Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » management
CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE

CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE


CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE

Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centrele de informare si consiliere privind cariera din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene precum si de catre furnizorii de servicii acreditati.

In cazul in care agentiile pentru ocuparea fortei de munca nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor incheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat.

Contractarea serviciilor de informare si consiliere profesionala se va face in baza selectiei de oferte, organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in conditiile dispozitiilor legale privind achizitiile publice. 

In vederea acordarii serviciilor prevazute in contract agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor pune la dispozitie furnizorului de servicii liste cuprinzand persoanele care si-au exprimat optiunea de a fi cuprinse in activitatea de informare si consiliere profesionala. Persoana care ofera informatii si acorda consultanta persoanelor in cautarea unui loc de munca in legatura cu alegerea carierei, posibilitatile de formare profesionala si ocupare este consilierul de orientare in cariera, denumit in continuare consilier.

Centrul de Informare si consiliere se adreseaza solicitantilor de locuri de munca care doresc sa actioneze pe plan profesional din diferite motive:
- sunt someri;
- nu sunt someri, dar doresc un loc de munca mai bun;
- au un loc de munca si vor sa-l pastreze;
- intentioneaza sa-si schimbe profesia deoarece aceasta nu le mai ofera satisfactii profesionale, castiguri satisfacatoare;
- doresc sa evolueze profesional prin specializari, perfectionari calificari suplimentare.

1 Structutra Centrului de Informare si Consiliere

Laborator informatic dotat cu calculatoare, imprimante, faxuri, scanere care permite persoanelor:

o      cautarea pe internet a diverselor oferte de locuri de munca vacante;

o      redactarea unui curriculum vitae, scrisori de intentie, de prezentare, de multumire

o      transmiterea pe e-mail a unui curriculum vitae

o      scanarea diferitelor documente

Sali pentru sedintele de informare si consiliere in grup dotate cu:

o      Mese

o      Scaune

o      Tabla de flip chart

o      Retroproiector

o      Videoproiector

o      Fax

Sali prevazute cu birouri separate prin panouri antifonice care asigura confidentialitatea sedintei de informare si consiliere, dotate cu:

o      Calculator

o      Imprimanta

o      Scaner

o      fax

Serviciile de informare si consiliere oferite de societatea noastra prin intermediul Centrului subsumeaza la rindul lor intr-o strinsa corelare si interdependenta, activitati multi/pluridisciplinare menite a ajuta beneficiarul sa asimileze informatii in strinsa corelatie cu:
- intelegerea mecanismelor de functionare a societatii, a factorilor care contribuie la schimbare;
- intelegerea necesitatii informatiilor si a abilitatilor in obtinerea succesului si a satisfactiei in munca; - invatarea procesului de luare a deciziilor in alegerea si dezvoltarea carierei;
- stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca;
- descoperirea rolului si importantei informatiei in gasirea solutiilor alternative;
- dezvoltarea abilitatii de promovare a imaginii proprii (intocmire cv,

scrisoare de intentie, prezentare la interviu, tehnici de comunicare si negociere, etc.)
- asumarea responsabilitatii si promovarea unei atitudini pozitive;
- constientizarea necesitatii unei pregatiri profesionale continue
Serviciile de evaluare si autoevaluare a personalitatii, au ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca. 

Consilierul, in functie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente si tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste.

Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate consilierul va stabili pasii pe care persoana consiliata trebuie sa ii urmeze pentru alegerea ocupatiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesionala, ca masura activa in vederea incadrarii in munca. 

La incheierea perioadei de informare si consiliere profesionala, consilierul va redacta o recomandare privind participarea persoanei asistate la in curs de formare profesionala sau pentru inceperea unei afaceri.


Prezentam mai jos schema logica a activitatii de informare si consiliere.

STUDIU DE CAZ

CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIONALA GALICEA MARE

Necesitatea infiintarii Centrului de Informare si Consiliere Profesionala :

Ca urmarea a studiului pietei muncii din zona Olteniei  s-a constatat ca :

meseriile care sunt cerute sunt diferite fata de cele pe care le au persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;

sunt multe persoane care datorita faptului ca nu stiu sa intocmeasca un curriculum vitae, nu stiu sa cum sa se prezinte la un interviu, intampinand astfel greutati in gasirea unui loc de munca;

sunt anumite persoane care se inscriu la un curs de calificare sau  recalificare dar care pe parcursul derularii acestuia nu mai urmeaza cursul respectiv datorita faptului ca nu au abilitatile necesare sau considera ca viitoarea calificare nu este ceea ce ei isi doresc;

Consilierul si logistica existenta nu satisface necesitatile persoanelor care solicita serviciile de informare si consiliere profesionala;

Existenta unui numar insemnat de persoane in cautarea unui loc de munca care nu figureaza in bazele de date a agentiei judetene si locale sau a furnizorilor de servicii acreditati;

Pentru eliminarea acestor situatii se constata necesitatea infiintarii unui Centru de Informare si Consiliere Profesionala in localitatea Galicea Mare.

Acreditarea ca furnizor de servicii specializate in conditiile HG nr. 277/2002

Serviciile de informare si consiliere sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii, conform H.G. nr.277/2002.

Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta.

In vederea acreditarii, furnizorii de servicii de informare si consiliere trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea;

B. sa detina baze de date, dupa caz, privind:

a) persoanele in cautarea unui loc de munca si, respectiv, cererea de forta de munca din partea angajatorilor, astfel incat sa poata evalua tendintele de pe piata muncii locala;

b) potentialul existent in domeniul formarii profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;

C. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:

a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

c) instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii;

d) mediere electronica;

D a) sa fie asigurat cu cel putin 30% personal angajat cu studii superioare in specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;

b) sa fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienta de minimum 3 ani in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea.

In vederea obtinerii acreditarii se va depune la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca o cerere insotita de urmatoarele:

A. documente care dovedesc inregistrarea:

a) autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, in original si in copie;

b) certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau, dupa caz, de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original si in copie;

B. actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicita acreditarea;

C. documente care atesta eligibilitatea:

a) acte din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri privind inscrierea de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni in legatura cu activitatea pe care o desfasoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment ori lichidarii, cedarea contractului in favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotarari judecatoresti definitive in defavoarea sa privind litigii contractuale;

b) dovada privind bonitatea, eliberata de banca la care furnizorul are deschis contul;

c) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv catre bugetele locale, precum si a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate;

D. documente care dovedesc capacitatea tehnica si manageriala:

a) documente care atesta situatia juridica a spatiului in care presteaza serviciul pentru care solicita acreditarea;

b) declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditarea;

c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitate;

d) prezentarea activitatii desfasurate pana la solicitarea acreditarii, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obtinute si a unei recomandari din partea beneficiarilor sau clientilor;

e) documente care atesta studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;

f) documente care atesta experienta in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea - curriculum vitae si, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;

E. dovada achitarii taxei de acreditare.

Pe baza documentelor depuse si a constatarilor de la sediul furnizorului agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, va evalua indeplinirea criteriilor de acreditare si va solutiona cererea in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

In vederea acreditarii, agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca va elibera un certificat de acreditare.

Dupa obtinerea certificarii, furnizorul are urmatoarele obligatii:

a) sa presteze serviciile de ocupare in conditiile prevazute de lege;

b) sa trateze clientii fara discriminare pe criterii de sex, varsta, religie, rasa, opinii politice, origine sociala, origine etnica, statut familial si sa respecte principiul egalitatii sanselor;

c) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si sa permita accesul acestora la datele personale;

d) sa se asigure ca incadrarea in munca a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea conditiilor legale;

e) sa permita accesul personalului cu atributii de control al agentiei judetene ocuparea fortei de munca judetene, pentru verificarea indeplinirii si respectarii criteriilor de acreditare si a obligatiilor prevazute in prezenta hotarare;

f) sa comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca;

Resurse umane pentru Centrului de Informare si Consiliere Profesionala

Numar total de persoane angajate: 10, din care :

3 persoane, psihologi, psihopedagogi;

3 persoane cu o experienta de minim 3 ani in activitatea de informare si consiliere profesionala(informatician);

2 persoane de conducere;

1 inspector resurse umane;

1 economist.

Logistica Centrului de Informare si Consiliere Profesionala

Sediul Centrului de Informare si Consiliere Profesionala este un spatiu in suprafata de 300 mp inchiriat.

Dotarile centrului sunt urmatoarele:

-mese 30 buc; scaune 60 buc; echipamente informatice(calculatoare conectate la intenet) 20 buc; imprimante multifunctionale 10 buc; scanere 5 buc; telefon 5 buc; fax 4 buc; baterii de teste de consiliere, baze de date, standardele ocupationale, flip chart, retroproiector, videoproiector.

Resurse financiare: aport propriu de capital si resurse atrase (credite).

Publicitatea Centrului de Informare si Consiliere Profesionala se face in ziarele locale, televizinea locala, punandu-se mare accent pe avantajele serviciilor oferite de acest centru

La un interval de 3 luni de la demararea activitatii si in urma evaluarii rezultatelor si a monitorizarii se constata o imbunatatire a gradului de satisfacere al clientilor si anume: scaderea numarului de abandon al cursantilor, cresterea numarului de persoane care se incadreaza, cresterea performantelor profesionale ale persoanelor care se perfectioneaza ca urmare a informarii si consilierii profesionale.

In anexa 1 este prezentat si un studiu de caz realizat in cadrul unei sedinte de consiliere care s-a desfasurat in cadrul Centrului de Informare si Consiliere Profesionala Galicea Mare.

CONCLUZII

In cadrul acestei lucrari s-a urmarit necesitatea infiintarii unui Centru de Informare si Consiliere Profesionala in mediul rural(comuna Galicea Mare, jud Dolj) deoarece:

-s-a constatat existenta unui numar insemnat de persoane aflate in cautarea unui loc de munca care nu sunt inregitrate in baza de date a agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca;

-in aceasta zona, serviciile oferite de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca nu acopera in totalitate nevoia de informare, consiliere sau formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

-obiectivul urmarit a fost acordarea unor servici de inalta calitate, oferite de persoane competente, care doresc sa implementeze metode moderne si eficiente;

-in vederea desfasurarii in bune conditiuni a procesului de informare si consiliere, s-a acordat o atentie sporita dotarii centrului de informare si consiliere cu logistica necesara;

-ca rezultat asteptat al activitatii de informare si consiliere profesionala, la persoanele in cauza s-a constatat:

-cresterea stimei fata de sine;
-optimizarea comportamentului si actiunilor individului in scopul integrarii socio-profesionale;
-constientizarea necesitatii unei pregatiri profesionale continue
-determinarea clientilor de a deveni mai activi pe piata fortei de munca;
-identificarea deprinderilor profesionale, a aptitudinilor si punctelor tari ale persoanei consiliate;
-un aflux al persoanelor din localitate si din zonele limitrofe acesteia, motivatia acestora fiind calitatea serviciilor asigurate, garantie sporita in ocuparea unui loc de munca, in conditiile unei economii de piata in continua transformare.

Bibliografie

Legea Nr. 76/2002 privind Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forte de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

2 HG nr. 277-2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specialitate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

Proiecte pe domenii de specialitate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, coordonator Cristache Ristea;

4. Hotarirea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

5. Offer, M. ICT Skills for Guidance Counsellors and Guidance Teachers: a Discussion

6.Paper. NICEC, 200

Turcotte, M; Hiebert, B; Francis, D. The Counsellor Resource Centre. In: Beraten für

7. Bildung, Beruf und Beschäftigung. Internationale Konferenz für Berufsberatung,Berlin, 2000.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.