Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Obligatiile beneficiarului si ale emitentului autorizatiei de construire dupa obtinerea autorizatiei de construire

Obligatiile beneficiarului si ale emitentului autorizatiei de construire dupa obtinerea autorizatiei de construire
Obligatiile beneficiarului si ale emitentului autorizatiei de construire dupa obtinerea autorizatiei de construire

Dupa obtinerea autorizatiei de construire, beneficiarul acesteia are urmatoarele obligatii:

Anuntarea inceperii lucrarilor de construire autorizate

Înca de la inceput, se impune precizarea ca, potrivit art. 7 alin. 5 din Legea nr. 50/1991 republicata, solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile in termen de cel mult 12 luni de la data emiterii autorizatiei de construire, situatie in care valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute in autorizatie.
De asemenea, potrivit art. 36 alin. 1 din lege, in ipoteza in care constructia urmeaza sa fie edificata pe un teren concesionat de catre autoritatea administratiei publice locale, persoane fizice si juridice care beneficiaza de terenul concesionat, trebuie sa inceapa lucrarile in termen de cel mult 1 an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului, nerespectarea acestui termen atragand pierderea valabilitatii concesionarii.

Totodata, in ipoteza construirii de locuinte proprietate personala de catre tinerii in varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, in conditiile Legii nr. 15/2003 republicata privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, pe un teren atribuit in folosinta gratuita de catre consiliile locale, beneficiarul terenului este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de 1 an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, nerespectarea acestei conditii atragand retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit prin hotarare a Consiliului Local.

2. Amplasarea in loc vizibil a panoului de identificare a investitiei

3. Urmarirea executiei lucrarilor de constructii

Aceasta operatiune se realizeaza prin dirigintele de santier ca reprezentant al beneficiarului, care urmareste ca executia lucrarilor sa se faca in deplina concordanta cu autorizatia emisa si cu respectarea proiectului tehnic, precum si de catre responsabilul tehnic cu executia, atestat ca reprezentant al executantului (persoana juridica cu profil de activitate in constructii).

În acest sens, prevederile art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii prevad obligatia executantului de a incepe executia lucrarilor numai la constructii autorizate si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati. De asemenea, executantul are obligatia de a utiliza in executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice care conduc la realizarea cerintelor esentiale, fiind obligat sa supuna la receptie numai constructii care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

O alta obligatie importanta a executantului este aceea de readucere a terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

4. Efectuarea receptiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

Potrivit art. 17 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 si art. 70 lit. c) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, receptia lucrarilor reprezinta certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie, si de documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei.

Receptia este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea (cu sau fara rezerve) si ca aceasta poate fi data in folosinta prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentelor de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si a instalatiilor aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp aspura constructiilor existente (reparatii capitate, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc.) si se realizeaza in doua etape:

receptia la terminarea lucrarilor

receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si a specificatiilor contractuale.

Prin Hotararea de Guvern nr. 273/20041 astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 94/20062 a fost aprobat Regulamentul de

---

Publicata in Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 2004.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 652 din 28 iulie 2006

receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Potrivit acestui act normativ, pentru receptia lucrarilor la terminarea lucrarilor, executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de investitor.

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului.

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie, care va cuprinde in mod obligatoriu valoarea declarata a investitiei si il va trimite in termen de 3 zile lucratoare investitorului impreuna cu recomandarea de admitere cu sau fara obiectiuni a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

Receptia finala este convocata de catre investitor in cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de garantie. La terminarea receptiei, comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in procesul – verbal de receptie finala.

5. Regularizarea taxelor si cotelor locale

În termen de cel mult 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructii, odata cu efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, solicitantul are obligatia potrivit art. 267 alin. 1 lit. b) din Codul Fiscal, de a regulariza taxele si cotele locale. În acest scop, investitorul/beneficiarul are obligatia de a declara la emitentul autorizatiei de construire valoarea finala a lucrarilor.

6. Declararea constructiei in vederea impunerii

Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii la organele financiare teritoariale, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, capitolul II – Impozitul pe cladiri.

Întocmirea cartii tehnice a constructiei

Cartea tehnica a constructiei reprezinta evidenta tuturor documentelor privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarii, se intocmeste si se completeaza pe parcursul executiei de toti factorii care concura la realizarea lucrarilor, prin grija inspectorului de santier.

Dupa receptie, Cartea constructiei se completeaza in continuare, pe intreaga durata de existenta a constructiei, cu toate interventiile asupra acesteia, prin grija beneficiarului. Cartea tehnica a constructiei se definitiveaza inainte de receptia finala si se intocmeste intr-un singur exemplar.

Potrivit H.G. nr. 273/2004, Cartea tehnica va cuprinde:

CAP. A – Documentatia privind proiectarea

CAP. B – Documentatia privind receptia

CAP. C – Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.

Normele de intocmire a Cartii tehnice a constructiei sunt prevazute in H.G. nr. 273/2004 modificata si completata prin H.G. nr. 94/2006.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei

Se efectueaza dupa receptia finala a lucrarii pe toata durata existentei acesteia, beneficiarul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate a constructiei.

Sub acest aspect, prin Hotararea Guvernului nr. 766/19971 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, a fost aprobat Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp util si postutilizarea constructiilor, care constituie componente ale sistemului calitatii in constructii.Potrivit acestui Regulament, urmarirea comportarii in exploatarea a constructiilor se face prin:

urmarirea curenta care se realizeaza prin examinarea vizuala directa si cu mijloace simple de masurare.

Aceasta activitate se realizeaza de catre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

urmarirea speciala care cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor parametrii ce caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei. Ea se instituie la cererea proprietarului sau a altei persoane fizice sau juridice interesate.

Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiunilor constructiilor.

---

Publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Lucrarile de interventie cuprind lucrari de intretinere, determinate de uzura sau degradarea normala, lucrari de refacere determinate de producerea unor degradari importante si lucrari de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor fata de constructii sau a functiunilor acestora.

Declansarea activitatilor de postutilizare a unei constructii incepe odata cu initierea actiunii privind desfiintarea acelei constructii. Aceasta actiune se face la cererea proprietarului, administratorului sau a autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile in care constructia nu prezinta siguranta in exploatare sau prezinta pericol pentru mediul inconjurator.

De asemenea, autoritatile administratiei publice locale initiaza aceasta actiune, atunci cand cerintele de sistematizare pentru utilitate publica impun necesitatea desfiintarii constructiilor. În cazul constructiilor proprietate publica, decizia de declansare a activitatilor din etapa de pustutilizare va fi luata in baza unui studiu de fezabilitate, din care sa rezulte necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a actiunii.

9.Obtinerea autorizatiei pentru desfasurarea unor activitati economice ori a autorizatiei sanitare de functionare

Aceste autorizatii se emit de catre autoritatile teritoriale competente. Astfel, in cazul persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, autorizatia se emite potrivit Legii nr. 300/20041 cu modificari si completari ulterioare de catre primariile in a caror raza teritoriala se afla solicitantul.

---

Publicata in Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. 1 si art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de

piata1, orice exercitiu comercial se desfasoara numai de catre comercianti autorizati in conditiile legii, iar exercitarea activitatii de comercializare in

locuri publice este supusa acordului autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism. Necesitatea autorizarii se impune tuturor comerciantilor, persoane fizice sau juridice care desfasoara activitati in sectorul comercial sau al serviciilor de piata, in conditiile legii, fara niciun fel de discriminare.

Conform Normelor metodologice de aplicare a acestei ordonante, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 333/20032, persoanele juridice, respectiv societatile comerciale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, se autorizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, iar persoanele fizice si asociatiile familiale se autorizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004.

Potrivit la acordul autoritatilor administratiei publice locale, este vorba despre situatiile in care, prin exercitarea activitatii de comercializare in zone publice, se contravine planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea zonelor si locurilor de vanzare, despre cazurile in care se aduc prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea

---

Republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31 august 2007.

Republicata in Monitorul Oficial nr. 235 din 7 aprilie 2003.

unor cladiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu, precum si de situatiile in care exercitiul comercial se face in spatii improvizate1.

De asemenea, prin aceeasi ordonanta, legiuitorul sanctioneaza cu amenda contraventionala exercitarea de activitati de comert cu ridicata si comert cu amanuntul in aceeasi structura de vanzare, in scopul asigurarii unei concurente loiale, potrivit art. 135 alin. 2 lit. a) din Constitutie, care statuteaza ca: „statul trebuie sa asigure: libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.2

---

A se vedea Curtea Constitutionala, decizia nr. 821 din 2 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 770 din 14 noiembrie 2007.

A se vedea Curtea Constitutionala, decizia nr. 891 din 16 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 770 din 14 octombrie 2007

ANEXA

Catre,

Presedintele Consiliului Judetean _____ _______ ______ ________

PrimarulCERERE

PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Subsemnatul __________ ______ ____ ___________ cu domiciliul /sediul

in judetul ________________ municipiul / orasul / comuna _________________

satul___________________sectorul______ cod postal______strada___________

nr.___bl._____sc.____et.____ap.____telefon/fax________e-mail _____________

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Pentru imobilul-teren si/sau constructii-situat in judetul_____ _______ ______ _______________

municipiul/orasul/comuna _____ _______ ______ _________ satul ________________

sectorul_______ cod postal________ strada____________________ nr.___

bl.____ sc.___ et.___ ap.___

Cartea funciara( / Fisa bunului imobil sau nr. cadrastal _____ _______ ______ _______________

În vederea executarii lucrarilor de

În valoare de

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD)

nr :________din data de _________, intocmit in conformitate cu Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor, a fost elaborat de __________ ______ ____ ___cu sediul in judetul_____ _______ ______ ____________municipiul/orasul/comuna______________

sectorul/satul_____ _______ ______ ______ cod postal_____ strada__________________nr.____ bl.____ sc.____ et.____ ap.____.

Verificarea proiectului (PAC, PAD), in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 a fost efectuata de (7)

Durata executarii lucrarilor, solicitata in baza prevederilor Proiectului pentru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii-PAC/PAD/POE- anexat prezentei, este de____________luni/zile

Anexez prezentei cereri:

1. Dovada titlului asupra imobilului(copie legalizata):_____ _______ ______ ______

2. Certificatul de urbanism nr._________din____________(copie)

3. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in doua exemplare,

compus din:

4. Urmatoarele „FISE TEHNICE” insotite de documentatiile necesare obtinerii

avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, in vederea emiterii Acordului

Unic:

5. Urmatoarele avize(studii) cerute prin Certificatul de Urbanism, altele decat cele cuprinse in Acordul Unic:

6. Anexa la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare completata cu toate elementele necesare deschiderii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia.

7. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii:

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma

angajez sa respect, in cunostinta prevederilor legii, autorizatia de construire si documentatia aferenta avizata spre neschimbare.Semnatura, Data___________

Concluzii

Pentru a obtine executarea unei constructii sunt obligatoriu urmatoarele autorizatii , care se elibereaza de catre primarie.

Aceste autorizatii se emit in maxim 30 de zile de la data inregistrarii cererii si trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;

c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e) dovada privind achitarea taxelor legale.

Certificatul de urbanism se va elibera in baza unei cereri care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile.

Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Teritoriul asupra caruia se aplica Regulamentul local de urbanism este format din:

intravilanul si extravilanul localitatii, in limitele teritoriului unitatii administrativ-teritoriale

portiuni din teritoriul localitatii (in cazul Planului urbanistic zonal)

Regimul legal al autorizarii lucrarilor de constructii este dominat de o serie de principii, ce se degaja din legislatia in materie si confera unitate, coerenta si finalitati specifice reglementarilor in domeniu.

BIBLIOGRAFIE

Mircea Dutu - Dreptul Urbanismului, editia a 4-a, Editura Univ. Juridic, Buc. 2009 (revazuta si adaugita)

Oliviu Puie - Constituirea si reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri apartinand statului si unitatilor administrativ teritoriale, partea I, in Juridica nr. 9-10/2001

Oliviu Puie - Executarea hotararilor judecatoresti in contenciosul administrativ, editia a 2-a, Editura C.H.Beck, Buc. 2008

Oliviu Puie - Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si urbanismului, Editura Univ. Juridic, Buc. 2008

Hotararea Guvernului nr. 525/2006 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

www.monitoruloficial.ro
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
SUPRAINALTAREA CAII IN CURBA
Deformatiile betonului
MATERIALE PENTRU BETON PRECOMPRIMAT
EXIGENTE PT. CONSTRUCTII
NOTIUNI INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA MIJLOACELE DE MUNCA IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
21 Modele de case cu planuri si dimensiuni
NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MASINILE DE CONSTRUCTII
LUCRARI DE DRENAJ
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu