Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
GENERAREA Sl DISTRIBUIREA TRAFICULUI RUTIER

GENERAREA Sl DISTRIBUIREA TRAFICULUI RUTIER
GENERAREA Sl DISTRIBUIREA TRAFICULUI RUTIER

Consideratii generaleDistribulrea traficului este acea etapä din diagnoza traficului, in care, traficul generat in etapa anterioarä (Generarea traficului) este distribuitä intre diversele relatil de trafic. In unna acestei etape de lucru, se va cunoaste volumul de trafic care revine fiecärei perechi de zonä de origine, de destinatie, care se numeste relalie de trajic. Datele cu privire la volumele de trafic pentru fiecare relatie se prezintä sub forma unui tabel ordonat de date care se numeste malricea de trafic.

Modeful teoretic utilizat

In cazul de fatä se va utiliza un model simplu, in care factorii generatori de trafic sunt numärul populatiel (L) si numärul locurilor de muncä (M) din zona pentru care se genere a traficul. Pentru fiecare zonä existä o functie de regresie, care are forma generalä:

Q, = Z, = cL -L+cm -M

unde:

Qi este potentialul de emisie a zonei, adicä numärul total de de plasäri in 24 h care au originea in zona i;

Z, - potentialul de atractie a zonei, adicä numärul total de deplasäri in 24 h care au destinatia in zonaj .

cL - numärut specific de cälätorii pe un locuitor mediu in regiunea studiatä, unitatea de mäsurä fiind cälätorii / locuitor si zi;

L  - numärul locuitorilor din zona i;

cm - numärul specific de cälätorii pe un loc de rnuncä in regiunea studiatä, unitatea de mäsurä fiind cälätorii / loc de muncä si zi;

M- numärul locurilor de muncä din zonä.

Distribuirea traficului folosind modele gravitationale

In aceastä categorie inträ acele modele matematice care se bazeazä pe o analogie dintre interactiunea dintre douä corpurl prin interrnediul fotlei gravitationale si volumul de trafic dintre douä zone de circulatie avänd fiecare cäte un potential de emisie si unul de atractie.

Fi,j = k   (2)

unde

Fij -este volumul de trafic care se deruleazä pe reiatia i-j, adicä volumul acelor deplasäri

care au originea in zona i si destinatia in zona j .

k-coeficientul de calibrare a modelului sau coeficientul de distribuire;

wij-rezistenta corespunzätoare distantei dintre centrolzli zonelor de origine si de

destinatie a deplasärii;

y - exponentul rezistentel rutei, care este un alt coeficient de callbrare modelului.

Se poate observa din relatia (2), cä modelul este in totalä analogie cu formula lui Newton, si se bazeazä pe aceeasi logicä (nici una dintre cele douä legi nu este una intrinsecä, care sä explice fenomenul sau sä se bazeze pe explicatia fenomenulul, fiind formule descriptive empirice, care trebuie calibrate). Anume cä, in cazul traficului, volumul de deplasäri dintre cele douä zone este direct proportional cu potentialele de emisie respectiv de atractie si invers proportional cu rezistenta intämpinatä in deplasare. Aceastä rezistentä in cazui modelului potentialelor, care se va utiliza in aplicatia de fatä, este tocmai distanta dintre centroizii celor douä Zone. Din motive practice, de simplificare a calculelor pentru aplicatia realizatä intr-un interval de timp limitat, valoarea exponentului rezistentei rutei, care este cel de-al doilea coeficient de calibrare a modelului, se alege si nu se deterininä, valoarea aleasä fiind 2. In acest fel analogia cu formula lui Newton fiind totalä.

Astfel, modelul care se va utillza in aplicatie se bazeazä pe formula (3)

(3)

Folosind notatiile deja cunoscute, se pot scrie relative de definitie ale potentialelor de emisie respectiv atractie ale zonelor:

Q (4)

Z (5)

unde n este numärut total al zonelor de circulatie din reglunea studiataPentru cazul modelärii distribuirii traficului existä cäteva conditii de margine care trebule sä fie satisfacute, care sunt legate de aspecte teoretice si practice legate de modul in care se deruleazä traficul in realitate, respectiv de modul in care acest fenomen este oglindit de modelul matematic. Pentru cazul dat, conditiile de margine sunt:

Qi = Zj , pentru V i=j si i, j = 1, 2, 3, n (6)

Folosind notatiiie deja cunoscute, se pot scrie relatiiie de definitie ale potentialelor de emisie respectiv atractie ale zonelor :

Q (7)

Z (8)

cont de relatiiie (4) ei (5), se poate scne:  (9)

Pe de altä parte, in vederea determinäri valorii coeficientului de calibrare k, se foloseste urmätorul artificiu, plecänd de la relatia (7), care se modificä folosind relatia (3), rezultatul fiind:

(1 0)

Din relatia (10), se poate detennina o relatie de calcul a coeficientului de cal ibrare, aceasta fiind:

k (11)

Metoda se aplicä iterativ, recalculändu-se valoarea lui k folosind relalia (11) pänä cänd sunt satisfacute conditille de margine, sub forma unor conditii de oprire a iteratiilor, asa cum se va vedea in cele ce urmeazä. Formulele recurente utilizate sunt:

Fi(P) = k (12)

unde :

- p este numärul de ordine al iteratei; prima iterate se considerä a fi iteratia 0;

- k(p) este valoarea coeficientului de distn'buire pentru iteralia p, ei se calculeazä cu relata (11);

Zj(p) este valoarea de calcul a potentialului de atraclie a zonei de destinatie j, ei se caiculeazä cu urmätoarea formulä recurentä:

Z (13)

unde Z.i( 0) este valoarea realä a potentialului de atractie a zonei de circulatlei, fiind valoarea caiculatä cu relatia (1) si avänd aceeasi valoare in toate iteratiile pentru o zonä anume.

Tinänd cont de cele de mai sus, conditiile de oprire a iteratillor pot fi scrise in douä modurl. Un prim mod este dat de relatia (1 4), iar celälalt de relatia (1 5)

; i = 1,2,3,.,n (14)

; j = 1,2,3,.,n (15)

unde este abaterea admisä, care, in conditii normale se recomandä sä ia valorl intre 1 si 5%, adicä =0,01 0,05.

Se poate observa cä l intr-un caz si in celälalt existä n conditii de oprire a iteraiilor care trebuie sä fie satisfacute concomitent pentru ca distribuirea sä fie acceptabilä.

Date initiale

Se considera o regiune formata din 9 zone de circulatie. .

Tabelul 1

i

CL

KL

CM

KM

Qi

Zj

Tabelul 2 - Matricea distantelor

i/j

Tabelul 3 - Calculul volumelor de trafic dupa prima iteratie

i

j

Qi

Zj

dij2

Zj/dij1

SjZj/dij2

Fij

Tabelul 5 - Matricea de trafic interior dupa prima iteratie

i/j

Qi

Zj

Tabelul 7 - Matricea de trafic interior dupa a doua iteratie

i/j

Tabelul 9 - Matricea de trafic interior dupa a treia iteratie

i/jTabelul 6 - Calculul volumelor de trafic dupa a doua iteratie

i

j

Qi

Zj

dij2

Zj/dij1

SjZj/dij2

Fij

Tabelul 8 - Calculul volumelor de trafic dupa a treia iteratie

i

j

Qi

Zj

dij2

Zj/dij1

SjZj/dij2

Fij

Tabelul 10

j

Zj0

Zj1

SiFij1

Zj2

SiFij2

Zj3

SiFij3

Zj4

e1

e2

e3Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Legitimatii de calatorie tip "Carton"
Legitimatii de calatorie tip "Foaie"
Transporturi feroviare
PROIECT DE DIPLOMA Inginerie si Management Industrial - STUDIUL PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR SALARIATILOR LA AUTO AUTOMOTIVE ROMANIA
Interoperabilitatea
CURS TRAFIC INTERNATIONAL
Importanta transporturilor de marfuri in activitatea economica. Preocupari actuale
Legitimatii de calatorie tip "Abonament"Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu