Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
OPERATIUNILE DE CONTROL

OPERATIUNILE DE CONTROL
OPERATIUNILE DE CONTROL

a). Subiectele activitatii de control.

Atat functionarii, cat si institutiile care se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea altor autoritati publice ierarhic superioare sunt supuse controlului, fie la solicitarea altor autoritati, fie din oficiu. Activitatea de control se exercita numai de catre functionarii publici imputerniciti de persoana care, prin natura functiei si a atributiilor stabilite prin fisa postului, are dreptul de a analiza, verifica si controla activitatea institutiilor sau serviciilor din subordine.

Functionarii publici cu atributii de control se numesc si se elibereaza din functie de catre conducatorul autoritatii publice : presedinte, prim-ministru, ministru, prefect, primar etc., potrivit legislatiei in vigoare.
b). Obiectul activitatii de control :

Activitatea specifica a controlului administrativ poate avea ca obiect :

verificarea concordantei dintre actele emise de unitatile controlate, si legislatia nationala si/sau cu acquis-ul comunitar;

- necesitatea, legalitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse de unitatile controlate ;

- conformitatea activitatii cu normele economice, tehnice, metodologice;

modul de gestionare a mijloacelor materiale si financiare;

-felul in care conducatorii si functionarii publici din institutiile controlate isi realizeaza sarcinile stabilite prin fisa postului

- monitorizarea aplicariii masurilor dispuse ca urmare a controlului.

c). Scopul activitatii de control:

- acordarea de sprijin, indrumare si/sau consiliere in domeniul de activitate controlat

depistarea neconformitatii, inoportunitatii, ilegalitatii sau iregularitatii actiunilor din unitatile controlate,

propuneri de masuri care sa duca la remedierea deficientelor

elaborarea de solutii care sa permita conducerii institutiei si/sau functionarilor investiti cu putere de decizie, sa adopte masurile necesare pentru eliminarea acestora, astfel incat sa determine imbunatatirea activitatii structurilor si/sau a compartimentelor controlate.

d). Formele de control.

● Controlul de fond. Acest tip de control se exercita din dispozitia conducatorului asupra directiilor, serviciilor sau compartimentelor din structura organizatorica a institutiei pe care o conduce precum si asupra unitatilor din subordine, de sub autoritate sau din coordonarea sa. Controlul de fond are ca obiect verificarea tuturor activitatilor, actelor si procedurilor indeplinte de functionarii publici din compartimentele controlate, atat in ceea ce priveste legalitatea si oportunitatea, cat si in ceea ce priveste regularitatea, conformitatea, obiectivitatea eficacitatea acestora. La controlul de fond pot participa si functionari publici din alte domenii de specialitate, (economic, juiridic, achizitii publice, resurse umane, IT, etc.) din cadrul ministerului.

● Controlul tematic se exercita numai intr-un anumit domeniu de activitate al unitatilor controlate: cum sunt; procedura de eliberare a avizelor, autorizatiilor si acordurilor; activitatea privind controlul conformarii si managementul riscului; modul de realizare a atributiilor din domeniul specific de activitate; actiunile privind gestionarea resurselor; organizarea si functionarea compartimentelor; participarea la realizarea proiectelor, planurilor si programelor.

e). Procedura de organizare a controlului.

Activitatea de control se desfasoara pe baza programelor anuale/trimestriale aprobate de conducatorul institutiei (atunci cand are aparat propriu de control) sau de consiliul de administratie (comitet de coordonare, adunare generala etc.) La solicitarea corpului de control, directiile/compartimentele de specialitate au obligatia de a nominaliza functionarii de specialitate care vor participa la controlul de fond si/sau tematic Functionarii publici care exercita controlul au obligatia de a propune conducatorilor institutiilor sau serviciilor publice controlate unele masuri pentru reorganizarea activitatii unitatilor, directiilor sau compartimentelor controlate,

suspendarea emiterii unor acte sau realizarii unor activitati;

- anularea unor proceduri neconforme cu legislatia nationala si/sau comunitara;- modificarea actelor normative, a standardelor sau instructiunilor in concordanta cu evolutia legislatiei interne/europene.

Verificarea tuturor sesizarilor care privesc persoane cu functii de demnitate publica se va efectua numai cu aprobarea conducatorului (presedinte, ministru, prefect, primar) notele de control si sintezele avand regim confidential. Sinteza notei de control cu propunerile de masuri aprobate de conducatorul autoritatii publice care a efectuat controlul se transmite institutiilor verificate.

In termen de 30 de zile de la primirea propunerilor aprobate de ministru, institutiile vizate au obligatia sa transmita autoritatii publice, in scris, masurile luate. In cazul in care aceasta obligatie nu a fost indeplinita, corpul de control, prin functionarul responsabil, il informeaza pe conducatorul autoritatii publice. In cazul unor incalcari grave ale prevederilor legale, constatate de seful autoritatii publice in sinteza notei de control, aceasta se transmite impreuna cu anexele si documentele organelor de urmarire penala, respectiv Parchetului de pe langa instanta judecatoreasca in raza carei functioneaza. Proce­sele-verbale intocmite de personalul Corpului de Control pot constitui, potrivit legii, mijloace de proba.

In exercitarea controlului, functionarii Corpului de Control au obligatia sa ia masurile necesare pentru asigurarea si conservarea mijloacelor de proba si sa instiinteze de indata procurorul competent despre luarea acestor masuri. In baza ordinului de serviciu functionarii imputerniciti sa exercite controlul au dreptul sa solicite documente, inscrisuri, informatii si orice alte date referitoare la aspectele care fac obiectul verificarilor. Unitatile controlate, inclusiv agentii economici care sunt obligati prin lege sa ceara, sa obtina sau sa se conformeze autorizarii, au obligatia sa puna la dispozitia functionarilor cu atributii de control documentele, informatiile si datele necesare in vederea finalizarii controlului.

f). Reguli generale pentru desfasurarea activitatii de control.

● Solicitarea documentelor. Anterior inceperii controlului persoanele cu atributii de control au obligatia de a solicita, analiza si de a-si insusi continutul unor documente privind activitatea ce urmeaza a fi controlata, cum sunt:

procesele-verbale, analizele, sintezele, notele, rapoartele informative, darile de seama, reclamatiile, sesizarile, propunerile si alte asemenea documente;

actele normative care reglementeaza activitatea controlata;

- regulamentele de organizare si functionare si regulamentele de ordine interioara ale unitatii controlate;

- normele, instructiunile, si dispozitiile emise de autoritatile ierarhic superioare;

- actele administrative emise de institutia controlata.

- avizele si acordurile, ori de cite ori acestea sunt cerute de lege.

● Elaborarea planului operativ de control, in care vor fi indicate atat obiectivele cu caracter general, cat si aspectele specifice, de detaliu, perioada in care se va desfasura controlului, durata si modalitatile controlului, persoanele imputernicite sa participe si alte elemente necesare pentru eficacitatea controlului. Pentru a nu bloca activitatea institutiei controlate persoanele care exercita controlul trebuie sa reduca durata verificarilor la timpul strict necesar. Controlul se exercita de regula, la sediul unitatii verificate sau la locul desfasurarii unei anumite activitati, pentru a se putea verifica in mod direct modul de lucru si rezultatele activitatii celor controlati. Verificarile se efectueaza sistematic, iar in caz de nevoie pot fi repetate. Persoanele care exercita controlul raspund pentru felul cum au efectuat controlul in cazurile in care n-au constatat la timp deficientele, daca actiunea de control a fost superficiala, incompleta, sau lipsita de obiectivitate si corectitudine.● Verificarea operatiunilor tehnico-materiale efectuate de functionari.

Functionarii publici cu atributii de control sunt obligati sa respecte Constitutia si celelalte legi, regulamentele de organizare si functionare, ordinele si instructiunile ministrului de resort, dispozitiile conducatorului institutiei si codul de conduita al functionarilor publici.

Functionarii publici ca atributii de control au dreptul si obligatia de a-si exercita cu buna credinta atributiile prevazute in ROF si aprobate prin ordinul ministrului (sau al conducatorului institutiei). Indiferent de modalitatea de control utilizata, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca intotdeauna functionarul public cu atributii de control sunt competenta profesionala, exigenta, obiectivitatea si indepen­denta deplina a acestuia fata de cel controlat. Functionarii publici cu atributii de control au obligatia de a semnala neregulile si ilegalitatile din activitatea institutiilor controlate astfel incat corpul de control sa actioneze ca un factor dinamizator in perfectionarea managementului autoritatilor, institutiilor si compartimentelor din sistemul protectiei mediului si gospodaririi apelor.

g). Structura actelor de control.

Actele elaborate in urma efectuarii controlului sunt:

  • Raportul de control, in cazul controlului de fond;
  • Nota de control, in cazul efectuarii controlului tematic;
  • Informare, in toate celelalte cazuri privind cereri, sesizari, petitii, sau solicitari de alta natura.

Actele de control trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoare capitole:

Denumirea, sediul si forma de organizare a unitatii supuse controlului; Numele si functia persoanelor care au fost supuse verificarii; Data, locul si durata controlului conform delegatiei de serviciu; Obiectivele supuse controlului; Documentele, datele, si orice alte tipuri de informatii care au fost verificate; Deficientele, iregularitatile sau ilegalitatile constatate, precum si persoanele vinovate; Propuneri de masuri privind restabilirea legalitatii, remedierea deficientelor, perfectionarea activitatii si/sau reorganizarea muncii.

Stabilirea persoanelor responsabile pentru aducerea la indeplinire a masurilor aprobate de conducerea autoritatii publice; Numele si semnatura persoanelor care au exercitat controlul.

Elaborati un plan de control operativ care sa contina:

- obiectul ……………………………………………………………………………………..

- modalitatile…………………………………………………………………………………

- documentele ………………………………………………………………………………..Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE IN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
Administratia ca sistem de exercitare a puterii politice
SEMNIFICATIA ACTIVITATII DE CONTROL IN ADMINISTRATIA PUBLICA
Teoria administratiei ca stiinta
STRATEGIA LOCALA PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTARII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
ADMINISTRATIA PUBLICA SI DREPTUL APLICABIL ACESTEIA IN DREPTUL ROMANESC SI COMPARAT
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
Organizarea administratiei publice stabilite de Carta Europeana
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu