Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
AUDITUL

AUDITUL


Definirea auditului in general

AUDITUL in general, este un proces sistematic de obtinere si evaluare in mod obiectiv a unor informatii sau afirmatii in vederea aprecierii gradului de conformitate cu criteriile prestabilite, precum si de comunicare a rezultatelor catre utilizatorii intersati.

 1. Explicati pe scurt in ce consta un process de audit.

Un process de audit consta in:

colectarea probelor de audit just si suficiente necesare pentru exprimarea unei opinii sau pentru formularea unor recomandari;

Evaluarea concordantelor sau a neconcordantelor dintre diferitele tipuri de probe colectate.;Stabilirea abaterilor fata de criteriile prestabilite;

 1. In ce consta auditul de conformitate sau de regularitate

Auditul de conformitate sau de regularitate are ca scop de a stabili daca s-au respectat anumite criterii definite de o autoritate competenta. Aceste criterii sunt de regula specifice unor entitati cum sunt;

- respectarea deciziilor sau politicilor conducerii;

- respectarea manualului de proceduri referitoare la derularea operatinilor;

- respectarea cluzelor contractuale;

- Respectarea reglementarilor legale si a altor restrictii externe;

- asigurarea exhausticitatii, relitatii si exactitatii informatiilor;

- asigurarea securitatii activelor;

- asigurarea unei atmosphere de lucru moral si etic.

 1. In ce consta auditul de eficacitate

Auditul de eficcitate consta in faptul ca criteriile nu sunt fixe , ele se modifica de fiecare data in funtie de rationamentul auditorilor , care analizeaza care sunt cele mai bune, eficace, sigure si oprtune solutii in functie de noile conjuncture interne si externe aparute, in functie de noile restrictii cre trebuie respectate , tinand seama de informatiile si resursele disponibile. Auditul de eficacitate pote fi de 2 feluri: audit de management si audit operational.

Auditul de management urmareste calitatea criteriilor care trebuie respectate, nu cenzureaza deciziile conducerii, ci face un diagnostic asupra procesului de elaborare a deciziilor .

- acorda consiliere conducerii facand recomandari pentru modificarea unor proceduri de lucru care nu mai sunt utile sau care sunt incomplete; modificarea sau actualizarea organigramelor , a fiselor de post, a grilelor de separare a sarcinilor incompatibile; eliminarea unor incoerente dintre deciziile luate in diferite perioade sau de catre diferiti conducatori.

Auditul opertional: - analizeaza riscurile si amenintarile din diferite sectoare de activitate si face recomandari pentru eliminarea deficientelor in vederea cresterii performantelor si atingerea obiectivelor;

- analizeaza daca politicile si strategiile generale stabilite de conducerea entitatii sunt cunoscute si intelese de conducatorii de activitati;

 1. In ce consta auditul financiar.

Auditul financiar: - consta in colectarea probelor de audit referitoare la situatiile finaciare ale unei entitati si in utilizarea acestor porbe pentru evaluarea conformitatii acestora cu criteriile prestabilite.

- se exercita de catre profesionisti competenti, independenti si care sunt autorizati in acest sens.

 1. Care este scopul unei misiuni de audit al situatiilor financiare

Scopul unei misiuni de audit al situatiilor financiare este acela de a obtine un nivel de asigurare rezonabila care da auditorului posibilitatea de a-si exprima o opinie pozitiva potrivit careia aceste documente de sinteza contabila sunt intocmite , sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un referential contabil identificat.

 1. Limitele inerente intr-o misiune de audit

Auditorul exprima o asigurare rezonabila sau ridicata darn u exprima o asigurare absoluta referitoare la faptul ca situatiile financiare luate ca un intreg nu sunt viciate de denaturari semnificative. Aceasta asigurare rezonabila este impusa de limitele inerente ale unei misiuni de audit, care afecteaza abilitatea auditului de a dedecta denaturarile semnificative.

Sunt determinate de urmatorii factori:

Din motive de eficienta,auditorul apeleaza la teste si sondaje: - probele de audit se obtin prin alegerea si utilizarea uneia sau mai multor tipuri de proceduri, alegere ce prezinta anumite riscuri.

Orice system contabil si system de control intern prezinta anumite limite inerente;

Multe probe de audit se sprijina mai mult pe rationamente , pe estimari contabile si mai putin pe convingeri si certitudini

 1. Asertiuni cu privire la categorii de tranzactii si operatiuni asociate perioadei supuse auditului.

Aparitia. Managerii declara ca tranzactiile si evenimentele care au fost inregistrate in contabilitate au avut loc, s-au produs in realitate si sunt legate de entitatea respectiva;

Exhaustivitatea Manageri afirma ca toate tranzactiile si evenimentele au fost inregistrate , ca nu sunt omisiuni sau sbevaluari;

Acuratetea. Managerii declara ca tranzactiile si opertiunile au fost evaluate si inregistrate in mod corespunzator cu grija cuvenita;

Separarea exercitiilor financiare. Managerii declara ca tranzactiile si operatiunile au fost inregistrate in perioada contabila corecta, cu respectarea cerintelor unei contabilitati de angajament si ale principiului independentei exercitiului;

Clasificarea. Managerii declara ca tranzactiile si operatiunile au fost inregistrate in grupele de conturi corespunzatoare.

 1. Asertiuni cu privire la soldurile conturilor la sfarsitul perioadei.

Existenta. Conducerea entitatii declara ca toate elementele de active, de datorii si de capitaluri proprii refelctate in conturile contabile au existat la data bilantului;

Drepturi si obligatii. Manageri afirma ca entitatea controleaza beneficiile economice viitoare aferente resurselor din activul bilantului si ca datoriile sunt obligatii actuale ale entitatii. Toate activele reprezinta drepturi ale entitatii, sunt controlate de entitate ca urmare a unui drept de proprietate. Toate datoriile sunt ale entitatii, nu ale actionarilor , managerilor etc;

Exhaustivitatea. Toate sumele au fost incluse in soldul conturilor, toate activele, datoriile si capitalurile proprii care ar trebui inregistrate sunt evidentiate;


Evaluarea si alocarea. Mangeri declara ca soldurile conturilor au fost correct calculate, gruparea pe conturi s-a facut in functie de continutul economic si forma juridica a elementelor aferente fiecarui cont.

 1. Asertiuni cu privire la prezentarea si descrierea informatiilor

Aparitia si drepturi si obligatii. Tranzactiile si evenimentele incluse in situatiile financiare s-au produs cu adevarat. Nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au prezentat tranzactii si evenimente care nu s-au produs, care nu au avut loc sau care au generat drepturi si obligatii ce nu apartin entitatii.

Exhaustivitatea. Toate prezentarile de informatii care ar fi trebuit cuprinse in situatiile financiare au fost incluse, respectandu-se cerintele IFRS/IAS.

Acuratetea si evaluarea. Informatiile financiare si de alta natura sunt prezentate in situatiile financiare cu fidelitate si la valorile corespunzatoare.

Clasificarea si intelgibilitatea. Informatiile cuprinse in bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si in notele explicative la acestea sunt prezentate si descries in mod corespunzator , ele putand fi usor intelese de catre utilizatorii care dispun de cunostinte suficiente privind derularea afacerilor si de notiuni de contabilitate.

 1. Obiectivele generale ale auditului financiar referitoare la categorii de operatiuni reflectate in rulajul contului.

Auditorul trebuie sa urmareasca daca:

operatiunile inregistrate au avut loc in realitate

toate operatiunile care au avut loc sunt inregistrate

evaluarea operatiunilor este corecta si daca jurnalele contabile sunt corecte

alocarea in timp, cronologia inregistrarilor asigura independenta exercitiilor

gruparea operatiunilor pe conturi s-a facut correct .

 1. Obiectivele generale ale auditului financiar referitoare la soldurile conturilor

Auditorul trebuie sa urmaresca daca:

activele, datoriile si capitalurile proprii exista la inchiderea exercitiului

toate activele si toate datoriile sunt ale entitatii auditate si nu ale altor personae

toate elmentele patrimoniale sunt reflectate in soldurile conturilor, fara omisiuni

soldurile conturilor sunt correct evaluate, calculele sunt corecte, sunt in concordanta cu inventarierile, cu confirmarile primate de la terti, cu evidentele operative si cu contabilitatea analitica. Alocarea pe conturi este corecta

jurnalele de inregistrari sunt corecte, daca totalurile si reporturile sunt corecte, dca soldurile din cartea mare sunt corecte si sunt sustinute de balante de verificare sintetice si analitice.

 1. Obiectivele generale ale auditului financiar referitoare la prezentarea si descrierea facuta prin intermediul situatiilor financiare.

Auditorul urmareste daca:

nu sunt incluse in situatiile financiare active, datorii, capitaluri proprii care nu exista in realitate sau care nu apartin entitatii. Veniturile si cheltuielile provin din tranzactii care au avut loc in perioada auditata si privesc entitatea

nu s-au omis din situatiile financiare unele informatii care trebuiau incluse

nu s-au incalcat principiile contabilitati cu ocazia intocmiri situatiilor financiare, evaluarea elementelor din situatiile contabile s-au facut conform referentialului contabil identificat

soldurile conturilor sunt grupate pe elemente ale situatiilor financiare in mod adecvat. Informatiile suplimentare din Notele explicative sunt complete, correct combinate sau divizate

 1. Definiti probele de audit.

Probele de audit sunt formate din totalitatea informatiilor colectate si utilizate de auditor cu scopul de a stabili daca situatiile financiare au fost intocmite si prezentate conform criteriilor prestabilite. Aceste criterii sunt stabilite prin Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS/IAS), prin directivele europene si prin reglemntari contabile nationale.

 1. Definiti procedurile de audit

Procedurile de audit sunt reprezentate de un set de instructiuni precise si detailate pe care trebuie sa le respecte auditorul atunci cand colecteaza probele de audit. Procedurile de audit sunt reunite in cadrul "Programului de audit".

 1. Definiti programul de audit

Programul de audit cuprinde o lista detailata a procedurilor de audit stabilita pe cicluri contabile si pe pasii de urmat de catre auditori pentru colectarea probelor de audit necesare in vederea obtinerii unui grad de certitudine rezonabil asupra conformitatii sau neconformitatii situatiilor financiare cu criteriile prestabilite.

 1. Ce se intelege prin teste ale controalelor

Se inteleg acele proceduri utilizate de auditor cu scopul de a testa "eficienta operationala a controalelor interne in prevenirea s-au detectatrea si corectarea denaturarilor semnificative la nivelul asetiunilor."

 1. Ce cuprind procedurile de fond

Procedurile de fond cuprind:

teste ale detaliilor pentru categorii de operatiuni (TDO);

proceduri analitice de fond (PAF)

teste ale detaliilor pentru soldurile conturilor si prezentarile de informartii (TDS)

 1. Denaturari semnificative a situatiilor financiare

Fraudele duc la doua tipuri de denaturari a situatiilor financiare :

a) denaturari aparute in urma raportarilor financiare frauduloase se fac cu scopul obtinerii unui profit mai mare prin: - supraevaluarea activelor existente ca o consecinta a nerespectarii prudentei contabile;

- inregistrarea unor active fictive asupra carora entitatea nu detine controlul;

- supraevaluarea veniturilor ori inregistrarea lor inainte de termen;

- subevaluarea datoriilor si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli ;

- capitalizarea in categoria imobilizarilor a unor sume care trebuiau trecute pe cheltuieli curente ;

Aceste raportari frauduloase se bazeaza pe:

- manipularea , falsificarea, modificarea documentelor justificative si a inregistrarilor contabile sau pe alte fpte inselatoare

- interpretarea intentionat eronata a unor tranzactii si opertiuni sau omiterea intentionata a includerii unor informatii in situatiile financiare

- aplicarea intentionata a unor politici contabile gresite referitoare la evaluarea , recunoasterea, clasificarea, prezentarea si descrierea informatiilor

b) denaturari aparute in urma delapidarii activelor care pot fi mascate printr-o varietate de modalitati cum sunt:

- mascarea activelor sustrase prin subevaluarea veniturilor (neinregistrarea unor incasari) sau prin supraevaluarea unor cheltuieli.

- efectuarea unor plati pentru servicii neprestate

- falsificarea documentelor justificative (chitantr, facturi, state de plate) sau aunor register contabile.

 1. Raportul de audit nemodificat(elementele componente) contine urmatoarele elemente esentiale:
  1. Titlul
  2. Destinatarul
  3. Paragraful de deschidere si introductive
  4. Intinderea (amploarea) Auditului
  5. Opinia Auditorului
  6. Data raportului
  7. Adresa auditorului
  8. Semnatura auditorului
 2. Raport de audit modificat(enuntati componentele si ex. De rapoarte modificate in fel si chip)

Raportul de audit se redacteaza intr-o forma modificata in urmatoarele situatii: -

1. Situatii care nu au consecinte asupra opiniei auditorului - paragraful de obs.se insereaza in Raportul auditorului in urmatoarele cinci situatii

o      Exista probleme legate de continuitatea activitatii ex: - daca auditorul apreciaza ca ipoteza continuitatii activitatii este fondata el nu va modifica raportul; - daca auditorul estimeaza ca sunt indoieli in legatura cu ipoteza continuitatii activitatii, va urmari daca in notele explicative la sit financiare sunt descries correct aceste indoieli, va exprima o opinie fara rezerve sau modifica raportul sau prin intoducerea unui paragraf de obs.

o      Auditorul se loveste de anumite incertitudini semnificative ex - daca intreprinderea este parita intr-un process, auditrul analizeza daca descrierile din note sunt suficiente si in functie de aceasta va formula o opinie cu rezerve

o      Constata abateri justificate de la principiile si normele contabile ex- daca aceasta abatere este acceptata de auditor, in paragraful de evidentiere se explica faptul ca aplicarea anumitor principii ar fi dus la rezultate inselatoare.

o      Auditorul doreste sa scoata in evident anumite aspect ex - tranzactiile semnificative cu persoanele afiliate, modificarea politicilor sau reglementarilor contabile care afecteaza comparabilitatea cu exercitiul precedent.

2. Situatii care au consecinte asupra opiniei auditorului - auditorul nu exprima o opinie fara rezerve atunci cind intervin urmatoarele situatii

o      O limitare a intreprinderii lucrarilor - duce la o opinie cu rezerve sau la impozibilitatea exprimarii unei opinii.

o      Un dezacord cu conducerea determinat de prezentare de situatii financiare inselatoare sau care nu au fost intocmite in concordant cu referentiarul contabil identificat. - aceasta situatie impune o opinie cu rezerve sau o opinie nefavorabila

o      Auditorul nu este independent - impune imposibilitatea exprimarii unei opinii

 1. Ce intelegeti prin prag de semnificatie si in functie de ce factori se stabileste.

Obiectivul unui angajament de audit al situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie cu privire la situatiile financiare, daca acestea sunt intocmite sub toate aspectele semnificative.Informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau prezentarea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor.Pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau erorii, judecat in imprejurimi specific omisiunii sau prezentarii eronate.

Factori:

Marimea entitatii auditate

Baza de referinta aleasa

Natura sau calitatea prezentarilor eronate

 1. Gradul de asigurare in audit

-este complementul riscului de audit Ga = 1-RA; cu cit entitatea auditata prezinta riscuri mai mari cu atit auditorul trebuie sa accepte un risc de audit mai mic.Normele minime de audit recomanda riscul de audit acceptat de auditori sa nu fie mai mare de 5%, ca urmare gradul de asigurare este de peste 95%. Pt cresterea gradului de asigurare firmele de audit sunt obligate:

- sa colecteze o cantitate mare de probe adecvate, procedure mai extinse

- sa repartizeze angajamentul de audit catre colaboratorii si asistentii cei mai competent

- sa monitorizeze mai riguros activitatea echipei de auditori

 1. Definiti riscul de audit . Modul de calcul.

RA - este reprezentat de marimea riscului pe care auditorul este dispus s ail accepte, dupa incheierea auditului si emiterea unei opinii fara rezerve.Acest risc este determinat de faptul ca situatiile financiare auditate pot contine unele denaturari semnificative.

RA = RI x RC x RN

 1. Explicati ce inseamna riscul inerent.

Riscul inerent indica vulnerabilitatea situatiilor financiare fata de aparitia unor erori si omisiuni, in ipoteza inexistentei controlului intern.Riscul inerent este reprezentat de susceptibilitatea producerii unor denaturari de informatii, el indica o probabilitate si nu o incertitudine.

 1. Explicati ce inseamna riscul de control

Este rezultatul unor estimari facute de auditor referitoare la probabilitatea ca o denaturare a informatiilor care depaseste pragul semnificatie stabilit pentru o clasa de operatiuni sau pentru soldul unor conturi sa nu poata fi prevenita sau detectata si corectata de catre controlul intern din entitate.

 1. Explicati ce inseamna riscul de nedeterminare.

Reprezinta o masura a riscului ca procedurile folosite de auditor sa nu detecteze informatiile denaturate a caror valoare depaseste pragul de semnificatie stabilit pe categorii de operatiuni sau referitoare la soldurile conturilor.Aceste informatii denaturate pot fi semnificative fie in mod individual, fie prin cumularea lor cu informatiile eronate referitoare la alte categorii de operatiuni sau la alte solduri ale conturilor.

 1. Enunatati etapele procesului de audit
  1. Planificarea misiunilor de audit
  2. Abordarea auditului financiar - evaluarea controlului intern

Aplicarea procedurilor de fond

 1. Ce cuprinde dosarul permanent ( pe scurt enuntat)

Include informatii cu caracter istoric, continuu, care sunt utile auditorilor pe parcursul mai multor ani.In dosarul permanent trebuie incluse documente ce contin: - informatii generale despre client, despre activitatea entitatii, despre controlul intern, despre contractarea angajamentului si despre procedurile aplicate in anii precedent.

 1. Ce cuprinde dosarul current

Cuprinde toate foile de lucru referitoare la exercitiul auditat.Principalele informatii sunt:

- planul de audit si programele de audit

- balantele de verificare

- tabelele anexa intocmite de auditor

- situatia confruntarilor intre diferite surse de informatii

- situatia testelor de detalii aplicate asupra documentelor justificative si inregistrarile contabile

- sinteza procedurilor analitice effectuate asupra caracterului plauzibil al rulajelor si soldurilor

 1. Utilizatorii informatiilor din situatiile financiare si din raportul de audit.(enunt)

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.