Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
Prezentarea Colegiul National de Informatica Piatra-Neamt

Prezentarea Colegiul National de Informatica Piatra-Neamt


Prezentarea Colegiul National de Informatica Piatra-Neamt

Colegiul National de Informatica Piatra-Neamt este singura unitate cu profilul matematica-informatica intensiv din judetul Neamt, motiv pentru care elevii provin de pe raza intregului judet, ponderea cea mai mare avand-o elevii scolilor generale de prestigiu din Piatra-Neamt.

Sediul institutiei se da in folosinta la 1 septembrie 1970, iar din anul 1990 profilul este teoretic specializarea matematica-informatica intensiv.

Aparitia claselor de gimnaziu incepand cu anul 1999 s-a datorat numarului crescut de cereri din partea parintilor adresate conducerii liceului de a infiinta aceste clase cu elevi foarte buni la invatatura, care sa urmeze cursurile cu profesorii cei mai buni ai liceului si sa foloseasca pentru familiarizarea cu disciplina informatica dotarea de care dispune acest liceu. In prezent functioneaza 25 de clase de invatamant liceal si 4 clase de invatamant gimnazial. Sistemul de invatamant preuniversitar din cadrul colegiului este structurat pe doua nivele:

secundar care cuprinde:- invatamant secundar inferior organizat in doua cicluri care se succed: gimnaziu clasele V - VIII si ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii clasele IX - X;

- invatamant secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI - XII - XIII precedat, dupa caz, de anul de completare;

Activitatea in scoala se organizeaza conform prevederilor legale si este condusa de directiune, consiliul de administratie, consiliul profesoral si sefii de compartimente.

Baza materiala a Colegiului National de Informatica Piatra Neamt cuprinde: 2 corpuri de cladire destinate procesului de invatamant, sala de sport, internatul, cantina, terenul de sport si curtea, materiale si mijloace de invatamant, un automobil Dacia.
Evidenta contabila a unitatii scolare este tinuta de compartimentul contabilitate in partida dubla.

Invatamantul a fost in permanenta un domeniu eligibil, finantat cu prioritate din fondurile publice. Constrangerile bugetare ridica insa atat problema alocarii optime ale resurselor cat si pe cea de finantare performanta a serviciilor de invatamant.

La ora actuala colegiul este finantat de la bugetul de stat (pentru plata cu ora a inspectiilor de grad, mai putin cele de grad unu care sunt platite de Inspectoratul Scolar Neamt, plata burselor  Bani de liceu , orele suplimentare si contravaloarea deplasarii efectuate de cadrele didactice pentru examenele nationale: capacitate, bacalaureat), de la bugetul local (pentru salariile personalului unitatii, burse sociale si medicale, materiale si lucrari de investitii), din venituri proprii (inchirieri spatii, mese cantina, cazare elevi). Criteriile de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in colaborare cu Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social se stabilesc anual, in consiliile de administratie ale unitatii de invatamant in limita fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.

In luna decembrie 2005 Guvernul Romaniei a aprobat, prin memorandum, Strategia de descentralizare a invatamantului preuniversitar, care cuprinde etapele care trebuie parcurse in procesul de descentralizare, pana in anul 2010 obiectivele si un calendar privind realizarea acestora in fiecare etapa. Ofera scolilor posibilitatea ca, fara nici o derogare de la Legea finantelor publice si a finantelor publice locale sa se bucure de urmatoarele avantaje :

unitatile de invatamant vor fi stimulate sa dezvolte activitati aducatoare de venituri, cerute de parinti si comunitate, in conditiile in care veniturile din aceste activitati vor ramane la dispozitia scolii fara a diminua finantarea de baza, finantarea complementara si finantarea compensatorie;

acordarea fondurilor pe baza de subventii de la buget in loc de alocatii bugetare va asigura trecerea de la sistemul de finantare pe categorii de cheltuieli la cel de finantare pe programe;

sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului primite pentru finantarea de baza vor putea fi trasferate si folosite in anul financiar urmator ca si la unitatile de invatamant superior;

sumele rezultate din casarea/ demolarea sau vinderea unor active imobilizate vor fi folosite de unitatile de invatamant pentru finantarea unor lucrari de investitii si dezvoltare.

Fondurile provenite de la bugetul de stat si de la bugetele locale vor fi folosite pentru finantarea invatamantului sub trei fome : finantarea de baza, finantarea complementara si finantarea compensatorie.

Finantarea de baza- menita sa acopere cheltuielile pentru desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant al carei nivel este determinat de numarul de elevi/ prescolari din scoala ; Finantarea complementara - menita sa asigure fonduri pentru acoperirea cheltuielilor generate de nevoia de sustinere a activitatii internatelor si cantinelor scolare, precum si a cheltuielilor de reabilitare a scolilor si dezvoltarii spatiilor de invatamant si pentru de acordarea de facilitati prevazute de lege si de care beneficiaza unii elevi si cadre didactice ; Finantarea compensatorie - menita sa asigure fonduri pentru sustinerea unor activitati didactice si educative suplimentare cerute de asigurarea invatamantului in limbile minoritatilor nationale, de scolarizarea a elevilor cu nevoi speciale de invatare si frecventare a scolii si pentru sustinerea unor progame de pregatire pentru elevii cu performante scolare deosebite.

In perioada analizata Colegiul a fost finantat, astfel:

- de la bugetul de stat, prin intermediul Inspectoratului Scolar Neamt - pentru plata burselor "Bani de liceu" si a burselor de studiu, pentru plata unor furnizori de materiale didactice necesare pentru dotarea laboratoarelor de chimie si fizica si, a salii de sport.

- de la bugetul local, prin intermediul Primariei Municipiului Piatra Neamt - pentru cheltuieli salariale: premii anuale, salarii pentru cei 143 de salariati ai unitatii conform statului de functii, plata cu ora, pentru cheltuieli materiale: plata furnizorilor de utilitati (gaz metan, energie electrica, reziduri menajere, apa canal), plata furnizorilor de materiale de intretinere, materiale de curatenie si furnituri de birou, pentru burse sociale si medicale acordate elevilor cu venituri reduse (sub 150 lei pe membru de familie) cu nota 10 la purtate si necorigenti. Cuantumul burselor este de 70 lei lunar si se stabileste la inceput de an calendaristic de Consiliul de Administratie al institutiei cu aprobarea Primariei Municipiului Piatra Neamt

- din venituri proprii. Veniturile proprii ale institutiei sunt din incasarile chiriilor pentru spatiile inchiriate, contravaloare meselor de cantina si regie camin pentru elevii colegiului cazati. Elevii cazati in camin platesc lunar o regie de 50 lei si 8,50 lei pe zi pentru masa cantina.

Finantarea institutiei s-a efectuat in functie de bugetul aprobat de: Inspectoratul Scolar Neamt pentru finantarea de la buget de stat si de Primaria Municipiului Piatra Neamt pentru finantarea de la buget local. Anual compartimentul contabilitate in colaborare cu directorul unitatii stabilesc un proiect de buget pe capitole, subcapitole, titluri si aticole bugetare care este trimis spre aprobare ordonatorilor de credite.

Lunar, pe baza dispozitiei de finantare institutia primeste credite stabilite prin buget.

In prezent, in colegiu functioneaza 25 clase de invatamant liceal si 4 clase de invatamant gimnazial.

Conform statului de functii aprobat de Inspectoratul Scolar colegiul are, in anul scolar 2006-2007, 143 de salariati: 116 cadre didactice, 12 cadre didactice auxiliare, 10 personal TESA si 5 municitori.

Desfasurarea activitatii din compartimentul de contabilitate de realizeaza respectand urmatoarele proceduri:

Proceduri pentru contabilizarea stocurilor

Contabilizarea stocurilor se face prin metoda inventarului permanent.

- Se intocmeste bugetul anual pentru bugetul local si venituri extrabugetare pe capitole, titluri, articole, alienate intocmite de ordonatorul de credite al institutiei si aprobat de ordonatorul principal de credite.

- se intocmeste un referat de necesitate de catre administrator (tehnician) cu materiale necesare

- se pocedeaza la stabilirea agentilor economici furnizori pentru toate tipurile de materiale pe baza ofertelor de preturi. Se intocmeste proces verbal de selectare a ofertelor cu preturile cele mai mici sau produse de calitate.

- se receptioneaza materiale primite de catre comisia de receptie, se intocmeste Nota de receptie si constatare diferente de catre gestionar in doua exemplare, unul ramane la gestionar (la cotorul carnetului) pentru inregistrarea in fise de magazine iar celalalt exemplar se preda la compartimentul contabiliate pentru inregistrare. Nota de receptie si constatate de diferente se semneaza de catre comisia de receptie si de catre gestionar.


- eliberarea din magazie a materialelor se face pe baza Bonului de consum intocmit de gestionar, semnat de acesta si de persoana care primeste, vizat de responsabilul cu controlul financiar-preventiv. Intocmirea documentului se face in doua exemplare, unul ramane la cotorul carnetului pentru inregistrarea in fise de magazie de catre gestionar, celalat exemplar se preda compartimentului contabilitate pentru inregistrare.

- lunar se intocmeste de catre compartimentul contabilitate balanta analitica a stocurilor si se face punctaj intre compartimentul contabilitate si gestionar pentru stabilirea eventualelor diferente de inregistrare in fise de magazine si balante analitice stocuri.

- se verifica lunar concordanta dintre soldurile din balanta analitica a stocurilor si fisele sintetice si se fac eventuale corectari.

- anual se inventariaza patrimonial unitatii conform deciziei de inventariere emisa de conducatorul unitatii prin care se stabileste perioada de inventariere, contabilul sef procedeaza la instruirea comisiei de inventariere, intocmind proces verbal de instruire. Comisia de receptie inventariaza bunurile, intocmeste si semneaza listele de inventariere. In urma inventarierii listele de inventariere se predau compartimentului contabilitate, se verifca concordanta sodurilor scriptice cu cele faptice, se stabilesc plusurile si minusurile de inventar, se intocmeste procesul verbal de inventariere care se semneaza de comisia de receptie, conducatorul compartimentului contabilitate si conducatorul unitatii. Comisia de inventariere intocmeste liste pentru bunurile propuse pentru casare, le preda compartimentului contabilitate care intocmeste tabele cu datele bunurilor respective ,se semneaza de comisia de casare si le inainteaza ordonatorului superior de credite spre aprobare. Dupa avizarea lor, pe baza adresei emise de ordonatorul superior de credite se procedeaza la casarea efectiva a bunurilor, se stabilesc eventualele recuperari de materiale si se inregistreaza in contabilitate.

Proceduri pentru contabilizarea salariilor

- se intocmesc proiecte pentru buget de stat, bugetul local, venituri extrabugetare

- salariile personalului unitatii sunt stabilite de compartimentul secretariat pe baza statelor de functii aprobate de Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt.

- pe baza condicilor de prezenta se intocmeste Fisa de pontaj.

- compartimentul secretariat intocmeste statul de plata conform salariilor de incadrare si a sporurilor legale cuvenite. Se fac retinerile legale .Compartimentul contabilitate stabileste pe baza centralizatorului statelor de plata contributiile aferente angajatorului, si vireaza sumele datorate la institutiile respective,deasemeni restul de plata este virat pe carduri si facultativ se achita unele sume prin casierie, totodata se intocmesc ordonantarile de plata.

- compartimentul contabilitate intocmeste Declaratia de banca in doua exemplare si le depune la Trezorerie impreuna cu ordinele de plata spre decontare. Un exemplar din declaratie ramane la Trezorerie, iar unul este predat unitatii cu viza de aprobare.

- compartimentul secretariat intocmeste declaratiile pentru CAS, CASS, somaj, pe care le depune spre abrobare la institutiile respective

- compartimentul contabilitate intocmeste nota contabila aferenta statelor de plata

Structura Colegiul National de Informatica cuprinde:
a) Conducere:

director ;

director adjunct ;

profesor coordonator, care raspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar;

consiliul de administratie ;

consiliul profesoral ;

consiliu clasei.


b) Resurse umane:
I. personalul didactic.
II. personalul didactic auxiliar:

bibliotecar;

informatician;

laborant;

tehnician;

pedagog scolar.

III. personal administrativ:

serviciul secretariat;

serviciul contabilitate;

serviciul administrativ;

administrator;

personal de ingrijire;

paznici;

personal de intretinere;

bucatarie.

IV. elevii:
c) Resurse materiale:

3 cladiri pentru sali de clasa, laboratoare si internat;

o sala de sport;

un bloc alimentar cu bucatarie si sala de masa pentru un numar de 100 de elevi.

Baza materiala a Colegiului National de Informatica Piatra Neamt cuprinde: 2 corpuri de cladire destinate procesului de invatamant, sala de sport, internatul, cantina, terenul de sport si curtea, materiale si mijloace de invatamant, un automobil Dacia.
Evidenta contabila a unitatii scolare este tinuta de compartimentul contabilitate in partida dubla.

Invatamantul a fost in permanenta un domeniu eligibil, finantat cu prioritate din fondurile publice. Constrangerile bugetare ridica insa atat problema alocarii optime ale resurselor cat si pe cea de finantare performanta a serviciilor de invatamant.

La ora actuala colegiul este finantat de la bugetul de stat (pentru plata cu ora a inspectiilor de grad, mai putin cele de grad unu care sunt platite de Inspectoratul Scolar Neamt, plata burselor  Bani de liceu , orele suplimentare si contravaloarea deplasarii efectuate de cadrele didactice pentru examenele nationale: capacitate, bacalaureat), de la bugetul local (pentru salariile personalului unitatii, burse sociale si medicale, materiale si lucrari de investitii), din venituri proprii (inchirieri spatii, mese cantina, cazare elevi). Criteriile de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in colaborare cu Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social se stabilesc anual, in consiliile de administratie ale unitatii de invatamant in limita fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.

In prezent, in colegiu functioneaza 25 clase de invatamant liceal si 4 clase de invatamant gimnazial.

Conform statului de functii aprobat de Inspectoratul Scolar colegiul are, in anul scolar 2007-2008, 143 de salariati: 116 cadre didactice, 12 cadre didactice auxiliare, 10 personal TESA si 5 municitori.

2. ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE

In luna decembrie 2005 Guvernul Romaniei a aprobat, prin memorandum, Strategia de descentralizare a invatamantului preuniversitar, care cuprinde etapele care trebuie parcurse in procesul de descentralizare, pana in anul 2010 obiectivele si un calendar privind realizarea acestora in fiecare etapa. Ofera scolilor posibilitatea ca, fara nici o derogare de la Legea finantelor publice si a finantelor publice locale sa se bucure de urmatoarele avantaje :

unitatile de invatamant vor fi stimulate sa dezvolte activitati aducatoare de venituri, cerute de parinti si comunitate, in conditiile in care veniturile din aceste activitati vor ramane la dispozitia scolii fara a diminua finantarea de baza, finantarea complementara si finantarea compensatorie;

acordarea fondurilor pe baza de subventii de la buget in loc de alocatii bugetare va asigura trecerea de la sistemul de finantare pe categorii de cheltuieli la cel de finantare pe programe;

sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului primite pentru finantarea de baza vor putea fi trasferate si folosite in anul financiar urmator ca si la unitatile de invatamant superior;

sumele rezultate din casarea/ demolarea sau vinderea unor active imobilizate vor fi folosite de unitatile de invatamant pentru finantarea unor lucrari de investitii si dezvoltare.

Fondurile provenite de la bugetul de stat si de la bugetele locale vor fi folosite pentru finantarea invatamantului sub trei fome : finantarea de baza, finantarea complementara si finantarea compensatorie.

Finantarea de baza- menita sa acopere cheltuielile pentru desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant al carei nivel este determinat de numarul de elevi/ prescolari din scoala ; Finantarea complementara - menita sa asigure fonduri pentru acoperirea cheltuielilor generate de nevoia de sustinere a activitatii internatelor si cantinelor scolare, precum si a cheltuielilor de reabilitare a scolilor si dezvoltarii spatiilor de invatamant si pentru de acordarea de facilitati prevazute de lege si de care beneficiaza unii elevi si cadre didactice ; Finantarea compensatorie - menita sa asigure fonduri pentru sustinerea unor activitati didactice si educative suplimentare cerute de asigurarea invatamantului in limbile minoritatilor nationale, de scolarizarea a elevilor cu nevoi speciale de invatare si frecventare a scolii si pentru sustinerea unor progame de pregatire pentru elevii cu performante scolare deosebite.

In anul 2008 Colegiul a fost finantat, astfel:

de la bugetul de stat, prin intermediul Inspectoratului Scolar Neamt - pentru plata burselor "Bani de liceu" si a burselor de studiu, pentru plata unor furnizori de materiale didactice necesare pentru dotarea laboratoarelor de chimie si fizica si, a salii de sport.

de la bugetul local, prin intermediul Primariei Municipiului Piatra Neamt - pentru cheltuieli salariale: premii anuale, salarii pentru cei 143 de salariati ai unitatii conform statului de functii, plata cu ora, pentru cheltuieli materiale: plata furnizorilor de utilitati (gaz metan, energie electrica, reziduri menajere, apa canal), plata furnizorilor de materiale de intretinere, materiale de curatenie si furnituri de birou, pentru burse sociale si medicale acordate elevilor cu venituri reduse (sub 150 lei pe membru de familie) cu nota 10 la purtate si necorigenti. Cuantumul burselor este de 70 lei lunar si se stabileste la inceput de an calendaristic de Consiliul de Administratie al institutiei cu aprobarea Primariei Municipiului Piatra Neamt

- din venituri proprii. Veniturile proprii ale institutiei sunt din incasarile chiriilor pentru spatiile inchiriate, contravaloare meselor de cantina si regie camin pentru elevii colegiului cazati. Elevii cazati in camin platesc lunar o regie de 50 lei si 8,50 lei pe zi pentru masa cantina.

Finantarea institutiei s-a efectuat in functie de bugetul aprobat de: Inspectoratul Scolar Neamt pentru finantarea de la buget de stat si de Primaria Municipiului Piatra Neamt pentru finantarea de la buget local. Anual compartimentul contabilitate in colaborare cu directorul unitatii stabilesc un proiect de buget pe capitole, subcapitole, titluri si aticole bugetare care este trimis spre aprobare ordonatorilor de credite.

Lunar, pe baza dispozitiei de finantare institutia primeste credite stabilite prin buget.

3. RESURSE FINANCIARE

OBIECTIV REALIZAT

VALOARE  (RON)

SURSA DE FINANTARE

Laboratoare de informatica (modernizare si dotari cu tehnica de calcul si mobilier)

Buget republican, buget local, venituri proprii, comitetul de parinti

Reparatii curente si modernizari la grupuri sanitare, birouri administrative, cancelarie, hol intrare.

Buget local, venituri proprii

Dotari laboratoare fizica, chimie, biologie, cabinet psihopedagogic

Buget republican

Modernizarea bibliotecii si dotarea cu carti

Buget republican, buget local, venituri proprii, comitetul de parinti

Reparatii curente in sala de sport si achizitionarea de material sportiv

Buget local, buget republican

Modernizarea clubului elevilor din internat

Venituri proprii

Modernizarea cabinetului medical

Venituri proprii, buget local, comitet de parinti

Infiintarea Clubului Olimpic in cladirea internatului

Venituri proprii, buget local

Lenjerie camin

Buget local

Modernizarea statiei audio

Venituri proprii

Cursuri igiena personal nedidactic

Buget local

Reparatii acoperis scoala

Buget local

Fatade cladiri

Buget local

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.