Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » didactica » didactica pedagogie
METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EXAMENULUI DE LICENTA 2009 LA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EXAMENULUI DE LICENTA 2009 LA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE
UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” RESITA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE

P-ta Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Resita, Tel: +40 255 210214, Fax: +40 255 210214

www.uem.ro

Nr. _____ / 19 martie 2009

METODOLOGIA

DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A

EXAMENULUI DE LICENTA 2009

LA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE

A UNIVERSITATII „EFTIMIE MURGU” RESITA

I. Organizarea examenului de licenta

Finalizarea studiilor universitare de licenta se realizeaza prin examenul de licenta, de catre institutiile de invatamant superior acreditate institutional.

Facultatea de Stiinte Economice si Administrative a Universitatii “Eftimie Murgu” din Resita organizeaza examen de licenta 2009, in conformitate cu Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 295 din 05.02.2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior, pentru:

a)      absolventii proprii de la specializarile din domeniul „Stiinte economice”:

Marketing (MK) – specializare acreditata;

Economia comertului, turismului si serviciilor(ECTS) – specializare acreditata;

Contabilitate si informatica de gestiune (CIG) - specializare acreditata.

b)      absolventii proprii de la specializarile din domeniul „Stiinte sociale si politice”:

Administratie publica (AP) – specializare acreditata;

Asistenta sociala (AS)– specializare acreditata.

c)      absolventii proprii de la specializarile din domeniul „Teologie”:

Teologie ortodoxa didactica (TOD) - specializare acreditata.

d)     absolventii ai altor institutii de invatamant superior de stat sau particular de la:

Specializarile Marketing, Economia comertului, turismului si serviciilor, Administratie publica, Asistenta sociala si Teologie ortodoxa didactica, specializari acreditate la Facultatea de Stiinte Economice si Administrative (FSEA) din cadrul UEM Resita;

Specializarile autorizate sa functioneze provizoriu din acelasi domeniu fundamental cu specializarile acreditate la FSEA, si care au aceeasi durata de studii sau o durata mai mare, de la invatamantul de zi sau de la invatamantul la distanta.

Pot sustine examen de licenta:

a)      absolventii studiilor universitare de licenta de 3 ani (cursuri de zi) ai Universitatii „Eftimie Murgu” din Resita si ai specializarilor acreditate de la alte universitati de stat si private;

b)      absolventii studiilor universitare de licenta de 3 ani (Invatamant la distanta) ai Universitatii „Eftimie Murgu” din Resita si ai specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu de la alte universitati de stat sau private;

c)      absolventii studiilor universitare de licenta de 5 ani (Invatamant la distanta) ai Universitatii „Eftimie Murgu” din Resita si ai specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu de la alte universitati de stat sau private;

In anul universitar 2008-2009, examenul de licenta se organizeaza in sesiunea din iunie - iulie 2009.

Pentru absolventii FSEA care, in perioada examenului de licenta, sunt la burse de studii in strainatate se va programa o sesiune speciala de examen de licenta la o data aprobata de Senatul UEM Resita, de regula in lunile septembrie sau februarie.

Examenul de licenta este oral si consta din sustinerea lucrarii de licenta elaborate de catre absolvent. Forma de sustinere este valabila pentru toate categoriile de absolventi.

Pentru buna organizare si desfasurare a examenului de licenta se vor constitui comisii de examen de licenta la nivelul facultatii. Aceste comisii au intreaga responsabilitate pentru ca examenul de licenta sa se desfasoare in aceleasi conditii pentru toti candidatii inscrisi la o specializare.

Comisiile de examen se stabilesc pe specializari si forma de invatamant (de 3 ani si 5 ani, zi si invatamant la distanta) prin decizia Rectorului Universitatii „Eftimie Murgu” Resita, la propunerea catedrelor si a Consiliului Profesoral al FSEA si cu aprobarea Senatului UEM Resita.

Comisiile vor fi formate din presedinte, 4 membrii si un secretar .

Presedintele comisiei de licenta trebuie sa fie profesor universitar sau conferentiar universitar, de specialitate sau membru al Biroului Consiliului Profesional. Membrii comisiei au titlul stiintific de doctor si gradul didactic de lector, conferentiar sau profesor universitar. Secretatul comisiei poate fi asistent universitar sau preparator universitar.

Coordonatorii stiintifici ai lucrarilor de licenta trebuie sa fie profesori, conferentiari, lectori si asistenti cu titlul stiintific de doctor.

II. Inscrierea candidatilor

Inscrierea la examenul de licenta pentru absolventii Universitatii „Eftimie Murgu” din Resita se face pe baza de cerere scrisa, la secretariatul facultatii prin secretarii de comisii de licenta. La cerere se ataseaza chitanta privind plata taxei inscriere, certificatul de competenta lingvistica si 3 fotografii ¾ .

Fiecare absolvent UEMR va completa, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului de licenta, dosarul propriu de examen cu toate documentele de inscriere, precizate de secretariatul facultatii. Nu vor fi inscrisi la examenul de licenta candidatii care nu au toate documentele necesare la dosarul personal.

Inscrierea absolventilor de la alte institutii se va face fie individual, fie centralizat, cu 30 de zile inainte de examen, in baza unui protocol incheiat, in prealabil, intre Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita si institutia de invatamant superior, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru inscrierea centralizata, institutiile de invatamant superior vor transmite la secretariatul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative din Resita, listele nominale pe specializari cu absolventii care indeplinesc conditiile legale. Listele vor fi insotite de documentele de inscriere si de borderoul cu plata taxei pentru inscriere la examenul de licenta.

Dosarele tuturor candidatilor de la alte institutii trebuie sa cuprinda:

Diploma de bacalaureat (sau echivalenta) in original;

Certificatul de nastere, in copie legalizata;

Copie nelegalizata dupa prima fila din buletinul de identitate sau dupa cartea de

identitate.

Suplimentul de diploma ;

Certificatul de competenta lingvistica;

Adeverinta eliberata de institutie, din care sa rezulte calitatea de absolvent, cu precizarea anului absolvirii, a specializarii si a duratei studiilor si a formei de invatamant (zi, Invatamant la distanta, s.a.)

Trei fotografii tip buletin (carte de identitate).Certificatul de competenta lingvistica este eliberat de secretariatul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative si respectiv a secretariatului ID pentru absolventii FSEA si de secretariatele facultatilor pentru absolventii altor institutii. In certificat se consemneaza media notelor obtinute in toti anii de studii universitare de licenta la disciplina de „Limba straina” sub semnatura de confirmare a doua cadre didactice titulare de specialitate, precum si faptul ca acesta este valabil numai pentru inscrierea la examenul de licenta.

Absolventii unei specializari acreditate sau a unei specializari autorizate, de regula se inscriu si sustin examenul de licenta in cadrul institutiei organizatoare pe care au absolvit-o.

La cerere, absolventii unei specializari acreditate sau ai unei specializari autorizate sa functioneze provizoriu de la Facultatea de Stiinte Economice si Administrative din Resita se pot inscrie si pot sustine examenul de licenta la o alta institutie organizatoare, cu aprobarea si conditiile stabilite de senatul universitar al UEM Resita si al institutiei organizatoare.

Taxa de inscriere pentru absolventii Universitatii „Eftmie Murgu” din Resita este de 300 lei. Taxa de inscriere pentru absolventii altor universitati se stabileste in baza contractului incheiat de UEM Resita cu institutiile respective.

III. Elaborarea si prezentarea lucrarilor de licenta

Lucrarea de licenta se elaboreaza si se sustine la finalizarea studiilor universitare de licenta. Fara aceasta, studentul nu poate dobandi diploma de licenta.

Scopul lucrarii de licenta este de atingerea unor standarde de calitate care sa reflecte competenta in profesiunea aleasa.

Pentru a realiza lucrarea de licenta, fiecare student va alege mai intai tema lucrarii din oferta cadrelor didactice din facultate afisata la catedre sau departamente. Se pot face propuneri de teme si din partea studentilor.

Titlul lucrarii trebuie sa delimiteze precis sfera investigatiei din aria studiilor si stiintelor specializarii. Pot fi abordate si teme interdisciplinare, dar care au ca subiect principal de analiza unul specific din domeniul de studii al specializarii.

Odata cu alegerea temei lucrarii de licenta se alege coordonatorul stiintific sub a carui directa coordonare studentul va elabora lucrarea de licenta. Este necesar sa existe o compatibilitate intre tema aleasa si cadrul didactic indrumator. Nu se poate elabora o lucrare de licenta fara indrumarea unui cadru didactic care desfasoara activitati didactice si stiintifice la Facultatea de Stiinte Economice si Administrative din Resita.

Intre coordonatorul stiintific si student trebuie sa se realizeze o comunicare cat mai buna, fara obligatia cadrului didactic de-a intocmii baza documentara. Coordonatorul stiintific, dupa o discutie preliminara cu studentul, va stabili structura lucrarii si planul tematic pentru elaborarea lucrarii, cu termene de realizare a lucrarii si referinte bibliografice. Efortul principal revine studentului pentru documentarea preliminara, sinteza stadiului cunoasterii tematicii si contributiile personale, iar cadrul didactic are doar menirea de a venii cu sugestii, corecturi, modificari in structura capitolelor si in modalitatea de elaborare a lucrarii. Tot coordonatorul stiintific va oferii studentului care sustine lucrarea, informatii despre modul de sustinere a lucrarii si exigentele comisiei de licenta.

Lucrarea de licenta va avea, de regula, 40 – 60 de pagini de format A4, legate cu spirala. Ea va cuprinde in structura ei pe capitole urmatoarele elemente distincte:

Rezumatul lucrarii;

Stadiul cunoasterii tematici (sinteza din literatura de specialitate);

Contributiile personale reflectate printr-o cercetare sau dezvoltare a unui studiu de caz;

Sinteza concluziilor lucrarii;

Referinte bibliografice consultate in elaborarea lucrarii, cu trimiterile facute la subsol.

Tabelele, graficele, copiile dupa documente, listing-urile programelor se pot constitui in anexe la lucrarea de licenta.

Documentarea privind stadiul cunoasterii tematicii este etapa cea mai complexa, dar si cea mai importanta care asigura substanta lucrarii. Ea asigura studentului cunoasterea rezultatelor si a dezbaterilor stiintifice pe tema abordata, dar si baza de plecare in elaborarea lucrarii de licenta. Datorita volumului mare de date, este necesara o documentare cat mai selectiva si cat mai reprezentativa pentru tema abordata.

La elaborarea lucrarii se va avea in vedere ca unele lucrari de licenta au un caracter teoretic mai accentuat, iar altele au un caracter mai aplicativ. In functie de tema tratata, se vor insera rezultatele unei cercetari sau se va dezvolta un studiu de caz. Metodele, tehnicile si instrumentele (MTI) de cercetare sau dezvoltare utilizate vor pune in evidenta activitatea creativa a studentului. Este necesar sa se faca distinctia dintre rezultatele anterioare si cele ale studentului pentru a se identifica contributiile personale ale acestuia prin lucrarea de licenta realizata.

In redactarea lucrarii de licenta, nu se impune o reteta unica de redactarea a textului, a tabelelor, a graficelor si a figurilor. Este necesar insa sa se tina seama de cateva recomandari care ofera lucrarii de licenta consistenta si relevanta: exprimare concisa, claritate, inlantuire logica a ideilor, abordare originala, respectarea normelor gramaticale si a celor ortografice si de punctuatie.

Lucrarea se va tehnoredacta pe coli format A4 (297 x 210), doar pe o singura fata, cu marginile de 2 mm si cu numerotarea paginilor de la numarul 5 la primul capitol. Textul va fi scris cu fontul Times New Roman, marimea de 12 pt pentru paragrafe si 14 pt (litere mari) pentru titlurile capitolelor. Spatierea va fi la 1,5 randuri. Textul poate fi ilustrat cu tabele (identificare cu Tabelul 1.1., de exemplu, cu precizarea sursei de informare ), figuri (identificare cu Fig. 2.1., de exemplu), relatii ( 3.1) si note de subsol pentru referintele bibliografice. Tabelele, figurile si relatiile vor fi centrate pe fiecare pagina.

Structura de redactare va fi:

*      Pagina de coperta (1);

*      Pagina de abrevieri (2)

*      Pagina de cuprins (3);

*      Pagina de rezumat (4);

*      Paginile de continut pe capitole (5)

*      Pagina de bibliografie, cu minim 10 referinte,

in ordinea alfabetica a autorilor;

*      Pagina cu lista anexelor atasate la lucrare;

*      Paginile cu anexa.

Fiecare capitol va fi pe pagina noua impara. Coperta lucrarii trebuie sa contina urmatoarele:

*      Denumirea universitatii si facultatii;

*      Textul: „LUCRARE DE LICENTA”;

*      Numele complet si titlul stiintific al coordonatorului lucrarii;

*      Numele complet al studentului si specializarea absolvita;

*      Promotia: „2009”.

Prima pagina a lucrarii va fi a identica cu coperta, adaugandu-se doar titlul lucrarii sub textul „LUCRARE DE LICENTA” .

Prezentarea lucrarii se va face in PowerPoint , pe maxim 10 slide-uri, astfel:

*      Primul slide va contine titlul lucrarii si numele studentului;

*      Al doilea slide va prezenta principalele subiecte abordate, fara a face o trimitere directa la toate capitolele;

*      Slide-urile 3-5 vor contine principalele aspecte ale stadiului cunoasterii;

*      Slide-urile 6-8 vor prezenta rezultatele cercetarii sau studiul de caz;

*      Slide-urile 9 si 10 vor cuprinde concluziile si sinteza contributiilor personale.Se recomanda ca fiecare student sa respecte timpul alocat de expunere, sa nu reproduca in totalitate textul de pe slide-uri si sa aiba o tinuta si o atitudine comportamentala adecvata importantei momentului sustinerii lucrarii de licenta.

IV. Rezultatele examenului de licenta

Coordonatorul stiintific al absolventului, in conformitate cu Regulamentul Activitatii Didactice pe Baza Sistemului de Credite Transferabile la Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita, va evalua lucrarea de licenta atat din punct de vedere al valorii ei stiintifice, cat si a competentei studentului in profesiunea aleasa data de media generala pe toti cei 3 / 5 ani de studiu. Nota propusa va fi pana la valoarea intreaga imediat superioara mediei generale a absolventului.

Candidatul a carui lucrare de licenta a fost respinsa de coordonatorul stiintific pierde dreptul de a se prezenta la examenul de licenta. El va reface lucrarea de licenta in baza observatiilor formulate de coordonatorul lucrarii, putandu-se prezenta la o sesiune ulterioara.

Candidatul a carui lucrare de licenta a fost admisa de coordonatorul stiintific o va depune la secretarul comisiei de licenta, la data stabilita de predare a lucrarilor de licenta pentru specializarea respectiva, intr-un singur exemplar si cu nota coordonatorului stiintific inscrisa pe coperta.

Lucrarile de licenta vor fi puse de catre secretarul comisiei la dispozitia membrilor comisiei de licenta cu cel putin 48 de ore inainte de data sustinerii examenului de licenta, pentru analiza si sinteza evaluarii.

La sustinerea de catre un candidat a lucrarii de licenta participa ca invitat coordonatorul stiintific al lucrarii.

Examenul de licenta se sustine oral, astfel:

Candidatul va sustine lucrarea de licenta timp de 10 minute;

Dupa sustinerea lucrarii, se aloca 10 minute pentru raspunsurile la intrebarile membrilor comisiei din temele de specialitate abordate in lucrare. La raspunsurile date de student, comisia va face aprecieri si analiza critica constructiva .

Presedintele comisiei de licenta in numele intregii comisii va anunta nota examenului de licenta pentru fiecare candidat.

Nota examenului de licenta este media aritmetica, cu doua zecimale si fara rotunjiri, a celor doua note acordate de comisia de licenta:

O nota rezultata ca medie a notelor acordate de membri comisiei. Fiecare membru al comisiei va da o nota de la 1 la 10 care sa reflecte cunoasterea domeniului temei abordate de catre candidat, prin raspunsurile date de acesta;

O nota pe lucrarea de licenta, ca nota data de comun acord de toti membrii comisiei pe lucrarea de licenta, tinandu-se seama de nota propusa de conducator.

Fiecare din cele doua note trebuie sa fie cel putin 5 (cinci) , iar nota de promovare a examenului de licenta trebuie sa fie mai mare sau egala cu 6 (sase).

Deoarece examenul de licenta este oral, nu se poate depune nici o contestatie de catre un candidat cu privire la nota obtinuta la examenului de licenta.

V. Precizari finale si graficul examenului de licenta

Rezultatele examenului de licenta se comunica si prin afisare la sediul facultatii si pe pagina web a site-ului www.uem.ro in cel mult 48 de ore de la data sustinerii acesteia.

Un examen de licenta nepromovat se poate repeta intr-o sesiune ulterioara numai cu suportarea de catre candidat a cheltuielilor aferente, in conformitate cu reglementarile UEM Resita.

Absolventilor care au promovat examenul de licenta li se elibereaza Diploma de licenta de catre UEM Resita si Suplimentul de diploma.

Absolventilor care nu au promovat examenul de licenta li se elibereaza, la cerere, Certificat de studii universitare de licenta.

In realizarea lucrarii de licenta, este important pentru candidati sa respecte dreptul de autor, reglementat prin legislatia internationala, europeana si romaneasca. Institutia care urmareste respectarea legii si protectia autorilor in tara noastra este „Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor”. Pentru evitarea unor posibile cazuri de plagiat, in literatura de specialitate s-a impus formula „EARS” care inseamna „Elimina – Adauga -Reorganizeaza - Substituie. Aceasta presupune din partea absolventilor o adaptare permanenta a textului din lucrarile de specialitate in functie problematica temei sub forma unei creatii proprii si nu reproducerea in intregime a unor lucrari de alti autori.

Examenul de licenta, din sesiunea din iunie-iulie 2009, pentru cursurile de zi se organizeaza la UEM Resita in cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative, conform graficului urmator:

Anul III zi - EXAMEN DE LICENTA

Centralizarea rezultatelor si afisarea examenelor nepromovare

Sesiune de reexaminari

Eliberarea certificatelor de comp. lingv. si afisarea mediilor generale

02.07.2009

Predarea lucrarilor de licenta

Verificarea lucrarilor de licenta si evaluarea lor de catre coordonatori

Sustinerea examenului de licenta AP+AS

08.07.2009

Sustinerea examenului de licenta I + TOD

Sustinerea examenului de licenta M+ECTS+CIGExamenul de licenta, din sesiunea din iunie-iulie 2008, pentru cursurile de Invatamant la distanta se organizeaza la UEM Resita in cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative, conform graficului urmator:

Anul III ID - EXAMEN DE LICENTA

Centralizarea rezultatelor si afisarea examenelor nepromovare

Sesiune de reexaminari

Eliberarea certificatelor de comp. lingv. si afisarea mediilor generale

02.07.2009

Predarea lucrarilor de licenta si evaluarea lor de catre coordonatori

Sustinerea examenului de licenta AP+M

Anul  V ID - EXAMEN DE LICENTA (ultima promotie)

Sesiune de reexaminari

Centralizarea rezultatelor si afisarea examenelor nepromovare

Eliberarea Certificatelor de competenta lingvistica (E,F,G)

Predarea lucrarilor de licenta

Zilele libere (Rusaliile)

Verificarea lucrarilor de licenta si evaluarea lor de catre coordonatori

Sustinerea examenului de licenta AP+M

Cadrele didactice de la Facultatea de Stiinte Economice si Administrative pot participa, la solicitarea unor institutii de invatamant superior de stat sau private acreditate, in comisiile de licenta ale acestora, conform Ordinul MECI nr. 3997 /2002. in baza unor conventii incheiate intre UEMR si institutiile respective.

Totodata, in comisiile de licenta ale facultatii pot fi cooptati cadre didactice de la institutii de invatamant superior de stat sau private acreditate, cum este cazul ultimei promotii pentru specializarea „Istorie” si la specializarea „Administratie Publica” (5 ani –ultima promotie) de la Invatamant la distanta.

Facultatea de Stiinte Economice si Administrative a UEM Resita va informa candidatii despre metodologia examenului de licenta, perioadele de inscriere, conditiile de inscriere si graficul de desfasurare numai prin afisare la avizierul facultatii si pe pagina web a facultatii: www.uem.ro/fsea./licenta.htm.

Lucrarile de licenta se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de doi ani, fiind gestionate de catedre, prin secretarii de comisii.

Metodologia a fost discutata si aprobata in sedinta Consiliului Facultatii din 19 martie 2009.

DECAN

Prof.univ.dr. GHEORGHE  POPOVICI
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PROIECTAREA PROGRAMULUI DE INSTRUIRE
PROIECT DIDACTIC Clasa: a II-a Educatie pentru sǎnǎtate - Tuberculoza pulmonarǎ este o boalǎ care se trateazǎ
Proiect didactic Clasa: a -IV-a Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
Consilierea si orientarea carierei in cadrul activitatilor de sprijin pentru elevi
Campanie publicitara Promovarea Facultatii de Jurnalistica din cadrul Universitatii Tibiscus
Creativitatea: definitii, niveluri
Munca – activitate umana
COMUNICAREA DIDACTICA

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu