codul acesteia.

. Valoarea F.O.B. in valuta platii - se va inscrie valoarea totala F.O.B. a marfii care face obiectul cererii respective. In cazul marfurilor trimise/primite sau al serviciilor oferite/primite ca ajutoare economice in/din strainatate, precum si in cazul mostrelor trimise gratuit, in aceasta rubrica se va inscrie valoarea comunicata de catre expeditorul marfii.

In cazul marfurilor trimise pentru operatiuni de lohn sau processing in strainatate, ca si in cazul marfurilor provenite din operatiuni de lohn sau processing in strainatate, se va inscrie valoarea statistica a marfii, iar sub acesta se va mentiona costul prelucrarii respective. Numerele care reprezinta cantitatea si valoarea se vor scrie cu punct de despartire pentru mii, milioane etc. Daca sunt numere intregi, se vor scrie ca atare, fara virgula.

. Alte precizari ale solicitantului - in cazul in care, pentru licentierea exportului respectiv, sunt obligatorii in prealabil avize ale altor institutii, este necesar ca acestea sa fie anexate cererii pentru licenta, in original sau copie xerox, dupa caz, iar in aceasta rubrica sa se faca mentiunea indicand documentul anexat, numarul, data si institutia  emitenta. Daca spatiul acestei rubrici nu permite inscrierea tuturor precizarilor, se va face pe verso .

Anexa nr.16 -Cerere pentru licenta de operatiune de import-Original

import
Anexa nr.17- Cerere pentru licenta de operatiune de import-Copie pentru banca-import


Anexa nr.18 - Cerere pentru licenta de operatiune de import-Copie pentru ministerul comertului-import


Anexa nr.19- Cerere pentru licenta de operatiune de export-Original-export


Anexa nr.20- Cerere pentru licenta de operatiune de export-copie pentru banca export


Anexa nr.21- Cerere pentru licenta de operatiune de export-copie pentru ministerul comertului export


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiTransport Feroviar de Calatori "C.F.R.Calatori" - S.A.
Franta - tara cu un transport feroviar de elita
Legitimatii de calatorie tip "Carton"
Descrierea subsistemelor
TRANSPORTURILE SI TELECOMUNICATIILE
Elementele de interoperabilitate
Modalitati de depistare a marfurilor necorespunzatoare calitativ datorita conditiilor improprii de transport
OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI MARFURILOR INTRE PRODUCATORI SI CONSUMATORITermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu