Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » transporturi
Instructiuni proprii de securitatea muncii privind activitatea de manipulare si transport

Instructiuni proprii de securitatea muncii privind activitatea de manipulare si transport
S.C. Termica S.A. Botosani  Aprobat ,

Director general

Nr./.  ing. Ion Diaconu

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII PRIVIND ACTIVITATEA DE MANIPULARE SI TRANSPORT PRIN PURTARE A MASELOR
Baza legala : Legea nr. 319/2006 , art. 13 lit. e .

PREAMBUL

Prevederile acestor instructiuni se vor aplica cumulativ cu legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca , ele cuprinzind prevederile minime obligatorii pentru desfasurarea activitatilor specifice sectorului de activitate nominalizat .

Structura acestor instructiuni au la baza abordarea sistematica a aspectelor de securitate si sanatate in munca pacticata la nivel national pentru orice proces de munca . Conform acestei abordari , procesul de munca este tratat ca un sistem compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza :

EXECUTANTUL – lucratorul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca .

SARCINA DE MUNCA – totalitatea actiunilor ce trebuiesc efectuate de executant , prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu , pentru realizarea scopului procesului de munca .

MIJLOACELE DE PRODUCTIE – ansamblul mijloacelor de munca ( instalatii , utilaje , masini , aparate , dispozitive , etc ) si a obiectelor muncii ( materii prime , materiale ) care se utilizeaza in procesul de munca .

MEDIUL DE MUNCA – ansamblul conditiilor fizico-chimice , biologice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca .

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul instructiunilor specifice , vizeaza desfasurarea uneia sau sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului : executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca , propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiectul reglementarii .

In contextul general care a fost prezentat “ Instructiunile proprii de securitatea muncii “ au fost elaborate tinind cont de pericolele specifice acestor activitati astfel incit pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevenire adecvata , la nivelul fiecarui element component ala sistemului de munca.Structura instructiunilor a urmarit includerea tuturor aspectelor vizind asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca , incepind cu problemele organizatorice de incadrare a personalului , amenajarea locului de munca si exploatarea echipamentelor .

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Continut . Scop .

– Instructiunile proprii de securitatea muncii pentru activitatea de manipulare si transport prin purtare a maselor cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale , luind in considerare riscurile specifice la care este expus personalul lucrator in cadrul acestor activitati Scopul prezentelor instructiuni este de a reglementa organizarea si desfasurarea activitatilor curente pentru manipularea si transportul prin purtare a maselor .

1.2. Conexiunea cu alte acte normative .

- Instructiunile specifice pentru activitatile nominalizate se aplica cumulativ cu Legea nr.319/2006 . privind securitatea si sanatate a in munca , HGnr.1425/2006 , pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 , HGnr.1146/2006 , privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca .

1.3. Incadrarea si repartizarea lucratorilor .

Lucratorii care urmeaza sa desfasoare activitati specifice de manipulare si transport a maselor in cadrul sarcinilor de munca , vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare .

- Dupa incadrare si repartizare pe locul de munca lucratorii vor realiza , periodic examene medicale pentru a putea fi determinate diferitele afectiuni determinate de exercitarea profesiunii .

2. ORGANIZAREA ACTIVITATII

2.1 Activitati specifice personalului . Conditii generale .

Art.1 (1)- Fiecare angajat trebuie sa cunoasca si sa aplice instructiunile de securitate in munca , si de prevenirea incendiilor in incaperea in care isi desfasoara activitatea .

(2)- Personalul muncitor este obligat sa semnaleze orice accident sau incendiu cunoscut in incinta societatii sau toate situatiile periculoase in munca .

Art.2 - sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie cu care sunt echipate utilajele de pe locul de munca .

Art.3 - sa comunice imediat angajatorului ori persoanelor imputernicite de aceasta orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de accidentare, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie ale utilajelor si masinilor din dotarea locului de munca;

Art.4- sa coopereze cu salariatii desemnati de angajator, atit cat ii permit cunostintele si sarcinile sale in vederea realizarii masurilor privind securitatea si sanatatea in munca;

Art.5- sa acorde ajutor, atit cit este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol;

Art.6- sa respecte masurile de prevenire a incendiilor ce le revin conform organizarii interventiei pe loc de munca ;

Art.7- sa respecte dispozitiile, regulile si masurile stabilite pentru prevenirea accidentelor de munca si al imbolnavirilor profesionale , stabilite de catre angajator in Planul de prevenire si protectie ;

Art 8- sa cunoasca si sa respecte prevederile din normele de securitatea muncii specifice unitatii si locului de munca ;

Art.9- sa cunoasca modul de utilizare corecta a dispozitivelor si mijloacelor de protectie cu care sunt echipate masinile si utilajele locului de munca, precum si a modului de utilizare a tuturor instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt dotate instalatiile ;

Art.10- sa participe la instructajele si actiunile instructiv - educative pe linie de securitatea muncii, precum si la exercitiile si aplicatiile practice de acordare a primului ajutor in caz de accident ;

Art.11- sa sesizeze imediat seful formatiei de lucru sau dupa caz a sefii ierarhici asupra aparitiei sau existentei unor pericole, cauze sau imprejurari de natura sa provoace accidente ,explozii sau incendii;

Art.12- sa respecte strict regulile stabilite in ceea ce priveste operarea corecta a echipamentelor si masinilor cu care este dotat locul de munca . Se interzice cu desavarsire orice abatere de la reguli sau initiativa proprie privind modificarea acestora;

Art.13- sa anunte imediat seful formatiei de lucru despre inceputurile de incendiu, efectuarea imediata a operatiunilor de prima interventie cu utilizarea mijloacelor de interventie aflate in dotarea locului de munca, precum si participarea la inlaturarea urmarilor rezultate;

Art.14- sa nu blocheze culuoarele, scarile de acces cu materiale ce ar impiedica interventia pentru stingerea incendiilor si evacuarea persoanelor si a bunurilor;

Art.15- sa nu intervina la instalatii, aparate sau tablouri electrice, orice defectiune va fi adusa la cunostinta sefului direct ;

Art.16- sa intretina in buna stare de functionare atit instalatiile, utilajele, masinile cit si dispozitivele de protectie aflate in dotarea locului de munca (inclusiv neutilizarea acestora in alte scopuri) ;

Art.17- sa asigure potrivit prescriptiilor tehnice, supravegherea permanenta a instalatiilor, utilajelor si a celorlalte mijloace incredintate, sa verifice buna functionare a dispozitivelor de siguranta ;

Art.18- sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca ;

Art.19- sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului data in conditiile legii ;

Art.20- sa respecte cu strictete prevederile referitoare la primirea – predarea schimbului si sa nu primeasca persoane straine in incinta unitatii ;

3. MANIPULAREA S1 TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR .

Art.1. Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intelege orice operatie de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi lucratori , inclusiv ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Art.2(l Seful sectorului de activitate trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa foloseasca mijloace adecvate, in special echipament mecanic, pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de catre lucratori .

(2)In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, trebuie sa se organizeze locurile de munca astfel incat la manipularea si transportul prin purtare , sa fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Art.3 In cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, activitatea se va desfasuara in conditii de siguranta si cu rise cat mai mic pentru sanatate . In acest scop se vor respecta urmatoarele

a) se vor   evalua in prealabil, conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea respectiva in ceea ce priveste:
-caracteristicile masei; efortul fizic depus; caracteristicile mediului de munca;caracteristicile activitatii.

b) dispunerea si urmarirea realizarii masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare:

l) Caracteristicile masei cum sunt: greutatea si dimensiunile; dificultatea de apucare; instabilitatea sau riscul deplasarii continutului , susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor,muchiilor.

2)Efortul fizic:

-prea mare;

-care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;

-care antreneaza o miscare brusca a masei;

-care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.

3)Caracteristicilor mediului de munca cum sunt:

-inexistenta unui spatiu suficient in special pe verticala, pentru realizarea activitatii;

-pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati;

-imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta;-manipularea maselor la mai multe niveluri;

-instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;

-conditiile climatice necorespunzatoare.

4)Cerintele activitatii cum sunt:

-efortul fizic frecvent si prelungit; insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;distantele mari pentru transportat sarcini;

-ritm impus de un proces de munca care nu poate fi schimbat de salariat.

Art.4. (l)La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.

(2)Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale periodice.

Art.5. Seful sectorului de activitate va urmari ca salariatii, care executa lucrari de manipulare si transport prin purtare sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect.

Art.6. (l)Salariatii vor fi informati asupra masurilor luate pentru asigurarea securitatii, la manipularea si transportul prin purtare.

(2)Seful sectorului de activitate va urmari modul in care salariatii respecta indicatiile tehnice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare ,iar pentru fiecare caz in parte, va indica greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric.

Art.7. Seful sectorului de activitate va consulta salariatii sau reprezentantii lor si va permite acestora sa ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta sanatatea si securitatea in munca.

Art.8 Salariatii sau reprezentantii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii sa ia masuri de eliminarea riscurilor pentru salariatii folositi la manipularea si transportul prin purtare a maselor.

Art. 16. Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime admise

Art.9 In timpul manipularii manuale a maselor, salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea.

Art.10 Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrari.

Art.11 Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare.

Art.12 Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele.

Art.13 Obiectele ambalate in cutii, lazi etc., trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii, lazi etc.

Art.14 Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.

Art.15 Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare.

Art.16 Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, daca nu se iau masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale.

Art.17 Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie.

Art.18 In cazul in care conditiile climatice (vant, ceata, caldura excesiva etc.) nu permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Art.19 Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitate de timp.

Art.20 Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si / sau de lucru corespunzator si in buna stare.

4. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE

Art.1 Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de mcarcare, descarcare si transport (targi, carucioare etc.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului, precum si de modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice.

Art.2 Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese icat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.

Art.3 Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistandu-se asupa platformei pe care se aseaza sarcina.

Art.4 Inainte de mcarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor la maini, cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate.Art.5 inainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor existente. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite si dedesubt. Ele nu vor fi alunecoase si vor fi prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi maxim 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr-un singur sens). Podetele orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu parapeti de protectie.

Art.6 In cazul in care operatiile de incarcare sau descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare (roabe, carucioare etc.), podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci (nervuri) transversale, fixate la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art.7 Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si depozitare, precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. In cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate corespunzator.

Art.8 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare.

Art.9 Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Art.10 Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia.

Art.11 Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni.

5. DEPOZITAREA , STIVUIREA , INCARCAREA S1 DESCARCAREA , MATERIALELOR IN BUC ATI .

Art.1 Depozitarea materialelor se va face astfel icat sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si explozii.

Art.2 Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor.

Art.3 Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie depasita.

Art.4 La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoseli.

Art.5 Seful sectorului de activitate va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se depoziteaza.

Art.6 Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.

Art.7 Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.

Art.8 In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor ..

Art.9 Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificari dupa fiecare folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta.

Art.10 Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.

Art.11 Cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise . Totodata, se va

asigura ca obiectele respective, sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile.

Art.12 In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.

Art.13 Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs.

Art.14 Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat, iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului.

Art.15 La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza .

Art.16 Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare, trebuie sa fie de eel putin 3 m.DEPOZITAREA, INCARCAREA S1 DESCARCAREA MATERIALELOR IN VRAC .

Art.1 Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor, vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate.

Art.2 Se interzice accesul la locul de descarcare -incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii.

Art.3 Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Art.4 Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor.

Art.5 La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv; lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare

Art.6 La manipularea materialelor pulverulente in vrac, muncitorii se vor aseza in asa fel icat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate).

Art.7 In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac, se vor folosi roabe, targi, jgheaburi etc. Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.

7. DEPOZITAREA, INCARCAREA, DESCARCAREA MATERIALELOR LUNGI, GRELE SAU VOLUMINOASE .

Art.1 In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exists o instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport.

Art.2 Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii.

Art.3 (l)Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat; fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru.

(2)Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, salariatii stand la partea superioara. Se va manipula cate un singur colet sau obiect.

Art.4 Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata.

Art.5 Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.

Art.6 In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri:

-terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea;

-in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi;

-in cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300 mm;

-se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura;

-in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de asemenea, ei vor pastra o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.

8. DEPOZITAREA, INCARCAREA, DESCARCAREA ALTOR PRODUSE .

Art.1 La depozitarea, incarcarea si descarcarea produselor petroliere se vor respecta prevederile Instructiunilor interne de securitatea muncii pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor petroliere.

Art.2 La depozitarea, incarcarea si descarcarea recipientelor butelie pentru gaze sub presiune se vor respecta prevederile Instructiunilor interne de securitate a muncii pentru:

-depozitarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;

-depozitarea si utilizarea acetilenei.

Sef Serviciu PSM Lucrator desemnat SSM

ing. Mihaela Plesca th. Fifea Richard

psiholog Dan Terciu
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Notiuni generale privind activitatea de management feroviar
Dezvoltarea transporturilor feroviare
AFECTAREA PE ITINERARII/RUTE DE TRANSPORT
CURS TRAFIC INTERNATIONAL
Franta – tara cu un transport feroviar de elita
TRANSPORTUL DURABIL
Proiect - Imbunatatirea servicilor de taximetrie
Tipurile de trenuri ale CFR

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu