Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
CAIET DE SARCINI - conditiile generale tehnice, de executie, verificare si receptie a lucrarilor de telecomunicatii feroviare necesare pentru protectia instalatiilor de telecomunicatii feroviare

CAIET DE SARCINI - conditiile generale tehnice, de executie, verificare si receptie a lucrarilor de telecomunicatii feroviare necesare pentru protectia instalatiilor de telecomunicatii feroviare
caiet de sarcini

GENERALITATI

Scopul

Prezentul caiet de sarcini descrie conditiile generale tehnice, de executie, verificare si receptie a lucrarilor de telecomunicatii feroviare necesare pentru protectia instalatiilor de telecomunicatii feroviare afectate de lucrarile de executie ale pasajului superior peste linia CF Pascani - Iasi de la km 67+830.

Categoria de importantaConform Hotararii de Guvern (HG) nr. 766 / 1997 instalatiile de telecomunicatii feroviare se incadreaza in categoria B de importanta.

Clasa de risc

In conformitate cu Ordinul MT nr. 290/2000 si documentului AFER cod L 3020 - 1/2004 "Lista produselor, lucrarilor si serviciilor feroviare critice si incadrarea in clasa de risc a acestora" instalatiile de telecomunicatii feroviare pentru transmiterea datelor referitoare la siguranta circulatiei, respectiv, serviciile si lucrarile aferente, corespund clasei de risc 1A.

Durata normala de functionare

Conform HG 2139 din 30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si durata normala de functionare a mijloacelor fixe, pct. 2.1.22.1.2., durata normala de functionare pentru instalatiile de telecomunicatii feroviare este de 16-24 ani.

Avize necesare

In conformitate cu OMT nr. 290/2000, in domeniul transportului feroviar toate produsele si/sau serviciile destinate utilizarii in activitati de construire, modernizare si reparare a infrastructurii feroviare, pentru a fi admise din punct de vedere tehnic, trebuie sa fie realizate de catre furnizori feroviari autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic (cele cu clasa de risc 1A).

Conform OMT nr. 290/2000, art. 1, autorizarea si supravegherea din punct de vedere tehnic a furnizorilor, omologarea tehnica feroviara si emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectueaza de catre AFER.

Conform OMT nr. 290/2000, art. 7, alin.1 toti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor feroviare critice, necesare, numai cu agenti economici care indeplinesc prevederile OMT nr. 290/2000.

NotA

Materialele utilizate trebuie sa fie omologate sau agrementate tehnic de catre AFER in conditiile prevazute de Ordinul MT nr.290/2000.

Utilizarea prin derogare a altor materiale decat cele prevazute in documentatie, se va face numai cu avizul proiectantului si cu aprobarea Directiei Instalatii din CN CF "CFR" SA si a SC Telecomunicatii CFR SA si numai daca sunt omologate sau agrementate tehnic de catre AFER.

Conditii de siguranta circulatiei feroviare

Instalatiile de telecomunicatii feroviare trebuie sa indeplineasca conditiile de siguranta circulatiei feroviare impuse prin regulamente, instructiuni si norme de specialitate ale C.N.C.F. "CFR" S.A. privind circulatia trenurilor si intretinerea instalatiilor, conform:

Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara - nr. 002/2001 cap. 4. Instalatii feroviare. Sectiunea a 12-a Instalatii de telecomunicatii. Sectiunea a 13-a Instalatii de electroalimentare; Capitolul 6. Sisteme, echipamente si produse informatice;

Instructia pentru intretinerea si repararea instalatiilor T.T.R. - T.C. nr. 350 - editia 1994.

Conditii de protectia, igiena muncii si PSI

La executia lucrarilor de telecomunicatii feroviare se vor respecta normele de protectia muncii :

Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru transporturi feroviare, rutiere si navale. Editia 1982;

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT cu Ordinul 9 / 1993;

H.G.R nr. 51/1992 privind masurile pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, completat cu H.G.R nr. 71/1996;

Legea nr. 90 din 1996, privind protectia si igiena muncii;

Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de telecomunicatii. Editia 1999;

Norme de siguranta la foc a constructiilor - Indicativ P118/1999;

Ordinul MT nr. 210 din 14.03.2000 Instructiunile pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare - 003;

Instructiuni pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare -  I nr. 003/ 2000.

Antreprenorul este pe deplin responsabil de:

Eventualele accidente de munca rezultate din necunoasterea sau reaua aplicare a Normelor de tehnica securitatii muncii in general si a celor specifice lucrului in zona caii ferate electrificate;

Instruirea si examinarea personalului care participa la executia lucrarilor privind Normele de tehnica securitatii muncii specifice activitatii de constructii - montaj pentru lucrul in zona caii ferate.

Ca prime masuri de prevenire a accidentelor si aparitie a incendiilor se vor aplica si respecta masurile indicate mai jos:

La executia lucrarilor de telecomunicatii, Antreprenorul va lua legatura cu C.N.C.F. "CFR" S.A., care va indica traseele tuturor instalatiilor subterane, paralele sau care se intersecteaza cu retelele sau canalizatia Tc si care eventual nu au fost figurate pe planul de situatie, aceasta cu scopul de a evita orice risc de accidente sau deteriorare a instalatiilor existente;

Acolo unde nu se pot obtine informatii precise asupra instalatiilor subterane existente, Antreprenorul va executa sondaje;

La instalarea cablurilor Antreprenorul va respecta amplasamentele indicate in planuri si conditiile tehnice din proiect;

Toate lucrarile pentru canalizatie telefonica si cabluri in sapatura se vor executa sub directa supraveghere a sefilor de echipa, care vor da o mare atentie acestor lucrari;

Toate sapaturile, pe timp de noapte si in jurul cailor de acces, vor fi marcate cu instalatii de semnalizare si cu tablite avertizoare vizibile de la distanta, continand textul:

"ATENTIE LA SAPATURI! PERICOL DE PRABUSIRE A PERETILOR SANTULUI"

In caz de instabilitate a terenului nu se va lucra fara sprijinirea malurilor;

La santuri deschise se vor instala podete cu balustrade pentru trecerea pietonilor si se vor sprijini malurile in aceste puncte;

Atentie la lucrul cu unelte ascutite pentru a nu deteriora instalatiile subterane existente si a se evita pericolul de electrocutare in cazul liniilor de energie electrica;

Nu se va intra in camerele de tragere fara o prealabila aerisire pana la evacuarea completa a gazelor;

Pentru prevenirea infiltratiilor de gaze in subsoluri se va executa obturarea conductelor in camerele de tragere, galerii, subsoluri;

Pentru lucrul cu foc deschis Antreprenorul va cere avizul C.N.C.F. "CFR" S.A., de fiecare data, pentru fiecare loc in parte;

Toate partile metalice din instalatiile Tc care pot fi puse accidental sub tensiune vor fi legate la pamant printr-o priza cu rezistenta corespunzatoare;

Acelasi lucru se va prevedea si pentru sculele care lucreaza alimentate cu energie electrica;

La terminarea lucrului in fiecare schimb se va verifica daca nu au ramas lampile si ciocanele electrice in prize, scule si materiale risipite, utilaje in functiune sau neasigurate, lampi de benzina aprinse, etc.;

Atentie, la lucrari executate in zona liniilor electrice aeriene (LEA) sau liniile electrice subterane (LES) si a statiilor de transformare, Antreprenorul va respecta NPM ale unitatilor specializate si va lucra numai sub supravegherea delegatului unitatii respective;

Atentie, la lucrarile executate in zona caii ferate electrificate, Antreprenorul va respecta cu strictete Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi feroviare, rutiere si navale, partea a I-a, Cap. X si partea a V-a Cap. 29 E.

Conditii de mediu

Instalatiile de telecomunicatii proiectate nu cuprind lucrari de constructii de fundatii sau alte   elemente la care se tine seama de adancimea de inghet

Instalatiile de telecomunicatii proiectate nu cuprind lucrari de constructii de cladiri,   fundatii sau alte elemente care trebuie verificate pentru rezistenta la seism

Protectia mediului

Din punct de vedere al factorului de mediu apa lucrarile de telecomunicatii nu produc atingerea apelor de suprafata sau subterane. Nu este necesara alimentarea cu apa pentru realizarea lucrarilor. Lucrarile nu implica evacuarea apelor uzate.

Din punct de vedere al factorului de mediu aer nu se produc procese care ar putea produce impact asupra aerului atmosferic

Lucrarile care se executa nu implica utilizarea unor utilaje care sa genereze un nivel ridicat de zgomot

Pentru lucrarile care se executa se estimeaza ca nu vor fi evacuate substante poluante in atmosfera, pe sol, in subsol, in apele subterane sau de suprafata

Lucrarile se vor executa, respectandu-se Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005

Termene si clauze de garantie

Termen de garantie pentru executia lucrarilor de telecomunicatii: 2 ani

Specificatii privind personalul de executie

Pentru executarea lucrarilor incluse in prezenta documentatie, Contractantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are personal specializat, instruit si atestat conform OMT nr. 290/2000 si OMTCT nr. 2068/2004, pentru executarea urmatoarelor tipuri de lucrari:

Instalarea, executarea testelor si darea in functie a cablurilor cu circuite de cupru;

Gradul de calificare a personalului care urmeaza sa realizeze lucrarile de telecomunicatii preconizate, va fi stabilit de catre S.C. Telecomunicatii 'CFR' S.A.

La executia lucrarilor vor participa minimum doi lucratori, sub supravegherea tehnica de specialitate. Fiecare lucrator va fi instruit asupra lucrarilor pe care urmeaza sa le execute.

Contractantul este pe deplin responsabil de:

Instruirea si examinarea personalului care participa la executia lucrarilor;

Pregatirea si calificarea personalului care lucreaza in zona caii ferate.

Responsabilitatile Contractantului

Contractantul este pe deplin raspunzator pentru furnizarea:

cablurilor si componentelor de conectare;

materialelor necesare pentru instalarea cablurilor (tuburi, mufe, banda avertizoare, etc.);

Contractantul este responsabil privind calitatea si originea materialelor si echipamentelor:

Toate materialele si echipamentele trebuie sa fie de inalta tehnologie si calitate;

Contractantul este obligat sa prezinte si sa garanteze sursa de origine a tuturor materialelor si echipamentelor;

Toate materialele si echipamente utilizate trebuie sa fie conform cu standardele precizate in aceasta documentatie;

Daca pentru un motiv oarecare un element din lista de materiale sau de echipamente nu este conform cu un anumit standard, S.C. 'Telecomunicatii CFR' S.A. va fi singurul in masura sa hotarasca utilizarea sau nu a acestuia, corespunzator avizului dat de Consultantul sau.

Contractantul este obligat sa respecte Proiectul Tehnic elaborat de Proiectant.

Eventuale observatii la proiectele elaborate se pot face numai inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Dupa aceasta data nici o observatie nu va mai fi luata in consideratie.

breviar de calcul

Avand in vedere tipul de lucrari din documentatie nu au fost necesare breviare de calcul.

PlanSE care Guverneaza lucrarea

Planul de situatie cu lucrarile proiectate se afla atasat la Proiectul tehnic.

SPECIFICATII PENTRU Materiale

Cablu telefonic interurban cu cuarte stea de 7󫶕,2

Cablul se utilizeaza pentru retele interurbane dintre statiile c.f.

Cablul va fi conform Aviz ITU-T 631 pentru cablu de tip II.

Caracteristici fizice Si mecanice

Conductorii vor fi constituiti dintr-un fir de cupru electrolitic recopt conform IEC 60028

Diametrul conductorilor: 1,2 mm;

Conductorii vor fi torsadati in cuarte stea;

Cablul va fi protejat impotriva patrunderii apei cu o manta omogena fara fisuri;

Mantaua metalica va avea o rezistenta electrica longitudinala redusa pentru realizarea factorului de reducere cerut;

Cablul va fi armat cu doua benzi de otel de minim 0,5 mm

Protectia exterioara a cablului va consta dintr-o manta etansa din material plastic.

CARACTERISTICI ELECTRICE

Rezistenta de izolatie masurata la 20 癈, cu o tensiune continua de 500 V, intre un conductor si toti ceilalti legati la manta: min. 10.000 MW/km;

Capacitatea nominala intre conductorii unei perechi si ceilalti legati la manta, la 20癈 si 800 Hz: 26,5 nF / km;

Media tuturor valorilor capacitatilor pentru o lungime de cablu nu trebuie sa difere fata de capacitatea nominala cu mai mult de 3 %;

Abaterea de capacitate definita ca raportul dintre diferenta intre capacitatea unei perechi si media valorilor capacitatilor: max 5 %;

Rezistenta electrica a unei perechi (in bucla) la 20癈 in curent continuu: max. 32 W / km

Tensiunea de incercare: fiecare lungime trebuie sa suporte:

o      2000 V (50 Hz) intre mantaua pusa la pamant si toti conductorii circuitelor legati impreuna;

o      500 V (50 Hz) intre oricare din conductoare si toti ceilalti conductori ai cuartei legati impreuna.

Incercarea se face cu o tensiune alternativa de 2000 V, respectiv 500 V la frecventa de 50 Hz, ce se aplica progresiv de la 0 la valoarea de incercare, timp de 1 minut.


Constanta de atenuare la 0,8 kHz si 20癈: max. 0,38 dB/km;

Constanta de atenuare la 120 kHz si 20癈: max. 2,086 dB/km;

Diafonia la 120 kHz:

o      paradiafonia: 68 dB / 500 m;

o      telediafonia: 58 dB / 500 m.

Impedanta caracteristica la 120 kHz: 174 Ω;

Factorul reductor definit ca raportul dintre tensiunile electromotoare longitudinale induse, prima in prezenta mantalei si armaturii si, a doua in absenta acestora:

o      pentru tensiune indusa de 100 V/km: ≤ 0,35;

o      pentru tensiune indusa de 500 V/km: ≤ 0,4.

Cablu telefonic interurban cu cuarte DM de 19󫶔,9

Cablul se utilizeaza pentru retele interurbane dintre statiile c.f.

Caracteristici fizice Si mecanice

Conductorii vor fi constituiti dintr-un fir de cupru electrolitic recopt conform IEC 60028

Diametrul conductorilor: 0,9 mm;

Conductorii vor fi torsadati in cuarte DM (dubla pereche);

Cablul va avea manta metalica, cu rezistenta electrica longitudinala redusa pentru realizarea factorului de reducere cerut;

Cablul va fi armat cu doua benzi de otel de minim 0,7 mm

Protectia exterioara a cablului va consta dintr-o manta etansa din material plastic.

CARACTERISTICI ELECTRICE

Rezistenta de izolatie masurata la 20 癈, cu o tensiune continua de 500 V, intre un conductor si toti ceilalti legati la manta: min. 10.000 MW/km;

Capacitatea nominala intre conductorii unei perechi si ceilalti legati la manta, la 20癈 si 800 Hz: 38,5 nF / km;

Media tuturor valorilor capacitatilor pentru o lungime de cablu nu trebuie sa difere fata de capacitatea nominala cu mai mult de 3 %;

Abaterea de capacitate definita ca raportul dintre diferenta intre capacitatea unei perechi si media valorilor capacitatilor: max 5 %;

Rezistenta electrica a unei perechi (in bucla) la 20癈 in curent continuu: max. 57 W / km

Tensiunea de incercare: fiecare lungime trebuie sa suporte:

o      2000 V (50 Hz) intre mantaua pusa la pamant si toti conductorii circuitelor legati impreuna;

o      500 V (50 Hz) intre oricare din conductoare si toti ceilalti conductori ai cuartei legati impreuna.

Incercarea se face cu o tensiune alternativa de 2000 V, respectiv 500 V la frecventa de 50 Hz, ce se aplica progresiv de la 0 la valoarea de incercare, timp de 1 minut.

Constanta de atenuare la 0,8 kHz si 20癈: max. 0,65 dB/km;

Constanta de atenuare la 120 kHz si 20癈: max. 2,80 dB/km;

Diafonia la 0,8 kHz:

o      paradiafonia: 62 dB / 500 m;

o      telediafonia: 68 dB / 500 m.

Impedanta caracteristica la 0,8 kHz: 530 Ω;

Factorul reductor definit ca raportul dintre tensiunile electromotoare longitudinale induse, prima in prezenta mantalei si armaturii si, a doua in absenta acestora:

o      pentru tensiune indusa de 100 V/km: ≤ 0,10;

o      pentru tensiune indusa de 500 V/km: ≤ 0,20.

Mufa de jonctiune si derivatie pentru cabluri simetrice

Se utilizeaza pentru executarea jonctiunilor si derivatiilor la cablurile simetrice

Mufa va fi de tip termo-retractabil cu folie de intarire (canistra).

Caracteristici FIZICE SI MECANICE

Sa permita jonctionarea cablurilor;

Sa prezinte usurinta si rapiditate in executarea jonctiunilor;

Sa asigure o perfecta etanseizare, o ermetizare perfecta a zonei de conectare a conductoarelor: gradul de protectie IP 68 conform SR EN 60529-1995;

Sa asigure protectia mecanica a zonei jonctionate;

Sa asigure continuitatea electrica a mantalei si armaturii cablului cu o banda de cupru de min. 16 mm;

Numarul de iesiri: 2 la mufele de jonctiune si 3 la mufele de derivatie;

Diametrul intrarilor: functie de diametrul cablurilor achizitionate.

Caracteristici Electrice

Tensiunea nominala sa fie egala cu tensiunea nominala a cablurilor pentru care se utilizeaza;

Rezistenta de izolatie a materialelor electroizolante din componenta sa fie aceiasi cu cea a cablurilor pentru care se utilizeaza;

Rigiditatea dielectrica sa fie aceiasi cu cea a cablurilor pentru care se utilizeaza.

Teava PVC tip 4 (g)

Se utilizeaza pentru subtraversarea liniilor c.f. si a drumurilor

Conform STAS 6675-1-1992, STAS 6675-2-1992, STAS 6675-3-1976, SR ISO 3126-1993,  SR ISO 1167 - 1993

CARACTERISTICI Constructive

Tipul tevii: 4;

Presiunea nominala: 1 MPa;

Diametrul nominal : 90 mm;

Grosimea nominala a peretilor: 6,7 mm;

Sa fie drepte, cu sectiunea circulara, cu suprafetele interioare si exterioare netede, fara fisuri, bule de aer sau incluziuni de corpuri straine;

Absorbtia de apa la fierbere: max. 60 g/m2;

Rezistenta la presiunea interioara la 20 癈: minimum o ora la tensiunea tangentiala de 39 MPa

Rezistenta la presiunea interioara la 60 癈: min. o ora la tensiunea tangentiala de 14 MPa

CARACTERISTICI ELECTRICE

Verificarea conform STAS 6675-3-1976, SR ISO 3126-1993, SR ISO 1167 - 1993

Rezistivitatea de volum la 20 癈: min. 1013 Wcm;

Rigiditatea dielectrica: min. 15 kV / mm.

Banda de avertizare din PVC

Se utilizeaza pentru semnalarea prezentei cablului in sapatura

Banda va fi conform STAS 8737-1984

CARACTERISTICI

Banda PVC trebuie sa asigure o buna vizibilitate, un marcaj care sa nu se stearga; o buna stabilitate a parametrilor in sol;

Banda avertizoare va fi realizata din policlorura de vinil (PVC);

Banda avertizoare va avea culoarea galbena iar marcajul va fi negru;

Rezistenta de rupere la tractiune (in directie longitudinala): min. 90 daN/cm2;

Alungirea la rupere(in directie longitudinala): min. 125 %

Latime: 250 10 mm;

Grosime: 0,4 0,05 mm;

Banda avertizoare trebuie sa reziste la temperaturi scazute; verificarea se face prin indoiri succesive la temperaturi de -10 癈;

Banda avertizoare trebuie sa prezinte o suprafata neteda cu aspect uniform.

MASINI, UTILAJE, APARATE DE MASURA

Pentru realizarea lucrarilor de telecomunicatii, Contractantul trebuie sa aiba in dotare masini, utilaje, scule si aparate de masura adecvate.

Masini si utilaje pentru instalarea cablurilor

Constructorul va fi dotat cu camion de transport si vinci pentru tragerea cablurilor.

Scule necesare pentru instalarea cablurilor simetrice

Constructorul va fi dotat cu urmatoarele scule:

Scule de desizolare care sa permita indepartarea izolatia conductorilor;

Incalzitor electric cu aer cald (fon) pentru mansoanele termoretractabile;

Arzator cu butelie de propan de cel putin 2,5 litri pentru mansoanele termoretractabile;

Ciocan de lipit electric - letcon;

Grup electrogen mobil pentru ciocanul electric de lipit.

Aparate necesare masuratorilor pe cabluri simetrice

Constructorul va fi dotat cu urmatoarele aparate verificate metrologic:

Voltmetru;

Ampermetru;

Punte Wheatstone;

Megohmetru;

Decibelmetru.

Descrierea lucrarilor Si ordinea de executie

Descrierea lucrarilor

In prezent, in zona unde urmeaza sa se execute lucrarile de construire a pilelor pasajului superior de la km 67+830 de pe linia CF Pascani - Iasi sunt pozate doua cabluri telefonice interurbane apartinand C.F.R., care sunt afectate de lucrarile de construire a pilei pasajului superior:

cablul telefonic interurban de 19x4x0,9 mm cu manta de aluminiu, armat

cablul telefonic interurban de 7x4x1,2 mm cu manta de plumb, armat.

Deoarece nu este posibila mutarea laterala a cablurile telefonice interurbane existente, acestea neavand rezerve suficiente in zona executarii lucrarilor, s-a prevazut ca devierea cablurilor sa se realizeze prin inserarea unor bucati de cablu telefonic suplimentare.

Inserarea noilor bucati de cablu se va face prin pozarea acestora pe trasa ocolitoare in afara zonei unde se executa lucrarile de construire a pilei pasajului si racordarea lor la cablurile existente.

Ordinea de executie

Ordinea de executie a lucrarilor va fi urmatoarea:

 1. reperarea exacta a cablurilor telefonice interurbane in zona viitorului pasaj superior
 2. delimitarea amplasamentului de montare a fundatiei pilei pasajului si a zonei de lucru al utilajelor Constructorului.
 3. stabilirea trasei finale a cablurilor telefonice proiectate, trasa care sa nu fie afectata de realizarea lucrarilor de constructii.
 4. dezgroparea cablurilor telefonice interurbane existente pe cate o lungime de 2 m In afara zonei de lucru, de-o parte si de alta a pilei pasajului, la km 67+800 si km 67+860
 5. saparea santului pentru cablurile proiectate pe noua trasa
 6. instalarea in sant a doua tevi PVC 110 mm pentru protectia mecanica a cablurilor telefonice
 7. tragerea noilor cabluri telefonice de 19 cuarte si cel de 7 cuarte in teava PVC din sant.
 8. executarea rezervelor de cablu la cele doua capete
 9. jonctionarea celor doua cabluri noi cu cablurile existente
 10. verificarea continuitatii comunicatiilor prin cablurile noi.
 11. astuparea santului si readucerea terenului la starea initiala.
 12. demontarea cablurilor existente pe portiunea dintre mufele de jonctiune

Durate de executieIn conditii normale de lucru si cu o buna organizare durata de executie a lucrarilor poate fi de 2 saptamani.

DOCUMENTE DE REFERINTA

Documente generale

Ordinul MF si MLPTL

nr. 1013/873-2001

Ordin privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

Ordinul comun MF si MLPTL nr. 1014/874-2001

Ordin privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari

OUG nr. 60-2001

Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei privind achizitiile publice

UIC 413 - 8e edition, 01-07-1998

Mesures pour faciliter les voyages en chemin de fer

HGR nr. 766 / 1997

H.G.R pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

Ordinul MT nr. 290-2000

Ordinul MT privind admiterea tehnica a produselor / serviciilor destinate a fi utilizate in activitatea de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul

Ordinul MTCT nr. 2068-2004

Ordinul MTCT pentru modificarea Ordinului ministerului transporturilor nr. 290/200

Document  AFER cod L 3020-1/

Lista produselor, lucrarilor si serviciilor feroviare critice si incadrarea in clasa de risc a acestora

HGR nr. 2139 - 2004

HG pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

RETF no. 002 - 2001

Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara Partea II. Cap. 4 Instalatii feroviare. Sectiunea a 12-a Instalatii de telecomunicatii. Sectiunea a 13-a Instalatii de electroalimentare; Cap. 6 Sisteme, echipamente si produse informatice.

T.T.R.-T.C. nr. 350 - 1994

Instructia pentru intretinerea si repararea instalatiilor T.T.R. - T.C.

Documente pentru materiale si echipamente

ITU-T G Rec. 323

Caracteristicile perechilor simetrice din cabluri

STAS 4130 -1977

Sarma rotunda de cupru pentru electrotehnica. Conditii tehnice generale de calitate

IEC 60708 - 1

Cabluri de joasa frecventa cu izolatie de poliolefina, bariera de etanseitate si manta de poliolefina. Partea 1: Elemente constructive si prescriptii

IEC 60304 (1982-01)

Culori de referinta pentru izolatia conductorilor si a cablurilor de joasa frecventa

IEC 60811-1-1 (2001-07)

Metode de incercari comune pentru materiale de izolatie si manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 1: Masurarea grosimilor si a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietatilor mecanice

IEC 60811-1-2 (1985-07)

Metode de incercari comune pentru materiale de izolatie si manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 2: Metode de tratare termica

IEC 60811-1-3 (2001-07)

Metode de incercari comune pentru materiale de izolatie si manta ale cablurilor electrice. Partea 1-3: Aplicatii generale - Metode de determinare a densitatii - testul de absorbtie a apei

SR CEI 60228 + A1 /1996

Conductoare pentru cabluri izolate

STAS 8779 - 1986

Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC

STAS 6675-1-1992

Tevi din policlorura de vinil neplastifiata. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 6675-2-1992

Tevi din policlorura de vinil neplastifiata. Dimensiuni

STAS 6675-3-1976

Tevi din policlorura de vinil neplastifiata. Metode de incercare. Indicatii generale

SR ISO 3126-1993

Tevi din materiale plastice. Masurarea dimensiunilor

SR ISO 1167-1993

Tevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezistentei la presiune interioara

STAS 7656-2-1990

Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii

SR EN 10025+A1-1994

Produse laminate la cald din oteluri de constructie nealiate

STAS 8737-1984

Folii plastifiate din PVC

STAS 257-1978

Stalpi si adaosuri de lemn pentru linii aeriene de telecomunicatii si pentru retele electrice de distributie

Documente pentru executia lucrarilor

I 18 / 1996

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie

ID 28 / 2004 

Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al caii ferate

ID 33 / 1977

Normativ pentru protectia impotriva influentelor cailor ferate electrificate monofazat 25 kV, 50 Hz

T.T.R.-T.C. nr. 350 - 1994

Instructia pentru intretinerea si repararea instalatiilor T.T.R. - T.C.

STAS 4392 - 1984 

Cai ferate normale. Gabarite

Normativ - 1982

Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru transporturi feroviare, rutiere si navale

Ordin nr. 9 / 1993

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

HGR no. 51 / 1992

H.G.R privind masurile pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, completat cu H.G.R nr. 71/1996

Legea nr. 90 / 1996

Protectia si igiena muncii

Normativ - 1999

Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de telecomunicatii

P118 / 1999

Norme de siguranta la foc a constructiilor

Ordinul nr. 210-003/2000

Ordin al MT pentru aprobarea instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare

I nr. 003

Instructiunile pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare - 003

HGR nr. 766 / 1997

H.G.R pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

C16/1984

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

Documente pentru verificarea calitatii lucrarilor

T.T.R.-T.C. nr. 350 - 1994

Instructia pentru intretinerea si repararea instalatiilor T.T.R. - T.C.

Normativ C56 -1985

Caietul I, capitolul 1,2,3 si Caietul V, capitolul 1, pct. 2 " Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente"

SR EN 50126:2003

Aplicatii feroviare Specificarea si demonstrarea fiabilitatii, disponibilitatii, mentabilitatii si sigurantei (FDMS)

Documente pentru receptie

H.G.R no. 273 -1994

H.G.R pentru aprobarea: "Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora"

H.G.R no. 51-1996

H.G.R pentru aprobarea: "Regulamentul de receptie al lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functie a capacitatilor de productie"

Normativ C56 -1985

Caietul I, capitolul 1,2,3 si Caietul V, capitolul 1, pct. 2 " Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente"

Legea nr. 10/1995

Legea privind calitatea in constructii cu modificarile ulterioare

Normativ C56 -2002

Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor

Documente pentru mediu si protectia mediuluiOUG nr. 195/2005

Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

SR EN 50125-3:2003

Aplicatii feroviare Conditii de mediu pentru echipamente.

Partea 3 Echipamente pentru semnalizare si telecomunicatii

SR 11100-1:1993

Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei

STAS 6054 - 1977

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei

RECEPTIA LUCRARILOR

Acte normative care reglementeaza receptia

Actele normative care reglementeaza receptia sunt:

HGR nr. 273 din 14.06.1994;

HGR nr. 51 din 14.06.1996;

Tipul receptiei

Receptia la terminarea lucrarilor conform HGR nr. 273 din 14.06.1994 si HGR nr. 51 din 14.06.1996;

Receptia finala la terminarea perioadei de garantie, conform HGR nr. 273 din 14.06.1994 si HGR nr. 51 din 14.06.1996.

Conditii de receptie

Indiferent de sursa de finantare, de forma de proprietate sau de destinatia investitiei, receptiile se organizeaza de catre investitori (CNCF "CFR" SA).

Independent de incercarile preliminare de informare si de incercarile de reteta si privind calitatea materialelor, executantul (contractorul) va urmari sa fie respectate programele de control pe toate tipurile de lucrari existente in proiectele tehnice de specialitate.

Materialul degradat rezultat va fi evacuat organizat, astfel incat sa nu fie afectate suprafetele agricole sau limitrofe.

Masuratori si verificari la receptie

Documente de referinta pentru incercari si verificari

Masurile si procedeele de verificare practica a instalatiile de telecomunicatii feroviare, a retelelor de cabluri sunt cele din Instructia nr. 350 / 1994.

Tipuri de verificari

Trebuie efectuate urmatoarele tipuri de verificari ale instalatiilor:

Verificarea calitatii materialelor utilizate conform cu standardele de produs si cerintelor caietului de sarcini;

Verificarea lucrarilor care in cursul executiei devin ascunse;

Verificarea daca montajul este realizat conform proiectului;

Verificarea parametrilor functionali.

Verificarile vor include cel putin:

verificari vizuale;

verificari mecanice;

verificari calitative.

La lucrarile ce devin ascunse, lucrari pentru canalizatiile telefonice, lucrari de instalare a cablurilor cu circuite de cupru se vor verifica:

Adancimea santului - se va masura cu ruleta;

Existenta stratului de nisip pe fundul santului - verificare vizuala;

Rezistenta de izolatie a cablului - se masoara cu megohmmetrul;

Atenuarea - se masoara cu decibelmetrul selectiv

Atenuarea de diafonie - se masoara cu decibelmetrul selectiv.

Conditii de acceptare

Toate lucrarile de instalare executate trebuie supuse procedurilor de acceptare.

Pentru acceptare sunt necesare:

Certificate de calitate pentru materialele folosite, in acord cu prezenta documentatie;

Procese verbale pentru eventualele schimbari de materiale;

Efectuarea masuratorilor asupra performantelor si transmiterea lor spre avizare Beneficiarului;

Acordarea garantiei de catre Contractant si acceptarea ei de catre Beneficiar.

Documente utilizate si incheiate la receptie

Program pentru controlul calitatii lucrarilor de telecomunicatii

In calitate de beneficiar C.N.C.F.'C.F.R.' S.A.

Reprezentat prin

In calitate de executant(contractor)..

Reprezentat prin 

In conformitate cu Legea nr 10/ 1995, Ordinul MAPM nr.860/2002, H.G. nr.766/1997,  H.G. nr.273/1994 si normativele in vigoare se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de telecomunicatii cu respectarea cerintelor de mediu.

Nr.

crt.

Lucrari ce se controleaza, se verifica si se receptioneaza calitativ si pentru care se incheie documente scrise

Documentul scris care se incheie

Cine intocmeste si semneaza

Nr. si data actului

Verificarea adancimii santului pentru instalarea cablurilor si a canalizatiei subterane

P.V.L.A

B+E

Verificarea corectitudinii instalarii cablurilor in conformitate cu schema retelei proiectate

P.V.R.C.

B+E

Verificarea parametrilor de transmisie a cablurilor telefonice

P.V.R.C.

B+E

Protectia mediului

Verificarea indepartarii deseurilor

P.V.R.C.

B+E+A

Refacerea cadrului natural

P.V.R.C.

B+E+A

 

Beneficiar

Proiectant

Executant

LEGENDA

P.V.L.A. - Proces Verbal lucrari ascunse

P.V.R.C. - Proces Verbal de receptie calitativa

P.V. - Proces Verbal

B - Beneficiar

E - Executant

P - Proiectant

A - Agentia de Protectia Mediului

N O T A

Coloana 4 se completeaza la data intocmirii actului prevazut in coloana 2

Executantul va anunta in scris factorii interesati, pentru participare, cu minimum 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

La receptia obiectivului un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei.


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiLISTA LEGITIMATIILOR DE CALATORIE CE SE POT EMITE IN SISTEM ELECTRONIC PE CATEGORII, FACILITATI SI MOTIVE
Companii franceze in Romania
Instructiuni proprii de securitatea muncii privind activitatea de manipulare si transport
PROIECT DE DIPLOMA Inginerie si Management Industrial - STUDIUL PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR SALARIATILOR LA AUTO AUTOMOTIVE ROMANIA
PROBLEMATICA ARHITECTURALA A METROULUI
Legitimatii de calatorie tip "Abonament"
Modalitati de depistare a marfurilor necorespunzatoare calitativ datorita conditiilor improprii de transport
Admiterea tehnica a serviciilor feroviare critice furnizate prin activitatea districtul s.c.bTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu